Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

בִּרצִינוּתseriamente - בִּן-רֶגָעinstantaneamente - בְּנוֹסָף, נוֹסָףextra - לְשֶׁעָבַר, לִפְנֵי כֵן, מִקוֹדֵם, קוֹדֶםantes, antigamente, previamente - קְנִייָהcompra - קְנִיוֹתcompras - sucesión (es) - desapropriação, expropriação - subvención (es) - בְּיָמִים אֵלֶה, לַאַחֲרוֹנָהrecentemente, ultimamente, utlimamente - בְּרַחֲבֵי הָעוֹלָםinternacionalmente - שְׂכִירוּתaluguer, arrendamento, locação - בּוֹרר, שׁוֹפֵט, שוֹפֵט, שוֹפֶט, שוֹפֶטֶתárbitro, juiz, juíza - הֶסגֵרembargo, restrição - crítica, crítico - בְּאוֹפֶן כּוֹלֵלglobalmente, universalmente - יֵש לְשַלמוֹpagável - levantar, subir - acumular (es) - לְלא תוֹצָאוֹת תַכלִיתִיוֹת, לַשָוואbaldadamente, debalde, efeito, em vão, para nada - חִיסָכוֹןpoupança - הַסגָרָהextradição, extraditação/extradição? - דְחִייָה, פִּיטוּרִים, שִׁחרוּרdespedimento, exoneração - בִּטוּל @@@ביטוּל$$$, ביטולcancelamento - bloquear, congelar (es) - בְּחִינָם, בחינם, חופשי, חינםde graça, grátis, gratuitamente, gratuito - estimado (es) - pay cut, salary cut (en) - מְדִינַת רְווָחָהde segurança estado social QUERY - דִלדוּלesgotamento - descuento (es) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - הִצטַבּרוּת, צְבִירָהacumulação - עוֹנִי - tope (es) - אֲחוָּזת מַטָעִיםplantação - preço - קוֹלוֹניָאלִיזםcolonialismo - neocolonialismo - פֶּנסיוֹנֵרpensionista - rescate (es) - alargar - afán, aperreo, esfuerzo, laceria, reventón, sudor, trabajo, tráfago (es) - grave - rama'üt, רמאות - cerrar (es) - indexación, indización (es) - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (es) - breeding (en) - capitalización (es) - מִיַדִי, מִיָדִי, מִייָדִיimediata, imediato, instantâneo - הַקְצָאָה, הַקְצָבָהatribuição - redistribución (es) - new deal (en) - racionamento - חלקparte, porção - נַדבנוּתfilantropia - לְבַצֵע עִסקָה, עִסקָהefectuação, transacção - international affairs, world affairs (en) - transferencia, transmisión, trasferencia, trasmisión (es) - הַעֲבָרַת בַּעֲלוּתtransferência de bens - delivery, legal transfer, livery (en) - depósito - lease-lend, lend-lease (en) - pagamento - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - “אור ירוק”licença, permissão - recobrar, reconquistar, volver a conquistar, volver a ganar (es) - coletivização - protect (en) - ayuda financiera (es) - emprego - גִיוּסmobilização - descentralização - חִינָם, חִנָם @@@חִינָם$$$desvencilhado, isento - produtivo - לְלא תוֹצָאוֹת, לַשָוואinfructuoso, infrutífero, vão - nominal (en) - אָמִיד, עָשִיר, עָשִׁירnecessitado/endinheirado - חַי בִּרווָחָהconfortável - indigente, pobre - מְרוּשַשduro, falido, liso, quebrado, sem dinheiro - חֲסַר כּוֹל, נִצרַךindigente, necessitado - בִּמצוּקָה כַּספִּית, חֲסַר פְּרוטָהcom muita falta de, sem um tostão - לַעֲבוֹרmudar-se - contribuir, levantar - לְשָׁלֵם מְרֹאשpagar adiantado - לְכָפֵּר עַל, לְתָקֵןcompensar, remediar - לְהַחזִיר חוֹב, לְשַלֵם - לְשָלֵם חוֹבpagar - pay (en) - לְפַצוֹת, לְפָצוֹת, לְשָלֵם הַכָּלcompensar, despedir - perder (es) - לִפְנוֹתvirar - לְהַצִיע מְחִירconcorrer, oferecer - לְהָפקִידdepositar, registrar - לְהַשאִיל, לשאולpedir emprestado - give (en) - prefer (en) - לְהַעֲסִיק, לְהָסִיקadmitir, contratar - colectivizar - declare (en) - לִרשוֹם - כַּלכָּלִיeconómico - ergonómico (es) - derivado, produto derivado, subproduto, sub-produto - Keynesian (en) - servicio (es) - produção - אָנִייָה, סְפִינַת חָלַל, סְפִינָה, סירהbarco, nave, navio - חֲשמָלִית, חַשמַלִית, מְסִילַת הַחֲשמָלִיתbonde, carro eléctrico, linha do eléctrico - בְּסִיכּוּם כָּל הַמִשׂחָקִיםsoma, total - conmutabilidad (es) - déficit - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - igualitarismo (es) - Malthusianism, Malthusian theory (en) - monetarism (en) - ergonomia - כַּלכָּלָהeconomia - game theory, theory of games (en) - econometria - supply-side economics (en) - utilitarismo - maoísmo - arbitration clause (en) - מְגִילָת זְכוּיוֹתcarta - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - רִישָׁיוֹן פָּטֶנְטpatente - חֶשְבּוֹן, חֶשבּוֹן בָּנק, חֶשבּוֹנִית, חשבוןconta, factura, fatura - קַבָּלָהrecibo - חוֹזֶה - contrato laboral, convenio colectivo, convenio colectivo de trabajo (es) - contrato de trabalho - política