Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

forain, foraine, impresario, imprésario, producteuremprezaryo, gösteri yapımcısı, şovmen - domestique, employé, salariéhizmetçi, işçi, uşak - témoin oculairegörgü tanığı - ouvrier, travailleurişçi - objecteur de conscienceaskerlik karşıtı - épouse, époux, femme, moitiéeş, karı, refika, zevce - homme de science, scientifiquealim, bilgin, bilim adamı - miso, misogynekadın düşmanı - chômeur - employeur, employeuse, patronişveren, patron - frimeur - légatelçi, papa elçisi - participant, participantekatılımcı - voyageuryolcu - messiehazreti isa, mesih - Louis Seymour Bazett Leakey - Margaretha Geertruida Zelle, Mata Hari - garçon manquéerkek Fatma, erkek gibi kız - épais, fruste, grossierahmak, ahmakça, aptal, aptalca, duygusuz - cynique, misanthropiquekötümser, olumsuz - messianiquemesih, mesihe ait - famille nucléaireanne, baba ve çocuktan oluşan aile, çekirdek aile - famille - famille, foyer, ménageaile, ev halkı, hanehalkı, hane halkı - peuple, plèbedünya, halk, kamuoyu, nüfus - claque, claquesalkışçı topluluğu, şakşakçılar grubu - fandom - Caïn - candidat, candidate, postulantbaşvuran kimse - aide, bienfaiteur, bienfaitricebağış yapan kimse, hayırsever/yardımsever kimse - roturier, roturièrehalktan kişi, sıradan vatandaş - communicateur, communicatriceiletişim kuran kişi - froussard, lâche, poltron, poltronnekorkak - créateur, créatriceyaratıcı - défenseur, gardien, gardienne, protecteur, protectricebekçi, koruyucu, muhafız - connaisseur, expert, instruitbilir kişi, kompetan, mütehassıs, uzman - observateur, observatricegözlemci - précurseur - employé, salarié, travailleuseçalışan, çalışan kişi, emekçi, işçi, iş gören kimse - duègnedadı, genç kıza eşlik eden kadın - accusateur - as, crack, expert, superstar, virtuosedahi, usta, üstat, virtüöz - admirateur, admiratricehayran - adolescente, jouvenceau13-19 yaşında yeni genç, ergen, genç delikanlı - adultère, fornicateuraldatan erkek, zina yapan erkek - femme adultère, prostituéealdatan kadın, zina yapan kadın - adversaire, antagoniste, opposantaleyhtar, düşman, hasım, karşıt, muhalif, rakip - conseiller, conseillère, expert-conseil, experte-conseil, informateurdanışman, müşavir - avocat, défenseur, partisandestekçi, savunucu, taraftar - agent, agent commercial, agente, intermédiairecasus, mümessil, temsilci - agent littéraire - agent provocateur, provo, provocateurkışkırtıcı ajan, provokatör ajan - agitateur, agitatrice, fauteur de troubles, fomentateur, fomenteur, perturbateur, semeur de troubleskışkırtıcı, tahrikçi - Albin, albino, albinos - Ali Baba et les quarante voleurs - bailleur de fonds, bienfaiteur, commanditaire, mécènedestekçi, finansör, hami - apprenti, apprentie, stagiaireçırak - bâtard, fils de putain, fils de pute, nique ta mèreboktan biri, çük kafalı, it oğlu it, orospu dölü, piç oğlu piç - tante, tata, tati, tatiehala , teyze , yenge - au pair, séjour au pair - autorité, expertkompetan, mütehassıs, uzman - mécanicien, réparateuraraba tamircisi, araba ustası - aya, âya - babuefendi - baigneur, bébé, de maternelle, fruit des amours, nourrisson, nouveau-né, petit