Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

biologicamenteทางชีววิทยา - geograficamenteทางภูมิศาสตร์ - ecologicamenteเกี่ยวกับระบบนิเวศ - maglev, magnetic levitation (en) - conquiliología (es) - numismáticaการสะสมเหรียญ - filateliaการสะสมแสตมป์ - alquímico - arqueológicoเกี่ยวกับโบราณคดี - botânicoเกี่ยวกับพืช - epistemic, epistemological (en) - algébricoเกี่ยวกับพีชคณิต - acústicoซึ่งเกี่ยวข้องกับเสียง - pediátrico - geológicoเกี่ยวกับธรณีวิทยา - astrológicoในทางโหราศาสตร์ - dermatológico (es) - neurológico - ontológico (es) - epidemiológico - hydrodynamic (en) - etimológico - interdisciplinary (en) - etnográfico - etnológicoที่เกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม - euclidiano - história naturalการศึกษาเกี่ยวกับกับสิ่งมีชีวิต, ธรรมชาติวิทยา - magia negraเวทมนตร์ชั่วร้าย - teurgia - bruxaria, feitiçariaการใช้เวทมนตร์คาถา, วิชาการใช้เวทมนตร์, วิชาหมอผี - campo, disciplina, domínio, terrenoสาขาวิชา - area (en) - ฐานความรู้ - ciênciaวิทยาศาสตร์, สาขาความรู้เช่นชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ฯลฯ - ciências naturaisวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ - matemática, matemáticasคณิตศาสตร์ - pure mathematics (en) - geometria euclidianaเรขาคณิตแบบยูคลิด - geometría no-euclideana (es) - hyperbolic geometry (en) - elliptic geometry, Riemannian geometry (en) - geometría esférica (es) - trigonometría esférica (es) - geometria analítica - geometría espacial (es) - geometria descritiva - trigonometria - álgebraพีชคณิต - álgebra linearพีชคณิตเชิงเส้น - แคลคูลัส - การแปลงฟูริเยร์ - cálculo diferencial - cálculo integral (es) - Cálculo de variaciones (es) - teoria de conjuntos, teoria dos conjuntosทฤษฎีเซต - ทฤษฎีกรุป - Galois theory (en) - matemática aplicadaคณิตศาสตร์ประยุกต์ - programación lineal (es) - estatísticaวิชาสถิติ, สถิติ - ทฤษฎีความน่าจะเป็น - ciencias biológicas (es) - eugenia - medical science (en) - frenologia - angiología (es) - bacteriologiaวิทยาแบคทีเรีย, แบคทีเรียวิทยา - cardiologia, unidade de assistência coronária - dentistriaทันตกรรม - endodoncia (es) - ortodontia - dermatologia - endocrinologia - epidemiologia - geriatria, gerontologiaการศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยสูงอายุ - ginecologiaนรีเวชวิทยา - hematologiaโลหิตวิทยา - imunologiaวิทยาภูมิคุ้มกัน - อายุรศาสตร์ - neuropsiquiatria - nosologia - obstetríciaสูติศาสตร์ - oncologia - oftalmologia - otologia - farmacologiaเภสัชวิทยา - farmáciaเภสัชกรรม - posology (en) - psiquiatra, psiquiatriaจิตเวช - จิตวิทยาคลินิก - ประสาทกายวิภาคศาสตร์ - audiometría (es) - patologiab=kพยาธิวิทยา - pediatriaกุมารเวชศาสตร์ - quiropodiaการรักษาโรคที่เกี่ยวกับมือหรือเท้า - proctología (es) - reumatología (es) - serología (es) - cirurgiaศัลยกรรม - terapêutica - toxicologia - urologia - medicina veterinária - virologia, virologistaไวรัสวิทยา - agronomia - biogeografía (es) - botânicaพฤกษศาสตร์ - micetologia, micologia - pomologia - citologia - นิเวศวิทยา, ระบบนิเวศ - embriologiaการศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการของตัวอ่อนของมนุษย์, คัพภวิทยา - engenharia florestal, silvicultor, silviculturaการทำป่าไม้, การป่าไม้, เจ้าหน้าที่ป่าไม้ - silviculture (en) - entomologiaกีฏวิทยา - etologia - herpetología (es) - ictiologiaมีนวิทยา - mamologia - ornitologiaการศึกษาเกี่ยวกับนก - วานรวิทยา - paleontologiaบรรพชีวินวิทยา - human palaeontology, human paleontology, palaeoanthropology, paleoanthropology (en) - paleobotánica (es) - paleozoología (es) - genéticaพันธุศาสตร์ - จีโนมิกส์ - histologiaมิญชวิทยา - microbiologiaจุลชีววิทยา - อณูชีววิทยา - morfología (es) - neurobiología (es) - teratologia - bioquímicaชีวเคมี - fisiologia - neurofisiologia - ประสาทวิทยาศาสตร์ - miología (es) - sociobiología (es) - zoologiaสัตววิทยา - química orgânicaอินทรีย์เคมี - เคมีอนินทรีย์ - เคมีฟิสิกส์ - eletroquímicaเคมีไฟฟ้า - geoquímica (es) - fotoquímicaเคมีแสง - เคมีนิวเคลียร์ - acústicaสวนศาสตร์ - astronomiaดาราศาสตร์ - astrodinámica (es) - astrometría (es) - radioastronomía (es) - aeronáutica, astronáuticaการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบหรือสร้างเครื่องบิน - avionics (en) - biofísica - mecánica celeste (es) - astrofísicaฟิสิกส์ดาราศาสตร์ - cosmogonia, cosmologiaจักรวาลวิทยา - criogenia (es) - cristalografiaผลิกศาสตร์ - física nuclearฟิสิกส์นิวเคลียร์ - óptica (es) - holografiaการถ่ายภาพสามมิติ - ฟิสิกส์พลังงานสูง - plasma physics (en) - reología (es) - กลศาสตร์ดั้งเดิม - física del estado sólido (es) - mecánica estadística (es) - กลศาสตร์ควอนตัม - hidráulicaศาสตร์ว่าด้วยการไหลของของเหลว - pneumática - estática - dinâmicaการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานและการเคลื่อนที่, พลศาสตร์, วิชากลศาสตร์ - cinemática (es) - magnetohidrodinámica (es) - aerodinâmica, aerodinâmico - termodinâmica - ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ - วิทยาศาสตร์โลก - geologiaธรณีวิทยา - geofísicaธรณีฟิสิกส์ - ธรณีสัณฐานวิทยา - tectónica (es) - aerologia - climatologia - bioclimatología (es) - hidrologiaอุทกวิทยา - oceanografia, oceanologiaสมุทรศาสตร์ - hidrografia - limnologiaชลธารวิทยา - sismologiaวิชาว่าด้วยการไหวของแผ่นดิน - vulcanología (es) - geodesia - mineralogia - petrologia - geografiaภูมิศาสตร์ - fisiografia, geografia física - topografia - geografía económica (es) - arquitectura, arquitetura - ภูมิสถาปัตยกรรม - tecnologiaวิทยาศาสตร์ประยุกต์, เทคโนโลยี - metalurgiaวิศวกรรมโลหการ - powder metallurgy (en) - biónicaการใช้หลักการทางชีววิทยาออกแบบคอมพิวเตอร์ - ergonomia - engenharia genéticaพันธุวิศวกรรม - engenharia civilวิศวกรรมโยธา - electrotécnicaวิศวกรรมไฟฟ้า - ciência da computação, f, informática, informáticoวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ - ปัญญาประดิษฐ์ - tradução automáticaการแปลภาษาอัตโนมัติ - robótica - วิศวกรรมเครื่องกล - foguetes - psicología cognitiva (es) - psicología del desarrollo, psicología infantil (es) - psicología experimental (es) - psicofísica (es) - behaviorismo - จิตวิทยาภาษาศาสตร์ - neuropsicología (es) - psicometría (es) - gestaltismo, psicología de la forma (es) - psicología social (es) - dinámica de grupo (es) - วิทยาการสารสนเทศ - cibernética - วิทยาศาสตร์พุทธิปัญญา - civismo - antropologiaมานุษยวิทยา - arqueologiaโบราณคดี, โบราณคะดี - asiriología (es) - egiptología (es) - micropaleontología (es) - arqueología submarina (es) - paleoclimatología (es) - paleogeografía (es) - paleografia - paleopatología (es) - epigrafia - protohistoria (es) - etnografia - etnologiaการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม, ชาติพันธุ์วิทยา - geopolítica - economiaวิชาเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ - ทฤษฎีเกม - econometria - proxemics (en) - sociologia - criminologia - demografiaประชากร - penologia - sistemática - cladistic analysis, cladistics (en) - Letrasศิลปศาสตร์, ศิลปะ - classicismo - belas artes - ética, moral, moralidadeจริยธรรม, จริยศาสตร์ - estética, estéticoสุนทรียศาสตร์ - axiología (es) - jurisprudênciaนิติศาสตร์, ศาสตร์เกี่ยวกับกฎหมาย - metafísica - ontologia - คณิตตรรกศาสตร์ - พีชคณิตแบบบูล - แคลคูลัสเชิงประพจน์ - functional calculus, predicate calculus (en) - deontic logic (en) - epistemic logic (en) - ตรรกศาสตร์คลุมเครือ - ญาณวิทยา - análisis metodológico, metodología (es) - ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ - literatura comparada (es) - métrica, poética, prosodia, versificación (es) - clásicas (es) - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ - filologiaนิรุกติศาสตร์ - sinologia - gramáticaนักไวยากรณ์, หนังสือไวยากรณ์, ไวยากรณ์ - fonéticaสัทศาสตร์ - morfologia - lexicologia - onomástico - วจนปฏิบัติศาสตร์ - semântica - sociolingüística (es) - apologética - escatologiaโลกาวินาศ - อรรถปริวรรตศาสตร์ - military science (en) - textual criticism (en) - new criticism (en) - o teatroอาชีพนักแสดง - culináriaประเภทอาหาร, ห้องครัว[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