» 

diccionario analógico

ernstig - in een ommezien, in een wip, onmiddellijk - extra - eerder, voordien, vroeger - aankoop, aanschaf, aanschaffing, aanwinst, besteding, boodschap, boodschappen, het kopen, inkoop, inkopen, koop, machtspositie, opkoop - aankoop, boodschap, boodschappen, boodschappen doen het, inkopen - opvolging - onteigening - subvención (es) - de laatste tijd, laatstelijk, onlangs, recentelijk - internationaal - huur, verhuring, verhuur - arbiter, bemiddelaar, jurylid, mediateur, middelaar, onderhandelaar, scheidsrechter, trait d'union, trait-d'union - embargo, handelsembargo, handelsverbod, uitvoerverbod - benard, kritiek - alomvattend, overal geldend, universeel - te betalen - omhooggaan, oplopen, opslaan, stijgen - acumular (es) - ijdel, tevergeefs, vergeefs, voor niets - besparing, matiging - uitlevering - emancipatie, ontheffing, ontslag, plichtsvervulling, verzelfstandiging - afgelasting, annulering, opzegging - bevriezen, blokkeren, immobiliseren, inactiveren - gratis, kosteloos, kosteloze, kostenloos, verniet, voor niets, vrij - estimado (es) - loonsverlaging, salarisverlaging - verzorgingsmaatschappij, verzorgingsstaat, welvaartsmaatschappij, welvaartsstaat - het slinken - afslag, prijsdaling, prijsverlaging - afschuwelijk, deerlijk, drukkend, pijnlijk, smartelijk, snood, zwaar - ophoping - kreupelheid, slechte kwaliteit - tope (es) - aanplant, aanplanting, beplanting, plantage - aankoopsom, koopsom - kolonialisme - neokolonialisme - gepensioneerde, rentetrekker, vijfenzestigplusser - eerherstel, rehabilitatie - diversifiëren - geploeter, gezwoeg, Labour - ernstig, gewichtig - bedriegerij, bedrog, beduvelarij, begoocheling, kloterij, misleiding, mystificatie, verlakkerij, verneukerij, vervalsing - cerrar (es) - indexering, prijscompensatie - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (es) - fok, fokkerij, teelt - capitalización (es) - acuut, direct, directe, direkt, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijld - allocatie, stadstuin, toekenning, toewijzing, verkaveling, verlening, volkstuin - herverdeling, herverkaveling - new deal (en) - rantsoenering - aandeel, deel, pak, pakket, part, portie - filantropie, menslievendheid - afhandeling, handelsovereenkomst, transactie, transaktie - international affairs, world affairs (en) - containeroverslag, giro-overschrijving, overboeking, overhandiging, overheveling, overschrijving, storting, transfer - overdrachtsrecht - aflevering, bezorging - bewaargeving, bewaarstelling - bruikleen - betaling, uitbetaling - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - admissie, consent, dwanglicentie, groen licht, inwilliging, licentie, pas, pasje, permissie, toelating, toestemming, vergunning, verlof - terugkrijgen, terugontvangen - collectivisatie, collectivizatie, kollektivisatie - protect (en) - ayuda financiera (es) - tewerkstelling - mobilisatie - decentralisatie, decentralisme, decentralizatie - vrij - arbeidsproductief, arbeidsproduktief, productief, produktief - vergeefs, vruchteloos - nominal (en) - arm, welgesteld - welgesteld - arm, arme, armelijk, armoedig, armoedzaaier, berooid, have-not, have-nots, kaaljakker, minderbedeelde, misdeelde, niksnakker, pauper, sjofelaar - blut, platzak - behoeftig, behoevend, berooid, hulpbehoevend, nooddruftig, noodlijdend, onvermogend - straatarm - verhuizen - bijdragen, contribueren - vooruitbetalen - bekopen, bonificeren, goedmaken, herstellen, indemniseren, retribueren, schadeloosstellen, vergoeden - afbetalen, afdoen, afrekenen, bezoldigen, dokken, gesalarieerd, lappen, neerleggen, neertellen, offeren, salariëren, schokken, schuiven, uittellen, vereffenen, verrekenen, voldoen - betalen, inlossen, uitbetalen - pay (en) - betalen en ontslaan, bezoldigen, bijleggen, bonificeren, compenseren, gesalarieerd, goedmaken, retribueren, salariëren, vergoeden - kwijtraken, verliezen - betalen, draaien, verdienen - bieden, een aanbod doen, een bod doen, offerte doen voor, opbieden - deponeren, storten - lenen, ontlenen - give (en) - prefer (en) - aannemen, bekleden, bezighouden, huren, in dienst nemen, plaatsen, tewerkstellen - collectiviseren, collectivizeren, kollectiviseren - declare (en) - aanmelden, aanwerven, inschrijven, lichten, opgeven, rekruteren, werven - economisch - ergonómico (es) - afvalproduct, afvalprodukt, bijproduct, bijprodukt, nevenproduct, nevenprodukt, spin-off - Keynesian (en) - servicio (es) - produktie - boot, kiel, schip, schuit, vaartuig - bagagerijtuig, bagagewagen, bagagewagentje, inslagzijde, steekwagen, tramwagen, tramweg, wagentje, witkar - eindafrekening, eindbedrag, som, totaal, totaalbedrag - conmutabilidad (es) - déficit (es) - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - egalitarisme - malthusianisme - monetarism (en) - arbeidsleer, biotechniek, biotechnologie, ergonomie - economie, economische wetenschappen, ekonomische wetenschappen, staathuishoudkunde - speltheorie - econometrie - supply-side economics (en) - utilitarisme - maoïsme - arbitration clause (en) - charter, chartertoestel, chartervliegtuig, handvest, oorkonde, vrijbrief - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - licentie, octrooi, patent, startvergunning - bon, factuur, nota, rekening - betalingsbewijs, bon, bonnetje, kassabon, kwitantie, ontvangbewijs, ontvangsbewijs, ontvangstbewijs, recepis, reçu - aanbesteding, contract - c.a.o., collectieve arbeidsovereenkomst - arbeidscontract, arbeidskontrakt, arbeidsovereenkomst, tewerkstellingsakkoord, werknemersverklaring, werkovereenkomst - economische politiek, ekonomische politiek - fiscal policy (en) - control (en) - kostenbewaking, prijsbeheersing, prijsbinding, prijscontrole, prijsregeling - base, floor (en) - protectiepolitiek, protectionisme, protektiepolitiek, protektionisme - afspraak, akkoord, contract, convenant, deal, overeenkomst, overeenstemming - beding, bepaling, conditie, mits, modaliteit, proviso, stipulatie, term, voorbeding, voorwaarde - cao-onderhandelingen - conjunctuur, conjunctuurbeweging, conjunctuurgolf - financiële instelling - beroepsvervoerder, transportbedrijf, transporteur, transportonderneming, vervoerbedrijf, vervoerder, vervoersbedrijf, vervoersonderneming - blok, machtsblok - arbeiders, arbeidskrachten, arbeidsvolume, beroepsbevolking, mankracht, menskracht, personeel - day shift, day watch (en) - bond, syndicaat, vakbeweging, vakbond, vakcentrale, vakfederatie, vakorganisatie, vakverbond, vakvereniging, werknemersorganisatie - company union, entreprise union (en) - autopark, wagenpark - kapitalisme - industrialisme - markteconomie, vrije-markteconomie - staatskapitalisme - Internationale - nationaal-socialisme, nazisme - economie, ekonomie - onderbouw, stichting - trustmaatschappij - achterland, bush, bush-bush, jungle, oerbos, oerwoud, rimboe - bemiddelaar, bemiddelaarster, bruggebouwer, bruggenbouwer, contactpersoon, intercedent, intermediair, intermedium, mediateur, middelaar, onderhandelaar, trait d'union, trait-d'union, tussenpersoon - curator, ontvanger - geadresseerde - bankier, geldhandelaar - begunstigde, erfgenaam, gebeneficieerde, rentetrekker - lener - broker-dealer (en) - debiteur, gedelegeerde, lener, schuldenaar - tolk, vertaler - econome, econoom, ekonome, ekonoom, huishoudkundige, staathuishoudkundige - ministro de hacienda (es) - ministro de asuntos exteriores (es) - borg, waarborg - interpreet, tolk, translateur, vertaalprogramma, vertolker - huurder, pachter - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - bewindsman, excellentie, min., minister - associé, compagnon, coöperator, danser, danspartner, firmant, handelsgenoot, maat, medespeler, partner, tafeldame, teamgenoot, vennoot - actuaris, statistica, statisticus, verzekeringsexpert, verzekeringswiskundige - bankbediende, bankemployé, caissière, kasbediende, kassier, lokettist, verteller - penningmeester, quaestor, schatmeester - adjunct-directeur, conrector, onderdirecteur, prorector, vice-president, vice-presidente, vice-voorzitster, vice-voorzitter - John Maynard Keynes, Keynes (es) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - staatsdomein - bezitting, bezittingen, goederen, holding, rommel, spul, substantie - koopwoning, privébezit, privé-bezit - bezittingen, goederen - bedoening, spullen - immobilia, immobiliën ''m, onroerend goed, pl'', vastgoed - grond, grondbezit, grondeigendom, landbezit, landeigendom, landgoed - aarde, land - huurwoning, verpachting - gemeengoed, gemeenschappelijk bezit, openbaar bezit, staatsbezit, staatseigendom - bouwgrond - financiën, geld, geldmiddelen, middel, middelen, thesaurie, vermogen - maatschappelijk inkomen, nationaal inkomen - B.N.P., bruto nationaal product, bruto nationaal produkt - bruto nationaal product - ontwikkelingshulp, ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingswerk - aanmoedigingspremie, bonus, incentive, opleg, premie, prestatiedrang, spaarpremie, starterspremie, startpremie, startsubsidie, supplement, toeslag - zakgeld - onkosten, onkostenvergoeding, uitgaaf, uitgave, verblijfsvergoeding - disbursal, disbursement, expense (en) - aanmaakkosten, fabricagekosten, proceskosten, productiekosten, produktiekosten, uitgaaf, uitgave - capital expenditure, capital outlay (en) - afdracht, beloning, betaling - arbeidsloon, beloning, bezoldiging, ereloon, honorarium, inkomen, jaarinkomen, jaarloon, jaarsalaris, jaarwedde, remuneratie, traktement, wedde - loonvloer, minimuminkomen, minimumloon - bonificación, descuento, rebaja (es) - afkoopsom, compensatie, schadevergoeding, schuldvereffening, tegemoetkoming, uitkoop - alimentatie, onderhoudskosten - payola (en) - interest, inzet, rente, rente ''v'' - reembolso, reintegración, reintegro, rembolso (es) - honorarium - schadepenningen, smartegeld, smartengeld - arbeidsloon, bezoldiging, jaarinkomen, jaarloon, jaarsalaris, jaarwedde, loon, salaris, traktement - prebenda, ración (es) - breva, bufanda, extra, gaje, gollería, obvención, percance, prebenda, regalía, tentebonete (es) - baksjisj, douceur, drinkgeld, fooi, tip - child support (en) - multa (es) - levenspeil, levensstandaard, welvaartspeil - distribution cost (en) - aanmaakkosten, fabricagekosten, productiekosten, produktiekosten - aankoopsom, koopsom - aanbiedingsprijs, vraagprijs, winkelwaarde - inkoopprijs, koopprijs, nieuwprijs - opportunity cost (en) - perjuicio (es) - moral hazard (en) - DEG (es) - intangible, intangible asset (en) - beleggingsobject, investering - balanswaarde, boekwaarde - expeditie, riskante onderneming, speculatie, windhandel - onderpand, pand, pandgoed, securiteit - aanbetaling - hypotheek, hypotheekakte, hypotheekrente, krediethypotheek - aval, borgstelling, cautie, garantiebewijs, kwaliteitsgarantie, verpanding, wisselborgtocht, zekerheidsstelling, zekerheidstelling - contabilidad (es) - contanten, fonds, geldmiddelen, kontanten, staatspapier - credit, delging, krediet, kredietverlening, kredietverstrekking - deficit (en) - begrotingstekort, financieringstekort, overheidstekort - limited liability (en) - schuld - binnenlandse schuld, staatsschuld - bijschrift, promesse, schuldbewijs - feodaliteit, geldlening, leen, lening, ontlening, staatsfonds, staatslening - charge (en) - bescheid, bescheiden, stukken, verslag - balans - betalingsbalans - bankconto, bankrekening, lopende rekening, r.c., rc, rekening-courant - intake, register - conspicuous consumption (en) - consumptie, nuttiging - vraag - desarrollo económico (es) - exponential decay, exponential return (en) - levering - competitie - handelsrelatie, zakenrelatie, zakenvriend - affiliation, association, tie, tie-up (en) - crisis, crisissituatie, noodsituatie, noodtoestand - autarchie, autarkie, autonomie, zelfbestuur, zelfvoorziening - solvencia (es) - insolvabiliteit, insolventie, onvermogen - bankbreuk, bankroet, buiteling, deconfiture, failliet, faillissement, faling - eigendom - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - volledige werkgelegenheid, voltijds werk - prosperiteit, voorspoed, welstand, welvaren, welvarendheid - obligation (en) - schuld, schuldenlast, schuldplichtigheid - debt (en) - rijkdom, weelderigheid - mammon, rijkdom - behoeftigheid, noodlijdendheid, pauperisme, penurie - begrotingsjaar, belastingjaar, boekjaar, dienstjaar - huurakte, huurcontract, huurovereenkomst[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