» 

diccionario analógico

com marotice, travessamenteelakt, okynnigt, styggt - instantaneamenteögonblickligen, ögonblickligt - abruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamenteabrupt, plötsligt, tvärt - infidencia (es) - devidamente, pontualmentei rätt tid, i vederbörlig ordning, punktligt - responsavelmenteansvarsfullt, ansvarskännande - as usual (en) - astigmáticoastigmatisk - irrevogavelmente - pagávelförfallen till betalning - artificialmente - ilegalmente, ilicitamenteillegalt, laglöst, olagligt, otillåtet - confidencialmente, em confidência, em segredoförtroligt, i förtroende - anticonstitucional, inconstitucionalförfattningsstridig, grundlagsstridig - racionalmenterationellt - desnecessariamente, inutilmenteonödigt - dispensa, exención, inmunidad, privilegio (es) - unjustly (en) - inevitavelmenteoundviklig - habitualmentebrukligt, sedvanligt, vanligt - inexorably (en) - voluntariamentefrivilligt - involuntariamenteoavsiktligt, ofrivilligt - unlawfully (en) - injustamenteorättvist - obrigatoriamenteobligatoriskt - potencialmentepotentiellt - desonestamenteoärligt - hipocritamentehycklande, skenheligt - razoavelmenterättvist - injustamenteorättfärdigt, orättvist - traiçoeiramenteförrädiskt, svekfullt - final, últimosista - fraudulentamente - imparcialmenteopartiskt - criteriosamenteförståndigt, klokt - perfidiously (en) - gramaticalmentegrammatiskt - blamelessly, faultlessly, impeccably, irreproachably (en) - estagiário, provisória, provisóriopå prov, prov-, provisorisk, prövo - cargo, trabajo (es) - danoförseelse - delinqüência juvenilungdomsbrottslighet - descuido, desleixo, displicência, imprudência, negligênciaförsumlighet, slarv, vårdslöshet - evasãoundanflykt, undvikande - sonegação de impostosfalsk deklaration - mal (es) - pecado originalarvsynd - pecado mortaldödssynd - crime, sujeirabrott - crime, delitobrott, grovt brott, lagöverträdelse - infração, infracçãobrott, kränkning - perpetraçãoförövande - sexuellt övergrepp - crime de guerrakrigsbrott, krigsförbrytelse - adultérioäktenskapsbrott, hor, otukt - incestoincest - in operation, operating, operational (en) - facultativofrivillig, valfri - de rigueur (en) - bad, defective (en) - discriminação, favoritismoåtskillnad, diskriminering - ageism, agism (en) - heterosexism (en) - nepotismonepotism, svågerpolitik - racismorasism - sexismosexism - falocracia, machismo (es) - procedimientos justos, procedimientos justos de la ley (es) - conformidadekonformitet, likformighet, överensstämmelse - formalidad (es) - line (en) - observação, observânciafirande - necessitar, precisarbehöva - legalberättigad, laglig, rättmätig - unlawful (en) - extrajudicialutomprocessuell - morganáticomorganatisk - solteiroensam, ogift - civil (en) - desnecessário, inútilinte nödvändig, obehövlig - normal - förpliktad - imperdonable (es) - admissívelgodtagbar, tilllåten - pontualpunktlig - timely (en) - tardioförsenad, senkommen - qualified (en) - official, prescribed (en) - responsable (es) - sound (en) - beato - Blessed (en) - uniformizadostandard- - extraterritorialexterritorial- - binding (en) - compensar, indemnizargottgöra, rätta till - clear, pass (en) - aprobar (es) - infringirbryta, kränka, överträda - roubarföröva inbrott - estafar, timar (es) - iludirbedra, förleda, lura - perverterfördärva, förleda - adequar-sepassa för, vara lämplig - citadino, cívico, civico -a, metropolitano, municipal, urbanokommunal, medborgerlig - admit, allow (en) - multicultural (en) - curto-circuitokortslutning - åliggande, plikt, skyldighet - responsabilidadeansvar - legalidade, legitimidadelagenlighet, laglighet, legalitet, legitimitet - validez, vigencia (es) - effect, force (en) - legitimidadelaglighet, legitimitet - virtudedygdighet - virtudedygd - castidadekyskhet, renhet - honor, honour, pureness, purity (en) - equidade, justeza, justiçarättmätighet, rättvisa, riktighet - razãorätt - integridadeintegritet - acesso, direito de ingressotillgång, tillträde - authorisation, authority, authorization, sanction (en) - direitoberättigande, rätt, rättighet - direito à vida - libertad de conciencia, libertad de pensamiento (es) - igualdade perante à lei - direitos civismedborgerliga rättigheter - liberdade de culto - liberdade de opinião - liberdade de imprensatryckfrihet - freedom of assembly (en) - direito ao sufrágio, direito de voto, sufrágio, votoröst, rösträtt - equal opportunity (en) - autoridade, poder[] rätt, befogenhet - jurisdiçãodomsrätt, jurisdiktion, rättskipning - livre vontadefri vilja - atrasoefterblivenhet - ejercicio, práctica (es) - costumes, maneiras - reglamento (es) - courtly love (en) - omissãoutelämnande - exclusãouteslutning, utestängande - res adjudicata, res judicata (en) - diretrizriktlinje, tumregel - á-bê-cê, bê-á-bá, rudimentosabc, grunder - condição necessáriagrundförutsättning, grundvillkor - imparcialidadeopartiskhet - desinterés (es) - conformismo - order, parliamentary law, parliamentary procedure, rules of order (en) - princípiogrundsats, lag, princip - caveat emptor (en) - etiquetaetikett, hederskodex - protocolo (es) - communications protocol, protocol (en) - file transfer protocol, FTP (en) - HTTP, hypertext transfer protocol (en) - MIDI, MIDI standard, musical instrument digital interface, Musical Instrument Digital Interface Standard (en) - TCP, transmission control protocol (en) - padrão duplodubbelmoral - repreensãoförmaning, tillrättavisning - lição práticaåskådningslektion, praktisk demonstration - cabalakabbala - secreto a voces (es) - aprovación, encomio (es) - aprovação, endossoanteckning, påskrift, prickning, stöd - concordânciagodkännande, klarsignal, okej - erro de impressão, erro tipográfico, gralhaskrivfel, tryckfel - deslize, lapsofelsägning, felsteg, misstag - trocadilhoomkastning av bokstäver - pronúncia erradafeluttal - atribuição de errado, interpretação erradafeltolkning, misstolkning - proibiçãoförbud - critério, norma, pedra-de-toqueprobersten, prövosten - defeitofel, krångel - destinokismet, öde - desvioavvikelse - interrupçãoavbrott, avbrytande - corte de energiaströmavbrott - perturbación, turbación (es) - formalia - independencia (es) - exigência, fundamento, indispensável/fundamentogrunddrag, nödvändighet - faltaavsaknad - norma (es) - rättslig ställning - regla jurídica (es) - innocence, pureness, purity, sinlessness, whiteness (en) - culpabilidadebrottslighet, skuld - criminalidadebrottslighet, kriminalitet - libertad de cátedra (es) - autarcia - freedom of the seas (en) - independênciaoavhängighet, oberoende, självständighet - liberdade[] friheter - liberdadefrihet - coerción, limitación, restricción (es) - dissimulação, encobrimentodöljande, hemlighållande - sigiloförtrolighet - defeito, deficiência, falha, limitaçãobrist, defekt, fel, skavank, svag punkt - interferencia (es) - aberração, afastamento, anomalia, desvio, ignoranteavvikelse - anomaliaanomali, avvikelse[Domaine]

-