» 

diccionario analógico

empresaria, empresario, empresario de espectáculos, productoremprezaryo, gösteri yapımcısı, şovmen - asalariada, asistente, ayudante, criado, dependienta, dependiente, empleada, oficialhizmetçi, işçi, uşak - testiga de vista, testiga ocular, testigo de vista, testigo ocular, testigo presencialgörgü tanığı - currito, obreroişçi - objetor de conciencia, objetor de conscienciaaskerlik karşıtı - cara mitad, casada, consorte, cónyuge, costilla, esposa, esposo, marido, media naranja, mujer, oísloeş, karı, refika, zevce - científica, científico, hombre de cienciaalim, bilgin, bilim adamı - misógamo, misóginokadın düşmanı - desempleado, parado - amo, empresario, patrónişveren, patron - chulapo, chulapón, chuleta, chulo, compadre, fachenda, fachendista, fachendoso, fafarechero, fardón, farolero, figurón, papelón, pinturero, principote, vacilón - emisario oficial, legadoelçi, papa elçisi - participantekatılımcı - viajeroyolcu - cristo, jesucristohazreti isa, mesih - Leakey, Louis Seymour Bazett Leakey - Margarete Gertrud Zelle, Mata Hari - machirulo, machona, machote, marimachoerkek Fatma, erkek gibi kız - craso, enorme, estúpido, garrafal, grosero, inhumano, insensible, zafioahmak, ahmakça, aptal, aptalca, duygusuz - cínica, cínicokötümser, olumsuz - mesiánicomesih, mesihe ait - anne, baba ve çocuktan oluşan aile, çekirdek aile - extended family (en) - casa, familiaaile, ev halkı, hanehalkı, hane halkı - pueblodünya, halk, kamuoyu, nüfus - claque, porra, tifusalkışçı topluluğu, şakşakçılar grubu - fandom (en) - Caín - aspirante, candidato, solicitantebaşvuran kimse - asistente, ayudador, ayudadora, ayudante, benefactor, benefactora, bienhechor, bienhechorabağış yapan kimse, hayırsever/yardımsever kimse - ciudadano, plebeyohalktan kişi, sıradan vatandaş - comunicador, comunicadora, comunicanteiletişim kuran kişi - cagado, miedicakorkak - creador, creadorayaratıcı - abogada, abogado, defensor, guardián, madrina, padrino, patrocinador, patrocinadora, protector, protectorabekçi, koruyucu, muhafız - experta, experto, tasador, tasadorabilir kişi, kompetan, mütehassıs, uzman - observadorgözlemci - precursor, precursora - obreraçalışan, çalışan kişi, emekçi, işçi, iş gören kimse - dueñadadı, genç kıza eşlik eden kadın - acriminador, acusador, delator, denunciador - as, crac, ducho, experto, genio, hacha, perito, virtuosodahi, usta, üstat, virtüöz - admiradorhayran - chiquillo, topolino, zagal13-19 yaşında yeni genç, ergen, genç delikanlı - follador, fornicadoraldatan erkek, zina yapan erkek - fresca, golfa, pendón, prójima, sotaaldatan kadın, zina yapan kadın - adversario, antagonista, contendedor, contrario, oponentealeyhtar, düşman, hasım, karşıt, muhalif, rakip - asesor, consejero, consultordanışman, müşavir - abogada, defensor, defensora, partidariodestekçi, savunucu, taraftar - agentecasus, mümessil, temsilci - agente literario - agente provocador, incitador, instigador, instigadorakışkırtıcı ajan, provokatör ajan - agitadorkışkırtıcı, tahrikçi - albina, albino, albino/albina - Ali Baba (en) - financiador, patrocinador, promotordestekçi, finansör, hami - aprendiz, estudiante en prácticas, meritorio, persona que hace prácticasçırak - bastardo, cojonudo, cojudo, gilipollas, hijo de