» 

diccionario analógico

eigenlijk, in de grond, in wezenbasicamente, fundamentalmente - alleen maar, eenvoudig, enkel, uitsluitendcom simplicidade, simplesmente, só, unicamente - automatisch, vanzelf, werktuiglijk, zelfwerkendautomaticamente - afgrijselijk, afschuwwekkend, ijselijk, schrikbarend, verontrustendassustadoramente, horrivelmente - immens, onmetelijk, ruim, veelomvattendimensamente - grof, onbeschaafd, op afstotelijke wijze, platvloers, ruw, zwaaraproximadamente, grosseiramente, indecentemente - merkelijkconsideravelmente - loutertotal - bij benadering, bijna, circa, enigszins, grofweg, min of meer, nagenoeg, om en nabij, omstreeks, omtrent, ongeveer, plusminus, rond, ruw, ruwweg, vrijwel, zo goed alsa beirar, aproximadamente, até certo ponto, cerca de, mais ou menos, por aí, quase, uns/umas, vamos dizer - comparative, relative (en) - absolutely (en) - absoluut, aller{#169}, compleet, des te, geheel, helemaal, totaal, volkomen, volledig, volmaakt, volslagen, volstrektabsolutamente, completamente, inteiramente, mesmo, muito, totalmente - uitsluitendexclusivamente - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - imperfect, imperfekt, onvolkomen, onvolmaaktimperfeitamente - ten volle, volcheio, totalmente - only (en) - begerig, vraatzuchtigvoraz - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - voordeligvantajosamente - overvloedig, rijkelijk voorhandenabundante - aanzienlijksubstancialmente - well (en) - well (en) - goed - well (en) - overvloedig, uitbundigexcessivo, exuberante - ernstigseriamente - ondeugendcom marotice, travessamente - even, still, yet (en) - even (en) - aanvaardbaar, aanvaardbare, acceptabel, acceptabeleaceitável - continuamente/sempre, sempre - always, forever (en) - af en toe, bij tijd en wijle, bij wijlen, met tussenpozen, nu en dan, occasioneel, okkasioneel, van tijd tot tijdaqui e ali, as vezes, de quando em quando, de vez em quando, de vez em quando., freqüentemente, ocasionalmente, volta e meia - conventioneelconvencionalmente - echterao mesmo tempo, apesar disso, não obstante, no entanto, pelo sim pelo não - tot dusver, tot hiertoe, tot nu toeaté agora, até então, por enquanto - bravourestuk, bravourstuk, daad, heldendaad, huzarenstukje, krachttoer, prestatie, stunt, stuntwerk, tour de force, verwezenlijking, wapenfeitdesempenho, façanha, feito - ergmuito - actiefactivo - acrobatischacrobático - netmesmo agora - in een ommezien, in een wip, onmiddellijkinstantaneamente - behendig, beweeglijk, levendigágil - gauw, spoedig, vroeg, weldracedo, em breve - com frequência, com freqüência, frequentemente - zeldenraramente - bedrijvend, geldig, van krachtactivo, em vigor - op zich, per se - nadrukkelijkenfaticamente - echtverdadeiramente - afplatting, egalisatie, nivelleringigualação - natuurlijk, natuurlijkerwijze, uiteraard, vanzelfclaro, com certeza, de acordo, naturalmente - beslist, duidelijkclaramente - active (en) - duidelijk, eenvoudig, eenvoudigweg, eerlijk, gewoon, gewoonweg, kennelijk, ronduit, simpel, simpelwegclaramente, simplesmente - naar het zich laat aanzien, ogenschijnlijk, op het eerste gezicht, schijnbaar, zo te zienaparentemente, perante as circunstâncias/aparentemente - inactive, passive (en) - specifiekespecificamente - gelukkig, gelukkigerwijs, gelukkigerwijze, toevallig, toevalligerwijs, toevalligerwijzecasualmente, com sorte, felizmente, por sorte - erelijst, palmares, record - betreurenswaard, betreurenswaardig, helaas, jammer genoeg, ongelukkigerwijs, ongelukkigerwijze, sneu, spijtig, spijtig genoeginfelizmente, lamentavelmente - chronic (en) - uitzonderlijkextraordinariamente - buitengewoon, buitensporig, excessief, overdadig, overdreven, tedemasiado, em demasia, excessivamente - uiteindelijk, vroeg of laatmais cedo ou mais tarde - eindelijk, ten langen leste, tenslotte, ten slotte, uiteindelijkno caso de/ao fim e ao cabo, no fim das contas, no fim de contas, por fim - {#169}, ©, aanstonds, gelijk, in looppas, nu, ogenblikkelijk, zonder aarzelenagora, a toda a pressa, já, num instante - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - direct, direkt, doelgericht, rechtstreeksdiretamente, imediatamente - onuitputtelijk, onverdroten, onvermoeibaar, onvermoeidincansavelmente, inesgotavelmente, infatigavelmente - adequate, equal (en) - snelrapidamente - momenteel, provisoir, provisoor, provisorisch, voorlopigpor enquanto, provisoriamente - intolerabel, onduldbaar, ontoelaatbaarintoleravelmente - abusively (en) - behendig, bekwaamcom habilidade, habilmente - afschrikwekkend, afschuwelijk, schrikwekkendhorrivelmente - veel, zeermuito - drastischdrasticamente - hoegenaamdde qualquer maneira - helemaal niet, in geen gevalcertamente que não, de modo nenhum - succes, welslagenêxito - uitputtendexaustivamente - direkt, doelgericht, gericht, uitgestrektdiretamente, estendido - indirect, indirekt, onrechtstreeks, uit de tweede hand, via-viaindirectamente - heel watimenso, um grande número - deconfiture, echec, faling, fiasco, flop, fout, mislukking, sof, storing, wanprestatie, zeperfalha, fracasso - bruusk, onbezonnen, overhaast, plots, plotselingabruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamente - abuis, dwaling, misgreep, misslag, misvatting, vergissingerro - behendighábil - tenslotte, ten slotte, ter afsluiting, tot besluit, tot slot, uiteindelijkenfim, finalmente, por fim - bestendig, duurzaam, hecht - advantageous (en) - container, deletie, omissie, weglating - blooper, blunder, broddelwerk, domheid, dommigheid, enormiteit, ezelachtigheid, flater, flodderwerk, gebroddel, gehaspel, gekloot, geklungel, geknoei, gemier, gemodder, gepruts, gestumper, kladwerk, klungelwerk, knoeiwerk, knutselwerk, lapwerk, misgreep, miskleun, misser, misslag, prulwerk, prutswerk, roffelwerk, stommigheid, stommiteit, stupiditeit, uitglijder, zeperdengano, erro, gafe - blunder, fauxpas, faux pas, misstap, taalfoutgafe - zwakdebilmente - op goed geluk, willekeuriga esmo, ao acaso - bijna, haast, vrijwel, welhaastquase - bovenal, meestal, vooral, voornamelijkprincipalmente, sobretudo - brazenly (en) - liefhebbend, teder, teer, teerhartig, weekcarinhosamente, com afeição, ternamente - openlijkabertamente - ongetwijfeld, zonder enige twijfel, zonder twijfelindiscutivelmente, sem dúvida - lijdzaam, passiefpassivamente - geringschattend, minachtend, verachtend, vol verachtingdesdenhosamente - comically (en) - leugenachtig, op bedrieglijke wijze - bijzonder, eigenaardig, speciaalespecialmente, peculiarmente - snelrapidamente - botweg, categorisch, kategorisch, onvoorwaardelijkcategoricamente, incondicionalmente - altijd, eeuwig, eeuwigdurend, in oneindigheid, oneindig, onsterfelijk, voor altijdeternamente, para sempre, perpetuamente, sem fim - permanent, vast, voor altijd, voorgoedpara sempre, permanentemente - tijdelijk, voorlopigprovisoriamente, temporariamente - improvisatorisch, onverhoeds, onverwacht, onverwachts, voor de vuist wegde improviso - aanhoudend, alsmaar, continu, doorlopend, gestaag, gestadig, onophoudelijk, voortdurendconstantemente, continuamente, incessantemente, sem parar - marginaal - gevaarlijkperigosamente - energiekenergicamente - eens en voor altijd, overtuigend, voor eens en altijdconclusivamente, uma vez de por todas - armzalig, beklagenswaard, beklagenswaardig, betreurenswaard, betreurenswaardig, deplorabel, erbarmelijk, jammerlijk, rampzalig, zieligaflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristemente - afar (en) - delicaat, delikaat, gevoelig, kies, verfijnd, zachtdelicadamente, refinadamente - zonder uitstel, zonder verletsem demora - gauw, gezwind, prompt, snel, snel{#169}, spoedig, vlugrapidamente, rápido - doorgaans, gewoon, gewoonlijk, in de regel, normaal, normaliterhabitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmente - de laatste tijd, laatstelijk, onlangs, recentelijkrecentemente, ultimamente, utlimamente - onregelmatigerraticamente - geleidelijk, gradueel, langzamerhand, stukje bij beetje, trapsgewijs, trapsgewijzegradualmente, pouco a pouco - hierheen, hiernaartoe, naar... toecá/lá, para aqui, para cá - gezond, goed, passendapto, bem, certo - rustigtranquilamente, tranqüilamente - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - armzaligmiserável - aan de binnenkant, binnen, binnenin, intern, naar binnendentro, no interior, por dentro - internationaalinternacionalmente - pas, versrecém- - alweer, nogmaals, opnieuw, over, wederom, weerde novo, eoutra vez, mais, novamente, novemente, outra vez - gelijkblijvend, invariabel, onveranderlijk, steevastinvariavelmente - mechanically (en) - bij voorkeur, preferent, te verkiezen, verkieslijkpreferivelmente - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - constant, stelselmatig, systematischsistematicamente, uniformemente - so, thus, thusly (en) - enormemente (es) - levenloosmorto - typischtipicamente - alomvattend, overal geldend, universeelglobalmente, universalmente - ongekendsem precedente, sem precedentes - mystiek - evenzo, op dezelfde wijze, soortgelijkde modo semelhante, do mesmo modo, semelhantemente - ondergeschikt, secondair, secundair, van ondergeschikt belangsecundariamente - billijk, correct, eerlijk, juist, rechtschapen, rechtvaardigcorrecto, correto, justo - met name, opmerkelijkmanifestamente, notavelmente - arbeidsintensief, arbeidzaam, ingespannen, intensiefintensivamente - adekwaat, adequaat, behoorlijk, betamelijk, convenabel, deugdelijk, fatsoenlijk, gepast, geschikt, gevoeglijk, juist, naar behoren, netjes, oorbaar, pasasend, passendadequadamente, convenientemente - inappropriately, unsuitably (en) - artificieel, kunst-, kunstmatigartificialmente - episodically (en) - fabelachtig, fantastisch, geweldig, luisterrijkfabulosamente, fantasticamente - feverishly (en) - gepast, geschikt, goed, juist, passend, toepasselijkadequado, apropriado, certo, idôneo - onbevattelijk, onvoorstelbaar - uitdrukkelijk - oppervlakkigsuperficialmente - kwaadaardig, slechtmaldosamente, malevolamente - beslist, inderdaad, met zekerheid, safe, vertrouwd, zekerao certo, certamente, com certeza, com segurança, de certeza, realmente, seguramente - voldoendesuficientemente - voldoendebastante, suficiente, suficientemente - onvoldoendeinsuficientemente - so (en) - so (en) - so (en) - genot, hantering, manipulatiemanipulação - gemakkelijk, gewillig, makkelijk, vlotfacilmente, prontamente - actually, really (en) - glad, listig, onbetrouwbaar, schalks, sluwastuto, escuro, manhoso, matreiro, velhaco - alles samengenomen, al met al, bij elkaar allesafinal, no conjunto, no fundo, no todo - bespraakt, elokwent, eloquent, welbespraakt, welsprekend, woordenrijkeloquente - koortsachtig, koortsig, opgewondenexcitadamente, febrilmente - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompleet, inkompleet, onvoltallig - juist, nauwkeurig, precies, trefzekerjustamente, precisamente - brutaaldescarado - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - betrekkelijk, relatiefrelativamente - fácilmente (es) - aanzienlijk, considerabel, duidelijkclaramente, consideravelmente - ernstig, serieusseriamente - op tijd, op tijd ruim, t.z.t., te gelegener tijd, te zijner tijda horas, na devida altura - op het nippertjeno, no último momento - aantrekkelijkatraente - off the cuff (en) - betoverend, fascinerendcativante, enfeitiçado, fascinante - andersom, integendeel, in tegendeelpelo contrário - aantrekkelijkatractivo - innemend, sympathiekalegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutor - naar de letterà letra - dapper, galant, moedigcorajosamente - diep, grondigimensamente, profundamente - ongeduldig, verlangendimpacientemente - geduldigpacientemente - dom, onbedacht, onbedachtzaam, onberaden, ondoordachtestupidamente - creatiefcom criatividade - radicaal, radikaalradicalmente - conscia antieus, consciëntieus, gewetensvol, nauwgezet, scrupuleus, skrupuleus, striktconscienciosamente, escrupulosamente - uitzonderlijkexcepcionalmente - louter, zuiverpuramente - netjes, proper, schoon, zindelijkcom cuidado, limpamente, literalmente - energiekvigorosamente - beslist, duidelijkclaramente - uitmuntendexcelentemente - buitengewoon, geweldig, magnifiek, prachtigmagnificamente, maravilhosamente, optimamente, tremendamente - impeccably (en) - onbekommerdfriamente - nuchter, stemmigsobriamente - dappersem medo - aardigagradavelmente - behaaglijk, knusaconchegadamente, delicadamente - onverkrijgbaar, uitverkochtnão obtenível - overeenkomstig - knapcom esperteza - algemeenpopularmente - intellectueel, intellektueel - reactie, responsie, tegendruk, weerstandreação, reacção - overdrevenexageradamente - fier, trotsorgulhosamente - ernstig, plechtigsolenemente - onhandigdesajeitadamente - ruwcom grosseria - hevigintensamente - spontaanespontaneamente - afgrijselijk, afschrikwekkend, afschuwelijk, gruwelijk, lelijk, onfraai, onooglijk, verschrikkelijkatroz, feio, terrível - afschrikwekkend, angstwekkend, bang, erg, geducht, gevreesd, schrikaanjagend, schrikverwekkend, schrikwekkend, vreselijkassustado, assustador, espantoso, medonho, pavoroso, temível, terrível - pietluttig, uiterst preciesmeticulosamente - afschrikwekkend, bedreigend, dreigendameaçador, assustador - onhandigdesajeitadamente - zegevierendtriunfalmente - bloedstollend, griezelig, hetgeen de haren te berge doet rijzen, huiveringwekkend, nachtmerrieachtigarrepiante, arripiante, horripilante - regelmatigregularmente - akelig, engacanhado, amedrontado, assustado, assustador - geduchtcorajoso - ideaal, idealiteridealmente, teoricamente - infantiel, kinderachtiginfantilmente, puerilmente - griezelig, luguber, macaberde mau gosto, macabro - impropriamente - aandachtig, alert, attent, nauwlettend, oplettendatentamente, cuidadosamente - enorm, enorm groot, geweldig, reuzeenormemente, extraordinariamente - liberaal, royaal, royaal,, vrijgeviggenerosamente, liberalmente - geen centje pijn, moeiteloos, zonder moeitesem esforço - tot in de detailsem pormenor - afronding, afwerking, completering, voleinding, voltooiingconclusão - gelegen komend, handigconvenientemente - inoportunamente (es) - abstract, abstrakt - koppigobstinadamente - zegevierendvencedoramente - wijs, wijselijkprudentemente - dwaas, onverstandigestupidamente, imprudentemente - bijdehand, intelligent, sliminteligentemente - begrijpelijk, verstaanbaarinteligivelmente - aristocratisch, aristokratischaristocraticamente - diplomatiek, diplomatisch, tactvolcom tacto, diplomaticamente - cataclysme, catastrofe, mislukkingfiasco - voor onbepaalde tijdindefinidamente - correct, goed, juist, keurig, korrekt, net, op de juiste/gepaste manier, terecht, vlakbijbem, com razão, correctamente, ecorrectamente - caritatief, charitatief, liefdadig, menslievendbondosamente, caritativamente - traagmolemente - aanmatigendpresunçoso - gehaast, haastig, in haast, met spoed, snelà pressa, apressadamente, com pressa, precipitadamente - satirischsatiricamente - ongedwongen, openhartig, royaallivremente - geestelijkespiritualmente - onbepaald, onduidelijk, onscherp, schemerig, schimmig, vaag, wazigfracamente, imprecisamente, indistintamente, vagamente - bestendig, onwankelbaar - sporadisch - verbazend, verbazingwekkend, verrassend, verwonderlijkespantosamente, surpreendentemente - copieus, kopieus, overvloedig, rijkelijkabundantemente, abundosamente, com abundância, excessivamente - langdradig, vervelendcansativamente, fastidiosamente - hoogstsumamente - heerlijk, prachtig, schitterendbelo, delicioso - pulchritudinous (en) - beleefd, hoffelijk, hoofscortesmente, cortêsmente, educadamente - verrukkelijkencantador - onbeleefd, ongemanierd, onheus, onhoffelijk, slechtgemanierdcom má educação, descortesmente, grosseiramente - bewonderenswaard, bewonderenswaardig, prijzenswaardigadmirávelmente, louvavelmente - aangenaam, behaaglijk, fijn, gemoedelijk, genoeglijk, gezellig, plezierig, prettigagradavelmente - onaangenaamdesagradavelmente - hartelijk, hartig, vriendelijkcom vontade, cordialmente - aimabel, beminnelijk, hartelijk, lieftallig, met hoffelijkheid, vriendelijk, vrolijkafavelmente, amavelmente, bondosamente, com bom humor - expliciet, ondubbelzinnigexplicitamente - maar net, net, nipt, nog net, op het kantje, op het nippertjepor pouco, por uma unha negra - vriendelijkbondoso, gentil - getrouwfielmente - optimaalóptimo - abnormaal, afwijkendanormalmente - eeuwigdurend, overblijvendpermanentemente - lekker, plezierigagradavelmente, deliciosamente, prazerosamente - tederafetuosamente, com afeição - innerlijk, inwendig, in zijn achterhoofd, van binnensecretamente - bevorderlijk, gunstigfavoravelmente - ongunstig, onvoordeligdesfavoravelmente - verbeterdmelhorativo - droog, kort en bondig, kort en krachtigcom ironia, laconicamente - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - vaagvagamente - bombastisch, pompeuspomposamente - verbetering, verheffingaperfeiçoamento, melhoria - bevordering, progressie, vooruitgang, vordering, vorderingenprogresso, promoção - hardnekkig, standvastig, vasthoudendobstinadamente - doelmatig, effectief, efficia ant, efficiënt, in feite, voortvarendefectivamente, eficientemente - tragically (en) - onheilspellendde modo ameaçador - gevoeglijk, met recht en reden, met reden - onbescheidenindecentemente - niet te stuiten, onstuitbaar, onweerstaanbaarirresistivelmente - gestreng, streng, striktrigorosamente, severamente - autoritariamente, con autoridad (es) - bestraffing, correctie, rechtzetting, repressiecorrecção - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - fel, woestferozmente - bloeddorstigsanguinário - hervormingreforma - verfraaiing - klassiekclassicamente - donker, duisterobscuramente, sombriamente - onbevreesd, onversaagd, onverschrokken, onvervaardintrépido, sem medo/ADJ – destemido - horrifyingly (en) - artistiek, kunstzinnig, muzischartisticamente - bijzonder, in het bijonder, in het bijzonder, speciaal, specialiterem particular, especialmente, excepcionalmente, particularmente - modernisering, modernizeringmodernização - eenvormig, gelijkvormig, uniform, zonder uitzonderinguniformemente - enduringly (en) - schaamteloosdescaradamente - degradación (es) - bij uitstekpor excelência - dapper, flink, kranig, moedigcorajoso - estetisch, esthetischesteticamente - ontstellendhorrivelmente - moedigvalente - bangassustado - verontreiniging, vervuiling, vuilcontaminação, poluição - angstvallig, bangelijk, bangig, beducht, kleinmoedig, kopschuw, schichtig, vreesachtigassustadiço, medroso, receoso - angstigreceoso, tímido - lafhartig, stumperachtigacanhado, envergonhado, tímido - ellendig, verwerpelijkdesprezivelmente - aanmatigend, arrogant, laatdunkendarrogantemente - dapper, gedurfd, gewaagd, stoutmoedigaudaciosamente - gretigavidamente - amoureus, verliefdamorosamente - naarstig, niet aflatend, noest, onverflauwd, toegewijdassiduamente - scherpzinnig, slimastutamente, sagazmente - guitig, schalksmaliciosamente - hardausteramente - begerig, gierig, gretig, gulzig, hebberig, hebzuchtig, inhalig, zuchtig, -zuchtigavidamente - vriendelijkbondosamente - abrupt, botweg, bruusk, pardoesbruscamente, rudemente - boorishly (en) - edelmoedig, genereus, goedgeefs, groothartig, grootmoedig, gul, mild, vrijgeviggenerosamente - kras, kwiek, levendigagilmente, com esperteza, vivamente - aldoor, alsmaar, onafgebroken, ononderbroken, onophoudelijkcontinuamente, incessantemente, seguidamente, sem parar - interminablemente (es) - dogmatisch, eigenzinnigteimoso - achteloos, loszinnig, nalatig, onachtzaam, onbezonnen, onsecuur, onsekuur, onverzorgd, onzorgvuldig, schaamteloos, slodderig, slonzig, slordigdesleixadamente, displicentemente, irreflectidamente, negligentemente - churlishly, surlily (en) - gemeenzaam, informeelcoloquialmente, informalmente - kalm, stilcalmamente - aanpassen, accommoderen, adapteren, conformerenadaptar - zelfgenoegzaamcom presunção - uitgebreidcompletamente - bondig, in het kort, kort, kortom, om kort te gaan, waar het op neerkomtbrevemente, em resumo, resumindo e continuando, sucintamente - cynischcinicamente - neerbuigendaltivamente, com condescendência - verwardconfusamente - consequentially (en) - opbouwend, positiefconstrutivamente - kil, klinisch, koel, koelbloedig, koeltjes, koud, nonchalant, onderkoeldcalmamente, com indiferença, friamente - ongelofelijk, ongelooflijk, onwaarschijnlijkimprovavelmente, incrivelmente - geloofwaardig, geloofwqaardig, plausibelde modo convincente, plausivelmente - enigmatisch, raadselachtigenigmaticamente, misteriosamente - legio, ontelbaar, talloosinumerável, numeroso, sem conta - verrukkelijkdeliciosamente - possivelmente - absurd, ongerijmd, onzinnigabsurdamente - behaagziek, flirterig, koketgarridamente, provocantemente - laaghartigignobilmente - breedvoerig, gedetailleerd, omstandig, uitvoerigdetalhado, exaustivo, pormenorizado - afschuwelijkofensivamente - minderwaardig, minderwaardige, oppervlakkig, vluchtig, zonder diepgangde relance, superficial - diabolisch, duivels, gemeendiabolicamente, muito - gemeen, laag, laaghartig, verachtelijkbaixamente, desprezivelmente - diametraaldiametralmente, diretamente - ijverig, vlijtigdiligentemente - naar, onaangenaam, onaardig, onbehaaglijk, ongezellig, onplezierig, onprettig, onvriendelijkdesagradavelmente - eerloos, oneervol, roemloos, schandelijksem honra, vergonhosamente - onbedekt, open, openhartig, openlijk, toegankelijkabertamente, francamente, sinceramente - disinterestedly (en) - getrouw, loyaal, trouwfielmente, lealmente - ontrouw, trouweloosdeslealmente - evenredig, verhoudingsgewijsproporcionalmente - eerbiedig, respectueus, respectvol, respektueus, respektvol, vol eerbiedrespeitosamente - oneerbiedig, respectloos, respektloosdesrespeitosamente, irrespeitosamente - dogmatisch, leerstelligdogmaticamente - central (en) - dromerigpensativamente, sonhadoramente - extatisch, opgetogencom