Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

เป็นด่างalcalin, basique - แอสไพรินacide acétylsalicylique, aspirine - ก๊าซแอมโมเนียammoniac, ammoniaque, eau ammoniacale - A.R.N. messager, ARNm, ARN messager - ka, kaon, méson K - eau bénite - ที่ไหลลื่นเช่นเดียวกับของเหลว, เหลวliquide - เอนไซม์diastase, enzyme - แอกทิเนียมAc, actinium - ก๊าซเฉื่อยชนิดหนึ่งไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีสัญลักษณ์คือ He, ฮีเลียมHe, hélium - ธาตุกัมตภาพรังสีชนิดหนึ่ง, พลูโทเนียมplutonium, Pu - brucine - catalyser - analyse du spectre sonore, analyse par spectrographie, analyse spectrale, analyse spectrographique, analyse spectroscopique, spectrographie, spectrométrie, spectroscopie - balayer, nettoyer - indolemment - ทำให้บริสุทธิ์purifier, rendre pure, sublimer - การรวมกันเป็นปึกแผ่น, ความมั่นคง, ความแข็งแรง, ความแน่นหนาrobustesse, solidité - ละลายdissoudre - dissoudre - technique - hydrophile - lipophile - dessaler - analyse chimique - analyse quantitative - colorimétrie - titrage - dialyse - plasmaphérèse - supercritique, surcritique - much less often, nombre atomique, numéro atomique - datation au carbone 14 - monovalent, univalent - organique - ซึ่งมีลักษณะเป็นแก๊สgazeux - anhydre - นำไปในทางผิดcorrompre, dépraver, pervertir - albumineux, albuminique - เจือจาง, เหมือนน้ำaqueux, liquide - benzoïque - carboxylique - atropine - carbonifère, carbonique - diatomique - bouillie bordelaise - acétique, éthanoïque - actinique - ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงcatalytique - réacteur, réacteur chimique - chlorpromazine - sulfurique - héparine - hyoscine, scopolamine, tropate de scopine - ความเหนียวข้นconsistance, corps - viscosité - adhésion - compressibilité - การเปราะแตกง่าย, เปราะบางfragilité - manque d'étanchéité, microretassure, porosité - pénétrabilité, perméabilité - absorptivité - ความหนาแน่นdensité - densité relative - มวลอะตอมmasse atomique - masse moléculaire - équivalent, équivalents - concentration - ค่า phéchelle de pH, échelle des pH, échelle pH, potentiel hydrogène - concentration molaire, molarité - ที่แก้ไม่ตกinsolubilité - คอลลาเจนcollagène - loi d'action de masse - ชีวเคมีbiochimie - วิถีทางที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, เคมีchimie, science chimique - อินทรีย์เคมีchimie organique - เคมีอนินทรีย์chimie inorganique - เคมีฟิสิกส์chimie physique, physicochimie, physico-chimie - เคมีไฟฟ้าélectrochimie - géochimie - เคมีแสงphotochimie - เคมีนิวเคลียร์chimie nucléaire, chimie radioactive, chimie sous radiation, radiochimie - สูตรเคมีformule chimique - formule moléculaire - formule structurelle - formule empirique - gluten - huile de cuisson - huile, huile végétale - huile de maïs - huile d'olive - น้ำมันปาล์มhuile de palme - huile d'arachide - huile de sésame - huile de tournesol - Bovril - eau courante, eau du robinet - château-la-Pompe, eau de table, eau potable - น้ำอัดลมeau gazéifiée, eau gazeuse - น้ำแร่, เกลือแร่boisson gazeuse, eau minérale - règne - ตารางธาตุtableau périodique, tableau périodique des éléments - antimuon - antineutron - antiparticule, antipartícule - antiproton - antitauon - baryon, particule lourde - b, bottom, quark bottom - chaîne - quark charme - d, down quark, quark bas - อิเล็กตรอนélectron, négaton - อนุภาคมูลฐานparticule élémentaire, particule subatomique - hadron - hypéron, hypérons - ไอออนion - baryon lambda - méson - muon - neutrino - นิวตรอน, อนุภาคของนิวเคลียสneutron - nucléon - méson pi, pion, verticale - positon, positron - โปรตอนproton - quark étrange, s, strange quark - t, top quark - quark up - นักชีวเคมีbiochimiste - นักเคมีchimiste, pharmacien - จอห์น ดาลตันJohn Dalton - Michael Faraday - ดมีตรี เมนเดเลเยฟDimitri Ivanovitch Mendeleïev, Dimitri Mendeleïev, Mendeleev - allotropie - photoémission - พันธะเคมีliaison chimique - พันธะโควาเลนต์liaison covalente - พันธะไฮโดรเจนliaison hydrogène, pont hydrogène - พันธะไอออนliaison ionique - พันธะโลหะliaison métallique - osmose - เกล็ดหิมะflocon de neige - cristaux de glace - ละอองเกสรดอกไม้pollen - huile de colza - vanilline - carnauba, cire de carnauba - acidification, acidification anthropique, acidification anthropogène - absorption - autocatalyse - calcination - boisson gazeuse, boissons gazeuses - catalyse - centrifugation - processus chimique, réaction chimique - ปฏิกิริยาเคมีréaction chimique - chromatographie - กระบวนการเผาไหม้combustion - caillage, coagulation - déssalage, dessalement - diffusion, dispersion - émission - exothermique, réaction, réaction exothermique - distillation fractionnée - การทำให้สามัคคี, การทำให้แข็งแรงaffermissement, durcissement, durcissement à chaud, durcissement à la chaleur, fixage thermique, solidification, thermofixage - hydrolyse - minéralurgie, traitement du minerai - osmose - oxydation - oxydoréduction - การสังเคราะห์ด้วยแสงphotosynthèse - พอลิเมอไรเซชันpolymérisation - protéolyse - réduction - affinage, enrichissement, raffinement - saponification - émission secondaire - solvatation - procédé Solvay - absorption - effet thermoélectrique., émission thermoélectronique, émission thermo-électronique, émission thermo-ionique, émission thermoïonique, thermoïonique - indice d'octane - ความล้าในวัตถุusure - état de la matière - phase - แก๊สgaz - plasma - aldéhyde - การผสม, สิ่งที่ได้จากการผสม, ส่วนผสมmélange, mixture - โลหะผสม - คอลลอยด์colloïde - composé, mélange - eutectique - สารละลายmélange, solution - solution aqueuse - การลอยตัวของอนุภาคในของเหลวsuspension - ดินน้ำมันpâte à modeler - plastifiant - โพลีธีนpolyéthène, polyéthylène, polythène - acétyle - polychlorure de vinyle - styrène, styrol - โฟมpolystyrène, polystyrène expansé - caoutchouc, polystyrène expansé - bakélite - téflon - กรดน้ำส้มacide acétique, acide éthanoïque - อะซิโตนacétone, propanone - acétylène, éthyne - Agent orange - กรดอะมิโนacide aminé, aminoacide - acide �?-aminopropionique, alanine - asparagine - acide aspartique - canavanine, l-canavanine - CFC - citrulline - cystéine - cystine - diamine - กรดอะมิโนที่จำเป็นacide aminé essentiel - กลูตาเมตacide glutamique, glutamate - glutamine - glycine, glycocolle - hydroxyproline - ornithine - กรดacide - chlorate - hypochlorite - acide phosphoreux - acide lysergique - acide pyrophosphorique - acide succinique - acide sulfonique - blanc de titane, dioxyde de titane, oxyde de titane - อัลคาไลalcali, alkali, base - atome - ไอโซโทปisotope - ธาตุเคมีcorps simple, élément, élément chimique - แก๊สมีตระกูลgaz inerte, gaz rare - แลนทาไนด์lanthanide, terre rare - โลหะ, โลหะผสมmétal - métal noble - อลูมิเนียม, อะลูมินัม, อะลูมิเนียมAl, alu, aluminium - อะเมริเซียมAm, américium - พลวงantimoine, Sb, stibium - อาร์กอนAr, argon - สารที่ใช้ทำยาพิษ, อาร์ซีนิกarsenic, As - แอสทาทีนastate, astatine, At - แบเรียมBa, baryum - hydroxyde de baryum - เบอร์คีเลียมberkélium, Bk - บริลเลียม, เบริลเลียมBe, béryllium, glucinium - บิสมัทBi, bismuth - โบรอนB, bore - โบรมีนbrome - แคดเมียมcadmium, Cd - ธาตุชนิดหนึ่งมีสีขาวเงิน, แคลเซียมCa, calcium - แคลิฟอร์เนียมcalifornium, Cf - คาร์บอนC, carbone, numéro atomique 6 - ซีเรียมCe, cérium - ซีเซียมcæsium, césium, Cs - คลอรีนchlore, Cl - วัสดุที่ชุบโลหะโครเมียม, โครเมียมchrome, Cr - โคบอลต์Co, cobalt - ทองแดงCu, cuivre - คูเรียมCm, curium - ดิสโพรเซียมDy, dysprosium - ไอน์สไตเนียมE, einsteinium, einsténium, Es - เออร์เบียมEr, erbium - ยูโรเพียมEu, europium - เฟอร์เมียมfermium, Fm - ก๊าซพิษฟลูออรีน, ฟลูออรีนF, fluor - แฟรนเซียมFr, francium - แกโดลิเนียมgadolinium, Gd - แกลเลียมGa, gallium - เจอร์เมเนียมGe, germanium - ทอง, ทองคำAu, d'or, en or, numéro atomique 79, or - แฮฟเนียมceltium, hafnium, Hf - โฮลเมียมHo, holmium - ก๊าซไฮโดรเจน, ไฮโดรเจนH, hydrogène - atome d'hydrogène - ดิวเทอเรียมdeutérium, hydrogène lourd - อินเดียมIn, indium - ธาตุอโลหะที่มีสีดำอมเทา ใช้สลายในแอลกอฮอล์เป็นยาฆ่าเชื้อ, ไอโอดีนI, iode - อิริเดียมIr, iridium - เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก, เหล็กFe, fer, numéro atomique 26 - คริปทอนcrypton, Kr, krypton - แลนทานัมLa, lanthane - ลอร์เรนเซียม, ลอว์เรนเซียมlawrencium, lw - ตะกั่ว, ตะกั้วnuméro atomique 82, Pb, plomb - ลิเทียมLi, lithium - ลูทีเชียม, ลูทีเทียมLu, lutécium, lutétium - ธาตุแมกนีเซียม, แมกนีเซียมmagnésium, Mg - แมงกานีสmanganèse, Mn - เมนเดลีเวียมmendélévium, Mv - ปรอทHg, hydrargyre, mercure, vif-argent - โมลิบดีนัมMo, molybdène - นีโอดิเมียมNd, néodyme - ก๊าซเฉื่อย, นีออนNe, néon - เนปทูเนียมneptunium, Np - ธาตุโลหะแข็งชนิดหนึ่งสีเงิน, นิกเกิลNi, nickel - ไนโอเบียมcolombium, columbium, Nb, niobium - ก๊าซไนโตรเจน, ไนโตรเจนazote, N, nitrogène - โนเบเลียมNo, nobélium - ออสเมียมOs, osmium - ก๊าซออกซิเจน, ออกซิเจนO, oxygène - oxygène liquide - แพลเลเดียมpalladium, Pd - ฟอสฟอรัสP, phosphore - ทองคำขาว, แพลทินัมplatine, Pt - พอโลเนียมPo, polonium - ธาตุโพแทสเซียม, โพแทสเซียมK, kalium, potassium - เพรซิโอดิเมียม, เพรซีโอดิเมียมPr, praséodyme - โพรมีเทียมPm, prométhéum, prométhium - โพรแทกทิเนียมPa, protactinium - ธาตุกัมมันตภาพรังสีชนิดหนึ่ง, เรเดียมRa, radium - เรดอนradon, Rn - รีเนียมRe, rhénium - โรเดียมRh, rhodium - รูบิเดียมRb, rubidium - รูทีเนียมRu, ruthénium - รัทเทอร์ฟอร์เดียม, รูเทอร์ฟอร์เดียมkourtchatovium, Ku, kurchatovium, rutherfordium, unnilquadium, Unq - ซาแมเรียมsamarium, Sm - สแคนเดียมSc, scandium - ซีลีเนียมSe, sélénium - ธาตุเงิน, เงินAg, argent - โซเดียมNa, natrium, sodium - สทรอนเทียมSr, strontium - กำมะถันS, soufre - แทนทาลัมTa, tantale - เทคนีเชียมmasurium, Tc, technétium - เทลลูเรียมTe, tellure - เทอร์เบียมTb, terbium - แทลเลียมthallium, Tl - ทอเรียมTh, thorium - ทูเลียมthulium, Tm - ดีบุกétain, fer-blanc, Sn, stannum - ไทเทเนียมTi, titane - ทังสเตน, ทังสเตน , วุลแฟรมtungstène, W, wolfram - ยูเรเนียมU, uranium - วาเนเดียมV, vanadium - ซีนอนXe, xénon - อิตเทอร์เบียมYb, ytterbium - อิตเทรียมY, yttrium - สังกะสีzinc, Zn - เซอร์โคเนียมzirconium, Zr - grenat - lécithine - โมเลกุลmolécule - monomère - perchlorate, perchlorates - acide perchlorique - proline - butane - gaz de houille - ถ่านหินที่เผาจนหมดควันcoke - diesel, gasoil, gas oil, gas-oil, gazole - combustible fossile - fioul, fuel, fuel-oil, mazout - carburol - น้ำมันปิโตรเลียม, น้ำมันเบนซินgaz, gazoline - น้ำมันก๊าด, พาราฟินkérosène - เมทานอลalcool méthylique, esprit-de-bois, méthanol - โอปอลopale - tourbe - pentose - hexose, hexoses - propane - pyridine - pyrite - ribose - ricine - หินไฟ, อัญมณี, เพชรพลอยpierre, pierre gemme, pierre précieuse - cabochon - liant - pâte - adénine - acide adénilique, acide adénosine-monophosphorique, acide adénylique, acide adénylique cyclique, adénosine monophospahte cyclique, AMP cyclique - A.T.P., adénosine triphosphate, ATP - โมราagate, Agathe - alcool - alcool, alcool consommable, alcool éthylique, esprit-de-vin, éthanol - alcool isopropylique, isopropanol - alcool à brûler, alcool dénaturé - éthyle - aldose - acétal, acétal et cétal - acétaldéhyde, aldéhyde acétique, éthanal, éthyl aldéhyde, oxoéthane - aldol - โลหะแอลคาไลmétal alcalin - alcaloïde - แอลคีนalcène, oléfine - éphédrine - pseudoéphédrine - นิโคติน, สารนิโคตินในยาสูบหรือบุหรี่nicotine - strychnine - คิวโปรนิกเกิลcupronickel - électrum - ดีบุก, โลหะผสมที่มีดีบุกเป็นหลักétain - ทองคำขาวor blanc - amide - inhibiteur, produit modérateur - สารต้านอนุมูลอิสระantioxydant, antirouille - deutéron, deuton, eau lourde, l'eau lourde, oxyde de deutérium - สารประกอบอินทรีย์composé organique - โปรตีนprotéine - aleurone - เจลาตินgélatine - mucine - actine - albumine - albumine - kératine - chitine - fibrine - amylase - coagulase - thrombase, thrombine - catalase - présure - amine - กรดคาร์บอกซิลิกacide carboxylique - acide saccharique - acide sorbique - กรดไขมันacide gras - peptide - ammonium - แอมโมเนียมคลอไรด์sel ammoniac - aniline, arylamine - huile animale - คาเฟอีน, สารชนิดหนึ่งพบในชาและกาแฟcaféine - สารต้านการเยือกแข็งantigel - กรดไนตริกacide azotique, acide nitrique, eau forte, eau-forte - acide nitreux - n, nox - dioxyde d'azote - anhydride - eau régale - arginine - ase fétide - cendre - austénite - azoture, azotures - bleu de méthylène - phénothiazines - régule - bagasse - acide barbiturique - benzène, benzine, benzol - benzoate de sodium - acide benzoïque - peroxyde de benzoyle - bicarbonate - โซเดียมไบคาร์บอเนตbicarbonate de soude - réactif - agent blanchissant, décolorant - comburant, oxydant - eau oxygénée - borate - soufre - Britannium, métal anglais, métal Britannia - solution tampon - graisse animale - butanol - acide butanoïque, acide butyrique - hypochlorite de calcium - สารสีขาวมีกลิ่นฉุนcamphre - acide caprique, acide décanoïque - acide caproïque - acide caprylique - carbamate, uréthane - acide carbamique - carbure - คาร์โบไฮเดรตglucide, hydrate de carbone, saccharide, saccharose, sucre - เขม่าnoir de fumée, suie - สารก่อมะเร็งsubstance cancérigène, substance cancérogène - เซลลูโลสcellulose - nitrate de cellulose - glycogène - inuline - acide carbolique, acide phénique, phénol - ถ่านกัมมันต์charbon activé - ตะกั่วดำ, แกรไฟต์graphite, graphite pour enduit - ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์anhydride carbonique, dioxyde de carbone, gaz carbonique - sulfure de carbone - คาร์บอนมอนอกไซด์oxyde de carbone - tétrachlorure de carbone - carbonate - กรดคาร์บอนิกacide carbonique - coenzyme - cofacteur - cornaline - เหล็กไม่บริสุทธิ์ชนิดหนึ่งfonte - fer forgé - เหล็กd'acier - เหล็กกล้าไร้สนิม, เหล็กที่ไม่เป็นสนิมacier inox, acier inoxydable, inox - Lame de Damas, lames de Damas - chrysobéryl �?il-de-chat, cymophane, œil-de-chat, �?il-de-chat - cémentite - calcédoine - สารสื่อประสาทneurotransmetteur - monoamine - 5-hydroxy-tryptamine, sérotonine - acétylcholine - เอ็นดอร์ฟินendorphine - dioxyde de chlore - acide chromique - chrysoprase - กรดซิทริกacide citrique, citrique - citrine - ถ่านหินcharbon - ถ่านหินชนิดแข็งanthracite - houille - lignite - น้ำมันตับปลาhuile de foie de morue - วัสดุผสมmatériau composite - สารประกอบเคมีcomposé, composé chimique, corps composé - constantan - ตัวนำไฟฟ้าconducteur, corps conducteur - calorifugeur, calorifugeur de tuyaux, diélectrique, isolant - agent de refroidissement, liquide de refroidissement - ปะการังcorail - créatine - dnoc - cyanure de sodium - cyanure, nitrile - acide cyanurique - cytosine - défoliant - andradite - A.D.N., acide désoxyribonucléique, ADN - adn recombinant, ADN recombiné - อาร์เอ็นเอA.R.N., acide ribonucléique, ARN, R.N.A - A.R.N. de transfert, ARN de transfert, ARNt - désoxyribose, le désoxyribose - dimère - dioxyde - ไดแซ็กคาไรด์diholoside, disaccharide - eau distillée - โดพามีนdopamine - duralumin - élastomère - น้ำ, เกี่ยวกับน้ำeau, H2O - อิเล็กโทรไลต์électrolyte - สิ่งที่สกัดออกมาextrait - ester, éther-sel - éthane - acétate d'éthyle - éthylène, gaz oléfiant - 2-diol, éthylène glycol, glycol - propylène glycol - déchets toxiques - ferrite - ปุ๋ยengrais, engrais pour plantes d'appartement - engrais organique - nitrate de sodium - nitrate de potassium, nitre, salpêtre - cyanure de potassium - bichromate de potassium, dichromate de potassium - acide propanoïque, acide propionique - putrescine - ปุ๋ยธรรมชาติengrais, fumier - engrais vert - น้ำมัน, ไขมัน, ไขมันสัตว์graisse, gras, matière grasse - ferritine - huile de baleine - chaille, chailles, chert - หินที่ใช้เป็นเครื่องมือของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์pierre à briquet, pierre à feu, silex - ฟลูออไรด์fluor, fluorure - fluorocarbone - ฟอร์มาลดีไฮด์aldéhyde formique, formaldéhyde, méthanal - กรดฟอร์มิกacide formique - confection, préparation - ฟรักโทสfructose - เชื้อเพลิงcarburant, combustible - acide fumarique - furane, noyau furane - furfural, furfurol - กาแล็กโทสgalactose - acide gallique, acidum gallicum - gaz de pétrole liquéfié - flint-glass, verre flint - tectite, tectites - กระจกde verre, en verre - verre de sécurité, verre feuilleté, verre Sécurit - งานกระจกสีverre coloré, vitrail, vitre de couleur - énamine - énantiomère, énantiomères - กลูโคส, น้ำตาลกลูโคสdextrose, glucose, glycose - sucre dans le sang - glycéraldéhyde, glycérose - acylglycérol, acylglycérols, glycéride, glycérides, glycérolipides - triglycéride - glycérine, glycerol, glycérol - ไนโตรกลีเซอรีนnitroglycérine - hétéroside, hétérosides - glucoside - saponaire - acide glycolique, acide hydroxyacétique - glycoprotéine - lectine - ใส่น้ำมันหล่อลื่นgraisse, huile de graissage - feu grégeois - guanine - น้ำมันหอมระเหยessence, huile volatile - essence de rose, huile