» 

diccionario analógico

ernstigcon urgencia, en serio, gravemente, muchísimo, muy, seriamente, severamente - in een ommezien, in een wip, onmiddellijken un abrir y cerrar de ojos, en una escapada, instantáneamente - extraadicional, extra - eerder, voordien, vroegeranteriormente, antes, antiguamente, previamente - aankoop, aanschaf, aanschaffing, aanwinst, besteding, boodschap, boodschappen, het kopen, inkoop, inkopen, koop, machtspositie, opkoopadquisición, compra - aankoop, boodschap, boodschappen, boodschappen doen het, inkopencompra, compras - opvolgingsucesión - onteigeningexpropiación - subvención - de laatste tijd, laatstelijk, onlangs, recentelijkhace poco, recientemente, últimamente - internationaalinternacionalmente - huur, verhuring, verhuuralquiler, arrendamiento, arriendo - arbiter, bemiddelaar, jurylid, mediateur, middelaar, onderhandelaar, scheidsrechter, trait d'union, trait-d'unionárbitra, arbitrador, arbitradora, árbitro, jurado - embargo, handelsembargo, handelsverbod, uitvoerverbodembargo, prohibición, prohibición comercial - benard, kritiekapurado, crítico - alomvattend, overal geldend, universeelglobalmente, omnímodamente, universalmente - te betalenpagadero - omhooggaan, oplopen, opslaan, stijgenascender, subir - acumular - ijdel, tevergeefs, vergeefs, voor nietsen balde, en vano, inútil, inútilmente, vanamente - besparing, matigingahorro - uitleveringentrega, extradición - emancipatie, ontheffing, ontslag, plichtsvervulling, verzelfstandigingalta, cese, despedida, despido, destitución, dimisión, renuncia - afgelasting, annulering, opzegginganulación, cancelación - bevriezen, blokkeren, immobiliseren, inactiverenbloquear, congelar - gratis, kosteloos, kosteloze, kostenloos, verniet, voor niets, vrijde balde, graciosamente, gratis, gratuitamente - estimado - loonsverlaging, salarisverlaging - verzorgingsmaatschappij, verzorgingsstaat, welvaartsmaatschappij, welvaartsstaatestado de bienestar, estado del bienestar, sociedad afluente - het slinkenagotamiento, disminución, reducción - afslag, prijsdaling, prijsverlagingdescuento - afschuwelijk, deerlijk, drukkend, pijnlijk, smartelijk, snood, zwaarcrasamente - ophopingacumulación - kreupelheid, slechte kwaliteitdesabrigo, empobrecimiento, inopia, pobretería - tope - aanplant, aanplanting, beplanting, plantageplantación - aankoopsom, koopsom - kolonialismecolonialismo - neokolonialismeneocolonialismo - gepensioneerde, rentetrekker, vijfenzestigplusserinválido, jubilado, pensionado, pensionista - eerherstel, rehabilitatierescate - diversifiërenensanchar - geploeter, gezwoeg, Labourafán, aperreo, esfuerzo, laceria, reventón, sudor, trabajo, tráfago - ernstig, gewichtiggrave, serio - bedriegerij, bedrog, beduvelarij, begoocheling, kloterij, misleiding, mystificatie, verlakkerij, verneukerij, vervalsingfraude - cerrar - indexering, prijscompensatieindexación, indización - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus - fok, fokkerij, teelt - capitalización - acuut, direct, directe, direkt, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijldinmediata, inmediato, instantáneo - allocatie, stadstuin, toekenning, toewijzing, verkaveling, verlening, volkstuinadjudicación, asignación, atribución, erogación, otorgamiento, prorrateo, repartimiento - herverdeling, herverkavelingredistribución - new deal (en) - rantsoeneringracionamiento - aandeel, deel, pak, pakket, part, portiecuota, parte, participación, porción, ración - filantropie, menslievendheidfilantropía, filantropismo, humanidad - afhandeling, handelsovereenkomst, transactie, transaktienegociación, operación, transacción, trato - international affairs, world affairs (en) - containeroverslag, giro-overschrijving, overboeking, overhandiging, overheveling, overschrijving, storting, transfertransferencia, transmisión, trasferencia, trasmisión - overdrachtsrechtpreparación de escrituras de traspaso - aflevering, bezorging - bewaargeving, bewaarstellingdepósito - bruikleen - betaling, uitbetalingpago - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - admissie, consent, dwanglicentie, groen licht, inwilliging, licentie, pas, pasje, permissie, toelating, toestemming, vergunning, verloflicencia, luz verde, permiso, visto bueno - terugkrijgen, terugontvangenrecobrar, reconquistar, volver a conquistar, volver a ganar - collectivisatie, collectivizatie, kollektivisatiecolectivización - protect (en) - ayuda financiera - tewerkstellingalquiler, arrendamiento, colocación, contratación, empleo - mobilisatiemovilización - decentralisatie, decentralisme, decentralizatiedescentralización - vrijde regalo, gracioso, gratuito, libre - arbeidsproductief, arbeidsproduktief, productief, produktiefproductivo - vergeefs, vruchteloosinfructífero, infructuoso, vano - nominal (en) - arm, welgesteldbien/de dinero mal, próspero - welgesteldacomodado, desahogado - arm, arme, armelijk, armoedig, armoedzaaier, berooid, have-not, have-nots, kaaljakker, minderbedeelde, misdeelde, niksnakker, pauper, sjofelaararrastrado, pobre - blut, platzakabollado, arrancado, arruinado, con el bolsillo en seco, estar sin blanca, limpio, ni sin cinco céntimos, sin una perra, sin una peseta - behoeftig, behoevend, berooid, hulpbehoevend, nooddruftig, noodlijdend, onvermogenddesvalido, indigente, menesteroso, necesitado, necesitado de ayuda - straatarmen números rojos, estar casi sin algo, estar sin blanca/sin un duro, pelado, sin un duro - verhuizenmudarse, trasladar - bijdragen, contribuerenaportar, contribuir, donar - vooruitbetalenpagar por adelantado, por adelantado pagar - bekopen, bonificeren, goedmaken, herstellen, indemniseren, retribueren, schadeloosstellen, vergoedencompensar, indemnizar, reparar - afbetalen, afdoen, afrekenen, bezoldigen, dokken, gesalarieerd, lappen, neerleggen, neertellen, offeren, salariëren, schokken, schuiven, uittellen, vereffenen, verrekenen, voldoenabonar, retribuir - betalen, inlossen, uitbetalen - pay (en) - betalen en ontslaan, bezoldigen, bijleggen, bonificeren, compenseren, gesalarieerd, goedmaken, retribueren, salariëren, vergoedencompensar, dar el finiquito, indemnizar, liquidar el sueldo, pagar y despedir - kwijtraken, verliezenperder - betalen, draaien, verdienendesviarse - bieden, een aanbod doen, een bod doen, offerte doen voor, opbiedenhacer una licitación, hacer una oferta, hacer una oferta de adquisición, hacer una puja, pujar - deponeren, stortendepositar, ingresar - lenen, ontlenentomar prestado - give (en) - prefer (en) - aannemen, bekleden, bezighouden, huren, in dienst nemen, plaatsen, tewerkstellencontratar, emplear - collectiviseren, collectivizeren, kollectiviserencolectivizar - declare (en) - aanmelden, aanwerven, inschrijven, lichten, opgeven, rekruteren, wervenalistar, reclutar - economischeconómico - ergonómico - afvalproduct, afvalprodukt, bijproduct, bijprodukt, nevenproduct, nevenprodukt, spin-offproducto derivado, programa derivado, subproducto - Keynesian (en) - servicio - produktie - boot, kiel, schip, schuit, vaartuigbajel, barca, barco, batel, bote, buque, embarcación, nave, navío - bagagerijtuig, bagagewagen, bagagewagentje, inslagzijde, steekwagen, tramwagen, tramweg, wagentje, witkarcarril de tranvía, coche de tranvía, tranvía, tren, trole - eindafrekening, eindbedrag, som, totaal, totaalbedragadición, importe, monta, suma, total, totalidad - conmutabilidad - déficit - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - egalitarismeigualitarismo - malthusianisme - monetarism (en) - arbeidsleer, biotechniek, biotechnologie, ergonomieergonomía - economie, economische wetenschappen, ekonomische wetenschappen, staathuishoudkundeciencias económicas, economía, económicas - speltheorie - econometrieeconometría - supply-side economics (en) - utilitarismeutilitarismo - maoïsmemaoísmo - arbitration clause (en) - charter, chartertoestel, chartervliegtuig, handvest, oorkonde, vrijbriefescritura de constitución, estatutos - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - licentie, octrooi, patent, startvergunningpatente - bon, factuur, nota, rekeningcuenta, factura, nota, recibo - betalingsbewijs, bon, bonnetje, kassabon, kwitantie, ontvangbewijs, ontvangsbewijs, ontvangstbewijs, recepis, reçurecibo - aanbesteding, contract - c.a.o., collectieve arbeidsovereenkomstcontrato laboral, convenio colectivo, convenio colectivo de trabajo - arbeidscontract, arbeidskontrakt, arbeidsovereenkomst, tewerkstellingsakkoord, werknemersverklaring, werkovereenkomstcontrato de trabajo, declaración de trabajos y servicios - economische politiek, ekonomische politiekpolítica económica - fiscal policy (en) - control (en) - kostenbewaking, prijsbeheersing, prijsbinding, prijscontrole, prijsregelingcontrol de los precios, regulación de los precios - base, floor (en) - protectiepolitiek, protectionisme, protektiepolitiek, protektionismeproteccionismo - afspraak, akkoord, contract, convenant, deal, overeenkomst, overeenstemmingacuerdo, arreglo, pacto - beding, bepaling, conditie, mits, modaliteit, proviso, stipulatie, term, voorbeding, voorwaardecondición, término - cao-onderhandelingennegociación colectiva, trato colectivo - conjunctuur, conjunctuurbeweging, conjunctuurgolfciclo comercial - financiële instellingestablecimiento financiero, instituto financiero - beroepsvervoerder, transportbedrijf, transporteur, transportonderneming, vervoerbedrijf, vervoerder, vervoersbedrijf, vervoersondernemingagencia de transportes, empresa de transportes - blok, machtsblokbloque, eje - arbeiders, arbeidskrachten, arbeidsvolume, beroepsbevolking, mankracht, menskracht, personeelmano de obra, trabajadores - day shift, day watch (en) - bond, syndicaat, vakbeweging, vakbond, vakcentrale, vakfederatie, vakorganisatie, vakverbond, vakvereniging, werknemersorganisatiemovimiento sindicalista, sindicalismo, sindicato, sindicato obrero - company union, entreprise union (en) - autopark, wagenpark - kapitalismecapitalismo - industrialismeindustrialismo - markteconomie, vrije-markteconomieeconomía de mercado - staatskapitalismecapitalismo de estado - Internationaleinternacional, la Internacional - nationaal-socialisme, nazismenacionalsocialismo, nazismo - economie, ekonomieeconomía, sistema económico - onderbouw, stichtingfundación - trustmaatschappijcompañía de fideicomiso, compañía fiduciaria - achterland, bush, bush-bush, jungle, oerbos, oerwoud, rimboeselva, traspaís - bemiddelaar, bemiddelaarster, bruggebouwer, bruggenbouwer, contactpersoon, intercedent, intermediair, intermedium, mediateur, middelaar, onderhandelaar, trait d'union, trait-d'union, tussenpersooncoyote, enlace, gestor, gestora, intercesor, intermediaria, intermediario, mediador, mediadora - curator, ontvangerbeneficiario, destinatario, receptor - geadresseerdeconsignatario, destinatario - bankier, geldhandelaarbanquero - begunstigde, erfgenaam, gebeneficieerde, rentetrekkerbeneficiado, beneficiario - lenerpersona que toma algo prestado, prestatario - broker-dealer (en) - debiteur, gedelegeerde, lener, schuldenaardeudor - tolk, vertalerdragomán - econome, econoom, ekonome, ekonoom, huishoudkundige, staathuishoudkundigeeconomista - ministro de hacienda - ministro de asuntos exteriores - borg, waarborgfiador, garante - interpreet, tolk, translateur, vertaalprogramma, vertolkerintérprete - huurder, pachterarrendatario, inquilino - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - bewindsman, excellentie, min., ministerministro - associé, compagnon, coöperator, danser, danspartner, firmant, handelsgenoot, maat, medespeler, partner, tafeldame, teamgenoot, vennootcooperador, copartícipe, socio - actuaris, statistica, statisticus, verzekeringsexpert, verzekeringswiskundigeactuario de seguros, estadista, estadística, estadístico - bankbediende, bankemployé, caissière, kasbediende, kassier, lokettist, vertellercajero, empleado de banco - penningmeester, quaestor, schatmeestertesorero - adjunct-directeur, conrector, onderdirecteur, prorector, vice-president, vice-presidente, vice-voorzitster, vice-voorzittervicepresidente - John Maynard Keynes, Keynes - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - staatsdomeinbienes nacionales, patrimonio del Estado - bezitting, bezittingen, goederen, holding, rommel, spul, substantiecachivaches, chismes, cosa, cosas, materia, material, pertenencia, pertenencias, posesiones, sustancia, trastos - koopwoning, privébezit, privé-bezitbienes muebles, bienes personales, efecto - bezittingen, goederenefectos personales - bedoening, spullenajilimoje, ajilimójili, bártulos, cachirulo, chirimbolo, chisme, cosas, enseres, maritatas, ropa, tareco, trasto, trebejos, vestimenta - immobilia, immobiliën ''m, onroerend goed, pl'', vastgoedbienes inmuebles, finca, predio rústico, predio urbano - grond, grondbezit, grondeigendom, landbezit, landeigendom, landgoedbienes, finca, hacienda, heredad, posesión, propiedad, propiedades, terreno, tierra, tierras - aarde, landgleba - huurwoning, verpachtingarriendo, casa de alquiler, piso de alquiler - gemeengoed, gemeenschappelijk bezit, openbaar bezit, staatsbezit, staatseigendompropiedad colectiva, propiedad común, propiedad pública - bouwgrondfinca - financiën, geld, geldmiddelen, middel, middelen, thesaurie, vermogendinero - maatschappelijk inkomen, nationaal inkomenrenta nacional - B.N.P., bruto nationaal product, bruto nationaal produktPIB, PNB, Producto bruto nacional, producto nacional bruto - bruto nationaal productPIB, producto interior bruto, producto nacional bruto - ontwikkelingshulp, ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingswerkayuda a los países en desarrollo - aanmoedigingspremie, bonus, incentive, opleg, premie, prestatiedrang, spaarpremie, starterspremie, startpremie, startsubsidie, supplement, toeslagplus, prima - zakgeldbonificación - onkosten, onkostenvergoeding, uitgaaf, uitgave, verblijfsvergoedinggasto, gastos - disbursal, disbursement, expense (en) - aanmaakkosten, fabricagekosten, proceskosten, productiekosten, produktiekosten, uitgaaf, uitgavecosto - capital expenditure, capital outlay (en) - afdracht, beloning, betalingabono, desembolso, pago, recompensa - arbeidsloon, beloning, bezoldiging, ereloon, honorarium, inkomen, jaarinkomen, jaarloon, jaarsalaris, jaarwedde, remuneratie, traktement, weddeasignación, estipendio, haberes, ingresos, jornal, nómina, paga, remuneración, retribución, soldada - loonvloer, minimuminkomen, minimumloonsalario mínimo - bonificación, descuento, rebaja - afkoopsom, compensatie, schadevergoeding, schuldvereffening, tegemoetkoming, uitkoopdaños y perjuicios, indemnización - alimentatie, onderhoudskostenalimento, pensión alimenticia - payola (en) - interest, inzet, rente, rente ''v''interés, participación - reembolso, reintegración, reintegro, rembolso - honorariumemolumento, honorarios - schadepenningen, smartegeld, smartengeldcompensación, daños y perjuicios, desagravio, indemnización, reparación, resarcimiento, saneamiento - arbeidsloon, bezoldiging, jaarinkomen, jaarloon, jaarsalaris, jaarwedde, loon, salaris, traktementestipendio, salario, sueldo - prebenda, ración - breva, bufanda, extra, gaje, gollería, obvención, percance, prebenda, regalía, tentebonete - baksjisj, douceur, drinkgeld, fooi, tipadehala, gratificación, propina - child support (en) - multa - levenspeil, levensstandaard, welvaartspeilcoste de vida, costo de vida - distribution cost (en) - aanmaakkosten, fabricagekosten, productiekosten, produktiekostencostes de fabricación, gastos de fabricación, gastos de producción - aankoopsom, koopsom - aanbiedingsprijs, vraagprijs, winkelwaardeprecio de oferta, precio inicial - inkoopprijs, koopprijs, nieuwprijsprecio de compra - opportunity cost (en) - perjuicio - moral hazard (en) - DEG - intangible, intangible asset (en) - beleggingsobject, investeringinversión - balanswaarde, boekwaarde - expeditie, riskante onderneming, speculatie, windhandelaventura, empresa arriesgada, especulación - onderpand, pand, pandgoed, securiteitafianzamiento, dita, fianza, garantía, recaudo, seguridad - aanbetalingabono inicial, boleto, cuota inicial, enganche, entrada, fianza, inicial, pago inicial, pie, prima, pronto pago, señal - hypotheek, hypotheekakte, hypotheekrente, krediethypotheekcenso, hipoteca - aval, borgstelling, cautie, garantiebewijs, kwaliteitsgarantie, verpanding, wisselborgtocht, zekerheidsstelling, zekerheidstellingfianza, garantía - contabilidad - contanten, fonds, geldmiddelen, kontanten, staatspapierdinero contante, dinero efectivo, dotación, efectivo, finanzas, fondo, fondos, metálico, recursos financieros - credit, delging, krediet, kredietverlening, kredietverstrekkingcrédito, pago en plazos - deficit (en) - begrotingstekort, financieringstekort, overheidstekortdéficit presupuestario - limited liability (en) - schulddeuda - binnenlandse schuld, staatsschulddeuda interna, deuda nacional, deuda pública - bijschrift, promesse, schuldbewijsabonaré, pagaré, vale - feodaliteit, geldlening, leen, lening, ontlening, staatsfonds, staatsleningempréstito, mutuo, préstamo, préstamo de dinero - charge (en) - bescheid, bescheiden, stukken, verslagarchivos, registro - balansavance, avanzo, balance, balanza - betalingsbalansbalanza de pagos - bankconto, bankrekening, lopende rekening, r.c., rc, rekening-courantc/c, cta cte, cuenta corriente - intake, registerregistro - conspicuous consumption (en) - consumptie, nuttigingconsumo, gasto - vraagdemanda - desarrollo económico - exponential decay, exponential return (en) - leveringabastecimiento, provisión, suministro - competitie - handelsrelatie, zakenrelatie, zakenvriend - affiliation, association, tie, tie-up (en) - crisis, crisissituatie, noodsituatie, noodtoestandcrisis - autarchie, autarkie, autonomie, zelfbestuur, zelfvoorzieningautarcía, autarquía, autoabastecimiento - solvencia - insolvabiliteit, insolventie, onvermogeninsolvencia - bankbreuk, bankroet, buiteling, deconfiture, failliet, faillissement, falingbancarrota, insolvencia, quiebra - eigendom - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - volledige werkgelegenheid, voltijds werkpleno empleo - prosperiteit, voorspoed, welstand, welvaren, welvarendheid - obligation (en) - schuld, schuldenlast, schuldplichtigheidagradecimiento, deuda, deudas, obligación, pasivo - debt (en) - rijkdom, weelderigheidopulencia, prosperidad, riqueza - mammon, rijkdommamón, riqueza - behoeftigheid, noodlijdendheid, pauperisme, penurieindigencia, miseria, necesidad, penuria, pobreza extrema - begrotingsjaar, belastingjaar, boekjaar, dienstjaaraño económico, ejercicio, ejercicio anual - huurakte, huurcontract, huurovereenkomstarrendamiento[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