Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

breach of trust - confiscatie, inbeslagneming, inbezitneming, konfiskatie, toe-eigening, toeëigening, verbeurdverklaringarrogation, confiscation, distrainment, seizure - award, awarding - aanwijsbaar, bepaalbaar, toewijsbaarassignable, conveyable, negotiable, transferable, transferrable - insinuatieinnuendo, insinuation - legaliseren, legalizeren, legitimeren, wettigendecriminalise, decriminalize, legalise, legalize, legitimate, legitimatise, legitimatize, legitimise, legitimize - concessie, licentie, monopolie van overheidswege, pas, pasje, vergunning, vrijbriefclearance, franchise, licence, license, permit - strafwet, W.v.S., W.v.Str., wetboek van strafrechtcriminal code, penal code - draaier, jokkebrok, leugenaar, leugenaarster, liegbeestfibber, liar, prevaricator - maffia, mafiaCosa Nostra, Maffia, Mafia - illegaal, ongeoorloofd, onwettelijk, onwettig, wederrechtelijk, wetteloosillegally, illicitly, lawlessly - ophanging, opschorting, schorsing, suspensiesuspension, temporary removal - ongeoorloofd, onrechtmatig, onwettigunlawfully - bekeuring, boete, bon, pand, prent, proces-verbaal, verbaal, vermogensstrafamercement, fine, forfeit, mulct - gijzelaar, gijzelhouder, gijzelnemer, kaper, rover, straatrover, struikrover, vliegtuigkaperhighjacker, highwayman, hijacker, road agent, skyjacker - femel, femelaar, huichelaar, hypocriet, hypokriet, kwezel, kwezelaar, pilaarbijter, schijnheiligedissembler, dissimulator, hypocrite, phoney, phony, pretender - gewoonterecht, overlevering, traditieunwritten law - afstraffing, astreinte, bestraffing, boete, dwangsom, geldboete, geldstraf, repressie, straf, strafbaarstelling, strafwerk, vergeldingpenalisation, penalization, penalty, punishment, retribution - introduce - damage, legal injury, wrong - porno, pornografieblue movie, erotica, obscene literature, porn, porno, pornographic literature, pornography, smut - criminaliteit, euveldaad, misdaad, misdadigheid, misdrijf, wanbedrijfcrime, criminal offence, criminal offense, foul play, law-breaking, offence, offense - felonie, misdaad, misdrijf, vergrijpcrime, criminal act, criminal offence, criminal offense, delict, delinquency, felony, offence, offense, outrage, wrongful act - inbreuk, infractie, misdrijf, overtreding, schending, schennis, violatie, wanbedrijf, wetsovertredingbreach of the law, contravention, infraction, infraction of the law, infringement, infringement of the law, invasion, lapse, misdemeanor, misdemeanour, offence, offense, penal offence, transgression, transgression of the law, trespass against the law, violation, violation of the law - eedbreuk, meineedbearing false witness, lying under oath, perjury - begaan, plegencommission, committal, perpetration - aanslag, attentaat, moordaanslag, terreuraanslagassassination attempt, assault, attack, attempt, onslaught, terrorist attack - seksuele mishandelingsex crime, sex offense, sexual abuse, sexual assault - vangstcaptive, capture, seizure - gijzeling, schakingabduction, kidnaping, kidnapping, ravishing, snatch - corruptie, ent, enting, griffel, korruptie, omkoperij, omkopingbribery, corruption, graft - malversatie, verduisteringdefalcation, embezzlement, misapplication, misappropriation, peculation - oplichterijbunco, bunco game, bunko, bunko game, cheat, con, confidence game, confidence trick, con game, flimflam, gyp, hustle, sting - beroving, diefstal, dieverij, ontvreemding, rooffossicking, heist, larceny, misappropriation of funds, raiding, robbery, stealing, theft, thievery, thieving - kruimeldiefstalpetty larceny, pilferage - crimen laesae majestatis, hoogverraad, landverraad, majesteitsschennishigh treason, lese majesty, treason, treason against the state - oorlogsmisdaadwar crime - dacoity, dakoity - heist, rip-off - braak, huisbraak, inbraak, kraakbreak-in, burglary, housebreaking - klappen, klikkenconfess, fink, squeal - beoordeling, het berekenen, inschatting, quotumassessment, judgement, judgment - jureringadjudication - van alle blaam zuiveren, vrijpleiten, vrijspreken, vrijverklarenacquit, assoil, clear, clear of, discharge, exculpate, exonerate, free from blame, vindicate - remand, remit, send back - bereidingswijze, receptuur, rechtsplegingprocedure - deponeren, inschrijven, intekenen, registreren, subscriberenfile, register - aangeven, declarerendeclare - recusal, recusation - wetgevinglawmaking, legislating, legislation - decreet, uitvoeringenactment, passage - huisarresthouse arrest - lichaamsstraf, lijfstrafcorporal punishment - aframmeling, afranseling, een pak rammel, geseling, ranselingdrubbing, flagellation, flogging, hiding, lacing, lashing, licking, tanning, thrashing, whipping - doding, doodstraf, executie, export, exporthandel, terdoodbrenging, terechtstelling, uitvoer, uitvoerhandel, uitvoeringcapital punishment, death penalty, executing, execution - auto-da-fe - electrocutie, elektrokutieburning, electrocution - due process, due process of law - geding, rechtsvervolging, strafvervolgingaction, action at law, criminal prosecution, legal action, legal proceedings - geding, proces, rechtszaak, zaakcase, causa, cause, lawsuit, legal proceedings, suit - lis pendens - procesgang, rechtsganglegal proceeding, proceeding, proceedings - beroep, oproepappeal - arrest, beoordeling, berechting, besluit, judicium, jurering, oordeel, rechterlijke uitspraak, vonnis, vonnissing, wijzingadjudication, decision, decree, judgement, judgment, judicial decision, pronouncement, sentence, sentencing, verdict - verstekvonnis, vonnis bij verstekdefault judgement, default judgment, judgement by default, judgment by default, judgment in absence, judgment in contumacy - judgement on the pleadings, judgment on the pleadings, summary judgement, summary judgment - finding - uitspraakfinding of fact, verdict - vrijspraakacquittal - judicial review - ontkenning, pleidooidefence, defense, demurrer, denial, plea, repudiation - overeenstemmingabidance, compliance, conformation, conformity - legaal, wettelijk, wettiglawful, legal, legislative, licit, statutory - unlawful - juridisch, rechtelijk, rechtsgeleerd, rechtskundig, wettelijk, wettigjuridical, juristic, legal - haram, illegaal, onwettelijk, onwettig, verboden, wederrechtelijkharam, illegal, unlawful - buitengerechtelijk, extrajudicieelextrajudicial - morganatischleft-handed, morganatic - draw - huren, inhurenengage - botvieren, in vrijheid stellen, verlossen, vrijgeven, vrijlatendeliver, free, liberate, loose, release, set at liberty, unloose, unloosen - achter slot en grendel zetten, gevangenzetten, kerkeren, vastzettengaol, immure, imprison, incarcerate, jail, jug, lag, put away, put behind bars, remand - behandelen, verdedigendefend, represent - een eis instellen, voor het gerecht dagenaction, litigate, process, sue - begaancommit, perpetrate, pull - make - electrische stoel, elektrische stoelchair, death chair, electric chair, hot seat - gallows, gibbet - gaskamerdeath chamber, gas chamber - goelaggulag - iron maiden - penal facility, penal institution - blok, kaak, schandpaalpillory, stocks - folterbank, pijnbankrack, wheel - legaliteit, legitimiteit, rechtmatigheid, rechtsgeldigheid, rechtskracht, wettelijkheid, wettigheidlegality, legitimacy - geldigheid, gelding, validiteitvalidity, validness - effect, force - gerechtvaardigdheid, legaliteit, legitimiteit, rechtmatigheid, wettelijkheid, wettigheidlawfulness, legitamacy, legitimacy, rightfulness - rechtsgoedright - entree, terechtkunnen, toegangaccess, accession, admission, admittance, entree - alleenrecht, exclusief recht, optie, prerogatief, privilege, voorrecht, vrijdom, vrijheidexclusive right, exclusive rights, perquisite, prerogative, privilege - rechtentitlement, right - right to life - gewetensvrijheid, vrijheid van gedachtefreedom of conscience, freedom of thought - gelijkberechtiging, gelijkgerechtigdheid, rechtsgelijkheidequality before the law, equality of rights, equality of status - burgerrecht, burgerrechten, grondrechtcivil liberties/rights, civil right, civil rights - geloofsvrijheid, godsdienstvrijheidfreedom of religion, freedom of religious beliefs, freedom of worship, religious freedom - freedom of speech - persvrijheid, vrijheid van drukpersfreedom of the press - freedom of assembly - kiesrecht, stemrechtfranchise, right to vote, suffrage, vote - equal opportunity - competentie, jurisdictie, rechtsbevoegdheid, rechtsmacht, ressortjurisdiction, legal power - justitie, rechtsorde, rechtsstelsel, rechtswezenlegal system - belastingstelsel, fiscaliteit, fiskaliteittax law, tax system - kiesstelsel, kiessysteemelectoral system, voting system - scrutin uninomial system, scrutin uninominal voting system, single-member system, uninominal system, uninominal voting system - list system, scrutin de liste, scrutin de liste system - jus sanguinis - jus soli - jurisprudentie, rechtsgeleerdheid, rechtswetenschapjurisprudence, law, legal philosophy - artikel, bijzin, clausule, lidwoordarticle, clause - handtekening, krabbel, ondertekening, poot, signatuurasterisk signature, signature, starred signature - akteact, deed, instrument, legal document, legal instrument, official document, official paper - negotiable instrument, negotiable security, transferable instrument, transferable security - strafblad, strafregistercriminal record, police record, record - identiteitsbewijs, legitimatie, legitimatiebewijs, legitimatiekaart, legitimatiepapier, pas, paspoort, persoonsbewijspassport - procuratiepower of attorney - arbeidsvergunning, werkvergunningworking papers, work papers, work permit - justitie, recht, rechtswezen, wet, wetgevinglaw - statute of limitations - constitutie, grondwet, konstitutie, regeringsbestel, regeringsstelsel, regeringsvorm, staatsbestel, staatsinrichting, staatsorde, staatsrecht, staatsregeling, staatsvormconstitution, fundamental law, organic law - Constitution, Constitution of the United States, U.S. Constitution, United States Constitution, US Constitution - publiekrecht, publiek rechtpublic law - civil law, jus civile, Justinian code, Roman law - Salic law - blue law - poor law - strafrechtcriminal law - arrest, decreet, edict, verordeningdecree, edict, fiat, order, rescript - oekazeukase - judicial separation, legal separation - ban, embargo, handelsembargo, inhibitie, interdictie, proscriptie, verbod, vogelvrijverklaringban, prohibition, proscription - codicilcodicil - euthanasieverklaringliving will - cachet, lettre de cachet - aangiftebiljet, aanslagbiljet, belastingaangifte, belastingaangiftebiljet, belastingaanslag, belastingformulierincome tax form, income tax return, return, tax assessment, tax form, tax return - bouwvergunningbuilding licence, building license, building permit, planning application, planning consent, planning permission - rijbevoegdheid, rijbewijs, rijvaardigheidsbewijsdriver's licence, driver's license, driving licence, driving license - letter of mark and reprisal, letter of marque, letters of marque - licentie, octrooi, patent, startvergunningletters patent, patent - arrestjudgement, judgment, legal opinion, opinion - dissenting opinion - explootjudicial writ, writ - machtiging, mandaat, opdracht, volmachtauthorisation, authorization, mandate, proxy, warrant - dagvaardingprocess, summons - accusatiecharge, complaint - plea bargain, plea bargaining - statuutlegislative act, statute - legal code - paraaf, visumstamp, visa - bewijsevidence - corpus delicti - declaratiedeclaration - depositie, eedaflegging, getuigenis, getuigenverklaring, testimoniumaffidavit - concordaat, overeenkomstcompact, concordat, covenant - enquête, geloofsonderzoek, geloofsvervolging, getuigenverhoor, inquisitie, kerkvervolginginquisition - notice - accusatie, beschuldiging, incriminatie, telastlegging, tenlasteleggingaccusal, accusation - tegenbeschuldigingrecrimination - aanvechting, beschuldigingcontesting, disputation, impeachment - verdedigingdefence, defense, defense lawyers, defense team - bar, legal community, legal profession - georganiseerde misdaadgangdom, gangland, organized crime - Black Hand - Camorra - crime syndicate, family, mob, syndicate - Internationaal GerechtshofICJ, International Court of Justice, World Court - Bench - gerecht, gerechtshof, hof, huuradviescommissie, justitie, rechtbank, rechtscollege, tribunaal, vierschaarbar, bench, court, court of justice, court of law, judicature, law court, tribunal - consistorie, kerkenraad, kerkeraadconsistory - criminal court - juvenile court - military court - Star Chamber - superior court - high court, state supreme court, supreme court - jurisprudentie, wetgevingjurisprudence, law - administratief recht, bestuursrechtadministrative law - canon law, ecclesiastical law - international law, law of nations - scheepsrecht, zeewetadmiralty law, marine law, maritime law - krijgswet, oorlogsrecht, oorlogsstrafrecht, oorlogswet, staat van belegmartial law - handelsrecht, handelswetgevingcommercial law, commercial legislation, law merchant, mercantile law - statutory law - apache, straatschuimerapache - bedrijver, boosdoener, boosdoenster, dader, overtreder, pleger, schuldigeevildoer, offender, wrongdoer - handlanger, handlangster, medeplichtigeabetter, abettor, accessory, accomplice, partner in crime - handlanger, medeplichtigeaccessary, accessory, accomplice - aangeklaagde, beklaagde, beschuldigde, gedaagde, gedagvaarde, gerekwireerde, verdachtedefendant, suspect, the accused - aanrander, aanvaller, agressor, zedendelinquentaggressor, assailant, assaulter, attacker - bandiet, boef, overvaller, overvalster, struikroverbandit, blackguard, brigand, desperado, mugger, raider, villain - advocaatbarrister - dranksmokkelaarbootlegger, moonshiner - agressieveling, bendelid, beul, branieschopper, breedbekkikker, bruut, bully, driftkikker, driftkop, druktemaker, dwingeland, gifkikker, heethoofd, herriemaker, herrieschopper, hooligan, houwdegen, ijzervreter, kemphaan, knokker, lawaaimaker, lawaaischopper, levenmaker, nozem, onmens, ordeverstoorder, praatjesmaker, punk, punker, punkie, rabauw, ruwe kerel, schoffie, straatjongen, straatschender, vandaal, vechtersbaas, vechtjas, vernielal, vernieler, voetbalvandaal, woesteling, wreedaardbrute, bully, hooligan, rough, roughneck, rowdy, ruffian, tough, yahoo, yob, yobbo, yobo - inbreekster, inbreker, insluiper, krakerburglar, housebreaker - aanhanger, bondgenootcollaborator, confederate, henchman, partner in crime - oplichter, zwendelaarcon artist, confidence man, con man - forensisch patholoog-anatoom, forensisch patoloog-anatoom, keuringsarts, lijkschouwer, rechter van instructie, sociaal-geneeskundigecoroner, court doctor, forensic doctor, medical examiner - Barbary pirate, corsair - crimineel, delinquent, fijt, krimineel, misdadiger, misdadigster, onderwereldfiguur, vogelvrijverklaarde, vogelvrij verklaardecrime, criminal, crook, felon, malefactor, outlaw - apatride, d.p., displaced person, dp, staatlozedisplaced person, DP, stateless person - DA, district attorney - controleur, dijkmeester, examinator, insp., inspecteur, inspectrice, inspekteur, inspektrice, opzichter, opzichteresexaminer, inspector - beul, scherprechterexecutioner, public executioner - executant, executeur, executeur-testamentair, uitvoerder, uitvoersterexecutor, executrix - gedeporteerdedeportee, exile - uitroeier, verdelgereradicator, exterminator, terminator - bendelid, gangstergangster, mobster - gangster, gewapend persoon, huurdoder, huurmoordenaargun, gun for hire, gunman, gunslinger, hired