Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

ciddî ciddî, ciddi şekildeseriamente - anında, hemeninstantaneamente - başka, ek, ekstra, fazladan, ilaveextra - daha önce, eskiden, öncedenantes, antigamente, previamente - alma, alım, satın alma, satın alınan şeycompra - alışveriş, çarşıya çıkma, satın alınan şeylercompras - sucesión (es) - kamulaştırmadesapropriação, expropriação - subvención (es) - geçenlerde, son günlerde, son zamanlarda, yakınlardarecentemente, ultimamente, utlimamente - uluslararası kurallara uyguninternacionalmente - kiralamaaluguer, arrendamento, locação - hakemárbitro, juiz, juíza - ambargoembargo, restrição - kritikcrítica, crítico - evrensel bir şekildeglobalmente, universalmente - ödenirpagável - artmak, yükselmeklevantar, subir - acumular (es) - boşu boşuna, boşuna, boş yere, faydasız, nafilebaldadamente, debalde, efeito, em vão, para nada - tasarrufpoupança - iade etmeextradição, extraditação/extradição? - atma, işten atma, izin, kovma, reddetme, şutlama, terhisdespedimento, exoneração - cancelamento - bloquear, congelar (es) - bedava, parasızde graça, grátis, gratuitamente, gratuito - tahmini - pay cut, salary cut (en) - refah toplumude segurança estado social QUERY - azalmaesgotamento - descuento (es) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - birikim, birikme, yığılmaacumulação - fakirlik, sefalet, sefillik, yoksulluk - tope (es) - plantasyon, plântasyonplantação - fiyatpreço - müstemlekecilik, sömürgecilikcolonialismo - neocolonialismo - emekli aylığı alan kimsepensionista - rescate (es) - genişlemekalargar - emek - ciddi, önemligrave - fraude (es) - cerrar (es) - indexación, indización (es) - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (es) - yetiştirme - capitalización (es) - acil, anî, anlık, derhal olan, hemencecik, ivediimediata, imediato, instantâneo - ayırma, ödenek, özgüleme, tahsis, tahsisatatribuição - redistribución (es) - yeniden yapılaşma - racionamento - paylaşımparte, porção - insanseverlikfilantropia - iş, iş yapmaefectuação, transacção - international affairs, world affairs (en) - transferencia, transmisión, trasferencia, trasmisión (es) - tapu işleritransferência de bens - delivery, legal transfer, livery (en) - kefalet, teminât vermedepósito - lease-lend, lend-lease (en) - ödeme, tediyepagamento - bütçe açığı, giderin gelirden fazla olması - izin, lisans, müsade, permi, ruhsatlicença, permissão - kurtarmak - ortak kullanmacoletivização - korumak - maddi yardım, mali yardım - işe alma, istihdam etmeemprego - seferberlikmobilização - descentralização - bedeva, beleş, parasız, parasız ücretsiz, ücretsizdesvencilhado, isento - verimliprodutivo - boş, etkisiz, faydasız, nafile, sonuçsuz, yararsızinfructuoso, infrutífero, vão - nominal - fakir/zengin, varlıklı, zenginnecessitado/endinheirado - hali vakti yerinde, oldukça zenginconfortável - fakir, fukara, yoksulindigente, pobre - beş parasız, meteliksiz, yolsuz, züğürtduro, falido, liso, quebrado, sem dinheiro - fakir, muhtaç, yoksulindigente, necessitado - beş parasız, meteliksiz, parasız, yolsuzcom muita falta de, sem um tostão - götürmek, taşımak, taşınmakmudar-se - vermekcontribuir, levantar - önceden/peşin ödemekpagar adiantado - denklemek, gidermek, tazmin etmek, telâfi etmekcompensar, remediar - ödemek, ödeme yapmak, tediye etmek - borcunu ödemekpagar - pay (en) - kaybını karşılamak, telafi etmek, ücretini ödeyip