económica - fiscal policy (en) - control (en) - controle de preços - base, floor (en) - proteccionismo - הַסכָּמָהacordo - condição - negociación colectiva, trato colectivo (es) - ciclo comercial (es) - instituição financeira - carreto, transportadora, transporte - גוּש מדִינוֹתbloco - כּוֹח אָדָם, כּוֹח עֲבוֹדָהforça de trabalho, mão de obra, mão-de-obra, trabalhadores - day shift, day watch (en) - אִיגוּד מִקצוֹעִיmovimento sindical, sindicato - company union, entreprise union (en) - fleet (en) - קָפִיטָלִיזֵםcapitalismo - industrialismo - livre empresa - capitalismo de estado (es) - internacional, la Internacional (es) - nacional socialismo, nazismo - כַּלכָּלָהeconomia - fundação - sociedade fiduciária - פְּנִים הָאָרֶץinterior - sh'tadlan, מְתַווֵך, שתדלןintermediária, intermediário, medianeiro - כוֹנֵס נֶכָסִים, מְקַבֵּל, מַקלֵטdestinatário, liquidador, receptor - נִמְעָןdestinatário - banqueiro - beneficiário - שוֹאֵלquem pede emprestado - broker-dealer (en) - בַּעַל חוֹב, חייב, חייבתdevedor, devedora - drogomano, pescador - כַּלכָּלָןeconomista - ministro da fazenda, ministro das finanças - ministro de asuntos exteriores (es) - abonadora, fiadora - מְתַרגֵם, מְתוּרגְמָן, מליץ, תרגמןintérprete - arrendatário, rendeiro - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - ministro (es) - שוּתָףsócio - estatístico, perito de estatística - טֶלֶר, קוּפָאִי, קופאי, קופאיתcaixa, contador - גִזבָּרtesoureiro - vice-presidente - John Maynard Keynes, Keynes (es) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - domínio público - דְבָרִים, חֲפָצִים, חוֹמֶר, חומר, קַרקָע ו-/או בַּית, רְכוּשpertences, substância, tralha - propriedade pessoal - objetos de uso pessoal - חֲפָצִיםcoisas - bem imóvel, ben imóvel - אֲחוּזָה, נכס, קַרקַעpropriedade, terras - campo, gleba, terra, terreno - arriendo, casa de alquiler, piso de alquiler (es) - propriedade pública - terras - כסףdinheiro, numerário - renta nacional (es) - produto nacional bruto - produto interno bruto - ayuda a los países en desarrollo (es) - מַעֲנָקbónus - ajuste, rectificação, regulagem - הוֹצָאָה, הוֹצָאוֹתdespesa, gasto - disbursal, disbursement, expense (en) - עלותcusto - capital expenditure, capital outlay (en) - תַשלוּםpagamento - מַשׂכּוֹרֶת, שָׂכָר, תַּגמוּלpagamento - salário mínimo - bonificación, descuento, rebaja (es) - פִּיצוּיִים, פִּצוּי @@@פִּיצוּי$$$compensação - pensão de alimentos - payola (en) - ריביתjuro, juros - reembolso, reintegración, reintegro, rembolso (es) - מַשׂכּוֹרֶתvencimento - restituição - משכורת, שכרemolumento, estipêndio, ordenado, remuneração, salário, soldo - prebenda, prebendado, prebendário - privilégio - טִיפ, תֶּשֶרgorjeta, gratificação - child support (en) - multa (es) - custo de vida - distribution cost (en) - custo de produção - price (en) - preço de venda, preço inicial - preço de compra - opportunity cost (en) - perjuicio (es) - moral hazard (en) - DEG (es) - intangible, intangible asset (en) - הַשקָעָהinvestimento - valor contábil - מִפעָל נוֹעָזaventura - afianzamiento, dita, fianza, garantía, recaudo, seguridad (es) - דְמֵי קְדִימָה, הַפקָדָה, מקדמהdepósito, entrada - מַשכַּנתָּה, משכנתאhipoteca - garantia - extrato de conta - מְקוֹרוֹת כַּספִּייםfundos - אַשרַאיcrédito - deficit (en) - défice orçamental - limited liability (en) - חוֹבdívida - dívida interna, dívida pública - abonaré, pagaré, vale (es) - הַלווָאָהempréstimo, empréstimo contraído - charge (en) - רִישוּםregisto - דַף מַאֲזָןbalança, equilíbrio, folha de saldo - balança de pagamentos - חֶשְבּוֹן עו”שconta corrente - יוֹמָןregisto - conspicuous consumption (en) - צְרִיכָהconsumo - צוֹרֵךdemanda, procura - crescimento econômico - exponential decay, exponential return (en) - הספָּקָהfornecimento - competition (en) - relações comerciais - affiliation, association, tie, tie-up (en) - מַשבֵּרcrise - autarcia - solvencia (es) - insolvência - פּשִיטַת רֶגֶל, פשיטת רגלfalência - propriedade - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - pleno emprego - prosperidade - obligation (en) - אֲסִיר תוֹדָהgratidão - debt (en) - עוֹשֵר, שֶׁפָעopulência - mamona - indigência, pobreza - exercício financeiro - contrato de arrendamento[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