Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

gravement, sérieusement, sévèrementallvarligt - en moins de deux, instantanémentögonblickligen, ögonblickligt - supplémentaireextra, ytterligare - auparavant, autrefois, avant, déjà, précédemmentförr, förut, tidigare - achat, acquisitioninköp, köp - achats, magasinage, shoping, shoppinginköp, shopping, varor - achat, emplette - expropriationexpropriation, expropriering - subvention - ces temps-ci, dernièrement, la dernière fois, récemmentnyligen, på senaste tiden, på sista tiden, på sistone - internationalementinternationellt - locationhyrande - arbitre, juge, juge-arbitredomare, medlare, skiljedomare - embargoembargo - critique - globalement, universellementallmänt, globalt, universellt - payableförfallen till betalning - augmenter, grimper, montergå upp, lyfta, stiga - augmenter - en pure perte, en vain, inutilement, sans effet, vainementfåfängt, nytta, till ingen nytta - économiebesparing, sparande - extraditionutlämning - accomplissement, congédiement, libération, licenciement, renvoiavsked, avvisande, befrielse, entledigande, hemförlovning, ogillande - annulationannullering, förkortning, inställande, strykning, upphävande - bloquer - gratis, gratuit, gratuitement, pour rienfri, gratis, kostnadsfri - prévisionnel - réduction des salaires - État providence, État-providence, société d'abondancevälfärdsstat - diminution, épuisement, réductionförbrukning, tömmande - décompte, rabais, réduction, réduction de prix, remise - douloureusement - accumulation, amoncellementackumulation, anhopning - dålig beskaffenhet - plafond - plantationplantage - prixpris - colonialismekolonialism - néocolonialisme, néo-colonialismenykolonialism - pensionné, pensionnée, retraitépensionär - expiation, réparation, satisfaction - s'élargirbli bredare, bredda, breddas, göra - labeur - graveallvarlig, betydelsefull, grav, viktig - escroquerie - clôturer - indexation - Thomas Robert Malthus - élevage, procréation - capital, capitalisation - immédiat, immédiate, instantanéögonblicklig, omedelbar - allocation, attribution, répartitionallokering, anslag, tilldelning - reclassement, redistribution - new deal - rationnementransonering - part, portionandel, del, portion c - philanthropie, philantropiefilantropi - opération, transactionaffär, avtal, genomförande, transaktion, uppgörelse - politique internationale - mutation - cession des droits immobiliers, transmissionuppsättande av överlåtelsehandlingar - délivrance, remise, transmission - dépôtdeposition av egendom - lend-lease, programme lend-lease - acquittement, contribution, paiement, payement, règlementbetalning - déficit budgétaire, déficit budgétaire et déficit public - autorisation, feu vert, permissionklarsignal, klartecken, medgivande, tillåtelse, tillstånd - reconquérir, regagner - collectivisationkollektivisering - protéger - aide financière - embauchage, embaucheanställning - mobilisation, organisationmobilisering - décentralisationdecentralisering - à titre gracieux, gratuitfri-, gratis- - productifbördig, fruktbar, produktiv - infructueux, vainfåfäng, fruktlös, olönsam - nominal - aisé, dans la gêne, fortunédåligt ställt/gott ställt, förmögen - aisésom har det bra ställt - pauvre - à sec, fauché, fauché/fauchée, fauché comme les blésbarskrapad, pank, utan ett öre, utfattig - indigent, nécessiteux, sans ressourcesbehövande, nödlidande, utblottad - sans le soudåligt ställt, ont om, utfattig - déménager, emmener[]flytta - contribuer, participerbidra med, medarbeta, medverka i, räcka upp, sätta - payer d'avancebetala i förskott - compenser, dédommager, indemniser, réparerkompensera, rätta till, uppväga - régler - payerbetala, hosta upp pengarna - acquitter, payer, verser - dédommager, licencier, rembourser, valoirbetala ut lönen till och avskeda, ersätta, gottgöra, kompensera - en être