» 

diccionario analógico

מְנָהֵל הַצָגוֹת흥행사 - עוֹזֶרֶת, שָׂכִיר고용인, 노동자들, 종업원, 피고용인 - עֵד רְאִייָה목격자 - 노동자, 직공 - סַרבַן מִלְחָמָה양심적병역거부자, 양심적 병역거부자 yangsimjeok byeong-yeokgeobuja - אִישָה, אשה배우자, 부인, 아내, 처 - מַדעַן과학자 - 여자를 싫어하는 사람 - 실업자, 실직자 - מַעֲסִיק고용인, 고용주, 사용자 - 튈려는사람 - 사절 - מִשתַתֵף참가자, 참가하다, 참여자 - 나그네 - 그리스도 - Leakey, Louis Seymour Bazett Leakey (es) - Margarete Gertrud Zelle, Mata Hari (es) - טוֹמבּוֹי말괄량이 - מְטוּפַּש, מְשוּגָע, מוּחלַט거친, 두꺼운, 심한, 어리석은, 터무니없는 - צִינִי냉소적인 - משיחי구세주의 - 핵가족 - 확대가족 - בְּנֵי הַבַּיִת가족, 식솔, 온 집안 사람, 한집안 - תוֹשָׁבִים대중, 민중 - 박수 갈채꾼, 아첨떠는 무리 - fandom (en) - Caín (es) - מוֲּעַמד신청자, 지원자 - נַדבָן원조자, 조력자, 후원자 - אֶזְרָח פָּשוּט서민, 일반인, 평민 - 전달자 - פַּחדָן겁쟁이, 소심자 - יוֹצֵר, יוצר, יוצרת창조자, 창 조자 - מֵגֵן, שׁוֹמֵר관리인, 방어물, 보호자, 후원자 - מוּמחֶה전문가 - צוֹפֶה관찰자, 관측자, 오감을__통해__이치를__깨닫는__사람 - 선구자 - עוֹבֵד, פּוֹעֵל공원, 근로자, 노동자, 육체 노동자, 일꾼, 일하는 사람, 직공 - 소녀를 감독하는 부인, 소녀를 지도하는 부인, 입주 여자 가정 교사 - acriminador, acusador, delator, denunciador (es) - אוֹמַן ה-, וִירטוּאוֹז, מוּמחֶה거장, 귀재, 넘버원, 대가, 명수, 명인, 미술품 감정가, 숙련자, 슈퍼스타, 챔피언, 천재 - מַעֲרִיץ구혼자, 젊은__여자를__열렬히__사모하는__사람, 찬미자 - מִתְבָּגֵר, מִתבַּגֵר, נַעַר소녀, 소년, 십대 청소년, 젊은이, 청소년, 풋내기 - 간부 - 매춘부 - אוֹיֵב, אויב, יָרִיב, יריב대립자, 반대자, 상대방, 상대자, 적대자, 적수 - יוֹעֵץ, יועץ, יועצת고문, 상담역, 조언자, 컨설턴트 - סָנֵגוֹר, תוֹמֵך옹호자, 지지자 - סוֹכֶן חֲשָׁאִי, סוכן, סוכנת대리인, 스파이 - agente literario (es) - agente provocador, incitador, instigador, instigadora (es) - מֵסִית, סכסכן, תַעֲמלָן, תועמלן선동자, 정치적선동자 - 백피증환자 - Ali Baba (en) - תּוֹמֵך연극후원자, 후원자 - שוּלִיָיה초심자 - בן זונה, מְנוּוַל, מְנוּוָל니기미 씹할놈, 욕설, 제기랄 - דוֹדָה, דודה고모, 숙모, 이모, 작은어머니, 큰어머니 - 오페어 - 권위자 - 자동차정비공 - 유모, 하녀 - 군, 씨 - תִינוֹק, תִּינוֹק갓난아이, 아기, 영아, 유아, 유아의, 젖먹이 - שְׁמַרטָף, שמרטף구축함, 아기 봐주는 사람, 아이 봐주는 사람, 안저지, 애를 봐주는 사람, 집을 지키며 애보는 사람 - malo (es) - 수탁자 - 어린아이 - 볼 보이 - begum (es) - 가인, 미인 - mejor amigo (es) - Big Brother (en) - 고집불통, 아집쟁이 - 거물 - 여류 문학자 - אָדַם הַמִשְתַכֵּר מִשָיִט뱃사공, 사공 - שׂוֹכֵר고용주, 