Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

IMO, International Maritime Organization (en) - نام نویسیimmatricolazione, intestazione, iscrizione, registrazione, voltura - مملکت المانGermania, R.F.T., Repubblica Federale di Germania, Repubblica Federale Tedesca - Andorra - Islas Canarias ''fpl'' (es) - Utah (es) - Antananarivo, capital of Madagascar (en) - Benin - پکنPechino - Al Qahira, Cairo, capital of Egypt, Egyptian capital, El Qahira (en) - spagnolo - باز سامانی؛ تجدید سازمان, تغيير و تحول, دگرگونىriassetto, ridimensionamento, rimaneggiamento, rimpasto, riordinamento, riorganizzamento, riorganizzazione, ristrutturazione - Veneto - French Revolution (en) - دوك نشين, قلمرو دوشس, قلمرو دوكgranducato - Papeete (en) - صدر اعظم, نخست وزيرpremier, presidente del Consiglio dei Ministri, presidentessa del Consiglio dei Ministri, primo ministro - Lione - Orly (en) - Oran (en) - کاناداCanada, Canadà - Costa Rica - Danimarca - Essen (en) - Etiopia - کوه اورستil monte Everest, l’Everest - capital of Pakistan, Islamabad (en) - Granada (en) - Manchuria (es) - هند , هندوستانIndia - Bahama - Italia - capital of Mozambique, Maputo (en) - Nueva Jersey (es) - Nigeria - capital of Mongolia, Kulun, Ulaanbaatar, Ulan Bator, Urga (en) - Papua Nuova Guinea - Paraguay - پرتقالPortogallo - El Salvador - Santa Fe (es) - Seine, Seine River (en) - Fengtien, Moukden, Mukden, Shenyang (en) - Siberia - Sierra Leone - Somalia - Milano - Ceylon, Sri Lanka - Tejas, Texas (es) - Salonica, Salonika, Thessalonica, Thessaloniki (en) - T'ien-ching, Tianjin, Tientsin (en) - Sumatra (es) - Timbuktoo, Timbuktu (en) - Toronto (en) - Tunisia - Turkmenistan - تهران, طهران Teheran - S.U., SSSR, U.R.S.S., Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Unione Sovietica - Utrecht - capital of Liechtenstein, Vaduz (en) - Vaticano - Vermont (es) - Virginia Occidental (es) - Vladivostok (en) - Canton, Guangzhou, Kuangchou, Kwangchow (en) - San Marino - Ashur, Assur, Asur (en) - ribera (es) - Chester (en) - بخش؛ قسمتdicastero, dipartimento, ministero, reparto - Labrador (en) - Lund (en) - لهستانPolonia - organico - رئیسpresidente, presidentessa - وزير, وزير مختار, وزیرministra, ministro - Dresden (en) - Long Beach (en) - قازان - Mycenae (en) - foreign (en) - domestic (en) - نظ.logistica - prescrizione, regolamentazione - عدالتgiustizia - سازماندهیorganigramma, organizzazione, podismo - تنظيم و تنسيق خود, سروسامان دهى بنفس خود - Austerlitz, battle of Austerlitz (en) - Battle of Britain (en) - Battle of the Marne, Belleau Wood, Chateau-Thierry, Marne River (en) - Blenheim (en) - Bouvines (en) - battle of Caporetto, Caporetto (en) - Chaeronea (en) - Al Alamayn, Battle of El Alamein, El Alamein (en) - Battle of Fontenoy, Fontenoy (en) - battle of Hohenlinden, Hohenlinden (en) - battle of Ivry, Ivry, Ivry la Bataille (en) - Battle of Jena, Jena (en) - battle of Jutland, Jutland (en) - battle of Leuctra, Leuctra (en) - magenta (es) - Mantinea, Mantineia (en) - مسابقه دوصحرايى, مسابقه دو ماراتونmaratona - Marengo (en) - battle of Minden, Minden (en) - battle of Navarino, Navarino (en) - battle of Panipat, Panipat (en) - battle of Pharsalus, Pharsalus (en) - battle of Plassey, Plassey (en) - battle of Plataea, Plataea (en) - Pleven, Plevna (en) - battle of Poitiers, Poitiers (en) - Battle of Ravenna, Ravenna (en) - Battle of Rocroi, Rocroi (en) - battle of Rossbach, Rossbach (en) - battle of St Mihiel, Saint-Mihiel, St Mihiel (en) - Salerno (en) - battle of Soissons-Reims, battle of the Aisne, battle of the