pour son argent, faire une perte, perdre, perdre de l'argent - aller vers, produire, rapporter, tournersvänga, vika av - enchérir, faire une enchère, faire une offre, mettre une enchère, offrirbjuda, lämna anbud - déposerdeponera, sätta in - emprunterlåna - donner - préférer - embaucher, employeranlita, anställa - collectiviserkollektivisera - autoriser le payement de - s'inscrireenrollera, skriva in [], ta emot - économiqueekonomisk - ergonomique - boni, dramatique dérivée, entreprise créée par essaimage, entreprise dérivée, entreprise formée par essaimage, entreprise issue de l'essaimage, essaimage, essaimage individuel, essaimage naturel, produit dérivé, société créée par essaimage, société détachée, société issue de l'essaimage, société issue de la scission, sous-produit, téléroman dérivébiprodukt - keynésien - installation - productionproduktion, tillverkning - bateau, embarcation, vaisseau[]skepp, båt, fartyg, skuta - tram, tramway, voie de tramwayspårväg, spårvägsskena - somme, totaldet sammanlagda, summa - substitutiabilité - manque, montant insuffisant, passifbrist, underskott - épargne retraite - égalitarisme - malthusianisme - monétarisme - biotechnologie, ergonomieergonomi - économie, économie politique, économique, science économique, sciences économiquesekonomi - théorie des jeux - économétrieekonometri, ekonomometri - économie de l'offre - utilitarismeutilitarism - maoïsmemaoism - clause compromissoire - chartefrihetsbrev, kungligt brev, privilegiebrev - Grande Charte, Magna Carta - brevet d'invention, brevetépatent - addition, compte, facturefaktura, nota, räkning - acquit, bon de caisse, for money or for hand-given thing: reçu, letter, parcel: accusé de réception, quittance, reçukvitto - contract (en) - C.C.T., convention collective, convention collective de travailarbetsavtal - contrat de travailanställningskontrakt - politique économique - politique fiscaleskattepolitik - contrôle - blocage des prix, contrôle des prixpriskontroll - base - protectionnismeprotektionism - accord, arrangement, contratöverenskommelse - conditionomständigheter, skick, villkor - négociations collectives - cycle économique - établissement financier, organisme financier - entreprise de transportslastbilstransport, transport - blocblock, sammanslutning - main d'oeuvre, main-d'œuvre, personnelarbetskraft, arbetsstyrka - day watch - ligue, mouvement syndical, mouvement syndicaliste, syndicalisme, syndicat, unionfackförening - syndicalisme jaune, syndicat d'entreprise, syndicat d'industrie - parc - capitalisme - industrialismeindustrialism - économie de marchéfri företagsamhet - capitalisme d'état - international - national-socialisme, nazismenationalsocialism, nazism - économie, système économique - fondationstiftelse - fiduciaire, société d'expertise comptable, société fiduciaire - arrière-pays, forêt vierge, hinterlandinland - intercesseur, intermédiaire, médiateur, médiatriceförmedlare, fredsmäklare, medlare, mellanhand - destinataire, récepteur, récipiendaire, syndickonkursförvaltare, mottagare - destinataireadressat - banquierbankdirektör, bankir - ayant droit, bénéficiaire, donataireförmånstagare - emprunteur, emprunteuselåntagare - courtier négociant - débiteur, débitricedebitor, gäldenär - dragoman - economiste, économisteekonom - ministère des financesfinansminister - ministre - garant, garanteborgensman - interprète, interpréteurtolk - locatairearrendator - Lord Chancelier - ministre - associé, associée, collaborateurdelägare, kompanjon, partner - statisticienstatistiker - caissier, caissière, guichetierkassör, kassörska - trésorier, trésorièrefinansmästare, kassör, skattmästare - vice-président, vpvicepresident - John Maynard Keynes - John Pierpont Morgan - domaine de l'État, domaine de la Couronne, domaine public, espace public, terrain de la Couronne, terre appartenant