puta, hijoputa, huevón, pendejoboktan biri, çük kafalı, it oğlu it, orospu dölü, piç oğlu piç - tía, tía carnal, titahala , teyze , yenge - au pair - autoridadkompetan, mütehassıs, uzman - mecánicoaraba tamircisi, araba ustası - ayah (en) - efendi - criatura, infante, neonato, párvula, párvuloçok küçük çocuk - baby sitter, canguro, china, guarda de niños, niñeraçocuk bakıcı, çocuk bakıcısı - malokötü adam - administrador, depositarioemanetçi, emin, mutemet - niñoçocuk - recogepelotas - begum - beldad, bella, belleza, hermosuradilber, güzel, güzel kadın - mejor amigo - Big Brother (en) - intolerante - espadón, pájaro gordo, pez gordo, primatekodaman, önemli kimse - literata, marisabidilla, sabia, sabihondaaydın kadın, entellektüel kadın, okumuş kadın - barquerokayıkçı, sandalcı - arrendador, jefekiracı, kira ile tutan, kiralayan - gorila, portera, porterofedai, martaval, palavracı, zıplayan kimse veya şey - chaval, chico, hijito, hijo, muchacho, niño, varón, zagaldelikanlı, oğlan, oğlan çocuğu - amante, chorbo, fulano, novioaşık, çoban, köylü delikanlı - ekmek parası kazanan - amigazo, amigo íntimo, amigote, amiguete, camarada, colega, compañero, compinche, socioahbap, can dostu, kafadar, yakın arkadaş - bullebulle, buscavidas, chisgarabís, curioso, entremetida, entremetido, entrometida, entrometido, fisgón, hurón, metijón, metijóna, metomentodo, mirónişgüzar kimse - despensero, maestresalabaş uşak, kâhya, kilerci - circunstante, espectadorseyirci - cadeteaskeri eğitim gören öğrenci, harb okulu/polis koleji öğrencisi, kadet - calígrafa, calígrafo, pendolistahattat - portador, porteadorhâmil, taşıyan - defensor, luchador, paladínsavunucu - cancillerbaşbakan, başvekil - carácter, excéntrica, excéntrico, original, persona extravagante, tiponev-i şahsına münhasır, tuhaf kişi - cotorra, parloteadorgeveze - tacaña, tacañocimri kimse - alevín, chaval, chico, chiquillo, crío, menor, menor de edad, niñoevlât, reşit olmayan kimse - hija, hijo, infante, niña, niñoçocuk, evlat - bebe, bebé, guagua, nene, niña, niñobebek - choragus (en) - berzotas, bobelas, bobo, cipote, estúpido, imbécil, julandrón, julay, mameluco, monicaco, panoli, pavo, primo, pringado, tontoenayi, yolunacak kaz - cualquiera, currinche, don nadie, pelagatos, pelanas, quídam, tirillasbir hiç, önemsiz kimse - limpiadortemizleyici, temizlikçi - muchachakız - coloso, titándev - concejal, conciliar, consejerokurul üyesi - barragana, coima, concubina, daifa, manceba, odaliscakapatma, kuma, metres, ortak - contacto, contactos, enchufe, padrinostanıdık - conocedor, conocedora, entendido, peritobilir kişi, eksper, uzman - arrendajo, copiante, copión, imitador, imitadora, imitamonas, mona, mono, remedador, remedadorataklitçi, taklit yapan kimse - redactor de textos publicitarios, redactor publicitarioreklam yazarı - bruja, vaca - criaturaadam, insan, kimse, kişi, şahıs, zat - aprendiz, fichaje, novato, novicio, pipiolo - cachorro de lobo, lobato, niño exploradoryavrukurt, yavru kurt - conservador, conservadoramüze müdürü - custodio, guarda, guardiánbakıcı, bekçi, muhafız - bionic man, bionic woman, cyborg (en) - cínica, cínico, criticón, sacafaltaskötümser kimse, olumsuz - padre, papa, papá, papaíto, papi, taitababa - alocado, botarate, calavera, calvatrueno, exaltado, impetuoso, impulsivo, tarambana, temerario, troneraçabuk kızan/parlayan kimse - hijakerime, kız, kız çocuk, kız evlat, kız evlât - calumniador, difamador, infamador, maldicienteiftiracı, kötüleyen kimse - demagoga, demagogo, manipuladordemagog, halk avcısı, hizipçi, kışkırtıcı - cortesana - caminante - detractoraleyhte konuşan kimse, küçük düşürücü kimse, küçük düşürücü şey - abogado del diablo - diarista, memorialistagünlük tutan kimse - discriminado - contestatario, disidente, objetante, objetorayrılıkçı, muhalif - divorciadaboşanmış kimse, dul kimse - agente doble, espía dobleiki taraflı çalışan casus - viuda de títulogösterişli yaşlı kadın, zengin dul kadın - bracero, galeote, peóndemiryolu işçisi, kanal işçisi - alcornoque, animal, bobo, bolo, bolonio, burro, camueso, ceporro, cernícalo, cipote, imbécil, leño, madero, melón, mendrugo, rocín, subnormal, tarugo, tonto, tronco, zoqueteaptal - asalariado, ganador - ectomorph (en) - egoísta, egotistaegoist, kendini beğenmiş kimse - emancipador - emigrada, emigrado, emigrantegöçmen - emisario, enviada, enviadocasus, özel görevli, temsilci - castigadora, conquistadora, mujer fatal, tentadora, tigresa, vampiresabaştan çıkaran kadın - estetaestet - castrado, eunucohadım, haremağası - Excelencia, Su Excelencia, Su Ilustrísima, Vuecelencia, Vuecencia, Vuestra Excelenciaekselâns - explotadorkullanıcı - padrekurucu, mucit, peder - padre políticokayınbaba, kayınpeder, kayın peder - chica, chiquita, chiquitina, niña - cineasta, productor cinematográficoprodüktör, yapımcı - joven a la modadağınık saçlı genç kız, el, geniş yüzgeç, keklik yavrusu, menteşeli kanatçık, sineklik - adulador, aduladora, lisonjeador, lisonjeadora, zalamera, zalamerodalkavuk, pohpohçu, yağcı - extranjera, extranjero, forastera, forasteroecnebi, yabancı, yabancı uyruklu kimse - autónomo, trabajadora independiente, trabajador independienteserbest meslek erbabı, serbest meslek sahibi - basureroçöpçü, çüpçü - geishageyşa - tío, vejete - autor, generador - coloso, gigantecalüt, dev - Alfonso, entretenido, gigolo, gigoló, mantenidojigolo - chica, chica joven, chico, doncella, joven, muchacha, muchacho, mujer joven, niña, niño, señoritagenç kadın, genç kız, kız - Girl Scout (en) - vaftiz oğlu/kızı - ahijada - ahijado - ablandabrevas, calamidad, cantonero, follón, inútil, mequetrefe, pelafustán, trasto - buenoiyi adam - samaritanosamiriyeli - gobernador generalgenel vali - enterrador, panteonero, sepultureromezar kazıcı - tío abuelobüyük amca, büyük dayı - griot (en) - fangrubun peşine takılan kız - alabarderobaltacı, teberci - asno, burro, imbécil, pifia, plancha, zoqueteaptal kişi - bricolador, bricoladora, bricolagista, manitaselinden her iş gelen kişi - enforcer, hatchet man (en) - sombrereroşapkacı - alto personaje, gerifalte, gran figura, responsablebaş, hükümdar, lider, reis, şef - jefe de Estado, jefe del Estado, mandatariodevlet başkanı - oyentedinleyici, duyan kimse - cateto, paleto, palurdoçiftçi, dağ köylüsü - acaparador, comilón, comilona, glotón, glotona, tragón, tragona, zampabodigos, zampabollos, zampatortas, zampón, zamponadomuz - anfitrión, anfitriona, huéspedevsahibi, ev sahibi/sahibesi - ama, ama de casa, marujaev hanımı, ev kadını, ev kadını/hanımı - humanitarioinsancıl