Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

active - advent, comingการมาถึง - boot, bring up, reboot, resetเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ - continue - experience, havepresent และ future perfect สมบูรณ์, มี, ใช้เป็นกริยาช่วยที่ทำให้ประโยคใน past, ได้รับ - alter, change, vary - affect, bear on, bear upon, impact, touch, touch onกระทบ, มีผลต่อ - become, fall, get, go, grow, makeกลายเป็น, ตกอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่ง, มีคุณสมบัติที่จะทำงานเป็น, เกิดขึ้น - change, commute, convert, exchange, replaceเปลี่ยน, แทนที่ - modifyเปลี่ยนแปลง - change - metrication, metrification - diversification, variegation - adjustment, alteration, change, changing, edit, modification, variation - transfer, transference - conclusion, ending, terminationการสิ้นสุด, ส่วนสุดท้าย - closing, completion, culmination, mop up, take up, windupการทำเสร็จ - engage - beginning, commencement, start - debut, entry, first appearance, introduction, launching, unveiling - creation, foundation, founding, initiation, innovation, instauration, institution, introduction, origination - firm up, stabilise, stabilize, steadyทำให้มั่นคง - regularise, regularize - come about, fall out, go on, hap, happen, occur, pass, pass off, take placeเกิดขึ้น - leave, leave behindทิ้ง - transformed - defrost, deice, de-iceทำให้น้ำแข็งละลาย, ละลาย - modify, remodel, transform, transmute, transubstantiate - transformation, translation - alteration, change, modification, revision - conversion, transformationการเปลี่ยนความเชื่อ, การเปลี่ยนรูป, การเปลี่ยนแปลง - afforestation, forestation - reafforestation, re-afforestation, reforestation - disappear, vanish - detract, take away - open, open upทั้งหมด - change, shift, switchเปลี่ยน - transfer, transplant, transpose - draw - make - read, scan - outclass - come - affirm, confirm, corroborate, substantiate, support, sustain - presuppose, suppose - date, date stampระบุวันที่ - distort, falsify, garble, pervert, twist, warp - assure, ensure, guarantee, insure, secureทำให้แน่ใจ, ประกันภัย, ให้ความมั่นใจ - extenuate, mitigate, palliate - read, record, register, showตรวจสอบ, บันทึกค่าที่ได้, แสดง - show - intend, mean, signify, stand for - delete, erase - accent, accentuate, emphasise, emphasize, lay/put stress on, punctuate, stress, underline, underscoreขีดเส้นใต้, ออกเสียงหนัก, เน้น, เน้นความสำคัญ - exit of underground stream, rebirth, renaissance, renascence, resurgence, revitalisation, revitalization, revival, revivification - resurrectionการฟื้นคืนชีพ - address, cover, deal, handle, plow, treatค้าขาย - consume, deplete, eat, eat up, exhaust, run through, use, use up, wipe outใช้หมด - hold, hold up, support, sustain - hold up, prop, prop up, shore, shore up, support, sustain, upholdยัน, สนับสนุน - add on, affix, append, supplement - interconnect, interlink - abut, abut on, adjoin, border, border on, butt, butt against, butt on, edge, march - back up, block, choke, choke off, clog, clog up, congest, foul - attract, draw, draw in, pull, pull in - run - bring, make for, play, work, wreak - arouse, bring up, call down, call forth, conjure, conjure up, evoke, invoke, put forward, raise, stir - activate, actuate, run in, set off, spark, spark off, touch off, trigger, trigger off, tripจุดชนวน, ทำให้ทำงานอย่างถูกต้อง, ทำให้ระเบิด, เริ่ม - establish, give - actuate, incite, motivate, move, prompt, propelกระตุ้น - commence, embark on, proceed, set about, start, start upทำให้เริ่มต้นขึ้น, ลงมือ, เริ่ม, เริ่มต้น, เริ่มทำงาาน - bear, turn out - debase, degrade, demean, disgrace, put down, take downทำให้ต่ำต้อย - ball over, blow out of the water, floor, shock, stun, take abackทำให้สลบ - stochastic - chase away, chase off, dispel, drive away, drive off, drive out, rout, run off, turn backทำให้หมดไป - elapse, fly, fly by, glide by, go along, go by, intervene, lapse, pass, slide by, slip, slip away, slip by, slip pastจมอยู่ใน, ตกลงสู่, ผ่านไป, สอดแทรก - subject - go - become, turn - die hard, endure, persist, prevail, runใช้เวลานานกว่าจะหายไป - modification - parapsychology, psychic phenomena, psychic phenomenon - happening, natural event, occurrence, occurrent - episodeตอน - contingence, contingency, eventualityความบังเอิญ, สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ - casus belli - alteration, change, modification, transformationการเปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลงแก้ไข, ความผันแปร, ความเปลี่ยนแปลง, วันหยุด - accident, chance event, fortuity, strokeเหตุบังเอิญ - incidentเหตุการณ์ - act of God, force majeure, inevitable accident, natural disaster, unavoidable casualty, vis major - fluctuation, variationการเปลี่ยนแปลง - cycle, oscillation - cycle - recurrence, returnการเกิดขึ้นอีก - transition - shift, transformation, transmutationการย้าย - changeover, conversion, passage, transition - green revolution - eruption, irruption, outbreak - business cycle, trade cycle - affair, function, occasion, social function, social occasion - change - abiogenesis, autogenesis, autogeny, spontaneous generation - capillarity, capillary action - food chain - cold front, polar front - squall line - occluded front, occlusion - cloudburst, deluge, downpour, pelter, pouring rain, rainstorm, shower, soaker, torrent, waterspoutฝนตกหนักมาก, ฝนที่ตกหนักอย่างกะทันหัน - reactance - blizzard, snowstormพายุหิมะ - Doppler effect, Doppler shift - electrical storm, electric storm, thunderstorm - torque, torsion - vapor pressure, vapour pressureความดันไอ - atmospheric condition, conditions, weather, weather conditionสภาพอากาศ - elementsพลังธรรมชาติ - acidification, anthropogenic acidification - curing, hardening, heat setting, set, solidification, solidifying, thermosetting, thermo setting, thermo-settingการทำให้สามัคคี, การทำให้แข็งแรง - action, activity, natural action, natural process - physical process, processการพัฒนาต่อเนื่อง - processing - ecological succession, succession - natural selection, selection, survival, survival of the fittest - change - occurrence - behavior, behaviourพฤติการณ์ - circadian rhythm, nychthemeron[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