Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

comunicaçãoiletişim - língua xhosa - polisintético - aspastırnak, tırnak işareti - idioma, língua, linguagemdil, doğal dil, konuşma ve yazı dili, lisan - epigramaepigram, iğneli söz, nükte, nükteli söz, taşlama, vecize - ponto de exclamaçãoünlem, ünlem işareti - pithily, sententiously (en) - homógrafoeş sesli, eşyazımlı sözcük - idiolecto (es) - semantically (en) - com ironia, laconicamentemüstehzî bir şekilde - ... dili, ifade, zeban - çıplaklık - direito, limpodüzgün, pürüzsüz, temiz, tertipli - imaculado, impecávellekesiz, tertemiz - articularaçık seçik konuşmak, demek, ifade etmek, sesletmek, söylemek, tane tane söylemek, telaffuz etmek - traduzirçevirmek, terceme, tercüme, tercüme etmek - por telégrafo, telegráficamente (es) - epigramáticoepigram tarzında, hicivli, nükteli - bem aproveitado, sucintoküçük, kısa, özlü, ufak ve derli toplu - brusco, lacónicokaba, nezaketsizce kısa - prolixobıktıracak kadar uzun - bilmek - Old (en) - Modern, New (en) - definirtanımlamak - transliterarbaşka alfabe ile yazmak, başka dilde yazmak - formal (en) - coloquialkonuşma diline ait, konuşma ile ilgili - ideográfico - semânticoanlam ile ilgili, anlamsal - rúnicogermen alfabesi ile yazılmış, rünik - homófono (es) - etimológico - epônimo - psicolingüística (es) - lingüística histórica (es) - fonemática, fonêmica, fonologiafonoloji, sesbilim - lexicologiasözcükbilim - onomástico - pragmática (es) - semânticaanlambilim, semantik - deíxis (es) - Grimm's law (en) - Verner's law (en) - sociolingüística (es) - contextobağlam, kontekst - frasecümle - word (en) - antónimo, antônimokarşıt anlamlı, karşıt anlamlı sözcük - amálgama, palavra entrecruzadabileşik kelime, iki kelimeden oluşmuş sözcük - türetme sözcük - gösteren - baş sözcük - heterónimo (es) - homónimoeş sesli, sesdeş - altkavram - alt kavram, üstkavram - préstamo (es) - metonimia (es) - hápax (es) - palíndromopalindrom - radicalkök - étimokök, köken, sözcük kökü - calco, decalque lingüístico, empréstimo - sinónimoeşanlamlı - termodeyim, terim - nomenclatura, terminologiaterminoloji - tropónimo (es) - vocábulokelime, söz, sözcük - sílabahece, seslem - lexema (es) - morfemabiçimbirim, morfem - prefixoön ek - sufijo (es) - gerúndioisim-fiil, ulaç - substantivo contável - nome próprio, substantivo próprioözel isim - cins isim - isim fiil - nome de família, sobrenome, último nomesoyadı - antenome, nome de baptismo, nome próprio, prenome, primeiro nomead, ilk ad, isim - nombre de pila (es) - prenombre (es) - anônimo, desconhecido, pseudônimoanonim, imzasız, isimsiz - nombre artístico (es) - pseudônimotakma ad - başlık - título (es) - alejandrino (es) - imla sistemi, yazım sistemi - Armenian, Armenian alphabet (en) - ortografiaheceleme, imla, imlâ, yazım - Ação de escrever incorretamente uma palavra., erro de soletração, Palavra com ortografia incorreta. - boustrophedon (en) - silabáriohece işaretleri listesi - Linear A (en) - Linear B (en) - cópula, verbo de ligaçãobağ, birleştirici yapı, koşaç - folk etymology (en) - sentido, signifcadoanlam, mana - ambiguidade, anfibologia - eufemismoedeb-i kelam, kibar deyim, örtmece - fraseçift anlamlı söz, lastikli söz - conclusão de uma piada, ponto culminantefıkranın komik cümlesi - carácterkarakter - acento agudo - aksan işareti - sinal de movimente curto - cedilhaçengel, harf - circunflexoinceltme işareti, kemik çevreleyen - macron, sinal de vogal longauzatma işareti - tiltilde - diérese, tremaiki sesli harfin ayrılması - monogramamonogram, öz simge - caixa alta, letra maiúscula - caixa baixa, letra minúscula, minúsculaküçük harf - tipo (es) - espacio (es) - ideogramafikir belirten işaret, ideogram - logogram, sözcük ifade eden işaret - ponto finalderece, nokta, puan, sayı - ponto de interrogaçao, ponto de interrogaçãosoru işareti - ponto e vírgulanoktalı