kimse, yardımsever kimse - iconoclastageleneklere karşı çıkan kimse, ikon düşmanı - adoquín, alcornoque, animal, asno, babieca, badulaque, bambarria, bambarría, bato, batusino, bausán, bausana, berengo, berza, berzotas, bestia, besugo, bobalías, bobalicón, bobalicona, bobelas, bolo, borde, borrego, borrica, borrico, botarate, bruto, burra, burro, calabacín, calabaza, cebollino, chorra, ciruelo, cretino, estafermo, estúpido, forrapelotas, ganso, gilí, guajolote, guanajo, huevo, huevón, idiota, imbécil, Juan Lanas, macho, majadero, mamarracho, mameluco, mamerto, mamón, mastuerzo, melón, mema, memo, mentecata, mentecato, mequetrefe, muermo, necia, necio, oligofrénico, pandero, pánfilo, panoli, papahuevos, papamoscas, papanatas, pavipollo, pavo, payaso, percebe, piernas, pollino, porro, pringado, que padece cretinismo, retrasado, sinsustancia, soplagaitas, tarado, tiparraco, tipejo, tonta, tontaina, tonto, zambeque, zángano, zopenco, zulúahmak, ahmak kimse, akılsız, alık, aptal, aptal kimse, aptal kişi, budala, budala kimse, eşek, et kafalı kimse, gerizekalı, geri zekalı, geri zekâlı, geri zekâlı kimse, kreten, moron, odun kafalı biri, salak, sersem - bolonio, ignorante, inculto, inexperta, inexperto, pollinocahil, kara cahil - agitador, agitadora, incitador, incitadora, instigador, soplador - amotinado, insubordinado, insurrecta, insurrecto, rebelde, sediciosa, sedicioso, sublevada, sublevadoasi, bağımsızlık savaşçısı, isyankâr, özgürlük savaşçısı - entrometido, intrusa, intrusodavetsiz konuk/misafir, günahkâr, izinsiz giren kimse, izinsiz giren kişi - invasoristilâcı - Jack of all trades (en) - bedel, casero, conserje, portera, porterokapıcı, odacı - uğursuz adam, yunus peygamber - júnior - capitoste, mandamás, papacote, pez gordo - familia, familiar, pariente, parientesakraba, hısım - enterado, listillo, marisabidilla, sabelotodo, sabidillo, sabihondoçok bilmiş kimse, ukalâ - chiflado, el que sobra, excepción, majara, majareta, ser distintodiğerlerinden farklı olan şey/kimse, dışarıda kalan şey/kimse - jornalero, mano de obra, trabajador, trabajadora manual, trabajador manualamele, emekçi, işçi - chavala, chica, jovencita, moza, muchacha, rapaza, zagalakız - recién, retrasado, rezagada, rezagado, tardón, tardona - profano, seglaruzman olmayan kimse - guardavidas, socorristacankurtaran - farero, torrero - hermana pequeña, hermanita - atalaya, centinela, vigilanteerketeci, gözcü, nöbetçi - desamparado, desfavorecido, desvalido, outsiderezilen/yenilmesi beklenen kimse - bruto, gamberro, patán, porro, zopenco, zoqueteayı gibi adam, eşek - astro, estrella, lumbrera, luminar, notabilidad, stardikkate değer olma, önemli olma - light (en) - miróndolandırıcı, hırsız, pusucu - madre, mama, mamá, mamaíta, mamitaana, anne, anneciğim, ma, mama, mamma, mammy, mater, mom, momma, mommy, mum, mummy - máquina - mayordomo, senescalbaşkâhya - erişkin erkek, yetişkin erkek - hombreerkek - man (en) - adonisadonis, yakışıklı genç, züppe - hombrekişi - adam - ordenancista, perro ladrador, poco mordedordisiplin yanlısı kimse, sert amir - maestra, maestro, profesionalsanatkâr, usta - afiliado, socioaza, üye - alguacil, emisario, estafeta, guía acompañante, guía de turismo, mensajera, mensajerohaberci, kurye, mihmandar, rehber - mozotaşıyıcı - Dago, metic (en) - guardia marinadeniz asteğmeni, deniz harp okulu öğrencisi - miles gloriosus (en) - misántropa, misántropoinsanları sevmeyen kimse - Señor, SrBay - modelomodel, örnek - Monsieur (en) - empresario de pompas fúnebres, pompas fúnebres director de, pompas fúnebres empresario decenazeci, cenaze kaldırıcısı - madre políticakayınvalide - mujikmujik, rus köylüsü - homónimo, tocaya, tocayoadaş - narrador, narradoraanlatan kimse, hikayeci, masalcı, öykü anlatan kimse, öykücü - obstruccionistaengelleyen kimse - nuevo, recién llegadoyeni gelen/gelmiş kişi - agarrada, agarrado, avara, avarienta, avariento, avaro, judía, judío, tacaña, tacaño - noctámbulo - badulaque, bobo, fantoche, memo, mentecato, popa, tonto, zoqueteavanak, salak, sersem - alevín, debutante, novato, novicio, primerizo, principiante, usuario nuevoacemi, rahip/rahibe adayı, yeni, yeni başlayan - ninfitaçekici ve tahrik eden kız, seksi kız - carroza, pureta, purili, tarra - manipulador, operador, operariomakinist, operatör, ustaca kullanan, yönlendiren - opiómanoafyon bağımlısı, afyonkeş, afyon müptelası - anteojera, anteojero, oculista, óptica, ópticogözlükçü - conferenciante, hablante, orador, oradora, ponente, retóricohatip - doctrino, guachoöksüz - desterrado, marginado, paria, proscritodışlanmış kişi, toplum dışına itilmiş kimse - capataz, encargado, mayoral, superintendente, supervisordenetçi, nezaretçi - dueña, dueño, poseedor, poseedora, propietaria, propietarioiye, malik, mal sahibi, sahip - padresanne, baba, evlât edinmiş kimse - diputado - chica de compañía - padrino, patrocinador - patrón, patrono, santo patrón, santo patronokoruyucu aziz - bárbaro, basto, bestia, charro, godo, grosero, palurdo, patán, zamarro, zambombobarbar, hödük, kaba/görgüsüz kimse, uygar olmayan kimse - cagatintas, chupatintas, tagarote, tinterillokâtip, yazman - perfeccionistamükemmeliyetçi - persuadidor, persuasorikna edici tip, inandırıcı kimse, tabanca - fariseofarisi, ikiyüzlü, riyakâr, sahte sofu - altruista, altruísta, filántropa, filántropoinsansever kimse - amiguito, camarada, compañera de juego, compañero de juego, compañero de juegosoyun arkadaşı - pornografista, pornógrafo - practicante, prácticopratik yapan kimse - atormentador, atormentadora, bromista, burlador, burlón, burlona, cachador, chinche, embustero, estafador, trampistamuzip, oyuncu - antecesor, antecesora, precursor, predecesor, predecesoraöncel, öncü, selef - presidente de la repúblicabaşkan, reisicumhur - moderador, presidencia, presidenta, presidentebaşkan, reis - Príncipe Azul - processor (en) - profesionalbir işi meslek olarak yapan kişi - obrera, obrero, proletario, trabajadorproleter - alegrona, buscona, candonga, chipichusca, chirlata, coima, cualquiera, daifa, esquinera, fulana, furcia, golfa, gorrona, guarra, iza, lagarta, lea, lumi, meretriz, mujerzuela, pécora, pelandusca, pelleja, pellejo, perica, piba, picúa, prostituta, prostituto, pupila, puta, rabiza, ramera, tirona, zorra, zorrupiaaşifte, fahişe, kaldırım yosması, kaltak, kevaşe, orospu, şıllık, şırfıntı - cucufato, mojigato, puritano, remilgadoaşırı iffet taslayan kadın, aşırı namuslu geçinen kadın, erdemlilik taslayan tip - enano, pigmeoPigme - equivoquista, sofistaitirazcı - rara ave - campesino