» 

diccionario analógico

closed (en) - בְּתוּלִי처녀다운, 처녀의 - homoerotic (en) - paederastic, pederastic (en) - 일처다부의 - אֲצִילִי - אֲגוָּדה, אֲגוּדַת סְטוּדֶנטִים, אֲגוּדָה동인회, 동호회, 우애 단체, 조합 - 법조계 - כְּמורָה, כּוֹמֶר성직자, 성직자들 - 속인들 - צִיבּוּר הַבּוֹחָרִים선거인, 유권자 - מַעֲמָד הַפוֹעָלִים노동계급, 노동자 계급 - labor force, labor pool (en) - lower class, underclass (en) - Lower Middle Class, petit bourgeois, petite bourgeoisie, petty bourgeoisie (en) - כּוֹח אָדָם, כּוֹח עֲבוֹדָה노동력, 노동인구, 노동 인구, 인적자원, 총 노동력 - fandom (en) - שֵרוּת הַמְדִינָה관청 근무, 문관, 문관 근무, 행정 기관 - בִּירוֹקְרַטיָה, ביורוקרטיה, שִלְטוֹן פְּקִידִים관료, 관료 국가, 관료 제도 - bodhisatwa (es) - vestal (es) - מוֲּעַמד신청자, 지원자 - אֶזְרָח פָּשוּט서민, 일반인, 평민 - sh'tadlan, מְתַווֵך, שתדלן조정자, 중간 상인, 중개자, 중재인 - Junker (en) - 소녀를 감독하는 부인, 소녀를 지도하는 부인, 입주 여자 가정 교사 - הַנֶאֱשָׁם, נֶאֱשם, נאשם, נאשמת피고, 피고인 - acriminador, acusador, delator, denunciador (es) - 복사, 시종직 - 시의회의원 - תּוֹמֵך연극후원자, 후원자 - בּוֹרר, שׁוֹפֵט, שוֹפֵט, שוֹפֶט, שוֹפֶטֶת심판, 심판자, 조정자, 중재인, 중재자 - 수탁자 - 준남작 - begum (es) - 수익자, 이익을 받는 사람 - mejor amigo (es) - Big Brother (en) - שׂוֹכֵר고용주, 인사담당자, 임차인 - 생업자 - חָבֵר, חָבֶר, יָדִיד, יָדִיד קָרוֹב단짝, 동료, 우호적인 태도를 취하는 사람, 짝꿍, 친한 친구 - burgess, burgher (en) - מוֹעֲמָד지원자, 후보, 후보자 - 세례 지원자 - Cavalier, Royalist (en) - choragus (en) - נָער מַקהֵלָה성가대원 - 공무원 - לוֹחֵם싸우는 사람, 전사, 전투원, 투사 - Comrade (en) - פִּלֶגֶש @@@פִּילֶגֶש$$$동거녀, 제2 부인, 첩 - שׁוּתָף לִדְבַר עֲבֵירָה, תוֹמֶך נֶאֶמָן공모자, 추종자, 한패 - 연고자 - 수하인 - count palatine (en) - רוֹזֶנֶת, רוזנת백작 부인, 여백작, 여자백작 - אֶזרָח בְּרִיטִי, נוֹשֶׁה, נושה영국 거주권을 지닌 사람, 채권자 - יוֹרֵש הָעֶצֶר왕세자, 황태자 - 흉갑기병 - גַּלָּח, גלח, כּוֹמֶר, כּוֹמֶר הַקהִילָה, עוֹזֵר כּוֹמֵר교구 목사, 목사, 목사보, 사제, 성직자, 신부, 예배당 전임 성직자 - צָאר, צאר옛 러시아 황제, 제정러시아의황제, 차르 - Dalai lama, Gran lama (es) - delfín (es) - בַּעַל חוֹב, חייב, חייבת채무자 - 열정과__편견으로__호소하는__연설자 - 공탁자, 예금자, 침전기 - designated hitter (en) - 당한여자, 이혼한 여자 - 총독 - 고대 게울 및 께르뜨 족의 드루이드교의 사제, 드루이드 공제 조합회원, 예술제의 임원 - tambor mayor (es) - דוּכָּסִית공작부인, 공작 부인, 여자 공작 - 오스트리아대공 - אֶרל, רוזן영국백작 - emancipador (es) - 아라비아족장, 아프리카족장 - 사자 - קֵיסָר, קיסר황제 - 황후 - מֵטִיף