enfant, polichinelle, poulpiquet, poupard, poupon, tout-petitçok küçük çocuk - baby-sitter, d’enfant, garde d'enfants, gardien, gardienneçocuk bakıcı, çocuk bakıcısı - malfaiteur, mauvais garçonkötü adam - dépositaireemanetçi, emin, mutemet - enfantçocuk - ramasseur, ramasseur de balles, ramasseuse - bégum - belledilber, güzel, güzel kadın - meilleur ami - frère ainé, Loft Story - sectaire - big boss, bonze, grand chef, gros bonnetkodaman, önemli kimse - bas-bleuaydın kadın, entellektüel kadın, okumuş kadın - batelier, loueur de canotskayıkçı, sandalcı - employeur, patron, personne qui louekiracı, kira ile tutan, kiralayan - videurfedai, martaval, palavracı, zıplayan kimse veya şey - garçon, garsdelikanlı, oğlan, oğlan çocuğu - amant, mec, petit amiaşık, çoban, köylü delikanlı - soutien de familleekmek parası kazanan - camarade, compagnon, copain, copaine, copine, intime, pote, poteauahbap, can dostu, kafadar, yakın arkadaş - indiscretişgüzar kimse - maître d'hôtelbaş uşak, kâhya, kilerci - spectateur, spectatriceseyirci - élève officier, élève suivant la préparation militaireaskeri eğitim gören öğrenci, harb okulu/polis koleji öğrencisi, kadet - calligraphehattat - porteur, porteusehâmil, taşıyan - champion, championne, combattant, paladinsavunucu - chancelier, premier ministrebaşbakan, başvekil - excentrique, personnagenev-i şahsına münhasır, tuhaf kişi - bavard, commère, jacasseur, moulin à paroles, pie bavardegeveze - avare, ladre, liardeur, mégotier, pingre, poicre, pouacre, radincimri kimse - gosse, mineur, mineureevlât, reşit olmayan kimse - enfantçocuk, evlat - bébé, nourrissonbebek - choragus - crétin, imbécile, suceur, suceuseenayi, yolunacak kaz - moins que rien, nullité, zérobir hiç, önemsiz kimse - nettoyeur, nettoyeusetemizleyici, temizlikçi - colleenkız - colosse, titandev - conseiller, conseillèrekurul üyesi - amant, concubin, concubine, courtisane, odalisquekapatma, kuma, metres, ortak - relationstanıdık - connaisseur, connaisseuse, expert, spécialistebilir kişi, eksper, uzman - imitateur, imitatrice, singetaklitçi, taklit yapan kimse - rédacteur, rédacteur publicitaire, rédactrice publicitairereklam yazarı - chipie, garce, vache - wightadam, insan, kimse, kişi, şahıs, zat - bleu - louveteauyavrukurt, yavru kurt - conservateur, conservatricemüze müdürü - conservateur, conservatrice, gardien, gardiennebakıcı, bekçi, muhafız - cyborg - cyniquekötümser kimse, olumsuz - papa, pèrebaba - casse-cou, exalté, exaltée, lunatiqueçabuk kızan/parlayan kimse - fillekerime, kız, kız çocuk, kız evlat, kız evlât - calomniateur, diffamateuriftiracı, kötüleyen kimse - démagoguedemagog, halk avcısı, hizipçi, kışkırtıcı - femme de statut inférieur, femme douteuse - navire quittant - dépréciateur, détracteuraleyhte konuşan kimse, küçük düşürücü kimse, küçük düşürücü şey - avocat du diable, promoteur de la foi - diariste, mémorialistegünlük tutan kimse - dérivateur - dissident, objecteurayrılıkçı, muhalif - divorcéeboşanmış kimse, dul kimse - agent doubleiki taraflı çalışan casus - douairièregösterişli yaşlı kadın, zengin dul kadın - péon, terrassierdemiryolu işçisi, kanal işçisi - abruti, andouille, âne, cancre, crétin, nigaud, sotaptal - salarié - ectomorphe - égoïste, égotisteegoist, kendini beğenmiş kimse - émancipateur - émigrant, émigrante, migrantgöçmen - émissaire, envoyécasus, özel görevli, temsilci - femme fatale, tentatricebaştan çıkaran kadın - esthèteestet - eunuquehadım, haremağası - excellenceekselâns - exploiteur, utilisateurkullanıcı - dab, dabe, papa, parâtre, pater, père, vieuxkurucu, mucit, peder - beau-pèrekayınbaba, kayınpeder, kayın peder - fillette, gamine, jeune fille, petite, petite fille - cinéaste, producteurprodüktör, yapımcı - batte, garçonne, jeune fille déluréedağınık saçlı genç kız, el, geniş yüzgeç, keklik yavrusu, menteşeli kanatçık, sineklik - adulateur, flatteur, flatteusedalkavuk, pohpohçu, yağcı - étranger, étrangèreecnebi, yabancı, yabancı uyruklu kimse - collaborateur indépendant, free-lance, indépendantserbest meslek erbabı, serbest meslek sahibi - boueur, boueux, éboueur, éboueuseçöpçü, çüpçü - geisha, ghesha, guéchageyşa - type - auteur - colossecalüt, dev - Alphonse, gigolo, séducteurjigolo - fille, jeune femme, jeune fille, mademoiselle, petite/jeune fillegenç kadın, genç kız, kız - guide, scoute - eule, filleulvaftiz oğlu/kızı - filleule - filleul - bon à rien, propre à rien - boniyi adam - samaritainsamiriyeli - gouverneur général, patrongenel vali - fossoyeurmezar kazıcı - grand-onclebüyük amca, büyük dayı - griot - groupiegrubun peşine takılan kız - hallebardierbaltacı, teberci - abruti, andouille, âne, crétin, idiot, nigaudaptal kişi - bricoleur, homme à tout faireelinden her iş gelen kişi - goon - chapelier, chapelièreşapkacı - ponte, principal, têtebaş, hükümdar, lider, reis, şef - chef d'Étatdevlet başkanı - auditeurdinleyici, duyan kimse - rustaud, rustreçiftçi, dağ köylüsü - bâfreur, glouton, goinfre, porcdomuz - hôte, hôtesseevsahibi, ev sahibi/sahibesi - femme au foyer, maîtresse de maison, ménagèreev hanımı, ev kadını, ev kadını/hanımı - humanitaristeinsancıl kimse, yardımsever kimse - iconoclastegeleneklere karşı çıkan kimse, ikon düşmanı - âne, arriéré, B.O.F., baudet, bec-jaune, béjaune, benêt, cancre, cloche, con, corniaud, cornichon, couillon, crétin, crétine, cruche, grand dépendeur d'andouilles, idiot, idiote, imbécile, nigaud, sot, twitahmak, ahmak kimse, akılsız, alık, aptal, aptal kimse, aptal kişi, budala, budala kimse, eşek, et kafalı kimse, gerizekalı, geri zekalı, geri zekâlı, geri zekâlı kimse, kreten, moron, odun kafalı biri, salak, sersem - béotien, ignorant, philistincahil, kara cahil - agitateur, instigateur, provocateur - combattant de la liberté, mutin, rebelle, révolté, révoltéeasi, bağımsızlık savaşçısı, isyankâr, özgürlük savaşçısı - importun, intrus, intrusedavetsiz konuk/misafir, günahkâr, izinsiz giren kimse, izinsiz giren kişi - envahisseur, envahisseuse, infiltré, intrusistilâcı - homme à tout faire, touche-à-tout - conciergekapıcı, odacı - jonasuğursuz adam, yunus peygamber - fils, junior - bonze, gros bonnet - famille, parentakraba, hısım - je-sais-tout, pédant, pédanteçok bilmiş kimse, ukalâ - exceptiondiğerlerinden farklı olan şey/kimse, dışarıda kalan şey/kimse - ouvrier, travailleur, travailleur manuelamele, emekçi, işçi - fille, jeune fillekız - retardataire - laïque, profaneuzman olmayan kimse - surveillant de plagecankurtaran - gardien de phare - petite sœur - garde, guetteur, guetteuse, sentinelleerketeci, gözcü, nöbetçi - défavorisé, outsider, perdantezilen/yenilmesi beklenen kimse - aude, idiot, lourdaud, lourdingueayı gibi adam, eşek - étoile, lumièredikkate değer olma, önemli olma - soleil - lurker, voyeurdolandırıcı, hırsız, pusucu - maman, mèreana, anne, anneciğim, ma, mama, mamma, mammy, mater, mom, momma, mommy, mum, mummy - machine - majordomebaşkâhya - erişkin erkek, yetişkin erkek - hommeerkek - homme - adonisadonis, yakışıklı genç, züppe - être humain, hommekişi - hommeadam - chien qui aboie ne mord pas, moraliste, officier dur, officier sévèredisiplin yanlısı kimse, sert amir - maître, pro, professionnelsanatkâr, usta - adhérent, organeaza, üye - accompagnateur, accompagnatrice, messager, messagèrehaberci, kurye, mihmandar, rehber - porteurtaşıyıcı - métèque - aspirantdeniz asteğmeni, deniz harp okulu öğrencisi - le soldat fanfaron - misanthropeinsanları sevmeyen kimse - monsieurBay - modèlemodel, örnek - Monsieur - croque-mort, entrepreneur de pompes funèbres, mortician's assistant, ordonnateur de pompes funèbres, ordonnateur des pompes funèbrescenazeci, cenaze kaldırıcısı - belle-doche, belle-maman, belle-mèrekayınvalide - moujikmujik, rus köylüsü - homonymeadaş - conteur, narrateur, narratriceanlatan kimse, hikayeci, masalcı, öykü anlatan kimse, öykücü - obstructionnisteengelleyen kimse - nouveau venu, nouvel arrivant, nouvelle arrivante, nouvelle venueyeni gelen/gelmiş kişi - avare, avaricieux - oiseau nocturne - niais, nigaudavanak, salak, sersem - débutant, débutante, nouveau, nouvelle, noviceacemi, rahip/rahibe adayı, yeni, yeni başlayan - nymphetteçekici ve tahrik eden kız, seksi kız - antiquité - manipulateur, manipulatrice, opérateur, opératricemakinist, operatör, ustaca kullanan, yönlendiren - opiomaneafyon bağımlısı, afyonkeş, afyon müptelası - lunetier, lunettier, opticien, opticiennegözlükçü - discoureur, orateur, oratrice, rhétoricienhatip - orphelineöksüz - naufragé, paria, réprouvédışlanmış kişi, toplum dışına itilmiş kimse - chef d'équipe, contremaître, superviseurdenetçi, nezaretçi - possédant, possesseur, propriétaire, titulaire d'un droitiye, malik, mal sahibi, sahip - parentanne, baba, evlât edinmiş kimse - député, parlementaire - party girl - sponsor - patron, sainte patronne, saint patronkoruyucu aziz - barbare, butorbarbar, hödük, kaba/görgüsüz kimse, uygar olmayan kimse - gratte-papier, rond-de-cuirkâtip, yazman - perfectionnistemükemmeliyetçi - persuasifikna edici tip, inandırıcı kimse, tabanca - pharisienfarisi, ikiyüzlü, riyakâr, sahte sofu - philanthropeinsansever kimse - camarade de jeu, compagne de jeu, compagnon de jeuoyun arkadaşı - pornographe - praticienpratik yapan kimse - mauvais plaisant, taquinmuzip, oyuncu - précurseur, prédécesseuröncel, öncü, selef - président, président de la Républiquebaşkan, reisicumhur - présidence, président, présidente, secrétaire général başkan, reis - prince charmant, Prince Charmant - transformateur - pro, professionnel, professionnellebir işi meslek olarak