» 

diccionario analógico

independencia, libertadzelfbeschikkingsrecht - plebecito, plebiscitoplebisciet, plesbisciet, referendum, volksbesluit, volksraadpleging, volksreferendum, volksstemming - fascismofascisme - cumplimiento, ejecución, puesta en ejecución, realizaciónexecutie, export, exporthandel, implementatie, tenuitvoerbrenging, tenuitvoerlegging, terdoodbrenging, terechtstelling, uitvoer, uitvoerhandel, uitvoering, voltrekking - aceptación, adopciónaanvaarding, acceptatie, adoptie, bijval, weerklank - electie, verkiezing, verkiezingen - medio, reelección, semi-half, herkiezing, herverkiezing - referendo, referéndumplebisciet, plesbisciet, referendum, volksraadpleging, volksreferendum, volksstemming - derecho de voto, votostem, stemming, stemrecht - elecciones generalesalgemene verkiezingen, parlementsverkiezing, parlementsverkiezingen - primaria - comicios, escrutinio, sufragio, votación, votoballotage, stem, stembusgang, stemming, votum - votación secretageheime stemming - vetoveto, vetorecht - estabilizar, estabilizarsestabiliseren, stabilizeren - candidato, defensor, militanteactievoerder, activist, campagnevoerder, examenkandidaat, examinandus, geëxamineerde, kand., kandidaat - ciudadano, munícipe, vecinoburger, inwoner, staatsburger - ejecución, imposiciónuitvoering - administración, Administración pública, autoridad, autoridades, fuerza, gobierno, mando, régimenautoriteit, autoriteiten, bestuur, bewind, gezag, gezagsdragers, gouvernement, landsregering, overheid, regering, regiem, regime - abolicionistaabolitionist - hombre libreereburger - país, país natal, pueblogeboorteland, landaard, nationaliteit, volk, volksaard, volkseigen, volkskarakter - emigrar, transmigraremigreren, expatriëren - aceptar con entusiasmoaangrijpen - terrorismoterreur, terrorisme - candidatura, presentaciónkandidaatstelling, kandidatuur, verkiezingscampagne - asegurar, garantizarautoriseren, committeren, machtigen, mandateren, verzekeren, volmachtigen - social control (en) - dwangmaatregel, sanctie, sanctiemaatregel, strafmaatregel - gobiernobeleid, bestuur, gouvernement, politiek, regering, regeringsbeleid, regeringspolitiek, regime - castigo, imposición, inflicciónlast, oplegging, strafoplegging - aculturaciónsocialisatie - alimentación, cría, crianza, educaciónopvoeding - delegación, diputaciónschuldoverdracht - empobrecimientoverarming - apaciguamiento, satisfacciónbevrediging, verzoening, verzoeningspolitiek, vredespolitiek - aplacamiento, conciliación, propiciación - internacionalización, mundializacióninternationalisatie, internationalisering, internationalizering - discriminación, enchufismo, favoritismoachterstelling, discriminatie, favoritisme, nepotisme, onderscheid, vriendjespolitiek - nomenklatura (en) - ageism, agism (en) - heterosexism (en) - amiguismo, cuñadismo, nepotismo, tráfico de influencias, yernocraciafavoritisme, nepotisme, vriendjespolitiek - discriminación racial, racismoracisme, rassehaat, rassendiscriminatie, rassenhaat, rassenideologie, rassenleer, rassenongelijkheid, rassentheorie, rassenwaan, rassewaan - sexismoseksisme - falocracia, machismoseksisme - normalización, regularizaciónharmonisatie, normalisatie, normalisering, normalizatie, normalizering, normstelling, regulatie, standaardisatie, standaardisering, systeemdwang, uniformering - estabilización, saneamientostabilisatie - verzet - defenderverdedigen - action (en) - apoyo, arrimo, soportebemoediging, ondersteuning, steun, steunpilaar, support - abogacía, apoyo, propugnaciónpleidooi, voorspraak - arrimo, auspicios, égidabescherming - apadrinamiento, apoyo, auspicios, aval, garantía, padrinazgo, patrocinazgo, patrocinio, patronato, respaldosponsorschap - aprobaciónaantekening, bevestiging - adhesión, aprobación, asenso, beneplácitoadhesie, agreatie, bijval, fiat, goedkeuring, goedvinden, instemming, sympathie, zegen - democratizacióndemocratisering, demokratisering, demokratizering - cogestión, participacióncompliciteit, deelname, deelneming, engagement, inspraak, medeplichtigheid, medezeggenschap, participatie, verloving - bekleden - aprobar, certificar, confirmar, ratificarattesteren - vote (en) - liberaliseren - representarrepresenteren, vertegenwoordigen - gobernar, mandar, reinargebieden, heersen, overheersen, regeren - agobiar, desgastar, oprimir, pulverizartiranniseren - cívico, civico -a, municipalburger-, stad-, stads-, stedelijk - fascistafascistisch - nacionalismo, patriotería, patriotismoburgerzin, chauvinisme, civisme, nationalisme, nationaliteitsgevoel, patriottisme, vaderlandsliefde - defensiebeleid - Chartism, chartist movement (en) - ciencias políticas, políticapoliticologie, staatkunde, staatsleer, staatswetenschap - geopolíticageopolitiek - acracia, anarquismoanarchisme, wetteloosheid - Machiavellianism (en) - moderantismo - conservadurismo, conservatismobehoudzucht, conservatisme, konservatisme - reaccióntegenbeweging - democraciademocratie - socialdemocraciasociaal-democratie - elitismoelitairisme, elitarisme - extremismoextremisme - federalismofederalisme - neoliberalismo - indeterminisme - monarquismokoningsgezindheid, monarchisme, royalisme - Negritude (en) - progresismo - radicalismoradicalisme, radikalisme - republicanismorepublicanisme - socialismo utópico - militarismomilitarisme - beleid, polis, verzekeringscontract - social policy (en) - acción positiva, medidas antidiscriminatorias, trato preferentebevoordeling, bevoorrechting, positieve discriminatie, voorkeursbehandeling, voortrekking - política exterior - intervencióninterventie - no injerencia, no intervenciónafzijdigheid, neutralisme, neutraliteit, non-interventie - manifest destiny (en) - aislacionismoisolationisme - Monroe Doctrine (en) - Truman doctrine (en) - disidenciaonenigheid - debatedebat, disputatie - iniciación, instalaciónbevestiging, installatie - coronación, entronización, envestidura, investidurakroning - carrera armamentística, carrera de armamentobewapeningswedloop, wapenwedloop - campaña, campaña electoralverkiezingscampagne - Ejército Republicano Irlandés, IRAIers Republikeins Leger, IRA - Tammany, Tammany Hall, Tammany Society (en) - British Commonwealth, Commonwealth of Nations (en) - cortegerechtshof, hof, hofhouding, tribunaal - government-in-exile (en) - gemeenteadministratie, gemeentedienst - pueblonatie, volk - electoradoelectoraat, kiezers, kiezersvolk - Cámara Alta, Primera Cámara, senadoEerste Kamer, senaat - senaat - cámara, Cámara Baja, Cámara de Representantes, CongresoHuis van Afgevaardigden - Cámara de los ComunesLagerhuis - British House of Lords, House of Lords (en) - cuerpo legislativo, legislatura, parlamento, poder legislativolegislatuur, wetgevende macht, wetgevende vergadering, wetgevend lichaam - consejo legislativo - Free World (en) - tercer mundoderde wereld - estado, nación, paísdeelstaat, land - tercer ReichDerde Rijk, Dritte Reich - member (en) - aliados - Arab League (en) - C.E., C.E.E., CE, CEE, Comunidad, Comunidad Económica Europea, Comunidad Europea, Mercado Común, UE, Unión EuropeaEEG, EG, Euromarkt, Europese Economische Gemeenschap, Europese Gemeenschap, Europese Unie, Gemeenschap - Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTANNATO, NAVO, Noordatlantische Verdragsorganizatie - O.A.S., OAS - O.P.E.P., OPEP, Organización de Países Exportadores de PetróleoOPEC, organisatie van olie-exporterende landen, organizatie van olie-exporterende landen - gran potencia, potencia de primer orden, potencia mundial, primera