blanco - mecánico, reparadortamirci - representantemümessil, temsilci, vekil - investigador, investigadoraaraştırmacı - jubilada, jubilado, pensionista, retirado - brazo derecho, factótum, mano derechasağ kolu - adversario, aspirante, competencia, competidor, contendiente, contrincante, desafiador, desafiadora, instigador, instigadora, provocador, provocadora, rivalmeydan okuyan, müsabık, müsabıklar, rakip, rakipler, yarışmacı - belitre, bribón, granuja, pícaro, pilloafacan, dalavereci, düzenbaz, maskara - compañero de habitaciónoda arkadaşı - renacuajo, tirillasbir tür evcil güvercin, bücür, cüce, en çelimsiz yavru, kavruk adam, küçük sığır - vaca sagradaeleştirilemez kurum - Papá Noel, Papa Noel , Santa Claus, Viejito Pascuero - sátrapapers valisi, sömürge yöneticisi - chismoso, conventillero, difamador, gacetilla, gacetistadedikoducu, lafçı, lâfebesi - cabeza de turco, chivo expiatorio, pagano, pagote, suplefaltasgünah keçisi, şamar oğlanı - colegial, colegiala, escolarerkek öğrenci, öğrenci - alumna, colegiala, escolar - explorador, guía, pioneroçığır açan kimse, rehber, yol gösterici - Sea Scout (en) - agente de inteligencia, agente operativo, agente secretoajan, casus, gizli ajan - septuagenaria, septuagenarioyetmişlik kimse - colonizador, colonizadora, colono, pobladorgöçmen, sömürgeci, sömürgede oturan kimse - shiksa, shikse (en) - guardavía, señaladorişaretçi, işaret memuru - crédulo, imbécil, ingenuo, inocente, inocentón, simple, simplónaptal kimse - caballero, señor, sirBay, Efendim!, Sayın ..., Sör - muchas graciaskızkardeş - blanco fácilsavunmasız hedef - tirador escondidoavcı, çatışan kimse - obrera cualificada, obrero cualificado, oficialkalifiye işçi, nitelikli işçi, vasıflı işçi - fregonahizmetçi - desaplicado, flojo, gandul, maula, picure, remolón, zánganokaytaran kimse - esclavoağır işçi, köle gibi çalışan - noctámbula, noctámbulo, somnámbulo, sonámbula, sonámbulouykuda yürüyen kişi - beldad, belleza, bombón, guayabo, hermosura, preciosidad, tía buenaiyilik meleği, melek, sponsor - hijo, júniorerkek çocuk, mahdum, oğul - hombre de mundogörmüş geçirmiş kişi, hayat adamı - conferenciante, hablador, hablante, interlocutor, persona que hablakonuşmacı - espectador, observador, telespectador, televidentegözlemci, televizyon izleyicisi - Fungi, fungus kingdom, kingdom Fungi (en) - botafuego, cascarrabias, paparrabiasasabi kimse, ateş püsküren kimse, çabuk parlayan kimse, püsküren volkan, sönmemiş volkan - aguafiestas, cenizomızıkçı, neşe kaçıran arkadaş, oyunbozan, oyun bozan - funcionaria de informaciones públicas, funcionario de informaciones públicas, portavozsözcü - portavoz, vocero, vozses - interesado económico ., tenedor de apuestasbahis parasını tutan kimse - doble, reemplazante, refuerzo, relevo, substituta, substituto, suplente, sustituta, sustitutodestek, nöbeti devralacak kimse, vekil, yardım, yardımcı, yedek - alnada, entenada, hija política, hijastra, nueraüvey - alnado, entenado, hijastro, hijo políticoüvey - desconocida, desconocido, extranjera, extranjero, extrañoyabancı - cantonera, pelanduscafahişe, orospu - macho, machotegüçlü kuvvetli adam - subalterno, subordinada, subordinadoast, küçük rütbeli kimse - sucesor, sucesorahalef, vâris - de alquiler madresunî dölleme ile