» 

diccionario analógico

dåd, gärning, handlingacción, actividad humana, acto, hecho, obra - aktion, handlingacción, actuación, hecho - []sätt, kurs, lopp, riktningcamino, curso, dirección, modo de proceder, rumbo - performance (en) - fait accomplihecho consumado - förverkligande, insiktcomprensión, cumplimiento, realización - fullbordan, uppfyllelsecumplimiento, realización, satisfacción, satisfación - consecución, logro - avsiktligt, med flit, med viljeadrede, aposta, apostadamente, apostamente, a propósito, con intención, deliberadamente, de su propio acuerdo, expresamente, intencionadamente, intencionalmente, por propio impulso, voluntariamente - prestationcumplimiento, desempeño, ejecución, resultado - befästa, konsolideraconsolidar - åtgärd, mått []diligencia, gestión, medida, medidas, paso, pisada, trámite, tranco, zancada - build up, develop (en) - aktiveraactivar - rätta []corregir, rectificar - abuse, misuse, pervert (en) - gottgöra, hjälpa rätt, korrigera, rätta, rätta tillcorregir, curar, enmendar, poner bien, sacar del error - svanesångcanto de cisne, canto del cisne, última obra - begränsa, endast för ..., inskränkaconfinar, limitar, restringir - uppdelimitar, marcar, trazar - bloquear, congelar - vänjaacostumbrar, acostumbrarse, habituar, soler - make, make up (en) - publicera som följetongpublicar por entregas - piffa upparreglar, ataviarse - anpassa, ställa in, stämmaadaptar, afinar, armonizar - envisas, framhärda, hålla fast vid, hålla utcontinuar, empeñarse, insistir, insistir, empeñarse, mantenerse, obstinarse, obstinarse en, perseguir en, perseverar, persistir, persistir, continuar - avsluta, sluta, upphöraacabar, acabarse, concluir, finalizar, finir, poner punto final, terminar, terminarse - krossa, slå nermatar - uppfatta personligthacer alusiones personales, personalizar - aktivitet, sysselsättning, verksamhetactividad, animación, ocupación, quehacer - komplicera, krångla till - operation (en) - fixa, ordnaarreglar, organizar - livsstil, sätt att leva, vägcamino, manera de vivir, modo de vida, modo de vivir, recorrido, régimen, trayectoria, vida, vivir - bli bredare, bredda, breddas, göraensanchar - fylla []colmar, henchir, llenar - fatta det avgörande beslutet, slutföraconcluir, ultimar - förenaarmonizar, congeniar, reconciliar - harmonieraarmonizar, concordar, congeniar - göra färdigt, klara avdejar listo, terminar - behandlaprocesar, tratar - aclarar, clarificar, desatacar, desbrozar, descombrar, descongestionar, desobstruir, despejar - göra odödliginmortalizar - arbete, grejor, jobbtrabajo - funktion, i gång, i verket, verksamhetfunción, funcionalidad, funcionamiento, marcha, operatividad, procedimiento - service (en) - afán, aperreo, esfuerzo, laceria, reventón, sudor, trabajo, tráfago - utövandeafán, ajetreo, desvelo, ejercicio, esfuerzo, sudor - fysisk arbetetrabajo manual - förbise, inte märka, överse med, se genom fingrarna meddejar, escapar, hacer la vista gorda, no tener en cuenta, pasar por alto - exkludera, hoppa över, undanta, utelämna, uteslutaexcluir, omitir, saltarse, suprimir - fastslå, föreskriva, göra, skapa, tillverkafijar, imponer - sväljaaceptar, deglutir, engullir, ingurgitar, tragar - arbete, grovgöra, sysslacometido, faena, labor, mandado, quehacer, tarea, trabajo - función, oficio, papel - lägecolocación, lugar, plaza, posición, puesta, puesto, sitio, ubicación - önska, vilja, villdesear, querer - comisión, encargo, encomienda - ärende, uppdragcomisión, diligencia, embajada, encargo, mandado, menester, mensaje, misión, recado - sätta dit, stjälpapillar desprevenido - ansträngning, bemödande, försök, kraftansträngning, tryconato, ensayo, esfuerzo, intento, tentativa - give (en) - arbetare, arbetskraftcometido, mano de obra, obreros, tarea - stryka [], stryka överborrar, dar de baja, eliminar, rayar, tachar - undvikaeludir, evitar - förkastadesmentir, negar - ägna, vigaconsagrar, consagrarse, dedicar, dedicarse, sacrificar - förlåta, överse med, släppa av, tolerera, ursäktadisculpar, dispensar, excusar, perdonar - misión - återupptagande, fortsättningcontinuación - upprepandereduplicación - procedurprocedimiento, proceso - transformismo, transvestismo, travestismo - pengatvätt - acción de grupo - give, pay (en) - lägga ner, överge, strandaabandonar, arrojar la toalla, dejar, fracasar, quedarse en la estacada, rendirse, tirar la toalla, venirse abajo - administración, disposición, regulación - få bukt med, överkomma, övermanna, övervinnadominar, superar, vencer - förberedelsepreparación, preparativo - restriktion - säkra, skydda, tryggadefender, proteger, salvaguardar, salvaguardar, proteger - förehavanden, hållning, uppträdandeacciones, actuación, comportamiento, conducta, hechos, obras, proceder - fylla, mötaocupar, satisfacer - avhålla sig, avstådejar - avsiktlig, uppsåtligdeliberado, intencional, premeditado - dra ihop sig, dras ihop, rycka till, samlacontraerse, crisparse, juntar, recoger, recolectar, reunir - inträdaentrar - onanera, runkacascar, masturbar, masturbarse, paja, pajear, pelar - bear, carry, hold (en) - introduce (en) - göra, skapa, tillverka - utvecklas - bana väg [], vara pionjärdar inicio, echar los cimientos de, emprender, promover, sentar las bases de, tomar la iniciativa - åstadkomma, förorsaka, framkalla, leda till, orsaka, vållacausar, ocasionar, producir, provocar - bilda, grunda, inrätta, stifta, upprättaestablecer, establecerse, fundar - procesar, trabajar, transformar - gå, spela, spelas - spelatocar - agera, låtsas, spela, spela [], spela en rollactuar, fingir, jugar, representar, tocar - gå, spela, spelasrepresentar, tocar - cultivar - avskilja, dela []dividir, separar - subject (en) - appoint, constitute, name, nominate (en) - arbeta, jobbaesforzarse, trabajar - elda i, förse med bränslealimentar/atizar/avivar el fuego, atizar - försöka [] ngt, pröva, sätta på prov, söka, sträva efter, utprovaexperimentar, intentar, poner a prueba, pretender, probar, tratar de - bemöda sig, försökaesforzarse - dröja med, få ha ngt innestående, regnplåt, senarelägga, skjuta upp, uppskjutaaplazar, diferir, más adelante dejar algo para, posponer, retrasar - föja exemplet, göra likadant - efter hand, fortsätta, gå vidare, gå vidare med, hålla flytande, hålla i gång, hålla vid liv, visa rätt tidavanzar, continuar, ir haciendo, progresar, proseguir, seguir - continue, persist in (en) - de la conducta - funktionsdugligoperativo - arbete, grejorobra - albedrío - vez - Advent, Parousia, Second Advent, Second Coming, Second Coming of Christ (en)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