virgül - linguagem de sinaisişaret dili - fingerspelling, finger spelling (en) - American sign language, ASL (en) - sinaljest, vücut hareketi - Basic English (en) - esperanto - Europan (en) - Idiom Neutral (en) - interlínguaInterlingua - ido (es) - Latino sine flexione (en) - Novial (en) - Pasigraphy (en) - Ro (en) - Solresol (en) - command language, query language, search language (en) - metalenguaje (es) - língua maternaanadil - língua tonal - crioulo - língua francakarma/melez dil - Chinook Jargon, Oregon Jargon (en) - língua francaortak dil, uluslararası ticari dil - Yuman (en) - Chinook, Chinookan (en) - Beijing dialect, Mandarin, Mandarin Chinese, Mandarin dialect (en) - Shanghai dialect, Wu, Wu dialect (en) - cantonés (es) - Hakka, Hakka dialect (en) - Qiang, Qiangic (en) - Bai, Baic (en) - Karen, Karenic (en) - Lolo, Yi (en) - Chin, Kuki, Kuki-Chin (en) - Naga (en) - Abor, Dafla, Miri, Mirish (en) - Red Tai (en) - Shan, Tai Long (en) - Tay (en) - Zhuang (en) - Yay (en) - Sundanese (en) - Balinese, Balinesian (en) - Cebuan, Cebuano (en) - hotentote (es) - PIE, Proto-Indo European (en) - arménioErmenice - eslavo eclesiástico - servo-croata - Old Prussian (en) - inglêsİngilizce - inglês americanoAmerikan İngilizcesi - Middle English (en) - Modern English (en) - anglosajón (es) - Almanca - Old High German (en) - Middle High German (en) - yiddishEskenazi - Low German, Plattdeutsch (en) - Old Saxon (en) - Old Norse (en) - Landsmaal, Landsmal, New Norwegian, Nynorsk (en) - faroês - sami (es) - irlandêsİrlandaca - Middle Irish (en) - língua gaélica escocesa - classical Latin (en) - latín vulgar (es) - Medieval Latin (en) - Neo Latin, Neo-Latin, New Latin (en) - Old French (en) - Anglo-French, Anglo-Norman (en) - occitano - galego - East Tocharian, Turfan, Turfan dialect (en) - Sanskritçe - Sindhi (en) - Bihari (en) - Mahratti, Marathi (en) - Avestan, Zend (en) - Afghan, Afghani, Pashto, Pashtu, Paxto (en) - Lycian (en) - Modern Greek, New Greek (en) - Byzantine Greek, Medieval Greek, Middle Greek (en) - Ancient Greek (en) - Doric, Doric dialect (en) - Ionic (en) - Ubykh (en) - Kanarese, Kannada (en) - malaiala - Gondi (en) - Manda (en) - Bolanci, Bole (en) - Angas (en) - Pidlimdi, Tera, Yamaltu (en) - Bura, Pabir (en) - Daba, Kola, Musgoi (en) - Bata (en) - Sibine, Somrai (en) - acadia, acadio (es) - arábico - Fang (en) - Chaga, Chagga, Kichaga (en) - Kinyarwanda (en) - Nyamwezi (en) - Basuto, Sesotho (en) - suajelí (es) - Ful, Fula, Fulani, Peul (en) - Serer (en) - Wolof (en) - Dinka (en) - satır - galicismofransızca kökenli sözcük - kısaltma - apokop, son hecenin kaldırılması - acrograma, acronimo, acrônimo, siglabaş harflerden oluşan sözcük - pentâmetrobeş heceli mısra - hexâmetroaltı ayaklı dize - ses - fonemafonem, ses birimi - alófono (es) - ditongoçift ünlü - schwa, shwa (en) - glide (es) - alveolar, consonante alveolar (es) - consoante explosiva, consoante oclusiva - explosivopatlama - consoante labialdudak ünsüzü - oclusão glótica - nasalação, nasalamento, nasalização - fricativafrikatif, sürtünmeli sessiz harf - africado, africativoyarı kapantılı ünsüz - nasal (es) - pronúncia erradayanlış telâffuz - homófonoeşsesli sözcük, sesteş sözcük - articulaçãosesleme - articulação, prolação, pronúncia, pronunciaçãosesletim, telaffuz - ditado, dito, provérbio, rifãoatasözü, ibare, ifade, laf, söz - dito, lema, slogandüstur, niyet, özdeyiş, slogan - axioma, ditado, máximaaksiyom, belit, özdeyiş, vecize - aforismoözdeyiş, vecize - adágio, provérbioata sözü - dialecto, dialetolehçe - calão, gíria, jargãoargo - etimologistaetimolog, köktenbilimci - Noah Webster, Webster (en) - aféresis (es) - aféresis (es) - assimilaçãosindirme - elipseeksilti - holonymy, whole to part relation (en) - parça-bütün ilişkisi - pulsaciones por minuto (es)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