Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

biologicallybiyolojik olarak - geographicallycoğrafyaya ait - ecologicallyçevrebilimi açısından, ekolojik olarak - maglev, magnetic levitation - conchology, shell collecting - coin collecting, coin collection, numismatics, numismatologymadalya ve para bilgisi, nümismatik - philately, stamp collecting, stamp collectionfilateli, pulculuk, pul koleksiyonculuğu - alchemic, alchemicalalşimi ile ilgili, simya ile ilgili - archaeologic, archaeological, archeologic, archeologicalarkeolojik - botanic, botanicalbitki bilimsel, botanik - epistemic, epistemological - algebraic, algebraicalcebirsel - acoustic, acousticalakustik, işitmeye ait, işitsel - paediatric, pediatricçocuk bakımı, çocuk sağlığı - geologic, geologicaljeolojik - astrologic, astrologicalastrolojiye ait, yıldız falcılığı ile ilgili - dermatologic, dermatological - neurologic, neurologicalnörolojik - ontological - epidemiologic, epidemiological - hydrodynamic - etymological - interdisciplinary - ethnographic, ethnographicaletnografik - ethnologic, ethnologicalbudun bilimsel, etnolojik - euclidean, euclidianöklit geometrisine ait, öklit ile ilgili - natural historydoğabilim, tabiat bilgisi - black art, black art/magic, black magic, necromancy, sorcerybüyücülük - theurgy - sorcery, witchcraft, witcherybüyü, büyücülük - bailiwick, discipline, field, field of study, study, subject, subject area, subject fieldalan, ders, disiplin, konu, saha - areaalan - domain, knowledge base, knowledge domain - science, scientific disciplinebilim, fen bilimi, ilim - natural sciencedoğa bilimi - math, mathematics, mathshesam, matematik, riyaziye - pure mathematicssaf matematik - elementary geometry, Euclidean geometry, parabolic geometryöklid geometrisi - non-Euclidean geometry - hyperbolic geometry - elliptic geometry, Riemannian geometry - spherical geometry - spherical trigonometryküresel trigonometri - analytical geometry, analytic geometry, coordinate geometryanalitik geometri - solid geometryuzay geometrisi - descriptive geometry, projective geometrytasarı geometri - trig, trigonometrytrigonometri - algebra - linear algebralineer cebir - calculus, infinitesimal calculus - Fourier analysis, harmonic analysis - differential calculus, method of fluxionsdiferansiyel hesap - integral calculus - calculus of variations - set theory - group theory - Galois theory - applied math, applied mathematicsuygulamalı matematik - linear programming - statisticsistatistik - probability theory, theory of probability - bioscience, life scienceyaşam bilimleri - eugenicsöjenik - medical sciencetababet, tıp - craniology, phrenologykafabilim, kraniyoloji - angiology - bacteriologybakteriyoloji - cardiology, coronary carekardiyoloji - dental medicine, dentistry, odontologydişçilik, odontoloji - endodontia, endodontics - dental orthopaedics, dental orthopedics, orthodontia, orthodontics, orthodontureortodonti - dermatologydermatoloji - endocrinologyendokrinoloji - epidemiologyepidemiyoloji - geriatrics, gerontologygeriatri, geriyatri, yaşlılık hekimliği - gynaecology, gynecologyjinekoloji, kadın hastalıkları - haematology, hematologyhematoloji - immunologyimünoloji - general medicine, internal medicinedahiliye - neuropsychiatrynöropsikiyatri - diagnostics, nosologyteşhis bilimi - midwifery, OB, obstetrics, tocologydoğum bilimi, ebelik - oncologyonkoloji - ophtalmology, ophthalmologyoftalmoloji - otology - materia medica, pharmacological medicine, pharmacologyfarmakoloji - pharmaceutics, pharmacyeczacılık - posologyilaç miktarları bilgisi - psychiatry, psychological medicine, psychopathologypsikiyatri - clinical psychology - neuroanatomy - audiology, audiometry - pathologyhastalıklar bilimi, patoloji - paediatrics, pediatric medicine, pediatrics, pedologypediyatri - chiropody, podiatryayak bakımı - proctologyproktoloji - rheumatologyromatizma bilimi, romatoloji - serologyseroloji, serum bilimi - surgeryameliyat, cerrahi - therapeuticstedavi bilimi - toxicologytoksikoloji, zehirbilim - urogenital medicine, urologyüroloji - veterinary medicineveterinerlik - virologyviroloji - agronomics, agronomy, scientific agriculturebilimsel tarım, tarım bilimi - biogeography - botany, phytologybitki bilimi, botanik - mycologymantarbilim - pomologymeyve yetiştirme bilimi - cytologyhücrebilim, hücre bilimi, sitoloji - bionomics, ecology, environmental scienceçevrebilimi, çevre bilimi, ekoloji - embryologyembriyoloji - forest, forestry, silvicultureorman, ormancılık, ormanlık - silviculture - bugology, entomologyböcekbilim, entomoloji - ethologyetoloji, hayvan davranışları bilimi - herpetologysürüngen bilimi - ichthyologybalık bilimi - mammalogymemeliler bilim dalı - ornithologykuş bilimi - primatology - fossilology, palaeontology, paleontologypaleontoloji, taşılbilim - human palaeontology, human paleontology, palaeoanthropology, paleoanthropology - palaeobotany, paleobotany - palaeozoology, paleozoology - genetics, genetic sciencegenetik, genetik bilimi - genomics - histologydokubilim, histoloji - microbiologymikrobiyoloji, mikro biyoloji - molecular biology - morphologymorfoloji - neurobiologynörobiyoloji - teratology - biochemistrybiokimya - physiologyfizyoloji - neurophysiologynörofizyoloji - neuroscience, neurosciencessinirbilim, sinirbilimi, sinir bilimi - myologykasbilim - sociobiology - zoological science, zoologyhayvan bilimi, zooloji - organic chemistryorganik kimya - inorganic chemistryinorganik kimya - physical chemistryfizikokimya, fiziko-kimya, fiziksel kimya - electrochemistryelektroşimi - geochemistryjeokimya - photochemistry - nuclear chemistry, radiation chemistry, radiochemistry - acousticsakustik - astronomy, uranologyastronomi, gökbilim - astrodynamics - astrometry - radio astronomy - aeronautics, astronautics - avionicshavacılık elektroniği - biophysicsbiyofizik - celestial mechanics - astrophysicsastrofizik - cosmogeny, cosmogony, cosmologyevrendoğum, kozmogoni - cryogenics, cryogeny - crystallography - atomic physics, microphysics, nuclear physics, nucleonicsnükleer fizik - opticsışık bilimi - holography - high energy physics, high-energy physics, particle physics - plasma physics - rheology - classical mechanics, Newtonian mechanics - solid-state physicskatı cisimler fiziği - statistical mechanics - quantum mechanics - fluid mechanics, hydraulics, hydromechanicsakışkanlar mekaniği, hidrolik bilimi - pneumatics - staticsdinginlik bilimi, parazit, statik - dynamics, kinematics, kineticsdinamik, dinamik bilgisi - kinematics - magnetohydrodynamics - aerodynamics, aeromechanicsaerodinamik - thermodynamicstermodinamik - microelectronics - earth scienceyerbilimi, yer bilimi - geologyjeoloji, yerbilim, yer bilim, yerbilimi, yer bilimi - geophysical science, geophysicsjeofizik - geomorphology, morphology - plate tectonics, plate tectonic theory, tectonics - aerologyaeroloji, hava bilimi, meteoroloji - climatologyiklimbilim, klimatoloji - bioclimatology - hydrology - oceanography, oceanologyokyanus coğrafyası, oşinografi - hydrographyhidrografi - limnologygökbilim - seismologydeprem bilimi, sismoloji - volcanology, vulcanologyvolkanbilim, yanardağbilim - geodesyjeodesi, yerölçüm - mineralogymadenler ilmi, mineraloji - lithology, petrologykaya bilimi, petroloji - geographics, geographycoğrafya - physical geography, physiographyfiziki coğrafya - topography - economic geography - architectonics, architecture, buildingmimari, mimarlık - landscape architecturepeysaj, peysaj mimarlığı, peyzaj, peyzaj mimarlığı - applied science, engineering, engineering science, technologymühendislik, teknik, teknoloji, uygulayım - metal industry, metallurgical industry, metallurgymaden