» 

diccionario analógico

biologicallybiologicky - geographicallyzeměpisně - ecologicallyekologicky, ekologický - maglev, magnetic levitation - conchology, shell collecting - coin collecting, coin collection, numismatics, numismatologynumismatika, numizmatika - philately, stamp collecting, stamp collectionfilatelie - alchemic, alchemicalalchymický - archaeologic, archaeological, archeologic, archeologicalarcheologický - botanic, botanicalbotanický - epistemic, epistemological - algebraic, algebraicalalgebraický - acoustic, acousticalakustický - paediatric, pediatric - geologic, geologicalgelogický, geologický - astrologic, astrologicalastrologický - dermatologic, dermatological - neurologic, neurologicalneurologický - ontological - epidemiologic, epidemiological - hydrodynamic - etymological - interdisciplinaryinterdisciplinární, mezioborový - ethnographic, ethnographicaletnografický - ethnologic, ethnologicaletnologický - euclidean, euclidian - natural historypřírodopis - black art, black art/magic, black magic, necromancy, sorceryčáry, černá magie - theurgy - sorcery, witchcraft, witcheryčarodějnictví, kouzla, magie - bailiwick, discipline, field, field of study, study, subject, subject area, subject fielddisciplína, obor, pole, vědní obor - areaoblast - domain, knowledge base, knowledge domaindoména znalostí, oblast vědění, znalostní báze - science, scientific disciplinevěda, vědecká disciplína, vědní disciplína, vědní obor - natural sciencepřírodní věda - math, mathematics, mathsmatematika - pure mathematicsčistá matematika - elementary geometry, Euclidean geometry, parabolic geometryelementární geometrie, euklidovská geometrie, parabolická geometrie - non-Euclidean geometryneeuklidovská geometrie - hyperbolic geometry - elliptic geometry, Riemannian geometry - spherical geometry - spherical trigonometry - analytical geometry, analytic geometry, coordinate geometryanalytická geometrie - solid geometryprostorová geometrie - descriptive geometry, projective geometrydeskriptivní geometrie, projektivní geometrie - trig, trigonometrytrigonometrie - algebra - linear algebralineární algebra - calculus, infinitesimal calculusinfinitezimální počet, kalkul - Fourier analysis, harmonic analysis - differential calculus, method of fluxionsdiferenciální počet - integral calculusintegrální počet - calculus of variationsVariační počet - set theoryteorie množin - group theory - Galois theory - applied math, applied mathematicsaplikovaná matematika - linear programminglineární programování - statisticsstatistické údaje - probability theory, theory of probability - bioscience, life sciencebiologická věda - eugenicseugenika - medical sciencelékařská věda, medicína - craniology, phrenologyfrenologie - angiology - bacteriologybakteriologie - cardiology, coronary carekardiologie - dental medicine, dentistry, odontologystomatologie, zubní lékařství - endodontia, endodontics - dental orthopaedics, dental orthopedics, orthodontia, orthodontics, orthodonture - dermatologydermatologie, kožní lékařství - endocrinologyendokrinologie - epidemiologyepidemiologie - geriatrics, gerontologygeriatrie, gerontologie - gynaecology, gynecologygynekologie - haematology, hematology - immunologyimunologie - general medicine, internal medicinevnitřní lékařství - neuropsychiatry - diagnostics, nosology - midwifery, OB, obstetrics, tocologyporodnictví - oncologyonkologie - ophtalmology, ophthalmology - otology - materia medica, pharmacological medicine, pharmacologyfarmakologie - pharmaceutics, pharmacyfarmacie - posology - psychiatry, psychological medicine, psychopathologypsychiatrie - clinical psychologyklinická psychologie - neuroanatomy - audiology, audiometry - pathologypatologie - paediatrics, pediatric medicine, pediatrics, pedologydětské lékařství - chiropody, podiatrypedikůra - proctology - rheumatology - serology - surgerychirurgie - therapeutics - toxicologytoxikologie - urogenital medicine, urologyurologie - veterinary medicineveterinární lékařství - virologyvirologie - agronomics, agronomy, scientific agricultureagronomie - biogeography - botany, phytologybotanika - mycologymykologie - pomology - cytologycytologie - bionomics, ecology, environmental science - embryologyembryologie - forest, forestry, silviculturelesní, lesnictví, lesní hospodářství - silviculture - bugology, entomologyentomologie - ethologyetologie - herpetologyherpetologie - ichthyologyichtyologie - mammalogy - ornithologyornitologie - primatology - fossilology, palaeontology, paleontologypaleontologie - human palaeontology, human paleontology, palaeoanthropology, paleoanthropology - palaeobotany, paleobotany - palaeozoology, paleozoology - genetics, genetic sciencegenetika - genomics - histologyhistologie - microbiologymikrobiologie - molecular biologymolekulární biologie - morphologymorfologie - neurobiology - teratology - biochemistry - physiologyfyziologie - neurophysiology - neuroscience, neurosciences - myology - sociobiology - zoological science, zoology - organic chemistryorganická chemie - inorganic chemistryanorganická chemie - physical chemistryfyzikální chemie - electrochemistryelektrochemie - geochemistrygeochemie - photochemistry - nuclear chemistry, radiation chemistry, radiochemistry - acousticsakustika - astronomy, uranologyastronomie - astrodynamics - astrometry - radio astronomy - aeronautics, astronauticsaeronautika - avionicsletecká elektrotechnika - biophysicsbiofyzika - celestial mechanics - astrophysicsastrofyzika - cosmogeny, cosmogony, cosmology - cryogenics, cryogeny - crystallography - atomic physics, microphysics, nuclear physics, nucleonicsatomová fyzika, jaderná fyzika - opticsoptika - holographyholografie - high energy physics, high-energy physics, particle physics - plasma physics - rheology - classical mechanics, Newtonian mechanics - solid-state physics - statistical mechanicsstatistická mechanika - quantum mechanicskvantová mechanika - fluid mechanics, hydraulics, hydromechanicshydraulika - pneumatics - staticsstatika - dynamics, kinematics, kineticsdynamika - kinematics - magnetohydrodynamics - aerodynamics, aeromechanicsaerodynamika - thermodynamicstermodynamika - microelectronics - earth science - geologygeologie - geophysical science, geophysicsgeofyzika - geomorphology, morphologymorfologie - plate tectonics, plate tectonic theory, tectonicstektonické jevy - aerologyaerologie - climatologyklimatologie - bioclimatology - hydrology - oceanography, oceanologyoceánografie - hydrography - limnologylimnologie - seismologyseismologie - volcanology, vulcanology - geodesy - mineralogymineralogie - lithology, petrology - geographics, geographygeografie, zeměpis - physical geography, physiographyfyzická geografie, fyzický zeměpis, fyzikální geografie - topographytopografie - economic geography - architectonics, architecture, buildingarchitektura - landscape architecture - applied science, engineering, engineering science, technologytechnika, technologie - metal industry, metallurgical industry, metallurgyhutnictví, metalurgie - powder metallurgyprášková metalurgie - bionicsbionika - bioengineering, biotechnology, ergonomicsergonomie - gene-splicing, genetic engineering, recombinant DNA technologygenetické inženýrství, genové inženýrství - civil engineeringstavební inženýrství, stavitelství - EE, electrical engineering, electrical engineering industry, electrotechnics, electrotechnologyelektroinženýrství, elektrotechnika - computer science, computing, information science, information technologyinformační technologie, informatika - AI, artificial intelligence - machine translation, MTstrojový překlad - roboticsrobotika - mechanical engineeringmechanika, strojní inženýrství - rocketry - cognitive psychology - child psychology, developmental psychology, genetic psychology - experimental psychology, psychonomics - psychophysics - behaviorism, behavioristic psychology, behaviourism, behaviouristic psychologybehaviourismus - psycholinguistics - neuropsychology, physiological psychology, psychophysiologyfyziologická psychologie - psychometrics, psychometrika, psychometry - configurationism, Gestalt psychology - social psychologysociální psychologie - group dynamics - informatics, information processing, information science, IPinformatika - cyberneticskybernetika - cognitive sciencekognitivní věda - civicsobčanská nauka - anthropologyantropologie - archaeology, archeologyarcheologie - Assyriology - Egyptology - micropaleontology - marine archaeology, marine archeology, underwater archaeology, underwater archeology - palaeoclimatology, paleoclimatology - palaeogeography, paleogeography - paleographypaleografie - palaeopathology, paleopathology - epigraphyepigrafie - protoanthropology, protohistory - descriptive anthropology, ethnographyetnografie, národopis - ethnologyetnologie - geopoliticsgeopolitika - economics, economic science, political economyekonomie, ekonomika - game theory, theory of games - econometricsekonometrie - proxemics - sociologysociologie - criminologykriminalistika - demography, human ecologydemografie - penology, poenology - systematics - cladistic analysis, cladistics - arts, humanistic discipline, humanities, liberal artshumanitní/společenské vědy, humanitní předměty, humanitní vědy, svobodná umění - classicalism, classicismklasicismus - beaux arts, fine arts - ethics, morality, moral philosophyetika, morálka - aesthetic, aesthetics, design, esthetic, estheticsestetika - axiology - jurisprudence, law, legal philosophyprávní věda, právo - metaphysicsmetafyzika - ontologyontologie - formal logic, mathematical logic, symbolic logicformální logika, symbolická logika - Boolean algebra, Boolean logicBooleova algebra, Booleova logika, booleovská algebra, booleovská logika - propositional calculus, propositional logic, sentential calculusvýroková logika - functional calculus, predicate calculus - deontic logicdeontická logika - epistemic logic - fuzzy logicfuzzy logika - epistemologyepistemologie - methodological analysis, methodologymetodologie - comparative linguistics, diachronic linguistics, diachrony, historical linguistics - comparative literature - metrics, poetics, prosody, versificationpoetika - classicsklasika - library scienceknihovnictví - linguistics, philologyfilologie - Sinology - grammar - phoneticsfonetika, hláskosloví - accidence, inflectional morphologytvarosloví - lexicologylexikologie - onomastics - pragmaticspragmatika - semanticssémantika - sociolinguistics - apologetics - eschatology - hermeneuticshermeneutika - military science - textual criticism - new criticism - dramatic art, dramatics, dramaturgy, theater, theatre, the theatredivadelní činnost, divadlo, dramatické umění, dramaturgie - cuisine, culinary artkuchařství, kulinářství[Domaine]

-