entusiasmo, extaticamente - spookachtigassustadoramente - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - golfonda - egoïstisch, zelfzuchtigegoistamente - eminent - equably (en) - eruditamente (es) - omzeilend, ontwijkendevasivamente - regelmatigregularmente - ongelijkdesigualmente - buitensporig, exorbitantexorbitantemente/excessivamente - expediently, inadvisably (en) - duur, kostbaar - exponentially (en) - tempering, verzachting - ontspanningdescanso - liberalisatie, versoepeling - gemeenzaamfamiliarmente - dweepziek, dweepzuchtig, fanatiekfanaticamente - feilloosimpecavelmente - flabbily (en) - inflexibel, onbuigzaaminflexivelmente - krachtigvigorosamente - brotar, germinar, rebentar - enorm, formidabel - karakteristiek, kenmerkend, kenschetsend, tekenend, typerendcaracterística, característico, distintivo - gluttonously (en) - luisterrijkesplendorosamente - gratuitously (en) - afschuwelijk, deerlijk, drukkend, pijnlijk, smartelijk, snood, zwaaratrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - grotesk, op belachelijke wijze, op groteske wijzegrotescamente - tegen wil en dankcom má vontade, relutantemente - licht- - harmonieusharmoniosamente - onbezonnenprecipitadamente - roekeloos, vermeteldescuidadamente, temerariamente - hartelooscruelmente - heldhaftigheroicamente - pijn aan de ogen doendhorrorosamente - hygienisch, hygiënischhigienicamente - eenmaking, unieunião, unificação - hereniging, rally, reüniereunião - lui, werkloospreguiçosamente - interruptie, onderbreking, stoornis, verstoringinterrupção - bevelend, commanderend, gebiedend, kommanderendimperativamente, imperiosamente - brutaal, impertinent, onbeschaamd, onbeschoft, schaamteloos, vrijpostigdescaradamente, impertinentemente, insolentemente - driftig, impulsief, onbesuisd, onstuimig, wildimpetuosamente, impulsivamente - absoluut, beslistabsolutamente - onbehoedzaam, onvoorzichtigimprudentemente - onvergelijkelijk, onvolprezenincomparavelmente - discretamente (es) - descontaminación (es) - indolent, laks, landerig, vadsigindolentemente - industriously (en) - ingenieus, vernuftig, vindingrijkengenhosamente - inherent, intrinsiek, van nature - ongelegen, ongepast, ongeschikt, ongunstiginoportunamente - gelegen, geschikt, op het juiste ogenblik komend, opportuun, van pasoportunamente - insidiosamente (es) - eenvoudig voorstellen, simplificeren, vereenvoudigen, vergemakkelijken, versimpelensimplificar - enthousiast, scherpentusiasticamente - bewerkelijk, moeizaam, nijver, noestlaboriosamente, penosamente - futlooslanguidamente - languishingly, languorously (en) - obsceen - belachelijk, dwaas, op een lachwekkende manierridiculamente - inschikkelijk, lankmoedig, mild, toegeeflijk, toegevendbenevolamente - organiseren, overkoepelen, uitgaanarranjar, organizar - proper, schoon, zindelijk, zuiverdireito, limpo - vlekkeloosimaculado, impecável - luguberlugubremente - majestueus, statelijk, statigmajestosamente - exploitatie, uitbuiting, uitzuigingexploração - sentimenteel, walglijk flauw van smaak, walglijk zoet - het mishandelen, misbruik, mishandeling, molestatie, wangebruikmaltrato, tratamento inadequado, tratamento ruim - actie, persecutie, prosecutie, rechtsvervolging, vervolgingperseguição - heksenjacht, hetze, lastercampagne, leugencampagnecaça às bruxas - genadeloos, hardvochtig, harteloos, liefdeloos, meedogenloos, onbarmhartig, ongenadig, onmeedogend, ontoegeeflijk, ontoegevenddesapiedadamente, impiedosamente, implacavelmente - macartismo (es) - verbijsterend - minutieusminuciosamente - miraculeus, mirakuleus, wonderbaar, wonderbaarlijkmilagrosamente, miraculosamente - doorschijnendtranslúcido - ellendig, erbarmelijk, miserabelinfelizmente, miseravelmente - escapismeescapismo - eentonigmonotonamente - drabbig, troebelbarrento, toldado, túrbido, turvo - melkachtigleitoso - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - scherp, scherpzinnig, spitsvondigagudo, astuto, subtil - close, near, nigh (en) - objectief, objektiefobjectivamente - onderdanig, onderworpen, serviel, slaafsservilmente - weelderigopulentamente - opzichtigostentosamente - enveloping (en) - boezem-, intiem, nauw verwantdo peito, íntimo, próximo - pertinently (en) - flegmatiek, flegmatisch - pithily, sententiously (en) - armzalig, zieliglamentavelmente - zinloossem sentido - pretentieuspretensiosamente - unpretentiously (en) - mooilindamente - prozaïschprosaicamente - krap, nietig, schraaldebilmente, justo - vreemdestranhamente - kalm, rustig, sereencalmamente, placidamente, repousadamente, serenamente, tranquilamente - afbouwen, integreren, invullencompletar - relevantly (en) - eerbaar, eervol, prijzenswaardigcom mérito, honrosamente - eerbiedigrespeitosamente, reverentemente - robuustrobustamente - ruimamplo, espaçoso - benauwd, eng, krap, nauwconstrangido, difícil, espasmódico, estreito, limitado, pouco claro - behaaglijk, comfortabel, gemakkelijk, geriefelijk, gerieflijk, komfortabelcómodo, confortável - bezorgd, onrustiginquietante - sensueel, zinlijk, zinnelijk, zwoelvoluptuosamente - sensueelsensualmente - sereenserenamente - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - basis-, standaard-padrão, uniformizado - bekwaamcom habilidade, habilmente - bijzonder, uitzonderlijkexcepcional - poco común, raro (es) - ongewoonincomum, invulgar - gebruikelijk, gewoonhabitual, usual - gebruikelijk, gewend, gewone, gewoon, gewoonlijke, vastacostumado, do costume, habitual - gewoonplebeu - smerig, vuilsordidamente - bepaaldespecífico - c.q., resp., respectief, respectievelijk, respektiefrespectivo - verschillenddistinto, separado - expressief, sprekend, veelzeggendexpressivo, significativo - uitdrukkingsloossem expressão - striktrigorosamente - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - lieflijkdocemente - stilzwijgendtacitamente - telegraaf-, telegrafisch - liefdevolternamente - traditiegetrouw, traditioneel, van oudsher, volgens traditietradicionalmente - bekwaameficiente - klagerig, ontevredenimpertinente, lamuriento, rabugento, ranzinza - protestants, protesterendprotestante, que protesta - unbearably (en) - stimulerenestimular - volledigcompleto - onverdeeld, onvoorwaardelijk, openhartigabsolutamente, francamente, incondicionalmente - grondig, uitputtendexaustivo - totaaltotal - onwaardigindignamente - incomplete, uncomplete (en) - nuttigutilmente - moedigvalentemente - hartstochtelijk, krachtig, machtig, sterkardorosamente - op een walgelijke manierhorrivelmente - begerig, vraatzuchtigvorazmente - encyclopedischenciclopédico - in pleno, plenair, voltalligplenário - wholeheartedly (en) - gevatcom espírito - accessible, approachable (en) - lenigen, mitigeren, verzachten - ja, jawelsim - echtelijk - dingily, grubbily, grungily (en) - speciaalespecialmente - acuut, dadelijk, direct, direkt, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijld, pal, subietimediatamente - direct, direkt, linea recta, rechtdoor, rechtstreeksdirectamente, diretamente - bondigconciso, sucinto - aforistisch, epigrammatischepigramático - beknopt, bondig, compact, kort samengevatbem aproveitado, sucinto - kortaf, kort en bondig, kort en krachtigbrusco, lacónico - langdradigprolixo - erotisch, zinnenprikkelend - averij, ravage, verwoestingdevastação - herrie, opschuddingalgazarra, transtorno, tumulto - bombarie, drukte, gedoe, gedrang, gedruis, geduvel, geweld, gewoel, heisa, omhaal, omslag, ophef, poeha, poespas, poppenkast, rumoer, rumoerigheid, soesa, stampei, stennes, stennis, tamtam, tumultagitação, empurrão - overvol, volapinhado, superlotado - ongerijmd, onpassendincongruente - kinderspel, walk-over - profaned, violated (en) - opslagserviço - big, large, prominent (en) - flagrant, in het oog springendflagrante, manifesto, óbvio - rafelnegócios por concluir - constant (en) - herhaald, hernieuwd, steeds terugkerend, vernieuwd, zich herhalendrepetido, repetitivo - incidenteel, sporadischesporádico - kennen - twistziekrefilão - know (en) - conventioneel, konventioneelconvencional - conventional (en) - bizar, gek, grilligbizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranho - dificultad, disgusto, problema (es) - aanzienlijk, geruimconsiderável - merkelijkconsiderável - insignificant, undistinguished (en) - verwarrenconfundir - galant, ridderlijkcavalheiresco - abrupt, bits, bruuskbrusco, desabrido - onbeleefd, ongemanierd, onheusdescortês, grosseiro, malcriado, mal-educado - geloofwaardigacreditável, plausível - ongelofelijk, ongelooflijk, ongeloofwaardiginacreditável, incrível - kokend, kokend heet, vernietigendcáustico, fervente - benard, kritiekcrítica, crítico - ernstig, gewichtiggrave - crucial, important (en) - achterhaald, ouderwets, verouderdantiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoleto - verouderendem desuso a cair - vervloektamaldiçoado, maldita, maldito - bouwvallig, gammel, krakkemikkig, verloederd, vervallen, wankeldecrépito, deteriorado, dilapidado, estragado, inseguro - gemeen, grof, ordinair, plat, schokkend, vulgair, zwaarcomum, crasso, indecente, ordinário, vulgar - bedaard, sobercalmo, grave, refletido, sensato, sereno, sério - onbepaald, onbestemd - primary (en) - indudable (es) - veeleisendexigente - streng, striktrigoroso - apremiante (es) - arbitrair, aselekt, willekeurigarbitrário - berekenen, uitwerken, weddencalcular - betrouwbaardigno de confiança - desviación (es) - dependent (en) - fauxpas, faux pas, loslippigheid, misstap, pekelzonde, slippertjefalta insignificante, pecadilho, pecado leve, pecado venial - eigenmachtig, onafhankelijk, zelfstandigindependente - verkwistingextravagância - desirable (en) - spelbederfcrime, jogada suja - begeerlijk, begerenswaard, begerenswaardig, benijdenswaard, benijdenswaardig, wenselijkdesejável, edesejável, invejável - blasfemie, godslastering, heiligschennis, kerkroofprofanidade, sacrilégio - preferent, te verkiezen, verkieslijkpreferível - porno, pornografiefilme pornô, literatura erótica, pornografia - pay (en) - envy, invidia (en) - bezwaarlijk, hachelijk, lastig, moeilijk, zwaardifícil, duro, edifícil, exigente, fastidioso - cólera, enfado, enojo, ira (es) - gastromanie - neteligdelicado - serious (en) - lastig, onwelkomaborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbador - cómodo, fácil (es) - elementair, zuiverelementar, simples - gladsuave - ijverig, naarstig, niet aflatend, nijver, noest, toegewijdassíduo - onvermoeibaarincansável - lui, nalatig, nonchalant, onachtzaamdescuidado, desleixado, desmazelado, indolente, preguiçoso, remisso - directo (es) - takelage - good (en) - selectief, selektiefselectivo - onduidelijkindistinto, inidstinto - general (en) - bedreiging, gevaar, onveiligheid, perikel, perikelen, risico, risico van gevaarperigo, risco - overheersenddominante, predominante - scherpagudo - afweer, defensie, verdedigingdefesa - cambiante - beginnend, kiem, rudimentairainda no início, imperfeito, rudimentar - confronterenconfrontar - aantrekkelijk, doelmatig, doeltreffend, effectief, efficiënt, werkzaameficaz, eficiente, vistoso - afmattend, bewerkelijk, hard, lastig, moeilijk, moeizaam, penibel, pijnlijk, slopend, uitputtend, zwaarcustoso, difícil, duro, estafante, exaustivo, laborioso, penoso, pesado, trabalhoso - heftig, zwaarabundante, forte - facile (en) - promiscuïteitpromiscuidade - economic, economical (en) - prompt, voortvarendexpeditivo, expedito/despachado - drastisch, ingrijpenddrástico, edrástico - uitroependexclamatório - stevigfirme - harkerig, houterig, links, onbeholpen, onhandig, stijfacanhado, desajeitado, desastroso - exportável - enthoesiast, enthousiast, entoesiast, entousiast, geestdriftigentusiasta, entusiástico - enthousiast, gespitst op, gretig, ijverig, vlijtigávido, entusiasta, entusiástico - flatteren, pluimstrijken, stroopsmeren, vleienadular, bajular, engraxar, favorecer, lisonjear - eenduidig, expliciet, ondubbelzinnigeexplícito, explícito - esoterischesotérico - duisterabstruso - geheimmisterioso, secreto - exoterischexotérico, geral, popular - basis-básico - eufemistischeufemístico, extenuante - approximatief, bij benadering, globaal, ruw, schetsmatigaproximado, aproximativo - loszitten - adembeklemmend, adembenemendempolgante - misbruik, verkeerd gebruik, vewrkeerd gebruik, wangebruikabuso, má utilização - duurcaro, dispendioso - duur, kostbaar, prijzigcareiro, caro, custoso, dispendioso - overpriced (en) - betaalbaar, goedkoop, redelijk, spotgoedkoop, voordeligabordável, acessível, barato - kapitaalaanwas, kapitalisatie - nieuw, onervareninexperiente, verde - duiden, expliciteren, preciseren, toelichten, verdietsen, verduidelijken, verhelderen, verklarenesclarecer - verborgensecreto - billijkequitativo - niet vertrouwddesconhecido, estranho - antiek, onmodern, oud, ouderwets, uit de mode, uit de tijdantigo, antiquado, fora de moda, velho - sjofeldesengraçado - chic, duur, elegant, elegantechique - acuut, direct, directe, direkt, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijldimediata, imediato, instantâneo - pietepeuterigmelindroso/meticuloso - kieskeurigexigente, meticuloso - mollig, rondrechonchudo - corpulent, diklijvig, diklijvige, obees, obese, vetzuchtig, vetzuchtigecorpulento, obeso - benig, broodmager, knokig, uitgemergeldanguloso, descarnado, esquálido, macilento, ósseo, ossudo - behandeling, inrichting, organisatie, rangschikking, schikkingarrumação - reduplicatie, verdubbelingconfirmação, reiteração, repetição - copiador - weergavereprodução - perseveratie, volhardinginsistência, perseverança - grond-básico - ceremonie, rite, ritueel, ritusrito, ritual - gezond, verstandigsalutar, são, saudável - gezond van lijf en leden, weerbaarrobusto, são de corpo - aanzetten, accentueren, beklemtonen, benadrukken, betonen, hameren, nadruk leggen op de, onderlijnen, onderstrepen, profileren, tamboererenacentuar, dar ênfase, dar ênfase a, enfatizar, sublinhar - versteend - accentueren, aksentueren, beklemtonen, benadrukken, betonen, de nadruk leggen op, klemtoon leggen op, onderstrepenacentuar - onbuigzaamintransigente - buitenlands, vreemdestrangeiro - ceremonieuscerimonioso - stilstanddesligado - good, well (en) - abstinentie, onthoudingabstinência - rampzaligfatal - los, onbezet, ongebonden, vrij, vrijaflivre, livro - occasional (en) - fresh (en) - heet van de naaldrecente - hartelijk, hartig, vriendelijkafável, amistoso, bondoso, cordial - amarrado - produktief, vruchtbaarfértil, produtivo - overvolapinhado - mere (en) - such, such that (en) - specifiekespecífico - local (en) - technical (en) - eerbied, respect - fiks, flink, genereus, goedgeefs, gul, knap, mild, mooi, royaal, vrijgeviggastador, generoso, liberal - gul, kwistig, onbekrompen, onbeperktmagnânimo, muito liberal, munificente - mismanagement, wanbeheer, wanbeleid, wanbestuurdesgoverno, prevaricação - armzalig, kwaadaardighumilde, mau - pobrísimo (es) - big, large, magnanimous (en) - gezond, goedbem - syntetisch, synthetischsintético - blij, gezond, heilzaam, lekkerbenéfico, bom - aanvaardbaaragradável - gelegen komend, geschiktconveniente - bevrediging, verzoening, verzoeningspolitiek, vredespolitiekapaziguamento - beroerdhorrível - aplacamiento, conciliación, propiciación (es) - negative (en) - aardig, goed, logisch, vriendelijkbom - white (en) - donker, duisterescuro - demonisch, diabolisch, duivels, gemeen, satanisch, schandelijk, vreselijkdemoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânico - mefistofélico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - boos, gerommel, humeurig, knorrig, korzelig, kribbig, mopperig, slechtgehumeurd, slechtgemutstmal-humorado, rabugento, resmungão, zangado - chagrijnigirritável - chagrijnig, dreigend, duister, knorrig, mistroostig, nors, zuurameaçador, azedo, mal-encarado, rabugento, sinistro, sombrio - norsmalhumorado - gradual (en) - súbito - follones (es) - catastrofaal, katastrofaal, rampzaligcatastrófico, desastroso - integratieintegração - erewoordpromessa - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - veel vergend, zwaarpesado - bedenkelijk, verontrustend, zorgbarend, zorgelijk, zorglijk, zorgwekkendinquietante - steun, stutapoio, suporte - heavy (en) - lichtleve - gelijkaardig, homogeenhomogéneo - begunstiging, gunstfavor - beau geste (en) - atención (es) - hoogelevado - mobilisatiemobilização - laag, laaggelegen, lagebaixa, baixo - repercussie, represaille, represaillemaatregel, retorsie, revanche, vergelding, vergeldingsactie, vergeldingsaktie, vindicatie, wraak, wraakactie, wraakaktie, wraaknemingrepresália, vingança - hoogalto - laagbaixo, inferior - high, high-pitched (en) - bemiddeling, interventie, tussenkomst, voorspraakintervenção, mediação - hernieuwing, verlengingrenovação - openhartigaberto - misleidenenganador - doordringen, doortrekken, penetrerenpenetrar - uitlaatklep - acolhedor - branden, gloeien, heet - cold (en) - guur, kaalsombrio - koudfrio - bovenmenselijksobrehumano, sobre-humano - humaan, menselijkhumano - beestachtig, bestiaal, bruut, grof, hardhandigabrutalhado, animalesco, bestial, brutal - clownachtig, clownesk, klownachtig, klowneskapalhaçado - komisch, lachwekkend, vermakelijkcómico, ridículo - grappig, kluchtig, koddig, snaakscurioso, divertido, engraçado - hilarischhilariante - ad rem, alert, gevat, puntig, raak, scherpzinnig, slagvaardig, snedigespirituoso, vivo - haastigapressado - aanmerkelijk, beduidend, belangrijk, considerabel, gewichtig, groot, relevant, veelbetekenendalto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativo - grootgrande, importante - belangrijkst, fundamenteel, hoofd-, sleutel-cardeal, central, essencial, fundamental, principal - belangrijkst, hoofd{#169}, hoog, voornaamsteprincipal - historischhistórico - echt menendsério - strategischestratégico - waardevolvalioso - futielfútil - imposant, indrukwekkend, ontzagwekkendassustador, imponente - prachtig, schitterendesplêndido - decadent, dekadent, in vervaldecadente - informado (es) - dichtbevolkt, dichtbewoond, volkrijkpopuloso - onberispelijkirrepreensível - instructief, leerzaam - intellectueel, intellektueel, verstandelijkintelectual - bijdehand, intelligent, schrander, slim, verstandiginteligente - belangwekkend, interessant, wetenswaardiginteressante - aangrijpend, boeiend, grijpend, intrigerend, roerendabsorvente, cativante, emocionante, intrgante, intrigante - afstompend, geestdodend, langdradig, monotoon, saai, vervelendaborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçador - uiterlijkextrínseco - adventitious (en) - depressiefdepressivo - bitter (en) - luguberlúgubre - befaamd, bekend, beroemd, gevierd, roemrijk, roemrucht, roemruchtig, vermaard, wijdbefaamd, wijdvermaardconhecido, famoso, famoso/célebre, ilustre, notável - dik, groot, kolossal, lang, omvangrijkalto, farto, grande - ruimarregalado, de largo - lijvigvolumoso - ruim, veelomvattendespaçoso, vasto - kolossaal, reuzehoog, torenhoog, verbijsterendastronómico, colossal, estupendo - enorm, hemelsbreed, huizehoog, levensgroot, reusachtigenorme - gigantisch, reusachtig, reuzen-gigante, gigantesco - reusachtiggigantesco - enorm, immens, uitgestrektimenso, vasto - geweldig, gigantisch, kolossaal, reusachtig, zeer grootenorme, muito grande, que bate - klein, minuscuul, nietigpequeno - klein, micro-, minuscuul, piepklein, tenger, uiterst kleindiminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequenino - gering, miniem, minuscule, minuscuul, minuskuul, nietig, onbeduidend, onbeduidendemínimo, minúsculo, nominal - ongelijkvormig, verschillenddiferente - bescheiden, kleinmodesto, pequeno, pouco importante - local (en) - landurig, lang, langdradig, langdurig, langgerekt, proletariërs aller landen, verenigt U!comprido, longo, prolongado, trabalhadores do mundo, uni-vos! - bestendig, duurzaam, hechtduradouro, durável - eindeloossem fim - kortbreve, curto - kortstondigmomentâneo - diepklinkend, geluidgevend, helder, helderklinkend, klankrijk, klankvol, klinkend, sonoorgrandíloquo, melodioso, ressoante, sonoro - aanbiddelijk, adorabel, innemendquerido - om te knuffelen, schattig, snoezigadorável, fofinho, fofo - afschuwelijk, walgelijkhorrendo, horrível, odioso - blauwogigde olhos azuis - liefdevolamado - liefhebbend, weekafectuoso, carinhoso, tenro, terno - amoureus, smoorverliefd, stapelverliefd, tot over de oren verliefd, verliefd, verzot, wegapaixonado, doido, louco, namorado - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - verwijfd, vrouwachtigefeminado, feminino, próprio de mulher - infantiel, kinderachtiginfantil - beurs, beurzig, overrijpamolecido - maximaal, maximalmáximo - miniem, minimaal, minimum-menor, mínimo - belangrijksignificativo - flauw, inhoudsloos, nietszeggend, stom, zinloosinsignificante, sem sentido. - genadeloossem piedade - genadeloos, hardvochtig, harteloos, koelbloedig, meedogenloos, moordend, onbarmhartig, ongenadig, onmeedogend, onverbiddelijk, zonder genade, zonder medelijdendesalmado, desapiedado, impiedoso, implacável, insensível - mildsuave - intensiefintensivo - ernstigsério - strong (en) - aantrekken, inpalmen, intrekkenatrair - buitensporig, hoog, overmatigexcessivo, exorbitante - buitensporig, exorbitantexorbitante, exorbitante/excessivo - extreem, extremistisch, radicaal, ultra{#169}extremista, radical, ultra - sin pretensiones (es) - bandeloos, lichtzinnig, liederlijk, losbandig, ontaard, ontuchtig, vrijgevochtendegenerado, devasso, dissoluto - velenmuitas, numerosos - menigvuldig, ontelbaar, talrijkinúmero, numeroso - weinig, weinigepoucas, pouco, poucos - mondiaal, over de hele wereld, wereld-, wereldwijd, wereldwijdemundial, mundialmente - natural (en) - spookachtigfantasmal - uiteindelijkconsequente/final - laatstefinal, último - abnormaal, afwijkendanormal - gehoorzaamobediente - clear, open (en) - vrijlivre - afschuwelijk, afstotelijk, afstotend, weerzinwekkenddetestável, repelente - vies, walgelijkdesagradável, nojento, repugnante - hernieuwen, renoveren, vernieuwen, vernieuwingrenovar - oudantigo - fris, nieuwfresco, novo - recent (en) - bejaard, oudcom a idade de, idoso - uitvoeren, volbrengencumprir, desempenhar - op het juiste momentoportuno - gewoonmedíocre - gemiddels, matig, middelmatigmediano, médio, medíocro, suficiente/razoável - common (en) - alledaagshabitual/corriqueiro - buitengewoon, enorm, fantastisch, geweldig, wonderbaarlijkenorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhoso - holistic (en) - origineeloriginal - verrassendinsólito, novo - innovador (es) - afgezaagd, banaal, versletenbanal, batido, gasto, trivial - orthodox, ortodoxortodoxo - beeldenstormend - openlijkaberto - dweepziek, dweepzuchtig, fanatiekfanático - aanwezig, present, tegenwoordigpresente - irenic (en) - schel, scherp, scherpzinnigagudo, sagaz - permanent, vastpermanente - transitorio (es) - kortstondig, vergankelijk, vluchtig, voorbijgaandefémero, passageiro, transitório - vergankelijk, voorbijgaandevanescente, infinitesimal - perplexperplexo - verbijsterdpexplexo - intiem, persoonlijk, priv{#225}{#130}{#225}íntimo, pessoal - assure, reassure (en) - bloot, naakt, niet meer dannu - eenvoudig, simpelsimples - aangenaam, prettigagradável - verrukkelijkdeleitoso, delicioso - verminderenreduzir - amusantdivertido - vermakelijkalegre, desviado, divertido - afdoend, positiefpositivo - aanstoot geven, schandaliseren, schandalizeren, verontwaardigenescandalizar, insultar - negative (en) - neutral (en) - bevredigen, tevredenstellen, verblijden, vergenoegen, verheugen, voldoen, volstaansatisfazer - onuitvoerbaarimpraticável - krachtig, sterkforte - desalentar, descorazonar, disuadir (es) - potent, strong (en) - krachtigvigoroso - machteloosimpotente - belangrijkimportante - nauwkeurig, preciespreciso - bombastisch, pompeuspomposo - middelbaar, secundairsecundário - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - vertrouwelijkconfidencial - public (en) - open (en) - arbeidsproductief, arbeidsproduktief, productief, produktiefprodutivo - vergeefs, vruchteloosinfructuoso, infrutífero, vão - lonend, lucratief, lukratief, winstgevendlucrativo - bevallig, gepast, geschiktatraente, correcto, decente - preutscerimonioso, puritano, virtuoso - protective (en) - arrogant, gewichtigarrogante, presunçoso - denigrerend, hooghartig, laatdunkendaltaneiro, arrogante, desdenhoso - ijdel, verwaandconvencido, vaidoso - puur, zuiverpuro - nieuw, zindelijk, zuiverbranco, direito, em branco, limpo, preciso, virgem - alleged, so-called, supposed (en) - apocrief, onaannemelijk, ongeloofwaardigapócrifo - dubieus, onzeker, schaduwrijk, suspect, suspekt, twijfelachtig, verdachtdúbio, sombroso, suspeito - lawaaierigbarulhento - kalm, koelbloedig, ontspannend, relaxerend, rustgevend, rustig, vredesgezind, vredig, vreedzaamcalmo, controlado, pacífico, relaxante, repousado, repousante, tranquilo - ontwrichtend, ordeverstorend, rumoerigdestrutivo, tumultuoso - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - surrealistischsurrealista - degelijk, gezondforte - klungelig, lomp, pummelachtigaparvalhado, estúpido, grosseiro - grof, ruig, ruwáspero, grosseiro - dom, grof, onbehouwencrasso, grosseiro - regelmatigregular - irrelevant (en) - gezien - berucht, beruchte, schandelijkdifamante, famigerado, infame - bestaanbaar, verenigbaar, verzoenbaarconciliável, reconciliável - vastbeslotendecidido - presentabel, toonbaarapresentável - verantwoordelijkresponsável - de moeite waardcompensador - oratorischretórico - pulsante - arm, welgesteldnecessitado/endinheirado - welgesteldconfortável - arm, arme, armelijk, armoedig, armoedzaaier, berooid, have-not, have-nots, kaaljakker, minderbedeelde, misdeelde, niksnakker, pauper, sjofelaarindigente, pobre - blut, platzakduro, falido, liso, quebrado, sem dinheiro - behoeftig, behoevend, berooid, hulpbehoevend, nooddruftig, noodlijdend, onvermogendindigente, necessitado - straatarmcom muita falta de, sem um tostão - weelderigluxuoso, opulento, sumptuoso - robuustrobusto - fors, geblokt, gespierd, potigmuscular, musculoso, robusto - arcadischárcade, bucólico, idílico - gevaarlijk, risicovolarriscado - gevaarlijk, gevaarlijke, risicovolarriscado, perigosa, perigoso - levensgevaarlijk, met neigiung tot zelfmoord, zelfvernietigendauto-destrutivo, suicida - verschillendvário - gelijkend, gelijksoortigparecido, semelhante, similar - ''In Belgium and South Netherlands, gek, gek geworden, gekkin, getikt, losgeslagen, met noten, zotde nozes, doido, louco, maluco - maniakaal, manischmaníaco - sarcastisch, sarkastisch, wrangsarcástico - sardonisch, wrangsardónico, trocista - satirischsatírico - onbevredigend, onvoldoende - tegenvallend, teleurstellend, teleurstellendedecepcionante, enganoso - pedant, vitterigpedante - erudietsábio - aantrekkelijk, attractief, attraktief, verlokkendatraente - zelfzuchtigegoísta - self-seeking, self-serving (en) - erotischerógeno - hygienisch, hygiënischhigiénico - extraneous, foreign (en) - echt menend, ernstig, serieussério - frivoolfrívolo - duivels, ondeugendendiabrado - nuchtersóbrio - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - behaagziek, flirterig, koketelegante, garrido, namorador - erotisch, zinnenprikkelenderótico - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - wellustiglibidinoso, sensual - wellustiglascivo, lúbrico - aandoen, eruitzien, er uitzien, ogen, optreden, ruiken, toelijken, toeschijnen, tonen, verschijnen, voorkomen, zienaparecer - blijken - getuigen, tentoonspreiden, vertonen - geiten, koketteren met, opsnijden, paraderen, pochen, pralen met, prijken, pronken, pronken met, protsen met, snoeven, snoeverij, te koop lopen met, vaandelzwaaien, vendelzwaaienexibir, pavonear-se - kattenogen hebbende olhos de lince - veelbetekenendimportante, significativo - nietig, nietsbetekenend, onaanzienlijk, onbeduidend, onbelangrijk, onbelangrijke, onbenullig, onbetekenend, weinigzeggendinsignificanta, insignificante - zuivermero, simples - eenvoudig, elementair, essentieel, fundamenteel, grond-, wezenlijkelementar, essencial, fundamental, primário - ingewikkeldintricado - complex, gecompliceerd, gekompliceerd, ingewikkeldcomplicado - kruiperig, vleierigadulador, lisonjeiro - enig, enkelúnico - bedreven, behendig, bekwaam, bevoegd, competent, deskundig, geschoold, goed, handig, kompetent, ter zake kundig, vaardig, vakkundigbem feito, bom, competente, eficiente, hábil, habilidoso, habilitado, perito, qualificado - macio - bobbelig, hobbeligacidentada, acidentado - herkrijgen, herstellen, terugkrijgen, terugverdienenrecuperar - cortés, urbano (es) - stable (en) - solide, vastfirme, forte - kras, kwiekesperto, vivo - levendigvivo - stabielestável - gammel, wankeloscilante, vacilante - aan het kortste eind trekken, verliezenperder, sair-se mal - fluctuating (en) - liso (es) - harde wind, machtig, sterkpotente - weak (en) - hardleers, hardnekkig, koppigpertinaz, teimoso - koppigmula - weerbarstig, weerspannigcontumaz, obstinado, rebelde - gelukt, geslaagd, succesrijk, succesvol, suksesrijk, suksesvolbem sucedido, bem-sucedido, sucedido - gefrustreerd, haar, teleurgesteld, zijn etc gezicht betrokdecepcionado, desenganado, ficar decepcionado/fez uma