הַבּשוֹרָה הַנוֹצרִית선교사 - הוֹד מַעֲלַת -각하 - מוֹצִיא לָפוֹעָל שֶׁל צָוָואָה유언 집행자, 지정유언집행자 - 국외추방자 - 고행자 - mariscal de campo (es) - field-grade officer, field officer, FO (en) - מִתחָרה בַּגמָר결승전출장선수, 결승전 출전 선수 - first baseman, first sacker (en) - flamen (en) - 가볍게 치는 물건, 가볍게 치는 사람, 기억의 등을 환기시키는 물건, 기억의 등을 환기시키는 사람, 말괄량이, 사람의 손, 주의 등을 환기시키는 물건, 주의 등을 환기시키는 사람, 툭 치는 물건, 툭 치는 사람, 파리채 - חַנפָן아첨꾼, 아첨쟁이 - זָר, נָכרִי외국인, 이방인 - 설립자, 창립자, 창설자 - franklin (en) - זֶה שְׁנוֹתֵן צִיוּנִים그레이더, 둥급을 매기는 물건, 둥급을 매기는 사람, 채점자 - 대공 - 대공 - griot (en) - fan (es) - 스승, 인도자 - 미늘창을 가진 군사 - enforcer, hatchet man (en) - patriarca (es) - alto comisario (es) - 소유인, 소유자, 소지인 - בֶּן עֲרוּבָּה볼모, 인질 - עָקֶרֶת בַּיִת전업주부, 주부 - בַּעַל남편, 유부남 - 성상파괴자, 성상파괴주의자, 우상파괴자, 우상파괴주의자 - imán (es) - 석학 - קְרוֹבִים מִכּוֹח נִישוּאִים인척 - 말꾸러기, 말썽꾼 - מְסִיג גְבוּל, פּוֹרֵץ난입자, 불법침입자, 불법 침입자, 침입자 - פּוֹלֵש침략자 - 중심인물, 중진, 중추인물 - banneret, knight banneret, knight of the square flag (en) - caballero andante (es) - מִתייַמֵר לָדַעַת הַכָּל아는__체하는__사람, 아는 체하는 사람 - Kshatriya (en) - אֲצִילָה, אֲצִילה귀부인, 귀족 부인, 귀족의 미망인, 여자 귀족 - 창기병 - 백작 - 평신도 - 임차인 - 사절 - 유럽대학학위취득자 - הַצַד הַחַלָש, מוּעֲמָד לְהַפסִיד싸움에 진 개, 희생자 - אִיש נִכבָּד기라성, 유명, 현저 - 남자 - marquess (en) - 후작 - מְאַרגֵן, שַׂר הַטֶקֶס사회자, 의전 담당관 - espiritista (es) - mozo (es) - Dago, metic (en) - miles gloriosus (en) - 각하 - 인간혐오자 - 모델 - דְמוּת לְחִיקוּי모델, 본보기 - magnate (es) - Monseñor (es) - most valuable player, MVP (en) - mujik (es) - פָּנִים חֲדָשוֹת새로 온 사람, 신참, 신참자 - נַווָד유랑자, 유목민 - טִירוֹן, מַתְחִיל, נָזִיר מַתחִיל수련 수사[], 신참, 초보자, 초심자, 풋내기 - 교황대사 - נוֹאֵם연사, 연설자, 웅변가 - מְאַרגֵן조직자, 주최자, 창설자 - 고아 - מְנוּדֶה버림받은[] 사람, 천민, 추방당한 사람, 피추방자 - אָדוֹן, בְּעַלִים, שַׁלִיט군주, 다스리는 사람, 소유주, 우두머리, 주인 - נוֹסֵע승객, 여객 - pendragon (en) - שַׂחקָן연기자, 연예인, 연주자, 예능인 - פְּלֵייבּוֹי난봉꾼, 바람둥이, 플레이보이 - 대사, 전권대사 - בּוֹזֵז약탈자 - אָסִיר פּוֹלִיטִי국사범, 정치범 - פּוֹלִיטִיקַאי정치가, 정치꾼?