Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

faringe (es) - fontanel, fontanelle, soft spot (en) - bocina, claxon, napia, napias, nariz, narizota, pico, picota, pito, sirena, trompa (es) - metacarpo (es) - premolar (es) - מוֹצֵץ, פִּיטמָה, פּטמַת בַּקבּוּק, פטמהbradavica na sisi, duda, prsne bradavice, sisa - sebo (es) - fovea, fovea centralis (en) - נִתוּח לְאָחַר הַמָווֶת @@@נִיתוּח לְאָחַר הַמָווֶת$$$autopsija, obdukcija, razudba - adipose tissue, fat, fatty tissue (en) - popliteal vein, vena poplitea (en) - brachiocephalic vein, innominate vein, vena brachiocephalica (en) - conducto eyaculador (es) - vasoconstricción (es) - קֶרֶןjelenji rog - seudópodo (es) - blastocele, blastocoel, blastocoele, cleavage cavity, segmentation cavity (en) - עוּבָּר, עוברfetus - oviscapto (es) - archenteron (en) - blastopore (en) - notocordio (es) - amnios (es) - corion (es) - alantoides (es) - בּוֹהֶןpalac rukavice - זֶפֶקguša, volja - כָּרבּוֹלֶתkresta - furcula (en) - espoleta (es) - hair (en) - bigote, bigotes (es) - ctenidium (en) - cachuela, molleja (es) - elitrono (es) - טוֹפֶר, צִפּוֹרֵן @@@צִיפּוֹרֵן$$$kandža, pandža - צְבָתוֹתštipaljka - זָנָב, זנבrep, zadnji kraj - patas (es) - ubre (es) - barriga, panza, primer estómago, tripa (es) - librillo, libro, tercer estómago (es) - cuarto estómago (es) - lateral line, lateral line organ (en) - aleta ventral (es) - espina (es) - preen gland, uropygial gland (en) - remera, remero (es) - barbillón (es) - amniótico (es) - עוֹרקִי, רָאשִׁיarterijski - protórax (es) - caecal, cecal (en) - excretorio (es) - femoral (es) - ulnar (en) - umbilical (es) - שֶּל הָלֵבsrčan - cardiovascular (es) - epidérmico (es) - ectodermal, ectodermic (en) - lachrymatory, lacrimatory (en) - glottal (en) - genitalni, spolni - laringea, laringeo (es) - uterino (es) - synaptic (en) - pulmonar (es) - fáringeo (es) - celíaco (es) - של הבלוטותžljezdani - úrico (es) - secondary sex character, secondary sex characteristic, secondary sexual characteristic (en) - גוּף - anatomija - גוּפָה, גופהleš, truplo - apparatus (en) - área, región, zona (es) - sulcus (en) - central sulcus, fissure of Rolando, Rolando's fissure, sulcus centralis (en) - zona erógena (es) - carena, Carina (es) - quiasma (es) - quiasma óptico (es) - rib (en) - plexo (es) - nerve plexus (en) - sistema (es) - עורkoža - epitelio (es) - cutícula, epidermis (es) - endothelium (en) - mesothelium (en) - dermis (es) - macula, macule (en) - milium, whitehead (en) - נְקוּדָה שְחוֹרָהmiteser, sujedica - נַקבּוּבִיתpora, rupica u koži - estructura vasiforme (es) - microtubule (en) - nephron, uriniferous tubule (en) - glomerulus (en) - conducto (es) - meato (es) - orificio (es) - espiráculo (es) - צִנוֹר @@@צִינוֹר$$$kanal - antrum Highmori, antrum of Highmore, maxillary antrum, maxillary sinus, nasal sinuses, paranasal sinuses (en) - seno, seno paranasal (es) - שֵׂיעָר - pera (es) - רִקמָה, רקמהtkivo - בשרmeso - atheroma (en) - celulitis (es) - עֶצֶםkosti, kostur - astrágalo, chita, taba (es) - navicular, os scaphoideum, scaphoid bone (en) - lunate bone, os lunatum, semilunar bone (en) - cuneiform bone, os triquetrum, pyramidal bone, triquetral, triquetral bone (en) - os pisiforme, pisiform, pisiform bone (en) - os trapezoideum, trapezoid, trapezoid bone (en) - capitate, capitate bone, os capitatum (en) - hamate, hamate bone, os hamatum, unciform bone (en) - malar, pómulo (es) - עֶצֶם הַבָּרִיח, עצם הבריחključna kost - cóccix, coxis, hueso palomo, vértebras coccígeas (es) - calcáneo, zancajo (es) - hioides (es) - isquion (es) - hueso maxilar, mandíbula, mandíbula inferior, maxilar, quijada, quijada inferior (es) - articulatio temporomandibularis, mandibular joint, temporomandibular joint (en) - hueso nasal, nasal (es) - hueso palatal, hueso palatino (es) - פִּיקַת הַבֶרֶךiver koljena - צֶלָעrebro - hueso sacro, sacro (es) - escápula, espaldilla, omoplato, omóplato, paleta, paletilla (es) - acromial process, acromion (en) - os sesamoideum, sesamoid, sesamoid bone (en) - hueso esfenoides (es) - עצם החזה - manubrium (en) - hueso temporal, temporal (es) - mandíbula superior, quijada superior (es) - חוּלִיָהkralježak - cuenca, cuenca del ojo, órbita (es) - tejido conectivo, tejido conjuntivo (es) - סְחוּסhrskavica - menisco (es) - שְׁרִירmišić - aductor, músculo aductor (es) - גִידtetiva - nerve tissue, nervous tissue (en) - ganglio (es) - אֵיבָר, איברorgan - anlage, primordium (en) - víscera (es) - מֵעַיים, מעיים, קרָבַיִיםcrijeva, iznutrice, utroba - receptor (es) - thermoreceptor (en) - auditory system (en) - visual system (en) - לָשוֹןjezičac - glotis (es) - epiglotis, lengüeta, lígula (es) - פֶּהgubica, usta - pico (es) - boca, cavidad bucal (es) - cavidad (es) - cavidad (es) - desni - שֵׁן חָלָבmliječni zub - canino, colmillo (es) - שׁן חוֹתֶכֶתsjekutić - שֵׁן בִּינָהzub mudrosti - root canal (en) - אֶמַייִלzubna caklina - cement, cementum (en) - שָקֵדkrajnik, mandula - ענבל - velo (es) - חֵך, חוּש טָעָם, חךnepce, okus - עַיִן - compound eye (en) - pared celular (es) - choroid, choroid coat (en) - גַבָּה, גַּבָּה - עַפְעַף, עַפעַף, עַפעָף, עפעףkapak, vjeđa - רִיסtrepavica - conjuntiva (es) - קַרנִיתrožnjača - pterygium (en) - humor ácueo, humor acuoso (es) - vitreous body, vitreous humor, vitreous humour (en) - סַרעֶפֶתošit - עור התוף, תוֹף הָאוֹזֶןbubnjić, ušni bubnjić - עֲדָשָׁהleća - אוֹזֶןuho - laberinto, oído interno, órgano del equilibrio (es) - vestibular apparatus, vestibular system (en) - oreja, pabellón del oído (es) - oreja (es) - cauliflower ear (en) - mediastino (es) - trompa de Eustaquio (es) - anvil, incus (en) - estribo (es) - meninge (es) - membrana mucosa, mucosa, mucoso (es) - periostio (es) - בלוטהžlijezda - glándula sebácea (es) - glándula exocrina (es) - sistema endocrino (es) - glándula tiroides, tiroides (es) - paratiroides (es) - glándula suprarrenal (es) - glándula lagrimal (es) - thymus, thymus gland (en) - כִּליָה - aorta - arteria capilar (es) - arteria axilar (es) - arteria basilar (es) - arteria brachialis, brachial artery (en) - arteria carótida común, carótida común (es) - arteria carótida externa, carótida externa (es) - arteria carótida interna, carótida interna (es) - arteria celíaca (es) - circle of Willis (en) - arteria femoral (es) - arteria ilíaca común (es) - arteria ilíaca externa (es) - arteria hipogástrica, arteria ilíaca interna (es) - arteria lingual (es) - arteria mesentérica inferior (es) - arteria mesentérica superior (es) - arteria pulmonar (es) - arteria renal (es) - arteria subclavia, subclavian artery (en) - arteria vertebral (es) - azygos, azygos vein, azygous vein, vena azygos (en) - femoral vein, vena femoralis (en) - balano, bálano, glande (es) - hepatic vein, vena hepatica (en) - external iliac vein (en) - common iliac vein (en) - vena yugular, yugular (es) - internal jugular vein (en) - hepatic portal vein, portal, portal vein, vena portae (en) - pulmonary vein, vena pulmonalis (en) - renal vein, vena renalis (en) - great saphenous vein, long saphenous vein (en) - splenic vein, vena lienalis (en) - subclavian vein, vena subclavia (en) - כִּיס הַמָרָהžučni mjehur - conducto biliar (es) - לַבלָבštitnjača - canal pancreático (es) - רֵיאָה, ריאהplućno krilo - pleural cavity (en) - לֵבsrcani - cardiac pacemaker, pacemaker, SA node, sinoatrial node (en) - atrioventricular bundle, atrioventricular trunk, bundle of His, truncus atrioventricularis (en) - miocardio (es) - chamber (en) - cardias (es) - sistema linfático (es) - canal torácico (es) - lymphatic vessel, lymph vessel (en) - canal, vaso (es) - juice, succus (en) - leche de madre (es) - calostro (es) - agua, agua del amnios, aguas, amnios, líquido amniótico (es) - דַם - זֶרֶם דָםkrvotok - נַסיוֹבserum, sukrvica - chile (es) - נוֹזֵל זֶרַעmuško sjeme, sperma - jugo gástrico (es) - מִיץ מָרָה, מָרָהžuč - הוֹרמוֹןhormon - noradrenaline, norepinephrine (en) - ACTH, adrenocorticotrophic hormone, adrenocorticotrophin, adrenocorticotropic hormone, Adreno-Cortico-Tropic Hormone, adrenocorticotropin, corticotrophin, corticotropin (en) - adrenalin - glucagon (en) - gonadotrophic hormone, gonadotrophin, gonadotropic hormone, gonadotropin (en) - אִינסוּלִיןinsulin - melatonin (en) - oxytocin, Pitocin (en) - secretin (en) - growth hormone, human growth hormone, somatotrophic hormone, somatotrophin, somatotropic hormone, somatotropin, STH (en) - ADH, antidiuretic hormone, Pitressin, vasopressin (en) - prostaglandin (en) - sinovia (es) - רִירsluz, sluz iz nosa - רוֹק, רוקpljuvačka, slina - smegma (en) - מוּגלָהcjelina, gnoj - leucorrhea, leukorrhea (en) - כּלִי דָםkrvna žila - inferior vena cava, postcava (en) - precava, superior vena cava (en) - מֶמבּרָנָהmembrane, opna - רִשתִית - peritoneo (es) - endocardium (en) - pericardio (es) - entresijo, mesenterio, redaño (es) - glándula linfática (es) - dictyosome, Golgi apparatus, Golgi body, Golgi complex (en) - nucléolo (es) - cromatina (es) - מיטוכונדריון - cell organ, cell organelle, organelle (en) - centriolo (es) - ribosome (en) - vacuola (es) - esclerótico (es) - semipermeable membrane (en) - כָּדוּרִיוֹת דָםkrvno zrnce - linfocito (es) - blind spot, optic disc, optic disk (en) - תַמרוּר אַזהָרָהznak zabrane parkiranja - bastoncillo (es) - célula germinal, célula reproductiva, célula sexual (es) - זֶרַעspermij - acrosome (en) - בֵּיצִית, ביצהjaje - célula muscular (es) - sistema inmune (es) - מַעֲרֶכֶת הַעֲצַבִּיםživčani sustav - centro nervioso (es) - célula nerviosa, neurona (es) - célula cerebral (es) - efferent neuron, motoneuron, motor nerve fiber, motor neuron (en) - glía, neuroglia (es) - astrocyte (en) - oligodendrocyte (en) - cilindroeje (es) - dendrit - cóndilo (es) - spicule, spiculum (en) - sinapsa - fascicle, fasciculus, fiber bundle, fibre bundle, shive (en) - hemisferio (es) - first cranial nerve, nervii olfactorii, olfactory nerve (en) - nervus opticus, optic nerve, optic tract, second cranial nerve (en) - trigémino (es) - facial, masaje facial, tratamiento facial (es) - nervio neumogástrico (es) - accessory nerve, eleventh cranial nerve, nervus accessorius, spinal accessory (en) - sistema nervioso central (es) - מֹח @@@מוֹח$$$ - paleocórtex (es) - metencephalon (en) - dura, dura mater (en) - piamadre (es) - chirumen, chola, seso, sustancia (es) - substantia alba, white matter (en) - glándula pituitaria, hipófisis (es) - glándula pituitaria anterior (es) - glándula pituitaria posterior (es) - בלוטת האצטרובל - islands of Langerhans, isles of Langerhans, islets of Langerhans (en) - המוח הקטן - córtex cerebral (es) - área de Broca (es) - área visual (es) - área de Wernicke (es) - corpus callosum (en) - מוחmozak - plica (es) - lóbulo frontal (es) - lóbulo parietal (es) - lóbulo occipital (es) - lóbulo temporal (es) - bulbo raquídeo, medula oblonga, médula oblonga (es) - amígdala (es) - proencéfalo (es) - hipocampo (es) - diencéfalo (es) - claustrum (en) - sistema límbico (es) - tálamo (es) - hipotálamo (es) - cerebro intermedio, diencéfalo, mesencéfalo (es) - puente de varolio (es) - גזע המוח - חוּט הַשִׁדרָה, חוט השדרה, מֵיתָרkičmena moždina, leđna - cerebrospinal fluid, spinal fluid (en) - sistema nervioso periférico (es) - sistema nervioso autónomo (es) - המערכת הסימפתטית - parasympathetic, parasympathetic nervous system (en) - plexo braquial (es) - plexo cervical (es) - plexo coroideo (es) - sistema reproductor (es) - apparatus urogenitalis, genitourinary apparatus, genitourinary system, systema urogenitale, urinary apparatus, urinary system, urogenital apparatus, urogenital system (en) - aparato respiratorio, sistema respiratorio (es) - sistema cardiovascular, sistema circulatorio (es) - שַׁלפוּחִית הַשֶׁתֶןmjehur - uréter, uretra (es) - uretra (es) - órganos genitales, órganos reproductores, órganos sexuales (es) - של אבירי המיןgenitalije, spolovilo - bursa (en) - cheek pouch (en) - marsupio (es) - escroto, golosinas (es) - vesícula (es) - folículo (es) - folículo piloso (es) - corpus luteum, yellow body (en) - oviducto, tubo uterino (es) - רֶחֶם, רחםmaternica, utroba - endometrium (en) - cordón umbilical (es) - נַרתִיקrodnica, vagina - pička - doncellez, himen (es) - mons, mons pubis, mons veneris (en) - labia majora (en) - labia minora (en) - דַגדֵגָן, דגדגןklitoris - bulbourethral gland, Cowper's gland (en) - Bartholin's gland, Bartholin's glands (en) - אֶשֶך, אָשָכִים, אשךmudo, testis, testisi - epidídimo (es) - צינור הזרע - זָיִן, זין, פִּין, פיןanat.penis, kurac, muški spolni organ, penis, pimpek - זיןkita, kurac, kurčina, penis, pimpek - vesícula seminal (es) - spermatic cord (en) - cavidad nasal, fosa nasal, fosas nasales (es) - laringe (es) - arytaenoid, arytenoid, arytenoid cartilage (en) - גרוגרתAdamova jabučica - מֵיתָרֵי הַקוֹלglasovne žice - bronquio (es) - bronchiole (en) - קְנֶה הַנשִימָהdušnik - צִנוֹר הָעִכִּוּל @@@צִינוֹר הַעִיכּוּל$$$probavni - glándula salival (es) - parótida (es) - glándula sublingual (es) - glándula submaxilar (es) - וֵשֶׁט, ושטgrkljan, jednjak - גִּיד, מְעִי, מֶעִי, קְרָבַייםcrijeva, crijevo, struna - intestino delgado (es) - duodeno (es) - píloro, portanario (es) - yeyuno (es) - íleon (es) - intestino grueso (es) - apéndice cecal, ciego, intestino ciego (es) - colon sigmoideo (es) - apéndice, apéndice vermicular (es) - חַלחוֹלֶת, כרכשתrektum, zadnje crijevo - פִּי הַטַבַּעַתčmar - חיץ הנקביםmeđica - רֹאש - גוּלגוֹלֶתlubanja - גולגולת - frontal, hueso frontal (es) - hueso parietal, parietal (es) - hueso occipital, occipital (es) - mastoides (es) - articulatio synovialis, diarthrosis, synovial joint (en) - בַּעַל צַווָאר -, צַווָארgrlo, koji ima grlo - עוֹרֵף, עוֹר הָעוֹרֵףnabori kože na šiji, šija - deltoides, músculo deltoides (es) - בֵּית הַשֶׁחִיpazuho - גוּף, פֶּלֶג גוּף עֶליוֹןtijelo, torso, trup bez udova - צַדbok, dio tijela, krilo, strana - tórax (es) - chest cavity, thoracic cavity (en) - עָטִיןvime - שָׁד, שָׁדָיִיםbradavica na sisi, cica, dojke, sise - cintura, talle de avispa (es) - כֶּרֶסtrbuh, trbušina - טַבּוּרpupak - בֶּטֶן, כֶּרֶסtrbuh - lat, latissimus dorsi (en) - אֲחוֹרַיִים, חֶלֶק הַלבוּש הַמְכָסֵה אֶת הַיַשבָן, יַשְבָן, יַשׁבָן, יַשבָןpozadina, stražnjica, stražnji dio hlača - עַכּוּזstražnjica - extremidad, miembro (es) - רֶגֶל - יָרֵך, יָרֵךְ, ירךbedro, natkoljenica - כַּף רֶגֶל - זְרוֹע - יָד, ידruka, šaka, šapa - אֶגרוֹף, אגרוףšaka - קְצֶה הָאֶצבַּעvršak prsta - הָאֶצבַּע הַמַראָה, הָאֶצבַּע הַמוֹרָהkažiprst - קְמִיצָה - cordial, dedo corazón, dedo de en medio, dedo del corazón (es) - auricular, dedo auricular, dedo meñique, meñique (es) - nervio ciático (es) - anterior crural nerve, femoral nerve, nervus femoralis (en) - cubital nerve, nervus ulnaris, ulnar nerve (en) - nervus spinalis, spinal nerve (en) - gluteus maximus (en) - esfínter (es) - tensor tympani (en) - עֶצֶם הַיָרֵךbedrena kost - gastrocnemius, gastrocnemius muscle (en) - soleus, soleus muscle (en) - dedo gordo del pie, pulgar (es) - עָקֵב, עָקֵב הַגֶרֶבdonji dio carape - קַרסוֹל, קרסולgležanj - Ahilova tetiva - triceps extensor cubiti (es) - שֶׁלֶטplaketa - faja (es) - aponeurosis (es) - uña del pulgar (es) - פֶּרֶק כָּף הַיָדručni zglob - endoesqueleto, neuroesqueleto (es) - dermatoesqueleto, exoesqueleto (es) - עֲמוּד שִׁדְרָה, עַמוּד שִׁדרָהkičma, kralježnica - músculo del sastre, músculo sartorio (es) - músculo esternocleidomastoideo (es) - húmero (es) - cúbito (es) - peroné (es) - שוֹקָהcjevanica, goljenica - hueso metatarsiano, metatarso (es) - hueso del tarso, tarso (es) - חִיתוּך דִיבּוּרartikulacija - acetabulum, cotyloid cavity (en) - פנים, פרצוףlice - תַו פָּנִיםcrta lica - rotator cuff (en) - membrana serosa (es) - synovial membrane, synovium (en) - cornu (en) - labrocyte, mast cell, mastocyte (en) - neuroanatomía (es) - citologija - histología (es) - diástole (es) - sístole (es) - base (en) - blood-brain barrier (en) - cuerpo (es) - buffalo chip, chip, cow chip, cow dung (en) - קְלִיפַת בֵּיצָהljuska jajeta - חוֹקֵר אֲנָטוֹמיָהanatom - Andreas Vesalius, Vesalius (en) - ostiolo (es) - בְּשָר פְּרִי, צִיפָּה - xylem (en) - tracheid (en) - meristem (en) - parición (es) - לֵידָהporod - fibrinolysis (en) - citric acid cycle, Krebs citric acid cycle, Krebs cycle, tricarboxylic acid cycle (en) - ovulación (es) - לידה - breadth index, cephalic index, cranial index (en) - parto (es) - bubón (es) - genu valgum, knock-knee, tibia valga (en) - esteroide, hormona sexual (es) - progesterona (es) - progestin, progestogen (en) - andrógeno (es) - androsterona (es) - Durabolin, Kabolin, nandrolone (en) - טסטוסטרוןtestosteron - follicle-stimulating hormone, FSH (en) - ICSH, interstitial cell-stimulating hormone, LH, luteinizing hormone (en) - estrógeno (es) - DES, diethylstilbestrol, diethylstilboestrol, stilbestrol, stilboestrol (en) - estrone, Estronol, oestrone, theelin (en) - adrenal cortical steroid, adrenocortical steroid, corticoid, corticosteroid (en) - mineralocorticoid (en) - glucocorticoid (en) - aldosterona (es) - Cortef, cortisol, hydrocortisone, Hydrocortone (en) - cortisona (es) - Deltasone, Liquid Pred, Meticorten, Orasone, prednisone (en) - Decadron, dexamethasone, Dexamethasone Intensol, Dexone, Hexadrol, Oradexon (en) - jalea real (es) - catecholamine (en) - צוֹאָהizmet, izmetine ''f, pl'' - צוֹאָהfekalije - חָרָא, שִיטgovno - meconium (en) - melaena, melena (en) - fecula (en) - שֶתֶןmokraća, urin - גואנו - mielina (es) - melanocyte-stimulating hormone, MSH (en) - thyroid-stimulating hormone, thyrotrophic hormone, thyrotrophin, thyrotropic hormone, thyrotropin, TSH (en) - anabolizante, esteroide anabólico, esteroide anabolizante (es) - sedimentación de la sangre (es) - pulsación, pulso (es) - menstrual cycle (en) - luteal phase, secretory phase (en)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