인사담당자, 임차인 - 경비, 경비원 - בחור, ילד, נַעַר꼬마, 남자아이 , 남자애 , 사내아이, 소년, 아이 - 남자친구, 애인 - 생업자 - חָבֵר, חָבֶר, יָדִיד, יָדִיד קָרוֹב단짝, 동료, 우호적인 태도를 취하는 사람, 짝꿍, 친한 친구 - 참견 잘하는 사람 - 식기__또는__술창고를__관리하는__하인__우두머리 - צוֹפֶה מֵהַצָד구경꾼 - חֲנִיך, צוֹעֵר, שוֹחֵר, “פֶּרָח”경찰 대학 생도, 교련 실습생, 육군[] 사관 학교 생도, 육군 사관 학교 생도 - 달필, 서예가 - מֵבִיא, מוֹסֵר나르는 사람, 나르는 사람[] - לוֹחֵם투사 - רֹאש מֶמשָלָה, ראש הַמֶמשָׁלָה국무총리, 수상 - 괴짜 - 수다쟁이 - 구두쇠, 노랑이 - בֵּן, בָּת, יֶלֶד, נַעֲרָה, נַעַר, קָטִין미성년자, 아이, 어린아이, 어린이, 자식, 젊은이 - בן, בת, יֶלֶד, יַלְדָּה, ילד, ילדה자녀, 자식 - תינוק, תינוקת아기, 아동, 어린애같은사람 - choragus (en) - פֶּתִי봉, 빠는 사람[것], 잘속는사람 - לא חָשוּב무명인, 무명 인사, 보잘것없는 사람, 영향력없는사람 - מְנָקֶה세제, 세탁업자, 청소기, 청소부 - 소녀 - 거인, 위인 - חֲבֵר מוֹעֲצָה지방의원, 평의원 - פִּלֶגֶש @@@פִּילֶגֶש$$$동거녀, 제2 부인, 첩 - 연고자 - אֲנִין טַעַם, מוּמחֶה감식가, 감정가, 전문가 - חַקייָן모방자, 모조자, 흉내를 내는 사람 - redactor de textos publicitarios, redactor publicitario (es) - פרה - 사람, 생물, 인간, 초자연적 존재 - 생무지, 신출내기, 풋내기 - חָבר צָעִיר בָצוֹפִים, צוֹפֶה צָעִיר보이 스카우트의 유년 단원, 컵스카우트 - אוֹצֵר, אוצר, אוצרת관장, 큐레이터 - שׁוֹמֵר, שוֹמֵר관리인, 보호자, 사육사 - 사이보그 - צִינִי냉소가, 비꼬는사람 - אַבָּא, אָב, אב, אבא׳לה아버지, 아빠 - חֲמוּם מוֹח무모한, 성급한 사람 - בַּת, בָּת, בת - 비방자, 중상자 - 열정과__편견으로__호소하는__연설자 - cortesana (es) - 가는 사람 - 험구가 - abogado del diablo (es) - 일기쓰는사람, 일지기록원 - discriminado (es) - מִתנָגֵד반대자, 반대하는 - 당한여자, 이혼한 여자 - סוֹכֵן כָּפוּל이중 간첩 - 기품 있는 귀부인, 죽은 남편의 재산을 계승한 과부, 죽은 남편의 칭호을 계승한 과부 - 증기 삽, 토역꾼 - 돌대가리, 바보, 저능아 - 봉급생활자, 봉급자 - ectomorph (en) - 젠체하는자기중심주의자 - emancipador (es) - מְהָגֵר이민 가는, 이민자 - 사자 - 델릴라, 요부, 유혹하는여자 - 공부에 열중하는 학생, 미적 감각이 있는 사람, 연구에 열중하는 학생, 유미 주의자 - 거세하는 사람 - הוֹד מַעֲלַת -각하 - 이용자 - אָב, אָבִי הַ-부친, 시조, 아버지, 아빠, 창시자 - חַם시아버지, 장인 - בת소녀, 여아 - 영화제작자 - 가볍게 치는 물건, 가볍게 치는 사람, 기억의 등을 환기시키는 물건, 기억의 등을 환기시키는 사람, 말괄량이, 사람의 손, 주의 등을 환기시키는 물건, 주의 등을 환기시키는 사람, 툭 치는 물건, 툭 치는 사람, 파리채 - חַנפָן아첨꾼, 아첨쟁이 - זָר, נָכרִי외국인, 이방인 - 프리랜서 - עוֹבֵד תָּברוּאָה쓰레기꾼, 쓰레기 수거인, 쓰레기청소부 - גֵּישָה게이사 - 괴상한노인 - 발생인 - 거인 - 기둥서방 - בחורה, ילדה, נערה