» 

diccionario analógico

navegacióngemi kullanma - fishing (en) - convocación, llamada, profesión, vocacióniş, meslek - especialidaduzmanlık - puesto, trabajo - consejera, consejero, ministra, ministrobakan - asiento, cargo, empleo, partida, posición, puesto, trabajo, vacantegörev, iş, kadro, vazife, yer - aprendizaje, noviciadoçıraklık, yamaklık - capitanía, maestríakaptanlık - período de prácticas, prácticasstajyerlik - hükümdarlık - administración, gobiernohosteslik - bookbinding (en) - artesanía en madera, carpintería, labrado en maderadoğramacılık, marangozluk - literature (en) - arquitecturamimarlık - medicinahekimlik, tababet, tıp - medicina preventiva - alternative medicine (en) - contabilidad, contabilización, contaduríamuhasebe, muhasebecilik - cálculo de costesfiyat tespiti - ensayo - optometríagöz muayenesi, optometri - role (en) - consultarbaşvurmak, danışmak, fikrini almak, istişare etmek, müracaat etmek - future, next, succeeding (en) - emérito - agrarioçiftçilere yardım amaçlı, kırsal, tarım, tarımsal, ziraat, zirai - commanding, ranking, top-level, top-ranking (en) - administrar, gestionaridare etmek, yönetmek - hizmet etmek, yardımcı olmak - ejercer, llevar a cabo, practicarâdet edinmek, alışkanlık haline getirmek, iştigal etmek - arzobispalbaşpiskoposla ilgili - episcopal, obispalpiskoposlarca yönetilen, piskoposlar ile ilgili - profesoralprofesöre ait - rabínicohahama ait, hahamlarla ilgili - Bench (en) - ingeniero, tecnóloga, tecnólogomühendis, teknolog - enólogo - abadesa, madre superiora, priorabaş rahibe - abad, abadesa, abatebaş rahip - abortista, médica abortistadüşük yaptıran kimse, kürtaj yapan kimse - acompañanteakompanist, eşlikçi, eşlik müziği çalan kimse - auditor, auditora, auditora de cuentas, auditor de cuentas, censora de cuentas, censor de cuentas, contable, contador, contadora, contralor, economista, tenedora de libros, tenedor de librosmuhasebeci - actor, comediante, histrión, miembro de una compañía/de un grupo, representanteaktör, oyuncu, tiyatro oyuncusu, trup üyesi - ayudante, ayudante de campo, edecánemir subayı, yaver - adjutant general (en) - administrador, administradora, ejecutivo, gobernador, gobernadoraidareci, yönetici - administradoridareci, yönetici - agente de publicidad, anunciador, anunciante, publicistareklâm veren kimse - agente literario - agente provocador, incitador, instigador, instigadorakışkırtıcı ajan, provokatör ajan - agrónomo, cosechero, cultivador, cultivadora, ingeniero agrónomo, plantador, plantadoraüretici - agrónoma, agrónomobilimsel tarım uzmanı - alquimistaalşimist, simyager - alpinistaalpinist, dağcı - anatomistaanatomi bilgini, anatomi uzmanı - locutor, locutora, presentador, presentadora - aprendiz, estudiante en prácticas, meritorio, persona que hace prácticasçırak - arcediano, archidiácono - arqueóloga, arqueólogoarkeolog - arquitecta, arquitecta técnica, arquitecto, arquitecto técnico - archivador, archivera, archivero, archivistaarşiv memuru - arcipreste, arzobispo, cardenal, jerarca, mitrado, preladobaşrahip, lider - ingeniero militar - arrowsmith (en) - director de escenasanat yönetmeni - artillero, servidor, soldado de artilleríatopçu, topçu eri - ilustrador, ilustrator, ilustratoraresimleyici - astróloga, astrólogoastrolog, yıldız falcısı - astronauta, cosmonautaastronot, gökmen, kozmonot - astrónoma, astrónomoastronom, gökbilimci, gök bilimci - au pair - mecánicoaraba tamircisi, araba ustası - aeronauta, aviador, aviadorahava eri - ayah (en) - efendi, patron - pediatraçocuk doktoru - baby sitter, canguro, china, guarda de niños, niñeraçocuk bakıcı, çocuk