» 

diccionario analógico

contacto - confirmar, corroborarpotvrdiť - comunicarseudržiavať spojenie - comunicar, conseguir, embaucar, engañar, impresionar, pasar, presentar, presentarse, traducir, transmitirdať ďalej, oznámiť, podať - arbitrar, enlazar con, interceder, mediar, servir de intermediariointervenovať, nadviazať / udržiavať spojenie, sprostredkovať, zakročiť - negociardojednať, vyjednávať - convencerpresvedčiť - alentar, animarpovzbudenie - atajar, cortar la palabra, interrumpirprerušiť - declinar, desdeñar, desesperanzarodmietnuť - asentir, consentirsúhlasiť - odstúpiť - abrogar, derogar, revocarodvolať, zrušiť - asentir a, consentir enpodvoliť sa, súhlasiť - discutir, entrar en detalles, hablar de, hablar de/sobrediskutovať, prediskutovať - insistir - demostrar, enseñar, hacer una demostración de, manifestar, mostrar, probar, señalarpredviesť, preukázať - amonestar, reprender, reprobarnapomenúť, pokarhať - castigar, escarmentarpotrestať - cantar las cuarenta, echar bronca, regañar, reñir - censurarvyčítať - update (en) - tergiversarhádať sa, handlovať, hovoriť dvojzmyselne, podvádzať, priečiť sa, zahrávať si - alterar, desfigurar, retorcer, torcerpopliesť, porušiť, prebrať, prekrútiť, presypať, sfalšovať, skresliť - despreciar, menospreciar - buscar pelos al huevo, criticar, pararse en quisquillas - calumniar, criticar, denigrar, desacreditar, difamar, hablar mal de, indultaročierniť, očierňovať, ohovoriť, osočiť, pošpiniť, uraziť - ultrajar, vilipendiarohovárať, ohovoriť, ponižovať, tupiť, urážať, utŕhať na cti, znevažovať, zosmiešňovať - alabar, elogiar, enaltecer, ensalzar, exaltar, glorificar, loar, pregonar, proclamaroslavovať, vychvaľovať - denigrar, minimizar, subestimarznevážiť - impugnarnapadnúť - negarškriepiť sa, vyzvať - presentar, someter, someter apredložiť k úvahe - consultar - incensar - brown-nose, butter up (en) - brániť - iniciar en, presentarpredstaviť - predstaviť - darpopriať - calumniar, chismear de, chismorrear de, cotillear de, criticar, hablar mal, murmurar, por la espalda criticarohovárať - arrepentirse, clamar, deplorar, lamentar, lamentarse, llorar, quejarse, sentirľutovať, mať súcit s - exclamarkričať, vykríknuť - vociferarkričať, vykrikovať - convolute, pervert, sophisticate, twist, twist around (en) - aclarar, dilucidar, elucidar, esclarecer, poner en claroobjasniť - nombrarvymenovať - aim (en) - desarrollar, elaborarpodrobne rozpracovať - echarle teatro, embellecer, hinchar, meter paja - calificar, caracterizar, describiropísať - definir, definirsedefinovať - decir de nuevo, reiterar, repasar, repetir, revisar, volver a deciropakovať, prejsť si, zopakovať, zopakovať si - vocalizarartikulovať, vyslovovať - expresar, redactarformulovať - confirm, reassert (en) - atestiguar, certificar, dar fe, declarar, demostrar, manifestardosvedčiť, potvrdiť, svedčiť, vypovedať - aducir, alegar, entablar, plantear, proponercitovať, uviesť - comentar, hacer comentarios, indicar, notar, observar, señalarpoznamenať, zmieniť sa - concretar, especificar, particularizar, señalar - sacar a colación, sacar a relucir - aludirrobiť narážky - aim, drive, get (en) - agregar, añadirdodať - abrir el pico, bachillerear, badajear, balbucear, chacharear, charlar, chismear, chismorrear, confabularse, conversar, cotillear, farfullar, garlar, hablar, parlotear, parlotear, charlarbrblať, klebetiť, ohovárať, porozprávať sa, rapotať, rozprávať sa, tárať, trkotať - expresar, indicar - canalizar, encauzarvykopať kanál - invitarpozvať - invite, receive, take in (en) - draw (en) - come, come in (en) - comunicar, hacer entenderoznámiť - give (en) - acceder, entrar al sistema, iniciar, meter, meter en el sistemadostať sa - relate (en) - transmisión, trasmisiónprenos, vysielanie - comunicaciónspojenie - fotoperiodismo - canutazo, comunicación, comunicación telefónica, conferencia telefónica, llamada, llamada de teléfono, telefonazohovor - conferencia a cobro revertido, llamada a cobro revertido - radio, radiofonía, radiorreceptorrádio, rádiový - televízia - A.M., AM - FM, M.F. - lenguaje/expresión corporal, lenguaje corporal, lenguaje gestualreč tela a mimiky - diálogo - conferencia, congreso - acto de habla, acto lingüístico - letanía - adivinación de pensamientos, telepatía, transmisión del pensamientotelepatia[Domaine]

-