Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

purportedly, supposedly (en) - toegegevendeclaradamente, manifiestamente - correct, goed, juist, keurig, korrekt, net, op de juiste/gepaste manier, terecht, vlakbijbien, con razón, correctamente, justo - antiblack, anti-Semite, racist (en) - neutraal, onbevooroordeeld, onpartijdig, onvooringenomendesapasionado, imparcial, libre de prejuicios, neutral, sin prejuicios - christelijk, christencristiano - onenigheid brengend, tweedracht zaaienddivisivo - aannemen, als vanzelfsprekend aannemen, assumeren, onderstellen, poneren, postuleren, presumeren, stellen, supponeren, uitgaan van, veronderstellen, zich weinig aan iets gelegen laten liggen, zonder meer aannemenasumir, conjetar, dar por sentado, dar por supuesto, hacer caso no, no valorar/apreciar, partir de, plantear, presumir, sentar, suponer, suponer algo - aannemen, gelovenconsiderar, creer - aannemen, aanvaarden, geloven, honorerenaceptar - afgaan, betrouwen, bouwen, geloven, leunen, rekenen, steunen, verlaten, vertrouwenconfiar, fiarse - denken, menen, vinden, zeggenconsiderar, creer, opinar, pensar - aanmerken, aanschouwen, aanzien, achten, beschouwen, beschouwen als, bevinden, houden, inzien, oordelen, schatten, zienconsiderar, mirar, ver - aanrekenen, aanzien, achten, houden, verslijten, vindenconsiderar, creer, dar con, encontrar, estimar, hallar, juzgar, parecer - berekenen, uitwerken, weddencalcular, estimar, prever, pronosticar - aanwrijven, hechten, toedichten, toekennen, toerekenen, toeschrijvenachacar, acusar, asignar, atribuir, imputar - afstand doen van, afzien van, afzweren, eraan gevenabandonar, abjurar, abjurar de, abnegar, abnegarse, apearse de, desistir de, prescindir de, renunciar a, retractarse - bekennen, erkennen, toegevenadmitir, confesar, reconocer, reconocerse - bevroeden, denken, geloven, menen, vermoeden - oplopenden alza - lomp, norshuraño - rechtsde derecha, de derechas, derechista - adoptar, seguir, tomar - autotelic (en) - confianza, fe - doublethink (en) - beoordeling, verstandenjuiciamiento, entendimiento, juicio - beslissing, besluit, conclusie, constatering, decisie, determinatie, vaststellingconclusión, decisión, determinación, resolución - idee, impressie, indrukimpresión - overtuigingconvencimiento, convicción - betrouwen, vertrouwenconfianza, fe - convictie, denkbeeld, dunk, gevoelen, gezindheid, het denken, inzicht, oordeel, opvatting, overtuiging, standpunt, stellingnameapreciación, convencimiento, creencia, criterio, idea, juicio, parecer, pensamiento, punto de vista, visión - erezaak, geloof, geloofsovertuiging, gewetenszaak, godsdienst, kloosterleven, religiecredo, fe, religión - communis opinio, publieke opinie, volksstemopinión pública - aanvaarding, acceptatie, geloofcrédito, creencia - betutteling, bevoogding, paternalismepaternalismo - actitud, ademán, postura - homofobia - introductiedag, oorsprongorientación - beeld, kijk, perspectieftekening, uitzicht, voorstellingperspectiva, visión - beschouwing, blik, gezichtspunt, kijk, optiek, optisch, standpunt, uitgangspunt, visie, zienswijs, zienswijzecriterio, óptica, óptico, posición, postura, punto de vista, vertiente - aanzicht, aspect, aspekt, facet, kant, oogpuntaspecto, faceta, punto de vista - wereldbeeldcosmovisión - gedachte, mening, opinie, visie, zienswijzeapreciación, concepto, criterio, opinión, parecer, sentir - conjectuur, denk, gissing, giswerk, gok, onderstelling, raden, speculatie, vermoeden, veronderstellingbarrunto, cábala, cálculo, conjetura, especulación, presunción, suposición - standpuntposición, postura - anabaptist, wederdoperanabaptista - doopsgezinde, doper, menist, mennonietmennonita, Menonita - amish - gojgentil, pagano - islamiet, islamitische, mohammedaan, mohammedaanse, moslem, moslemse, moslim, moslimse, muzelmanislamita, mahometana, mahometano, musulmán, musulmana - abolitionistabolicionista - anarchist, anarchiste, nihilist, revolutionairácrata, anarco, anarquista, nihilista, sindicalista - democraat, democrate, demokraat, demokrate, populistdemócrata - andersdenkende, concurrent, dissident, mededinger, medestrever, medestrijdercontestatario, disidente, objetante, objetor - bon-vivant, culi, epicurist, fijnproefster, fijnproever, gastronome, gastronoom, genotzoeker, gourmand, gourmet, hedonist, kenner, lekkerbek, levensgenieter, levenskunstenaar, luchthart-treurniet, lucullus, pallieter, smulpaap, sybariet, vrijbuiter, zonneklopperepicúreo, gastrónoma, gastrónomo, gourmet, gurmet, hombre regalón - christenhond, goddeloze, heiden, heidendom, paganistpagano - damslaper, hippiehippie, jipi - hugenoot, refugiéhugonote - libertario - misogaam, misogijn, misogyn, vrouwenhatermisógamo, misógino - nationalist, patriot, vaderlandernacionalista, patriota, patriotera, patriotero - doopmoeder, meter, peetmoeder, peettante, petemoei, steun, stutpadrino, patrocinador - doemdenker, doemdenkster, pessimist, pessimiste, zuurkijker, zwartkijker, zwartkijksteragonías, catastrofista, derrotista, pesimista - Roundhead (en) - sadomasochist, sadomasochistesadomasoquista - separatistsecesionista - skin, skinheadcabeza rapada, skin, skinhead - lid van de linkervleugel, linksbuitenizquierdista - suffragettesufragista[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