Chemin-des-Dames, Soissons (en) - battle of Solferino, Solferino (en) - battle of Tertry, Tertry (en) - battle of Thermopylae, Thermopylae (en) - battle of Valmy, Valmy (en) - battle of Verdun, Verdun (en) - battle of Wagram, Wagram (en) - Battle of Waterloo, Waterloo (en) - battle of Ypres, first battle of Ypres, Ypres (en) - battle of Ypres, second battle of Ypres, Ypres (en) - battle of Zama, Zama (en) - February Revolution, Russian Revolution (en) - October Revolution, Russian Revolution (en) - future, next, succeeding (en) - reame, regno - national (en) - international (en) - جهنی؛ در سراسر جهانin tutto il mondo, mondial, mondiale - multinazionale - denominare, designare, nominare - منحل شدن؛ از هم پاشیدنdisperdersi, licenziare - accept (en) - ازارث, از عهدۀ خود برداشتن, کناره گیری کردنabdicare, rinnegare, rinunciare - ترک کردن, خيمه بر بستن, رفتنlasciare, partire - designar, nominar, proponer (es) - اداره کردن, حق.amministrare, gestire - اداره كردن, اداره کردن, بر كار كسي نظارت كردن, رياست كردن, سرپرستى كردن, سرپرستي كردن, مباشرت كردن, نظارت كردن بر, نظارت کردن, کنترل کردن, کنترل کردن؛ تحت فرمان داشتنcontrollare, dirigere, gestire, manovrare, sorvegliare, supervisionare, tenere sotto il proprio controllo - قرار دادى, ماهده اى, مقاطعه اى, پيمانىcontrattuale - Appian Way (en) - Aswan High Dam, High Dam (en) - اجرايى, اجرایی, ادارى, مجرىamministrativo, d'amministrazione - Roman, Romanic (en) - Roman (en) - Bosnian (en) - argentino, argentino/argentina - Neapolitan (en) - ر.logistico - corso - Alpine (en) - Andean (en) - Ghanaian, Ghanese, Ghanian (en) - griego moderno (es) - Dachau (en) - کلاسورarchivio, cartelliera, casellario, classificatore, lima, raccoglitore, registratore, schedario - ritrovo - Humber Bridge (en) - Louvre, Louvre Museum (en) - Canale di Panamá - Pierre Laporte Bridge (en) - Quebec Bridge (en) - authorisation, authority, authorization, sanction (en) - dichiarazione - موسسه؛ انجمن, موسسه؛ دستگاه, موسسه ؛ سازمانente, istituto, istituzione, organismo, organo, stabilimento - amministrazione, organo amministrativo - gabinetto, ministero - editorial department (en) - گنجینهtesoreria - AEC, Atomic Energy Commission (en) - C.I.A., Canadian Institute of Actuaries, Central Intelligence Agency, CIA (en) - NASA - Office of Management and Budget, OMB (en) - agricoltura - comercio (es) - dicastero della difesa - formazione, ministero della pubblica educazione - Department of Energy, DOE, Energy, Energy Department (en) - Social Security Administration, SSA (en) - Department of Housing and Urban Development, Housing and Urban Development, HUD (en) - giustizia, ministero di grazia e giustizia - F.B.I., polizia giudiziaria, squadra investigativa - Department of Labor, DoL, Labor, Labor Department (en) - Esteri, ministero degli affari esteri, ministero degli Esteri - ministero degli interni, ministero dell'interno - National Park Service (en) - ATF, Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms (en) - fisco - Department of Transportation, DoT, Transportation (en) - PO, Post Office, United States Post Office, US Post Office (en) - Congress, U.S. Congress, United States Congress, US Congress (en) - مدیریت, هيئت حاكمهamministrazione - unidad (es) - Corpi di Pace - machine (en) - United Nations Secretariat (en) - TC, Trusteeship Council (en) - Economic and Social Council, ECOSOC (en) - Commission on Human Rights (en) - U.N.I.C.E.F. - F.A.O. - GATT, General Agreement on Tariffs and Trade (en) - IAEA, International Atomic Energy Agency (en) - banca mondiale - ICAO, International