» 

diccionario analógico

contribution (en) - ที่อ่านออกได้, สามารถอ่านออกได้legible, leíble - ง่ายต่อการอ่านagradable de leer, descifrable - ซึ่งอ่านไม่ออกilegible, indescifrable - document (en) - diario, periódico - ใบfolio, hoja - มัลติมีเดียmultimedia - hypermedia, hypermedia system, interactive multimedia, interactive multimedia system (en) - ข้อความหลายมิติhipertexto - นักหนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์prensa, prensa pública - บทประพันธ์เพลงpieza - ข้อความแวดล้อมที่ช่วยในการเข้าใจความหมายContexto - calco, calco lingüístico, préstamo - ส่วนหัวencabezamiento - contrasentido - alejandrino - transcripción, transliteración - phonetic transcription (en) - criptograma - วรรณกรรมliteratura - นิยายวิทยาศาสตร์ciencia ficción, ciencia-ficción - novela, novela corta - เรื่องเขย่าขวัญnovela/obra de suspense, novela de suspense, película de suspense, película de suspenso - ตำนาน, เรื่องเล่า)folletín, saga - thriller - novela policiaca, novela policíaca - ตำนานแฝงคำสอนalegoría, apólogo, fábula, parábola - explication de texte (en) - บทกวีoda, poema, poesía, rima, verso - égloga, idilio - บทกลอนแห่งความเสียใจ, เพลงไว้อาลัยelegía, endecha - Aeneid (en) - verso libre - ไฮกุhaikai - กลอนตลกquintilla humorística - โอดิสซีย์La Odisea - cantar de gesta - คำพูดที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกrapsodia - บทกวีoda - despedida - cuarteta, cuarteto, redondilla - sursum corda, sursuncorda - ร้อยกรองestrofa, octava real - เนื้อหาtexto - calco, copia - addenda, adenda, añadido, añadidura, apéndice, posdata, suplemento - pasaje - ข้อความที่คัดเลือกมาจากหนังสือ, ข้อความที่ตัดตอนมาextracto, fragmento - dactilografía, mecanografía, mecanografiado - ข้อความที่เขียนด้วยลายมือ, ลายมือcaligrafía, escritura, letra - publicidad aérea - ศิลปในการคัดลายมือcaligrafía, pluma - การจัดวางตัวหนังสือ, ตัวหนังสือepígrafe, inscripción, leyenda, rotulación - ศิลาโรเซตตาPiedra de Rosetta - หนังสือที่เขียนด้วยลายมือmanuscrito - palimpsesto - ม้วนกระดาษมีตัวหนังสือrollo - ม้วนหนังสือแห่งทะเลสาบเดดซี - บทความensayo, memoria, tratado - versión - monografía - artículo, comunicación, memoria, ponencia, trabajo - authority (en) - molinillo de oraciones - sagrada escritura - คัมภีร์อเวสตะ - คัมภีร์ไบเบิล, คัมภีร์ไบเบิ้ล, พระคัมภีร์เก่าของศาสนาคริสต์, หนังสือไบเบิ้ลBiblia, Escritura, Evangelio, Sagrada Escritura, Sagradas Escrituras - พระธรรมปฐมกาลel Génesis - พระธรรมอพยพ - Levítico - พระธรรมกันดารวิถี - Deuteronomio - พระธรรมโยชูวา - Book of Judges, Judges (en) - พระธรรมนางรูธ - พระธรรมเอสเธอร์ - Book of Job, Job (en) - Book of Jeremiah, Jeremiah (en) - Book of Jonah, Jonah (en) - พระวรสารนักบุญลูกา - Acts, Acts of the Apostles (en) - apocalipsis, revelación - Septuaginta - ángelus - avemaría, ave María - Canticle of Simeon, Nunc dimittis (en) - Kol Nidre (en) - Litany (en) - การภาวนาของศาสนาคริสต์padrenuestro, padre nuestro - Paternoster (en) - libros apócrifos - Upanishad (en) - salmo - ประวัติย่อของผู้สมัครงานcurrículo, curriculum, currículum, currículum vitae, currículum vítae, CV, historial, resumen - เอกสารdocumento - ใบรับรองดิจิทัลcertificación, diploma - แบบฟอร์มformulario, hoja - บัญชีรายชื่อ, รายการการเชื่อมโยงlista, relación, repertorio - ของ, สถานที่artículo, punto - noticia, nueva - บรรณานุกรมbibliografía, lista de libros - bill (en) - registro de antecedentes penales, registro penal - ดัชนี - คำเฉลยclave - สินค้าที่มีอยู่ในร้านinventario - รายการตัวเลือกบนคอมพิวเตอร์, รายการอาหารcarta, lista de platos, menú, minuta - boletín de precios, lista