» 

diccionario analógico

ajobo, barcada, c/, carga, cargamento, cargazón, cargo, carguío, consigna, consignación, embarque, envío, flete, partida, remesa, transporteขบวนรถสินค้า, จำนวนสินค้าที่ขนส่งทางเรือ, จำนวนสินค้าที่ส่งไป, สินค้าที่บรรทุก - illegal insider trading, insider dealing, insider trading, self-dealing (en) - almoneda, remate, subastaการขายโดยการประมูล - capitalización - venderขาย, มีเพื่อขาย - lector, subscriptor - entrega, repartoการส่ง - consignment (en) - despachar, enviar, remitirส่ง - abacería, colmado, mercado - acopio, almacenado, almacenaje, almacenamientoการเก็บ, ที่เก็บ - marcaยี่ห้อ - botica, droguería, farmacia que también vende periódicos y comestiblesร้านขายยา, ร้านเวชภัณฑ์ - almohada, camisa, funda, funda de almohadaปลอกหมอน - deal, sell, trade (en) - comercialเกี่ยวกับการค้า - no comercial - exportable - promoverโฆษณา - inventarioการตรวจนับสินค้าที่มีอยู่ในคลัง - comercialismo, mercantilismo, mercantilizaciónการค้า, ระเบียบปฏิบัติการเพื่อการพาณิชย์ - negocioการค้าขาย, การค้าขายสินค้า, ธุรกิจ - librecambio, libre cambio, librecambismo, libre comercio, libre mercadoการค้าเสรี - oferta inicialการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก - business activity, commercial activity (en) - operation (en) - business (en) - patronage, trade (en) - comercio, negocio, operación - importación - exportación - chivo, contrabando, matute, matuteo, meteduríaกฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบ - distribución - márketing, merchandising, venta - narcotráfico - simonía - การขาย - dumping, dúmping, vaciado, vertido - retailing (en) - ventas por teléfono - altanería, buhonería, cetrería, halconería, reventa, volatería - sale (en) - rastrillo, rastrillo benéficoการขายสิ่งของที่ไม่ต้องการแล้ว โดยปกติทำเพื่อหาเงินเข้าสมทบกองทุนหรือมูลนิธิเพื่อการกุศล - embarcar, enviar, expedir, mandar, transportar - enviar, hacer seguir, reenviar, reexpedir, remitirส่งต่อไปยังที่อยู่อื่น - adquirir, percibir, recibirซื้อ - take (en) - abonarse a, subscribir, suscribirse aจ่ายค่าเป็นสมาชิก - pregonar, vender de puerta en puerta, vender por las callesเร่ขาย - aparato - sell (en) - libreríaร้านขายหนังสือ, ร้านหนังสือ - boutique, butí, tiendaร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย - canteen (en) - tienda en cadenaกลุ่มของร้านย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทเดียวกัน - charcuterie (en) - artículo, artículos, bienes, género, géneros, mercancíaพัสดุ, พัสดุ , สินค้า - artículos de consumo, bienes de consumoสินค้าอุปโภคบริโภค - tienda cómoda - gran almacénร้านค้าทั่วไป - almacén, centro comercial, emporio, gran almacén, grandes almacenesร้านค้าขนาดใหญ่, ศูนย์กลางการค้าขาย, ห้างสรรพสินค้า - tienda de descuento - blonda, blondo, mantelito - secador, secadoraเครื่องปั่นแห้ง, เครื่องเป่าแห้ง - bienes duraderos - artículo de exportación, exportaciónการส่งสินค้าออก, การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ, สินค้าส่งออก - alfolí, almacén, cilla, granero, hórreo, pósito, trojยุ้งฉาง - ferretería, quincalla, quincalleríaพ่อค้าเครื่องเหล็ก - hiper, hipermercadoห้างสรรพสินค้า - importaciónการนำสินค้าเข้าประเทศ, สินค้านำเข้า - surtido - artículo, buhonería, carga, efecto, género, géneros, mercadería, mercancía, mercancías, productoสินค้าบรรทุกในรถไฟ - servilletaผ้าเช็ดปาก, ผ้าเช็ดปากที่โต๊ะอาหาร - pizzería - centro comercial, galeríasศูนย์การค้า, ห้างสรรพสินค้า - instituto de belleza, salón de bellezaร้านเสริมสวย - bed sheet, sheet (en) - distribuidor automático - existencias, inventario, stock, surtidoคลังสินค้า - almacén, depósitoคลังสินค้า - autoservicio, súper, supermercadoร้านขายของขนาดใหญ่ที่ผู้ซื้อเลือกหยิบของเอง - máquina expendedora - código de barrasบาร์โค้ด, แถบบาร์โค้ดบรรจุข้อมูลที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ - billeteตั๋ว - conocimiento, Conocimiento