» 

diccionario analógico

fundamentalt, i grunden, i grund och botten, i huvudsak基本上, 基本地 - enkelt, uteslutande仅仅, 僅僅, 只, 只能, 只(是为了)..., 唯一地, 唯有, 朴素地, 樸素地 - automatiskt自动地, 自動地 - alarmerande, oroande使人惊恐地 - enormt, oerhört, ofantligt大大地 - grovt极度地,十分地, 極度地,十分地 - avsevärt, märkbart明显地 - ren完全的,十足的 - däromkring, eller något däråt, eller så, en del, mer eller mindre, något, nära, nästan, omkring, runt, ungefär[], uppemot在...左右, 在那附近,左右,上下, 大約, 大約,比如說, 大约, 大约,比如说, 差不多, 或多或少, 接近于, 接近於, 稍微, 近似地 - comparative, relative (en) - absolutely (en) - absolut, alldeles, allra, as-, desto, död-, fullkomligt, fullständigt, fullt, helt, helt [], helt och hållet, rakt, rätt, totalt全部, 完全, 完全地, 完全,十分, 完全,十分,彻底, 完全,十分,徹底, 彻底地, 徹底地, 更加, 最(大程度的), 正好, 絕對地, 绝对地 - enbart, endast, uteslutande排外地 - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - bristfälligt有缺陷地 - av normallängd, full[], fullt ut, oavkortad充分地, 完全地 - only (en) - glupande, omåttlig - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - fördelaktigt有利地 - riklig丰富的, 豐富的 - stabilt实质上, 相当大地 - well (en) - well (en) - 令人滿意地 - well (en) - översvallande, sprudlande, ymnig丰富的,多的, 兴高采烈的, 興高採烈的, 豐富的,多的 - allvarligt严重地,认真地,严肃地, 嚴重地,認真地,嚴肅地 - elakt, okynnigt, styggt恶作剧地, 顽皮地 - even, still, yet (en) - even (en) - acceptabel, godtagbar可接受的 - alltid, alltsedan, för evigt, i alla sina dagar, jämt [], ständigt一直, 不断地 - always, forever (en) - allt emellanåt, allt som oftast, då och då, emellanåt, en och annan gång, här och där, med [] mellanrum, med intervaller, stundom, till och från不时, 不时地, 不时(地), 不時, 不時地, 偶尔, 偶然,偶尔,有时候, 偶然,偶爾,有時候, 断断续续地, 时常, 有时,偶然, 有時,偶然, 相隔一定的距离 - konventionellt - ändå, fast, i alla fall, likväl, på samma gång, samtidigt仍然, 但,然而, 完全一样, 完全一樣, 虽然, 還是, 雖然 - än så länge, hittills到目前为止, 到目前為止, 至今 - bedrift, bragd, hjältedåd, prestation功績, 功绩, 技艺, 技藝 - riktigt, verkligen, verkligt非常, 非常,真正地 - aktiv有活动力的, 有活動力的 - akrobatisk杂技的 - just då刚才, 剛纔, 現在 - ögonblickligen, ögonblickligt瞬间地 - kvick, pigg, rask, snabb, vig敏捷的, 灵活的, 靈活的 - tidig - titt och tätt經常, 經常地, 经常, 经常地 - då och då, ovanligen, sällan, sporadiskt很少 - aktiv, gällande, i kraft主动的, 在实行中, 在實行中, 有效的, 生效 - per se - eftertryckligt, emfatiskt强调地 - uppriktigt确实地 - kvittering, likställande, likställdhet, utjämning - givetvis, naturligt, naturligtvis, självklart当然, 當然, 自然地 - klart, tydligen, tydligt明白地 - active (en) - enkelt, påtagligt, uppenbart, vanligt坦诚地, 明了地 - av första intrycket att döma, skenbart, tydligen乍看起來, 乍看起来, 表面上 - inactive, passive (en) - särskilt, uttryckligen特別地, 特别地 - glatt, lyckligt, lyckligtvis, lyckosamt, lycksaligt, turligt幸得 xìngdé, 幸运地 - record, track record (en) - beklagansvärt, beklagligtvis, dess värre, olyckligtvis, tyvärr令人遗憾地, 令人遺憾地, 遗憾地, 遺憾地 - chronic (en) - egendomligt, märkligt非常 - alldeles för, alltför, för, överdrivet太,过份, 太,過份, 过分, 過分 - förr eller senare迟早, 遲早 - äntligen, långt om länge, sent omsider, slutligen, till slut最後, 最終, 最终, 終於, 结果 - genast, i full fart, meddetsamma, med detsamma, med en gång, nu, nu genast, nu på ögonblicket, omedelbart, omgående, på en gång, på fläcken, som ett skott, strax很快地, 此刻, 立刻, 立即, 立即地, 立即,馬上, 立即,马上, 馬上, 马上 - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - direkt, rakt - ofötrutet, outsinligt, outtömligt, outtröttligt不屈不挠地, 无穷无尽地 - adequate, equal (en) - snabbt快地, 迅速地 - för närvarande, så länge, tills vidare暂时, 暫時, (到)目前(为止) - intolerablemente (es) - abusively (en) - duktigt, flinkt, händigt, skickligt灵巧地, 熟练地 - fasansfullt, förskräckligt可怕地 - [] stora [], mycket, storligen好久,常常, 很多 - drastiskt激烈地 - alls, på något vis根本 - ingalunda, på intet sätt並沒有, 决不, 并没有, 決不, 絕不 - framgång, succé成就 - exhaustivo (es) - platt, utsträckt平直地, 筆直地 - indirekt - en hel del, en massa大量, 許多, 許多,大量, 许多, 许多,大量 - misslyckande, strejkande不及格,不足, 失败 - abrupt, plötsligt, tvärt突然, 突然地 - 錯誤, 錯誤狀態 - flink, händig, skicklig灵巧的, 靈巧的 - äntligen, avslutningsvis, slutligen, till sist最后, 最后地, 最後, 最後地 - duraderamente, establemente, perdurablemente, sólidamente (es) - advantageous (en) - descuido, omisión (es) - blunder, tabbe錯事, 錯誤, 错事, 错误 - blunder, tabbe失言,出錯, 失言,出错 - svagt暗淡地 - på måfå, slumpmässigt, slumpvis任意地, 随便地 - nästan, näst intill几乎, 将近,几乎, 將近,幾乎, 就要(完成了),接近, 幾乎 - framför allt, huvudsakligen, mest, till största delen, väsentligen主要地, 大抵,主要地 - brazenly (en) - innerligt, ömt, tillgivet充满深情地, 天真地 - öppet公开地 - otvivelaktigt, utan tvivel很可能, 肯定地 - passivt被动地 - föraktfullt, hånfullt轻蔑地 - comically (en) - de manera engañosa, engañosamente (es) - besynnerligt, egendomligt, märkligt独特地 - hastigt, snabbt快迅速地, 迅速地 - blankt, ovillkorligt, uttryckligen, villkorslöst断然地, 斷然地, 无条件地 - beständigt, evigt, evinnerligt, för evigt, tidlöst无限制, 永远, 永远地, 永遠, 無限制, 经久不变地, 长期地(有效) - bestående, permanent, varaktigt持久地 - för tillfället, provisoriskt, temporärt, tillfälligt临时地 - improviserat, oförberett - ideligen, ständigt连续地 - marginalmente (es) - farligt, vådligt危险地, 危險地 - energiskt精力旺盛地 - avgörande, avslutande, en gång för alla永远地, 永遠地, 确定地 - eländigt, sorgligt悲惨地, 悲痛地 - afar (en) - delikat, fint, känsligt, ömtåligt, utsökt巧妙地, 精致 - ofördröjligen, utan dröjsmål - fort, skyndsam, snabbt快速地, 迅速地 - i vanliga fall, normalt, som regel, vanemässigt, vanligen, vanligtvis一般, 一般说来, 平常地, 惯常地, 正常地, 通常, 通常地 - nyligen, på senaste tiden, på sista tiden, på sistone最近, 近來, 近来 - ojämnt反复无常地 - bit för bit, efter hand, gradvis, lite i taget, så småningom, stegvis, successivt, undan för undan逐步地, 逐渐地, 逐漸地 - bort, hit, hitåt, över到某(指定)地点, 到这儿, 這裡, 這里 - bra, passande, rätt合適的 - fridfullt安宁地 - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - eländig, miserabel粗劣的 - [] inne i [], in, på insidan在內部, 在内部, 在裡面, 在里面 - internationellt国际地 - ny-, nyligen新近, 新,最近, 最近 - [] till, åter, igen, på nytt, till - konstant, oföränderligt总是, 總是 - mechanically (en) - företrädesvis, helst更可取[地] - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - genomgående, systematiskt体系地, 始終如一地, 始终如一地, 系统地 - so, thus, thusly (en) - enormemente (es) - livlös无生命的, 無生命的 - typiskt典型地 - allmänt, globalt, universellt全球性地 - aldrig förut skådad, exempellös, utan motstycke无先例的,空前的, 無先例的,空前的 - místicamente (es) - på samma sätt同样地, 同樣地, 相似(地) - secundariamente (es) - rätt, riktig合適的, 正确, 正確, 适当的, 適當的 - i synnerhet, märkbart, påfallande尤其, 显著地, 顯著地 - intensivt深入细致地 - lämpligt, passande合适地, 合適地, 适当地, 適當地 - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente (es) - episodically (en) - fabulöst, fantastiskt, sagolikt幻想地, 极好地,难以置信地 - feverishly (en) - lämplig, passande, rätt, som duger, träffande, värdig, vederbörlig合适的, 合適的, 恰当的, 恰當的, 适当的, 適當的 - incomprehensiblemente, incomprensiblemente (es) - enträget - ytligt肤浅地 - elakt, illa, ondskefullt邪恶地 - []klart!, [] väl [], []visst!, absolut, avgjort, bestämt, definitivt, med säkerhet, minsann, otvivelaktigt, säkerligen, säkert, verkligen一定, 完全可以, 明确地;一定, 明確地;一定, 的确, 真正地, 确实, 确實, 肯定地 - tillräckligt充分地, 充足地, 十分地 - nog, tillräcklig充足地, 足够, 足够地, 足夠, 足夠地 - insuficientemente (es) - so (en) - so (en) - so (en) - manipulation操作 - lätt, med lätthet容易地, 輕松地, 轻松地 - actually, really (en) - förslagen, illistig, illmarig, knipslug, listig, opålitlig, skälmsk, slipad, slug, smart, snygg, spjuveraktig, svekfull淘气的,顽皮的, 