Civil Aviation Organization (en) - IDA, International Development Association, Investment Dealers Association of Canada (en) - IFC, International Finance Corporation (en) - ILO, International Labor Organization, International Labour Organization (en) - F.M.I., Fondo Monetario Internazionale - U.N.E.S.C.O. - O.M.S., Organizzazione Mondiale della Sanità - WMO, World Meteorological Organization (en) - انجمن؛ شوراconcilio, consiglio - گروه مشاوران ویژهconsiglio privato - junta de empresa (es) - هيئت حاكمه اتحاد جماهير شوروىsoviet - دبيرخانه, هيئت دبيران و كارمندان دفترىamministrazione, segretariato, segreteria - هیئت بررسی؛ کمیسیونcomitato, commissione - citizens committee, committee (en) - سوكميسيون, كميته فرعى, كميته فرعيsottocomitato, sottocommissione - كميته دائمى - كميته رهبرىcomitato direttivo - politburó (es) - PAC, political action committee (en) - در شوروىpresidium - Corte Suprema - اداره؛ دفترagenzia, autorità statale, bureau, ente statale, ispettorato - intelligence, intelligence agency, intelligence service (en) - servicio secreto (es) - organ (en) - banca centrale - Fed, Federal Reserve, Federal Reserve System, FRS (en) - Bank of England (en) - Bank of Japan (en) - غير نظامى, مجموعه کارمندان کشوریamministrazione statale, burocrazia - هيئت مديرهdirezione, dirigenti, staff - هیئت مدیرهdirezione, gestione - United States Cabinet, US Cabinet (en) - agenzia - تاسيسات ادارى, حكومت ادارى, ديوان سالارى, دی, رعايت تشريفات ادارى بحد افراط, كاغذ پرانى, مجموع گماشتگان دولتى, مقرراتى واهل كاغذ بازى, کشور دیوان سالارburocratismo, burocrazia, formalismo burocratico, ingranaggi della burocrazia - World Council of Churches (en) - host (en) - circolo, circoscrizione - اندلس - كشور, موطن, ميهن, کشور اصلىmadrepatria, paese, paese d'origine, patria, terra natale, terra natia - stato cuscinetto - capitale, capoluogo - مرکز شهرcentro, centro città, centro della città, centro urbano, cuore della città - پایتخت, کلان شهرcapitale, capoluogo, centro urbano, città, metropoli - بويژه در سويسcantone - comune, municipio - inner city (en) - دیار؛ سرزمین, ملت؛ مردمbengodi, nazione, parte, regione, stato, terra - مركز بخشدارىcapoluogo di provincia - capoluogo di contea - dipartimento - طبقه و سلك اسقفان, قلمرو اسقف, مقام اسقفىdiocesi - بخش, بلوك, حوزه, قلمرو, محله, ناحيه, ناحیه؛ بخش, ناحیه؛ منطقهcompartimento, distretto, dominio, dominion, mandato, quartiere, regione, territorialità, territorio - تحت محاصرهenclave - quartiere residenziale - محله فواحشquartiere a luci rosse - حومه, حومه نشينيperiferia, sobborgo, suburbio - قلمرو؛ حیطهbengodi, dominio, territorio - قلمرو و حكومت دوك بزرگarciducato - قلمرو دوك, مقام دوكducato - امیر نشین, شاهزادگى, قلمرو شاهزادهprincipato - ناحيه زرخيزzona aurifera - prenotazione, riserva - circoscrizione, giurisdizione - پادشاهی, کشور پادشاهی - قيمومت, كشور تحتالحمايهprotettorato - مقرluogo, sede, seggio - baraccopoli, bidonville, slum - ایالت؛ استانprovincia - Strand (en) - ساكنين قصبه ياشهرستان, شهرستانcittadina - نامیبیاNamibia - افغانستانAfganistan, Afghanistan - کابل - آلبانیAlbania - Tirana - الجزایرAlgeria - Algeri - Angola - Angolan capital, Luanda (en) - Antigua e Barbuda - Antigua - Barbuda (en) - Redonda (en) - Patagonia (es) - Buenos Aires - Rheinland, Rhineland (en) - Bulgaria - سوفیه , صوفیا , صوفیهSofia - میانمارBirmania, Myanmar - یانگون - Mandalay (en) - Bujumbura, capital of Burundi, Usumbura (en) - Cambogia - Cambodian capital, Phnom Penh, Pnom Penh (en) - Camerun - Douala (en) - Capo Verde - capital of Cape Verde, Cidade de Praia, Praia (en) - Repubblica Centrafricana - Bangui, capital of Central Africa (en) - Colombo (es) - capital of Chad, Fort-Lamy, N'Djamena, Ndjamena (en) - Cile - Antofagasta (en) - Valparaiso (en) - Tierra del Fuego (es) - چینCina, Repubblica Popolare Cinese - Chongqing, Chungking (en) - Gansu, Gansu province, Kansu (en) - Sichuan, Szechuan, Szechwan, Szechwan province (en) - Yunnan, Yunnan province (en) - Lanchou, Lanchow, Lanzhou (en) - Loyang, Luoyang (en) - Hangchow, Hangzhou (en) - Nanjing, Nanking (en) - شانگهایShanghai - capital of Taiwan, Taipeh, Taipei (en) - Taichung (en) - Hong Kong - Colombia - بوگوتاBogotà - Comoros, Federal Islamic Republic of the Comoros (en) - Brazzaville (en) - Zaire - Kinshasa, Leopoldville (en) - Costa d'Avorio - آبیجانAbidjan - Guatemala - capital of Guatemala, Guatemala City (en) - Belize - Honduras - Honduran capital, Tegucigalpa (en) - Salvadoran capital, San Salvador (en) - Nicaragua - capital of Nicaragua, Managua, Nicaraguan capital (en) - Merida (en) - Messico - Acapulco, Acapulco de Juarez (en) - Guadalajara (en) - Città del Messico - Oaxaca, Oaxaca de Juarez (en) - Tijuana (en) - Veracruz (en) - avana, L'Avana - Haitian capital, Port-au-Prince (en) - Repubblica Dominicana - capital of the Dominican Republic, Ciudad Trujillo, Santo Domingo (en) - San Juan (en) - Trinidad (es) - Tobago (es) - Trinidad e Tobago - capital of Trinidad and Tobago, Port of Spain, Port-of-Spain (en) - Nicosia - Cecoslovacchia - پراگPraga - Togo - Zelanda - Copenaghen, Copenhagen - جیبوتیGibuti - Roseau (en) - Guinea Equatoriale - Malabo (en) - Bioko (en) - Norvegia - Svalbard - Lofoten (en) - Oslo - Bergen (en) - Nidaros, Trondheim (en) - سوئدSvezia - Stoccolma - Goeteborg, Goteborg, Gothenburg (en) - آلمان شرقیGermania dell'Est, R.D.T., Repubblica Democratica Tedesca - Bassa Sassonia - West Berlin (en) - Lipsia - Weimar (en) - Baviera - Bonn (en) - Colonia - Braunschweig, Brunswick (en) - Francoforte - Amburgo - Mannheim (en) - مونیخMonaco, Monaco di Baviera - Nuremberg, Nurnberg (en) - Stuttgart (en) - palatinado (es) - Prussia - Turingia - Ecuador - Guayaquil (en) - Quito - Galapagos, Galapagos Islands (en) - Eritrea - Addis Ababa - Figi - Suva (en) - فنلاندFinlandia - Carelia, Karelia (es) - Helsinki - یونانGrecia - Attica - Corinto - Argos (en) - Delphi (en) - Esparta (es) - Laconia (en) - ilion (es) - Boeotia (en) - Tesalia (es) - Arcadia - Peloponnese, Peloponnesian Peninsula, Peloponnesus (en) - Lemnos, Limnos (en) - West Bank (en) - Gaza, Gaza Strip (en) - Golan, Golan Heights (en) - اورشليم, اورشلیم, اورشلیم مقدس , بيت المقدس, بیت المقدس , قدس شریف Gerusalemme - calvario, Gólgota (es) - Cotswold Hills, Cotswolds (en) - Tel Aviv - Haifa, Hefa (en) - Jaffa, Joppa, Yafo (en) - Italian Peninsula (en) - Tessin, Ticino (en) - Pompeii (en) - Herculaneum (en) - Abruzzi, Abruzzi e Molise (en) - Aquila, Aquila degli Abruzzi, L'Aquila (en) - Basilicata - Calabria (en) - Campania (en) - Napoli - Messina - Capri (en) - Ischia (en) - Emilia-Romagna (en) - Bologna - Friuli-Venezia Giulia (en) - Lazio - Liguria - Genova - Lombardia - Marche, Marches (en) - Molise (en) - Pisa (en) - Torino - Apulia, Puglia (en) - Bari (en) - Palermo - Toscana, Tuscany (en) - Trentino-Alto Adige (en) - Umbria (en) - Valle D'Aosta (en) - Padova - Venezia - Verona (en) - رومانیRomania - Bucarest - Ruanda - capital of Rwanda, Kigali (en) - Iugoslavia, Jugoslavia - HervatestanCroazia - Montenegro - بوسنی و هرزگوینBosnia, Bosnia ed Erzegovina, Bosnia-Erzegovina - سارایوو , سرایووSarajevo - Slovenia - Ljubljana (en) - بلگرادBelgrado - Dubrovnik, Ragusa - زاگربZagabria - Serbia (es) - Baffin Island (en) - Acadia (en) - Canadian Maritime Provinces, Maritime Provinces, Maritimes (en) - Alberta - Calgary (en) - Edmonton (en) - British Columbia (en) - ونکوور، بریتیش کلمبیا - Manitoba - Fredericton (en) - Northwest Territories (en) - Halifax (en) - Ontario (en) - Isla Príncipe Eduardo (es) - Charlottetown (en) - Quebec - Montreale - Saskatchewan (en) - Regina (en) - Saskatoon (en) - canberra (es) - Queensland (en) - Brisbane (en) - Nuovo Galles del Sud - Sydney (en) - Melbourne (en) - Hobart (en) - South Australia (en) - Adelaide (en) - Western Australia (en) - Perth (en) - Territorio del Nord - Gilbert Islands (en) - Kiribati - New Britain (en) - capital of Papua New Guinea, Port Moresby (en) - اتریشAustria - Tirol, Tyrol (en) - Vienna - '''Nassau''' - capital of Bahrain, Manama (en) - Bangladesh, Bangla Desh - capital of Bangladesh, Dacca, Dhaka (en) - Flanders (en) - Belgio - بروکسلBruxelles - Amberes (es) - Brujas (es) - بوتانBhutan - Botswana - capital of Botswana, Gaborone (en) - Bolivia (es) - La Paz - Brasile - Brasilia - Rio de Janeiro - Pernambuco, Recife (en) - Gran Bretagna, Regno Unito - انگلستانInghilterra - لندنLondra - Greenwich (en) - West End (en) - Westminster Abbey (en) - لیورپول - Brighton (en) - Bristol (en) - Leeds (en) - Newcastle, Newcastle-upon-Tyne (en) - Reading (en) - Sheffield (en) - Berkshire (en) - Cornovaglia - Leicester, Leicestershire (en) - Lincolnshire (en) - Yorkshire (en) - North Yorkshire (en) - West Yorkshire (en) - South Yorkshire (en) - West Country (en) - Irlanda del Nord - Belfast - Repubblica Irlandese - Dublino - Scozia - altopiani scozzesi, Highlands - Edimburgo - Glasgow - Hebridean Islands, Hebridean Isles, Hebrides, Western Islands, Western Isles (en) - Galles - Cardiff (en) - Swansea (en) - Brunei - سلطنت, قلمرو سلطانsultanato - Burkina Faso - Egitto - Assouan, Assuan, Aswan (en) - El Giza, Giza, Gizeh (en) - El-Aksur, Luxor (en) - Assam (en) - Penjab (es) - Nuova Delhi - Delhi, Old Delhi (en) - Calcuta (es) - Bombay, Mumbai (en) - Chennai, Madras (en) - Bihar (en) - Maharashtra (en) - Orissa (en) - نپالNepal - capital of Nepal, Kathmandu, Katmandu (en) - Tibet - اندونزیIndonesia - Bali - Celebes, Sulawesi (en) - jacarta (es) - Bandung (en) - ایرانIran - Mashhad, Meshed (en) - شیراز - Tabriz (en) - Persia, Persian Empire (en) - Persepolis (en) - عراقIrak, Iraq - بغدادBagdad, Baghdad - Adrianople, Adrianopolis, Edirne (en) - Babylon (en) - Nineveh (en) - Tokio, Tokyo - Osaka (en) - Ryukyu Islands (en) - Kyoto - Hiroshima (en) - Sapporo (en) - Amman, capital of Jordan (en) - Akaba, Al Aqabah, Aqaba (en) - Jericho (en) - Kenia, Kenya - Nairobi - Mombasa (en) - کویتil Kuwait, Kuwait - فرانسهFrancia - Latin Quarter, Left Bank (en) - Right Bank (en) - Cannes (en) - Marsiglia - Nizza - Riviera (en) - Alsazia - Anjou (es) - Aquitaine, Aquitania (en) - Artois (en) - Auvergne (en) - Bourgogne, Burgundy (en) - Bretagna - Centre (en) - Champagne, Champagne-Ardenne (en) - Gascogne, Gascony (en) - Ile-de-France (en) - Languedoc-Roussillon (en) - Limousin (en) - Lorraine, Lothringen (en) - Midi-Pyrenees (en) - Nord-Pas-de-Calais (en) - Pays de la Loire (en) - Picardie, Picardy (en) - Poitou, Poitou-Charentes (en) - Normandía (es) - Provenza - Gabon - capital of Gabon, Libreville (en) - Gambia - Banjul, capital of Gambia (en) - Ghana - Accra (es) - Grenada - Guinea - capital of Guinea, Conakry, Konakri (en) - Guinea Bissau - Bissau, capital of Guinea-Bissau (en) - Guayana, Guyana - Georgetown (es) - هلندOlanda, Paesi Bassi - Amsterdam - Nijmegen (en) - Rotterdam (en) - Leiden, Leyden (en) - مجارستانUngheria - بوداپستBudapest - Reykjavik - le isole Orcadi ''f pl'', le Orcadi ''f pl'' - le isole Shetland, le Shetland - Corea del Nord - capital of North Korea, Pyongyang (en) - Corea del Sud, Repubblica di Corea - سئولSeul - لائوسLaos - capital of Laos, Laotian capital, Vientiane (en) - Libano - بیروتBeirut - Lesotho - capital of Lesotho, Maseru (en) - Liberia - capital of Liberia, Liberian capital, Monrovia (en) - لیبیLibia - Liechtenstein - Malawi - capital of Malawi, Lilongwe (en) - مالزیMalaysia, Malesia - Kuala Lumpur - East Malaysia (en) - North Borneo, Sabah (en) - Sarawak (en) - Male (en) - Mali - Bamako (en) - Valletta - Mauritania - Nouakchott (en) - Port Louis (en) - Monaco, Principato di Monaco - Monte Carlo (en) - Marocco - Casablanca (en) - rabat (es) - Tangeri - Mozambico - capital of Niger, Niamey (en) - Abuja, capital of Nigeria, Nigerian capital (en) - عمانOman - مسقطmoscato - Cachemira, Kashmir (es) - پاکستانPakistan - کراچیKarachi - Peru, Perù - capital of Peru, Lima (en) - كاغذ مانيل, مانيلا پايتخت جزاير فيليپينManila - Varsavia - Cracovia - le Azzorre ''f pl'' - Lisbona - Bida, capital of Qatar, Doha, El Beda (en) - Saint Christopher e Nevis - Saint Christopher, Saint Kitts, St. Christopher, St. Kitts (en) - Basseterre (en) - Nevis (en) - Sombrero (en) - Castries (en) - Saint Vincent e Grenadine - Saint Vincent, St. Vincent (en) - Kingstown (en) - Apia, capital of Western Samoa (en) - American Samoa, AS, Eastern Samoa (en) - capital of San Marino, San Marino (en) - عربستان سعودیArabia Saudita - Riad - meca (es) - Senegal - capital of Senegal, Dakar (en) - capital of Sierra Leone, Freetown (en) - mogadisio (es) - Hargeisa (en) - Africa del Sud, Sudafrica - capital of South Africa, Pretoria (en) - Città del Capo - Johannesburg (en) - Bloemfontein (en) - Soweto (en) - مسکوMosca - روسیهFederazione Russa, Russia - Molotov, Perm (en) - Rostov, Rostov na Donu, Rostov on Don (en) - Saratov (en) - Stalingrad, Tsaritsyn, Volgograd (en) - Novosibirsk (en) - Chelyabinsk (en) - Omsk (en) - Bielorussia - capital of Belarus, Minsk (en) - Tallinn - capital of Latvia, Riga (en) - capital of Lithuania, Vilna, Vilnius, Vilno, Wilno (en) - Kaunas, Kovna, Kovno (en) - مولداویMoldavia, Moldovia - Ucraina - Crimea (en) - Kijev - Donetsk, Donetske, Stalino (en) - Donbas, Donbass, Donets Basin (en) - Chernobyl (en) - Kharkiv, Kharkov (en) - Sebastopol, Sevastopol (en) - Yalta (en) - ارمنستانArmenia - ایروانYerevan - آذربایجانAzerbaigian - باکوBaku - تبیلیسی, تفلیس Tbilisi - قزاقستان, کازاخستان Kazakistan, Kazakstan - Alma Ata, Alma-Ata, Almaty (en) - Kirghizistan - Bishkek, Biskek, capital of Kyrgyzstan, Frunze (en) - تاجیکستانTagikistan - ازبكستانUzbekistan - تاشکند - Samarcand, Samarkand (en) - اسپانی , اسپانیاSpagna - Madrid - جزایر بالئارسIsole Baleari - Maiorca - Barcellona - Jerez, Jerez de la Frontera (en) - Siviglia - Zaragoza (es) - Castile, Castilla (en) - Catalogna - Galicia (en) - خارطومKhartum - Suriname - capital of Suriname, Paramaribo (en) - Swaziland - capital of Swaziland, Mbabane (en) - Svizzera - Berna - balla - Geneva, Geneve, Genf (en) - سوریهSiria - دمشقDamasco - Alep, Aleppo, Halab (en) - Tanzania - capital of Tanzania, Dar es Salaam (en) - Tabora (en) - Siam, Tailandia, Thailandia, Thailandia/Tailandia - Bangkok - Tunisi - Safaqis, Sfax (en) - ترکیهTurchia - استان آنکاراAnkara - Canakkale Bogazi, Dardanelles, Hellespont (en) - استانبول, کنستانتینوپولCostantinopoli, Istambul - Uganda - Buganda (en) - capital of Uganda, Kampala (en) - امارات عربی متحدهEmirati Arabi Uniti - Abu Dhabi - ایالات متحده آمریکاAmerica, S.U.A., Stati Uniti, Stati Uniti d'America, SUA, U.S.A. - free state (en) - nord, settentrione - AL, Alabama, Camellia State, Heart of Dixie (en) - سلما - آلاسکاAlaska - Arkansas (es) - California - Los Ángeles (es) - سان فرانسیسکو - Santa Clara (en) - DE, Delaware, Diamond State, First State (en) - capital of Delaware, Dover (en) - Florida (es) - Orlando (en) - Aloha State, Hawai'i, Hawaii, HI (en) - Honolulu - Idaho (es) - Boise, capital of Idaho (en) - IL, Illinois, Land of Lincoln, Prairie State (en) - Indiana (es) - Iowa - Kansas, KS, Sunflower State (en) - Kentucky (es) - Luisiana (es) - Nueva Orleans (es) - Maine (es) - boston - Minnesota (es) - Missouri - Independence (en) - Montana (es) - Billings (en) - capital of Montana, Helena (en) - Nebraska (es) - Nevada (es) - Granite State, New Hampshire, NH (en) - capital of New Jersey, Trenton (en) - Bayonne (en) - Camden (en) - Newark (en) - Nuovo Messico - New York - Buffalo (en) - New York, Nuova York - Bronx (en) - Brooklyn (en) - Manhattan (en) - Queens (en) - Staten Island (en) - Carolina del Norte (es) - boudoir cap, Charlotte, curler cap, mob-cap, Queen City (en) - Dakota del Norte (es) - Buckeye State, OH, Ohio (en) - Akron (en) - Oklahoma (es) - Oregón (es) - Pensilvania (es) - Filadelfia (es) - اينده نگرى, صرفه جويى, مال انديشى, مشيت الهىProvvidenza - Dakota del Sur (es) - capital of South Dakota, Pierre (en) - Tennessee, TN, Volunteer State (en) - Austin, capital of Texas (en) - capital of Vermont, Montpelier (en) - Burlington (en) - capital of Virginia, Richmond (en) - Norfolk (en) - Lynchburg (en) - Evergreen State, WA, Washington (en) - Beckley (en) - Clarksburg (en) - Morgantown (en) - Wheeling (en) - Badger State, WI, Wisconsin (en) - Wyoming (es) - Casper (en) - Uruguay - Montevideo - Vanuatu - Port Vila, Vila (en) - Città del Vaticano, Stato della Città del Vaticano - Venezuela - Caracas - Vietnam - Hanoi (es) - Ciudad Ho Chi Minh (es) - یمنYemen - Aden - Sana, Sana'a, Sanaa (en) - Zambia - capital of Zambia, Lusaka (en) - Lusitania (es) - Zimbabwe - capital of Zimbabwe, Harare, Salisbury (en) - Atacama Desert (en) - Gobi, Gobi Desert (en) - Kalahari, Kalahari Desert (en) - Namib Desert (en) - Negev, Negev Desert (en) - Cotopaxi (en) - El Misti (en) - Etna, Mount Etna, Mt Etna (en) - Fuji, Fujinoyama, Fuji-san, Fujiyama, Mount Fuji (en) - Galeras, Pasto (en) - Krakatao, Krakatau, Krakatoa (en) - Lascar (en) - Sangay (en) - Tupungatito (en) - Mount Vesuvius, Mt. Vesuvius, Vesuvius (en) - Aconcagua (es) - Adige - Aire, Aire River, River Aire (en) - Alpi - Rio delle Amazzoni - Amur, Amur River, Heilong, Heilong Jiang (en) - Andes (en) - Angel, Angel Falls (en) - Ararat, Mount Ararat, Mt. Ararat (en) - Arno, Arno River, River Arno (en) - Brahmaputra, Brahmaputra River (en) - Cachi (en) - دریای مازندران - Congo - Coropuna (en) - دانوبDanubio - دریای مردهMar Morto - Dhaulagiri (es) - Ebro, Ebro River (en) - Eufrate - Gange - himalaya (es) - Hindu Kush, Hindu Kush Mountains (en) - Huang He, Hwang Ho, Yellow River (en) - Hudson Bay (en) - Iguassu, Iguassu Falls, Iguazu, Iguazu Falls, Victoria Falls (en) - Illampu (es) - Illimani (en) - Indus, Indus River (en) - Giordano - Kamet (es) - Kilimanjaro, Mount Kilimanjaro (en) - Kuenlun, Kuenlun Mountains, Kunlan Shan, Kunlun, Kunlun