potencia, superpotenciagrootmacht, grote mogendheid, macht, machtsblok, mogendheid, supermacht, supermogendheid, wereldmacht - stadstaat, vrijstad - estadodeelstaat - gente, masa, multitudmassa - AFL-CIO, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (en) - circunscripción, distrito electoralkiesdistrict - colegio, mesa electoralkiescollege - machine, political machine (en) - frente popular - global organization, international organisation, international organization, world organisation, world organization (en) - CEI, Comunidad de Estados IndependientesGemenebest van Onafhankelijke Staten, GOS - Naciones Unidas, ONUUNO, Verenigde naties, VN - confederación, federaciónbond, bondsstaat, confederatie, federatie, statenbond - federaciónbond, federatie - coalicionliga, unie, verbond, werknemersorganisatie - cámarakamer, vergaderzaal - praatbarak, volksvertegenwoordiging - Knesset, Knesseth (en) - Oireachtas (en) - sindicalismosyndicalisme - kaderpersoneel - resistenciaillegaliteit, ondergrondse, verzet, verzetsbeweging, verzetsorganisatie - democracia, repúblicademocratie, republiek - hegemoníahegemonie - oligarquíaoligarchie - plutocraciageldaristocratie, plutocratie - tecnocraciatechnocratie - monarquíakoningschap, koninkrijk, monarchie - diarquíadubbele - coloniakolonie, wijkcentrum, wingewest - comisión, delegación, diputación, encomiendaafvaardiging, delegatie, deputatie, gezantschap, legatie, missie, schuldoverdracht, vertegenwoordiging - misión diplomática - absolutismo, autoritarismo, despotismo, dictadura, tiranía, totalitarismoabsolutisme, autoritair systeem, despotisme, dictatorschap, dictatuur, diktatorschap, diktatuur, dwingelandij, tirannie - estado policiacomachtsstaat, machtstaat, politiestaat - movimientobeweging, richting, stroming - political movement (en) - Age of Reason, Enlightenment (en) - burgo - rotten borough (en) - English, English people (en) - francesesFrans, Fransen, fransozen - administrador, administradora, ejecutivo, gobernador, gobernadoraadministrateur, administratrice, beheerder, beheerster, bestuurder, bestuurster, kaderlid, manager, staflid - edil, regidor, teniente de alcaldewethouder - ácrata, anarco, anarquista, nihilista, sindicalistaanarchist, anarchiste, nihilist, revolutionair - apostol, apóstolapostel, discipel - Blimp, Colonel Blimp (en) - demócratademocraat, democrate, demokraat, demokrate, populist - apóstata, renegadoafgevallene, afvallige, apostaat, deserteur, geloofsverzaker, kerkverlater, renegaat - jenízarojanitsaar - nacionalista, patriota, patriotera, patrioteronationalist, patriot, vaderlander - hombre público, jefa política, jefe político, líder, líder político, política, políticopolitica, politicus, politieker, politiek leider, politiek leidster, staatsman - prefectoprefect - derechistabuitenspeler, rechtsbuiten, rechtse, rechtsvoor, vleugelspeler - secesionistaseparatist - secretario general - asistente socialagoog, hulpverleenster, hulpverlener, maatschappelijk werker, maatschappelijk werkster, sociaal werker, sociaal werkster, welzijnswerker, welzijnswerkster - box, kamervoorzitter, luidsprekerbox, speaker, voorz., voorzitter - sufragistasuffragette - representante sindicalvakbondsvertegenwoordiger - elector, electora, votantekeurvorst, kiesgerechtigde, kiesman, kiezer, kiezeres, stemgerechtigde, stemmer - Malcolm X - mayoríameerderheid - cargo, poderkracht - pax, vredigheid - acracia, anarquíaanarchie, chaos, regeringloosheid, wetteloosheid - guerra - guerra fríakoude oorlog - independenciamondigheid, onafhankelijkheid, zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid - autoabastecimiento, autoaprovisionamiento, autosuficiencia, independenciaautarkie, autonomie, onafhankelijk, zelfbeschikkingsrecht[Domaine]

-