Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

iletişim - idioma xhosa (es) - polisintético (es) - tırnak, tırnak işareti - dil, doğal dil, konuşma ve yazı dili, lisan - epigram, iğneli söz, nükte, nükteli söz, taşlama, vecize - ünlem, ünlem işareti - pithily, sententiously (en) - eş sesli, eşyazımlı sözcük - idiolecto (es) - semantically (en) - müstehzî bir şekilde - ... dili, ifade, zeban - çıplaklık - düzgün, pürüzsüz, temiz, tertipli - lekesiz, tertemiz - açık seçik konuşmak, demek, ifade etmek, sesletmek, söylemek, tane tane söylemek, telaffuz etmek - çevirmek, terceme, tercüme, tercüme etmek - por telégrafo, telegráficamente (es) - epigram tarzında, hicivli, nükteli - küçük, kısa, özlü, ufak ve derli toplu - kaba, nezaketsizce kısa - bıktıracak kadar uzun - bilmek - Old (en) - Modern, New (en) - tanımlamak - başka alfabe ile yazmak, başka dilde yazmak - formal (en) - konuşma diline ait, konuşma ile ilgili - ideográfico (es) - anlam ile ilgili, anlamsal - germen alfabesi ile yazılmış, rünik - homófono (es) - etimológico (es) - epónimo (es) - psicolingüística (es) - lingüística histórica (es) - fonoloji, sesbilim - sözcükbilim - onomástica (es) - pragmática (es) - anlambilim, semantik - deíxis (es) - Grimm's law (en) - Verner's law (en) - sociolingüística (es) - bağlam, kontekst - cümle - word (en) - karşıt anlamlı, karşıt anlamlı sözcük - bileşik kelime, iki kelimeden oluşmuş sözcük - türetme sözcük - gösteren - baş sözcük - heterónimo (es) - eş sesli, sesdeş - altkavram - alt kavram, üstkavram - préstamo (es) - metonimia (es) - hápax (es) - palindrom - kök - kök, köken, sözcük kökü - calco, calco lingüístico, préstamo (es) - eşanlamlı - deyim, terim - terminoloji - tropónimo (es) - kelime, söz, sözcük - hece, seslem - lexema (es) - biçimbirim, morfem - ön ek - sufijo (es) - isim-fiil, ulaç - nombre contable (es) - özel isim - cins isim - isim fiil - soyadı - ad, ilk ad, isim - nombre de pila (es) - prenombre (es) - anonim, imzasız, isimsiz - nombre artístico (es) - takma ad - başlık - título (es) - alejandrino (es) - imla sistemi, yazım sistemi - Armenian, Armenian alphabet (en) - heceleme, imla, imlâ, yazım - falta de ortografía (es) - boustrophedon (en) - hece işaretleri listesi - Linear A (en) - Linear B (en) - bağ, birleştirici yapı, koşaç - folk etymology (en) - anlam, mana - anfibología (es) - edeb-i kelam, kibar deyim, örtmece - çift anlamlı söz, lastikli söz - fıkranın komik cümlesi - karakter - acento agudo, acento cerrado (es) - aksan işareti - cuadrada (es) - çengel, harf - inceltme işareti, kemik çevreleyen - uzatma işareti - tilde - iki sesli harfin ayrılması - monogram, öz simge - caja alta, letra mayúscula, mayúscula (es) - küçük harf - tipo (es) - espacio (es) - fikir belirten işaret, ideogram - logogram, sözcük ifade eden işaret - derece, nokta, puan, sayı - soru işareti - noktalı virgül - işaret dili - fingerspelling, finger spelling (en) - American sign language, ASL (en) - jest, vücut hareketi - Basic English (en) - esperanto (es) - Europan (en) - Idiom Neutral (en) - Interlingua - ido (es) - Latino sine flexione (en) - Novial (en) - Pasigraphy (en) - Ro (en) - Solresol (en) - command language, query language, search language (en) - metalenguaje (es) - anadil - lengua tonal (es) - criollo (es) - karma/melez dil - Chinook Jargon, Oregon Jargon (en) - ortak dil, uluslararası ticari dil - Yuman (en) - Chinook, Chinookan (en) - Beijing dialect, Mandarin, Mandarin Chinese, Mandarin dialect (en) - Shanghai dialect, Wu, Wu dialect (en) - cantonés (es) - Hakka, Hakka dialect (en) - Qiang, Qiangic (en) - Bai, Baic (en) - Karen, Karenic (en) - Lolo, Yi (en) - Chin, Kuki, Kuki-Chin (en) - Naga (en) - Abor, Dafla, Miri, Mirish (en) - Red Tai (en) - Shan, Tai Long (en) - Tay (en) - Zhuang (en) - Yay (en) - Sundanese (en) - Balinese, Balinesian (en) - Cebuan, Cebuano (en) - hotentote (es) - PIE, Proto-Indo European (en) - Ermenice - antiguo eslavo eclesiástico (es) - Serbo-Croat, Serbo-Croatian (en) - Old Prussian (en) - İngilizce - Amerikan İngilizcesi - Middle English (en) - Modern English (en) - anglosajón (es) - Almanca - Old High German (en) - Middle High German (en) - Eskenazi - Low German, Plattdeutsch (en) - Old Saxon (en) - Old Norse (en) - Landsmaal, Landsmal, New Norwegian, Nynorsk (en) - faroés (es) - sami (es) - İrlandaca - Middle Irish (en) - Scots Gaelic, Scottish Gaelic (en) - classical Latin (en) - latín vulgar (es) - Medieval Latin (en) - Neo Latin, Neo-Latin, New Latin (en) - Old French (en) - Anglo-French, Anglo-Norman (en) - occitana, occitano (es) - gallega, gallego (es) - East Tocharian, Turfan, Turfan dialect (en) - Sanskritçe - Sindhi (en) - Bihari (en) - Mahratti, Marathi (en) - Avestan, Zend (en) - Afghan, Afghani, Pashto, Pashtu, Paxto (en) - Lycian (en) - Modern Greek, New Greek (en) - Byzantine Greek, Medieval Greek, Middle Greek (en) - Ancient Greek (en) - Doric, Doric dialect (en) - Ionic (en) - Ubykh (en) - Kanarese, Kannada (en) - malayalam (es) - Gondi (en) - Manda (en) - Bolanci, Bole (en) - Angas (en) - Pidlimdi, Tera, Yamaltu (en) - Bura, Pabir (en) - Daba, Kola, Musgoi (en) - Bata (en) - Sibine, Somrai (en) - acadia, acadio (es) - Arabic, Arabic language (en) - Fang (en) - Chaga, Chagga, Kichaga (en) - Kinyarwanda (en) - Nyamwezi (en) - Basuto, Sesotho (en) - suajelí (es) - Ful, Fula, Fulani, Peul (en) - Serer (en) - Wolof (en) - Dinka (en) - satır - fransızca kökenli sözcük - kısaltma - apokop, son hecenin kaldırılması - baş harflerden oluşan sözcük - beş heceli mısra - altı ayaklı dize - ses - fonem, ses birimi - alófono (es) - çift ünlü - schwa, shwa (en) - glide (es) - alveolar, consonante alveolar (es) - consonante oclusiva, oclusiva (es) - patlama - dudak ünsüzü - oclusión glótica (es) - nasalización (es) - frikatif, sürtünmeli sessiz harf - yarı kapantılı ünsüz - nasal (es) - yanlış telâffuz - eşsesli sözcük, sesteş sözcük - sesleme - sesletim, telaffuz - atasözü, ibare, ifade, laf, söz - düstur, niyet, özdeyiş, slogan - aksiyom, belit, özdeyiş, vecize - özdeyiş, vecize - ata sözü - lehçe - argo - etimolog, köktenbilimci - Noah Webster, Webster (en) - aféresis (es) - aféresis (es) - sindirme - eksilti - holonymy, whole to part relation (en) - parça-bütün ilişkisi - pulsaciones por minuto (es)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