狡猾, 狡猾的, 花言巧語的, 花言巧语的 - på det hela taget总的来看, 总的说来, 总而言之, 總的來看, 總的說來, 總而言之 - uttrycksfull, vältalig雄辩的;有说服力的, 雄辯的;有說服力的 - upphetsat兴奋地 - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletamente (es) - certeramente, con exactitud, con precisión, detalladamente, detenidamente, exactamente, justamente, precisamente (es) - fräck, skamlös厚顏無恥的, 厚颜无耻的 - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - förhållandevis, jämförelsevis, proportionellt, relativt比較地, 比较地 - fácilmente (es) - avsevärt, påtagligt, tydligt显著地, 顯著地 - allvarligt, uppriktigt认真地,诚挚地 - i god tid, i sinom tid及早,預先, 及早,预先, 及时地, 及時地 - i grevens tid, precis i tid刚好来得及,正是时候, 剛好來得及,正是時候 - attraktiv, tilltalande吸引人的, 引起兴趣的, 引起興趣的, 有吸引力的 - off the cuff (en) - betagande, fängslande, fascinerande, förtrollande使人着迷的, 迷人的 - tvärtom正相反 - atractivo, atrayente (es) - älskvärd, charmerande, vacker - bokstavligt, till punkt och pricka不折不扣地执行, 精确地 - djärvt, käckt, modigt, ståtligt, tappert勇敢地, 无畏地 - djupt深深地, 深远[地] - otåligt不耐烦地 - tåligt, tål-modigt耐心地 - dumt, enfaldigt愚苯地 - kreativt有创造性地 - radikalt根本上 - omsorgsfullt, samvetsgrant多顾虑地, 认真地 - exceptionellt, osedvanligt, sällsynt格外 - rent纯粹地 - prydligt, vårdat工整地,熟練地, 工整地,熟练地 - energiskt, kraftfullt, spänstigt精力充沛地 - klart, tydligen, tydligt明白地 - utmärkt, utomordentligt极好地 - enormt, förunderligt, oerhört, storartat, superbt, underbart壮丽地, 惊人地, 极妙地, 极度地, 極度地 - impeccably (en) - menlöst无动于衷似地 - nyktert清醒地 - djärvt大胆地 - trevligt恰好, 精细地 - mysigt暖和舒服地 - oanskaffbar - correspondientemente (es) - begåvat, skickligt聪明地 - allmänt通俗地,一般,普遍地 - intelectualmente (es) - reaktion化學反應 - exageradamente (es) - på ett stolt sätt自豪地,骄傲地 - allvarligt, högtidligt庄严地 - klumpigt笨拙地 - grovt, oanständigt, rått粗鲁地 - intensivt非常地 - spontant自发地 - fruktansvärd, ohygglig極討厭的, 駭人的, 骇人的 - avskyvärd, fruktansvärd , hemsk , rädd, skrämd可怕, 害怕的, 極其可怕的 - minutiöst, pedantiskt, petigt过细地 - avskräckande, farlig, frånstötande, hotande可怕的, 威胁的, 威脅的 - besvärligt, klumpigt, tafatt笨拙地 - på ett triumferande sätt喜悦地 - bloddrypande, blodisande, hårresande, mardrömslik恐怖的, 恶梦似的 - jämnt, regelbundet规则地 - läskig, läskigt, ruskig, skrämmande恐怖 - farlig, respektingivande勇敢的,大胆的, 勇敢的,大膽的 - idealet vore ..., idealiskt, perfekt, under idealiska förhållanden完全地, 理想地 - barnsligt幼稚地 - makaber, sjuk, sorglig可怕的, 嚇人的, 恐怖的, 恐怖的,令人毛骨悚然的, 讨厌的 - oanständigt, opassande, oriktigt, otillbörligt - uppmärksamt注意地 - enormt, kolossalt, väldigt极多地, 極多地, 非常(地) - frikostigt, generöst, liberalt宽宏大量地, 慷慨地 - lätt, obesvärat不费力地 - i detalj詳細地, 详细地 - fullbordan, slutförande完成 - lämpligen, utan olägenhet方便地 - inoportunamente (es) - abstrakt - envist固执地 - segerrikt, segrande胜利地 - förståndigt, klokt, vist明智地 - dumt, oförståndigt, oklokt愚蠢地 - på ett intelligent sätt理智地 - begripligt, förståeligt易懂地 - aristokratiskt贵族式地 - diplomatiskt外交上 - fiasko大失敗, 大失败 - på obestämd tid无限期地, 無限期地 - alldeles, helt, korrekt, med rätta, rätt, riktigt对, 對, 就, 正确地, 正確地, 适当地, 適當地 - medmänskligt, välgörande慈善地,仁爱地 - långsamt, trögt缓慢地 - arrogant, förmäten, övermodig傲慢的 - förhastat, hastigt, i all hast, i en hast, påskyndat, skyndsamt匆忙, 快速, 急忙地, 急速地 - satiriskt - frikostigt, fritt, öppet无拘束地, 無拘束地 - andligt, religiöst, själsligt精神地 - dunkelt, matt, otydligt, suddigt暗淡地, 模糊地 - duraderamente, inquebrantablemente (es) - sporadiskt - fantastiskt, häpnadsväckande令人惊异地 - i överflöd, kopiöst, översvallande, rikligen, rikligt, ymnigt丰富地, 大量地,很多, 过多[地] - långtråkigt冗长地 - enastående, ojämförligt最重要地,至高地 - härlig, lysande, praktfull, underbar华丽的, 极好的 - pulchritudinous (en) - artigt, hövligt有礼貌地 - förtjusande, hänförande引人入勝的, 引人入胜的 - grovt, oartigt, ohövligt不礼貌地, 粗野地 - berömvärt, lov-值得称赞地 - angenäm, angenämt, behagligt, tilltalande, trevligt, välgörande令人愉快地, 使人愉快地, 愉快地, 欣然 - otrevligt令人不愉快地, 讨厌地 - hjärtligt, hurtfriskt热情地, 热诚地 - artigt, förbindligt, gladlynt, vänligt亲切地, 和蔼可亲地, 和蔼地, 愉快地, 有礼貌地, 有禮貌地 - explícitamente, inequívocamente, unívocamente (es) - med knapp nöd, med nöd och näppe, nätt och jämnt好不容易才..., 好不容易才…, 狭窄地, 狹窄地 - välvillig, vänlig仁慈的 - troget忠诚地 - optimal最佳的 - avvikande, onormalt反常地 - perennemente (es) - angenämt, behagligt, delikat, läckert, utsökt, välgörande令人愉快地 - innerligt, ömt天真地, 怜爱地 - invärtes, i sitt inre, i sitt stilla sinne在心灵深处, 在心靈深處 - gynnsamt, välvilligt顺利地;有利地 - adversamente, desfavorablemente (es) - förbättrande - torrt乾燥地,枯燥地, 干燥地,枯燥地 - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - vagt隐约地, 隱約地 - bombastiskt, pompöst, svulstigt自负地,傲慢地 - förbättring改进 - framsteg进步, 進步,上進 - envist頑強地, 顽强地 - effektivt, verkningsfullt有效地 - tragically (en) - på ett olycksbådande sätt不祥地 - con motivo, con razón (es) - oblygt冒失地 - obehärskat, oemotståndligt, okontrollerat不可抵抗地 - barskt, hårt, rigoröst, strängt, svårt严历地, 严厉地, 严格地, 苛刻地 - autoritariamente, con autoridad (es) - emendation, korrigering, rättande, rättelse, rättning修改, 正确, 纠正 - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - häftigt, ilsket, rovlystet, vildsint凶猛地 - blodtörstig嗜血的,残忍的, 嗜血的,殘忍的 - förbättring, reform, reformation, reformerande改革, 革新 - embellecimiento (es) - clásicamente (es) - dunkelt, skumt遮掩 - modig, oförfärad, oförskräckt, orädd大胆的, 大膽的, 无畏的, 無畏的 - horrifyingly (en) - konstnärligt艺术性强地 - i synnerhet, särskilt, speciellt尤其, 特別地, 特别, 特别地 - modernisering现代化 - lika, på ett likartat sätt一致地 - enduringly (en) - flagrant, påfallande显眼地 - degradación (es) - framför alla andra, par excellence - djärv, käck, modig, tapper勇敢的, 有勇气的, 有勇氣的 - estetiskt - förfärligt, skrämmande令人震惊地 - modig, tapper勇敢的 - rädd, skrämd害怕的 - förorening, nedsmittning污染 - sjukligt blek怯懦的, 胆怯的 - blyg, försagd, timid羞怯的, 胆小的, 胆怯的 - försagd - eländigt, i elände可怜地 - arrogant, förmätet骄傲自大地 - arrojadamente, atrevidamente, audazmente, bravamente, denodadamente, esforzadamente, valerosamente, valientemente (es) - glupskt, ivrigt渴望地 - enamoradamente (es) - asiduamente, constantemente, diligentemente, sin disminuir (es) - klipskt, klokt, klyftigt, skarpsinnigt机敏地, 精明地 - en broma, pícaramente (es) - austeramente, duramente (es) - girigt, glupskt, ivrigt贪婪地, 贪得地 - välvilligt慈祥地 - bryskt, burdust, rent ut, trubbigt粗暴地, 钝地 - boorishly (en) - bizarramente, dadivosamentre, generosamente, liberalmente, pródigamente (es) - livligt, piggt, raskt兴旺地, 敏捷地 - kontinuerligt, oavbrutet, oupphörligt, sammanhängande不停地, 连续地,持续地, 連續地,持續地 - interminablemente (es) - dogmatisk, egensinnig, påstridig - oaktsamt, slarvigt, vårdslöst粗心地 - churlishly, surlily (en) - i dagligt tal, informellt, vardagligt口语地, 非正式地 - sosegadamente (es) - adaptera, anpassa使适应,协调, 使适应,改编, 使適應,協調, 使適應,改編 - []belåtet自满地 - innehållsrikt, mångsidigt, omfattande综合地 - i korthet, koncist, kontentan, kortfattad, kortfattat, kort och gott, kort sagt, summan av kardemumman一句話, 一句话, 总的意思, 简明地, 简而言之, 简要地, 简言之, 簡而言之, 簡要地, 簡言之 - cyniskt愤世嫉俗地 - nedlåtande傲慢地, 带着优越感表示关心地 - förvirrat混乱地 - consequentially (en) - konstruktivt建设性地 - kallt, kyligt, lugnt, nonchalant, svalt凉爽地, 漠不关心地 - osannolikt, otroligt或许, 难以相信地, 难以置信地 - trovärdigt可信地 - gåtfullt, hemlighetsfullt, mystiskt神秘地, 谜一般地 - ett otal, inte pluralbildande, oräknebar, oräknelig, otalig多得数不清的, 