de Embarque - venta - order, purchase order (en) - venta por correo - índice de precios - índice del coste de la vidaดรรชนีราคาผู้บริโภค - política comercial - marca, marca registradaเครื่องหมายการค้า - emblema, grafismo, logo, logotipo, marca de fábricaโลโก้ - categoría, categoría de precios - amarro, bulto, cajita, envoltijo, fardo, lío, mazo, paquete, sobreมัด, สินค้า/บริการที่ขายให้ในหนึ่งชุด, หีบห่อ, ห่อของเล็ก ๆ - chain (en) - consorcio, poolความเป็นหุ้นส่วนกัน, สหภาพแรงงาน - cartel, cártel, trustระบบผูกขาดทางการค้า - customs union (en) - Benelux - cámara de comercio, cámara de comercio y Fábricas - market, target group (en) - mercadillo, mercado de objetos usados, rastrillo, rastroตลาดนัด - consumidorผู้บริโภค - auditor, auditora, auditora de cuentas, auditor de cuentas, censora de cuentas, censor de cuentas, contable, contador, contadora, contralor, economista, tenedora de libros, tenedor de librosนักบัญชี - agente de publicidad, anunciador, anunciante, publicistaนักโฆษณา, บริษัทโฆษณา - agente de negocios, corredor, corredor/agente de bolsaนายหน้า - archipámpano, magnate, potentado, staffคนสำคัญมาก, นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก, บุคคลที่มีอำนาจ, ผู้มีอำนาจ - barman, camarera, camareroคนเสิร์ฟเครื่องดื่มในบาร์, บาร์เทนเดอร์ - librera, libreroคนขายหนังสือ - ayudante de camarero - ejecutivo, empresaria, empresario, hombre de negocios, mujer de negociosนักธุรกิจ - ejecutiva, empresaria, mujer de negocios, negocianta - adquiridor, adquiridora, adquiriente, cliente, comprador, compradoraผู้ซื้อ - empresa de catering, proveedorคนที่ขายหรือให้บริการด้านอาหาร - quincallero - chartered accountant (en) - tintorero - concesionario - connection (en) - consignatario, destinatario - cliente - distribuidor - contratista, contratista de obras, emprendedor, empresarioนักลงทุนทางการเงิน - exportador, exportadoraผู้ส่งสินค้าออก - pescadera, pescaderoคนขายปลา - fondista, hospedero, hostelero, mesonero, patrón, patrona, posadera, posadero, ventera, venteroผู้ควบคุมดูแลโรงแรม, เจ้าของบ้านเช่า - importador, importadoraการนำสินค้าเข้าประเทศ - almacenista, comerciante al por mayor, mayoristaพ่อค้าขายส่ง - arrendador, arrendadora - mercero - mercader, negociante - lechera, lechero, ordeñadora, repartidor de lecheคนส่งนมผู้ชาย - operator (en) - amo, dueño, propietario - repartidora de periódicos, repartidor de periódicos - cantinero, patrón/dueño de un bar, taberneroเจ้าของร้านเหล้า - publicista - agente inmobiliario, API, corredor de casas, corredor de fincasคนที่ทำงานเกี่ยวกับการขายบ้านและที่ดิน, นายหน้าขายบ้าน - recepcionistaพนักงานต้อนรับ - dueña de un restaurante, dueño de un restaurante, propietaria de un restaurante, propietario de un restaurante, restaurador - dependienta, vendedora - salesman (en) - agente, comerciante, dependiente, representante, vendedor - secretario - comercial, tendero, traficante, vendedorผู้ขาย - comerciante, tenderoเจ้าของร้าน - abastecedor, aprovisionador, asentista, suministrador - comerciante, mayorista, negociante, tendera, tendero, tratanteนักธุรกิจ, ผู้ค้า, ผู้ติดต่อ, พ่อค้า - Andrew Carnegie, Carnegie (en) - precio, tasaค่าธรรมเนียม - fare, transportation (en) - estipendio, honorario, honorarios, matrículaค่าธรรมเนียม - comisiónค่านายหน้า - seigniorage (en) - tarifaราคา - acarreo, carga, flete, gastos de flete, gastos de transporte, mercancías, transporteค่าขนส่ง, สินค้าที่ขนส่ง - cambio, cotización, cotización de conversión, cotización de divisas, tipo de cambioอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา - งบกำไรขาดทุน - déficit comercial - libro mayor, línea postiza, talonarioรายการเล่นพนัน, สมุดบัญชี - economic value, value (en) - levaduraยีสต์, ส่าเหล้า, เชื้อหมัก, เชื้อเหล้า - conservabilidad, estabilidad, inalterabilidad, período de conservación para la venta[Domaine]

-