bilimi, metâlurji - powder metallurgy - bionicsbiyonik, dirim elektroniği - bioengineering, biotechnology, ergonomicsbiyoteknoloji - gene-splicing, genetic engineering, recombinant DNA technologygenetik mühendisliği - civil engineeringinşaat mühendisliği - EE, electrical engineering, electrical engineering industry, electrotechnics, electrotechnologyelektrik mühendisliği - computer science, computing, information science, information technologybilgisayar bilimi, bilişim teknolojisi - AI, artificial intelligenceyapay zeka - machine translation, MT - robotics - mechanical engineeringmakine mühendisliği - rocketryfüze bilimi - cognitive psychology - child psychology, developmental psychology, genetic psychology - experimental psychology, psychonomicsdeneysel psikoloji - psychophysicspsikofizik - behaviorism, behavioristic psychology, behaviourism, behaviouristic psychologydavranışçılık - psycholinguistics - neuropsychology, physiological psychology, psychophysiology - psychometrics, psychometrika, psychometrypsikometri - configurationism, Gestalt psychologygeştalt psikolojisi - social psychology - group dynamics - informatics, information processing, information science, IP - cyberneticsgüdübilim, kibernetik, sibernetik - cognitive sciencebilişsel bilim - civicsyurttaşlık bilgisi - anthropologyantropoloji, insanbilimi - archaeology, archeologyarkeoloji - Assyriology - Egyptology - micropaleontology - marine archaeology, marine archeology, underwater archaeology, underwater archeology - palaeoclimatology, paleoclimatology - palaeogeography, paleogeography - paleographyeski yazı bilimi - palaeopathology, paleopathology - epigraphyeski yazıtlar bilimi - protoanthropology, protohistory - descriptive anthropology, ethnographyetnografya - ethnologybudun bilim, etnoloji - geopoliticsjeopolitik - economics, economic science, political economyekonomi, ekonomi bilimi, iktisat, iktisat bilimi - game theory, theory of games - econometricsekonometri - proxemics - sociologysosyoloji - criminologykriminoloji, suçbilim - demography, human ecologydemografi, nüfus istatistikleri bilimi - penology, poenologyceza ve cezaevi bilimi, penoloji - systematics - cladistic analysis, cladistics - arts, humanistic discipline, humanities, liberal artsbeşeri bilim, sosyal bilimler - classicalism, classicismklasik biçime uyma, klasik öğrenim, klasik öğrenimi savunma, klasisizm - beaux arts, fine artsgüzel sanat - ethics, morality, moral philosophyetik, töre/ahlâk bilimi - aesthetic, aesthetics, design, esthetic, estheticsestetik, güzellik ilmi - axiology - jurisprudence, law, legal philosophyhukuk bilimi - metaphysicsmetafizik - ontologyontoloji - formal logic, mathematical logic, symbolic logic - Boolean algebra, Boolean logic - propositional calculus, propositional logic, sentential calculus - functional calculus, predicate calculus - deontic logic - epistemic logic - fuzzy logic - epistemologybilgi kuramı, epistomoloji - methodological analysis, methodology - comparative linguistics, diachronic linguistics, diachrony, historical linguistics - comparative literaturekarşılaştırmalı edebiyat - metrics, poetics, prosody, versificationşiir sanatı - classicsklasikler - library science - linguistics, philologydilbilim, filoloji - Sinology - grammardilbilgisi, dilbilgisi kullanımı - phoneticsfonetik, sesbilim - accidence, inflectional morphologymorfoloji, yapıbilim - lexicologysözcükbilim - onomastics - pragmatics - semanticsanlambilim, semantik - sociolinguistics - apologetics - eschatologyeskatologya - hermeneuticstefsir etme, yorumlama - military science - textual criticism - new criticism - dramatic art, dramatics, dramaturgy, theater, theatre, the theatredramaturji, tiyatro - cuisine, culinary art... mutfağı, mutfak, yemek pişirme usulü[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