işine son vermek, zararını ödemekcompensar, despedir - fırsatı kaçırmak - getirmek, kazandırmak, sapmakvirar - fiat vermek, fiyat arttırmak, fiyat teklif etmek, teklif etmek, vermekconcorrer, oferecer - emanete koymak, yatırmakdepositar, registrar - borç almak, ödünç almakpedir emprestado - give (en) - prefer (en) - işe almak, istihdam etmek, iş vermek, tutmakadmitir, contratar - colectivizar - declare (en) - kaydetmek, kaydolmak, kayıt yaptırmak, yazılmak - ekonomik, iktisadieconómico - ergonomik, hareketleri kolaylaştıran, iş yapmaya uygun - yan üründerivado, produto derivado, subproduto, sub-produto - Keynesian (en) - tesis - üretimprodução - gemi, hava aracı, kayık, sefine, tekne, vapurbarco, nave, navio - tramvay hattıbonde, carro eléctrico, linha do eléctrico - toplamsoma, total - conmutabilidad (es) - açık, eksikdéficit - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - eşitlikçilik - Malthusianism, Malthusian theory (en) - monetarism (en) - biyoteknolojiergonomia - ekonomi, ekonomi bilimi, iktisat, iktisat bilimieconomia - game theory, theory of games (en) - ekonometrieconometria - supply-side economics (en) - faydacılık, yararcılıkutilitarismo - maoísmo - arbitration clause (en) - berat, imtiyaz, patentcarta - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - patentpatente - fatura, hesapconta, factura, fatura - alındı, makbuzrecibo - anlaşma, kontrat, sözleşme - toplu iş sözleşmesi - iş akdicontrato de trabalho - ekonomi politikası, iktisat politikasıpolítica económica - fiscal policy (en) - control (en) - fiyatları sabit tutmacontrole de preços - base, floor (en) - korumacılıkproteccionismo - anlaşma, aynı fikri paylaşma, mutabakatacordo - koşulcondição - negociación colectiva, trato colectivo (es) - ciclo comercial (es) - finans kuruluşuinstituição financeira - kuryecarreto, transportadora, transporte - blokbloco - çalışanlar, insan gücü, işgücü, iş gücüforça de trabalho, mão de obra, mão-de-obra, trabalhadores - day shift, day watch (en) - işçi sendikası, sendikamovimento sindical, sindicato - company union, entreprise union (en) - araç filosu - anamalcılıkcapitalismo - sanayicilikindustrialismo - piyasa ekonomisi, serbest piyasa ekonomisilivre empresa - capitalismo de estado (es) - internacional, la Internacional (es) - nacional socialismo, nazismo - ekonomik düzen, iktisateconomia - vakıffundação - tröst şirketi, yatırım danışmanlığı şirketi, yatırım ortaklığısociedade fiduciária - arka ülke, sahilden uzak bölgeinterior - arabulucu, arabulucu kimse, aracı, hakemintermediária, intermediário, medianeiro - alıcı, tavsiye memuru, yediemindestinatário, liquidador, receptor - alıcı, muhatapdestinatário - bankerbanqueiro - mirasçı, vârisbeneficiário - ödünç/borç alan kimsequem pede emprestado - broker-dealer (en) - borçlu, borcu olan kimsedevedor, devedora - dragomandrogomano, pescador - ekonomist, iktisatçıeconomista - ministro da fazenda, ministro das finanças - bakan, dışişleri bakanı - garantör, kefilabonadora, fiadora - mütercim, tercüman, yorumcuintérprete - kiracıarrendatário, rendeiro - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - bakan, nazır, vekil - ortaksócio - istatistikçiestatístico, perito de estatística - banka veznedarı, kasadar, veznedarcaixa, contador - muhasip, saymantesoureiro - vice-presidente - John Maynard Keynes, Keynes (es) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - domínio público - bina, cisim, eşya, kişisel eşyalar, madde, mülk, önemsiz şey, taşınmaz malpertences, substância, tralha - kişisel mal, özel eşyapropriedade pessoal - bakiye, ev eşyası, kişisel eşyalar, menkul kıymetler, nakit toplamı, servetobjetos de uso pessoal - elbiseler, eşyalar, giysilercoisas - gayrimenkul, taşınmazbem imóvel, ben imóvel - arazi, çiftlik, emlak, mülk, toprak, yerpropriedade, terras - toprak, vakıf arazisi, yercampo, gleba, terra, terreno - kiralanan gayrimenkul, kiraya verilen gayrimenkul, mecur - propriedade pública - araziterras - paradinheiro, numerário - renta nacional (es) - GSMHproduto nacional bruto - produto interno bruto - ayuda a los países en desarrollo (es) - ikramiye, kâr payı, primbónus - ayarlamaajuste, rectificação, regulagem - gider, harcama, masrafdespesa, gasto - gider, harcama, masraf - maliyetcusto - sermaye artırımı - ödemepagamento - aylık, gelir, kazanç, maaş, ödüllendirme, ücretpagamento - asgari ücretsalário mínimo - bonificación, descuento, rebaja (es) - karşılık, tazminatcompensação - nafakapensão de alimentos - payola (en) - faiz, hak, hisse, menfaat, payjuro, juros - reembolso, reintegración, reintegro, rembolso (es) - maaş, ücretvencimento - zararını ödemerestituição - aylık, maaş, ücretemolumento, estipêndio, ordenado, remuneração, salário, soldo - katedralden ödenek alan papaz, papaz ödeneğiprebenda, prebendado, prebendário - sosyal hakprivilégio - bahşişgorjeta, gratificação - child support (en) - ceza - custo de vida - distribution cost (en) - custo de produção - price (en) - perakende fiyatıpreço de venda, preço inicial - alış fiyatıpreço de compra - opportunity cost (en) - maddi kayıp - moral hazard (en) - DEG (es) - maddi olmayan varlık - yatırım, yatırım yapılan parainvestimento - valor contábil - risk, tehlikeli işaventura - garanti, güvence, inanca, teminat - depozito, kaparo, kaparo verme, kısmî ödeme, peşinat, peşin ödeme, yatırılan paradepósito, entrada - ipotekhipoteca - garanti, güvence, kefalet, kefilgarantia - extrato de conta - nakit varlıklar, parafundos - kredi, kredili ödeme, taksit, vadeli ödemecrédito - açık - bütçe açığıdéfice orçamental - limited liability (en) - borçdívida - dívida interna, dívida pública - abonaré, pagaré, vale (es) - borç para, krediempréstimo, empréstimo contraído - mali yükümlülük - kayıt, notregisto - bilanço, bilânçobalança, equilíbrio, folha de saldo - ödemeler dengesibalança de pagamentos - cari hesapconta corrente - defter, kayıt, kayıt defteri, kütükregisto - conspicuous consumption (en) - içme, istihlak, tüketim, tüketme, yeme, yoğaltımconsumo - istek, rağbet, talepdemanda, procura - ekonomik büyüme, iktisadi büyümecrescimento econômico - exponential decay, exponential return (en) - arz, sağlama, vermefornecimento - rekabet - relações comerciais - ilişki - buhran, bunalım, krizcrise - bağımsız ekonomi politikası, otarşi, özerklikautarcia - solvencia (es) - acizinsolvência - iflas, iflâsfalência - sahiplikpropriedade - likidite krizi - Great Depression (en) - tam istihdampleno emprego - zenginlikprosperidade - yükümlülük - borç, mali yükümlülük, minnettarlıkgratidão - debt (en) - servet, zenginlikopulência - hırs, ihtiras, kötü yola sevkeden servet, servet tanrısımamona - fakirlik, parasızlık, yoksulllukindigência, pobreza - mali yılexercício financeiro - kira sözleşmesicontrato de arrendamento[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