Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

independencia, libertad - plebecito, plebiscitoراى قاطبه مردم, مراجعه باراء عمومى, مردم خواست, همه پرسى - fascismoاصول عقايد فاشيست, حكومت فاشيستى, فاشیسم - cumplimiento, ejecución, puesta en ejecución, realizaciónانجام - aceptación, adopciónانتخاب؛ اتخاذ - election (en) - medio, reelección, semi-انتخاب مجدد, تجديد انتخاب, نيم - referendo, referéndumرفراندم, رفراندو؛ همه پرسی, كسب تكليف, مراجعه بارا عمومى, همه پرسى - derecho de voto, votoرای - elecciones generalesانتخابات همگانی - primaria - comicios, escrutinio, sufragio, votación, votoراي - votación secretaراى مخفى - veto - estabilizar, estabilizarseتثبيت شدن - candidato, defensor, militanteسرباز كهنه كار, كسى كه در لشكر كشى شركت ميكند, مبارز - ciudadano, munícipe, vecinoتابع, تبعه, تبعه يك كشور, رعيت, ساکن؛ شهروند, شهروند - ejecución, imposiciónاعمال؛ اجرا - administración, Administración pública, autoridad, autoridades, fuerza, gobierno, mando, régimenقانون - abolicionista - hombre libre - país, país natal, puebloقوم, قوم؛ ملت, کشور - emigrar, transmigrarبكشور ديگر, مهاجرت کردن - aceptar con entusiasmoغنيمت شمردن - terrorismoارعابگرى, ايجاد ترس و وحشت در مردم, تروریسم - candidatura, presentaciónبودن, کاندید بودن - asegurar, garantizarضمانت کردن - social control (en) - sanction (en) - gobiernoسیستم حکومت - castigo, imposición, inflicciónتحمیل, تحمیل سازی؛ وارد آوردن - aculturación - alimentación, cría, crianza, educaciónتربیت - delegación, diputación - empobrecimientoفقر؛ ضعف - apaciguamiento, satisfacciónتسكين, دلجويى, دلجویی؛ آرام سازی, فرونشانى - aplacamiento, conciliación, propiciaciónاشتى, تسكين, وفق - internacionalización, mundialización - discriminación, enchufismo, favoritismoشناخت؛ تبعیض - nomenklatura (en) - ageism, agism (en) - heterosexism (en) - amiguismo, cuñadismo, nepotismo, tráfico de influencias, yernocraciaخويش و قوم پرستى - discriminación racial, racismo - sexismo - falocracia, machismo - normalización, regularizaciónهنجارسازى, يكدست سازي - estabilización, saneamientoتثبيت - resistance (en) - defenderدفاع كردن از, دفاع کردن؛ حمایت کردن, پشتيبانى كردن - action (en) - apoyo, arrimo, soporteحمايت؛نگهداري - abogacía, apoyo, propugnaciónدفاع, طرفدارى, وكالت - arrimo, auspicios, égidaدر جمع - apadrinamiento, apoyo, auspicios, aval, garantía, padrinazgo, patrocinazgo, patrocinio, patronato, respaldoاعانت, تكفل, ضمانت, طرفدارى, عهدهگيرى - aprobaciónپشت نویسی؛ تایید - adhesión, aprobación, asenso, beneplácitoموافقت؛ نظر مساعد - democratizaciónبصورت دموكراسى درامدن - cogestión, participaciónمشارکت - enthrone, invest, vest (en) - aprobar, certificar, confirmar, ratificar - رای دادن - liberalise, liberalize (en) - representar - gobernar, mandar, reinarحکومت کردن - agobiar, desgastar, oprimir, pulverizar - cívico, civico -a, municipalشهر, شهری - fascistaفاشیست - nacionalismo, patriotería, patriotismoعرق ملی, ميهن پرستى - defence policy, defence program, defense policy, defense program (en) - Chartism, chartist movement (en) - ciencias políticas, políticaعلوم سیاسی - geopolítica - acracia, anarquismoدولت‌زدائی, هرج و مرج طلبی؛ بی قانونی - Machiavellianism (en) - moderantismo - conservadurismo, conservatismoسياست محافظه كارى, محافظه كارى, محافظه کاری - reacción - democracia - socialdemocraciaازادى اجتماعى, دمكراسى اجتماعى - elitismo - extremismoاحساسات افراطى, افراط كارى, افراط گرايى, افراط گرایی, عقيدهافراطى, فزونگرايى - federalismoاصل دولت ائتلافى, فدراليسم - neoliberalismo - طرفدارى از ازادى فردى - monarquismo - Negritude (en) - progresismoترقى خواهى - radicalismoتندروى و افراط, گرايش به سياست افراطى - republicanismoجمهوريخواهى - socialismo utópico - militarismoبسط و گسترش قواى نظامى, جنگ گرايى - علوم سیاسی؛ امور سیاسی - social policy (en) - acción positiva, medidas antidiscriminatorias, trato preferenteسیاست جبران بی عدالتی گذشته - política exteriorسياست خارجى - intervención - no injerencia, no intervención - سرنوشت ملى, لوازم قهرى بسط و توسعه نژادى - aislacionismoانزوا گرايى, پيروى از سياست انزوا - Monroe Doctrine (en) - Truman doctrine (en) - disidenciaاختلاف راى, عدم تشابه, عدم توافق, مخالفت, مخالفت؛ اختلاف عقیده - debateبحث؛ گفتمان - iniciación, instalaciónانتصاب؛ نصب - coronación, entronización, envestidura, investiduraبر تخت نشانی؛ تجلیل, تاج گذارى, تاجگذاری - carrera armamentística, carrera