» 

diccionario analógico

con urgencia, en serio, gravemente, muchísimo, muy, seriamente, severamenteอย่างเอาจริงเอาจัง - en un abrir y cerrar de ojos, en una escapada, instantáneamenteอย่างทันที - adicional, extraที่เพิ่มขึ้น, เป็นพิเศษ - anteriormente, antes, antiguamente, previamenteก่อนหน้านี้, แต่ก่อน - adquisición, compraการซื้อ, ของที่ซื้อมา - compra, comprasการซื้อของ, ของที่ซื้อมา - sucesión - expropiación - subvención - hace poco, recientemente, últimamenteอย่างเร็ว, เมื่อเร็ว ๆ นี้, เร็ว ๆ นี้, ในไม่ช้า - internacionalmenteระหว่างประเทศ - alquiler, arrendamiento, arriendoการเช่า - árbitra, arbitrador, arbitradora, árbitro, juradoกรรมการ, กรรมการตัดสิน, ผู้ตัดสิน - embargo, prohibición, prohibición comercialการสั่งห้ามค้าขาย - apurado, crítico - globalmente, omnímodamente, universalmenteโดยกระจายไปทั่วโลก - pagaderoซึ่งสามารถจ่ายได้ - ascender, subir - acumular - en balde, en vano, inútil, inútilmente, vanamenteอย่างล้มเหลว, อย่างไร้ประโยชน์, เป็นประโยชน์, ไม่มีผล, ไม่เกิดประโยชน์ - ahorroการประหยัด - entrega, extradiciónการส่งผู้ร้ายข้ามแดน - alta, cese, despedida, despido, destitución, dimisión, renunciaการปลดประจำการ, การปล่อย, การระบายออก, การไล่ออก - anulación, cancelaciónการยกเลิก - bloquear, congelar - de balde, graciosamente, gratis, gratuitamenteไม่มีค่าตอบแทน - estimado - pay cut, salary cut (en) - estado de bienestar, estado del bienestar, sociedad afluenteระบบสวัสดิการที่รัฐบาลให้แก่ประชาชนทางด้านต่าง ๆ - agotamiento, disminución, reducciónการทำให้ลดลง - descuento - crasamente - acumulaciónการเก็บสะสม - desabrigo, empobrecimiento, inopia, pobreteríaความจน, ความยากจน - tope - plantaciónพื้นที่เพาะปลูก - damage, price, terms (en) - colonialismoการล่าอาณานิคม - neocolonialismo - inválido, jubilado, pensionado, pensionistaผู้รับเงินบำนาญ - rescate - ensanchar - afán, aperreo, esfuerzo, laceria, reventón, sudor, trabajo, tráfago - grave, serio - fraude - cerrar - indexación, indización - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus - breeding (en) - capitalización - inmediata, inmediato, instantáneoทันทีทันใด, รีบด่วน - adjudicación, asignación, atribución, erogación, otorgamiento, prorrateo, repartimientoการจัดสรร, การแบ่งส่วน - redistribución - new deal (en) - racionamiento - cuota, parte, participación, porción, ración - filantropía, filantropismo, humanidadความใจบุญ - negociación, operación, transacción, tratoการดำเนินการ, การติดต่อทางธุรกิจ, ทรานแซคชัน - international affairs, world affairs (en) - transferencia, transmisión, trasferencia, trasmisión - preparación de escrituras de traspasoการโอนกรรมสิทธิ์ - delivery, legal transfer, livery (en) - depósito - lease-lend, lend-lease (en) - pago - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - licencia, luz verde, permiso, visto buenoการอนุญาต - recobrar, reconquistar, volver a conquistar, volver a ganar - colectivización - protect (en) - ayuda financiera - alquiler, arrendamiento, colocación, contratación, empleo - movilizaciónการทำให้เคลื่อนที่ - descentralización - de regalo, gracioso, gratuito, libreซึ่งให้เปล่า, ที่ได้รับสมนาคุณ, ไม่คิดมูลค่า - productivo - infructífero, infructuoso, vanoซึ่งไม่มีสาระ, ไร้ประโยชน์ - nominal (en) - bien/de dinero mal, prósperoมั่งคั่ง, รวย, ร่ำรวย - acomodado, desahogadoมั่งคั่ง - arrastrado, pobre - abollado, arrancado, arruinado, con el bolsillo en seco, estar sin blanca, limpio, ni sin cinco céntimos, sin una perra, sin una pesetaหมดตัว - desvalido, indigente, menesteroso, necesitado, necesitado de ayudaขัดสน, อดอยาก, แร้นแค้น - en números rojos, estar casi sin algo, estar sin blanca/sin un duro, pelado, sin un duroขาดแคลนเงิน, ซึ่งหมดเนื้อหมดตัว - mudarse, trasladarย้าย - aportar, contribuir, donar - pagar por adelantado, por adelantado pagarจ่ายล่วงหน้า - compensar, indemnizar, repararชดเชย - abonar, retribuirจ่าย, ชำระหนี้ - ชำระหนี้ - pay (en) - compensar, dar