경멸적으로? - 실력자 - atormentador, atormentadora, bromista, burlador, burlón, burlona, cachador, chinche, embustero, estafador, trampista (es) - נָסִיך왕자 - príncipe consorte (es) - Príncipe de Gales (es) - נְסִיכָה공주, 왕녀, 왕자비, 황녀 - heredera del trono, princesa heredera (es) - שָבוּי전쟁포로, 전쟁 포로 - 개종자 - psychopomp (en) - רָאגָ'ה인도의 왕, 인도의 왕[] - מִתבּוֹדֵד, נָזִיר은둔자, 종교적은둔자 - יָרִיב, מִתְחָרִים, מִתחָרֶה, מִתמוֹדֵד경쟁자, 경쟁자들, 도전자, 라이벌, 적수 - 동숙인 - saddhu, sadhu (en) - 남학생 - תַלמִיד, תַלמִידָה, תַּלמִיד, תָּלמִיד남학생, 남학생 namhaksaeng, 생도, 여학생, 제자, 중·고교 학생, 학동 - 여학생 - Sea Scout (en) - semifinalista (es) - - 시크 - Shudra, Sudra (en) - 각하, 경 - אָחוֹת, אחות, נְזִירָה수녀 - גִיסָה계수, 시누이, 처제, 처형, 형수 - מִשתַמֵט병역기피자, 책임회피자, 회피[]자 - עֶבֶד노예같이__고되게__일을__하는__사람 - 남색자, 소돔 사람 - sojourner (en) - חַתָן, חָתָן, חתן사위 - נוֹאֵם말하는 사람, 연사, 화자 - 의장 - 갑자기 생기는 것, 진균류 - הוֹרֵס מַצַב-רוּחַ, מְקַלקֵל אֶת הַשִמחָה남의 놀이를 훼방 놓는[] 사람, 좌흥을 깨뜨리는 사람, 흥을__깨는__사람 - סְפּוֹרטַאי, ספורטאי스포츠맨, 운동선수, 정정당당하게 하는 사람 - interesado económico ., tenedor de apuestas (es) - גִּבּוּי, חֲלוּפִי, מַחֲלִיף, תִּגבּוֹרֶת교대자, 대리인, 대역, 대용품, 대행자, 지원자[], 후원자 - אָח חוֹרֶג의붓[] 형제[자매], 의붓남동생, 의붓형, 의붓 형제, 이복남동생, 이복형 - 의붓딸 - 계모, 계부, 의붓아버지 - 의붓아들 - זוּטָר부하, 하급자 - 후보선수 - אֵם פּוּנדקָאִית대리모 - 장수자 - 아첨꾼, 알랑쇠 - Tartufe, Tartuffe (en) - teddy, teddy boy (es) - ciudadano (es) - 훈련생 - 노숙자, 방랑자, 부랑자 - reship, transfer, transferee (en) - סְטוּדֶנט לְתוֹאַר רִאשוֹן유급생 - 실업자, 실직자 - 노조대표 - תוֹפֵס בְּכּוֹחַ횡령자 - 행락객 - אֲהוּב, אֲהוּבָה, -יוֹם הַאֲהָבָה성 발렌타인 데이에 애인으로 선택된 이성, 성 발렌타인 데이에 애인으로 선택된 이성[], 애인, 연인 - 봉신 - vigilante (es) - כַּפרִי, תוֹשב כְּפָר시골 사람, 촌락민, 촌민 - viscount (en) - וִיקָאוּנט, מִשנֶה לְנַסִיך자작 - 사치와__향락을__일삼는__사람 - נוֹסֵע여행자, 항해자 - 관음증환자 - 마부, 마차부자리 - אַלמָנָה미망인 - אַלמָן광부, 홀아비 - 'הגב, גְבֶרֶת마님, 부인, 주부 - 입회 증인 - 바람둥이, 오입쟁이 - wonder woman (en) - יָאפִּי여피족 에 태어난 젊은 엘리트 층 - homelessness (en) - דַרגָה계급, 사회적지위 - command (en) - מַצָב מִשפַּחתִי결혼_유무/, 배우자의 유무 - נִישׂואִים, נִישוּאִים, נִישואִים결혼_유무/, 결혼 상태, 결혼 생활, 혼인 - נִישוּאֵי-תַּעֲרוֹבֶת근친 결혼, 다른 종족간의 결혼, 동족 결혼 - 족외 결혼제도 - 정략결혼, 정략혼 - 정략혼 - 일처다부 - 일처다부 - בְּתוּלִים처녀, 처녀성, 처녀임 - שֶׁבִי노예상태, 사로잡힌 상태 - 예속 - 농노신분 - 수감, 투옥 - durance (en) - military rank, military rating, paygrade, rating (en) - 왕의 신분, 왕의 존엄[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