Mountains (en) - Lhotse (es) - Crocodile River, Limpopo (en) - Llullaillaco (es) - Loire, Loire River (en) - Mackenzie, Mackenzie River (en) - Madeira, Madeira River (en) - Makalu (es) - Matterhorn (es) - Mekong, Mekong River (en) - Mercedario (es) - Mont Blanc (es) - Nanda Devi (es) - Neckar, Neckar River (en) - Niger, Niger River (en) - Nilo - Nuptse (es) - Oder, Oder River (en) - Ojos del salado (es) - Olduvai Gorge (en) - Mount Olympus, Mt. Olympus, Olimbos, Olympus (en) - Orinoco - Liakoura, Mount Parnassus, Parnassus (en) - Paulo Afonso, Paulo Afonso Falls (en) - pentola - Purus, Purus River (en) - Pirenei - La Plata, Plata River, Rio de la Plata (en) - Suriname River, Surinam River (en) - Tagus, Tagus River (en) - Tigris, Tigris River (en) - Tupungato (en) - River Tyne, Tyne, Tyne River (en) - Ural Mountains, Urals (en) - Vistula, Vistula River (en) - Volga, Volga River (en) - Chang, Changjiang, Chang Jiang, Yangtze, Yangtze Kiang, Yangtze River (en) - Zambezi, Zambezi River (en) - gallese - curatore - دادستان, مدعى العمومprocuratore generale, procuratrice generale - اقتدارautorità - حق.messo, messo del tribunale, ufficiale giudiziario - جارچى, مامورانتظامات, مستخدم جزءكليسا يا دانشگاه, منادى دادگاهbidello, sagrestano - پاسبان, پليسpoliziotto - ديوان سالار, مامور ادارى, مامور دولتىburocrate - در هلند يا آلمان - کاندید؛ نامزد - censista (es) - وزیر داراییCancelliere dello Scacchiere, ministro delle Finanze, Ministro delle Finanze e del Tesoro - مدیر عاملdirettore generale, presidente e direttore generale - statale - كميسرcommissario - قنسول, كنسول, هر یک از دو مجری اضلی قانون در روم باستان, کنسولconsole - تعديل كننده, هم اهنگكنندهcoordinatore, coordinatrice - کارآگاهdetective, investigatore, investigatrice - رئيس, سرپرست؛ کارگردانdirettore, direttrice, gerente, gestore, manager, regista - doge - مامور آتش نشانیpompiere, vigile del fuoco - پليس گشتى, گشتىpoliziotto - debuttante, fondatore, istitutore, principiante - پاسبان, پليس, ژاندارمgendarme - دستگاه انحراف سنج زاويه, زندانبان, زندان بان, كليد دار زندانcarceriera, carceriere, guardasigilli, guardia carceraria, secondino - alto commissario - قاضیgiudice, giureconsulto, giurista, giustizia, magistrato - امين صلح, دادرس دادگاه بخش, قاضى صلحيهdonna pretore, pretore - امر. - شهردار - دفتر اسناد رسمى, صاحب محضرnotaio - funzionario, pubblico ufficiale, segretario, ufficiale - agente federal (es) - سازمان دهنده؛ تشکیل دهندهanimatore, organizzatore, organizzatrice - پاشاpascià - delegata, delegato, mandataria, mandatario, plenipotenziario - مامور پليس, پاسبان, پلیسagente di polizia, carabinieri, madama, poliziotta, questurino, segugio - روم قديمpretoriano - رئيس, شهردار, كشيش, ناظم دانشكدهrettore, sindaco - منشي, وزيرministro - ministro de justicia (es) - خادم كليسا, متصدى حفاظت ظروف مقدسه كليساsacrista, sagrestano - داروغه, ضابط شهربانى, كد خدا, كلانترsceriffo - ارزياب, ارزیابagente delle tasse, assessore, perito - esattore - policia montado, ranger (es) - rapavelas (es) - فارسى استvisir - رئيس زندان, زندانبان, متصدیcapo-fabbricato, carceriere, custode, guardia carceraria, guardiano, secondino, sorvegliante - John Marshall, Marshall (en) - Platón (es) - Anna Eleanor Roosevelt (es) - obbligazione convertibile - government bond (en) - titolo spazzatura - performance bond, surety bond (en) - zero coupon bond, zero-coupon bond (en) - CD, certificate of deposit (en) - م.م. - T-bill, Treasury bill (en) - consuntivo, rapporto, relazione, rendiconto, resoconto - مثل سفته و غيره[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