Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

agencia de informaciones, agencia de noticias, agencia de prensanieuwsagentschap, nieuwsbureau, nieuwsdienst, persagentschap, persbureau - financiero, fiscalbelasting-, financia ael, financieel, fiscaal, fiskaal - en materia industrial, industrialmenteindustrie-, industrieel, op industrieel gebied - golden parachute (en) - cierre, cierre patronal, locáut, locaut patronaluitsluiting - económicamente, financialmentefinancia ael - matanzamassacre, massamoord, noodslachting, slacht, slachten, slachting - turismotoerisme, toeristenindustrie, toeristenverkeer, vreemdelingenverkeer - embalado, embalaje, envasado, envase, paquetería - fishing (en) - fábrica, factoría, maquinariafabriek, fabrieksgebouw, fabriekshal, molen - jointventure, joint venture, samenwerkingsorgaan, samenwerkingsverband - producciónfabricage, fabricatie, productie, produktie, vervaardiging - sobreproducción, superproducciónoverproductie, overproduktie - onderproductie, onderproduktie - producción, rendimientooutput, produktie, rendement, uitvoer - elaboración de cervezabrouwen - mijnarbeid, mijnbouw, mijnontginning - explotación de placeres - fabricación, industria, obrajefabricage, fabricatie, industrie, nijverheid, productieproces, produktieproces - industrializaciónindustrialisatie, industrialisering, industrializatie, industrializering, ondernemersinitiatief - planificaciónplanning, planologie - planificación urbana, urbanismostadsplanning, stedebouw, stedebouwkunde, stedenbouw, stedenbouwkunde, urbanisme - zonaciónbestemmingsplan, zonering - negociosbusiness, commerce, commercie, handel, handelsverkeer, zaak - finanzas, fondosbetalingsverkeer, geldverkeer - financiación, financiamiento, habilitaciónbekostiging, financiering, sponsoring - inversiónbeleg, belegering, belegging, het investeren, insluiting, investering, omsingeling - aireo - edición, emisión, industria editorial, publicaciónbekendmaking, emissie, het uitgeven, publicatie, publikatie, uitgave, uitgeverij, uitgeversbedrijf, uitgifte - inzending - adaptación, publicación por entregas, serializaciónverschijning in afleveringen - ediciónhuwelijkszegen, publicatie, publikatie, uitgifte - agroindustriaagricultuur, agro-industrie, akkerbouw, bio-industrie, landbouw, landbouwbedrijf, landbouwindustrie - conducción, transportenavigatie, scheepvaart, scheepvaartverkeer, transport, vaart, vervoer, vervrachting - integraciónintegratie, stabilisatie - fusióndiffusie, fusie, menging, samensmelting, vermenging, versmelting - vertical combination, vertical integration (en) - inbouwen - alto hornohoogoven, smeltoven - náuticonautisch - conservería, fábrica de conservasconservenfabriek - fundería, fundicióngieterij, metaalbedrijf, metaalfabriek, metaalgieterij - maquiladora (en) - fábrica de papelpapierfabriek, papiermolen - acerería, acería, fundición de acerometaalbedrijf, staalfabriek, staalgieterij - economicidad, rentabilidadrendabiliteit, rentabiliteit - anuncios, publicidadbekendheid, openbaarheid, publiciteit - relaciones, relaciones públicas, RRPPp.r., pr, public relations - anuncio, reclamoadvertentie, annonce, reclame, reklame, zoekertje - promo, promoción de ventassales-promotion - infomercial, informercial (en) - aviador, circular, flyer, folleto, octavilla, prospectobiljet, brochure, circulaire, folder, foldertje, hand-out, plano, prospectus, prospektus, reclamedrukwerk, reklamedrukwerk, rondschrijven, rondzendbrief, straatdeun, straatliedje, strooibiljet, tijdvers, tijdzang, vlugschrift - top billing (en) - páginas amarillasberoepengids, gouden gids - empresabedrijf, onderneming - agenciabureau - compañía, empresabedrijf, firma, huis, onderneming, zaak - casa, empresa, firmafirma, handelsfirma, handelshuis, huis - asunto, negocioakte, bedrijf, bedrijfsorganisatie, firma, handel, handelsonderneming, handelszaak, huis - compañía holding, holding, sociedad de cartera, sociedad holdingholding, holdingcompany, holding company, holding-company, houdstermaatschappij, participatiemaatschappij - asociación, hermandad, sociedadbevolkingsgroep, broederschap, club, communauteit, commune, communiteit, congregatie, convent, fraterniteit, gemeenschap, klaver, klaveren, klooster, kloostergemeenschap, kolonie, leefeenheid, leefgemeenschap, leefgroep, levensgemeenschap, soos, vereniging, vrijmetselaarsloge, woongemeenschap, woongroep - research staff (en) - dependencia - agencia de publicidadreclamebureau - agencia de turismo, agencia de viajesreisagentschap, reisbureau, reisorganisatie, reisorganisator, toeroperator, touroperator, tour-operator - negocio de la familiafamiliebedrijf, familiezaak, gezinsbedrijf - personalpersoneel, staf - grupo de asesoresbraintrust, denktank - subsidio, subvenciónbetoelaging, overheidssteun, overheidssubsidie, premie, rijksbijdrage, rijkssubsidie, staatssteun, subsidie, tegemoetkoming - mantenimiento de los precios - desempleo, desocupación, paro, paro forzosowerkeloosheid, werkloosheid - coalición, fusióncoalitie[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