bakıcısı - bacterióloga, bacteriólogobakteriyolog - alguacil, esbirro, oficial del juzgadoicra memuru - recogepelotas - bailarinabalerin - banderillero, diestro, lidiador, maestro, matador, picador, toreroboğa güreşçisi - picador - torero (en) - archipámpano, magnate, potentado, staff...kralı, ... kralı, kodaman, kral, nüfuzlu kimse, patron - abogadoavukat - barman, camarera, camarerobarmen - basileus (en) - Batman, ordenanza, servidor de un oficialemir eri, yarasa adam, yaver - bedelkilise görevlisi, mübaşir, tören asasını taşıyan kimse - apicultor, apicultora, colmeneroarıcı, arıcılık yapan kimse - botones, mozouşak - bioquímica, bioquímicobiokimyacı - bióloga, biólogobioyolog, biyolog - herrera, herreronalbant - contramaestrelostromo, porsum - poliaynasız, polis - tenedor de libros - librera, librerokitapçı - contrabandista de licoresiçki kaçakçısı - gorila, portera, porterofedai, martaval, palavracı, zıplayan kimse veya şey - criador - alarife, albañilduvarcı - brigadier, general de brigadatugay komutanı - Brother (en) - burócratabürokrat - burgomaestrebelediye başkanı - ayudante de camarero - ejecutivo, empresaria, empresario, hombre de negocios, mujer de negociosişadamı - ejecutiva, empresaria, mujer de negocios, negociantaiş kadını - despensero, maestresalabaş uşak, kâhya, kilerci - califahalife - cámara, camarógrafo, operadorbasın fotoğrafçısı, kameraman - candidato, defensor, militantekampanyaya katılan kimse - capitánkaptan - cardiocircujano, cardióloga, cardiólogo, cirujana cardiológica, cirujano cardiológicokalp cerrahı - portador, porteadorhâmil, taşıyan - empresa de catering, proveedorikram hizmeti sunan kişi, kuruluş - censistasayım görevlisi - después del mediodía, premier, presidente de Gobierno, presidente del Gobierno, primer ministrobaşbakan - ministro de Economía y Hacienda, Ministro de HaciendaMaliye Bakanı - capellán...papazı - quincalleroişportacı, seyyar satıcı - chartered accountant (en) - directora general, director generalbaş yönetici, CEO, tepe yöneticisi - callista, pedicuro, podólogoayak bakım uzmanı - coreógrafa, coreógrafokareograf, koreograf - limpiadortemizleyici, temizlikçi - tintorerotemizleyici - clérigo, reverendoHıristiyan din adamı, papaz, rahip - clérigo, eclesiásticopapaz, rahip - carbonero, mineromaden kömür işçisi - zapatera, zapateroayakkabıcı - articulista, columnistaköşe yazarı - comisario, comisario políticokomiser - comodoroalbay - cajista, linotipista, tipógrafodizgici, dizgi makinesi, mürettip - concesionarioayrıcalıklı kimse - director, director de orquesta, director de orquestraorkestra/koro şefi - confitero, dulcero, pastelera, pastelero, reposteroşekerci - satıcı - cónsulkonsolos, konsül - chef, cocinero, cocinero jefe, jefe de cocinaaşcıbaşı - coordinador, coordinadorakoordinatör - calderero, cobrerobakırcı, bakır ustası - redactor de textos publicitarios, redactor publicitarioreklam yazarı - juez de instrucción, juez de primera instancia e instrucción, médico forenseadlî tıp görevlisi - corsario - artesana, artesano, menestral, menestrala, técnicoel işçisi, sanatkar, sanatkâr, usta, zanaatçı, zanaatkar, zanaatkâr - crupié, crupierkrupye, kumar oynatan - conservador, conservadoramüze müdürü - custodio, guarda, guardiánbakıcı, bekçi, muhafız - quesera - defense contractor (en) - demógrafa, demógrafo - dentista, estomatólogo, odontóloga, odontólogodişçi, diş doktoru, diş hekimi, diş tabibi - dermatóloga, dermatólogocildiyeci, deri hastalıkları uzmanı, dermatolog - detectivededektif - anatomista patóloga, anatomista patólogo, patólogopatalog, patoloji uzmanı - dietética, dietético, dietista, nutricionistadiyet