数不清的, 數不清的, 无数的, 無數的, 無計其數的, 許多 - förtjusande, härligt快乐地 - kan [], kanhända也許, 也许, 可能 - absurt, löjligt荒谬地 - flörtigt轻佻地 - skamligt卑鄙地 - detaljerad, utförlig詳細的, 详细的 - motbjudande, vidrigt令人不快地 - flyktig, hastig仓促的, 倉促的 - djävulskt, ondskefullt, överdjävulskt邪恶地, 邪惡地, 非常 - föraktligt, ömkligt可鄙地 - diametralt - flitigt, uthålligt勤奋地 - obehagligt, otrevligt不合意地, 不愉快地 - skamligt, skandalöst, vanhedrande不光彩地, 不名誉地, 丢脸地, 有损信誉地 - ärligt [], frispråkigt, oförbehållsamt, öppet, uppriktigt, uppriktigt []坦率地, 直率地 - disinterestedly (en) - lojalt忠诚地 - illojalt不忠诚地 - proportionellt, proportionerligt比例地, 相称地 - respektfullt, vördnadsfullt尊敬地, 虔诚地 - respektlöst失礼地 - dogmatiskt武断地 - central (en) - drömmande梦一般地 - begeistrat, extatiskt, hänförande, hänfört欣喜若狂地, 狂喜地 - kusligt恐惧地 - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - våg波浪 - egoistiskt, själviskt自私地 - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - eruditamente (es) - undvikande逃避地 - jämnt, regelbundet規則地, 规则地 - på ett icke likvärdigt sätt不平等地 - omåttligt, orimligt过度地 - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - ablandamiento, alivio, atenuación, mitigación (es) - avspänning - liberalisering - bekant, förtroligt熟悉 - fanatiskt狂热地 - felfritt完美无缺地 - flabbily (en) - orubbligt僵硬地 - kraftfullt强有力地 - knoppas - formidable (es) - distinkt, kännetecknande, karaktäristisk, karakteristisk, säregen, särskiljande, typisk有特色的, 特有的 - gluttonously (en) - på ett glänsande sätt光辉地 - gratuitously (en) - crasamente (es) - groteskt奇形怪状地 - motsträvigt勉强地 - ljus-淡色的 - harmoniskt协调地 - obetänksamt, överilat轻率地 - hänsynslöst, vårdslöst粗心地 - hjärtlöst冷酷地 - heroiskt, hjältemodigt英雄地 - anskrämligt, vederstyggligt丑陋地, 可怕地 - hygieniskt卫生地 - enande, förening, sammanslagning, union统一, 联合, 聯合 - återförenande, återförening再会合, 再會合 - lättjefullt, sysslolöst懒散地, 懒洋洋地 - avbrott, avbrytande, störning, upplösning干扰, 幹擾, 打断, 瓦解, 障碍物 - imperativamente, imperiosamente (es) - fräckt, näsvist, oförskämt, uppkäftigt傲慢地, 无礼地 - impulsivt, överilat冲动地, 鲁莽地 - absolutamente, en todo caso (es) - oförsiktigt, oklokt轻率地 - oförlikneligt, ojämförligt无比地 - discretamente (es) - descontaminación (es) - indolentemente (es) - industriously (en) - fyndigt, genialiskt机灵地 - i grunden, i sig基本地,天性地 - felsagt - lägligt恰好地 - insidiosamente (es) - förenkla使简化, 使簡化 - förtjust i锐利地,敏锐地 - tungt费力地 - matt, slappt无精打采地 - languishingly, languorously (en) - indecentemente, obscenamente (es) - befängt, fånigt, löjligt, orimligt, skrattretande可笑地, 愚蠢[地], 荒谬可笑地 - eftergivet, milt, överseende宽厚地 - arrangera, ordna, organisatör, organisera組織 - glatt, jämn, rak, ren, renlig, slät干净的, 幹淨的, 整洁的, 整齐的 - fläckfri, obefläckad无瑕的,非常干净的, 無瑕的,非常幹淨的, 純潔的, 纯洁的 - lúgubremente, siniestramente (es) - majestätiskt庄严地 - exploatering剥削, 开发利用 - drippily, mawkishly (en) - dålig behandling, malträtering, misshandel虐待 - förföljelse迫害 - häxjakt - obarmhärtigt, samvetslöst, skoningslöst冷酷无情地, 无情地, 无情地,不悔恨地 - macartismo (es) - abracadabrante, desconcertador, desconcertante, pasmoso (es) - minimalt, minutiöst详细地 - mirakulöst非凡地 - []genomskinlig, halvgenomskinlig, translucent半透明的 - eländigt, miserabelt悲惨地 - Eskapism逃避现实, 逃避現實 - enformigt, monotont单音调地 - grumlig, rörig - mjölkaktig, mjölkig乳状的, 乳狀的, 象牛奶的 - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - knipslug, skarp, skarpsinnig机警的, 機警的, 精明的 - close, near, nigh (en) - objektivt - inställsamt, lismande, servilt奴性(地), 谄媚地 - rikt, välmående富裕地 - skrytsamt, uppseendeväckande, vräkigt卖弄地 - enveloping (en) - förtrolig, innerlig, intim, nära, närmaste亲密的, 亲密的,亲近的, 親密的, 親密的,親近的 - pertinently (en) - cachazudamente (es) - pithily, sententiously (en) - beklagansvärt, ömkligt, sorgligt令人可怜地, 可怜地 - meningslöst无意义地 - pretencioso (es) - unpretentiously (en) - fint, näpet, sött优美地 - prosaiskt - klent, ynkligt弱小地 - besynnerligt, konstigt, underligt古怪地, 奇怪地, 生疏地 - fridfullt, lugn, lugnt, stillsamt, tyst, vilsamt和平地, 安详地, 安静地, 平静地, 温和地, 镇静地 - fullborda, göra fullständig, slutföra完成 - relevantly (en) - aktningsvärt, hedrande受赞扬地 - vördnadsfullt崇敬的, 虔诚地 - kraftfullt有力地, 茁壮地 - rymlig寬敞的 - begränsad, gnetig, hopträngd, inskränkt, trång - nöjd och belåten, väl till mods輕松自在的, 轻松自在的 - inquietante (es) - känsligt激发美感地 - sensuellt, sinnligt肉感(地) - fridfullt, lugnt安祥地 - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - standard-标准的, 规范的 - duktigt, skickligt熟练地 - exceptionell, sällsynt, särskild, synnerlig异常的, 特別的, 特殊的, 異常的 - 稀有的,不平凡的 - osedvanlig, ovanlig不平常的, 异乎寻常的 - vanlig, vanligt通常, 通常的 - bruklig, invand, sedvanlig, vanemässig, vanlig习以为常的, 习惯的, 普通的, 習以為常的, 習慣的, 通常的,习惯的, 通常的,習慣的 - enkel, vanlig普通的 - eländigt, tarvligt卑鄙地,肮脏地 - särskild, speciell特殊的 - respektive各自的 - åtskild, skild单独的, 各别的 - uttrycksfull富有表情的 - uttryckslös无表情的, 無表情的 - strängt严厉地, 严格地, 确实 - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - härligt, ljuvligt, ljuvt, sött, underbart, vackert, vänligt可愛地, 可爱地 - tácitamente (es) - por telégrafo, telegráficamente (es) - ömt亲切地, 親切地 - traditionellt, traditionsenligt传统地 - effektiv, kompetent有能力的 - gnällig, kverulantisk - protestador, protestante (es) - unbearably (en) - stimulera激发, 激發 - fullständig, total完全的 - frimodigt, öppenhjärtigt, oreserverat, utan begränsningar, utan några förbehåll, utan några villkor, utan villkor坦率地, 完全地 - fullständig, grundlig, uttömmande完全的,絕對的, 彻底的, 徹底的 - fullständig, total总的, 总的,完全的, 總的, 總的,完全的 - ovärdigt不值得地 - incomplete, uncomplete (en) - till nytta有價值地 - modigt, tappert勇敢地 - vehementemente (es) - uselt可耻地, 讨厌地 - con voracidad, vorazmente (es) - encyklopedisk百科全书的 - fulltalig, i plenum - wholeheartedly (en) - kvickt, slagfärdigt, spirituellt情趣横溢地 - accessible, approachable (en) - aflojar, aflojarse, aligerar, aliviar, laxar, mitigar (es) - ja - conyugalmente (es) - dingily, grubbily, grungily (en) - speciellt专门为..., 專門為… - ögonblickligen, på direkten - direkt, omedelbart, rakt fram直 , 直接地 - koncis简明的, 簡明的 - epigrammatisk - kompakt, koncis, kortfattad简洁明了的, 簡洁明了的, 紧凑的, 緊湊的 - brysk, kort, lakonisk, tvär简略的, 簡略的, 草率的 - långrandig, mångordig冗长的 - eróticamente (es) - förstörelse, ödeläggelse大破坏, 大破壞 - bråk, hallå, omvälvning, oväsen, ståhej, väsen动乱, 動亂, 吵闹, 吵鬧, 喧嚣, 喧囂, 大变动, 大變動, 巨变, 巨變 - uppståndelse, väsen騷動, 骚动 - -befolkad, full[], överfull, överfylld拥挤的, 擁擠的, 过度拥挤的, 過度擁擠的 - inkongruent, oförenlig, som inte passar ihop不調和的, 不调和的 - tårtbit - profaned, violated (en) - serve发球 - big, large, prominent (en) - flagrant, grov, skändlig, uppenbar公然的, 明显的, 明顯的, 明顯的﹐顯而易見的 - ouppklarad sak - constant (en) - [] återkommande, enformig, repeterande, tjatig, upprepad, upprepande反复的, 經常發生的,周期性發生的,循環的, 经常发生的,周期性发生的,循环的, 重复的, 重復的 - enstaka, sporadisk - know (en) - diskussionslysten好争辩的, 好爭辯的 - 認識, 认识 - konventionell, sedvanlig, traditionsbunden常規的,習慣的, 常规的 - conventional (en) - bisarr, konstig不可思议, 奇怪 , 希奇古怪的 - dificultad, disgusto, problema (es) - ansenlig, åtskillig, avsevärd, betydande, väsentlig相当大的, 相當大的 - avsevärd, märkbar明显的, 明顯的 - insignificant, undistinguished (en) - förväxla混淆 - chevaleresk, ridderlig勇武的, 有武士風度的,俠義的 - brysk, skarp, tvär粗暴的 - fientlig, oartig, ovänlig不礼貌的, 不禮貌的, 粗陋 , 轻浮 - pålitlig, plausibel, rimlig, tillförlitlig, trolig, trovärdig可信任的, 可信的 - ofattbar, otrolig不可相信的, 难以相信的, 难以置信的, 難以相信的 - bitande, dräpande, skarp, svidande严厉的, 嚴厲的 - apurado, crítico (es) - allvarlig, betydelsefull, grav, viktig严重的, 危急的, 重大的 - crucial, important (en) - föråldrad, omodern - nästan föråldrad荒废的, 荒廢的, 逐渐被废弃的,荒废的, 逐漸被廢棄的,荒廢的 - förbannad, fördömd被詛咒的, 被诅咒的 - fallfärdig, förfallen, ostadig, ranglig, risig, rucklig, skraltig, skranglig, vinglig动摇摆的, 搖搖慾裂的, 摇摇欲裂的, 毁坏的, 粗制滥造的,摇摇欲坠的, 粗制濫造的,搖搖慾墜的 - grov, plump, rå, tarvlig, vulgär庸俗的, 恶劣的, 粗俗的, 粗陋的 - lugn, sansad, stadgad, stadig, stillsam庄重的,安静的,稳重的, 莊重的,安靜的,穩重的 - odefinierad - primary (en) - indudable (es) - fordrande, kinkig, knepig, krävande吃力的, 艰巨的,费劲的, 艱巨的,費勁的 - hård, rigorös, sträng嚴厲的 - angelägen紧迫的, 緊急的, 緊迫的 - arbiträr, egenmäktig, godtycklig任意的, 武斷的 - beräkna, räkna ut估計 - pålitlig可靠的 - desviación (es) - dependent (en) - småsynd - oavhängig, oberoende, självständig不受约束的, 独立的 - extravagans奢侈 - desirable (en) - falskt spel - avundsvärd值得羡慕的,引起妒忌的, 值得羨慕的,引起妒忌的 - helgerån, skändlighet, vanhelgande渎圣, 渎圣罪, 瀆聖罪 - som är att föredra更可取的 - erotisk litteratur, pornografi, porr色情, 色情文学, 色情描写, 色情文學, 色情描寫 - pay (en) - envy, invidia (en) - besvärlig, hård, mödosam困难的, 艰难的, 艰难的,费力的, 艱難的, 难对付的, 难弄的, 难懂的, 難對付的, 難懂的 - cólera, enfado, enojo, ira (es) - gluttony, gula, overeating (en) - kinkig棘手的 - serious (en) - besvärande, besvärlig, bråkig, elak, krånglig, plågsam令人讨厌的 - cómodo, fácil (es) - elementär, enkel, nybörjar-, ren初級的, 初级的, 簡樸的, 纯粹的 - hal, inställsam迎合討好的, 迎合讨好的 - flitig, oförtruten, trägen勤奋的,坚韧不拔的, 勤奮的,堅韌不拔的 - oförtruten, outtröttlig不屈不挠的, 不屈不撓的, 不疲勞的,不停的, 不知疲倦的 - efterlåten, försumlig, loj, senfärdig - directo (es) - rigg - good (en) - selektiv - dunkel, oklar, otydlig不清楚的 - general (en) - fara, risk, våda严重的危险, 危险, 危险状态, 危險 - []härskande, dominerande, förhärskande, ledande, övervägande佔優勢的, 占优势的 - fin, högt utvecklad敏捷的 - skydd, värn防卫方法,防御物, 防衛方法,防禦物 - skiftande - begynnande, outvecklad - konfrontera使...面对 - effektfull, effektiv, verkningsfull, verksam效率高的, 有效的, 有效驗的, 有效验的, 给人深刻印象的 - hård, mödosam, mycket ansträngande, slitsam, svår, tung使精疲力尽的, 使精疲力盡的, 艰难的, 艱難的, 費力的, 费力的, 非常辛劳的, 非常辛勞的 - hård, kraftig, tung大量的, 激烈的, 重的 - facile (en) - promiskuitet - economic, economical (en) - rask, snabb迅速的;有效的 - drastisk大刀闊斧, 大刀阔斧, 猛烈的 - utrops- - fast, stadig紧紧的 - klumpig, tafatt笨拙的, 粗魯的 - exportable (es) - entusiastisk热情的,热心的, 熱情的,熱心的 - entusiastisk, glupsk, hängiven, ivrig, nitisk, passionerad渴望的, 热心的, 熱心的 - fjäska för, hålla med, instämma med, krypa för, lisma, mjuka upp, smickra, smöra, söka ställa sig in hos, svansa för, vara smickrande för奉承, 胜过, 討好, 讨好 - entydig - esoterisk, förbehållen de invigda - svårfattlig难解的,深奥的, 難解的,深奧的 - hemlig, mystisk, svårtillgänglig - allmänfattlig, exoterisk, populär, yttre - grund-, grundläggande基础的, 基礎的 - eufemistisk, förmildrande委婉的 - grov, rå, ungefär, ungefärlig粗略的, 近似的 - free, liberal, loose (en) - andlöst spännande, fantastisk, hisnande - felaktig användning, missbruk誤用, 误用 - dyr, dyra昂貴的, 昂贵的, 花费的, 花钱多的, 贵 - dyrbar, kostsam, värdefull昂貴的 - overpriced (en) - billig - capitalización (es) - grön, oerfaren, otränad无经验的, 未經訓練的,無經驗的, 未经训练的,无经验的, 無經驗的 - klargöra, klarlägga澄清, 闡明, 阐明 - innerst, inre內心的, 內部的, 内心的 - rättvis公平的 - främmande, obekant, okänd陌生的 - antik, gammal, gammaldags, gammalmodig, omodern不流行, 古式的, 古时的, 老式的, 过时的, 過時的 - gammalmodig, sjaskig不漂亮的;不时髦的, 不漂亮的;不時髦的 - flott优等的, 優等的, 豪华的, 豪華的 - ögonblicklig, omedelbar直接, 瞬間的, 瞬间的, 立即的 - petig, petnoga过于挑剔的,过分讲究的, 過於挑剔的,過分講究的 - delicado, exigente (es) - fyllig, knubbig, rund, trind丰满的, 丰满的,圆胖的, 豐滿的, 豐滿的,圓胖的 - korpulent, mycket fet肥胖的, 过度肥胖的,肥胖的, 過度肥胖的,肥胖的 - avtärd, benig, kantig, mager, skinntorr, smal, spinkig, tanig, utmärglad憔悴的, 瘦削的,憔悴的, 瘦的, 骨瘦如柴的 - organisering组织 - upprepande - avskrivning - reproduktion再生产, 复制, 繁殖 - framhärdande, ihärdighet, ståndaktighet, uthållighet不屈不挠, 坚定, 持久 - grund-, grundläggande基本的 - ritual仪式, 儀式, 礼仪式, 禮儀式 - förståndig, frisk, i bra form, spänstig, sund健康的, 相当大的 - arbetsför, stark - betona, framhålla, lägga tonvikten på, stryka under, understryka划线于...之下, 劃線於…之下, 強調, 强调, 把重点放在...上, 重讀,著重, 重读,着重 - fosilizado, petrificado (es) - understryka強調 - kompromisslös, obeveklig, principfast不妥协的, 不妥協的 - extranjero, extraño (es) - ceremoniös, kruserlig, omständlig有礼貌的;仪式庄重的, 有禮貌的;儀式莊重的 - viloläge静止, 靜止 - good, well (en) - avhållsamhet節制,戒酒行为, 節制,戒酒行為 - fatal严重的, 嚴重的 - fri无拘束的, 自由的 - occasional (en) - fresh (en) - färsk, het最新的 - förbindlig, hjärtlig, innerlig, sympatisk, trevlig, vänlig, varm和蔼可亲的, 和蔼的, 和藹可親的, 和藹的, 热诚的, 熱誠的, 衷心的 - dyster - bördig, fruktbar, produktiv, rik多产的, 多產的, 肥沃的,丰富的, 肥沃的,多產的 - överbefolkad, tätt packad拥挤的, 擁擠的 - mere (en) - such, such that (en) - särskild, speciell特有的 - local (en) - technical (en) - obediencia, respeto (es) - ansenlig, fördomsfri, frikostig, generös, givmild, slösaktig, tolerant, vidsynt大方的, 慷慨的, 相当大的, 相當大的, 自由主义的 - generös, oförbehållsam - dålig förvaltning, vanstyre - elak, eländig, otäck, torftig惭愧的, 简陋的 - pobrísimo (es) - big, large, magnanimous (en) - bra健康的 - syntetisk - bra, fördelaktig, god, nyttig, välgörande令人快乐的, 健康的, 可靠的, 愉快的, 有益的 - behaglig, fin, välkommen合意的 - läglig, lämplig, passande合適的;不麻煩的, 方便的;合适的, 适宜的, 適宜的 - lugnande, stillande平息;绥靖 - urdå-壞的, 糟糕的 - aplacamiento, conciliación, propiciación (es) - negative (en) - god, gott, snäll, vettig合理的, 和善的 - white (en) - ond邪恶的 - avskyvärd, djävulsk, förfärlig, ogudaktig, ohelig, ondskefull, överdjävulsk不合理的, 不虔敬的, 恶魔(似)的, 邪恶的, 非常困难的,非常聪明的 - diabólico (es) - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - arg, butter, gnällig, på dåligt humör, trumpen, vresig发怒的, 发牢骚的, 發怒的, 脾气坏的, 脾氣壞的 - retlig, vresig易怒的 - bister, butter, dunkel, dyster, hotfull, mörk, sur, surmulen, trumpen发怒的, 悶悶不樂的, 愠怒的, 慍怒的, 發怒的, 脾气坏的, 脾氣壞的, 郁闷的, 闷闷不乐的, 阴郁的, 陰鬱的, 隐秘的, 隱秘的, 鬱悶的 - butter, vresig无礼的, 無禮的, 粗暴的 - gradual (en) - oväntad意外的 - ungdomsvåld - katastrofal, ödesdiger大灾难的, 灾难性的 - integration, integrering结合 - förtroende信义, 信義 - heavy (en) - 輕的 - heavy (en) - besvärlig, betungande, påfrestande, svår繁重的, 艰巨的,繁重的,费力的, 艱巨的,繁重的,費力的 - oroande, plågsam - försörjning, stöd, stötta帮助, 扶持, 支持, 支援, 支撑, 支柱, 赡养 - heavy (en) - lätt, lindrig容易承受的, 轻的 - enhetlig, homogen同类的, 同類的 - gunst, tjänst - beau geste (en) - atención (es) - hög, stor很大的 - mobilisering动员 - låg, låglänt, lägre, lågt stående, obetydlig, ringa低, 低下的, 低廉的, 低的, 地势低洼的 - hämnd, hämndlystnad, vedergällning報仇, 報復, 复仇, 复仇心理, 復仇, 復仇心理, 报仇, 报复 - hög高的,具有相對高度的 - låg, lägre, lågt stående, obetydlig, ringa低的 - high, high-pitched (en) - förbön, ingripande, inskridande, intervention, medling干预, 调解 - förnyande更新 - öppen坦率的 - missledande, vilse-使人誤解的, 使人误解的 - penetrera, tränga igenom洞穿, 穿透, 进入 - válvula de escape, válvula expansiva (es) - välkomnande - 极其暖和的, 極其暖和的 - frusen冷, 寒冷 - blåsig, kal, öppen荒凉的, 荒涼的 - kall, kylig冷淡的 - övermänsklig超人的 - human仁慈的 - djurisk, rå畜生般的, 野兽般的, 野獸般的 - clownaktig, tölpaktig丑角(般)的, 滑稽的 - festlig, löjlig, skrattretande, underhållande可笑的, 好笑的, 有趣的, 滑稽的, 逗人笑的 - komisk, lustig, rolig, skojig, torrolig - dråplig, festlig欢闹的, 滑稽的 - bitande kvick, kvick, skarpsinnig, slagfärdig, spirituell机智的, 