f}, עַלמָה미스, 소녀, 아가씨, 여자, 처녀 - 걸스카우트단원 - בֵּן סַנדקָאוּת대녀, 대자 - ahijada (es) - ahijado (es) - 게으름뱅이, 게으름쟁이, 농땡이 - bueno (es) - samaritano (es) - 민지 총독 - קָברַן무덤파는 사람, 무덤파는일꾼 - 고모할아버지, 종조부, 종조할아버지 - griot (en) - fan (es) - 미늘창을 가진 군사 - 등신, 멍청이, 멍텅구리, 바보 - שִׁיפּוצנִיק잡역부, 재주꾼 - enforcer, hatchet man (en) - כּוֹבַעַן모자 장수[제작자] - רֹאש, ראש הַשֶבֵט머리, 우두머리, 장 - 국가수반, 국가원수 - 경청자 - cateto, paleto, palurdo (es) - 돼지, 욕심꾸러기, 욕심쟁이, 탐욕가 - מְאַרֵחַ, מְאַרָחַת주인 - עָקֶרֶת בַּיִת전업주부, 주부 - 공상적인 사회 개량가 - 성상파괴자, 성상파괴주의자, 우상파괴자, 우상파괴주의자 - אִידיוֹט, אידיוט, גוֹלֶם, חֲמוֹר, חָמוֹר, טִפֵּש @@@טִיפֵּש$$$, טֶמבֵּל, טפש, מְטוּמטָם, מְפָגֵר, מְפָגֵר בָּעַל מוּם, סָתוּם머리가 나쁜 사람, 멍청이, 바보, 백치, 얼간이, 저능아, 정신 박약자, 천치, 크레틴병 환자 - 무식한, 무지자, 무지한 - 말꾸러기, 말썽꾼 - מִתקוֹמֵם, מוֹרֵד모반자, 반란을 일으킨, 반란자, 반항자, 폭도 - מְסִיג גְבוּל, פּוֹרֵץ난입자, 불법침입자, 불법 침입자, 침입자 - פּוֹלֵש침략자 - Jack of all trades (en) - שָׁרַת건물관리인, 관리인, 수위 - 요나, 흉사.불행을 가져오는 사람 - júnior (es) - 중심인물, 중진, 중추인물 - קְרוֹבֵי מִשפָּחָה가족, 일가, 친족, 친척 - מִתייַמֵר לָדַעַת הַכָּל아는__체하는__사람, 아는 체하는 사람 - הָיוֹצֵא מִן הַכּלַל, יוֹצֵא דוֹפֶן나머지와 다른 사람[] - פּוֹעֵל노동자, 인부 - נַעֲרָה소녀, 아가씨, 처녀 - 지각자 - 평신도 - מַצִיל구조원 - farero, torrero (es) - 여동생 - זָקִיף, שוֹמֵר감시원, 경비대, 보초, 초병, 파수꾼 - הַצַד הַחַלָש, מוּעֲמָד לְהַפסִיד싸움에 진 개, 희생자 - פֶּרֶא-אָדָם멍청이, 버릇없는 사람 - אִיש נִכבָּד기라성, 유명, 현저 - 매우__사랑스런__사람 - 사기꾼, 일종의 사냥개, 좀도둑 - אִמָא, אֵם, אם, אמא어머니, 엄마 - 적합자 - 김독자, 청지기, 하인 우두머리 - אִיש, גֶבֶר남성 - 남자 - 남자 - 미소년, 복수초속의 식물, 아도니스 - 사람, 인간, 인류 - man (en) - 규율이 엄한 사람 - אוֹמָן, מוּמחֶה거장, 대가, 명인 - חָבֵר구성원, 단원, 일원, 회원 - מְלָווֶה תַּייָרִים, מַלְאָךְ, מלאך, שָׁלִיח메신저, 사자, 여행 안내인, 전달자, 전령 - mozo (es) - Dago, metic (en) - 해군소위 후보생 - miles gloriosus (en) - 인간혐오자 - אָדוֹן...귀하, ...