» 

diccionario analógico

closed (en) - maagdelijkvirginal - homoerotic (en) - paederastic, pederastic (en) - polyandrous (en) - aristocratisch, aristokratischaristocrático - broederschap, confrérie, confrèrie, corps, studentencorps, studentenverenigingfraternidade, irmandade - abogacía, foro (es) - cleresie, clerus, geestelijkheid, klerusclero, sacerdócio - leek, oningewijdesituação - electoraat, kiezers, kiezersvolkeleitorado - arbeidersklasse, Labour, proletariaatproletariado - beroepsbevolking - lower class, underclass (en) - klootjesvolk - arbeiders, arbeidskrachten, arbeidsvolume, beroepsbevolking, mankracht, menskracht, personeelforça de trabalho, mão de obra, mão-de-obra, trabalhadores - fandom (en) - ambtenarenapparaat, ambtenarij, overheidsapparaat, regeringsdienst, staatsapparaat, staatsdienstfunção pública - ambtelijke molen, ambtenarij, bureaucratie, bureaukratieburocracia - bodhisatwa (es) - vestal (es) - adressant, gegadigde, rekestrant, rekwestrant, sollicitant, verzoeker, werkzoekendecandidato - buma, burger, burgerman, burgermannetje, gewoon burgerplebeu - bemiddelaar, bemiddelaarster, bruggebouwer, bruggenbouwer, contactpersoon, intercedent, intermediair, intermedium, mediateur, middelaar, onderhandelaar, trait d'union, trait-d'union, tussenpersoonintermediária, intermediário, medianeiro - Junker (en) - chaperongovernanta - aangeklaagde, beklaagde, beschuldigde, gedaagde, gedagvaarde, gerekwireerde, verdachteacusada, ré, réu - reclamantacusador, acusante - acoliet, akoliet, altaardienaar, helper, misdienaaracólito, ajudante, assistente, coroinha, cúmplice, ministrante - wethoudervereador - sponsorfinanciador - arbiter, bemiddelaar, jurylid, mediateur, middelaar, onderhandelaar, scheidsrechter, trait d'union, trait-d'unionárbitro, juiz, juíza - borgtochthouder, magazijnmeesterdepositário, fiador - baronetbaronete - begumbegume - begunstigde, erfgenaam, gebeneficieerde, rentetrekkerbeneficiário - melhor amigo - Big Brother (en) - verhuurderalugador - alleenverdiener, broodwinner, kostwinnerarrimo de família, sustento - boezemvriend, broeder, broer, buddy, gabber, homie, kameraad, maat, makker, matti, schaakmaat, swa, vrindjecompanheiro, compincha, íntimo - lagerhuislid, poorter - examenkandidaat, examinandus, geëxamineerde, gegadigde, kand., sollicitantcandidato - catechisant, catechumeen, cathechumeen, doopleerling, neofiet, neomist - Cavalier, Royalist (en) - choragus (en) - koorknaap, koorzanger, koorzangeresmenino do coro - landsdienaar, rijksambtenaar - combattant, kampvechter, oorlogspartij, strijder, strijdster, vechter, vechtstercombatente, lutador - Comrade (en) - bijvrouw, bijzit, concubine, courtisane, haremvrouw, maintenee, odaliskconcubina - aanhanger, bondgenootcúmplice - connectie - geadresseerde, geconsigneerdeconsignatário - paltsgraaf - gravincondessa - beer, crediteur, niet{#169}Brit met Brits staatsburgerschap, schuldeisercredor - erfprins, kroonprins, kroonprinses, troonopvolgerpríncipe herdeiro - kurassiercouraceiro - bewindsman, coadjutor, dominee, excellentie, geestelijke, hulppredikant, kap., kapelaan, medepastoor, min., minister, onderpastoor, parochiepriester, pastoor, pastor, predikant, predikante, prediker, priester, rector, rector magnificus, verkondiger, voorganger, zielzorgercapelão, clérigo, cura, padre, pároco, pastor, reitor, vigário - tsaarczar, tsar - dalai lama - dauphin - debiteur, gedelegeerde, lener, schuldenaardevedor, devedora - demagoge, demagoog, manipulator, volksleider, volksmennerdemagogo - deposantdepositante - designated hitter (en) - gescheiden vrouwdivorciada - dogedoge - druïdedruida - tamboer-majoortambor-maior - hertoginduquesa - aartshertog, aartshertoginarquiduque, grão-duque - graafbarão, conde - emancipador, libertador - emier, emiremir - afgezant, afgezante, émissaire, geheim afgezant, gezantemissário, enviado - imperator, keizer, keizerinimperador - keizerinimperatriz - evangelieprediker, evangelistevangelista - Excellentieexcelência - executant, executeur, executeur-testamentair, uitvoerder, uitvoersterexecutor - gedeporteerdedeportado - fakier, fakirfaquir - veldmaarschalkmarechal-de-campo - hoofdofficier - finalist, finalistefinalista - first baseman, first sacker (en) - flamen (en) - bakvis, klepper, staart, vin, vliegendoderaçoitador, caça-moscas, pedigoto, perdiz nova, pessoa