詼諧的, 诙谐的 - brådstörtad, hast[]匆促的 - betydelsefullt, signifikant, stor, tungt vägande, väsentlig有意義的, 重要的, 重要的;有重大意义的 - stor, viktig大的, 重大的 - central-, fundamental, grundläggande, huvud-, kardinal-, nyckel-主要的, 关键的, 十分重要的, 基本的, 基础的, 基礎的, 關鍵的 - första, hög, högsta, huvud-, huvudsaklig, primär, viktigast主要的, 最重要的, 重要的, 首要的 - historisk历史上有名的, 歷史上有名的 - allvarlig, seriös真诚的, 认真的 - estratégico (es) - värdefull有价值, 有價值, 貴重的, 贵重的 - obetydlig, trivial无根据的 - respektingivande, skräckinjagande, vördnadsbjudande使人敬畏的 - magnifik, praktfull, ståtlig, storslagen华丽的, 壮丽的, 壯麗的, 華麗的, 輝煌的,光彩的, 辉煌的,光彩的 - dekadent - informado (es) - folkrik, tätbefolkad人口稠密的 - oklanderlig, oskyldig无可责难的, 無可責備的 - uppbygglig教训性的, 有益的 - intelectual (es) - intelligent理解力强的, 聪敏的, 聰敏的 - intressant有意思, 有趣 , 有趣味的 - fängslande, gripande, intressant, spännande, underfundig引起兴趣的, 扣人心弦的 - []tråkig, enformig, långtråkig, själsdödande, tjatig, trist, tung令人厌烦的, 令人厭倦的, 令人厭煩的, 冗長的, 冗长的, 单调乏味的, 单调的, 單調乏味的, 單調的, 沉闷的, 迟钝的, 遲鈍的 - utanförliggande, yttre - adventitious (en) - dyster忧郁的 - bitter (en) - dyster, sorglig - bekant, berömd, firad, framstående, illuster, känd, lysande, namnkunnig, ryktbar优秀的, 出名的, 卓越的,傑出的, 卓越的,杰出的, 昭, 有名望的, 有名的, 杰出, 杰出的, 灿烂的, 著名的, 辉煌的 - i mansstorlek大, 大的, 宜于男人的, 宜於男人的 - bred, stor宽(度), 寬闊的 - klumpigt, skrymmande庞大的, 龐大的 - rymlig宽敞的, 宽敞的;容量大的, 寬敞的, 寬敞的;容量大的 - häpnadsväckande, kolossal, otrolig巨大的,惊人的, 巨大的,驚人的, 庞大的, 龐大的 - enorm, jättestor巨大的, 極大的 - enorm, gigantisk, jättelik, jättestor, väldig巨大的 - kolossal, mastodont-巨大的 - enorm, oerhörd, ofantlig, väldig深远的, 深遠的 - jätte-, jättestor巨大的,庞大的, 巨大的,龐大的 - i liten skala, liten, obetydlig, små-小, 小規模的, 小规模的 - liten och nätt, mikro-, mycket liten, pytteliten娇小的, 嬌小的, 很小的, 微小的, (表示`小`和`微`) - mycket lite, obetydlig, symbolisk, väldigt lite小的,微小的, 很小的, 微不足道, 极小的, 極小的 - annorlunda, avvikande, olik, olik[]不同的 - anspråkslös, mindre, små, smått小的, 小的,不重要的, 有節制的, 有节制的, 較小的, 较小的, 适度的, 適度的 - local (en) - alt. arbetare i alla länder, arbetare i alla länder, arbetare i alla länder förenen er!, förena er!, förena er! alt. proletärer i alla länder, förenen eder!, lång[], långdragen, utdragen全世界无产者联合起来, 全世界無產者聯合起來, 持續很久的,長時期的,拖延的, 持续很久的,长时期的,拖延的, 过长, 過長的, 长期的 - bestående, varaktig耐用的 - ändlös, oändlig无止境的, 無止境的 - kort, kortfattad, kortvarig短, 短暂的, 短暫的 - som varar ett ögonblick, tillfällig倾刻的, 傾刻的 - klangfull, ljudande, sonor - älskvärd, vinnande可亲可爱的, 可親可愛的 - älsklig, kelig, kramgo, mjuk, rar令人想拥抱的, 令人想擁抱的 - avskyvärd, förhatlig, förskräcklig, motbjudande, vedervärdig可恨的,討厭的, 可恨的,讨厌的, 极坏的,讨厌的, 極壞的,討厭的, 討厭的, 讨厌的 - blåögd - kärleksfull爱的 - innerlig, kärleksfull, öm, tillgiven充满深情的, 充滿深情的, 喜愛的, 喜爱的, 温柔的, 熱情的 - amorös, förälskad着迷的 - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - fruntimmersaktig - barnslig幼稚的 - övermogen - högst, maximi-, störst最大的 - ganska liten, lägsta, minimal, minimi-, minst, minsta最低的, 最小的 - betydelsefull, meningsfull富有意義的 - betydelselös, meningslös無意義的 - obarmhärtig冷酷无情的, 冷酷無情的 - hårdhjärtad, kallblodig, mördande, obarmhärtig, obeveklig, samvetslös, skoningslös冷酷的, 无情的, 無情的 - lindrig, mild輕微的, 轻微的 - intensiv深入細致的, 深入细致的 - svår严重的, 嚴重的 - strong (en) - dra till sig, fästa, rikta吸引 - magstark, omåttlig, orimlig, oskälig, överdrivet不合理的,过分的, 不合理的,過分的, 过分的, 過分的 - ocker-, omåttlig, orimlig, rövar-昂貴的, 昂贵的, (要求或收费)过高的 - genomgripande, radikal, ultra-, ytterlighets-根本的, 过激的, (前缀)表示`超`、`过` - sin pretensiones (es) - degenererad, lastbar, lättsinnig, sedeslös, utsvävande, vansläktad堕落的,腐化的, 墮落的,腐化的, 放荡的, 放蕩的, 淫荡的, 淫蕩的 - flera - många, talrik为数众多的, 很多的, 為數眾多的 - några - global, världsomfattande世界範圍的, 世界范围的 - natural (en) - spök-, spöklik鬼的;幽灵似的, 鬼的;幽靈似的 - därav följande, slutlig最后的, 最後的 - sista最后的 - abnorm, onormal反常的 - lydig服从, 順從的 - clear, open (en) - fri空閑的, 空闲的 - avskyvärd, förhatlig, frånstötande, motbjudande可恶的, 可惡的, 淫穢的, 討厭的, 讨厌的 - äcklig, motbjudande, osmaklig, otäck, vedervärdig令人作呕的, 令人作嘔的, 令人厌恶的, 令人厭惡的, 极不愉快的, 極不愉快的 - förnya使更新,使恢复, 使更新,使恢復, 重修(建) - före detta, tidigare老的 - färsk另外的, 新发现的, 新穎, 新颖 - recent (en) - ålderstigen, äldre, gammal, i en ålder av, litet till åren kommen...岁的, 上了年紀的, 上了年纪的, 年老的 - fullborda, genomföra, utföra, uträtta圓滿完成, 完成, 实现;执行, 實現;執行, 處決 - läglig, lämplig及时的, 及時的 - ordinär平凡的 - ganska bra, hygglig, medel-, medelmåttig, någorlunda, ordinär中等的, 尚好的 - common (en) - alldaglig, vanlig, vardaglig寻常的, 尋常的 - enorm, fantastisk, förfärlig, förunderlig, helfin, helt underbar, kolossal, toppen, toppenbra, underbar, väldig令人惊奇的, 奇妙, 奇跡般的, 奇迹般的, 极大的, 极好的, 极妙的, 極大的, 極好的, 極妙的, (古语)极好的 - holistisk - originell有独创性的, 有獨創性的 - hittills okänd, nymodig新的 - banbrytande - banal, nött陈腐的(言词), 陳腐的言詞 - konventionell, ortodox, renlärig, vedertagen正統派的, 正統的,傳統的, 正统派的, 正统的,传统的 - iconoclasta (es) - ohöljd, öppen公开的, 公開的 - fanatisk狂热的, 狂熱的 - innevarande, pågående现存的,目前的, 現存的,目前的 - irenic (en) - häftig, skarp, svår剧烈的(痛等), 鋒利的, 锋利的, 高音的;尖声的 - bestående, permanent, stadigvarande永久的,持久的 - transitorio (es) - efemär, flyktig, kortvarig, obeständig, övergående - flyktig, förbleknande, förgänglig, försvinnande - förbryllad, förvirrad, perplex困惑的 - paff, ställd, svarslös使为难的, 使為難的 - intim, personlig个人的 - assure, reassure (en) - anspråkslös, bara, blott, ren, vanlig不复杂的, 仅仅的, 僅僅的, 简单的, 简朴的, 簡樸的 - enkel不復雜的, 简单, 簡單 - behaglig, njutbar, underhållande, välgörande令人愉快的, 愉快的 - förtjusande, härlig令人高兴的, 令人高興的 - minska, reducera, sänka減少,減小 - underhåll-ande有趣的 - kul, rolig, skojig, trevlig - positiv, säker数(正的), 明确的, 确定的, 肯定的(答复), (电)阳(正)的 - chockera, kränka, väcka anstöt hos, våldföra sig på伤害, 使感愤慨, 使感憤慨, 傷害 - negative (en) - neutral (en) - tillfredsställa使...满意 - ogenomförbar, ogörlig不能实行的,不可行的, 不能實行的,不可行的 - kraftfull, kraftig, mäktig, potent, stark強的, 强的, 有力的,烈性的, 浓的, 濃的 - desalentar, descorazonar, disuadir (es) - kraftig, mäktig, potent强烈的, 有力的, 烈性的 - kraftfull, stark有力的 - kraftlös, maktlös, vanmäktig无力的,无权的, 無力的,無權的 - viktig重要的 - precis准确, 精確的 - pompös, uppblåst, viktig自負的,誇大的,華而不實的, 自负的,夸大的,华而不实的 - sekundär, underordnad第二位的, 第二的 - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - konfidentiell机密的, 機密的 - public (en) - open (en) - bördig, fruktbar, produktiv多产的 - fåfäng, fruktlös, olönsam徒劳的, 徒勞的, 无效果的, 無效果的 - lönande, lukrativ賺錢, 赚钱 - fin, hygglig, med behagligt utseende, passande, snäll, tillbörlig标致的, 標致的, 正派的, 适宜的, 適宜的 - moraliskt sträng, prudentlig, strikt一本正經的,古板的, 一本正经的,古板的, (在举止方面)极为严谨的 - protective (en) - arrogant, dryg, viktig傲慢, 妄自尊大的, 驕傲自大的, 骄傲自大的 - högdragen, högfärdig, högmodig, överlägsen傲慢的, 高傲的 - egenkär, fåfäng, inbilsk, stöddig, uppblåst傲慢的, 自負的, 自负的 - äkta, oblandad, ren純的, 纯洁的, 纯的, 纯粹的 - blank, glatt, jämn, rak, ren, renlig, slät, tom整洁的, 整齐的, 未用过的 - alleged, so-called, supposed (en) - apokryfisk - dubiös, misstänkt, skuggig, skum, suspekt, tvivelaktig使人生疑的, 可疑的, 引起怀疑的, 背阴(光)的 - högljudd嘈杂的, 嘈雜的 - avkopplande, fredlig, kall, kallblodig, lugn, rogivande, vilsam冷静的, 冷靜的, 头脑冷静的, 平静的, 悠閑的, 悠闲的, 轻松的,悦目的, 閑適的 - stökig, störande, stormande, tumultartad分裂的,破坏性的, 分裂的,破壞性的, 喧哗的, 喧嘩的 - orderly, systematic (en) - tuff - kafkaesque (en) - surrealistisk - frisk, i gott skick, sund健康的,坚实的, 健康的,堅實的 - bufflig, drumlig, fånig, slyngelaktig, tölpaktig乡下佬的, 