essentielle de rose - linalol - ยางไม้résine - copal - copaiba - Benjamin, benjoin - benzofurane, coumarone - bdellium - copolymère - polyuréthane, polyuréthanne - halogénure, ion halogénure - แฮโลเจนhalogène - dureté de l'eau, titre hydrotimétrique - hemiacétal, hémiacétal - heptane - ยากำจัดวัชพืช, สารเคมีที่ใช้กำจัดวัชพืชdésherbant, herbicide - hexane, n-hexane - lipoprotéine de haute densité - histidine, iminazol alanine - hydrazine - hydrure - ไฮโดรคาร์บอนcarbure d'hydrogène, hydrocarbure - กรดไฮโดรคลอริกacidité gastrique - ไฮโดรเจนคลอไรด์chlorure d'hydrogène - fluorure d'hydrogène - acide hydrofluorique - iodure d'hydrogène - hydrogène sulfuré, sulfure d'hydrogène - thiosulfate de sodium - acide hypochloreux - ไฮดรอกซิลhydroxyle, oxhydryle - น้ำแข็ง - น้ำค้างแข็งgivre - แท่งน้ำแข็งแหลมที่ย้อยลงมาglaçon - inconel - อิมิดาโซลimidazole, imidazoles - น้ำหมึก - ยาฆ่าแมลงinsecticide, insectillice - ยาฆ่าแมลงinsectifuge, répulsif - invar - sucre inverti - acide iodique - ion iodure - isocyanate - isoleucine - isomère - caillou d'Égypte, jaspe - cétone - acide lactique - lactose, sucre de lait - lapis, lapis-lazuli, lazurite - larvicide - acide dodécanoïque, acide laurique - lindane - leucine - hydroxyde - chlorure de calcium - limonène - acide linoléique, acide linolique, acide octadécadiène-9, 12 oïque - acide linolénique - lipase - ไลปิดlipide - lipoprotéine - ของเหลวfluide, liquide - liquide - azote liquide - cristal liquide, état de mésomorphe, état mésomorphe - tombac - bêtalipoprotéine, LDL, lipoprotéine de basse densité, lipoprotéine légère, ß-lipoprotéine, �?-lipoprotéine - lessive, substance pour la lessive - l-lysine, lysine - macromolécule - แมกนีเซียมซัลเฟตsel d'epsom, sulfate de magnesium, sulfate de magnésium - malathion - acide de maléine, acide maléique - maltose, sucre de malt - la martensite, martensite - formaldéhyde de mélamine, mélamine - méthane - อัลเคนalcane, paraffine - méthylène - méthyle - méthionine - ester de méthyle d'acide salicylique, salicylate de méthyle - pétrole - monoamine oxydase, monoamine oxydases - มอโนแซ็กคาไรด์monosaccharide - monoxyde, protoxyde - tartrate - morganite - acide myristique - สารคล้ายวุ้นซึ่งติดไฟง่ายnapalm - naphte, pétrole brut - แนฟทาลีนnaphtaline - ก๊าซธรรมชาติ, แก๊ซธรรมชาติgaz, gaz naturel - maillechort, melchior - nicotinamide adénine dinucléotide - nitrobenzène, nitrobenzine - กรดนิวคลีอิกacide nucléique, acides nucléiques - nucléoside, nucléosides - nucléotide, nucléotides - acétate de cellulose, acétocellulose, acéto-cellulose, acétylcellulose - fibre de triacétate, fibre triacétate, triacétate, triacétate de cellulose - polyamide - octane - น้ำมันพืชhuile - gazole - acide oléique - holoside, oligosaccharide - หินซึ่งมีชั้นสีต่างกันและใช้เป็นเครื่องประดับnicolo, onicolo, onyx - acide oxaloacétique - acide oxalique - oxydase - ออกไซด์oxyde - oxydo-réductase - oxime - acide periodique - acide hexadécanoïque, acide palmitique - papaïne - perlite - เพกตินpectine - เพพซินpepsine - permalloy - permanganate - péridot - ยาฆ่าแมลงinsecticide, pesticide - น้ำมันดิบ, ปิโตรเลียมfibre brute, or noir, pétrole, pétrole brut - réseau, système - phénylalanine - phosphine - ฟอสโฟไลปิดacide phosphatidique, phospholipide - acide phosphorique - acide