Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

fundamentalt, grunnleggende, i alt vesentlig, i grunnen, innerst inne, på bunnen, prinsipieltโดยพื้นฐาน - akkurat, bare, blott, enkelt, ganske enkelt, ingen andre enn, kun, simpelthen, utelukkendeอย่างง่าย ๆ, เท่านั้น, เพียงแค่, เพียงแค่นั้น, แต่ว่า - automatiskโดยอัตโนมัติ - skremmendeอย่างน่าหวาดกลัว - enormt, veldigอย่างมโหฬาร - grovt, kraftigอย่างหยาบ - betydelig, merkbartอย่างพอประเมินค่าได้ - reinอย่างสมบูรณ์ - ca., cirka, der omkring, et stykke på vei, i nærheten av, litt, mer eller mindre, nærmere, nesten, noe, omkring, om lag, omtrent, rundt, sånn omtrent, skal vi si, tilnærmetค่อนข้างจะ, ประมาณ, ราว ๆ, อย่างเหมาะสม, เกือบ, โดยประมาณ, โดยประมาณนั้น, ใกล้เข้ามาทีละน้อย, ใกล้ ๆ หรือขอบเขตโดยรอบ - comparative, relative (en) - absolutely (en) - absolutt, aldeles, aller-, fullkomment, fullstendig, fullstendig, helt, helt, så mye, totalt, tvers igjennomค่อนข้างจะ, ทั้งหมด, อย่างทั้งหมด, อย่างที่สุด, อย่างมาก, อย่างสมบูรณ์, อย่างเสร็จสมบูรณ์, อย่างแน่นอน, เสมอกัน, เหมือนกัน, โดยตรง, โดยทั้งหมด, โดยสิ้นเชิง - eksklusivt, med enerettแต่ผู้เดียว - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - mangelfullt, ufullkommentอย่างไม่สมบูรณ์ - fullt, helt, i fulle drag, i rik/full monnทั้งหมด, ให้เต็มที่ - only (en) - comilón, tragón, voraz, zampón (es) - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - fordelaktigอย่างเป็นประโยชน์ - rikeligอุดมสมบูรณ์ - betydelig, rikelig - well (en) - well (en) - bra, godt - well (en) - overdådig, overstrømmende, sprudlendeที่มากมาย, ร่าเริง - alvorlig, for alvorอย่างเอาจริงเอาจัง - ertelystent, skjelmsk, slemt, uskikkeligอย่างเป็นภัย, อย่างไม่เชื่อฟัง - even, still, yet (en) - even (en) - akseptabel, antakelig, tilfredsstillendeที่น่าพอใจ - alltid, stadig, støttตลอด, เป็นประจำ - always, forever (en) - av og til, en sjelden gang, fra tid til annen, her og der, iblant, innimellom, med mellomrom, nå og da, noen ganger, sporadiskบางครั้ง, บางครั้งบางคราว, บางคราว, บ่อย ๆ, เป็นครั้งคราว, เป็นพัก ๆ - convencionalmente (es) - dog, ikke desto mindre, samtidigถึงอย่างนั้น, ถึงอย่างไรก็ตาม, ถึงแม้ว่า, อย่างไรก็ตาม, แต่กระนั้น, แต่อย่างไรก็ตาม - ennå, hittil, inntil nå, opptil nå, så langtจนกระทั่งเดี๋ยวนี้, ถึงอย่างนั้น - bedrift, dåd, prestasjonการกระทำที่กล้าหาญ, ความประทับใจหรือความสำเร็จ - ordentlig, riktig, veldig, virkeligมากมาก, แท้จริง - aktiv, energisk, virksomคล่องแคล่ว - akrobatiskเกี่ยวกับกายกรรม - akkurat nå, i stadเมื่อกี้ - momentant, øyeblikkeligอย่างทันที - behendig, frisk, kvikk, ledig, lett på foten, rapp, smidig, sprekกระฉับกระเฉง, ว่องไว - tidligเร็ว - hyppig, ofte, stadigบ่อย ๆ - sjeldenนาน ๆ ครั้ง, ไม่บ่อย - aktiv, gjeldende, gyldig, i kraftการใช้งาน, ซึ่งประธานเป็นผู้กระทำคำกริยา, ทำให้มีผลบังคับใช้, มีผลบังคับใช้ - per se, tal como (es) - med ettertrykkอย่างหนักแน่น - trofast, virkelig - homogeneización, igualación, nivelación (es) - naturligvis, selvfølgelig, selvsagtอย่างเห็นชัด, แน่นอน - klart, skarpt, tydelig - active (en) - klart, oppriktig, tydelig, umiskjenneligอย่างชัดแจ้ง, อย่างเรียบง่าย - angivelig, etter alt å dømme, tilsynelatende, umiddelbart, ved et overflatisk inntrykk, øyensynligตามที่เห็นจากภายนอก, อย่างผิวเผิน, อย่างแสดงให้เห็นภายนอก - inactive, passive (en) - spesielt, uttrykkeligมีลักษณะเฉพาะตัว - heldigvis, til alt hellอย่างโชคดี, โชคดี - record, track record (en) - beklageligvis, dessverre, uheldigvis, ulykkeligvisน่าเสียดาย, อย่างเศร้าสลดใจ, อย่างโชคร้าย - chronic (en) - ekstraordinært, usedvanligอย่างเป็นพิเศษ - for, i urimelig grad, så, til overmålมากเกินไป, เกินดีไป - før eller sidenไม่ช้าก็เร็ว - da det kom til stykket, endelig, etter hvert, langt om lenge, omsider, til slutt, til slutt/sistจนแล้วจนรอด, ตอนจบ, ในที่สุด - akkurat nå, en gang med, i rask marsj, i springmarsj, med én gang, nå, om et øyeblikk, omgående, på stedet, som et skudd, straks, umiddelbart, øyeblikkeligตอนนี้, ทันทีทันใด, อย่างฉับพลัน, อย่างทันท่วงที, อย่างเร็ว, เร็วมาก, โดยทันที, โดยทันทีทันใด, ไม่มีการยับยั้ง - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - directamente (es) - uoppslitelig, utretteligอย่างไม่ย่อท้อ, อย่างไม่รู้จักหมด - adequate, equal (en) - kjapt, raskt - foreløpig, for nå, inntil videreเท่าที่ปัจจุบันนี้, ในระหว่าง - intolerablemente (es) - abusively (en) - behendig, dyktig, fingernemt/-ferdigอย่างคล่องแคล่ว, อย่างชำนาญ, อย่างมีทักษะ - grufullt, redselsfullt, skrekkelig - mye, stort, til min store...บ่อย - drastiskอย่างรุนแรง - i det hele tattทั้งสิ้น - ikke i det hele tatt, på ingen måte, under ingen omstendigheterไม่ด้วยประการใดเลย, ไม่อย่างแน่นอน - framgang, hell, suksessความสำเร็จ - exhaustivo (es) - flatt, utstraktอย่างแผ่หลา - indirectamente (es) - en hel masse, myeจำนวนมาก - brudd, fiaskoความล้มเหลว - brått, brysktอย่างทันที, เร็ว - misforståelseข้อผิดพลาด, ความผิดพลาด - dyktig, fingernem/-ferdigซึ่งชำนาญ - til sist/sluttท้ายที่สุด, ในท้ายที่สุด - duraderamente, establemente, perdurablemente, sólidamente (es) - advantageous (en) - descuido, omisión (es) - bommert, brøler, flause, tabbeการทำผิดพลาดอย่างร้ายแรง, ความผิดพลาด - bommert, fadeseการประพฤติผิดมารยาทสังคม - matt, svakt, vagtอย่างเลือน ๆ - på slump, tilfeldig, vilkårligอย่างไร้แบบแผน, ไม่ได้วางแผนไว้ - bortimot, nær, nærmest, nesten, omtrentเกือบ, เกือบจะ, ใกล้มาถึง - først og fremst, hovedsakelig, overveiendeอย่างสำคัญ, อย่างสำคัญที่สุด, โดยส่วนใหญ่ - brazenly (en) - hengivent, i den glade tro, kjærlig, ømtอย่างรักใคร่ - åpenbart, utilslørtอย่างไม่ปกปิด - uten tvil, utvilsomtอย่างไม่น่าสงสัย, อย่างไม่มีข้อสงสัย - passivtอย่างไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ - foraktelig, hånlig, med forakt/ringeakt, spottendeอย่างดูถูก, อย่างดูหมิ่นหรือเหยียดหยาม, อย่างแสดงการดูถูกเหยียดหยาม - comically (en) - de manera engañosa, engañosamente (es) - merkelig, rart, underligอย่างแปลกประหลาด - kjapt, raskt, rivende fortอย่างรวดเร็ว - blankt, direkte, likefram, ubetinget, uten forbeholdอย่างแน่นอน, อย่างไม่มีเงื่อนไข - evig, evinnelig, for alltid/evig, i all evighet, i det uendelige, i evighet, tidløst, uforanderligตลอดไป, อย่างชั่วนิรันดร์, อย่างถาวร, อย่างไม่สิ้นสุด - varig, vedvarendeอย่างถาวร - foreløpig, inntil videre, midlertidigอย่างเฉพาะกาล, โดยชั่วคราว - de improviso, desesperadamente, de súbito, improvisadamente, inesperadamente, súbitamente (es) - gjentatte ganger, til stadighetอย่างต่อเนื่อง - marginalmente (es) - farefulltอย่างอันตราย - energiskโดยใช้พลังงาน - avgjørende, endelig, en gang for alleครั้งสุดท้าย, อย่างสรุป - sørgmodig, trist, usselt, ynkeligอย่างเหงาหงอยและสิ้นหวัง, เต็มไปด้วยความเศร้า - afar (en) - fintfølende, meget fint, raffinert, utsøktอย่างละเอียดอ่อน, อย่างสวยงาม - sin demora, sin dilación (es) - fort, fort deg!, hurtig, kjapt, rask på!, raskt, skynd deg!อย่างรวดเร็ว - normalt, som oftest/regel, som regel, vanligvisกฏทั่วไป, ตามปกติ, อย่างเป็นประจำ, โดยปกติ - i den seinere tid, i det siste, nyligอย่างเร็ว, เมื่อเร็ว ๆ นี้, เร็ว ๆ นี้, ในไม่ช้า - uberegnelig, ujevnt, uregelmessigอย่างไม่แน่ไม่นอน - gradvisทีละน้อย, อย่างทีละน้อย - bortom, her, hit, innomมาตรงนี้, แวะ - frisk, god, opplagt, riktig, vel - fredelig, fredfylt - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - elendig, ussel, ynkelig - inne, innenforภายใน - internasjonalt, mellomfolkeligระหว่างประเทศ - fersk, frisk, ny-, nyligสด ๆ ร้อน ๆ, เมื่อเร็ว ๆ นี้ - én gang til, igjenอีก , อีกครั้ง, ใหม่ - alltid, konstantสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง - mechanically (en) - fortrinnsvis, helstโดยเฉพาะอย่างยิ่ง - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - alltid, gjennomført, konsekvent, systematiskอย่างเป็นระบบ, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง - so, thus, thusly (en) - enormemente (es) - død, livløsตาย - typisk, utpregetอย่างเป็นแบบฉบับ - globaltโดยกระจายไปทั่วโลก - uhørt, uten presedens, uten presedens/sidestykkeที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน - místicamente (es) - likeså, på liknende måte, på samme måteในทำนองเดียวกัน - secundariamente (es) - rett, riktigถูก , ถูกต้อง, ใช่ - i sær, merkbart, særligอย่างโดดเด่น - intensivt, intenst, sterktอย่างคร่ำเคร่ง - passendeอย่างเหมาะสม - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente (es) - episodically (en) - eventyrlig, fabelaktig, fantastiskอย่างมหัศจรรย์, อย่างยอดเยี่ยม - feverishly (en) - egnet, god, passende, rett, riktig, skikket, slående, som passer for anledningenที่เหมาะสม, เหมาะ, เหมาะสม - incomprehensiblemente, incomprensiblemente (es) - encarecidamente, expresamente (es) - overflatiskแบบผิวเผิน - ondsinnet, ondskapsfullt, syndigอย่างชั่วช้า, อย่างชั่วร้าย, อย่างเลว - bestemt, definitivt, forhåpentligvis, javisst!, ja visst!, klart, med sikkerhet, naturligvis!, riktignok, så gjerne!, selvfølgelig, selvfølgelig!, sikkert, uten tvil, vel ikke, virkelig, visstตามความจริง, อย่างชัดเจน, อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัย, แน่นอน, แน่ใจ - nok, tilstrekkelig - nok, tilstrekkeligจำนวนที่พอเพียง, อย่างพอเพียง, โดยพอเพียง - insuficientemente (es) - so (en) - so (en) - so (en) - håndtering, manipuleringการยักย้าย - enkelt, lett, med letthet, uten vanskeligheterอย่างง่ายดาย, โดยง่าย - actually, really (en) - beregnende, glatt, listig, lur, mistenkelig, muffens, risikabel, sleip, slu, underfundig, utspekulertซึ่งทำอย่างลับ ๆ, ซึ่งมีเล่ห์เหลี่ยม, ซึ่งไม่น่าเชื่อถือ, ที่ทำเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง, มีเล่ห์เหลี่ยม, เจ้าเล่ห์, เต็มไปด้วยเล่ห์ - alt i alt, i det store og hele, stort sett, under ett settด้วยประการทั้งปวง, เมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้ว, โดยรวม - uttrykksfull, veltalendeพูดจูงใจ - opphisset, spentอย่างตื่นเต้น - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletamente (es) - certeramente, con exactitud, con precisión, detalladamente, detenidamente, exactamente, justamente, precisamente (es) - frekk, vulgærหน้าไม่อาย - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - forholdsvis, relativ, relativtอย่างเปรียบเทียบได้, โดยเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น - fácilmente (es) - tydelig, utpregetอย่างชัดเจน - alvorlig, maurflittig, oppriktigอย่างเอาจริงเอาจัง, อย่างเอาใจใส่ - i god tid, i rett tid, i sin tid, når tida er inneทันเวลา, เวลาที่เหมาะสม - i grevens tid, i siste litenฆ่าเวลา - attraktiv, behagelig, tiltalende, tiltrekkendeที่ดึงดูดความสนใจ, น่าพอใจ, มีเสน่ห์ดึงดูด, ยั่วยวน - off the cuff (en) - betakende, fascinerende, fengslende, fortryllende, trollbindendeจับใจ, ที่ชื่นชอบมาก, ที่ทำให้หลงใหล, ที่น่าจับใจ, ที่น่าหลงใหล - derimot, tvert imotในทางตรงกันข้าม - atractivo, atrayente (es) - encantador (es) - til punkt og prikkeทุกรายละเอียด - djervt, galant, iherdig, modig, ridderlig, tappertด้วยความกล้าหาญ, อย่างกล้าหาญ - dypsindig, dypt, inderlig, sværtอย่างลึกซึ้ง, อย่างสุดซึ้ง - utålmodigอย่างใจร้อน - tålmodigอย่างอดทน - dumt, sløvtอย่างโง่ ๆ - kreativtอย่างสร้างสรรค์ - grunnleggende, radikaltโดยมูลฐาน - samvittighetsfullt, til punkt og prikkeอย่างพิถีพิถัน, อย่างรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง - eksepsjonelt, enestående, usedvanligอย่างยอดเยี่ยม - reintอย่างบริสุทธิ์ - nydelig, pent, sirligอย่างเรียบร้อย - energiskอย่างคล่องแคล่ว - klart, skarpt, tydelig - glimrende, utmerket, ypperligอย่างดีเยี่ยม - enestående, enormt, eventyrlig, fantastisk, fremragende, herlig, praktfulltอย่างดีเลิศ, อย่างน่าประหลาดมาก, อย่างน่าประหลาดใจ, อย่างมากมาย - impeccably (en) - rolig og uforstyrret, uanfektetอย่างไร้อารมณ์ - diskret, nøkterntสุขุม, อย่างมีสติ - dristig, tydeligอย่างกล้าหาญ - fint, nøyaktigอย่างดี - hyggelig, koseligอย่างอบอุ่นและสะดวกสบาย - agotado, inasequible (es) - correspondientemente (es) - begavet, drevent, kviktอย่างเฉลียวฉลาด - allment, av folket, populærtโดยได้รับความนิยม - intelectualmente (es) - reaksjon - exageradamente (es) - hovmodig, praktfullt, prektig, stoltอย่างหยิ่งทะนง - alvorlig, alvorstungt, høytideligอย่างถูกพิธีรีตอง, อย่างทรงเกียรติ - klosset, klønet, trehendt, ubehjelpeligอย่างงุ่มง่าม - grovt, rått, ufintอย่างหยาบ - lidenskapelig, sterktอย่างแรง - spontant, uoppfordretโดยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ - fryktelig, redselsfullสยองขวัญ - engstelig, reddที่น่ากลัว - omhyggelig, pedantiskอย่างพิถีพิถัน - avskrekkende, truende, uhyggeligซึ่งคุกคาม, ที่ไม่เป็นมิตร - klosset, pinlig, ubekvemtอย่างน่าอึดอัดใจ - seiersstolt, triumferendeที่อย่างภาคภูมิจากชัยชนะ - hårreisende, nervepirrende, nifs, som i et mareritt, uhyggeligน่าขนหัวลุก, สยองขวัญ, เกี่ยวกับฝันร้าย - regelmessig - alarmante, asustadizo, horripilante (es) - djerv, modigซึ่งน่ากลัว - fullkomment, ideeltอย่างสมบูรณ์แบบ - barnsligอย่างเป็นเด็ก - makaber, sykeligน่าขยะแขยง, น่ารังเกียจ - incorrectamente (es) - oppmerksomtอย่างตั้งอกตั้งใจ - enormt, kjempemye, kolossaltอย่างมาก - raust, rikelig, rundhåndet, sjenerøst, storsinnetมีใจกว้าง, อย่างใจกว้าง - uanstrengt, ubesværetอย่างง่ายดาย - i detalj, inngåendeอย่างละเอียด - avslutning, fullførelse, kompletteringการทำเสร็จ - bekvemt, i passende avstand fra, like i nærheten avอย่างสะดวก - inoportunamente (es) - abstractamente, abstractivamente, en abstracto (es) - hardnakket, steilt, strittอย่างดื้อรั้น - seirendeอย่างมีชัยชนะ - fornuftig, forutseende, kloktอย่างฉลาด, อย่างรอบรู้ - fjollet, latterlig, ufornuftig, ukloktกะเร่อกะร่า, อย่างไม่ฉลาด - intellligent, vettugมีไหวพริบ - forståelig, tydeligอย่างเข้าใจได้ดี - aristokratiskอย่างชนชั้นสูง - diplomatiskอย่างมีชั้นเชิง - fiaskoความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง - i det uendelige, på ubestemt tidอย่างไม่จำกัดเวลา - korrekt, rett, rett ved, riktigอย่างถูกต้อง, อย่างเหมาะสม, ใกล้ - mildt, overbærendeอย่างมีเมตตา - sløvt, tregtอย่างเฉื่อยชา - innbilsk, overmodigที่อวดดี - forhastet, forkavet, hastig, i all hast, oppjaget, raskอย่างรีบร้อน, อย่างรีบเร่ง, เร่ง, เร่งรีบ - satíricamente (es) - åpent, fritt, rikelig, utvungentอย่างเสรี - åndeligโดยที่เกี่ยวกับจิตใจ - dempet, svakt, tåket, uklart, uskarpt, utydeligอย่างคลุมเครือ, อย่างเลือนลาง, อย่างไม่ชัดเจน - duraderamente, inquebrantablemente (es) - esporádicamente (es) - forbløffende, utrolig nokอย่างน่าประหลาดใจ - i rikelige mengder, med rund hånd, overdådig, rikelig, vidløftigอย่างมาก, อย่างมากมาย - langsommelig, trettendeอย่างน่าเบื่อหน่าย - i høyeste gradอย่างสูงสุด - herlig, nydelig, praktfull, prektigน่ายินดี, หรูหราสง่างาม - pulchritudinous (en) - dannet, høfligอย่างสุภาพ - bedårende, henrivendeสวยงามมาก - grovt, uanstendig, udannet, uhøfligอย่างหยาบคาย, อย่างไม่สุภาพ - prisverdig, rosverdigอย่างยกย่อง - behagelig, fint, fornøyelig, hyggeligอย่างน่าพอใจ, อย่างน่ายินดี, อย่างพึงพอใจ, อย่างเพลิดเพลิน - ubehagelig - hjertelig, inderlig, jovialt, rikeligอย่างจริงจังและจริงใจ, อย่างจริงใจ - elskverdig, godlynt, hyggelig, omgjengelig, varmt, vennligอย่างงดงาม, อย่างร่าเริง, อย่างสุภาพ, อย่างอารมณ์ดี, อย่างเบิกบาน, อย่างเป็นมิตร, อย่างใจดี - explícitamente, inequívocamente, unívocamente (es) - knepent, med nød og neppeอย่างแคบ ๆ, เพียงแค่ - godhjertet, mild, vennlig - nøyaktig, trofastอย่างจงรักภักดี - óptimo (es) - avvikende, unormaltอย่างผิดปกติ - perennemente (es) - behagelig, deilig, fornøyelig, lekkert - i den glade tro, kjærlig, ømt - i sitt indre, i sitt stille sinnภายในใจ, ลึก ๆ ในใจ - positivt, rosende, velvilligอย่างเป็นที่ชอบ, อย่างเป็นที่ปรารถนา - adversamente, desfavorablemente (es) - mejorador (es) - tørtอย่างฝืด ๆ - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - uklart, utydelig, vagtไม่ชัดเจน - pompøst, svulstigอย่างโอ้อวด - bedring, forbedring, framskritt - framskritt, -gang, utvikling - innbitt, seig, staอย่างดื้อรั้น - effektivt, tiltalendeผลอย่างน่าพอใจ, อย่างมีประสิทธิภาพ - tragically (en) - illevarslendeอย่างเป็นลาง - con motivo, con razón (es) - dristig, uanstendigอย่างหยาบโลน - uimotståeligมีเสน่ห์ - alvorlig, barskt, hardt, stramt, strengtอย่างรุนแรง, อย่างเข้มงวด, อย่างเคร่งครัด - autoritariamente, con autoridad (es) - korreksjon, korrigering, rettingการแก้ไข, ความถูกต้อง - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - blodtørstig, fælt, grusomt, vilt, voldsomtอย่างดุร้าย, อย่างรุนแรง - blodtørstigกระหายเลือด - forbedring, reformarbeid, rehabiliteringการปฏิรูป, การพัฒนาใหม่ - embellecimiento (es) - clásicamente (es) - tilslørt, uklart, utydeligอย่างมืดมัว - djerv, dristig, fryktløs, uten redselกล้าหาญ, ไม่มีความกลัว - horrifyingly (en) - artistisk, kunstneriskอย่างมีรสนิยม - eksepsjonelt, især, særlig, spesielt, utenom det vanligeอย่างพิเศษ, เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง - modernisering, oppdateringการทำให้ทันสมัย - ensartet, jevntอย่างเป็นแบบเดียวกัน - enduringly (en) - skrikende, utilslørtอย่างชัดแจ้ง - degradación (es) - por antonomasia, por excelencia (es) - iherdig, tapperกล้าหาญ - estéticamente (es) - forferdelig, frekt, skrekkeligอย่างทำให้ตกใจ - tapperกล้าหาญ - engstelig, redd - forurensing, kontamineringการปนเปื้อน - feig, forsagt, redd, umandig - engstelig, nervøs, sky - pusilánime (es) - elendig, ynkeligอย่างน่าสังเวช - arrogant, hoventอย่างเย่อหยิ่ง - arrojadamente, atrevidamente, audazmente, bravamente, denodadamente, esforzadamente, valerosamente, valientemente (es) - begjærlig, ivrigอย่างปรารถนา - enamoradamente (es) - asiduamente, constantemente, diligentemente, sin disminuir (es) - forutseende, klokt, skarpsindigอย่างหลักแหลม, อย่างเฉียบแหลม - en broma, pícaramente (es) - austeramente, duramente (es) - begjærlig, grådig, griskอย่างชั่วร้าย, อย่างตะกละตะกลาม - godslig, mildtอย่างใจดี - brått, bryskt, direkte, rett ut, utilslørtขวานผ่าซาก - boorishly (en) - bizarramente, dadivosamentre, generosamente, liberalmente, pródigamente (es) - effektivt, friskt, kvikt, raskt, sprektอย่างกระฉับกระเฉง - endeløst, i ett sett, uavbrutt, uavlatelig, uopphørlig, ustanselig, uten opphør, utretteligซึ่งต่อเนื่อง, อย่างต่อเนื่อง, อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่รู้จักจบ - interminablemente (es) - testarudo (es) - likegyldig, skjødesløst, slurvetอย่างไม่ระมัดระวัง - churlishly, surlily (en) - dagligdags, folkelig, i dagligtalen, uformeltอย่างเป็นกันเอง, อย่างไม่เป็นทางการ - sosegadamente (es) - bearbeide, innrette etter, tilpasseทำให้กลมกลืน, ทำให้เหมาะ, ทำให้เหมาะสม, ปรับ - rolig og tilfredsน่าพึงพอใจ - allsidig, omfattendeอย่างครอบคลุม - i korte vendinger, konsist, kort, kortfattet, kort sagtพุสั้น ๆ, รวบรัด, สรุป, สั้น ๆ, อย่างกระชับ, อย่างสั้น ๆ, โดยสังเขป - kyniskอย่างมองโลกในแง่ร้าย - nedlatendeด้วยความเป็นผู้มีอุปการะคุณ, อย่างลดตัวลงมา - forvirrende, forvirret, rotetอย่างสับสน - consequentially (en) - konstruktivtอย่างสร้างสรรค์ - frekt, kjølig, nonchalant, overlegent, roligอย่างเมินเฉย, อย่างไม่เป็นมิตร - ubegripelig, usannsynlig, utroligอย่างเชื่อถือไม่ได้, อย่างเป็นไปไม่ได้, อย่างไม่น่าเชื่อ - fra pålitelig hold, pålitelig, troverdigอย่างน่าเชื่อถือ - gåtefullt, mystiskอย่างลึกลับ, โดยที่เป็นปริศนา - talløs, utallig, utalligeซึ่งนับไม่ถ้วน, มากจนนับไม่ถ้วน, มากมาย - deilig, herligอย่างยินดี - kan hende, kanskje..., kunne hende, muligens, tjaบางที, ใช้เมื่อบุคคลไม่ต้องการจะเข้่าร่วมในการทำอะำไรบางอย่าง - meningsløstอย่างไม่เป็นเหตุเป็นผล - flørtende, kokett, lekendeอย่างเจ้าชู้ - gement, uverdigอย่างชั่วช้า - detaljert, utførligซึ่งมีรายละเอียดมาก - motbydeligอย่างน่ารังเกียจ - flyktigที่รวดเร็วมาก - djevelsk, jævlig, sataniskยากและท้าทายมาก, อย่างชั่วร้าย - foraktelig, usseltอย่างเลวทราม - diametralmente (es) - arbeidsomt, flittigอย่างขยันหมั่นเพียร - ubehageligอย่างน่ารำคาญ, อย่างไม่เป็นที่พอใจ, อย่าไงม่ถูกใจ - flaut, skamfullt, skammelig, skandaløst, vanærendeอย่างน่าละอาย, อย่างน่าอับอาย, อย่างน่าอับอายขายหน้า, อย่างเสื่อมเสีย - åpenlyst, åpent, for å si det som det er, oppriktigอย่างตรงไปตรงมา, อย่างเปิดเผย - disinterestedly (en) - lojalt, trofastซื่อสัตย์ - illojalt, ukollegialtอย่างทุจริต - forholdsmessig, i rimelig forhold til hverandre, proporsjonaltตามส่วน, อย่างได้สัดส่วน - ærbødig, med respektที่น่าเคารพ, อย่างเคารพนับถือ - uærbødig, uten respektอย่างไม่เคารพ - dogmatisk, firkantetอย่างหัวรั้น - central (en) - drømmende, i drømmeอย่างเพ้อฝัน - ekstatisk, henrykt, med vill begeistringอย่างปลาบปลื้ม, อย่างปิติสุข - nifst, uhyggeligอย่างลึกลับน่ากลัว - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - bølge - egennyttig, egoistiskอย่างเห็นแก่ตัว - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - eruditamente (es) - avvisende, ubestemt, unnvikendeอย่างหลีกเลี่ยง - regelmessigอย่างเป็นประจำ - ujevnt, uliktอย่างไม่เท่ากัน - urimeligอย่างมากเกินไป - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - ablandamiento, alivio, atenuación, mitigación (es) - descanso, distensión (es) - apertura, expansión, liberalización (es) - fortrolig, intimt, velkjentอย่างคุ้นเคย - fanatiskอย่างคลั่งไคล้ที่สุด - feilfritt, uklanderlig, ulasteligอย่างไม่ผิดพลาด - flabbily (en) - ubøyelig, urokkeligอย่างไม่ยืดหยุ่น - kraftfullt, krampaktigความมีอำนาจ - desarrollarse (es) - formidable (es) - karakteristisk, særegenลักษณะนิสัย, เด่น - gluttonously (en) - praktfullt, strålendeอย่างสุกสว่าง - gratuitously (en) - crasamente (es) - groteskอย่างแปลกประหลาด - motstrebende, -villig - lyse-อ่อน - harmonisk, samstemtอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน - mindre veloverveid, ukloktอย่างเร่งรีบ - hensynsløst, uforsiktigอย่างสะเพร่า - brutalt, hjerteløstอย่างใจแข็ง - heltemodig, heroiskอย่างกล้าหาญ - grufullt, motbydeligอย่างน่ากลัว - hygieniskอย่างมีอนามัย - forbund, forening, samling, unionการรวมตัวกัน, ผลจากการรวมกัน - gjenforeningการกลับมารวมกันใหม่ - dovent, uvirksomtอย่างเกียจคร้าน - avbrytelse, forstyrrelse, forstyrring, oppbrudd, sammenbruddการขัดขวาง, การขัดจังหวะ, การรบกวน, สิ่งที่ขัดขวาง - imperativamente, imperiosamente (es) - frekt, nesevist, uforskammetอย่างทะลึ่ง, อย่างอวดดี, อย่างไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง - impulsivt, overilt, ubesindigอย่างหุนหันพลันแล่น - absolutamente, en todo caso (es) - ubetenksomt, ukloktอย่างไม่รอบคอบ - enestående, makeløstอย่างหาที่เปรียบมิได้ - discretamente (es) - descontaminación (es) - indolentemente (es) - industriously (en) - genialt, sinnriktอย่างชาญฉลาด - i grunnen, medfødtประจำตัว - inoportunamente (es) - beleiligอย่างเหมาะสม - insidiosamente (es) - forenkle, skjære gjennomทำให้ง่ายขึ้น - bitende, ivrig, skarptอย่างกระตือรือร้น - møysommelig, tungtอย่างยาก - slapt, sløvt, tregtอ่อนแรง - languishingly, languorously (en) - indecentemente, obscenamente (es) - helt urimelig, komisk, latterlig, meningsløst, sinnssvaktตลก, อย่างน่าหัวเราะ, อย่างประหลาด - lemfeldig, mildt, skånsomtอย่างปรานี - arrangere, organisere, sørge for - rein, reinslig, strømlinjet, velformetสะอาด, เป็นระเบียบ, เรียบร้อย - plettfri, rein, skinnende reinซึ่งไม่มีจุดด่าง, บริสุทธิ์ - lúgubremente, siniestramente (es) - majestetiskอย่างสง่าผ่าเผย - anvendelse, rovdrift, utnyttelse - drippily, mawkishly (en) - dårlig behandling, mishandlingความทารุณต่อคนหรือสัตว์ - forfølgelseการกลั่นแกล้ง - caza de brujas (es) - hensynsløst, hjerteløst, nådeløst, ubarmhjertigอย่างไร้ความปราณี, อย่างไร้ความปรานี, อย่างไร้ความสงสาร, อย่างไร้สำนึก - macartismo (es) - abracadabrante, desconcertador, desconcertante, pasmoso (es) - i minste detalj, meget omhyggelig, utførlig - mirakuløst, som ved et underอย่างน่าอัศจรรย์ - gjennomskinneligที่ให้แสงผ่านได้น้อย - bedrøvelig, elendig, usseltอย่างทุกข์ยาก - eskapisme, virkelighetsfluktการหลบเลี่ยงความเป็นจริงโดยการปล่อยอารมณ์ไปกับการฝันกลางวัน - ensformig, monotontอย่างเปล่งระดับเสียงเดียว - túrbido (es) - melkeaktig, melkehvit, uklarซึ่งมีสีคล้ายน้ำนม - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - gløgg, lur, skarp, spissฉลาดหลักแหลม, มีไหวพริบ, เฉียบแหลม, ไว - close, near, nigh (en) - objetivamente (es) - krypende, servilt, underdanigอย่างประจบสอพลอ, อย่างเชื่อฟัง - overdådig, stor overflodอย่างมั่งคั่ง - brautende, prangendeอย่างโอ้อวด - enveloping (en) - fortrolig, hjerte-, nærที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด, ใกล้ชิด - pertinently (en) - cachazudamente (es) - pithily, sententiously (en) - sørgelig, ynkeligอย่างน่าสงสาร, อย่างน่าเวทนา - meningsløst, uten mål og meningอย่างไร้จุดหมาย - pretencioso (es) - unpretentiously (en) - nett, nydelig, pentอย่างน่ารัก - prosaicamente (es) - pysetอย่างเล็กและอ่อนแอ - merkelig, rart, underligน่าประหลาด, น่าแปลก, อย่างประหลาด, อย่างแปลกประหลาด - avklaret, fredelig, fredfylt, i all stillhet, med sinnsro, rolig, stille, stillferdigอย่างสงบ, อย่างสงบนิ่ง, อย่างสงบสุข, อย่างเงียบ, อย่างเงียบสงบ - avslutte, fullføre, komplettere - relevantly (en) - ærefullt, respektabeltอย่างน่าเชื่อถือ - ærbødig - robust, sterkt - romslig - apretado, estrecho, menudo (es) - behagelig, bekvem, komfortabelสะดวกสบาย - inquietante (es) - sanselig, sensueltอย่างเกี่ยวกับความรู้สึก - sensueltอย่างกระตุ้นความรู้สึก - avklaret, fredelig - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - normal-, standard - dyktig - enestående, særlig, usedvanligซึ่งไม่ธรรมดา, พิเศษ, ยอดเยี่ยม, โดยเจาะจง - sjelden, uvanligซึ่งหายาก - sjelden, uvanlig - vanligเป็นปกติ - vanlig, vantคุ้นเคย, เคยชิน, เคยตัว, เป็นธรรมเนียม, เป็นปกติวิสัย, เป็นประจำ - alminnelig, folkelig, vanligธรรมดา - lavsinnet, snusketอย่างต่ำทราม, อย่างโกโรโกโส - bestemt, særlig, spesiellโดยเฉพาะ - hver sin, respektivเกี่ยวกับแต่ละสิ่งหรือบุคคล - atskilt, særskilt, separat - uttrykksfullที่เกี่ยวกับการแสดงออก - uttrykksløsซึ่งไม่แสดงความรู้สึก - stramt, strengt - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - elskverdig, søtt, vennligอย่างอ่อนหวาน - tácitamente (es) - por telégrafo, telegráficamente (es) - kjærlig, ømtอย่างรักใคร่ - på vanlig måte, tradisjoneltอย่างเก่าแก่ - dyktig, effektiv, habilมีความสามารถ - quejumbroso (es) - protestador, protestante (es) - unbearably (en) - inspirere, kvikke opp, stimulereกระตุ้น - fullstendig, grundigที่ทำอย่างสมบูรณ์ - åpenhjertig, fullstendig, uten forbeholdอย่างตรงไปตรงมา, อย่างเต็มที่ - grundig, inngående, uttømmendeละเอียดถี่ถ้วน - helhets-, samlet, total-ทั้งหมด, โดยสมบูรณ์ - uverdigอย่างไม่สมควร - incomplete, uncomplete (en) - effektivt, i nyttig arbeid - tappertอย่างกล้าหาญ - vehementemente (es) - ekkelt, gement, motbydeligเลวทราม - con voracidad, vorazmente (es) - encyklopedisk, omfattende - plenario (es) - wholeheartedly (en) - åndfullt, slagferdig, vittigโดยใช้คำพูดอย่างมีไหวพริบ - accessible, approachable (en) - aflojar, aflojarse, aligerar, aliviar, laxar, mitigar (es) - si, sí (es) - conyugalmente (es) - dingily, grubbily, grungily (en) - særlig, spesieltเป็นพิเศษ - al instante, de inmediato, inmediatamente, instantáneamente, ya (es) - direkte, en gang med, straksอย่างตรงไปตรงมา, โดยตรง - konsis, kortfattetสั้นกระชับ - aforístico, epigramático (es) - kompakt, kortfattet, kort og godtที่อัดแน่น, สั้นกระชับ - avvisende, kort, uhøfligห้วน - langdryg, langtekkeligพูดหรือเขียนยืดยาว - eróticamente (es) - skade, ødeleggelseความหายนะ - halloi, omkalfatring, omveltning, oppstyr, spetakkel, ståheiการประท้วงอย่างโกลาหล, การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดปัญหา, ความอึกทึกครึกโครม - opprør, røreความชุลมุนวุ่นวาย, ความตื่นเต้น - overbefolket, overfylt, overlesset, proppet, stappfullซึ่งแออัดยัดเยียด, แออัด - avstikkende, rar, upassendeซึ่งไม่สอดคล้องกัน - boludez, ganga (es) - profaned, violated (en) - serve, serveball - big, large, prominent (en) - flagrant, grell, grov, skamløs, skrikende, uhørt, utilslørtชัด ๆ, ที่อื้อฉาว - asunto inconcluso (es) - constant (en) - gang på gang, gjentatt, om igjen om og, periodisk, tilbakevendendeซึ่งกลับมาอีก, ซึ่งเกิดซ้ำ ๆ, ซ้ำ ๆ - esporádico (es) - know (en) - kranglevoren, trettekjærชอบเถียง - know (en) - i tråd med skikk og bruk, konvensjonell, tradisjonsbundet, vanligเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ - conventional (en) - bisarr, merkelig, underligแปลกประหลาดมาก - dificultad, disgusto, problema (es) - anselig, betraktelig, betydelig, vesentligค่อนข้างมาก - betydelig, merkbarซึ่งพอประเมินค่าได้ - insignificant, undistinguished (en) - blande sammen, forveksle - ridderligที่ให้เกียรติสตรี - avvisende, brå, bryskพูดห้วน ๆ - udannet, uhøfligไม่สุภาพ - pålitelig, trolig, troverdigที่น่าเชื่อถือ, น่าเชื่อถือ - ubegripelig, usannsynlig, utroligซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้, ซึ่งไม่น่าเชื่อ, ยากที่จะเชื่อ - flengende, knusende, sviendeเจ็บแสบ - apurado, crítico (es) - alvorlig, betydningsfull, viktig - crucial, important (en) - anticuado (es) - På vei til å bli foreldet, som holder på å bli foreldetที่ล้าสมัย - forbannet, fordømtน่ารำคาญ - falleferdig, lealaus, skranglete, skrøpelig, ustøคลอนแคลน, ง่อนแง่น, ไม่มั่นคง - grov, krass, simpel, tarvelig, ufin, vulgærหยาบคาย, หยาบช้า, เลวร้าย, ไม่สุภาพ - sindig, støสงบ, เต็มไปด้วยความเยือกเย็น - undefined, vague (en) - primary (en) - indudable (es) - fordringsfull, krevendeซึ่งต้องการความสนใจมาก, ที่ต้องการ - hard, stram, streng, tøff - haste-, nød-, presserende, tvingendeด่วน, ที่จำเป็นเร่งด่วน - egenrådig, vilkårligตามใจชอบ, โดยไม่มีกฎเกณฑ์ - beregne, gå ut fra, kalkulere, regne med, regne ut, tro, vente - driftssikker, påliteligเชื่อถือได้ - desviación (es) - dependent (en) - peccata minuta (es) - selvstendig, uavhengigซึ่งปกครองตนเอง - ekstravaganse, råflotthet, ødselhetความฟุ่มเฟือย - desirable (en) - jugada sucia (es) - misunnelsesverdigเป็นที่น่าอิจฉา - helligbrøde, ugudelighetการลบหลู่สถานที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ - som er å foretrekkeดีกว่า - pornofilm, pornografiหนังสือ ภาพ เรื่องเขียน หนังและศิลปะที่ลามก - pay (en) - envy, invidia (en) - besværlig, i motvind, streng, strevsom, trettende, tung, vrienซึ่งยากลำบาก, ที่ต้องใช้ความพยายามมาก, ยากที่จะทำ, ยุ่งยาก - cólera, enfado, enojo, ira (es) - gluttony, gula, overeating (en) - delikat, vrien, ømtålig - serious (en) - brysom, plagsom, vanskeligยากลำบาก - cómodo, fácil (es) - elementært, enkel, enkelt, rein og skjærขั้นต้น, บริสุทธิ์ - glatt, slesk, veltalendeอ่อนโยน - iherdigขยัน, หมั่นเพียร - utretteligที่ไม่ย่อท้อ - negligente (es) - directo (es) - marcaje (es) - good (en) - selectivo (es) - uklar, utydeligคลุมเครือ - general (en) - fare, risikoการเสี่ยงอันตราย, ความอันตราย, ภัยอันตราย, สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย, อันตราย - dominerende, framherskendeซึ่งเป็นส่วนสำคัญ, ที่มีอำนาจเหนือกว่า, เด่น - fin, skarp - forsvar, vernการป้องกัน - changing, ever-changing (en) - incipiente (es) - konfrontere, stå ansikt til ansikt med - effektiv, tilfredsstillende, tiltalende, virkningsfull, virksomทำให้เกิดผลอันน่าพอใจ, ที่ให้ผลตามต้องการ, มีประสิทธิผล, ให้ผลดี, ได้ผล - anstrengende, hard, slitsom, utmattende, vanskelig, ytterst krevendeต้องใช้ความพยายามอย่างมาก, ทำให้เหนื่อย, ยาก, เต็มไปด้วยปัญหา - kraftig, solid, tung - facile (en) - alterne, promiscuidad, promiscuidad sexual (es) - economic, economical (en) - effektiv, raskว่องไว - drastiskรุนแรงมาก - exclamatorio (es) - fast, solid, stabil - keitet, klossetเงอะงะ - exportable (es) - begeistret, entusiastisk, henryktกระตือรือร้น, ที่มีความกระตือรือร้น - begeistret, begjærlig, ivrig, nidkjærกระตือรือร้น, ซึ่งปรารถนา - blidgjøre, forskjønne, smigre, smiske, smøreทำให้ดูสวยหรือดีขึ้นกว่าที่เป็นจริง, ประจบ, ยกยอ - explícito, inequívoco, unívoco (es) - esotérico (es) - dunkel, vanskelig å forståที่เข้าใจได้ยาก - aecano (es) - exotérico (es) - elementær-, grunnleggendeมูลฐาน - forskjønnendeเกี่ยวกับคำนุ่มนวล - ca., grov, omtrentlig, røff, tilnærmetคร่าว ๆ, โดยประมาณ, ใกล้เคียง - free, liberal, loose (en) - pasmoso (es) - feil bruk, misbrukการใช้ในทางที่ผิด - dyr, kostbar - dyr, kostbarมีค่า, แพง - overpriced (en) - billig, rimelig - capitalización (es) - grønn, uerfaren, uøvdซึ่งไร้ประสบการณ์, อ่อนด้วยประสบการณ์, ไม่มีประสบการณ์ - avklare, forklare, kaste lys over, klargjøre, oppklare, utredeชี้แจง, ทำให้เข้าใจง่าย - indreชั้นใน, ด้านใน, ภายใน - rett og rimeligที่ยุติธรรม - fremmed, ukjent - antikk, antikvert, gammel, gammeldags, gått av mote, umoderneซึ่งเป็นของเก่า, ซึ่งเป็นของโบราณและมีค่า, ที่ล้าสมัย, ล้าสมัย, ไม่ทันสมัย, ไม่เป็นที่นิยม - gammeldags, gammelmodig, ufiksล้าสมัย - fjong, overklasse-หรูหรา - momentan, omgående, umiddelbar, øyeblikkeligทันทีทันใด, รีบด่วน - altfor nøye/sirlig, overpertentligจู้จี้ - delicado, exigente (es) - god og rund, lubben, med bollekinn, småfetท้วม, เจ้าเนื้อ - fet og tykk, korpulent, sværอ้วนท้วน, อ้วนเกินไป - høy og knoklet, kantet, keitet, knoklet, radmager, skranglet, utmagret, uttærtผอม, ผอมกะหร่อง, ผอมเหมือนโครงกระดูก, ผอมแห้ง, ผอมแห้งจากการเป็นโรค - organisering - reduplicación (es) - copiado, mimetización, traslación (es) - formering, forplantning - hardnakkethet, iherdighet, standhaftighet, utholdenhetการยืนกราน, ความมานะอุตสาหะ - grunn-พื้นฐาน - ritualพิธี, พิธีกรรม - frisk, i fin form, sprek, sunn, sunn og friskซึ่งสมบูรณ์, ที่มีสุขภาพดี, ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ - sano (es) - betone, framheve, legge trykk på, legge vekt på, understrekeขีดเส้นใต้, ออกเสียงหนัก, เน้น, เน้นความสำคัญ - fosilizado, petrificado (es) - framheve, understreke - kompromissløs, steil, ubøyeligที่ไม่ประนีประนอม - extranjero, extraño (es) - høytidelig, ifølge protokollen, seremoniellที่เป็นพิธีการ - avslått, i roการหยุดชั่วขณะ - good, well (en) - avhold, avholdenhetการงดดื่มเหล้า - skjebnesvanger, ødeleggendeซึ่งทำให้หายนะ - fri, løs - occasional (en) - fresh (en) - ubehagelig varmซึ่งได้รับความนิยม - elskverdig, godslig, hjertelig, hyggelig, inderlig, jovial, omgjengelig, varm, vennligซึ่งเป็นมิตร, ด้วยความจริงใจ, มีมิตรไมตรีจิต, ร่าเริง, สุภาพ, อ่อนโยน, เบิกบาน, ใจดี - cejijunto, ceñudo (es) - frodig, fruktbar, produktiv, rikที่อุดมสมบูรณ์ - overfyltแออัด - mere (en) - such, such that (en) - sær-, særlig, spesiellโดยเฉพาะ - local (en) - technical (en) - obediencia, respeto (es) - anselig, betydelig, gavmild, klekkelig, overdådig, raus, rikelig, rundhåndet, sjenerøs, ødselฟุ่มเฟือย, เมตตากรุณา, เอื้อเฟื้อ, ใจดี - munificente, pródigo (es) - desgobierno, mala administración, mala dirección, mala gestión (es) - ondskapsfull, simpel, tarvelig, usselทรุดโทรม, อารมณ์เสีย - pobrísimo (es) - big, large, magnanimous (en) - frisk, god, opplagt, vel - sintético (es) - fordelaktig, fornøyelig, frisk, glad, god, gunstig, lykkelig, opplagt, sunn, vel, velgjørendeน่าพอใจ, มีประโยชน์, สนุกสนาน, สภาพดี, อารมณ์, เป็นประโยชน์ - gledelig, hyggeligน่ายินดี - bekvem, beleilig, høvelig, passendeที่สะดวก, เหมาะสม - forsoningการพะเน้าพะนอ - elendigแย่ - aplacamiento, conciliación, propiciación (es) - negative (en) - fornuftig, god, snill, vennligสมเหตุสมผล, เจตนาดี, ใจดี - white (en) - svartekunst, svart magiชั่วร้าย - djevelsk, infernalsk, satanisk, skrekkelig, ugudeligที่ชั่วร้าย, ที่ยากและท้าทาย, ใจบาป, ไม่มีเหตุผล - diabólico (es) - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - gretten, kranglevoren, muggen, sur, tverrฉุนเฉียว, บูดบึ้ง, อารมณ์เสีย - gretten, irritabelซึ่งอารมณ์ร้าย - dyster, gretten, hemmelig, mutt, mørk, nedfor, skulende, sur, trist, truende, tverr, vrangขุ่นเคือง, ชั่วร้าย, ซึ่งมีอารมณ์ขุ่นมัว, ซึ่งส่องแสงเรืองรอง, ที่บึ้งตึง, หม่นหมอง - tverr, uhøfligบูดบึ้ง - gradual (en) - brå, plutseligทันทีทันใด - follones (es) - katastrofal, svært ulykkeligซึ่งทำให้เกิดความหายนะ, ซึ่งเป็นความหายนะ - integrering, sammenblanding - troskapความเชื่อถือ - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - anstrengende, byrdefull, krevende, tyngendeซึ่งต้องใช้ความพยายามมาก, ยาก - crítico, inquietante, precario (es) - stolpe, støtte, underhold - heavy (en) - lett, mild - ensartet, homogenซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกัน - beneficio, favor (es) - beau geste (en) - atención (es) - kraftig, sterk, stor, voldsomก้าวหน้า - mobiliseringการทำให้เคลื่อนที่ - grunn, lav, lavtliggendeต่ำ, ต่ำกว่าระดับปกติ, รั้งทาย, ในราคาที่ต่ำ - gjengjeld, hevn, hevnlystการแก้แค้น, การโต้กลับ, ความพยาบาท - høy - lav - high, high-pitched (en) - forbønn, innblandingการขอร้อง, การแทรกแซง - fornyelseการกลับสู่สภาพเดิม - åpenhjertig, frimodig - villedendeซึ่งแนะนำไปในทางที่ผิด - gjennom, trenge inn i - válvula de escape, válvula expansiva (es) - welcoming (en) - ubehagelig varm - kjøligหนาวเย็น - kald og forblåstหนาวและไม่มีที่ปกคลุม - kald, kjølig, uvennligเยือกเย็น - guddommelig, overmenneskeligเหนือผู้คน - humanมีมนุษยธรรม - bestialsk, brutal, dyrisk, råเยี่ยงสัตว์, เยี่ยงสัตว์เดรัจฉาน - klovnaktigที่ตลก - gøyal, komisk, latterlig, lattervekkende, merkeligตลก, ตลกขบขัน, น่าขบขัน, น่าหัวเราะ, สนุกสนาน - morsom - utrolig/overstadig morsomtตลกขบขัน - åndfull, rask i oppfatningen, slagferdig, vittigซึ่งใช้คำพูดอย่างมีไหวพริบ, ปัญญาไว - hastig, oppjagetที่รีบร้อน - avgjørende, betydningsfull, stor, tungtveiende, vektigซึ่งมีความหมาย, ที่สำคัญมาก, สำคัญ - kraftig, stor, viktig - fundamental, grunnleggende, hoved-, midt-, nøkkel-, sentral-, viktigsteที่ร้ายแรง, ที่เป็นพื้นฐาน, สำคัญ, สำคัญที่สุด - først, hoved-, høytstående, opprinnelig, over-, viktigstที่สำคัญที่สุด, สำคัญที่สุด, สำคัญมากกว่าอย่างอื่น, สูง - historiskซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ - serious (en) - estratégico (es) - verdifullที่มีคุณค่า - grunnløs - formidabel, fryktinngytendeที่ทำให้เกรงกลัว - herlig, praktfull, storartet, storslått, strålendeงดงาม, วิเศษ, แจ่มจรัส - decadente (es) - informado (es) - folkerik, tett befolketซึ่งมีพลเมืองหนาแน่น - uklanderlig, uskyldigซึ่งไร้มลทิน - moralsk, oppbyggende, utbytterikเกี่ยวกับการสั่งสอนอบรม - intelectual (es) - forstandig, intelligent, vettugฉลาด, ซึ่งมีไหวพริบ - interessantน่าสนใจ - fengslende, Forlokkende, gripende, rar, spennendeน่าสนใจ, วางอุบาย - dau, dorsk, dødskjedelig, ensformig, kjedsommelig, nedbrytende, trettende, tristที่น่าเบื่อหน่ายอย่างที่สุด, น่าเบื่อ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่น่าสนใจ - extrínseco (es) - adventitious (en) - dyster, forstemt, melankolsk - bitter (en) - lúgubre, triste (es) - berømt, betydelig, fetert, framstående, kjent, lysende, navngjetenชื่อเสียง, ซึ่งมีชื่อเสียง, ที่มีชื่อเสียง, มีชื่อเสียง - diger, drabelig, kraftig, omfattende, rommelig, sværขนาดเหมาะกับผู้ชาย, ใหญ่, ใหญ่โต - i breddenกว้าง - diger, uhåndterligเทอะทะ - rommelig, romslig, som har god plass, vidstraktกว้าง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, ที่สามารถบรรจุได้มาก - formidabel, kjempemessig, kjempestor, kolossal, overveldendeน่าประหลาดใจ, มหึมา - diger, enorm, gigantiskที่ใหญ่มหึมา - gigantisk, kjempe-, kjempemessig/-stor, kjempestorมหึมา - diger, kjempestor, uhyreมหึมา - kjempestor, uhyre, veldigมโหฬาร, ใหญ่โต - enorm, kjempestorใหญ่มาก - liten, liten målestokk i, mindre betydeligไม่มาก - bitte liten, knøttliten, liten og fiks, nett, ørlitenจิ๋ว, เล็ก, เล็กมาก, เล็กมาก ๆ, เล็กและบอบบาง, แคระ - brøk-, nominell, symbolsk, ubetydeligซึ่งเล็กน้อยมาก, ปริมาณเล็กน้อยมาก - annerledes, forskjellig, motsatt, ulikซึ่งแตกต่าง, ต่างกัน - beskjeden, i småbiter, underordnetตัวเล็ก, เล็ก, เล็กน้อย, ไม่ใหญ่โตโอ่อ่า - local (en) - arbeidere i alle land, foren dere!, langtrukken, langvarig, langvarig/-trukken, omstendeligที่ยาวออกไป, ยืดยาว - holdbar, varigยืนนาน - endeløs, uendeligซึ่งไม่สิ้นสุด - kortvarig, stuttชั่วครู่, โดยย่อ - forbigåendeชั่วขณะ - sonoro (es) - inntakende, vinnendeที่เป็นที่รักใคร่ - kjælen, søtน่ากอดด้วยความรักใคร่ - avskyelig, ekkel, motbydeligน่ารังเกียจ, เลวร้าย - niño de sus ojos (es) - hengivenแสดงความรัก - hengiven, kjærlig, ømซึ่งรักใคร่, ด้วยความรักใคร่, ที่แสดงถึงความรักใคร่ - aficionado, amartelado, amelonado, chalado, chiflado, colado, derretido, enamorado, encantado, muerto por los pedazos (es) - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - afeminado, mujeril (es) - barnaktig, barnsligซึ่งเหมือนเด็ก - demasiado maduro, pasado (es) - høyeste, maksimumสูงสุด - lav-, minimal, minimums-, minste-น้อยที่สุด, อย่างต่ำ - betydningsfull, meningsfull, relevant - betydningsløs, intetsigende, meningsløs - nådeløs, skånselløs, ubarmhjertigไร้ความปราณี - aggressiv, hard, hardhjertet, hensynsløs, hjerteløs, kaldblodig, ubarmhjertig, uforsonligซึ่งไม่ยอมผ่อนผัน, ซึ่งไม่สำนึกผิด, ซึ่งไร้ความสงสาร, ดื้อรั้น, โหดเหี้ยม, ไร้ความปราณี, ไร้ความปรานี - mildโทษ) เบา - intens, intensivเข้มงวด - alvorlig, hard, voldsomอย่างหนัก, เลวร้ายมาก - strong (en) - trekke til seg oppmerksomhet - drøy, overdreven, stiv, ublu, urimelig, usedvanlig storซึ่งขึ้นสูงหรือตกลงทันที, ซึ่งมากเกินกว่าจะยอมรับได้, ฮวบฮาบ, เกินกว่าเหตุ - ublu, urimeligมากเกินไป, เกี่ยวกับการขู่เข็ญ - dyptgående, radikal, ultra-, ytterlig, ytterliggåendeทั่วถึง, เกิน - sin pretensiones (es) - degenerert, fallen, full av laster, lettsindig, ryggesløs, uanstendig, utsvevendeซึ่งมัวเมาในตัณหาราคะ, ซึ่งไร้ศีลธรรม, ที่ล่อลวงให้ทำผิดศีลธรรม, ที่เสื่อมลง, เสเพล - many (en) - omfattendeมากมาย - pocas, poco, pocos (es) - global, verdensomspennendeทั่วโลก - natural (en) - spøkelsesaktigเหมือนผี - endeligที่เกิดขึ้นในขั้นสุดท้าย - avsluttende, sist, slutt- - avvikende, unormalผิดปกติ - lydig - clear, open (en) - fri-ยามว่าง - avskyelig, frastøtende, motbydeligที่เกลียดชัง, น่าชิงชัง, น่ารังเกียจ - ekkel, frastøtende, motbydelig, uappetittlig, udelikat, usmakelig, vemmeligน่าขยะแขยง, น่ารังเกียจ, เป็นที่น่ารังเกียจ - fornye, gjenoppta, pusse oppทำใหม่, เปลี่ยนใหม่ - gammel - ferskยังไม่มีใครเคยใช้, ใหม่ - recent (en) - aldrende, eldre, gammelซึ่งมีอายุ, สูงอายุ, แก่, แก่กว่า - fullbyrde, fullføre, gjennomføre, oppnå, utføre, utretteทำสำเร็จ, ทำให้สำเร็จ - beleilig, i rett tidเกิดขึ้นเหมาะสมกับเวลา - gjennomsnittlig, ordinærไม่เด่น - brukbar, mellom-, middelmådig, middels, noenlundeกลาง ๆ, ปานกลาง - common (en) - dagligdags, hverdagsligตามปกติ - enorm, eventyrlig, fabelaktig, fantastisk, forunderlig, fremragende, kjempe-, kjempeflott, kjempelekker, praktfull, vidunderlig, voldsomดีเยี่ยม, ถ้าไม่เห็น ก็ไม่นึกถึง, น่าอัศจรรย์, ประหลาดมาก, ยอดเยี่ยม, ยอดเยี่ยมมาก, เยี่ยม, เลอเลิศ, ใหญ่โตมาก - holistic (en) - frisk, original, selvstendigใหม่ - ny, original, uvanlig - innovador (es) - banal, banalt, forslittซ้ำ ๆ ซาก ๆ - ortodoks, rettroende, vedtattดั้งเดิม - iconoclasta (es) - åpenlys, offentlig, utilslørtชัดเจน, ไม่ปิดบัง - fanatisk, svermeriskที่คลั่งไคล้ที่สุด - nåværendeปัจจุบัน - irenic (en) - skjærende, sterkคม, ฉับพลัน, เสียงแหลม - fast, varigถาวร - transitorio (es) - breve, efímera, efímero, fugaz, fugitivo, instantáneo, momentáneo, pasajero, perecedero, transitorio (es) - evanescente (es) - perpleks, rådvillซับซ้อน - helt paff, perpleksประหลาดใจอย่างที่สุด - intim, personlig, privatคุ้นเคย, ที่เป็นส่วนตัว, ส่วนตัว, ส่วนบุคคล - assure, reassure (en) - alminnelig, bare, enkel, lett, liketil, naken, simpel, ukomplisert, vanligง่าย, ธรรมดา, เปลือย, เพียงเท่านั้น, เรียบ ๆ, ไม่ซับซ้อน - enkel, ukomplisert - behagelig, fornøyelig, hyggelig, morsomที่ให้ความเพลิดเพลิน, เพลิดเพลิน - deilig, helt skjønn, herligน่าปิติยินดี - redusere, sette ned - morsom, underholdendeที่ทำให้เพลิดเพลิน - divertido (es) - bekreftende, bestemt, positiv, uten tvilจำนวนมากกว่าศูนย์, ซึ่งถูกต้อง, มีจำนวนอิเล็คตรอนน้อยกว่าปกติ, แน่ใจ - forarge, fornærme dypt, sjokkere, øve vold motทำให้โกรธอย่างรุนแรง, ใส่ร้ายป้ายสี - negative (en) - neutral (en) - tilfredsstille - ugjennomførbar, umulig - kraftig, mektig, sterkมีพลัง, เข้มข้น - desalentar, descorazonar, disuadir (es) - kraftig, mektig, sterk - mektig, sterk - avmektig, kraftløs, maktesløsที่ไม่มีประสิทธิภาพ - betydningsfull, viktig - nøyaktig, presis - hoven, pompøs, svulstigที่โอ้อวด - etter-, mindre, sekundær-, underordnet, videregåendeทุติยภูมิ, มาทีหลัง, สำคัญน้อยกว่า - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - fortrolig, konfidensiellที่เป็นความลับ - public (en) - open (en) - fruktbar, produktiv - forgjeves, resultatløs, unyttigซึ่งไม่มีสาระ, ไร้ประโยชน์ - innbringende, lukrativที่มีกำไรงาม - likendes, passende, pen, skikkelig, snill, sømmelig, tiltrekkendeงดงาม, น่านับถือ, มีเกียรติ, เหมาะเจาะ - prippen, snerpetพิถีพิถันมากไป, สงบเสงี่ยม - protective (en) - arrogant, hoven, hovmodig, innbilsk, som tar seg selv for høytideligทะนง, นึกว่าตนเองสำคัญ, หยิ่ง - arrogant, hoven, med øyenbrynene hevet, overlegen, stoltซึ่งทระนง, ดูหมิ่น, หยิ่งยโส - blæret, forfengelig, innbilsk, oppblåst, overlegen, selvgodซึ่งไร้ประโยชน์, ที่ภูมิใจในตัวเองมากเกินไป, ที่ยโสอวดดี, ที่เย่อหยิ่งทรนง - bar, ekte, kysk, rein, ublandet, uskyldigบริสุทธิ์, สะอาด, แบบเพียว ๆ - blank, rein, reinslig, strømlinjet, velformet - alleged, so-called, supposed (en) - poco probable (es) - dubiøs, mistenkelig, problematisk, skyggefull, suspekt, tvilsom, usikkerคลุมเครือ, น่าสงสัย, เต็มไปด้วยร่มเงา - bråkete, høyrøstet, støyendeอึกทึก - behagelig, beroligende, beroliget, fattet, kaldblodig, kald og rolig, roligซึ่งเงียบสงบและผ่อนคลาย, พักผ่อน, สงบเยือกเย็น, ใจเย็น - forvirret, nedbrytendeที่แตกแยก, อึกทึกครึกโครม - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - surrealista (es) - god, skikkelig, solid, sunnแข็งแรง - dustet, klosset, ubehøvletเหมือนคนชั้นต่ำ, โง่, ไร้มารยาท - grov, knudret, rå, ru, ufin, ujevnขรุขระ, หยาบ, หยาบคาย - dum som en sau, følelseskald, grov, krassงี่เง่า, ที่เห็นได้ชัด, ไม่ใส่ใจ - jevn, konstant, regelmessig, regulær - irrelevant (en) - considerado (es) - beryktet, infam, notorisk, skjendigซึ่งมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดี, น่าขายหน้า, น่าอับอาย - conciliable, reconciliable (es) - fast bestemt, resoluttซึ่งตัดสินใจแล้ว - passende kledd, presentabel - ansvarlig - givende, tilfredsstillendeซึ่งให้ผลตอบแทน - oratoriskเกี่ยวกับศิลปะในการพูดสุนทรพจน์ - beating, pulsating, pulsing (en) - dårlig stilt, rik, velståendeมั่งคั่ง, รวย, ร่ำรวย - rundelig, som har gode/trygge kårมั่งคั่ง - arrastrado, pobre (es) - blakk, fallitt, pengelensหมดตัว - lutfattig, nødlidende, trengende, uten midlerขัดสน, อดอยาก, แร้นแค้น - blakk, i pengeknipe, mangle noe, pengelensขาดแคลนเงิน, ซึ่งหมดเนื้อหมดตัว - luksuriøs, overdådig, søkkrik, ødselฟุ่มเฟือย, มั่งคั่ง, มากมาย, หรูหรา - hardfør, robust, sterkแข็งแรง - kraftig, muskelsterk, muskuløs, stor og kraftig, stor og sterk, tung og kraftig, velføddกำยำ, ซึ่งมีกล้ามเนื้อแข็งแรง, มีกล้ามเนื้อ, ร่างใหญ่ แข็งแรง และหนัก, แข็งแรง - árcade (es) - farlig, miljøfarlig, risikabel - farefull, farlig, vågalซึ่งเป็นอันตราย, อันตราย, เต็มไปด้วยอันตราย - drepende, selvmordersk, selvmords-, svært farligซึ่งฆ่าตัวตาย, ที่อันตรายมาก - atskillige, diverse, forskjelligeซึ่งแตกต่างกัน - liknendeเหมือนกัน - fjollet, gal, galen, med nøtter/nøttesmak, spinnvill, sprøซึ่งมีรสถั่ว, ต๊อง ๆ, บ้า, ลวดที่ใช้มัดฟาง - maníaco, maniático (es) - besk, sarkastisk, spydigช่างเสียดสี, ประชดประชัน - beskบิดเบี้ยว - hånende, satiriskการล้อเลียน, การเย้ยหยัน, เสียดสี - ikke tilfredsstillendeซึ่งไม่พอใจ - skuffendeน่าผิดหวัง - pedantisk, pirketอวดรู้ - erudito (es) - atractivo, atrayente (es) - egenkjærlig, egoistiskเห็นแก่ตัว - self-seeking, self-serving (en) - erógeno (es) - hygieniskที่มีอนามัย - extraneous, foreign (en) - alvorlig, seriøs - lettsindig, overflatisk, tøysetไม่น่าเอาจริงเอาจัง - ondskapsfull, skjelmsk, skøyeraktigซน - alvorlig, edruelig, nøkternเอาจริงเอาจัง - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - kokett, lekendeเจ้าชู้ - erotiskซึ่งกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - lascivo (es) - salaz (es) - forekomme, møte, opptre, se ut som, synes, virkeดูเหมือนว่า, ปรากฏตัวต่อสาธารณะ, ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในศาล, มีท่าทาง - parecer (es) - demonstrere, vise i et glimt, vise lynraptสาธิต, แสดง, แสดงให้ดูอย่างรวดเร็ว - blære seg, spankulere, spille stor mann, sprade, vifte medอวดโก้, โอ้อวด - med falkeblikkสายตาที่แหลมคม - betydningsfull, megetsigende, viktigมีความหมายสำคัญ - bagatellmessig, ubetydeligไม่สำคัญ - enkel, rein og skjær - elemental, esencial, fundamental, primordial (es) - komplisert - floket, innviklet, komplisert, snirkletที่ซับซ้อน, ที่เกี่ยวข้อง, ยากที่จะเข้าใจ - adulatorio (es) - enkeltstående, isolertโสด - dreven, dyktig, ekspert-, flink, god, mesterlig, nydelig, penคล่องแคล่ว, ชานำญ, ชำนาญ, ซึ่งมีทักษะ, ซึ่งเชี่ยวชาญ, ที่ทำได้ดี, เชี่ยวชาญ, เหมาะสม - glatt, mykเรียบ - hullet, ujevnขรุขระ - få i erstatning, få tilbake, inndriveได้คืน - cortés, urbano (es) - stable (en) - solid, sterkแข็งแรง - ágil, con viveza, gallardo, rápido (es) - kvikk, livligมีชีวิตชีวา - fast, støมั่นคง - lealaus, vaklendeซึ่งโอนเอนไปมา - tape, være den tapende partพ่ายแพ้, เป็นรองในการต่อสู้ - fluctuating (en) - bein, glatt, ordentlig, rett, skikkelig - kraftig, robust, sterkรุนแรง, แข็งแรง, โดดเด่น - weak (en) - seig, sta, utholdendeดื้อรั้น - staดื้อ - contumaz (es) - framgangsrik, heldig, vellykketที่มีผลสำเร็จ - bli lang i ansiktet, frustrert, misfornøyd, mislykket, skuffet, utilpassดูผิดหวังทันที, ผิดหวัง, ไม่ประสบผลสำเร็จ - nok, tilstrekkeligที่พอเพียง, พอเพียง - mangelfull, utilstrekkeligขาดแคลน, อย่างขาดแคลน, ไม่พอเพียง - for liten/trang, knepen, snauเล็กเกินไป - nedlatendeจองหองพองขน jong-hŏng pong kŏn, ที่ลดตัวลงมา, ที่วางตัวเป็นผู้มีอุปการะคุณ - høy - ekstra god, høy, høyere, overlegen, overordnet - glimrende, utmerket, ypperligยอดเยี่ยม - fin, glimrende, god, kvalitets-, ordentlig, rosendeดีเยี่ยม, ถูกต้อง, น่าพึงพอใจ, เก่ง, เห็นด้วย - billig, elendig, simpel, tarvelig - kommersiellซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไร - middelmådigธรรมดา - datter-ที่เป็นสาขา - bloteบูชายัญ - forbausende, overraskendeที่ทำให้ประหลาดใจ - susceptible (es) - empathetic, empathic (en) - anacrónico (es) - sistemático (es) - lekker, saftig, søtหอมหวาน - stor-อย่างหนัก - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - degradereลดชั้น - besparende, nøysom, sparsom, økonomiskประหยัด - griset, snusket, søletซึ่งไม่เรียบร้อยและสกปรก - forsinke, fortie, hefte, holde tilbake, oppholde, skjuleระงับ, หน่วงไว้ - med mye brusk iเหมือนกระดูกอ่อน - sprøกรอบ - arrangere, iscenesette, lage, organisereจัดตั้ง, ดำเนินการ - kyniskที่มองโลกในแง่ร้าย - pålitelig, trofastเชื่อถือได้ - representativ, typiskเป็นตัวอย่าง - ære, hederเคารพ - liberalise, liberalize (en) - hjelpsom, tjenestevilligซึ่งช่วยเหลือ - fåfengt, forgjeves, ørkesløsไร้ประโยชน์ - valuable (en) - sin valor (es) - proteico (es) - foranderlig, stillbarซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ - iterativo (es) - innestengt, kvalm, lummer, med dårlig luftที่อบอ้าวและไม่มีอากาศบริสุทธิ์, อบอ้าว - aggressiv, barbarisk, bisk, blodtørstig, brutal, desperat, forbannet, grusom, olm, rasende, vill, voldsomซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด, ดุร้าย, ที่ดุร้าย, ที่โกรธจัด, ป่าเถื่อน, รุนแรง - syndig - kontrollere, regulereควบคุมดูแล - halvhjertetค่อนข้างอุ่น, จืดชืด, อบอุ่นพอควร - adoptar una postura teatral (es) - expiar, pagar, pagar por, purgar (es) - få tak i, nå, oppnåถึง, บรรลุเป้าหมาย, สำเร็จ - begin (en) - agenciarse, amañar, conseguir, procurarse (es) - riste så det blir lett og dunet, rote til, ødeleggeทำผิดพลาด - forråde, svike - sunnซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ - krenkende, støtende - reconocer (es) - bornert, smal, snever, trang, trangsyntแคบ, ไม่กว้าง - arbeide for, fremmeส่งเสริม - help (en) - bakke opp, støtteสนับสนุน - latterlig, meningsløs, sinnssvak, urimelig, useriøsน่าหัวเราะ, น่าหัวเราะเยาะ, ประหลาด, ไม่เป็นเหตุเป็นผล - estúpido (es) - ideológico (es) - lure, svindleโกง - forfølgeกลั่นแกล้ง - klare, mestre, tumle/kjempe medมีชีวิตอยู่ต่อไป, รับมือกับ, รับมือได้ - nedlate segลดตัวลงมา - serve (en) - gjøre seg til, skape seg, spille herreทำท่าเหมือนเป็นหัวหน้า, วางโต - leve - make (en) - daffe, drive, drive omkring, gå og henge/drive/slenge, luske, slappe av, ta det med roค่อย ๆ ก่อตัวขึ้น, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, ปล่อยให้เวลาผ่านไป, เดินเรื่อยเปื่อย - spille en stor rolleเป็นเรื่องสำคัญ - passe inn, passe sammen, stemme overens, stemme overens medเข้ากันกับ, เข้ากันได้กับ, เชื่อมโยงกับ - check, check out (en) - depender (es) - likne, slekte på, ta etterคล้าย, มีรูปร่างหน้าตาหรือความประพฤติเหมือน - chimeral, chimeric, chimerical (en) - overskride, overstigeเกินกว่า - være nokเพียงพอ - serve, serve well (en) - honorere, innfri, leve opp til, tilfredsstilleทำให้พอใจ, พอใจ, สมหวัง, เหมาะสม - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - briljere, overgå alle andreดีกว่า, ดีเยี่ยม, เหนือกว่า - angå, gjeldeทำให้เกี่ยวข้องกับ - afectar, comprometer, implicar, influir, involucrar (es) - hold (en) - avstemme, harmonere med, passe/harmonisere med, stå tilปรับสีให้กลมกลืน, เข้ากันได้ - oponerse (es) - erstatte, innhente, ta igjenชดเชยสำหรับ - lokal, stedligประจำท้องถิ่น - belong (en) - bli sendt, skulle sendesเข้ากันได้กับ - add (en) - sell (en) - technical (en) - stativที่ตั้ง - vulpino (es) - mesiánico (es) - dannet, kultur-, kulturellทางวัฒนธรรม - refugio antiaéreo (es) - expiatorio (es) - draconiano (es) - Hegelian (en) - endring, forandring, omlegging - knupp, perle, praktstykke, skattของมีค่า, คนที่มีค่าที่สุด, สมบัติ - golden calf (en) - minne, suvenirของที่ถูกเก็บไว้หรือให้เพื่อเป็นที่ระลึก, ของที่ระลึก, สิ่งเตือนใจ - magnum opus (en) - acogida, asilo, refugio, sagrado (es) - cordoncillo (es) - bagatell, småting, trivialiteter, uvesentlige tingรายละเอียด, สิ่งที่ไม่สำคัญ, เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ - byrde - ánimo (es) - naturen, slag, typeธรรมชาติ - animasjon, tegnefilmlagingการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ - iver, villighetความกระตือรือร้น - energi, kraft, pågangsmotความกระฉับกระเฉง - agudeza, aparecido, chispa, espíritu, gracia, ingenio, mente, prontitud a la réplica, viveza (es) - kameratskapความเป็นเพื่อนสนิท - tilpasningsevneความสามารถในการปรับตัวได้ - inntrykk - figure (en) - penhetความน่ารัก - atracción, atractividad, atractivo (es) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - ángel, carisma, marcha (es) - erotisk tiltrekningเสน่ห์ที่ทำให้เพศตรงกันข้ามหลงรัก - det å være truende, stygghetความน่ากลัว, ความน่าเกลียด - flekk, lyte, merke, plettตำหนิ - ferdighet, letthetความคล่องแคล่ว - besvær, strevความยากลำบาก - fly in the ointment (en) - kompatibilitet, overensstemmelse, samsvarความเข้ากันได้ - kongruens, overensstemmelse, samsvarความสอดคล้องกัน - incompatibilidad (es) - conflicto (es) - berettigelse, det å passe/egne seg, formålstjenlighet, valgbarhetความเหมาะสม - tilgjengelighetความสามารถในการใช้ - actitud vital, carácter distintivo, espíritu, ethos, ética, moral (es) - atmosfæreบรรยากาศ - note (en) - kvalitet, sortคุณภาพ - fortreffelighet, fremragende dyktighetความเป็นเลิศ - eleganse, majestet, verdighetความสง่างาม, ความสง่าผ่าเผย, ความสูงส่ง, ความโอ่โถง - absolutidad, absolutividad (es) - likhet - homología (es) - correspondencia, paralelismo (es) - uniformidad (es) - homogeneidad (es) - likhetความคล้ายคลึง, ความเหมือน, ความเหมือนกัน - uoverensstemmelseความไม่ลงรอยกัน - det som er forsømtเวลาที่เสียไป - uensartethet, ulikhetความไม่เหมือนกัน - mangfold, mangfoldighet, ulikhetความหลากหลาย - cambio, variedad (es) - smoke (en) - fellesskapsfølelse, solidaritetความสามัคคี - innviklet tilstand/forholdความซับซ้อน, ความสลับซับซ้อน, สิ่งที่ซับซ้อน - jevnhet, regelmessighetประจำ - organisation, organization, system (en) - uregelmessighetความผิดปกติ - espasmo (es) - ustabilitet, ustadighet, ustøhetความไม่มั่นคง - stabilitet, stadighet, støhetความต่อเนื่อง, ความมั่นคง, ความสม่ำเสมอ, เสถียรภาพ - bekvemmelighet, godeสิ่งอำนวยความสะดวก - admisibilidad, credibilidad, plausibilidad (es) - exotismo (es) - autochthony, endemism, indigenousness (en) - originalidad (es) - novedad (es) - academicismo, escolástica, escolasticismo, escolástico (es) - nøyaktighet - nøyaktighet, presisjonความถูกต้อง, ความแม่นยำ - unøyaktighet, upresishetความไม่ถูกต้อง, ความไม่ละเอียด, ความไม่แน่ชัด - unøyaktighet, upresishet - eleganse, smakfullhetความงดงาม - boato, esplendidez, fasto, fastuosidad, pompa, rumbo (es) - førsteklasses, kvalitets-ระดับขั้น - sordidez (es) - klarhet, skarphet, tydelighetความชัดเจน - tydelighet - ubestemmelighet, uklarhetความไม่ชัดเจน - rettferdighet, rettskaffenhetความชอบธรรม - cualidad de rectilíneo, firmeza de comportamiento, rectitud (es) - fromhet, gudfryktighetความเคร่งศาสนา - fromhet, gudfryktighetความเลื่อมใสในลัทธิหรือศาสนา - beatería, piedad, pietismo (es) - fromhet, gudfryktighetความเคร่งศาสนา - impiedad, irreligión, irreligiosidad (es) - brutalitet, råskapการกระทำที่เหี้ยมโหด, ความเหี้ยมโหด, ความโหดร้ายป่าเถื่อน - grusomhet, ondskap, ustyrlighet, villskapความชั่วร้าย, ความป่าเถื่อน - ubarmhjertighet, uforsonlighetการไม่ยอมผ่อนผัน - altruismo, altruísmo, entrega (es) - iniciativa (es) - competencia, competitividad, espíritu competitivo (es) - behendighet, finfølelse, listighet, sarthet, svak helseความละเอียดอ่อน, ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ - samvittighetความรู้สึกผิดชอบชั่วดี - heltemot, heroismeวีรกรรม - aplicación, concentración, dedicación, perseverancia, tesón (es) - ubestikkelighetความซื่อตรง - especiosidad (es) - patriotismeชาตินิยม, ลัทธิชาตินิยม - candor, ingenuidad, necedad, sencillez, simpleza (es) - selvrespekt - det å skryte mye, skrytingการโอ้อวด - hibris, hybris (es) - livlighet, saftighetความสนุกสนาน - fatning, ro, sinnsro, stillhetความสงบ, ความสงบของจิตใจ - ærbødighet, anstendighetความน่านับถือ - descomedimiento, desconsideración, falta de educación, grosería, impertinencia, informalidad, insolencia, mala educación, rudeza (es) - novedad (es) - frescura (es) - rancidez (es) - vanity fair (en) - eleganse, grasiøse bevegelser, ynde, yndighetความสง่างาม - energi, makt, styrkeกำลัง, คนหรือสิ่งที่มีอำนาจหรืออิทธิพล, ประเทศมหาอำนาจ, พลัง, อำนาจ - energi, hardførhet, kraft, robusthetความแข็งแกร่ง, ความแข็งแรง - mot, ryggradความกล้า - styrke, utholdenhetความแข็งแรง - krefter, styrkeกำลัง, พลัง, เรี่ยวแรง, แรง - intensitet, intensivitet, kraft, styrkeความคร่ำเคร่ง, ความรุนแรง - blodtørstighet, grusomhet, herjing, raseri, villskapความรุนแรง, ความโหดร้าย - Talón de Aquiles (es) - det som er moderne, modernitetความทันสมัย - continuity, persistence (en) - fart, hurtighet, kjapphet, raskhet, stor fartความรวดเร็ว, ความว่องไว, ความเร็ว - inmediatez (es) - punktlighetการตรงต่อเวลา - balance, proportion, proportionality (en) - exterioridad (es) - desparpajo, labia, marrullería (es) - korpus, omfang, svært fyldig kroppความจุ - det som er enormt/digert, enorm størrelse, kolossal størrelse, noe som er enormt, uendelighet, vidstrakthetความกว้างใหญ่มาก, ความมหึมา, ความใหญ่มหึมา, ความใหญ่โต - antall, kvantitet, kvantum, mengde - knapphet, magerhet, skrinnhet, snauhet, sparsomhetความขาดแคลน, ความน้อย - overdådighet, overflod, vellความมากมาย - dyrtid, knapphet - exuberancia, profusión, sobreabundancia, superabundancia (es) - overskudd, overskudds-จำนวนที่เกิน - overflod/-skuddปริมาณมากเกินต้องการ - grenseขอบเขต, ขีดจำกัด - omkrets, rekkeviddeขอบเขต - grenser, rammerขอบเขต - horizonte (es) - pris, verdiคุณค่า, มูลค่า, ราคา - price (en) - det gode - bienestar (es) - luksustilværelseความฟุ่มเฟือย - anvendelighet, nytteสิ่งที่เป็นประโยชน์ - fånytte, ørkesløshetความไร้ประโยชน์ - gjennomførbarhet, mulighetความเป็นไปไม่ได้ - dyktighet, kompetanse, kvalifikasjonความสามารถ - aktivum, fordel, godeสิ่งที่มีคุณค่า - fordel, fortrinn, gagn, nytteข้อได้เปรียบ, คุณสมบัติที่ดี, ผลประโยชน์ - gunst, velviljeการเห็นพ้อง - fortjeneste, gagn, gevinst, profitt, utbytteกำไร, ผลประโยชน์ - economicidad, rentabilidad (es) - preferencia (es) - privilegium, særrettighetสิทธิพิเศษ - manitas, manitas en jardinería (es) - bien común, bienestar general, bienestar público, interés general, interés público (es) - mangel, minus, ulempeข้อเสียเปรียบ - limitación, restricción (es) - feil, lyte, mangel - pérdida, privación (es) - prisผลตอบแทน - uheldig side, ulempeข้อเสียเปรียบ - importance (en) - betydning - vektความสำคัญ - meningsløshetความไม่รู้สึกตัว - kraftighet, mektighet, myndighetความมีอำนาจ, อำนาจ - poder (es) - klarhet, livlighetความชัดเจน - innflytelse, påvirkningการจูงใจ, อำนาจ - press, trykk - mecanismo (es) - ประสิทธิภาพ - kraft, virkningsfullhetผลเกิดตามที่ต้องการ - form (en) - avmektighet, kraftløshetความอ่อนแอ - polvo de estrellas (es) - uløselighet, uoppløselighetที่แก้ไม่ตก - lårต้นขา - lugar (es) - astucia, hondura, profundidad (es) - sunn fornuftการตัดสินแบบพื้น ๆ - forsiktighet, klokskapความรอบคอบ - circunspección, cuidado, miramiento, ojo, precaución, premeditación, prevención, previsión, primor, providencia, prudencia, recaudo, tiento (es) - forstandความฉลาด - capacidad intelectual, inteligencia (es) - falskhet, list, listighet, sleiphet, sluhet, underfundighetความมีเล่ห์เหลี่ยม, ความเจ้าเล่ห์, ทักษะการโกง, เล่ห์เหลี่ยม - magia (es) - สวรรค์ - innovación (es) - koordinasjon, koordinering, samordning - allsidighetความสามารถหลายด้าน - dyktighet, fingerferdighetความคล่องแคล่ว - håndlag, teknikk - efficiency (en) - costumbre (es) - convención, norma, normal, pauta, regla (es) - gåte, mysterium, mystikkคนหรือสิ่งที่เป็นปริศนา, ความซับซ้อน, ความลึกลับ, ปริศนา - dilemma, knipe, vanskelig valgภาวะวิกฤติ - besværlighet, vanskelighetอุปสรรค - problemเรื่องยุ่งยาก - støtte, underhold - feste, forankringที่ยึดเหนี่ยว - forbidden fruit (en) - añagaza, anzuelo, cebo, gancho, señuelo (es) - erstatning, reserveการทำหน้าที่แทน - advertence, advertency (en) - underevaluation (en) - punto en el que uno no puede volverse atrás (es) - forståelse, innsikt, kjærlighetคุณค่า - alta costura (es) - dille, mani, moteสมัยนิยม - วัฒนธรรมต่อต้าน - identifikasjon, identifisering, legitimasjon - pseudociencia (es) - alternativ, valg ทางเลือก - key (en) - light (en) - tradición (es) - mundo, realidad (es) - vida real (es) - déjà vu (es) - materia de reflexión (es) - issue (en) - betingelse, vilkår - acicate, estimulante, estímulo, incentivo, instigación (es) - joroba, macanazo, molestia, molienda, puñeta (es) - espina, irritación (es) - belastning, byrde, bør, klamp om foten, last, tyngde, vektการที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก, ความหนัก, ภาระ, สิ่งที่ต้องแบกขึ้นเขา - germen (es) - textura (es) - surface (en) - hele, helhet - avdeling, element, enhet - hjerteจิตใจ, หัวใจ - noe fornuftig/meningsfulltเข้าใจ - antydning, underforstått mening - det vesentlige, hovedpoeng, kjerneสาระสำคัญ, เคอร์เนล, แก่น, แก่นของเรื่อง, ใจความ, ใจความสำคัญ - value (en) - målestokk, skillemerkeบรรทัดฐาน, เกณฑ์ - eksempel, forbildeแบบฉบับ - fantasmagoría (es) - prototypeสิ่งที่เป็นต้นแบบ - forsmakสิ่งที่แสดงล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา - satanismo (es) - วัฒนธรรม - kunnskap, lærdom, stor kunnskap, vitenskapการเรียน, ความรู้, ความรู้และการเรียนรู้ - dirección (es) - corriente (es) - Call (en) - skinnhellighet, sneversynการแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล - fanatisme, svermeriความคลั่งไคล้, ความศรัทธา - konservatismeหลักปฏิบัติของนักอนุรักษ์, อนุรักษนิยม - reacción (es) - วรรณคดี - delicadeza, finura, matiz (es) - det springende punkt, vanskelig punktปัญหายุ่งยาก - moteordคำศัพท์เฉพาะ - abracadabra (es) - sludder, tøv, våsอาหารหมู - señal, vestigio (es) - política exterior (es) - løsning, problemløsningวิธีแก้ปัญหา - underdrivelse, undervurderingถ้อยคำที่บรรยายน้อยกว่าความเป็นจริง - sarkasme, satire, spydighetการพูดกระทบกระเทือน, การเขียนที่กล่าวเสียดสี - poeng, sluttreplikk - chiste breve, observación sucinta (es) - case (en) - acertijo, adivinanza, enigma, problema, quisicosa, rompecabezas (es) - pedanteri, pirkการอวดรู้ - språkferdighet, talekunst, veltalenhetการพูดจูงใจ - jerga burocrática (es) - arcaísmo (es) - foredragskunst, veltalenhetศิลปะการพูดในที่ชุมชน - bla-bla-bla, disparates, tonterías (es) - teknobabbel - kortfattethetความสั้นกระชับ - circunlocución, perífrasis (es) - pleonasmo (es) - metaforคำอุปมา - banneord, banning, bannord, ed, kraftuttrykkคำสาบาน - คำหยาบ - godkjenning, samtykke, tillatelse, tilslutningการตกลง, การยอมรับ, การยินยอม, การอนุญาต - åpenbaring, avsløring, oppstrammer, overraskelseการเปิดเผย, สิ่งที่ทำให้ตกตะลึง, สิ่งที่เปิดเผย - indirecta, insinuación, reticencia, vareta (es) - voice (en) - auspicio (es) - trato equitativo (es) - merecido (es) - pago, recompensa (es) - sjokk, støtความรู้สึกตกใจ, สภาวะช็อก, อาการตกใจสุดขีด - uheldig episode, uhell, ulykkeความโชคร้าย, อุบัติเหตุ - martyrdød, martyriumความทุกข์ทรมาน - atskillelse, løsrivingการตัดขาดจากกัน - uhell, ulykke - katastrofe, stor ulykke, tragedie, ulykkeภัยธรรมชาติ, เหตุการณ์ที่เลวร้าย, เหตุการณ์ร้ายแรง - epifanía (es) - skjebnen, undergang - forbedring, forskjønnelseการทำให้ดีขึ้น - debacle, fiasco, fracaso (es) - regulering, tilpasningการปรับเปลี่ยน - anledning, begivenhetฤกษ์ - emergencia (es) - crisis (es) - ขับจากสวรรค์ - fire (en) - svekkelseการทำให้แย่ลง - omveltningการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง - hindring, tilbakeslagการถูกตีกลับ, การทำให้ชะงัก - Fall (en) - konflikt, sammenstøt, uenighet - alejamiento, distanciamiento (es) - følsomhet, uttrykksfullhet, ømfintlighet - arrangement, avtale, opplegg, ordningการจัด, การปรับแต่งบทเพลงใหม่, จัดตั้ง, สร้าง - det gode selskap, sosietetenชนชั้นสูง - excedente de población, sobrepoblación, superpoblación (es) - folk, folkeslag - กระฎุมพี - fellesskap, folkegruppe - dannelse, kultur, sivilisasjonความศิวิไลซ์, ผู้มีอารยธรรม, วัฒนธรรม - generación (es) - assortiment, mangfold, utvalgนานาชนิด, ประเภท ชนิด หรือลักษณะ - corriente, curso, flujo, torrente (es) - จิตรกรลัทธิบาศกนิยม - avstandระยะห่าง - den sjuende himmel, himmelen, himmerike, paradis, salighetพระเจ้า, สถานที่หรือสภาวะแห่งความสุข, สวรรค์ - gjemmested - asyl, ly, tilfluktที่หลบภัย - skjebneชะตากรรม, โชคชะตา - Hijo (es) - feiging, reddhareคนขี้ขลาด - fagmann, sakkyndig, spesialistผู้เชี่ยวชาญ - svartingคนนิโกร - Tío Tom (es) - poor white trash, white trash (en) - กรรมกร - piel roja (es) - John Bull, limey (en) - inglés (es) - Mick, Mickey, Paddy (en) - angloamericano (es) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - konsulent, rådgiverที่ปรึกษา, ผู้ให้คำปรึกษา - drittsekk, ekkel personคนที่น่ารำคาญและน่ารังเกียจ, ลามก - autoritet, myndighet - amante, chorbo, fulano, novio (es) - banditt, bølle, ramp, ungdomsforbryter, voldsmannนักเลง, อันธพาล - baby, spebarn - inkassator, oppkreverนักสะสม - militærnekterผู้ที่ไม่เข้าร่วมกองทัพด้วยเหตุผลทางศีลธรรมหรือศาสนา - aprendiz, fichaje, novato, novicio, pipiolo (es) - homofil, homse/lesbeกระเทย - cateto, paleto, palurdo (es) - caffer, caffre, kaffir, kafir (en) - light (en) - máquina (es) - maestroผู้ชำนาญในศิลปะแขนงต่าง ๆ - lekekameratเพื่อนคู่หู - kraft, -kraft - renacuajo, tirillas (es) - shiksa, shikse (en) - synderผู้ทำบาป - statsmannรัฐบุรุษ - โอเวอร์เฮด - breva, bufanda, extra, gaje, gollería, obvención, percance, prebenda, regalía, tentebonete (es) - tapความสูญเสีย, จำนวนของสิ่งที่เสียหาย - recaudo (es) - metralla, moneda suelta, pucho, suelta (es) - conspicuous consumption (en) - forringelse, svekkelse, tilbakegangการเสื่อมลง - evolusjon, utfoldelse, utvikling, videreføringการเจริญเติบโต, วิวัฒนาการ - malabsorption (en) - despliegue, florecimiento (es) - extremum, peak (en) - ikke noe, ingenting, intet, nullการไม่มีอะไร, ศูนย์, ไม่มีอะไร - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - minimum, minstจำนวนน้อยที่สุด - puñado, puño (es) - anelse, antydning, hint, spor, tankeการพูดเป็นนัย, จำนวนบางเบา, ร่องรอย - porsjon, sendingจำนวนสิ่งของที่ผลิตหรือจัดส่งในเวลาเดียวกัน - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - sitio (es) - fundament, grunnlag - bridge (en) - detalle, particularidad, pormenor (es) - scale (en) - balanse, ekvilibrium, fotfeste, likevektการทรงตัว, การทรงตัว,, ความสมดุล - vennskap, vennskapelige følelserความเป็นเพื่อน, มิตรภาพ - kriseช่วงวิกฤต - element (en) - miljø, omgivelser - balanse, likevekt - inclusión (es) - rechazo (es) - statu, statu quo (es) - estado salvaje, naturaleza, tierra virgen (es) - høyde-/toppunkt, høydepunkt, klimaks, kulminasjon, toppenจุดที่สูงที่สุด, จุดที่สูงสุด, จุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์, จุดสูงสุด, ระดับที่สูงที่สุด - kasus, tilfelleเหตุการณ์ - rang, sosial statusฐานะของบุคคลทางสังคม - plassบทบาท - campeonato, título, título de campeón (es) - antelación, anterioridad, precedencia (es) - subordinateness, subsidiarity (en) - livชีวิต - ordenลำดับ - peace (en) - anarki, lovløshetสถานการณ์ที่สับสน, อนาธิปไตย - forvirring, vilt kaosความโกลาหล - incidente (es) - omkalfatring, omveltning - kald krigสงครามเย็น - uenighetความขัดแย้งกัน - frihetอิสรภาพ - selvstyreการปกครองตนเอง - polarización (es) - fastlåst situasjonความล้มเหลวในการแก้ไขความขัดแย้ง - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - vitalidad (es) - dificultad (es) - aprieto, apuro, brete (es) - estrés, tensión (es) - hueso, problema, problemas (es) - anerkjennelse, erkjennelse, gjenkjennelseการยอมรับ - isolasjon, isoleringการแยกตัว, ความโดดเดี่ยว, ฉนวน - bedring, forbedring, framskrittการแก้ไข - development (en) - ute av brukการเลิกใช้ - oppussing, rehabilitering, restaurering - betydning, viktighetความสำคัญ - hovedvekt, vektการเน้นย้ำ - høy anseelse, prestisjeศักดิ์ศรี - anonymitetความไม่มีลักษณะเฉพาะ, ไม่ระบุชื่อ - berømmelse, glans, ryความมีชื่อเสียง, ชื่อเสียง - fama, nombradía, notoriedad, reputación (es) - navn, renommé, ry, rykteชื่อเสียง - ryชื่อเสียง - abyección, degradación (es) - dekadanse, forfallความเสื่อมโทรม, ภาวะเสื่อมโทรม - herredømme, kontroll, makt - dominans, herredømme, overherredømme, overhøyhetการปกครอง, การมีอำนาจเหนือ, สภาวะการครอบครอง, อำนาจ, อำนาจสูงสุด - paramountcy (en) - azote, castigo, lacra, perdición, plaga, ruina, veneno (es) - bedrøvelighet, elendighet, jammerlighet, lidelseความทุกข์ยาก, ความเคราะห์ร้าย - nødstilfelle, tvingende nødvendighet - påtrykk, pressแรงกระตุ้น - angrep av skadedyrการรังควาญ - det som er enhetlig, helhetความมีสุขภาพดี - fullstendighetความสมบูรณ์ - helhetความสมบูรณ์ทั้งหมด - svakhet, ufullkommenhetข้อบกพร่อง - hamartia, tragic flaw (en) - lodd, skjebne, undergangชะตากรรม, ดวง - framgang, velstandความเจริญรุ่งเรือง - framgang, hell, suksess - katastrofe, stor ulykkeความหายนะ - brudd, fiasko - mulighet, utsiktการคาดการณ์, อนาคตที่คาดหวังไว้ - anledning, mulighet, sjanse, spilleromความเป็นไปได้, โชค, โอกาส, โอกาสที่ดี - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureza (es) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - การจ้างงานเต็มที่ - framgang, velstand - overdådighet, overflod, rikhetความมั่งคั่ง - mamón, riqueza (es) - fattigdomความจน, ความยากจน - indigencia, miseria, necesidad, penuria, pobreza extrema (es) - higiene (es) - skinnende reinhetการที่ไม่มีจุดด่าง - god orden, ordenความเป็นระเบียบ, ระเบียบ - møkk, skitt, smuss, søleรอยเปื้อน, สิ่งโสโครก - snuskethetความต่ำทราม, ความสกปรก, ความโกโรโกโส - circumstance, context, setting (en) - ámbito, campo, esfera, órbita, reino, terreno (es) - competencia (es) - barskhet, hardhetสภาพอากาศที่รุนแรง - atmosfære, stemningบรรยากาศ - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - sikkerhet, trygghet - sikkerhet, sikkerhets-, trygghetความปลอดภัย - peace, public security (en) - beskyttelse, vernการปกป้อง - peligro (es) - peligro, riesgo (es) - clear and present danger (en) - fare, risikoความเสี่ยง - fare, overhengende fare, trusselการคุกคาม, ข่มขู่, ต้นกำเนิดของภัยอันตราย, ภัยอันตราย - forma (es) - illumination, light (en) - de vises steinศิลาอาถรรพ์ - escoria (es) - fnugg, prikkปริมาณที่น้อยมาก - dryss, –pudder, pulver, –pulver, støv, -støvฝุ่น, ละออง - skrap, søppelขยะ, ของเสีย - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - día del juicio final (es) - stund, tid, tidspunkt - tidsalder - tid, øyeblikkเหมาะกับเวลา - blunk, en brøkdel av et sekund, øyeblikkชั่วครู่เดียว, ชั่วเวลาประเดี๋ยว, ทันที - generación (es)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