assassin, hired gun, hired killer, hitman, hit man, shooter, torpedo, triggerman - beul, scherprechterhangman - gegijzelde, gijzelaar, gijzelaarsterhostage, surety - afkijker, imitatorimitator, impersonator - bedrieger, bedriegster, flessentrekker, fraudeur, kroonpretendent, kwartjesvinder, nepper, oplichter, troonpretendentcheat, deceiver, fake, faker, fraud, imposter, impostor, pretender, pseud, pseudo, role player, sham, shammer - dodelijk, killercut-throat, killer, slayer - advocaat, advocate, gevolmachtigde, jurist, meester, pleiter, proc., procuratiehouder, procureur, raadsman, rechtsgeleerde, rechtskundige, verdediger, voorspraak, wetgeleerdeattorney, lawyer - wetgevende macht, wetgeverlawgiver, lawmaker, legislator - charlatan, kwakzalvercharlatan, mountebank - liquidateur, liquidator, moordenaar, moordenares, sluipmoordenaar, worger, worgster, wurger, wurgsterassassin, cutthroat, liquidator, manslayer, murderer, murderess, strangler - domperobscurantist - ombudsman, ombudsvrouwombudsman - partijparty - kinderlokker, pedo, pedofielchild molester, paederast, pederast - bedrijfster, bedrijver, boosdoener, boosdoenster, dader, daderes, pleegster, pleger, schuldige, veroorzaakster, veroorzakerculprit, evildoer, guilty person, perpetrator - aanklaagster, aanklager, eiser, klager, reclamantaccuser, complainant, plaintiff - boekanier, overvaller, piraat, plunderaar, plunderaarster, raider, roofster, roverbrigand, corsair, despoiler, freebooter, looter, pillager, pirate, plunderer, raider, robber, rover, spoiler - gifmenger, vergiftigerpoisoner - politieke gevangene, politiek gevangene, staatsgevangenepolitical prisoner - arrestant, gearresteerde, gedetineerde, gevangenecaptive, prisoner - krijgsgevangenePOW, prisoner of war - privédetective, privé-detectiveoperative, PI, private detective, private eye, private investigator, shamus, sherlock - eiser, eiseresprosecuting attorney, prosecuting officer, prosecutor, prosecutrix, public prosecutor - Queen's Counsel - verkrachten, verkrachter, vrouwenschenderraper, rapist, violator - asielzoeker, asielzoekster, emigrant, hugenoot, ontheemde, refugié, uitgewekene, uitwijkeling, vluchteling, vluchtelingedisplaced person, emigré, fugitive, person seeking political asylum, refugee - tornmesjeripper - rover, straatdief, straatroverrobber - sadomasochist, sadomasochistesadomasochist - seriemoordenaarserial killer, serial murderer - zondaarevildoer, sinner - skin, skinheadskin, skinhead - smokkelaar, smokkelaarstercontrabandist, moon curser, moon-curser, runner, smuggler - pederast, sodemieterbugger, pederast, sod, sodomist, sodomite - Tartufe, Tartuffe - Ted, Teddy boy - dief, dieveggerobber, stealer, thief - beheerder, curator, regent, trusteedebt security, legal guardian, trustee - usurpatorsupplanter, usurper - getuige, informant, informante, zegsman, zegsvrouwinformant, informer, witness, witnesser - getuigeattestant, attestator, attestor, witness - yardie - Mary Magdalen, Mary Magdalene, St. Mary Magdalen, St. Mary Magdalene - Henry Morgan, Morgan, Sir Henry Morgan - Bartholomew Roberts, Roberts - Blackbeard, Edward Teach, Edward Thatch, Teach, Thatch - buit, contrabande, dagprijs, poet, prijs, roofgoed, sluikgoed, sluikwaar, smokkelwaar, veroveringbooty, dirty money, loot, pillage, plunder, prize, spoils, swag - erfgoedheritage, inheritance - erfenis, legaat, vermakingbequest, legacy - exemplary damages, punitive damages, smart money - escrow - groeiprocesgrowth - rechtstoestandlegal status - vrijheidliberty - constraint, restraint - detentie, gevangenschap, gijzeling, krijgsgevangenschapcaptivity, immurement, imprisonment, incarceration - durance - alarmtoestand, crisis, crisissituatie, noodgeval, noodsituatie, noodtoestandemergency - immuniteit, vrijstellingexemption, freedom - strafvrijstellingimpunity - crime rate[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