el finiquito, indemnizar, liquidar el sueldo, pagar y despedirจ่ายเพื่อจ้างให้ออก, ชดเชย - perder - desviarseมุ่งหน้าไปทางใดทางหนึ่ง - hacer una licitación, hacer una oferta, hacer una oferta de adquisición, hacer una puja, pujarประมูล, เสนอราคา - depositar, ingresarเก็บไว้ในที่ปลอดภัย - tomar prestadoยืม - give (en) - prefer (en) - contratar, emplearจ้าง, ต่อสู้, ว่าจ้าง - colectivizar - declare (en) - alistar, reclutarลงทะเบียน - económicoเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ - ergonómico - producto derivado, programa derivado, subproducto - Keynesian (en) - servicio - output, outturn, turnout (en) - bajel, barca, barco, batel, bote, buque, embarcación, nave, navíoเครื่องบิน, เรือ, เรือขนาดใหญ่, เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ - carril de tranvía, coche de tranvía, tranvía, tren, troleทางรถราง, รถตามถนน, รถราง - adición, importe, monta, suma, total, totalidadผลรวม - conmutabilidad - déficit - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - igualitarismo - Malthusianism, Malthusian theory (en) - monetarism (en) - ergonomía - ciencias económicas, economía, económicasวิชาเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ - ทฤษฎีเกม - econometría - supply-side economics (en) - utilitarismo - maoísmo - arbitration clause (en) - escritura de constitución, estatutosกฎบัตร - มหากฎบัตร - patenteสิทธิบัตร - cuenta, factura, nota, reciboบัญชีเงินฝาก, ใบเรียกเก็บเงิน, ใบแจ้งราคาสินค้าที่ขายให้ - reciboใบเสร็จรับเงิน - นิติกรรมสัญญา - contrato laboral, convenio colectivo, convenio colectivo de trabajo - contrato de trabajo, declaración de trabajos y servicios - política económica - fiscal policy (en) - control (en) - control de los precios, regulación de los precios - base, floor (en) - proteccionismo - acuerdo, arreglo, pactoการเห็นชอบร่วมกัน - condición, término - negociación colectiva, trato colectivo - ciclo comercial - establecimiento financiero, instituto financiero - agencia de transportes, empresa de transportes - bloque, ejeกลุ่มประเทศ - mano de obra, trabajadoresกำลังคน, แรงงาน - day shift, day watch (en) - movimiento sindicalista, sindicalismo, sindicato, sindicato obreroสหภาพแรงงาน - company union, entreprise union (en) - fleet (en) - capitalismoทุนนิยม, ระบบทุนนิยม - industrialismo - economía de mercado - capitalismo de estado - internacional, la Internacional - nacionalsocialismo, nazismo - economía, sistema económicoองค์กรทางการเงินและทรัพยากร, เศรษฐศาสตร์ - fundación - compañía de fideicomiso, compañía fiduciaria - selva, traspaísเขตด้อยความเจริญของประเทศ - coyote, enlace, gestor, gestora, intercesor, intermediaria, intermediario, mediador, mediadoraซึ่งเป็นสื่อกลาง, ตัวสื่อกลาง, ผู้เป็นสื่อกลาง, พ่อค้าคนกลาง - beneficiario, destinatario, receptorผู้รับ, อุปกรณ์รับสัญญาณเสียงหรือภาพ - consignatario, destinatarioผู้รับ - banquero - beneficiado, beneficiario - persona que toma algo prestado, prestatarioผู้ขอยืม - broker-dealer (en) - deudorลูกหนี้ - dragomán - economistaนักเศรษฐศาสตร์ - ministro de hacienda - ministro de asuntos exteriores - fiador, garante - intérpreteนักแปล, ผู้แปล , ล่าม - arrendatario, inquilino - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - ministro - cooperador, copartícipe, socioหุ้นส่วน - actuario de seguros, estadista, estadística, estadístico - cajero, empleado de bancoพนักงานรับจ่ายเงิน, พนักงานรับฝาก-ถอนเงินในธนาคาร - tesoreroผู้ดูแลทรัพย์สมบัติ - vicepresidente - John Maynard Keynes, Keynesจอห์น เมย์เนิร์ด เคนส์ - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - bienes nacionales, patrimonio del Estadoสาธารณสมบัติ - cachivaches, chismes, cosa, cosas, materia, material, pertenencia, pertenencias, posesiones, sustancia, trastosของที่ไม่จำเป็น, ทรัพย์สมบัติ, ที่ดิน, สมบัติส่วนตัว, สาร, สิ่งของ - bienes muebles, bienes personales, efecto - efectos personales - ajilimoje, ajilimójili, bártulos, cachirulo, chirimbolo, chisme, cosas, enseres, maritatas, ropa, tareco, trasto, trebejos, vestimentaเสื้อผ้าอาภรณ์ - bienes inmuebles, finca, predio rústico, predio urbanoอสังหาริมทรัพย์ - bienes, finca, hacienda, heredad, posesión, propiedad, propiedades, terreno, tierra, tierrasที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์ - gleba - arriendo, casa de alquiler, piso de alquiler - propiedad colectiva, propiedad común, propiedad pública - finca - dineroเงินตรา - renta nacional - PIB, PNB, Producto bruto nacional, producto nacional bruto - PIB, producto interior bruto, producto nacional bruto ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ - ayuda a los países en desarrollo - plus, primaเงินที่ได้พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน, เงินปันผลกำไร - bonificación - gasto, gastosการใช้จ่าย, ค่าใช้จ่าย - disbursal, disbursement, expense (en) - costo - capital expenditure, capital outlay (en) - abono, desembolso, pago, recompensaการจ่ายเงิน - asignación, estipendio, haberes, ingresos, jornal, nómina, paga, remuneración, retribución, soldadaการจ่ายค่าตอบแทน, ค่าแรง, เงิน, เงินเดือน - salario mínimo - bonificación, descuento, rebajaรีเบต - daños y perjuicios, indemnizaciónการได้รับความเสียหาย, ค่าเสียหาย - alimento, pensión alimenticia - payola (en) - interés, participaciónดอกเบี้ย - reembolso, reintegración, reintegro, rembolso - emolumento, honorariosเงินเดือน - compensación, daños y perjuicios, desagravio, indemnización, reparación, resarcimiento, saneamiento - estipendio, salario, sueldo - prebenda, ración - breva, bufanda, extra, gaje, gollería, obvención, percance, prebenda, regalía, tentebonete - adehala, gratificación, propinaเงินค่าตอบแทนพิเศษ - child support (en) - multa - coste de vida, costo de vida - distribution cost (en) - costes de fabricación, gastos de fabricación, gastos de producción - price (en) - precio de oferta, precio inicial - precio de compra - opportunity cost (en) - perjuicio - moral hazard (en) - DEG - intangible, intangible asset (en) - inversiónเงินลงทุน - book value (en) - aventura, empresa arriesgada, especulaciónการเสี่ยงภัย - afianzamiento, dita, fianza, garantía, recaudo, seguridad - abono inicial, boleto, cuota inicial, enganche, entrada, fianza, inicial, pago inicial, pie, prima, pronto pago, señalเงินมัดจำ - censo, hipotecaการจำนอง - fianza, garantía - contabilidad - dinero contante, dinero efectivo, dotación, efectivo, finanzas, fondo, fondos, metálico, recursos financierosเงินที่พร้อมใช้ - crédito, pago en plazosระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ - deficit (en) - déficit presupuestario - limited liability (en) - deudaภาวะที่เป็นหนี้ - deuda interna, deuda nacional, deuda pública - abonaré, pagaré, vale - empréstito, mutuo, préstamo, préstamo de dineroการให้ยืม - charge (en) - archivos, registroบันทึก - avance, avanzo, balance, balanzaงบดุล - balanza de pagos - c/c, cta cte, cuenta corrienteบัญชีเดินสะพัด - registroบันทึก - conspicuous consumption (en) - consumo, gastoการบริโภค - demandaการเรียกร้อง - desarrollo económicoความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ - exponential decay, exponential return (en) - abastecimiento, provisión, suministroการจัดส่ง, การจัดหา - competition (en) - บัญชีผู้ใช้ - affiliation, association, tie, tie-up (en) - crisisช่วงวิกฤต - autarcía, autarquía, autoabastecimiento - solvencia - insolvencia - bancarrota, insolvencia, quiebraการล้มละลาย - ownership (en) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - pleno empleoการจ้างงานเต็มที่ - prosperity (en) - obligation (en) - agradecimiento, deuda, deudas, obligación, pasivoความเป็นหนี้ - debt (en) - opulencia, prosperidad, riquezaความมั่งคั่ง - mamón, riqueza - indigencia, miseria, necesidad, penuria, pobreza extrema - año económico, ejercicio, ejercicio anual - arrendamiento[Domaine]

-