小丑般的,粗野的, 无理的, 痴呆的,畸形的 - grov, grov[], oanständig, ojämn, rå, skrovlig, sträv粗俗的, 粗糙的, 粗魯, 粗鲁 - dum, grov, kapital, kolossal愚蠢的, 愚钝的, 极度的 - jämn, regelbunden匀称的, 固定的, 定时的, 整齐的 - irrelevant (en) - aktad - beryktad, illa beryktad, infam, ökänd, skamlig, tarvlig丢脸的, 声名狼藉的, 聲名狼藉的 - försonlig - fast besluten决心的, 決心的 - presentable可以見人的,拿得出去的 - ansvarig負責的 - givande能得益的,有益的 - oratorisk, retorisk演讲艺术的 - pulserande - dåligt ställt/gott ställt, förmögen富有的, 富裕的, 富(裕)的, 穷的;富的 - som har det bra ställt寬裕的, 惬意的 - arrastrado, pobre (es) - barskrapad, pank, utan ett öre, utfattig一个钱也没有的 - behövande, nödlidande, utblottad缺乏的;一貧如洗的, 缺乏的;一贫如洗的, 貧窮的, 贫穷的 - dåligt ställt, ont om, utfattig缺錢, 缺钱, 貧窮的,身無分文的, 贫穷的,身无分文的, (錢)不多, (钱)不多 - luxuös, lyxig, överdådig, rik, välmående奢侈的, 富裕的, 豪华的,奢侈的,华丽的, 豪華的,奢侈的,華麗的 - kraftfull, robust強健的, 强健的 - biffig, kraftig, muskulös, stadig, stark強壯的, 强壮的, 肌肉发达的, 肌肉發達的, 魁梧的 - árcade (es) - riskfylld危險的 - farlig, farligt, ohälsosam, riskfylld, vådlig危险, 危险的, 危險, 危險的, 处境险恶的, 處境險惡的 - livsfarlig, självförstörande, självmords-, självmordsbenägen, vansinnig危及生命的, 自杀的, 自殺的 - olikartad, varierande各种各样的, 各種各樣的 - lik, likartad, liknande相似的, 类似, 類似 - galen, knäpp, knasig, med nötsmak, rubbad, trasig, vrickad乱七八糟的, 亂七八糟的, 产坚果的;有坚果味的, 发疯的, 发疯的〈口〉狂热的, 發瘋的 - maníaco, maniático (es) - sarkastisk, spydig, syrlig尖刻的, 諷刺的, 讽刺的 - ironisk, sardonisk, spydig撇嘴;苦笑 - hånfull, satirisk嘲弄的, 好挖苦的 - otillfredsställande, otillräcklig令人不满意的 - misslyckad, sorglig, tråkig令人失望的 - formalistisk, pedantisk学究式的 - lärd, spränglärd - tilldragande引誘人的, 美麗的, 誘惑的 - självisk自私的 - self-seeking, self-serving (en) - erogen - hygienisk卫生的, 衛生的 - extraneous, foreign (en) - allvarlig, allvarsam, seriös严肃的, 真诚的, 认真的 - frivol, futtig, lättsinnig, tramsig輕浮的, 轻浮的 - okynnig, småjäklig小鬼的,顽童似的 - allvarsam严肃的,冷静的, 嚴肅的,冷靜的 - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - behagsjuk, flirtig, flörtig, kokett, lekfull, lockande爱调情的 - erotisk性慾的, 性欲的, 色情的 - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - libidinös, liderlig, vällustig - liderlig, lysten - framträda, se ut, uppträda好象, 看来, 露面 - parecer (es) - visa [], visa upp出示, 演示,告知, 給…看, 给...看 - göra sig viktig夸耀, 炫耀, 誇耀 - falkögd目光锐利的 - menande, talande, uttrycksfull有意义的 - oansenlig, obetydlig无意义, 无意义的, 無意義, 無關緊要的 - enkel, ren纯粹的 - fundamental, grundläggande - invecklad復雜的 - intrikat, invecklad, komplicerad, krånglig复杂的, 难懂的, 難懂的 - krypande - enda独一的, 獨一的 - bra, duglig, duktig, effektiv, expert-, flink, kompetent, kunnig, kvalificerad, noggrann, ordentlig, sakkunnig, skicklig, snygg, valbar內行的, 内行的, 有本事的,擅长于, 有能力的, 灵巧的, 熟練的, 熟练的, 熟练的,擅长于, 老练的, 靈巧的 - mjuk光滑的 - guppig, ojämn, skakig顛簸的, 颠簸的 - återfå找回 - cortés, urbano (es) - stable (en) - stabil, stadig, stark結實的, 结实的 - munter, pigg - livfull, livlig活泼的, 活潑的 - stabil, stadig稳定的, 穩定的 - ostadig, vinglig不稳定的, 動搖擺的 - dra det kortaste strået, förlora获得第二名, 輸, 輸去, 输去 - vankelmodig - rät挺直的, 笔直的, 筆直的 - 強烈的, 强烈的, 牢固的,坚强的,强壮的 - weak (en) - envis, hårdnackad, ihärdig頑強的, 顽强的 - envis, halsstarrig頑固的, 顽固的 - gensträvig, tredsk - framgångsrik, godkänd, lyckad成功的 - besviken, frustrerad, misslyckad, otillfredsställd受挫折的, 失望的, 脸色一沉 - adekvat, nog [], tillräckligt, tillräckligt []足够的, 足夠的 - bristande, bristfällig, bristfälligt, insufficient, otillräcklig, otillräckligt不充足的, 不足地, 不足的 - trång太小的,不适宜的, 太小的,不適宜的 - nedlåtande傲慢的, 带着优越感表示关心的, 表現出优越感的﹐居高臨下的 - hög , lång高的, 高音調的 - förstklassig, högre, överlägsen, utmärkt上级的, 出众的, 卓越的, 较好的, 较高的 - utmärkt, utomordentlig, ypperlig优秀, 极好的, 極好的 - bra, fin, utmärkt令人满意的, 完全令人满意的, 完美的, 杰出的, 赞赏 - billig, lättköpt, tarvlig, usel, värdelös無價值的 - affärsmässig獲利的, 获利的 - medelmåttig, medioker平庸的, 普普通通的 - dotter[]附属的(公司) - 献祭,供奉, 獻祭,供奉 - förvånande, överraskande惊人的, 驚人的 - susceptible (es) - empathetic, empathic (en) - anakronistisk不合时代/不合時代 - metodisk, systematisk - delikat, läcker甘美的 - stor-多的 - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - degradera使降級, 使降级 - dryg, ekonomisk, frugal, måttlig, snål, sparsam節儉的, 節約的, 节俭的, 节约的 - kladdig, smutsig肮脏的, 骯臟的 - förtiga, hemlighålla, uppehålla查禁(书刊)隐瞒, 阻挡, 阻擋 - broskig软骨的 - frasig, knaprig, spröd松脆的, 脆的 - arrangera, organisera筹划, 籌划, 組織, 组织 - cynisk愤世嫉俗的, 憤世嫉俗的 - pålitlig, trofast, trogen可靠的 - representativ有代表性的 - ära, hedra, vörda尊敬 - liberalise, liberalize (en) - hjälpsam有帮助的, 有幫助的 - fåfäng, fruktlös, meningslös无用的, 無用的 - valuable (en) - sin valor (es) - skiftande - varierande可变的, 可變的 - iterativ - instängd, kvav, tryckande不通風的, 悶氣的, 悶熱, 闷气的, 闷热 - []ilsken, blodtörstig, grym, häftig, hänsynslös, rasande, rovlysten, ursinnig, våldsam, vildsint兇猛的, 凶猛的, 剧烈的, 劇烈的, 残酷的,凶猛的, 殘酷的,兇猛的, 狂怒的, 虣 - syndfull, syndig有罪的, 邪恶的 - kontrollera, övervaka調節, 调节 - ljummen不太热烈的, 微温的, 微溫的 - adoptar una postura teatral (es) - betala för, sota för - åstadkomma, uppnå, vinna取得,实现, 取得,實現, 获得,达到 - begin (en) - agenciarse, amañar, conseguir, procurarse (es) - burra upp, fluffa upp, förstöra, knåpa, mixtra med, påta i, pilla, pilla med, pillra, pyssla i, slöa抖擞, 抖擻, (俚,俗)搞砸 - förråda背叛 - hälsosam有益于健康的 - förolämpande, sårande冒犯的 - reconocer (es) - ensidig, inskränkt, smal, trång, trångsynt有偏见的, 狭窄的, 窄的 - främja, gynna, stödja促进, 促進 - help (en) - backa upp, stödja支持 - absurd, fånig, löjlig, orimlig, skrattretande十分荒謬的,愚蠢的, 十分荒谬的,愚蠢的, 可笑的, 荒謬的, 荒謬的,可笑的, 荒谬的, 荒谬的,可笑的 - åsnelik, enfaldig - ideologisk - lura, svindla騙取, 骗取 - ansätta, förfölja, plåga迫害 - försöka lösa, ge sig i kast med, klara, klara sig, stå pall för妥善处理, 妥善處理, 安排(生活), 設法對付, 设法对付 - nedlåta sig带着优越感同意做..., 帶著優越感同意做… - serve (en) - kommendera, sätta näsan i vädret, spela förnäm, spela herre över擺架子, 称王称霸, 稱王稱霸 - leva生活 - make (en) - dra benen efter sig, driva omkring, gå och driva, söla, stå och hänga, strosa omkring消磨时光,闲荡,徘徊, 消磨時光,閑蕩,徘徊, 閑蕩, 闲荡, 闲逛 - betyda, vara av betydelse事关, 事關, 有價值, 有关系,要紧, 有關系,要緊 - matcha, passa ihop, stämma med, stämma överens, vara lika相配,连接, 符合 - check, check out (en) - depender (es) - likna, vara lik外表与某人相象, 相似, 象,类似, 象,類似, (面貌、性格)象 - chimeral, chimeric, chimerical (en) - överskrida, överstiga超过, 超過 - förslå, räcka, räcka till, vara nog满足, 滿足 - serve, serve well (en) - fullgöra, infria, leva upp till, möta, stilla, tillfredsställa, tillmötesgå, uppfylla做到, 实践,承兑, 實踐,承兌, 满足, 滿足, (使)满意, (使)满足 - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - överträffa勝過, 擅長, 擅长, 胜过 - gälla涉及, 适用 - afectar, comprometer, implicar, influir, involucrar (es) - hålla托住, 抓住 - [] passa ihop, gå ton i ton, harmoniera使协调, 使協調, 顏色和諧, 颜色和谐 - oponerse (es) - kompensera, ta igen弥补, 彌補 - lokal, orts-地方的 - belong (en) - höra ihop应归入, 應歸入 - add (en) - sell (en) - technical (en) - ställ, ställning架(子) - listig, räv- - messianska - bildnings-, kultur-, kulturell文化的 - skyddsrum - expiatorio (es) - draconiano (es) - Hegelian (en) - förändring变化 - dyrgrip, pärla, rikedom, skatt宝藏, 宝贝, 寶貝, 珍宝, 珍寶 - golden calf (en) - minne, minne[], minnesgåva, souvenir紀念品, 纪念品 - magnum opus (en) - acogida, asilo, refugio, sagrado (es) - cordoncillo (es) - bagatell, nolla, obetydlig person, småsaker, strunt-, struntsak[], struntsumma小事, 琐事, 琐细的事情, 瑣事, 瑣細的事情 - börda(重要性)分量 - ánimo (es) - naturen自然界,自然力 - livlighet, upplivande []活跃 - glad iver, hurtighet乐意, 樂意 - energi, kraft, styrka效力,活力, 活力、精力 - espri, kvickhet, sinne - kamratskap同志关系, 同志關系 - anpassningsförmåga适应性 - intryck印象 - figure (en) - finhet, näpenhet, söthet漂亮 - atracción, atractividad, atractivo (es) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - karisma - erotisk dragningskraft, sex appeal性感 - fulhet丑陋的人(或物) - fläck瑕疵 - flinkhet, lätthet, ledighet敏捷;容易 - svårighet困难, 困難 - fly in the ointment (en) - förenlighet, kompatibilitet兼容性 - kongruens, överensstämmelse适合性 - incompatibilidad (es) - conflicto (es) - lämplighet合格, 合适, 适宜的, 适当 - tillgänglighet可及性, 可用性 - folkkynne, livssyn - doft, prägel風味, 风味 - note (en) - 質量, 质量 - förträfflighet, utmärkthet, ypperlighet傑出, 杰出 - majestät, ståtlighet尊严, 尊嚴, 庄严性 - absolutidad, absolutividad (es) - likhet相似 - homología (es) - jämförelse, parallellitet - uniformidad (es) - homogenitet - likhet相似, 相象 - brist på överensstämmelse, diskrepans差异, 差異 - försummad tid损失的时间, 損失的時間 - olikhet不一样 - mångfald, olikhet, skiljaktighet多样性, 多樣性, 多种花样 - cambio, variedad (es) - smoke (en) - samhörighetskänsla, solidaritet团结一致, 團結一致 - förveckling, invecklad beskaffenhet, trasslighet复杂性, 复杂的事物, 復雜的事物, 複雜性, 错综复杂(事物) - regelbundenhet规则性 - organisation, organization, system (en) - oregelbundenhet无规律, 無規律 - espasmo (es) - instabilitet不稳定性, 不穩定性 - stabilitet, stadighet稳定性, 穩定性 - bekvämlighet, facilitet, fördel, lockelse便利設施, 舒服,宜人 - admisibilidad, credibilidad, plausibilidad (es) - exotism - autochthony, endemism, indigenousness (en) - originalidad (es) - novedad (es) - akademism, formalism - exakthet精确 - exakthet, noggrannhet, precision精确, 精确(性),精密度, 精确[性] - brist på exakthet, felaktighet, inexakthet, oriktighet不准确(度), 不明确, 不精确 - brist på exakthet不明确 - elegans, nätthet, prydlighet高雅, 高雅,雅致 - boato, esplendidez, fasto, fastuosidad, pompa, rumbo (es) - klass等級, 等级 - krimskrams - genomskinlighet, klarhet, tydlighet清晰 - tydlighet明确 - vaghet含糊,暧昧 - rättfärdighet, rättmätighet, rättskaffenhet, redlighet正直 - rättskaffenhet - fromhet, gudfruktighet虔诚 - religiositet虔诚 - pietism - fromhet, gudfruktan虔诚 - impiedad, irreligión, irreligiosidad (es) - barbari, brutalitet, gräslighet, ohygglighet, råhet, skändlighet凶恶, 残忍, 粗俗 - argsinthet, elakhet, grymhet, omänsklighet, ondskefullhet, vildhet凶残, 恶意, 粗鲁, 邪恶, 野性 - obeveklighet严酷无情 - altruism, oegennytta - iniciativa (es) - konkurrenskraft - finess, finhet, ömtålighet手腕,技巧, 策略, 精致 - conciencia (es) - heroism, hjältemod英雄行为, 英雄行為 - efterhängsenhet, flit, ihärdighet, trägenhet - omutbarhet, omutlighet廉洁 - skenbarhet - patriotism愛國主義, 爱国主义, 爱国心 - naivitet - självaktning自尊, 自爱 - skrytsamhet自夸 - hybris, övermod - livfullhet活泼 - []lugn, fattning, lugn, ro, stillhet鎮靜, 镇静 - aktning, respekt听從, 尊重 - descomedimiento, desconsideración, falta de educación, grosería, impertinencia, informalidad, insolencia, mala educación, rudeza (es) - nyhet - 新鲜 - rancidez (es) - fåfängans marknad - behagfullhet, elegans, grace优美, 優美 - el-, kraft, makt, maskin-, stormakt, styrka力, 力量, 力,动力, 威力, 强国(大国) - kraftfullhet, robusthet, tålighet强健, 强壮, 活泼 - mod勇气 , 勇氣, 胆量 - uthållighet耐力 - kraft, styrka力气, 力氣, 力量 - intensitet加强, 強度, 强度 - blodtörstighet, raseri, vildsinthet凶猛, 猛烈 - Akilleshäl - modernitet, modern- itet, nymodighet现代, 现代性 - continuity, persistence (en) - fart, hastighet, raskhet, skyndsamhet, snabbhet快速, 急行, 敏捷, 敏捷,迅速, 迅速, 速度 - inmediatez (es) - punktlighet, skyndsamhet, snabbhet敏捷, 迅速 - balance, proportion, proportionality (en) - yttre omständighet - desparpajo, labia, marrullería (es) - omfång, volym体积, 體積 - ofantlighet, väldighet, väldig omfattning巨大, 巨大,庞大, 巨大,龐大, 深远 - kvantitet数量 - brist, knapphet, magerhet, ringa tillgång, slarvighet, snålhet狭小,缺乏, 缺乏,小气, 贫弱 - överflöd, slöseri, ymnighet, ymnighetshorn充沛,大量 - brist, knapphet, sällsynthet缺乏 - överflöd - överskott剩余(物) - överflöd, uppsjö供过于求, 供過於求 - begränsning, gräns限度 - omfång, område界限 - gränser境界 - räckvidd, stadgande, synvidd - valör, värde价值, 价格, 值得的, 购买力 - price (en) - det goda优良品德 - bienestar (es) - lyx, överflöd奢侈 - [] nytta, användbarhet效用 - fåfänglighet, fruktlöshet, meningslöshet无用, 無用 - genomförbarhet, möjlighet可行性 - kompetens能力 - tillgång宝贵的人(物) - fördel优点, 优点,有利条件, 優點, 優點,有利條件, 占有优势的 - [] gunst贊成, 赞成 - behållning, fördel, utbyte收益,利润, 收益,利潤, 益处, 益處 - bärighet - preferencia (es) - privilegium特权, 特權 - manitas, manitas en jardinería (es) - bien común, bienestar general, bienestar público, interés general, interés público (es) - avigsida, nackdel不利 - limitación, restricción (es) - brist, fel缺點 - pérdida, privación (es) - pris代价, 代價, 價格, 價錢 - avigsida, baksida, hake, nackdel缺点, 缺點 - importance (en) - betydelse, vikt意义, 重要性 - betydelse, vikt重要性 - medvetslöshet, vettlöshet愚蠢 - [] våld, kraft, mäktighet, styrka有力(量), 权力范围 - poder (es) - livlighet活泼, 生动 - inflytande, påverkan影响, 影響, 有影响的人(或事物), 有影響的人事物 - tryck压力 - apparat, bil, maskineri - efectividad (es) - ändamålsenlighet, effektivitet功效,效验 - form (en) - kraftlöshet, maktlöshet, slapphet, vanmäktighet无力(量) - romantiskt skimmer, stjärnstoff - olöslighet不可溶解 - lår大腿 - lugar (es) - astucia, hondura, profundidad (es) - sunt förnuft常識, 常识 - försiktighet, klokhet謹慎, 谨慎 - circunspección, cuidado, miramiento, ojo, precaución, premeditación, prevención, previsión, primor, providencia, prudencia, recaudo, tiento (es) - 智力 - capacidad intelectual, inteligencia (es) - illistighet, knipslughet, list, slughet, smarthet狡猾, 狡猾,灵巧, 狡诈, 詭計, 诡计 - trolleri - himmel, himmelrike, paradis天堂 - innovación (es) - koordination, koordinering, samordning协倜 - mångsidighet, stor användbarhet多面性 - fingerfärdighet, händighet, skicklighet敏捷,灵巧, 敏捷,靈巧 - teknik手法, 技巧, 技能 - efficiency (en) - costumbre (es) - convención, norma, normal, pauta, regla (es) - enigma, gåta, hemlighetsmakeri, mysterium, mystik不可思議的東西, 不可思议的东西, 神秘, 神秘的事物 , 謎, 謎語, 谜, 谜语 - dilemma困境,进退两难, 困境,進退兩難, 进退两难, 進退兩難 - svårighet艰难, 艱難 - 疑难问题, 疑難問題 - försörjning, stöd帮助, 扶持, 支持, 支援, 支撑, 赡养 - förankring, stöd固定物 - förbjuden frukt - añagaza, anzuelo, cebo, gancho, señuelo (es) - ersättare, ersättning替换(物),代替者 - advertence, advertency (en) - underevaluation (en) - punto en el que uno no puede volverse atrás (es) - uppskattning重視, 鉴赏, 鑒賞 - haute couture - modefluga, nyck, trend一时流行的狂热, 一时的爱好, 一時流行的狂熱, 一時的愛好, 时尚, 時尚 - alternativkultur, motkultur - identifiering识别 - pseudovetenskap - alternativ, val两者挑一, 兩者挑一, 选择, 選擇 - key (en) - light (en) - tradición (es) - mundo, realidad (es) - vida real (es) - déjà vu (es) - tankeställare - issue (en) - förutsättning, villkor先決條件 - uppiggande piller - joroba, macanazo, molestia, molienda, puñeta (es) - espina, irritación (es) - börda, en black om foten för ngn, en kvarnsten om ngns hals, last, påfrestning担子, 擔子, 負擔, 负担, 重担, (重要性)分量 - germen (es) - textura (es) - surface (en) - 整體 - enhet单位 - hjärta心肠, 心脏, 心腸, 心臟 - begriplighet, mening弄懂 - insinuation暗示 - det väsentliga, grunddrag, huvudsak, huvudpunkt, kärna: kontentan, kärnan本質, 本质, 核心, 要点, 要點 - value (en) - kriterium - föredöme, ideal, mönster榜样, 榜樣 - fantasmagori, gyckelspel - prototyp原型, 原型,样品(或样机) - försmak预示 - satanismo (es) - aculturación (es) - bildning, högre