Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

akt, čin, lidská činnost, skutekacción, actividad humana, acto, hecho, obra - akce, akt, čin, činy, jednáníacción, actuación, hecho - cesta, chod, dráha, postup, směrcamino, curso, dirección, modo de proceder, rumbo - performance (en) - hecho consumado - pochopení, realizace, splnění, uskutečněnícomprensión, cumplimiento, realización - naplnění, plnění, splněnícumplimiento, realización, satisfacción, satisfación - docílení, výsledekconsecución, logro - naschvál, schválně, úmyslně, záměrněadrede, aposta, apostadamente, apostamente, a propósito, con intención, deliberadamente, de su propio acuerdo, expresamente, intencionadamente, intencionalmente, por propio impulso, voluntariamente - chování, výkon, vystoupenícumplimiento, desempeño, ejecución, resultado - konsolidovat, u/zpevnit, zkonsolidovat, ztuhnoutconsolidar - krok, opatření, opatřenýdiligencia, gestión, medida, medidas, paso, pisada, trámite, tranco, zancada - rozvinout - aktivovat, spustitactivar - napravit, opravitcorregir, rectificar - zneužít - napravit, opravit, vyléčit, vyvést z omylu, žehlitcorregir, curar, enmendar, poner bien, sacar del error - labutí píseň, poslední vzepětícanto de cisne, canto del cisne, última obra - limitovat, omezit, šachovatconfinar, limitar, restringir - nalajnovat, nanést, vykolíkovat, vyznačkovat, vyznačovat se, značkovatdelimitar, marcar, trazar - zmrazitbloquear, congelar - zvyknout siacostumbrar, acostumbrarse, habituar, soler - upravit - publicar por entregas - krášlit, parádit, vyšňořitarreglar, ataviarse - sladitadaptar, afinar, armonizar - vytrvat, vytrvat ucontinuar, empeñarse, insistir, insistir, empeñarse, mantenerse, obstinarse, obstinarse en, perseguir en, perseverar, persistir, persistir, continuar - končit, ukončitacabar, acabarse, concluir, finalizar, finir, poner punto final, terminar, terminarse - dobít, dodělat, dorážet, dorazit, potlačit, zabítmatar - individualizovathacer alusiones personales, personalizar - aktivita, činnostactividad, animación, ocupación, quehacer - komplikovat, zkomplikovat - operace - chystat, chystat se, nachystat, přichystat, připravit, připravit searreglar, organizar - cesta, dráha, životní cesta, způsob životacamino, manera de vivir, modo de vida, modo de vivir, recorrido, régimen, trayectoria, vida, vivir - rozšířit, rozvětvitensanchar - nadmout, naplnit, napustit, natankovat, zavéztcolmar, henchir, llenar - dát konečnou formu, dokončit, finišovatconcluir, ultimar - harmonizovatarmonizar, congeniar, reconciliar - sladitarmonizar, concordar, congeniar - dokončitdejar listo, terminar - upravit, zpracovatprocesar, tratar - vyčistitaclarar, clarificar, desatacar, desbrozar, descombrar, descongestionar, desobstruir, despejar - zvěčnitinmortalizar - funkce, práce, zaměstnánítrabajo - chod, fungování, pracovní postup, procedurafunción, funcionalidad, funcionamiento, marcha, operatividad, procedimiento - služba - práce, robotaafán, aperreo, esfuerzo, laceria, reventón, sudor, trabajo, tráfago - dřina, námaha, úsilí, užití, vypětíafán, ajetreo, desvelo, ejercicio, esfuerzo, sudor - fyzická práce, manuální prácetrabajo manual - přehlédnout, přeskočit, vynechatdejar, escapar, hacer la vista gorda, no tener en cuenta, pasar por alto - opominout, vyloučit, vynechat, vypustitexcluir, omitir, saltarse, suprimir - nastolitfijar, imponer - polknout, spolknoutaceptar, deglutir, engullir, ingurgitar, tragar - domácí práce, posluhování, práce, práce v domácnosti, úkolcometido, faena, labor, mandado, quehacer, tarea, trabajo - funkce, role, úkolfunción, oficio, papel - místocolocación, lugar, plaza, posición, puesta, puesto, sitio, ubicación - chtít, přát si, zamýšletdesear, querer - mise, obžaloba, poslání, úkol, úloha, žalobacomisión, encargo, encomienda - mise, pochůzka, posílka, poslání, úkol, vyřizování, záležitostcomisión, diligencia, embajada, encargo, mandado, menester, mensaje, misión, recado - odhalit, odrovnat, přijít, prokouknout, vyříditpillar desprevenido - námaha, pokus, snaha, trojka, úsilíconato, ensayo, esfuerzo, intento, tentativa - give (en) - podnik, pracovní síly, projektcometido, mano de obra, obreros, tarea - přeškrtat, přeškrtnout, seškrtat, škrtat, vyškrtnoutborrar, dar de baja, eliminar, rayar, tachar - vyhnout se, vyvarovat seeludir, evitar - popřítdesmentir, negar - věnovat, zaslíbit se, zasvětit, zavázat seconsagrar, consagrarse, dedicar, dedicarse, sacrificar - odpustit, omluvit, prominoutdisculpar, dispensar, excusar, perdonar - vojenská misemisión - pokračovánícontinuación - opakováníreduplicación - běh, proceduraprocedimiento, proceso - transformismo, transvestismo, travestismo - money laundering (en) - skupinová akceacción de grupo - give, pay (en) - fláknout, neuspět, padnout, zběhnoutabandonar, arrojar la toalla, dejar, fracasar, quedarse en la estacada, rendirse, tirar la toalla, venirse abajo - administrativa, správaadministración, disposición, regulación - překonat, přemoctdominar, superar, vencer - příprava, přípravy, výpravapreparación, preparativo - omezení, restrikce - chránit, ochránit, zabezpečitdefender, proteger, salvaguardar, salvaguardar, proteger - činnost, jednání, vystupování, způsobyacciones, actuación, comportamiento, conducta, hechos, obras, proceder - dosytit, nasytit, splnitocupar, satisfacer - vyhýbat se, zdržet se, zdržovat sedejar - úmyslný, vědomýdeliberado, intencional, premeditado - nashromáždit, sebrat, shromáždit, skliditcontraerse, crisparse, juntar, recoger, recolectar, reunir - dát, dodat, přidat, připojit, vložit, vstoupit, vsunoutentrar - onanovatcascar, masturbar, masturbarse, paja, pajear, pelar - nést se - introduce (en) - učinit - develop (en) - probojovávat, uvést, započít, zavéstdar inicio, echar los cimientos de, emprender, promover, sentar las bases de, tomar la iniciativa - vykonat, vyvolat, vzbudit, způsobitcausar, ocasionar, producir, provocar - nastolit, ustavit, založit, zříditestablecer, establecerse, fundar - opracovatprocesar, trabajar, transformar - hrát - dávat, hráttocar - hrátactuar, fingir, jugar, representar, tocar - hrátrepresentar, tocar - kultivovat, šlechtitcultivar - členit, oddělit, rozcházet se, rozčlenit, rozdělit, separovat, vydělitdividir, separar - podrobit, vystavit - jmenovat, nominovat - dělat, nutit do práce, pracovatesforzarse, trabajar - přiložit, topitalimentar/atizar/avivar el fuego, atizar - napínat, pokusit se, snažit se, vyzkoušet, zkusitexperimentar, intentar, poner a prueba, pretender, probar, tratar de - činit se, dělat se, namáhat se, přičinit se, snažit se, usilovatesforzarse - oddálit, odložit, ponecháno na jindyaplazar, diferir, más adelante dejar algo para, posponer, retrasar - udělat totéž - pokračovat, pokračovat v, postupovat, setrvat, trvat, udržovat v chodu, znovu začítavanzar, continuar, ir haciendo, progresar, proseguir, seguir - pokračovat - behaviorálníde la conducta - operativní, schopný provozuoperativo - dílo, práce, výtvorobra - přáníalbedrío - příležitostvez - Advent, Parousia, Second Advent, Second Coming, Second Coming of Christ (en)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