uzmanı - directivo, director, gerente, inspector, manager, superintendentedirektör, idareci, murahhas aza, yönetici, yönetmen - director, theater director, theatre director (en) - discjockey, disc-jockey, pincha, pinchadiscosdiskjokey, plâk sunucusu - destilador, licoristaiçki imalâtçısı - bölge başsavcısı - agente doble, espía dobleiki taraflı çalışan casus - dragomándragoman - bracero, galeote, peóndemiryolu işçisi, kanal işçisi - asalariado, ganador - ecologista, ecólogoçevrebilimci - chispa, electricista, eléctrico, iluministaelektrikçi - enciclopedistaansiklopedi yazarı - maquinista, técnicomühendis - otorrino, otorrinolaringóloga, otorrinolaringólogokulak burun boğaz uzmanı - entomóloga, entomólogoböcekbilimci, entomolojist - etnógrafa, etnógrafoetnograf - etnóloga, etnólogobudun bilim uzmanı - etimologistaetimolog, köktenbilimci - sayón, verdugocellat, cellât - exportador, exportadoraihracatcı, ihracatçı - exterminadorimha eden kimse, yok edici - agricultor, campesino, cultivador, granjero, labrador, ranchero - herrador, herrero, mariscalnalbant - padre - fellah - cineasta, productor cinematográficoprodüktör, yapımcı - ministro de hacienda - bombera, bomberoitfaiyeci - pescadera, pescaderobalıkçı, balık satıcısı - ministro de asuntos exterioresbakan, dışişleri bakanı - autónomo, trabajadora independiente, trabajador independienteserbest meslek erbabı, serbest meslek sahibi - gángster, gánster, mafioso, pistolerogangster - basureroçöpçü, çüpçü - gauchoatlı çoban - gendarmejandarma - oficial generalgeneral - médica de cabecera, médica general, médico de cabecera, médico general, médico generalistapratisyen doktor, pratisyen hekim - geógrafa, geógrafocoğrafyacı - geofísico, geóloga, geólogojeolog, yerbilimci - geómetraarazi ölçüm mühendisi, geometria tırtılı, geometri uzmanı - doradorvarakçı - cristalero, vidrierocamcı - cabrera, cabrerizo, cabrero, guardacabraskeçi çobanı - gobernador generalgenel vali - gramáticodilbilgisi uzmanı, gramerci - enterrador, panteonero, sepultureromezar kazıcı - carcelera, carcelerogardiyan - asesino pagado, asesino profesional, pistolerosilâhlı soyguncu - ginecóloga, ginecólogojinekolog, kadın hastalıkları uzmanı - estilista, peluquera, peluqueroberber, kuaför - verdugocellat - sombrereroşapkacı - contratista de transportes, transportistanakliyatçı - jefe de Estado, jefe del Estado, mandatariodevlet başkanı - cuidador, profesional sanitario, sanitariobakıcı, sağlık personeli - cabañero, ganadero, pastorçoban - Holy Roman Emperor (en) - horticultorbahçe uzmanı, bahçıvan - fondista, hospedero, hostelero, mesonero, patrón, patrona, posadera, posadero, ventera, venterobar sahibi, hancı, meyhaneci - immunologist (en) - importador, importadoraithalâtçı - infante, peón, soldado de infanteríapiyade - infielder (en) - arquitecta decoradora, arquitecto decorador, decorador, decoradora, decorador de interiores, diseñador, interioristaiçmimar - interno, médica adjunta, médico adjuntopratisyen, stajyer doctor - bufónsoytarı - almacenista, comerciante al por mayor, mayoristatoptancı - juez, jurista, magistrado, regentehakim, hâkim, sulh yargıcı, yargıç - juez de distrito, juez de pazsulh hakimi - káiser - jornalero, mano de obra, trabajador, trabajadora manual, trabajador manualamele, emekçi, işçi - lamalama, tibetli buda rahibi - jardinero paisajista, paisajistabahçe düzenleyen bahçıvan - lascarhintli gemici - lasher (en) - bibliotecaria, bibliotecariokütüphaneci - infermera practicante - teniente coronel, teniente-coronelyarbay - capitán de corbetaönyüzbaşı - teniente generalkorgeneral - guardavidas, socorristacankurtaran - farero, torrero - locador - atalaya, centinela, vigilanteerketeci, gözcü, nöbetçi - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - conduce de elefantesfil seyisi, fil sürücüsü - cartero, correo, repartidor, repartidorapostacı - mayordomo, senescalbaşkâhya - manicura, manicuromanikürcü - maniquí, modelomanken, model - hombre de armasasker - lobo de mar, marino, navegantedenizci, er, gemici, tecrübeli denizci - albañil, cantero, pedrero, picapedreroduvarcı, taş ustası - mercerokumaşçı - guardia marinadeniz asteğmeni, deniz harp okulu öğrencisi - comadre, comadrona, matrona, partera - micado, mikadojapon imparatoru, mikado - cura castrensegemi, ordu papazı - lechera, lechero, ordeñadora, repartidor de lechesütçü, süt sağan kadın - apir, apiri, mineromadenci - ministrobakan, nazır, vekil - empresario de pompas fúnebres, pompas fúnebres director de, pompas fúnebres empresario decenazeci, cenaze kaldırıcısı - charlatán, sacamuelas, saltabanco, saltimbanquidolandırıcı kimse, sahte doktor, sarlatan, şarlatan - almuecín, almuédano, muecínmüezzin - molla - crítico musicalmüzik eleştirmeni - mosqueterotüfekli asker - mycologist (en) - mitologista, mitólogomitoloji uzmanı - locutor, presentadorhaber spikeri - enfermerohastabakıcı, hemşire - comadrón, comadrona, obstetra, obstétrico, partera, partero, tocoginecólogo, tocóloga, tocólogodoğum uzmanı, ebe - defensor del pueblo, ombudsman, protectordert dinleyici, şikâyet memuru - operator (en) - anteojera, anteojero, oculista, óptica, ópticogözlükçü - ortodoncistaortodontist - osteópatakırıkçı - rightfielder, right fielder (en) - centerfielder, center fielder (en) - leftfielder, left fielder (en) - Panchen Lama (en) - repartidora de periódicos, repartidor de periódicos - paramédicoparaşütçü askeri doktor - parapsicóloga, parapsicólogo, parasicólogo - paraca, paracaidistaparaşütçü asker - diputado - chica de compañía - bajá, pachápaşa - prestamistarehinci, tefeci - cagatintas, chupatintas, tagarote, tinterillokâtip, yazman - perfumistaparfümcü - Correos, suboficial de marina - faraónfiravun - apotecario, boticaria, boticario, droguera, droguero, farmacéutica, farmacéuticoeczacı - farmacólogoeczacılık bilimi uzmanı, farmakolojist - filóloga, filólogodilbilimci, dil uzmanı, filoloji bilgini - fotógrafa, fotógrafo, retratistafotoğrafçı - poeta laureado - papa, pontífice, Su Santidadpapa, piskopos - pornografista, pornógrafo - practicante, prácticopratik yapan kimse - pretor - prefectomülkî amir - hornillo de camping - detective, detective privada, detective privadoözel dedektif - processor (en) - profesionalbir işi meslek olarak yapan kişi - accesorista - alegrona, buscona, candonga, chipichusca, chirlata, coima, cualquiera, daifa, esquinera, fulana, furcia, golfa, gorrona, guarra, iza, lagarta, lea, lumi, meretriz, mujerzuela, pécora, pelandusca, pelleja, pellejo, perica, piba, picúa, prostituta, prostituto, pupila, puta, rabiza, ramera, tirona, zorra, zorrupiaaşifte, fahişe, kaldırım yosması, kaltak, kevaşe, orospu, şıllık, şırfıntı - alcalde, intendente, preboste, regente, síndicobelediye başkanı, dekan, dini kurum başkanı, inzibat subayı, müdür, okul müdürü - alienista, loquero, psiquiatra, siquiatrapsikiyatr, psikiyatrist, ruh bilimci - psicoterapeuta, sicoterapeutaklinik psikolog, psikolog, psikoterapist, terapist - cantinero, patrón/dueño de un bar, taberneromeyhaneci - publicista - intendente - Queen's Counsel (en) - radiólogo - radióloga, radiólogo, radioterapeutaradyolog - agente inmobiliario, API, corredor de casas, corredor de fincasemlâkçı, komisyoncu - contraalmirante, contralmirantetuğamiral - registered nurse, RN (en) - fireman, relief pitcher, reliever (en) - mecánico, reparadortamirci - dueña de un restaurante, dueño de un restaurante, propietaria de un restaurante, propietario de un restaurante, restauradorlokantacı - brazo derecho, factótum, mano derechasağ kolu - estrella del rock - running back (en) - dependienta, vendedora - agente, comerciante, dependiente, representante, vendedorsatış elemanı - sátrapapers valisi, sömürge yöneticisi - explorador, guía, pioneroçığır açan kimse, rehber, yol gösterici - second baseman, second sacker (en) - alférez, subtenienteteğmen - agente de inteligencia, agente operativo, agente secretoajan, casus, gizli ajan - ministro de justicia - secretario general - sismólogodeprem bilimci, sismolog - comercial, tendero, traficante, vendedorişportacı, seyyar satıcı - sacristánkilise çancısı, zangoç - aparcero, chacarerobaşarısızlık, bozgun, ekin, yıkım - Shogun - comerciante, tenderodükkâncı, dükkân sahibi, esnaf - empresaria, empresario, empresario de espectáculos, productoremprezaryo, gösteri yapımcısı, şovmen - guardavía, señaladorişaretçi, işaret memuru - platero - fregonahizmetçi - contrabandista, matutera, matutero, metedor, pasadorkaçakçı - asistente socialsosyal görevli, sosyal yardım uzmanı - especialista - especialistamütehassıs, uzman, uzman doktor - funcionaria de informaciones públicas, funcionario de informaciones públicas, portavozsözcü - portavoz, vocero, vozses - starting pitcher (en) - actuario de seguros, estadista, estadística, estadísticoistatistikçi - cargador, estibador, trabajadora portuaria, trabajador portuariogemi yükleme boşaltma işçisi, liman işçisi - auxiliar de vuelo, camarerohostes - aeromoza, auxiliar de vuelo, azafata, azafata de avión, camarerahostes - cantonera, pelanduscafahişe, orospu - sultánpadişah, sultan - sobrecargoarmatör vekili, yük memuru - abastecedor, aprovisionador, asentista, suministradortedarikçi - domador, domadorahayvan evcilleştirici, hayvan terbiyecisi - capataz, comitente, mandante, principalbaşkasına iş yükleyen kimse, işveren, şef - asesor, evaluador, tasadorvergi takdir ve tahakkuk memuru - recaudador de impuestosvergi tahsildarı - taxidermistahayvan doldurucu, tahnit ustası - camionera, camionerokamyon şöförü - televangelist (en) - cajero, empleado de bancobanka veznedarı, kasadar, veznedar - eventual, interino, obrera temporera, obrero temporero, suplente, temporera, temporero, trabajadora interina, trabajador interinogeçici işçi, geçici personel - piloto de pruebasdeneme pilotu - techador - third baseman, third sacker (en) - tight end (en) - chapista, hojalatero, laterokalaycı, tenekeci - arboricultor - audiomecanógrafa, audiomecanógrafo, dactilógrafa, dactilógrafo, mecanógrafa, mecanógrafodaktilo - acomodador, acomodadora, guíarehber, teşrifatçı, yer gösterici - logrero, prestamista, usurera, usurerofaizci, tefeci - rapavelas - albéitar, veterinaria, veterinariobaytar, veteriner, veteriner hekim - vicealmirantekoramiral - visirsadrazam, vezir - alcaide, carcelero, celador, encargado, guardagardiyan, görevli, hapisane müdürü - jefe militar, señor de la guerraaskerî önder - warrant officer (en) - lavanderaçamaşırcı kadın - orologista, orologisto, relojerosaatçi - celador, guardián, velador, vigilantebekçi, güvenlik görevlisi - ama de cría, ama de leche, aya, niñera, nodrizadadı, süt anne - carretero, ruederotekerlekçi - ala, alero, exterior, extremofutbolda sağ veya sol açık, kanat oyuncusu - fabricante - yardie (en) - zoo keeper (en) - zoóloga, zoólogohayvan bilgini, zoolog - cargo, poder[Domaine]

-