Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

ernsthaft - augenblicklich, blitzartig, im Nu, in Null Komma nichtsακαριαία, στιγμιαία - zusätzlichεπιπλέον, επιπρόσθετος - früher, vorher, zuvorάλλοτε, παλιότερα, προηγουμένως, προτού, πρωτύτερα, στο παρελθόν - Ankauf, Anschaffung, Beschaffung, Besorgung, Einkauf, Erwerb, Kaufαγορά - Bummel, Einkauf; Einkaufs-..., Einkaufsfahrt, Shoppingαγορά, το να κάνει κπ. ψώνια, ψώνια, ψώνισμα - Übernahme - Enteignung, Enterbungαπαλλοτρίωση - subvención (es) - in letzter Zeit, kürzlich, letztens, neulich, vor kurzemπρόσφατα, τελευταία, τον τελευταίο καιρό - international, staatenübergreifend, übernational, überstaatlich, zwischenstaatlichδιεθνώς - Mieten, Vermietungενοικίαση - Ringrichter, Ringrichterin, Schiedsrichter, Schiedsrichterin, Unparteiische, Unparteiischer, Vermittlerδιαιτητής, κριτής - Ausfuhrverbot, Embargo, Handelsblockade, Handelsembargo, Handelsverbotεμπάργκο - bedrängt, kritischκρίσιμος - allumfassend, global, universal, universellσφαιρικά - zahlbarπληρωτέος - steigen, verteuernαναρριχώμαι - acumular (es) - eitel, erfolglos, nutzlos, umsonst, vergebens, vergeblichάσκοπα, ανώφελα, για το τίποτα, θετικό αποτέλεσμα, μάταια, μάταια,, όφελος - Ersparnisεξοικονόμηση, εξοικονόμηση π.χ. χρημάτων, οικονομία, φειδώ - Auslieferungέκδοση, έκδοση εγκληματία - Entlassung, Kündigungέκλυση, απαλλαγή, απόλυση, σχόλασμα - Absageακύρωση, ματαίωση - bloquear, congelar (es) - frei, gratis, kostenfrei, kostenlos, umsonst, unentgeltlichδωρεάν, τζάμπα - pauschal - μισθολογική μείωση, περικοπή μισθού - Sozialstaat, Wohlfahrtsstaat, Wohlstandsgesellschaftκράτος πρόνοιας - Erschöpfungελάττωση, μείωση - έκπτωση - crasamente (es) - abgegrenzte Schulden, Abgrenzungsposten, Anhäufung, Rechnungsabgrenzungspostenσυσσώρευση - φτώχεια - tope (es) - Plantageφυτεία - Preis - Kolonialismusαποικιοκρατία - Neokolonialismus - Rentner, Rentnerinσυνταξιούχος - rescate (es) - verbreiternδιευρύνω, επεκτείνω - δουλειά, εργασία, κάματος - ernst, schwerwiegendσημαντικός - Betrug - κλείνω συμφωνία - indexación, indización (es) - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (es) - εκτροφή - κεφαλαιοποίηση - auf Anhieb, auf der Stelle, augenblicklich, direkt, sofortig, unmittelbar, unverzüglichάμεση, άμεσο, άμεσος, ακαριαίος, γρήγορος - Gewährung, Verleihung, Zuerkennung, Zusprechung, Zuteilung, Zuweisungκατανομή - redistribución (es) - new deal (en) - Bewirtschaftung, Rationierung - Anteil, Portion, Teilμοιρασιά - Menschenfreundlichkeit, Menschenliebe, Philanthropie, Philantropieφιλανθρωπία - Abwicklung, Geschäftsabschluß, Handel, Transaktionδιεκπεραίωση, δοσοληψία, συναλλαγή - international affairs, world affairs (en) - transferencia, transmisión, trasferencia, trasmisión (es) - Abtretungμεταβίβαση ακινήτου - delivery, legal transfer, livery (en) - Hinterlegungεγγύηση εμπορευμάτων, ενεχυρίαση εμπορευμάτων - lease-lend, lend-lease (en) - Bezahlung, Zahlungαμοιβή, καταβολή, πληρωμή - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - Erlaubnis, grünes