Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

biyolojik olarakbiološki - coğrafyaya aitgeografski, geografsko - çevrebilimi açısından, ekolojik olarakekološki - maglev, magnetic levitation (en) - conquiliología (es) - madalya ve para bilgisi, nümismatiknumizmatika - filateli, pulculuk, pul koleksiyonculuğufilatelija - alşimi ile ilgili, simya ile ilgilialhemičarski - arkeolojikarheološki - bitki bilimsel, botanikbotanički - epistemic, epistemological (en) - cebirselalgebarski - akustik, işitmeye ait, işitselakustičan, akustički, slušni - çocuk bakımı, çocuk sağlığı - jeolojikgeološki - astrolojiye ait, yıldız falcılığı ile ilgiliastrološki - dermatológico (es) - nörolojikneurološki - ontológico (es) - epidemiológico (es) - hydrodynamic (en) - etimológico (es) - interdisciplinaran - etnografiketnografski - budun bilimsel, etnolojiketnološki - öklit geometrisine ait, öklit ile ilgili - doğabilim, tabiat bilgisiistorija prirode, prirodna istorija - büyücülükčarolija, crna magija - okultizam, vradžbina - büyü, büyücülükčarolije, veštičarenje, vračanje - alan, ders, disiplin, konu, sahadisciplina, grana, grana nauke, naucyno polxe, struka - alanpodrucyje, sfera - baza znanxa, domen - bilim, fen bilimi, ilimf}, naucyno podrucyje, nauka, знаност, наука - doğa bilimiprirodna nauka - hesam, matematik, riyaziyematematika - saf matematik - öklid geometrisi - geometría no-euclideana (es) - hyperbolic geometry (en) - elliptic geometry, Riemannian geometry (en) - geometría esférica (es) - küresel trigonometri - analitik geometri - uzay geometrisi - tasarı geometri - trigonometritrigonometrija - algebra - lineer cebir - cálculo infinitesimal (es) - análisis armónico, análisis de Fourier (es) - diferansiyel hesap - cálculo integral (es) - Cálculo de variaciones (es) - teoría de conjuntos (es) - group theory (en) - Galois theory (en) - uygulamalı matematik - programación lineal (es) - istatistikstatistika - cálculo de probabilidades (es) - yaşam bilimlerinauka o zxivim bicxima - öjenikeugenika - tababet, tıpmedicina, medicinske nauke - kafabilim, kraniyolojifrenologija - angiología (es) - bakteriyolojibakteriologija - kardiyolojikardiologija - dişçilik, odontolojiodontologija, stomatologija - endodoncia (es) - ortodonti - dermatolojidermatologija - endokrinolojiendokrinologija - epidemiyolojiepidemiologija - geriatri, geriyatri, yaşlılık hekimliğigerijatrija - jinekoloji, kadın hastalıklarıginekologija - hematoloji - imünolojiimunologija - dahiliye - nöropsikiyatri - teşhis biliminosologija - doğum bilimi, ebelikginekologija, porodiljstvo, tokologija - onkoloji - oftalmoloji - otología (es) - farmakolojifarmakologija - eczacılıkfarmacija - ilaç miktarları bilgisi - psikiyatripsihijatrija - psicología clínica (es) - neuroanatomía (es) - audiometría (es) - hastalıklar bilimi, patolojipatologija - pediyatripedijatrija - ayak bakımınega nogu, pedikura - proktoloji - romatizma bilimi, romatoloji - seroloji, serum bilimi - ameliyat, cerrahihirurgija - tedavi bilimiterapija - toksikoloji, zehirbilimtoksikologija - ürolojiurologija - veterinerlik - virolojivirusologija - bilimsel tarım, tarım bilimiagronomija, poljoprivreda, zemljoradnja - biogeografija - bitki bilimi, botanikbotanika - mantarbilimmikologija - meyve yetiştirme biliminauka o gajenju voća, pomologija - hücrebilim, hücre bilimi, sitolojicitologija - çevrebilimi, çevre bilimi, ekolojiekologija - embriyolojiembriologija - orman, ormancılık, ormanlıkšumarski, šumarstvo - silviculture (en) - böcekbilim, entomolojientomologija - etoloji, hayvan davranışları bilimi - sürüngen bilimi - balık bilimiihtiologija - memeliler bilim dalınauka o sisarima - kuş bilimiornitologija - primatology (en) - paleontoloji, taşılbilimpaleontologija - human palaeontology, human paleontology, palaeoanthropology, paleoanthropology (en) - paleobotánica (es) - paleozoología (es) - genetik, genetik bilimigenetika - genomics (en) - dokubilim, histoloji - mikrobiyoloji, mikro biyolojimikrobiologija - molecular biology (en) - morfoloji - nörobiyoloji - teratologija - biokimyabiohemija - fizyoloji - nörofizyoloji - sinirbilim, sinirbilimi, sinir bilimi - kasbilim - sociobiología (es) - hayvan bilimi, zoolojizoologija - organik kimyaorganska hemija - inorganik kimya - fizikokimya, fiziko-kimya, fiziksel kimyafizička hemija - elektroşimielektrohemija - jeokimyageohemija - fotohemija - nuclear chemistry, radiation chemistry, radiochemistry (en) - akustikakustika - astronomi, gökbilimastronomija - astrodinámica (es) - astrometría (es) - radioastronomía (es) - aeronautika - havacılık elektroniği - biyofizikbiofizika - mecánica celeste (es) - astrofizikastrofizika - evrendoğum, kozmogoni - kriogenika - cristalografía (es) - nükleer fizikgrana nuklearne fizike - ışık bilimioptika - holografija - física de altas energías, física de partículas, física subatómica (es) - plasma physics (en) - reología (es) - mecànica clásica, mecánica newtoniana (es) - katı cisimler fiziği - mecánica estadística (es) - mecánica cuántica (es) - akışkanlar mekaniği, hidrolik bilimihidraulika, hidrotehnika - pneumatika - dinginlik bilimi, parazit, statikstatika - dinamik, dinamik bilgisidinamika - cinemática (es) - magnetohidrodinámica (es) - aerodinamikaerodinamika - termodinamiktermodinamika - microelectrónica (es) - yerbilimi, yer biliminauka o Zemlxi - jeoloji, yerbilim, yer bilim, yerbilimi, yer bilimigeologija, геологија - jeofizikgeofizika - geomorfologija - tectónica (es) - aeroloji, hava bilimi, meteorolojiaerologija - iklimbilim, klimatolojiklimatologija - bioclimatología (es) - hidrología (es) - okyanus coğrafyası, oşinografiokeanografija - hidrografi - gökbilimlimnologija - deprem bilimi, sismolojiseizmologija - volkanbilim, yanardağbilimvulkanologija - jeodesi, yerölçüm - madenler ilmi, mineralojimineralogija, минералогија - kaya bilimi, petrolojipetrologija - coğrafyageografija, географија, земљопис - fiziki coğrafyafizička geografija - topografía (es) - geografía económica (es) - mimari, mimarlıkархитектура - peysaj, peysaj mimarlığı, peyzaj, peyzaj mimarlığı - mühendislik, teknik, teknoloji, uygulayımprimenxena nauka, tehnologija - maden bilimi, metâlurjimetalurgija - powder metallurgy (en) - biyonik, dirim elektroniğibionika - biyoteknolojiergonomija - genetik mühendisliğigenetski inženjering - inşaat mühendisliği - elektrik mühendisliğielektrotehnika - bilgisayar bilimi, bilişim teknolojisiinformaciona tehnologija - yapay zeka - traducción automática (es) - robotika - makine mühendisliğimašinstvo - füze bilimiraketna tehnika - psicología cognitiva (es) - psicología del desarrollo, psicología infantil (es) - deneysel psikoloji - psikofizik - davranışçılıkbiheviorizam - psicolingüística (es) - neuropsicología (es) - psikometri - geştalt psikolojisigeštalt psihologija - psicología social (es) - dinámica de grupo (es) - informática (es) - güdübilim, kibernetik, sibernetikkibernetika - bilişsel bilimkognitivna nauka - yurttaşlık bilgisi - antropoloji, insanbilimiantropologija - arkeolojiarheologija, археологија - asiriología (es) - egiptología (es) - micropaleontología (es) - arqueología submarina (es) - paleoklimatologija - paleogeografija - eski yazı bilimi - paleopatología (es) - eski yazıtlar bilimiepigrafija - protohistoria (es) - etnografyaetnografija - budun bilim, etnolojietnologija - jeopolitikgeopolitika - ekonomi, ekonomi bilimi, iktisat, iktisat bilimiekonomija - game theory, theory of games (en) - ekonometri - proxemics (en) - sosyolojisociologija - kriminoloji, suçbilimkriminologija - demografi, nüfus istatistikleri bilimidemografija - ceza ve cezaevi bilimi, penolojinauka o krivičnom pravu, penologija - sistemática (es) - cladistic analysis, cladistics (en) - beşeri bilim, sosyal bilimlerhumaniora, kao predmeti proučavanja u školi ili na fakultetu - klasik biçime uyma, klasik öğrenim, klasik öğrenimi savunma, klasisizmklasicizam - güzel sanatlepe umetnost - etik, töre/ahlâk bilimietika - estetik, güzellik ilmiestetika - axiología (es) - hukuk biliminauka o pravu - metafizikmetafizika - ontolojiontologija - formal logic, mathematical logic, symbolic logic (en) - Boolean algebra, Boolean logic (en) - propositional calculus, propositional logic, sentential calculus (en) - functional calculus, predicate calculus (en) - deontic logic (en) - epistemic logic (en) - fuzzy logic (en) - bilgi kuramı, epistomolojiepistemologija - análisis metodológico, metodología (es) - lingüística histórica (es) - karşılaştırmalı edebiyat - şiir sanatı - klasiklerklasična dela - biblioteconomía (es) - dilbilim, filolojifilologija - sinología (es) - dilbilgisi, dilbilgisi kullanımıgramatika - fonetik, sesbilimfonetika - morfoloji, yapıbilimfleksija - sözcükbilimleksikologija, nauka o rečima - onomástica (es) - pragmática (es) - anlambilim, semantiksemantika - sociolingüística (es) - apologetika - eskatologyagrana u teologiji - tefsir etme, yorumlamahermeneutika - vojna nauka - textual criticism (en) - new criticism (en) - dramaturji, tiyatrodrama, dramaturgija, dramska umetnost, gluma, pozorisxte, teatar - ... mutfağı, mutfak, yemek pişirme usulükuhinja, kulinarstvo[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