yapan kişi - ouvrier, ouvrière, prolétaire, prolo, travailleurproleter - bagasse, catin, coureuse, femme de petite vertu, fille de joie, fille des rues, goton, gueuse, marie-couche-toi-là, morue, péripatéticienne, pouffiasse, poufiasse, poule, professionnelle, prostipute, prostitué, prostituée, putain, pute, ribaude, roulure, traînéeaşifte, fahişe, kaldırım yosması, kaltak, kevaşe, orospu, şıllık, şırfıntı - prudeaşırı iffet taslayan kadın, aşırı namuslu geçinen kadın, erdemlilik taslayan tip - pygméePigme - chicaneuritirazcı - oiseau rare - péquenaud, rustre - réparateur, réparatricetamirci - ante, député, représentantmümessil, temsilci, vekil - chercheur, chercheuse, documentaliste, investigateuraraştırmacı - retraité - sağ kolu - adversaire, compétiteur, concurrence, concurrent, concurrente, prétendant, prétendante, provocateur, provocatrice, rival, rivalemeydan okuyan, müsabık, müsabıklar, rakip, rakipler, yarışmacı - bâtard, canaille, coquin, espiègle, fripon, garnement, gredin, polisson, polissonne, scélérat, voyouafacan, dalavereci, düzenbaz, maskara - camarade de chambreoda arkadaşı - avorton, freluquet, nabotbir tür evcil güvercin, bücür, cüce, en çelimsiz yavru, kavruk adam, küçük sığır - chose sacro-sainte, vache sacréeleştirilemez kurum - père Noël, Saint Nicolas, Santa Claus - satrapepers valisi, sömürge yöneticisi - calomniateur, cancanierdedikoducu, lafçı, lâfebesi - bouc émissairegünah keçisi, şamar oğlanı - écolier, élèveerkek öğrenci, öğrenci - écolière - explorateur, pionnierçığır açan kimse, rehber, yol gösterici - scoutisme marin - agent secretajan, casus, gizli ajan - septuagénaireyetmişlik kimse - colon, colonistegöçmen, sömürgeci, sömürgede oturan kimse - shiksa - aiguilleur, aiguilleuse, signaleur, signaleuseişaretçi, işaret memuru - niais, niaise, nigaud, simpletaptal kimse - monsieur, sirBay, Efendim!, Sayın ..., Sör - merci beaucoup, merci mille fois, soeur, sœurkızkardeş - victime toute désignéesavunmasız hedef - accrocheuravcı, çatışan kimse - O.S., ouvrier spécialisékalifiye işçi, nitelikli işçi, vasıflı işçi - bonichehizmetçi - renâcleur, tire au flanc, tire-au-flanckaytaran kimse - bourreau de travail, bûcheur, esclaveağır işçi, köle gibi çalışan - noctambule, somnambuleuykuda yürüyen kişi - ange, beauté, belle femmeiyilik meleği, melek, sponsor - fieu, fils, fiston, rejetonerkek çocuk, mahdum, oğul - homme d'expérience, homme du mondegörmüş geçirmiş kişi, hayat adamı - conférencier, conférencière, orateur, oratricekonuşmacı - observateur, observatrice, spectateur, téléspectateur, téléspectatricegözlemci, televizyon izleyicisi - champignons, fungi - soupe au laitasabi kimse, ateş püsküren kimse, çabuk parlayan kimse, püsküren volkan, sönmemiş volkan - rabat-joie, trouble-fêtemızıkçı, neşe kaçıran arkadaş, oyunbozan, oyun bozan - porte-parolesözcü - interprète, porte-parole, représentant, représentant du peupleses - intervenant, partie prenantebahis parasını tutan kimse - ante, doublure, remplaçant, renforts, substitut, succédané, suppléantdestek, nöbeti devralacak kimse, vekil, yardım, yardımcı, yedek - belle-filleüvey - beau-filsüvey - étranger, étrangère, inconnuyabancı - fille des rues, fille publique, gamin des rues, gamine des ruesfahişe, orospu - homme dominateurgüçlü kuvvetli adam - inférieur, subordonné, subordonnéeast, küçük rütbeli kimse - successeurhalef, vâris - mère porteusesunî dölleme ile başkası adına çocuk doğuran anne - survivant - survivant, survivantesağ kalan/kurtulan kimse - flagorneur, lèche-bottes, lécheurdalkavuk - tacticien, tacticienneiyi planlama yapan kimse, taktikçi - factotumahtapot, asalak, beleşçi, hayran, izleyici - commettantbaşkasına iş yükleyen kimse, işveren, şef - coéquipiertakım arkadaşı - technicien - intérimairegeçici işçi, geçici personel - tentateur, tentatricebaştan çıkaran kimse - fléau, terreurbaş belası, felâket, musibet - maigre - bambin, bambine, bout de chou, môme, tout-petitufak çocuk, ufaklık, yeni yürümeye başlayan çocuk - tortionnaireacı çektiren kimse, işkenceci, sıkıntı veren şey - stagiaireeğitim gören kişi - clochard, vagabondaylak - transfert - fauteur de troubles, perturbateur, semeur de troubles, trublionbaş belâsı, fitneci, ortalık karıştırıcı, sorun çıkaran kimse, sürekli sorun yaratan kimse - dactylo, dactylographedaktilo - vilain petit canard - gaminhaylaz oğlan, yaramaz çocuk - consommateur, usager, utilisateur, utilisatricekullanıcı - guide, ouvreuse, placeurrehber, teşrifatçı, yer gösterici - amoureux, carte de la Saint Valentin, de la Saint-Valentin, personne aiméesevgili - végan, végétalien, végétalienne - dignitaire, grand personnage, personnage, personnage en vue, vipönde gelen kişi, yüksek mevkili kimse - auto-justice, vigilantisme - bandit, méchant, méchante, vaurienkötü adam, rezil kimse - visiteur, visiteusetelefon eden, ziyaretçi - goupil, harpie, renard, renarde, ruséedişi tilki, tilki - voyeurröntgenci, röntgenci tip - apparence délavée, blanchisserie, blanchisseur, blanchisseuse, disparition du décor, laveuse, lessivage, lessivage superficielçamaşırcı kadın - bambocheur - gardebekçi, güvenlik görevlisi - nourricedadı, süt anne - veuvedul kadın - veufdul erkek - madame, mame, Mmebayan, hanım - femelle, femme, fille d'Eve, gonce, gonze, gonzesse, greluche, grosse, moukère, mouquère, typesseerişkin kadın, yetişkin kadın - femmekadın - cavaleur, coureur, coureur de jupons, dragueur, flirteur, galant, trousseur de juponsçapkın, flört, kadın avcısı, zampara - wonder woman - fabricant - rustreahmak, budala - david darnell brown, young buck - jeune, jeune homme, jeune personnedelikanlı, genç - jeune cadre dynamique, yuppiebaşarılı ve hovarda genç iş adamı, genç profesyonel, yupi, yuppie - zoo keeper - Daniel Boone - Brigit, Brigitte - ChristopheKristof - Thomas Alva Edison - Robert Fulton - Mary Leakey - Richard Leakey - Bonne mère, Dame du Ciel, la Sainte Vierge, la Vierge, la Vierge Marie, madone, Marie, mater dolorosa, mère de Dieu, mère de Jésus, mère des sept Douleurs, mère du bon conseil, Notre Dame, Notre-Dame, pietà, reine conçue sans faute originelle, reine de la Paix, reine du Saint Rosaire, reine montée au ciel, rose mystique, sainte Marie, Sainte Vierge, theotokos, vierge, Vierge MarieMeryem Ana - Noémi - Patrice, Patrick, Saint Patrick[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