picrique - polymérase, polymérases - rétrotranscriptase, transcriptase inverse - plasma - plâtre - polyholoside, polyoside, polysaccharide - พอลิเมอร์polymère - permanganate de potassium - polypropylène - engrais potassique, potasse - ผงpoudre - propanal - propanol - 2-propène-1-one, acquinite, acraldéhyde, acroléine, acrylaldéhyde, aldéhyde acrylique, aqualin, aqualine, biocide, crolean, ethylène aldéhyde, magnacide, magnacide h, prop-2-en-1-al, propenal, slimicide - acrylate - acide acrylique - acrylonitrile, nitrile acrylique - pepsidase, peptidase, peptidases, protéase, protéinase - pyrex, verre borosilicate, verre borosilicaté, verre borosilicaté de type Pyrex - acide pyruvique - raffinose - minium - reliquat, résidu - résorcine, résorcinol - น้ำเกลือeau de mer, saumure - eau douce - acide salicylique - sel - roténone - chlorate de sodium - nitrate d'ammonium - nitrate d'argent - โซดาไฟhydroxyde de sodium - bromure d'argent - สารประกอบไนโตรเจนazotate, nitrate - azotite, nitrite - nitrite de sodium - chlorure - chlorure d'aluminium - chlorure d'argent - sarcosine - sérine - myosine - เม็ดสีนำออกซิเจนที่อยู่ในเซลล์ของเม็ดเลือดแดงhémoglobine - myoglobine - glutéline - histone, histones - แอนติบอดีanticorps - anticorps monoclonal - แคปไซซินcapsaïcine - pipérin, pipérine - toxine - huile de schiste - cirage - silicate - carborundum, carbure de silicium, moissanite - silicone - siloxane, siloxanes - bioxyde de silicium, silice - gel de silice - โซเดียมคาร์บอเนตcarbonate de sodium, carbonate de soude - eau de javel - iodure de sodium - sulfate de sodium - épice - solution solide - pulvérisation - stachyose - แป้ง, แป้งขาวใช้ลงผ้าแข็งamidon, fécule - แป้งข้าวโพดfarine de maïs - พลังไอน้ำ, ละอองน้ำ, ไอน้ำvapeur - ไอน้ำvapeur, vapeur d'eau, vapeur d’eau - หมอกควันvapeur - adoucisseur d'eau, adoucisseur d’eau - acide octadécanoïque, acide stéarique - ester tristéarique du glycérol, stéarine, tristéarine - stérol - คอเลสเตอรอลcholestérol - ergostérol - glycoside cardiotonique, glycosides cardiotoniques - suif - saccharose - เกลือของกรดกำมะถันsulfate - sulfure - dioxyde de soufre, gaz sulfureux - aventurine, pierre d'aventure - แทนนินtanin, tannin - acide tartrique - terpène, terpènes - tétrafluoroéthylène - l-thréonine, thréonine - thymine - thymol - méthylbenzène, phénylméthane, toluène, toluol - laiton, tombac - tourmaline - oligoélément, oligo-élément - transaminase - acide trichloroacétique - indolamine, tryptophane - acide tungstique - tyrosine - uracile - urée - acide urique - valine - huile de lin - huile d'abrasin, huile de bois de Chine, huile de tung, huile de Tung - vinegar (en) - กรดกำมะถันacide sulfurique, huile de vitriol, vitriol - ขัดด้วยขี้ผึ้ง, ขี้ผึ้ง, ครั่งสำหรับประทับตราเอกสาร, ครั่งสำหรับประทับเอกสาร, ที่มีลักษณะคล้ายขี้ผึ้ง, สารที่คล้ายขี้ผึ้ง, เคลือบด้วยขี้ผึ้งcire, cire à cacheter - cérumen - blanc de baleine, spermaceti, spermacéti, spermacétie - cadavérine - tensioactif, tensio-actif - น้ำมันที่ได้จากไขมันของปลาวาฬhuile de baleine - ฟืนbois à brûler, bois de chauffage - เยื่อไม้ที่นำไปทำกระดาษpâte à papier, pulpe de bois - xylose - xylène - bioxyde de zirconium, dioxyde de zirconium, zircone - zymase - imide - curare[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