씨, 님, 미스터, 선생, 씨 - דְמוּת לְחִיקוּי모델, 본보기 - Monsieur (en) - מֵכִין הַלווָיָה, קָברַן장의사 - חָמוֹת, חוֹתֶנֶת시어머니, 장모 - mujik (es) - בַּעַל אוֹתוֹ שֵׁם같은 이름의 사람 - מְסַפֵּר, מְסַפֵּר סִיפּוּרִים, קַרייָן내레이터, 이야기하는사람, 이야기하는 사람 - 의사 진행 방해자 - פָּנִים חֲדָשוֹת새로 온 사람, 신참, 신참자 - 인색한 사람 - 올빼미 - 멍청이 - טִירוֹן, מַתְחִיל, נָזִיר מַתחִיל수련 수사[], 신참, 초보자, 초심자, 풋내기 - ninfita (es) - carroza, pureta, purili, tarra (es) - מַפעִיל, מַשפִּיע בְּצוּרָה בִּלתִי הוֹגֶנֶת기사, 오퍼레이터, 조종자 - opiómano (es) - אוֹפּטִיקַאי광학 기계의 제작[]자, 안경사, 안경상 - נוֹאֵם연사, 연설자, 웅변가 - 고아 - מְנוּדֶה버림받은[] 사람, 천민, 추방당한 사람, 피추방자 - מְפָקֵח감독관, 감독자 - בְּעָלִים, בַּעַל소유자, 소유주 - הוֹרֶה, הוֹרֶה מְאָמֵץ부 또는 모, 부모, 양모 또는 양부, 양친 - diputado (es) - chica de compañía (es) - 후원자 - הַקָדוֹש הַמַגֵן보호성인, 수호성인 - בַּרבָּרִי, גַס무례한 사람, 야만인 - cagatintas, chupatintas, tagarote, tinterillo (es) - שוֹאֶף לִשלֵמוּת완벽주의자 - 설득자 - 바리새인 - נַדבָן박애주의자, 자선가 - חָבֵר לְמִשחָק놀이친구 - pornografista, pornógrafo (es) - 학습한__내용을__직업으로서__실제__행하는__사람 - atormentador, atormentadora, bromista, burlador, burlón, burlona, cachador, chinche, embustero, estafador, trampista (es) - מְבַשֵׂר, קוֹדמוֹ לַתַפקִיד선구자, 전임자, 효시 - נָשִׂיא대통령 - יוֹשֵב ראש, יושב-ראש의장, 의장직 - Príncipe Azul (es) - processor (en) - אִיש מִקצוֹעַ전문가, 전문직종사자, 직업 선수 - 공원, 노동자, 육체 노동자, 직공, 프로, 프롤레타리아 - ג׳יגולו, זוֹנָה, זונה, שרמוטה갈보 , 논다니 , 매춘부, 창녀 - 정숙한 체하는 여자 - מִשֶבֶט הַפִּיגמִים난쟁이, 피그미, 피그미족 - 트집쟁이 - 보기드문 것, 보기드문 사람, 진품 - 레드넥, 크래커 - מְתַקֵן수리공, 정비공 - נָצִיג, נציג, נציגה대표, 대표인, 대표자 - חוֹקֵר연구원, 연구자 - 퇴직자 - יָד יְמִינוֹ심복, 오른팔 - יָרִיב, מִתְחָרִים, מִתחָרֶה, מִתמוֹדֵד경쟁자, 경쟁자들, 도전자, 라이벌, 적수 - נוֹכֵל, שוֹבָב개구쟁이, 사기꾼, 악한, 장난꾸러기 - 동숙인 - 꼬마, 반 파인트 - vaca sagrada (es) - Papá Noel, Papa Noel , Santa Claus, Viejito Pascuero (es) - 태수 - 험담꾼 - שָׂעִיר לַעֲזָאזֵל속죄양, 희생자 - 남학생 - 여학생 - 인도자, 향도 - Sea Scout (en) - 비밀요원 - בֵּן שִׁבעִים70대의 사람 - מִתיַשֵב, מִתייָשֵב식민지 주민[], 이주민, 이주자 - shiksa, shikse (en) - מַפעִיל תַּמרוּרֵי רַכֶּבֶת, קַשָר통신병, 통신원 - שוֹטֶה멍청이, 바보, 얼간이 - אֲדוֹנִי, סֵר귀하, 님, 씨 - אָחוֹת누나, 누이, 언니, 여동생 - מַטָרָה נוֹחָה - 작은 충돌을 하는 사람 - 기능공, 기술공, 전문가 - 하녀 - מִשתַמֵט병역기피자, 책임회피자, 회피[]자 - עֶבֶד노예같이__고되게__일을__하는__사람 - הוֹלֵך מִתוֹך שֵׁינָה몽유병자 - 옛날의 영국 금화, 재정적 후원자, 천사, 천사같은 사람 - בֵּן아들 - בָּקִי בְּהָוויוֹת הָעוֹלָם세상 물정에 밝은 사람, 처세에__능한__사람 - נוֹאֵם말하는 사람, 연사, 화자 - צוֹפֶה감시인, 경비원, 관찰자, 구경꾼, 목격자, 시청자 - 갑자기 생기는 것, 진균류 - 불을 뿜는 것, 성마른 사람, 스피트파이어 - הוֹרֵס מַצַב-רוּחַ, מְקַלקֵל אֶת הַשִמחָה남의 놀이를 훼방 놓는[] 사람, 좌흥을 깨뜨리는 사람, 흥을__깨는__사람 - דוֹבֵר/דוֹבֶרֶת대변인 - 대변인 - interesado económico ., tenedor de apuestas (es) - גִּבּוּי, חֲלוּפִי, מַחֲלִיף, תִּגבּוֹרֶת교대자, 대리인, 대역, 대용품, 대행자, 지원자[], 후원자 - 의붓딸 - 의붓아들 - זָר낯선 사람, 이방인 - 거리매춘부 - גֶבֶר שְׁבַּגבָרִים남성적인 남자, 남자다운 남자 - זוּטָר부하, 하급자 - יוֹרֵש계승자, 후계자, 후임자 - אֵם פּוּנדקָאִית대리모 - 장수자 - נִיצוֹל생존자 - 아첨꾼, 알랑쇠 - טַקטִיקָן전술가, 책략가 - 식객 - 계속해서__혹독하게__일을__시키는__사람 - 팀동료, 팀원 - 기교가 - 임시직원 - מְפָתֶה악마, 유혹물, 유혹자, 유혹하는 사람 - אֵימָה, מְחַבֵּל골치아픈 사람[], 재앙의 원인 - pelleja (es) - פָּעוֹט아이, 어린아이, 어린애 - 고문하는사람 - 훈련생 - 노숙자, 방랑자, 부랑자 - reship, transfer, transferee (en) - עוֹשֶה צָרוֹת말썽꾸러기, 말썽꾼, 말썽쟁이 - 타이피스트, 타자수, 타자원 - patito feo (es) - פִּרחַח - מִשתַמֵש בְּ-사용인, 사용자, 이용자 - מַדרִיך, סַדרָן, סַדרָנִית가이드, 안내인, 안내자 - אֲהוּב, אֲהוּבָה, -יוֹם הַאֲהָבָה성 발렌타인 데이에 애인으로 선택된 이성, 성 발렌타인 데이에 애인으로 선택된 이성[], 애인, 연인 - 철저한 채식주의자 - בַּעֲל מַעֲמָד מְכוּבָּד고위 인사, 브이아이피, 요인 - vigilante (es) - נָבָל무뢰한, 악당, 악역, 악인, 악자, 악한 - אוֹרֵח, מְבֵקֵר, מְבָקֵר방문객, 방문자, 체재객 - שׁוּעָל, שוּעָלָה, שועל독부, 암여우, 여우 - 관음증환자 - כּוֹבֶסֶת세탁부 - proceso de beber vino (es) - שוֹמֵר경비원, 야경 - מְטָפֶּלֶת, מֵינֶקֶת유모 - אַלמָנָה미망인 - אַלמָן광부, 홀아비 - 'הגב, גְבֶרֶת마님, 부인, 주부 - אִישָה여성, 여인, 여자 - woman (en) - 바람둥이, 오입쟁이 - wonder woman (en) - fabricante (es) - כָּפרִי לֹא מְעוּדָן시골뜨기 - young buck, young man (en) - נַעַר어린이, 젊은이, 청년 - יָאפִּי여피족 에 태어난 젊은 엘리트 층 - zoo keeper (en) - Boone, Daniel Boone (es) - Brigida (es) - כריסטופר크리스토퍼 - Edison, Thomas Edison (es) - Fulton, Robert Fulton (en) - Leakey, Mary Douglas Leakey, Mary Leakey (en) - Leakey, Richard Erskine Leakey, Richard Leakey (en) - הַמָדוֹנָה성모마리아, 성모 마리아 - Naomi, Noemi (en) - Patrick, Saint Patrick, St. Patrick (en)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