petulante - fleemster, vleier, vleisteradulador, lisonjeiro - allochtoon, buitenlander, buitenlandse, medelander, vreemdeling, vreemdelingeestrangeiro - bedenker, beginneling, beginner, debutant, debutante, nieuweling, nieuwkomer, peetvaderfundador - franklin (en) - beoordeler, sorteerder, sorteermachineclassificador, nivelador, selecionador - groothertog, groothertogin, grootvorst, grootvorstin - grandegrande de espanha - griot (en) - groupie - begeleider, gids, hoofdman, leiboom, leidsmanescoteira, guia - hellebaardieralabardeiro - enforcer, hatchet man (en) - aartsvader, patriarch - Hoge Commissarisalto comissário - houder, houdster, titularis, toonder - gegijzelde, gijzelaar, gijzelaarsterrefém - huismoeder, huisvrouw, naaigarnituur, necessairedona de casa, dona-de-casa - eega, gade, gemaal, kerel, manlief, mannie, vent - beeldenstormericonoclasta - imam - geleerde, geletterde, wetenschapper, wetenschapsman, wetenschapsmenserudito, sábio - aangetrouwd familielid, aanverwant, aanverwante, schoon-, schoonfamilieparente por afinidade - agitator, opruier, opruister, uitdaagster, uitdager, woelgeestagitador - indringer, indringster, insluiper, overtrederintruso, invasor - indringer, insluiper, invallerinvasor - bondsbons - banneret, knight banneret, knight of the square flag (en) - caballero andante (es) - betweter, polyhistor, schoolmeester, veelweter, weetal, wijsneus, wise guysabichão - Kshatriya (en) - dame, edele, edelman, edelvrouw, lady, vrouw van adel, vrouw van een pairbaronesa, senhora - lansierlanceiro - landgraaflandgrave, título de príncipes alemães - oningewijde - huurder, pachterarrendatário, rendeiro - legaatdelegado, embaixador, legado, núncio apostólico - lic., licentiaat, licentiate, proponentlicenciado - loser, ongeluksvogel, outsider, pechvogel, schlemiel, underdog, verdrukte, verdrukten, wanboffer, zwakkeredesfavorecido, freguês, patinho - hemellicht, ster, voornaam persoonestrela, notabilidade - echtgenoot, eega, gade, gemaal, kerel, man, manlief, mannie, vent - marquess (en) - markiesmarquês - ceremoniemeester, presentator, spelleidermestre de cerimónias - geestenbezweerder, medium, spiritist - dragerportador - Dago, metic (en) - miles gloriosus (en) - milord - mensenhaatster, mensenhater, misantroop, misantropemisantropo - gidsland, model, pasdame - held, heldin, toonbeeldmodelo - mogol - bisschop, hoogwaardigheid, kerkvoogd, mgr., mijterdrager, Monseigneurmonsenhor - most valuable player, MVP (en) - mujik (es) - feut, neofiet, neomist, nieuwkomer, noviet, starterrecém-chegado - nomade, nomadennómada - beginneling, beginner, broekje, debutant, groene, groentje, melkmuil, nieuweling, nieuwkomer, novice, vlasbaardaprendiz, iniciante, novato, noviço, principiante - legaat, nuntiusnúncio - orateur, orator, redenaar, redenaarster, rederijker, referent, retor, spreekster, sprekerorador - arrangeur, organisator, regelaarorganizador - weesjongen, weeskind, weesmeisje - drop-out, outcast, paria, uitgestotene, verschoppeling, verschoppelinge, verstoteling, verstotene, verworpeling, verworpenepária - baas, grootmeester, grootmeesteres, heer, heerser, landsheer, lord, meester, schaakmeester, soeverein, vorstdono, senhor, soberano, supremo - inzitten, inzittende, motorcoureur, opvarende, reiziger, rijder, schepeling, weggebruikercavaleiro - pendragon (en) - artiest, performerartista - Corinthiër, playboyplayboy - gedelegeerde, gevolmachtigdedelegado, plenipotenciário - boekanier, overvaller, piraat, plunderaar, plunderaarster, raider, roofster, roverlarápio, pirata, rapinante, saqueador - politieke gevangene, politiek gevangene, staatsgevangenepreso político - politica, politicus, politieker, politiek leider, politiek leidster, staatsmanhomem político, política - beïnvloeding, influentie, invloed, kruiwageninfluência - plaaggeest, plaagster, plager, practical joker, practical-joker, sar - koningszoon, prinspríncipe - prins-gemaalpríncipe consorte - erfprins, kroonprins, kroonprinses - koningsdochter, prinsesprincesa - kroonprinses, troonopvolgsterprincesa herdeira - krijgsgevangeneprisioneiro de guerra, prisoneiro de guerra - bekeerling, convertiet, proseliet - psychopomp (en) - radjarajá - anachoreet, eenzaat, eremiet, heremiet, kluizenaar, solitairanacoreta, eremita - aanstoker, aanstookster, betwister, concurrent, concurrentie, deelnemer, mededinger, medeminnaar, ophitser, provocateur, provocateuse, rivaal, rivale, uitdagercompetidor, concorrência, desafiador, rival - kamergenoot, slapiecompanheiro de quarto - saddhu, sadhu (en) - leerling, scholier, scholiere, schooljongen, schoolmeisjeescolar, pupila, pupilo - leerling, scholier, schoolkindaluno, estudante - schoolmeisje - zeeverkenner - semifinalistsemifinalista - sjah - sjeikxeque - Shudra, Sudra (en) - sir (es) - kloosterzuster, non, zus, zusterirmA, irmã, soror - schoonzus, schoonzus(ter), schoonzuster - drukker, plichtsverzakermandrião - slaaf, werkverslaafdeescravo, viciada em trabalho - pederast, sodemieterpederasta, sodomita - sojourner (en) - schoonzoongenro - box, causeur, kamervoorzitter, keuvelaar, loudspeaker, luidspreker, luidsprekerbox, prater, speaker, spreker, taalgebruikerlocutor - box, kamervoorzitter, luidsprekerbox, speaker, voorz., voorzitter - fungus - spelbederver, spelbreker, zwartgallig iemanddesmancha-prazeres - jachtliefhebber, nimrod, sportbeoefenaar, sportbeoefenaarster, sporter, sportief iemand, sportman, sportster, sportvrouwdesportista, desportivo, esportiva, esportivo, indivíduo desportivo - belanghebbende, sekwesterparte interessada - aflossing, double, doubleur, doublure, invaller, invalster, plaatsbekleder, plaatsbekleedster, plaatsvervangend, plaatsvervanger, plaatsvervangster, remplaçant, remplaçante, reserve, stand-in, substituant, substituante, substituut, vervanger, vervanging, vervangsterdobro, substituto - bastaardbroeder, halfbroeder, halfbroer, stiefbroeder, stiefbroer, -zustermeiairmã, meioirmão, meio irmão, meio-irmão - schoondochter, stiefdochter, stiefkindnora - schoonvader, stiefmoeder, stiefvadermadrasta, padrasto, sogro - stiefkind, stiefzoona, enteada, enteado - hulptroepen, mindere, ondergeschikte, onderhorige, werkmaatschappijsubordinado - reserva, suplente (es) - draagmoedermãe-substituta - overlevende - bruinwerker, flikflooier, flikflooister, hielenlikker, hielenlikster, index, kruiper, likkepot, mooiprater, pluimstrijker, slijmbal, slijmerd, slijmjurk, snorder, strooplikker, vleier, wijsvingerpuxa-saco, sicofanta - Tartufe, Tartuffe (en) - teddy, teddy boy (es) - stadbewoner, stadgenoot, stadsmens, stedeling - practicant, traineeestagiário, pessoa em treinamento - landloper, tramp, vagebondvagabundo - reship, transfer, transferee (en) - studentestudante universitário - desempleado, parado (es) - vakbondsvertegenwoordiger - usurpatorusurpador - recreant, vakantieganger, vakantiegangster, vakantiegastveraneante - geliefde, liefje gekozen op Valentijnsdag, valentijnskaartcartão do dia dos namorados, namorado - leenheer, leenman, vazalescravo, feudatário, servo, súdito, vassalo - vigilante - dorpeling, dorpelinge, dorpsbewoner, dorpsbewoonsteraldeã, aldeão, camponês - viscount (en) - burggraafvisconde - wellustelingsensualista, sibarita - reizigerviajante - gluurder, pottekijker, pottenkijker, voyeurmirão - voerman, wagenmennercarroceiro - hoerenjong, wed., weduwe, weduwvrouwviúva - weduwnaarviúvo - Mevr, mevrouw, Mwsenhora, senhora dona, Sra - getuige - droogverleider, flirt, rokkenjagermulherengo, namorador, paquerador, provocador - wonder woman (en) - carrièrejager, carrièremaker, promotiejager, yup, yuppieyuppie - homelessness (en) - graad, rangposto - command (en) - burgerlijke staat, burgerlijke stand, civiele staat, echtelijke/huwelijkse staat, staat, stand, toestandestado civil - echt, echtverbintenis, echtvereniging, hiuwelijk, huwelijk, huwelijksband, huwelijkse staat, matrimoniumcasamento, matrimónio - endogamiecasamento - exogamiecasamento, casamento entre si - mariage de raison, nephuwelijk, schijnhuwelijk, verstandshuwelijkcasamento de conveniência - monogamiemonogamia - polyandrie, veelmannerijpoliandria - polygamie, polygynie, veelwijverijpoligamia - maagdelijkheid, ongereptheidvirgindade - detentie, gevangenschap, krijgsgevangenschapcativeiro - afhankelijkheid, dienstbaarheid, dwangarbeid, onzelfstandigheiddependência - horigheid, knechtschap, leenverhouding, lijfeigenschap, slavendienst, slavernijservidão, sujeição, vassalagem - detentie, gevangenschap, gijzeling, krijgsgevangenschapaprisionamento, prisão - durance (en) - military rank, military rating, paygrade, rating (en) - koningschapdignidade real, realeza[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