bildning, kännedom, kunskap, lärdom学识, 学问, 學問, 學識 - dirección (es) - corriente (es) - Call (en) - bigotteri, trångsynthet偏執, 偏执 - fanatism狂热, 狂熱 - konservatism保守主义, 保守主義 - reacción (es) - 文学作品, 文學作品 - delicadeza, finura, matiz (es) - krux, springande punkt, svårighet难事,关键, 難事,關鍵 - buzzword, slagord时髦词语 - abrakadabra - rappakalja, smörja废话, 廢話 - señal, vestigio (es) - utrikespolitik - lösande, svar答案, 解决(办法) - underdrift, underskattning, understatement陈述, 陳述 - ironi, sarkasm, satir, spydighet諷刺, 諷刺作品, 讽刺, 讽刺作品 - slutpoäng妙語 - chiste breve, observación sucinta (es) - case (en) - acertijo, adivinanza, enigma, problema, quisicosa, rompecabezas (es) - formalism, pedanteri卖弄学问 - vältalighet雄辩,口才, 雄辯,口才 - jerga burocrática (es) - arkaism - talarkonst, välläsning演說術, 演说术 - strunt - technobabble (en) - koncishet简明 - perifras - pleonasm - bild, metafor暗喻, 隐喻, 隱喻 - svärord, svordom詛咒, 诅咒 - hädelser, världslighet - bifall, medgivande, samtycke同意, 承诺 - avslöjande, tankeställare, uppdagande, väckarklocka, yppande大开眼界的事情;令人惊奇的事物, 揭发出的事, 揭露 - anspelning, insinuation - voice (en) - förebud, gott omen - trato equitativo (es) - merecido (es) - pago, recompensa (es) - 休克, 震動 - malör, missöde, olycka不幸的事, 意外事件 - martyrdöd, martyrskap殉难,牺牲, 殉難,犧牲 - avklippande切断 - missöde不幸遭遇 - elände, katastrof, olycka, tragedi不幸, 災難, 灾难 - trettondagen, uppenbarelse - livsöde, öde, ödet命运 - förbättring改進措施, 经改进的东西 - debacle, fiasco, fracaso (es) - inställning, justering调整 - händelse, tilldragelse特殊事件 - emergencia (es) - crisis (es) - Fall of Man (en) - fire (en) - försämring, försvagning削弱 - omvälvning, revolution变革, 變革, 革命 - avbräck, bakslag, motgång挫折 - Fall (en) - konflikt争论 - alejamiento, distanciamiento (es) - känslighet敏感, 敏感性 - arrangemang佈置, 安排, 布置 - societet上流社会 - överbefolkning - 民族 - borgarklass, bourgeoisie, medelklass - grupp, koloni社区, 社团 - civilisering开化, 開化 - generación (es) - blandning, mängd olika, sortiment, urval多样化, 多樣化, 花色品种, 花色品種 - corriente, curso, flujo, torrente (es) - kubism - sträcka距离, 距離 - himlen, himmelrike[], himmelriket, paradis, Paradiset乐园,极乐, 极乐, 極樂, 樂園,極樂 - cache, cacheminne躲藏處 - fristad, skydd避难(所) - []öde, ödet命运, 命運, 结局 - Hijo (es) - ynkrygg胆小鬼 - expert专家, 專家 - nigger黑鬼 - Tío Tom (es) - poor white trash, white trash (en) - kuli苦力 - indian - john bull, typisk engelsman - inglés (es) - Mick, Mickey, Paddy (en) - angloamericano (es) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - advokat, konsult, rådgivare顧問, 顾问 - djävel, jävla as, literary: mammaknullare, skitstövel畜生 - befogenhet权力 - älskare - buse, huligan, ligist, råskinn小流氓, 暴徒, 流氓;暴徒 - bäbis, baby c , spädbarn婴儿 - samlare收藏家 - vapenvägrare由于良心或宗教信仰拒服兵役的人 - aprendiz, fichaje, novato, novicio, pipiolo (es) - bög, homofil同性恋, 同性戀 - bergsbo, lantis - kaffer, otrogen, svarting - light (en) - máquina (es) - maestro, mästare名作曲家, 艺术大师, 藝術大師 - lekkamrat儿童时期玩耍的伙伴, 兒童時期玩耍的伙伴 - kraft, makt, styrka威力 - liten kille - shiksa, shikse (en) - syndare罪人 - statsman政冶家 - driftskostnad - anställningsförmån - förlust亏损, 损失, 損失, 虧損 - recaudo (es) - struntsumma - conspicuous consumption (en) - försämring恶化 - utveckling发展, 发展,发育, 發展, 發展,發育 - malabsorption (en) - despliegue, florecimiento (es) - extremum, peak (en) - noll无, 没有东西, 無, 零 - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - minimum最小 , 最小数, 最小數, 極小值 - puñado, puño (es) - aning, anstrykning, antydan, gnutta, spår一点点, 一點點, 微量, 点滴,微小的, 細微跡象, 细微迹象, 點滴,微小 - bunt, hop, omgång一次生产量;一批, 一次生產量;一批 - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - armbågsrum, svängrum - basis, grund基础 - bridge (en) - detalle, particularidad, pormenor (es) - scale (en) - balans, fotfäste, jämvikt, jämviktsläge均衡, 平衡 - vänskap, vänskap[]友情, 友谊 - krisläge危机, 危機 - element (en) - miljö, natur環境 - jämvikt均衡 - inclusión (es) - rechazo (es) - status quo - estado salvaje, naturaleza, tierra virgen (es) - högsta, höjd, höjd[], höjden, höjdpunkt, klimax, kulmen, topp絕頂, 绝顶, 頂峰, 頂點, 顶峰, 顶点 - fall情况, 情況 - ställning, status地位 - plats, position, rang, ställning职位, 職位 - campeonato, título, título de campeón (es) - antelación, anterioridad, precedencia (es) - subordinateness, subsidiarity (en) - liv生涯 - ordning, ordnung次序, 秩序良好 - peace (en) - anarki无政府状态, 混乱, 混亂, 無政府狀態 - kaos, oväsen, tumult大吵大闹, 大吵大鬧 - incidente (es) - omvälvning剧变, 动乱 - kallt krig冷战, 冷戰 - meningsskiljaktighet, oenighet意見分歧, 意见分歧 - frihet自由 - oavhängighet, oberoende, självstyre - polarización (es) - baklås, dödläge, nollpunkt, stopp僵局 - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - vitalidad (es) - dificultad (es) - aprieto, apuro, brete (es) - estrés, tensión (es) - hueso, problema, problemas (es) - erkännande認識,承認,認可, 认识,承认,认可 - isolation, isolering绝缘, 隔离 - förbättring进步, 進步 - development (en) - ur bruk不用 - renovering革新 - betydenhet, vikt重要 - betoning, tonvikt重要性 - prestige威信,威望 - anonymitet匿名 - berömmelse, namn, namnkunnighet名望,名声, 名望,名聲, 杰出 - anseende, rykte - anseende, rykte名声, 名聲, 名誉 , 名譽, 声誉 - rykte名声, 名聲 - undergivenhet, uselhet - dekadans, dekadens, förfall衰微,堕落, 颓废 - herravälde, kontroll, makt, överhöghet, övermakt, supremati优势, 優勢 - dominans, herravälde, ledarställning, överlägsenhet, styre优势, 支配, 至高, 霸权, 霸權 - paramountcy (en) - förbannelse - bedrövelse, elände可怜, 痛苦 - angelägenhet, brådskande natur, vikt紧急 - press, tryck压力 yālì, 极力劝导,强制力, 極力勸導,強制力 - angrepp [], hemsökelse侵扰 - helhet整体 - fullständighet完成 - fullständighet, helhet整体,总体, 整體,總體 - bristfällighet有缺陷 - hamartia, tragic flaw (en) - lott, öde命运, 命運, 結局,死亡, 运气, 運氣 - lycka, välgång, välstånd繁榮昌盛, 繁荣昌盛 - framgång, succé成功, 成就, 胜利 - katastrof, svår olycka大災難, 大灾难, 災難, 灾难 - misslyckande, strejkande不及格, 不足, 失败, 故障 - framtidsperspektiv, möjligheter, utsikt[], -utsikter前景, 前程,前途 - chans, chanse, möjlighet, spelrum可能性, 机会,时机, 机遇, 機會,時機, 機遇, 运气, 運气 - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureza (es) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno empleo (es) - lycka, välgång, välstånd繁荣昌盛 - rikedom, riklighet, välstånd富裕 - mammon, rikedom - dålig beskaffenhet貧窮 - fattigdom - higiene (es) - avsaknad av fläckar, frihet från fläckar纯洁 - ordentlighet, ordning整洁, 条理 - lort, smuts, sot塵垢, 尘垢, 污物 - eländighet, tarvlighet贫困,卑鄙 - circumstance, context, setting (en) - ámbito, campo, esfera, órbita, reino, terreno (es) - competencia (es) - bisterhet, stränghet艰苦, 艱苦 - atmosfär, stämning气氛, 氣氛 - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - säkerhet安全 - säkerhet, skydd, skydds, trygghet, trygghetskänsla安全 - peace, public security (en) - beskydd, skydd保护, 保护 ,防护, 保護 - fara, risk危險狀態 - peligro, riesgo (es) - clear and present danger (en) - fara, risk, våda危險 - fara, hot, risk兇兆, 凶兆, 危险物, 威胁, 造成威胁的根源, 造成威脅的根源 - forma (es) - illumination, light (en) - de vises sten, vises sten哲人之石 , 点金石, 魔法石 - escoria (es) - dugg, smula, uns微粒 - []spån, damm, puder, pulver, stoft灰尘, 粉末 - avfall废料, 廢料 - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - domedag, yttersta domen - stund, tid, tidpunkt时刻, 时间 - period, tid, tidevarv时代, 时期 - tidpunkt是...时间了 - bråkdel av en sekund, nafs, ögonblick一会儿, 一刹那, 一剎那, 一會兒 - generación (es)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