başkası adına çocuk doğuran anne - superviviente - supervivientesağ kalan/kurtulan kimse - adulador, aduladora, adulón, arrastrado, camelador, cameladora, candongo, cepillero, chupamedias, cobista, come mierda, franelero, lambiscón, lameculos, lavacaras, pelota, pelotero, pelotillero, quitamotas, quitapelillos, sicofanta, sobon, tiralevitasdalkavuk - estratega, táctica, tácticoiyi planlama yapan kimse, taktikçi - arrimadizo, lapaahtapot, asalak, beleşçi, hayran, izleyici - capataz, comitente, mandante, principalbaşkasına iş yükleyen kimse, işveren, şef - compañero de equipotakım arkadaşı - técnico - eventual, interino, obrera temporera, obrero temporero, suplente, temporera, temporero, trabajadora interina, trabajador interinogeçici işçi, geçici personel - tentador, tentadorabaştan çıkaran kimse - amenaza, azote, calamidad, castigo, diablillo, flagelo, terrorbaş belası, felâket, musibet - pelleja - chiquitín, nene, niñito, niño que comienza a andarufak çocuk, ufaklık, yeni yürümeye başlayan çocuk - atormentador, torturadoracı çektiren kimse, işkenceci, sıkıntı veren şey - aprendizeğitim gören kişi - atorrante, polizón, vagabundo, vagoaylak - reship, transfer, transferee (en) - alborotador, alborotoso, bullanguero, buscapleitos, follonero, pleitista, revoltosobaş belâsı, fitneci, ortalık karıştırıcı, sorun çıkaran kimse, sürekli sorun yaratan kimse - audiomecanógrafa, audiomecanógrafo, dactilógrafa, dactilógrafo, mecanógrafa, mecanógrafodaktilo - patito feo - arrapiezo, criajo, galopín, garulla, golfillo, golfo, mataperros, patojo, pilluelo, pinguchohaylaz oğlan, yaramaz çocuk - persona que usa algo, usuariokullanıcı - acomodador, acomodadora, guíarehber, teşrifatçı, yer gösterici - amor, novia, novio, regalo de San Valentín/del día de los enamorados, tarjeta del día de San Valentínsevgili - vegetariano estricto - alta dignataria, alto dignatario, archipámpano, dignatario, dignidad, dignitario, notable, persona destacada, personaje, personalidad, personalidad de viso, prócerönde gelen kişi, yüksek mevkili kimse - vigilante - bellaco, malo, malvado, sinvergüenzakötü adam, rezil kimse - invitado, visita, visitantetelefon eden, ziyaretçi - arpía, raposa, vulpeja, zorra, zorrodişi tilki, tilki - mirón, voyerröntgenci, röntgenci tip - lavanderaçamaşırcı kadın - proceso de beber vino - celador, guardián, velador, vigilantebekçi, güvenlik görevlisi - ama de cría, ama de leche, aya, niñera, nodrizadadı, süt anne - viudadul kadın - viudodul erkek - señora, Sra, sra.bayan, hanım - mujererişkin kadın, yetişkin kadın - kadın - aficionado a las faldas, braguetero, faldero, gallinazo, ligón, mujeriegoçapkın, flört, kadın avcısı, zampara - wonder woman (en) - fabricante - grullo, paleto, pardillo, patán, rústico, zamarroahmak, budala - young buck, young man (en) - jovendelikanlı, genç - yuppiebaşarılı ve hovarda genç iş adamı, genç profesyonel, yupi, yuppie - zoo keeper (en) - Boone, Daniel Boone - Brigida - CristóbalKristof - Edison, Thomas Edison - Fulton, Robert Fulton (en) - Leakey, Mary Douglas Leakey, Mary Leakey (en) - Leakey, Richard Erskine Leakey, Richard Leakey (en) - la Virgen, la Virgen María, Nuestra Señora, Virgen MaríaMeryem Ana - Naomi, Noemi (en) - Patrick, Saint Patrick, St. Patrick (en)[Domaine]

-