de precios, tarifa - บัญชีรายชื่อlista - preselección - ตารางการเรียนการสอนhorario - timetable (en) - เอกสารเรื่องราวเดียวกันที่เก็บรวมกันdocumentos, dossier, expediente, historial, legajo - บันทึกข้อความ, เอกสารapunte, memo, memorando, memorándum, memoria, nota - รายงานกาีรประขุม, สิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมacta, actas, atestado - แฟ้ม - binary file (en) - document, text file (en) - job application (en) - folk etymology (en) - historial médico, protocolo - ชีวประวัติ, อัตชีวประวัติbiografía - อัตชีวประวัติautobiografía - วรรณกรรมนักบุญhagiografía - perfil - บัญชีเงินฝาก, ใบเรียกเก็บเงิน, ใบแจ้งราคาสินค้าที่ขายให้cuenta, factura, nota, recibo - การแปล, การแปลภาษาคำต่อคำ, หนังสือหรือบางสิ่งที่แปลเป็นอีกภาษาหนึ่งinterpretación, plagio, versión - estado, hoja de impuestos, impreso de declaración de impuestos, papeleta de impuestos, renta - dissenting opinion (en) - แผนผังแสดงการดำเนินการในแต่ละกระบวนการorganigrama - documentation, software documentation (en) - collection, compendium (en) - การรวบรวมบทประพันธ์ของนักเขียนหลายคนanalectas, antología, cancionero, crestomatía, floresta, florilegio - analectas - จดหมายmisiva - carta abierta - จดหมายลูกโซ่ - carta, epístola, letra - จดหมายแสดงความรักcarta amorosa, carta de amor - ¡hasta la vista!, hasta otra - buen viaje - บัตรอวยพรtarjeta, tarjeta de visita - información - มูลฐานprincipio, rudimentos - constancia - การทำงานของเครื่องพิมพ์, การพิมพ์imprenta, impresión, tipografía - crónica, relación, relato, reportaje - จดหมายข่าวboletín, boletín informativo, circular, hoja informativa - comentario, comento, crítica - บันทึกanotación, glosa, nota, notación - posdata - crossword, crucigrama, crucigrames, palabras cruzadas - acróstico - jeroglífico - ป้ายประกาศ, โปสเตอร์anuncio, aviso, cartel, letrero, pancarta, póster, rótulo - flashcard, flash card (en) - address (en) - libreto - circunstancias, escenario, guión, panorama - บทภาพยนตร์guión, guión cinematográfico, script - commedia dell'arte (en) - การแสดงอารมณ์เกินจริง, เรื่องประโลมโลกdramón, folletín, melodrama - morality play (en) - auto, misterio - Passion play (en) - satyr play (en) - copla, estancia, estrofa, tirada - anadiplosis - epanalepsis - conversión, epístrofe - anástrofe, inversión - antífrasis - apophasis (en) - catacresis - quiasmo - lítote - prolepsis - การใช้คำพูดที่ผิดแผกจากภาษาโดยตรงdibujo, figura, figura retórica, tropo - exageración, hipérbole - discusión - คำขวัญ, ภาษิตeslogan, lema, slogan - กฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป, ข้อเขียนที่เป็นความจริงaxioma, máxima, sentencia - aforismo, apotegma - epigrama, poema satírico - สุภาษิตadagio, dicho, proverbio, refrán, sentencia - banalidad, lugar común, ordinariez, tapaboca, tópico, trivialidad, vulgaridad - perogrullada - คาถาconjuro, encantación, encantamiento, sortilegio - บัญญัติ 10 ประการdecálogo, Diez Mandamientos, Diez Palabras - แบบทดสอบexamen, prueba, test - dictamen - เพลงกล่อมเด็กpoema infantil - การนินทาbochinche, brete, cagüín, chambre, chimento, chirmol, chisme, chismes, chismorreo, cocoa, comentario, copucha, cotilleo, cuecho, mitote, vinazo - ข่าวลือboca en boca, rumor - เทศนาบนภูเขา - homilía - reference, source (en) - การแสดงสามตอนต่อกันtrilogía - cycle (en) - imagism (en) - contabilidad - งบกำไรขาดทุน - งบดุลavance, avanzo, balance, balanza - รายการเล่นพนัน, สมุดบัญชีlibro mayor, línea postiza, talonario - accounting entry, entry, ledger entry (en) - contabilidad - บัญชีเดินสะพัดc/c, cta cte, cuenta corriente[Domaine]

-