Lichtάδεια - wiederholen, zurückholenξαναπαίρνω - Kollektivierung - δασμολογώ - ayuda financiera (es) - Beschäftigungπρόσληψη - Mobilisierung, Mobilmachungεπιστράτευση, κινητοποίηση, συσπείρωση - Dezentralisation, Dezentralisierungαποκέντρωση - frei, Frei..., unentgeltlichτιμής ένεκεν - arbeitsproduktiv, erträgfähig, produktiv - fehlgeschlagen, fruchtlos, vergeblichάκαρπος, μάταιος - nominal (en) - reich, schlecht/gut dranσε κακή ή καλή οικονομική κατάσταση - reichlichοικονομικά άνετος - arm, dürftig - abgebrannt, blank, pleiteαπένταρος - ärmlich, bedürftig, hilfsbedürftig, mittellos, notleidend, unvermögendάπορος, φτωχός - knapp mit Geld etc., ohne einen Pfennig Geldαπένταρος, είμαι αδέκαρος, μου έχει τελειώσει κτ. - ziehenμεταθέτω, μετακομίζω - beitragen, dazuzahlen, zuschießen, zuzahlenεισφέρω, συμμετέχω, συνεισφέρω - vorausbezahlen, vorauszahlenπροπληρώνω - ausgleichen, entgelten, entlohnen, entschädigen, wiedergutmachenαναπληρώνω, αντισταθμίζω, αποζημιώνω, επανορθώνω - ausgebenεξοφλώ, καταβάλλω, ξεπληρώνω, πληρώνω - Schulden tilgenαποπληρώνω, εξοφλώ - εξοφλώ, πληρώνω - abfinden, auszahlen, entschädigen, es wieder gutmachen, gutmachen, lohnenαποζημιώνω, αποζημιώνω και απολύω, επανορθώνω - einbüßenχάνω - abwerfen, bringen, einbringen, eintragen, erbringen, ertragen, führenαποφέρω, κατευθύνομαι, στρίβω - bewerben, bieten, ein Angebot machen, ein Gebot machenπροσφέρω, υποβάλλω χρηματική προσφορά σε διαγωνισμό - deponieren, einzahlen, hinterlegenαποταμιεύω, καταθέτω - ausborgen, ausleihen, borgen, entleihen, leihenδανείζομαι, δανείζομαι κτ. - give (en) - prefer (en) - anstellen, beschäftigen, einstellen, engagieren, heuernπροσλαμβάνω - kollektivieren - declare (en) - einschreibenεγγράφομαι, εγγράφω - wirtschaftlichοικονομικός - ergonomisch - Abfallprodukt, Nebenprodukt - Keynesian (en) - Konstruktion, Vorrichtungεγκαταστάσεις - Produktionπαραγωγή - Boot, Fahrzeug, Kahn, Schiff, Schute, Wasserfahrzeugβάρκα, καΐκι, λέμβος, πλοίο, σκάφος - Elektrische, S-Bahn, Schnellbahn, Stadtbahn, Straßenbahn, Straßenbahnwagen, Straßenbahnzug, Tramγραμμές του τραμ, τραμ - Gesamtbetrag, Gesamtsumme, Summeάθροισμα, σύνολο - conmutabilidad (es) - Fehlbetrag - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - igualitarismo (es) - Malthusianism, Malthusian theory (en) - Monetarismus - Ergonomie, Ergonomikβιοτεχνολογία - Ökonomie, Volkswirtschaft, Wirtschaftswissenschaftenοικονομία, οικονομική επιστήμη - game theory, theory of games (en) - Ökonometrieοικονομετρία - supply-side economics (en) - Utilitarismusωφελιμίσμοσ - Maoismusμαοϊσμός - arbitration clause (en) - Urkundeκαταστατικό - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - Patent; Patent-...δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, πατέντα - Rechnung, Warenrechnungλογαριασμός, τιμολόγιο - Bon, Empfangsbestätigung, Kassenzettel, Quittungαπόδειξη - Vertrag, der Auftragσυμβόλαιο - Tarifvertrag - Arbeitsvereinbahrung, Arbeitsvertrag, Dienstvertrag - Wirtschaftspolitikοικονομική πολιτική - fiscal policy (en) - control (en) - Preisbindung, Preisüberwachungέλεγχοσ τιμών - base, floor (en) - Protektionismus, Schutzzollpolitik - Übereinstimmungσυμφωνία, συναίνεση, συνεννόηση - Zustandσυμφωνία - συλλογική διαπραγμάτευση - εμπορικός κύκλος, επιχειρηματικός κύκλος - Geldinstitutοικονομικός οργανισμός - Fuhrbetrieb, Fuhrgeschäft, Fuhrunternehmen, Spedition, Speditionsfirma, Speditionsgeschäft, Transportunternehmenμεταφορέας - Block, Machtblockάξονας, μπλοκ, συνασπισμός χωρών κτλ. με κοινά συμφέροντα - Arbeiterschaft, Arbeitskraft, Arbeitskräfte, Belegschaftανθρώπινο, εργατικό δυναμικό - day shift, day watch (en) - Gewerkschaftένωση, αδελφότητα, εργατικό σωματείο - company union, entreprise union (en) - στόλος - Kapitalismusκαπιταλισμός, κεφαλαιοκρατία - Industrialismusβιομηχανικό σύστημα - freies Unternehmertum - capitalismo de estado (es) - internacional, la Internacional (es) - Nationalsozialismus, Nazismusεθνικοσοσιαλισμός, ναζισμός - Ökonomie, Volkswirtschaft, Wirtschaftοικονομικός προγραμματισμός στο νοικοκυριό - Stiftungίδρυμα - Treuhandgesellschaft - Hinterland, Urwaldενδοχώρα - Mittelsfrau, Mittelsmann, Mittelsperson, Mittler, Mittlerin, Schlichter, Schlichterin, Vermittler, Vermittlerin, Zwischenhändlerμεσάζοντας, μεσολαβητής - Empfänger, Empfängerin, Konkursverwalter, Konkursverwalterinαποδέκτης, δέκτης, εκκαθαριστής, παραλήπτης - Adressat, Adressatin, Empfängerπαραλήπτης - Bankierδιευθυντής τραπέζης, τραπεζίτης - Nutznießer, Nutznießerinδικαιούχος - Entleiher, Entleiherinαυτός που δανείζεται κτ., δανειζόμενοσ, οφειλέτησ - broker-dealer (en) - Schuldnerοφειλέτης - διερμηνέασ - Nationalökonom, Nationalökonomin, Ökonom, Ökonomin, Volkswirt, Volkswirtin, Volkswirtschaftler, Volkswirtschaftlerin, Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftlerinοικονομολόγος - ministro de hacienda (es) - Außenministerυπουργόσ εξωτερικών - Bürgin, Garantεγγυητήσ - Dolmetscher, Dolmetscherinδιερμηνέας, μεταφραστής - Pächterενοικιαστήσ, μισθωτήσ - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - Minister, Ministerinυπουργός - Geschäftspartner, Geschäftspartnerin, Partner, Partnerinσυνέταιρος - Statistiker, Statistikerinαναλογιστήσ, ασφαλιστήσ - Erzähler, Erzählerin, Kassierer, Kassiererinταμίας, ταμίας σε τράπεζα - Schatzmeister, Schatzmeisterinταμίας - stellvertretender Vorsitzender, stellvertretende Vorsitzende, Vizepräsident, Vizepräsidentinαντιπρόεδροσ - John Maynard Keynes, Keynes (es) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - Domäne, Staatsgut - ?materieller Besitz, Besitztum, der Besitz, Habe, Habseligkeiten, Hab und Gut, Substanz, Zeugάχρηστα αντικείμενα, αγαθά, ακίνητη περιουσία, μέσα, ουσία, περιουσία, υλικό, υπάρχοντα - Privateigentumκινητή περιουσία, προσωπική περιουσία - Effekten, Habseligkeitenυπάρχοντα - πράγματα, προσωπικά αντικείμενα - Immobilieακίνητη περιουσία - Anwesen, Grundbesitz, Grundstück, Gut, Land, Landbesitz, Landgutκτήμα, κτήματα, κτηματική περιουσία - έδαφοσ - Pacht, Pachtbesitz, Pachtungνοικιασμένο - Gemeineigentum, öffentliches Eigentum - Grundbesitz, Grundstückγη - Geldλεφτά, χρήμα, χρήματα - Nationaleinkommen, Volkseinkommen - Bruttosozialproduktακαθάριστο εθνικό προϊόν - Bruttoinlandsprodukt - Entwicklungshilfe - Bonus, Sondervergütungπρόσθετη αμοιβή - Einrichtung - Aufwendungen, Ausgabe, der Verbrauch, Ausgaben, Auslage, Kosten, Unkostenέξοδο, δαπάνη - disbursal, disbursement, expense (en) - Aufwand, Kosten, Kostenaufwandέξοδα, αντίτιμο, δαπάνη, κόστος, τίμημα - Kapitalaufwendungen - Lohnανταπόδοση, εξόφληση, πληρωμή - Bezahlung, Einkommen, Entschädigung, Lohn, Verdienstαμοιβή, αποδοχές, απολαβές, κέρδη - Mindestlohn, Minimumlohn - bonificación, descuento, rebaja (es) - Entschädigung, Schadensersatzαποζημίωση - Alimente, Unterhaltszahlungεπίδομα διατροφήσ, τροφεία - payola (en) - Zins, Zins-...μέρισμα, μερίδιο, τόκος - reembolso, reintegración, reintegro, rembolso (es) - εισόδημα - Rückerstattungαποζημίωση - Gehalt, Lohn, Stipendiumμισθός, μισθόσ κληρικού - Pfründeμισθόσ κληρικού - Zusätzlich leistung - Trinkgeldφιλοδώρημα - child support (en) - multa (es) - Lebenshaltungskosten - distribution cost (en) - Erzeugungskosten, Fertigungskosten, Herstellungskosten, Produktionskosten, Selbstkosten - price (en) - Angebotspreisτιμή πωλήσεωσ - Einkaufspreis, Einstandspreisτιμή κτήσεωσ - opportunity cost (en) - οικονομική ζημιά - moral hazard (en) - DEG (es) - ασώματες ακινητοποιήσεις - Anlage, Investmentfondsεπένδυση - Bilanzwert, Buchwert - Wagnisεγχείρημα - ασφάλεια, εγγύηση - Anzahlung, Einlageεγγύηση, προκαταβολή - Hypothekυποθήκη - Sicherheitεγγυητήσ, εγγύηση - Kontoauszug - Bargeld, Barmittel, Barschaft, Fonds, Geldmittel, Kontantenοικονομικοί πόροι, χρήματα, χρηματοδότηση - Kredit, Ratenzahlung, Scheckzahlung, Teilzahlungπίστωση - έλλειμμα ισοζυγίου - Haushaltsdefizit - limited liability (en) - Schuld, Schulden, Verschuldungχρέος - Staatsschuldδημόσιο χρέοσ - abonaré, pagaré, vale (es) - Anleihe, Darlehen, Geldanleiheδάνειο, δανειοληψία, δανεισμός - Abgaben, Abzügeχρέωση - Aufzeichnung, Belegαρχείο, πρακτικό - Bilanz, der Rechnungsabschlußισολογισμός - Zahlungsbilanzισοζύγιο πληρωμών - laufende Rechnungτρεχούμενος λογαριασμός - Registerκατάλογος, μητρώο, πρωτόκολλο - conspicuous consumption (en) - Verbrauchκατανάλωση, χρήση - Nachfrageζήτηση - Wirtschaftswachstum - exponential decay, exponential return (en) - Lieferungεφοδιασμός - ανταγωνισμός - επαγγελματική σχέση - Zugehörigkeit, Zugehörigkeitsgefühlσύνδεσμος - Kriseκρίση - Autarkie, Eigenständigkeit, Selbständigkeitαυτάρκεια - φερεγγυότητα - Insolvenz, Zahlungsunfähigkeitοικονομική δυσχέρεια - Bankrottπτώχευση - Eigentumsrecht - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Μεγάλο Κραχ - Vollbeschäftigung - Wohlstand - obligation (en) - ?negativer Besitz, Dankesschuldοικονομική δέσμευση, υποχρέωση, χρέος - debt (en) - Reichtum, Wohlstandπλούτος, πλούτος: αφθονία, χλιδή - Mammon, Reichtumμαμμωνάσ, πλούτοσ - Bedürftigkeitανάγκη - Buchjahr, Geschäftsjahr, Rechnungsjahr, Wirtschaftsjahrοικονομικό έτοσ - Mietvertrag[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