de armamento - campaña, campaña electoral - Ejército Republicano Irlandés, IRA - Tammany, Tammany Hall, Tammany Society (en) - British Commonwealth, Commonwealth of Nations (en) - corteدرباریان - government-in-exile (en) - حاكم محلى, حكومت محلى - pueblo - electoradoتمام کسانی که صلاحیت رای دادن دارند, حوزه انتخابيه, هيئت انتخاب كنندگان, گزينگرگان - Cámara Alta, Primera Cámara, senadoسنا, سنا در روم باستان, مجلس سنا - Senate, U.S. Senate, United States Senate, US Senate (en) - cámara, Cámara Baja, Cámara de Representantes, Congreso - Cámara de los Comunes - British House of Lords, House of Lords (en) - cuerpo legislativo, legislatura, parlamento, poder legislativoمجلس قانونگذار, مقننه - consejo legislativoمجلس مقننه, هيئت عالى مقننه در انگليس - Free World (en) - tercer mundo - estado, nación, paísمیهن, کشور - tercer Reich - member (en) - aliados - Arab League (en) - C.E., C.E.E., CE, CEE, Comunidad, Comunidad Económica Europea, Comunidad Europea, Mercado Común, UE, Unión Europea - Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN - OAS, Organization of American States (en) - O.P.E.P., OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo - gran potencia, potencia de primer orden, potencia mundial, primera potencia, superpotenciaكشور داراى - city state, city-state (en) - estado - gente, masa, multitudازدحام, توده مردم - AFL-CIO, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (en) - circunscripción, distrito electoralحوزه انتخاباتى, رای دهنده گان؛ حوزۀ انتخاباتی, هيئت موسسان - colegio, mesa electoralامر. - machine, political machine (en) - frente popularدر مقابل حزب اكثريت - global organization, international organisation, international organization, world organisation, world organization (en) - CEI, Comunidad de Estados Independientes - Naciones Unidas, ONU - confederación, federaciónهم پیمان؛ اتحادیه, کنفدراسیون - federaciónاتحادیه - coalicion - cámaraسالن مجلس, مجلس - پارلمان؛ مجلس - Knesset, Knesseth (en) - Oireachtas (en) - sindicalismoاتحاديه گرايى, پيروى از اصول اتحاديه صنفى - cadre, cell (en) - resistencia - democracia, repúblicaنظام جمهوری - hegemoníaاستيلاء, اولويت, برترى, تسلط, تفوق, پيشوايى - oligarquíaحكومت معدودى از ثروتمندان - plutocraciaحكومت اغنياء, حكومت توانگران, طبقه ثروتمند - tecnocraciaحكومت اربابان فن, حكومت كارشناسان فنى, شگرد سالارى - monarquíaرژيم سلطنتى, سلطنت, سلطنت مطلقه, شهريارى - diarquíaحكومت دو مجلسى, حكومت دوپادشاه, سيستم دو مجلسى - colonia - comisión, delegación, diputación, encomiendaهیئت نمایندگی؛ گروه نمایندگان, گروه نمایندگی؛ هیئت نمایندگان - misión diplomática - absolutismo, autoritarismo, despotismo, dictadura, tiranía, totalitarismoحكومت امپراطورى, حكومت مطلقه, دیکتاتوری؛ قدرت مطلق, نظام دیکتاتوری - estado policiacoاداره كشور بوسيله نيروى پليس, حكومت پليسى - movimientoجنبش - political movement (en) - Age of Reason, Enlightenment (en) - burgoاسكاتلند - rotten borough (en) - English, English people (en) - franceses - administrador, administradora, ejecutivo, gobernador, gobernadoraاداره کننده؛ سرپرست, مدیر؛ گرداننده - edil, regidor, teniente de alcaldeانگليس - ácrata, anarco, anarquista, nihilista, sindicalistaآشوبگر, اشوب طلب, مخالف وجود هر نوع دولت؛ دولت ستیز, هرج و مرج طلب - apostol, apóstolدركليسا - Blimp, Colonel Blimp (en) - demócrataدموکرات؛ هوادار حکومت اکثریت, طرفداراصول حكومت ملى, عضو حزب دموكرات - apóstata, renegadoخائن, مرتد - jenízaroتركى - nacionalista, patriota, patriotera, patrioteroميهن دوست, هم ميهن, وطن پرست - hombre público, jefa política, jefe político, líder, líder político, política, políticoسياستمدار, سیاستمدار - prefectoاستاندار, در روم قديم - derechistaجناح راستى, عضو جناح راست - secesionistaتجزيه طلب, جدارو - secretario general - asistente social - Speaker (en) - sufragistaمدافع حق راي زنان - representante sindical - elector, electora, votanteرأی دهنده؛ موکل, راى دهنده, رای دهنده, كسى كه راى ميدهد - Malcolm X - mayoríaاکثریت - cargo, poder - peace (en) - acracia, anarquíaاغتشاش, بى ترتيبى سياسى, بى قانونى, بى نظمى, بی نظمی؛ نابسامانی, خودسرى مردم, هرج و مرج - guerraحالت مخاصمه - guerra fríaجنگ تبليغاتى ومطبوعاتى, جنگ سرد - independenciaاستقلال - autoabastecimiento, autoaprovisionamiento, autosuficiencia, independenciaاتكاء بنفس, اتكاء بنفس خود, اعتماد بنفس, خودكفايي[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