à la Couronne, terre de la Couronne, terre domaniale - affaires, chose, étoffe, possession, produit, substanceägodelar, ägor, ämne, egendom[], fastighet[], grejor, massa, material, saker, stoff, substans, tillhörigheter, virke - habitation en propriété, propriété privéelösöre - biens - affaires, chosesgrejor, kläder, saker - bien immeuble, bien immobilier, biens immobiliers, immeuble, immobilier, propriétéfast egendom - domaine, propriété, propriété foncière, terrainägor, gods, jordegendomar, land, lantegendom - glèbe - location - propriété collective, propriété publique - terrejordegendomar, land - argentpengar, valuta - revenue national, revenu national - P.N.B., PNB, produit national brutBNP, bruttonationalprodukt - P.I.B., produit intérieur brutbruttonationalprodukt - aide au tiers-monde, aide aux pays en voie de développementutlandsbistånd - primebonus - rabais, remiseinställning, justering - débours, dépense, dépenses, mise de fondsförbrukande, förbrukning, utgift, utlägg - dépense - coûtkostnad - dépenses en capital, durable, immobilisation - acquittement, paiement, payement, règlementbetalning - paie, paye, rémunérationbelöning, betalning, ersättning, förtjänst, inkomst[] - plancher des salaires, salaire minimal, salaire minimumminimilön - remboursement partiel - compensation, dédommagement, dommages et intérêts, indemnisation, indemnitéersättning, skadestånd - pension alimentaireunderhåll, underhållsbidrag - payola - intérêtränta - remboursement - rémunérationextrainkomst, löneförmån - dédommagement, indemnisationåterlämnande, ersättning, restitution - appointements, bourse, salaire, traitementlön - prébendeprebende - revenus annexesanställningsförmån - pourboiredrickspengar, dusör, gratifikation - pension alimentaire - amende - coût de la vielevnadskostnader - coût de distribution - coût de production, frais de fabrication - prix - prix demandé, prix de ventebegärt pris - prix d'achat - coût d'opportunité - perte financière - aléa moral - D.T.S., droits de tirages spéciaux - actifs immatériels - investissement, placementinvestering - valeur indiquée - spéculationdjärv satsning, vågstycke - sécurité - acompte, caution, premier acompte, versement d'un acompte, versement initialhandpenning, kontantbetalning - hypothèquehypotek, inteckning - caution, gage, garantieborgen, borgensman, garant, garanti, säkerhet - compte - argent, espèce en caisse, fondspengar, tillgångar - crédit, règlement partielkredit - déficit - déficit budgétaire - responsabilité limitée - detteskuld - dette de l'Etat, dette intérieure, dette nationale, dette publique - reconnaissance de dette - emprunt, prêtlån - charge - document, rapport écrit, registredokument, protokoll, uppteckning - balance, bilanbalans, balansräkning - balance des paiementsbetalningsbalans - compte courantcheckkonto, checkräkning - registreförteckning, register - consommation ostentatoire - consommationkonsumtion - demandeefterfrågan - croissance économique - décroissance exponentielle - approvisionnement, offreanskaffning, tillhandahållande - compétition, concurrence - compte - association, lien - crise, situation critiquekrisläge - autarcie - solvabilité - insolvabilitéinsolvens - banqueroute, faillitebankrutt, konkurs - droit de propriété, propriétéäganderätt, ägarskap, ägo - politique de l'argent rare, resserrement de crédit, resserrement du crédit - Grande Dépression - plein emploi, plein-emploi - prospéritélycka, välgång, välstånd - obligation - dettes, obligation financièretacksamhetsskuld - dette - aisance, opulence, richesserikedom, riklighet, välstånd - argent, mammon, veau d'ormammon, rikedom - besoin, indigence, misère, mistoufle, mouise, paupérisme, pauvretéfattigdom - année budgétaire, année fiscalebudgetår, finansår, räkenskapsår - bailhyreskontrakt[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