careta de desilusão, frustrado - genoeg, voldoendebastante, suficiente - ontoereikend, onvoldoendeinadequado, insuficiente, insuficientemente - krapescasso - aanmatigend, neerbuigend, uit de hoogtecondescendente, sobranceiro - groot, hoog, lang, ongeloofwaardigagudo, alto - superieursuperior - excellent, prima, uitmuntend, uitstekend, voortreffelijkeexímio, excelente, exímio - goed, prima, voortreffelijkbelo, bom - goedkoop, rotbarato, desprezível, inútil, ordinário - zakelijkrentável - middelmatigmedíocre - bij-, bijkomend, bijkomstig, dochtermaatschappijacessório, subsidiário - opofferen, sacrificeren, sacrifiëren - bevreemdend, verrassendsurpreendente - susceptible (es) - empathetic, empathic (en) - anachronistisch, anakronistischanacrónico, anacrônico anacrônica - stelselmatig, systematischsistemático - verrukkelijkdoce - zwaarexcessivo - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - declasseren, degraderen, in rang verlagen, terugzettendegradar, despromover - sober, zuinigeconómico, frugal, poupado - viessujo - achterhouden, ophoudenatrasar, suprimir - knorpelig, kraakbeenachtigcartilaginoso - brosestaladiço - organiserenorganizar - cynicus, cynischcínico, ecínico - betrouwbaar, bonafide, te vertrouwenfidedigno - representatiefrepresentativo - eerbetuigen, eerbiedigen, eren, lauweren, respecteren, vererenhonrar - liberaliseren - dienstig, nuttig, zinvolútil - ijdel, nutteloos, vergeefsinútil, vão - valuable (en) - waardeloos - veranderend, voortdurendprótea - regelbaarvariável - herhalenditerativo - bedompt, benauwdabafado - fel, gemeen, gemene, hevig, razend, ruig, wild, woest, wrede, wreedcruel, feroz, furioso, selvagem, zangado - zondigpecaminoso - beheersen, checken, controleren, nagaan, nakijken, nalopen, natrekken, naziencontrolar, restringir - halfwarm, lauw, lauwwarmmorno, tépido - poserentomar atitudes - bloeden, boeten, boeten voorexpiar - bereiken, komen, toekomenatingir, cumprir, efetuar, realizar - begin (en) - organiseren, regelen, ritselen, versieren - aanmodderen, aanrommelen, afgaan, bederven, blameren, er een potje van maken, klungelen, knoeien, mispeuteren, opschudden, opzetten, prutsen, rommelen, rotzooien, verbroddelen, verbrodden, verbruien, vergallen, verhaspelen, verknallen, verknoeien, verknollen, verpesten, verprutsen, versjteren, verstieren, verziekenestragar, malbaratar, tornar fofo, trancar - verlinken, verradentrair - heilzaamsaudável - beledigendofensivo - reconocer (es) - beperkt, nauw, smalestreita, estreito, limitado - aanmoedigen, bevorderen, bijdragen, stimulerendesenvolver, promover - help (en) - ondersteunen, onderstutten, staan, steunenapoiar - belachelijk, dwaas, onzinnigridículo, risível - stompzinnig, stupideestúpido - ideologischideológico - frauderen, oplichten, rotzooien, zwendelenburlar - vervolgenperseguir - aankunnen, organiseren, proberen op te lossen, regelen, ritselen, rondkomen, scharrelen, versieren, zich reddenaplicar-se a, arranjar-se, enfrentar - verwaardigen, zich verwaardigen, zich waardig achtendignar-se - dienen - de baas spelen over, komedie spelen, verwaand doen, zich aanstellenfazer-se importante, mandar - bestaan, levenviver - make (en) - echtbreken, fröbelen, knutselen, lanterfanten, leeglopen, lummelen, rondbanjeren, rondhangen, rondlummelen, rotzooien, slungelen, straatslijpen, treuzelen, vreemdgaandemorar-se, descansar, vadiar - belangrijk zijn, er toe doen, gelden, meespelen, meespreken, schelen, spelen, tellen, uitmaken, van belang zijn, verrekken, verrottenimportar - accorderen, concorderen, congrueren, correleren, corresponderen, kleuren, overeenkomen, overeenkomen met, overeenstemmen, rijmen, sluiten, sporen, stroken, verband houdencoincidir, condizer, corresponder - check, check out (en) - depender (es) - aarden naar, gelijken, gelijkend, gelijken op, lijken, lijken opassemelhar, assemelhar-se a, parecer-se com - chimeral, chimeric, chimerical (en) - ontstijgen, overschrijden, overstijgen, overstralen, overtreffen, overvleugelen, uitgaan, uitsteken, uitstijgen, verbeteren, verheffen, voorbijstrevenexceder - genoeg zijn, toereikend zijn, voldoen, voldoende zijn, volstaanbastar, ser suficiente - serve, serve well (en) - beantwoorden, beantwoorden aan, bevredigen, eer aandoen, in ere houden, tevreden stellen, voldoen, voldoen aan, voldoende, voldoende zijn, waarmakencumprir, responder, satisfazer, viver à altura de - compenseren, goedmaken, vergoeden - opvallen, overtreffen, uitblinkensobressair - bekleden, betreffen, gelden, kloppen, opgaan, strekken, uitkomen, uitstrekken, valideren, vigerenaplicar-se - afectar, comprometer, implicar, influir, involucrar (es) - houden, vasthoudensegurar - afstemmen, harmoniëren, in harmonie brengen, inpassen, kleuren bij, klikken, overeenstemmen, samengaancombinar, harmonizarse - oponerse (es) - compenserencompensar - plaatselijklocal - behoren, betamen, horen, passen - behoren, horen, horen bij, thuishorenfazer par - add (en) - sell (en) - technical (en) - standaard, stander, voetsuporte - listig, vosachtigastuto, manhoso, traiçoeiro - messias- - cultureelcultural - schuilkelderabrigo antiaéreo - boete-, boetend, zoenexpiatório - draconisch, drakonischdraconiano - Hegelian (en) - veranderingmudança - edelsteen, juweel, schat, steenjóia, tesouro - golden calf (en) - aandenken, heiligdom, herinnering, memorabilia, munt, penning, reliek, relikwie, souvenirrecordação, suvenir - chef d'oeuvre, chef-d'oeuvre, hoofdwerk, levenstaak, levenswerk, meesterstuk, meesterwerk - hoop, stiltecentrum, toeverlaat, toevlucht - brugpijler, rib - kleinigheid, kleintje, nul, onbelangrijke dingen, snipperwerknulidade, uma insignificância - belasting, belastingdienst, fiscus, gewicht, gewichtsklassepeso - ánimo (es) - aard, complexie, geaardheid, gestel, inborst, karakter, wezentipo - animatie, levendigheidanimação - bereidwilligheidvivacidade - arbeidsvermogen, daadkracht, energie, fut, geestkracht, kloekheid, pep, puf, slagkracht, stootkrachtvigor - esprit, geest, geestigheid, gevatheid, slagvaardigheidengenho, espírito - kameraadschapcamaradagem - aanpassingsvermogenadaptabilidade - impressie, indruk, werkingimpressão, marca - figure (en) - schoonheidlindeza - atracción, atractividad, atractivo (es) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - charisma, uitstralingcarisma - begeerlijkheid, sex{#169}appeal, sex-appealsex-appeal - lelijkheidfealdade - vlekmancha - talentfacilidade - moeilijkheid, moeitedificuldade - fly in the ointment (en) - combineerbaarheid, compatibiliteit, kombineerbaarheid, kompatibiliteit, verenigbaarheidcompatibilidade - congruentie, kongruentie, overeenstemmingconcordância, congruência - incompatibiliteit, onverenigbaarheid - conflicto (es) - deugdelijkheid, geschiktheid, toepasselijkheidadequação, conveniência, elegibilidade - aanwezigheid, beschikbaarheid, inzetbaarheid, toegankelijkheid, voorhanden zijndisponibilidade - ethiek, ethos, etiekética - atm., atmosfeer, karakter, klimaat, sfeer, stemming, uitstralingambiente, atmosfera, traço - note (en) - soort - eminentie, uitmuntendheid, voortreffelijkheidvalor/excelência - majesteit, statigheidimponência, majestade - absoluutheidincondicionalidade, independência, integridade, poder absoluto - analogie, gelijkenis, overeenkomst, overeenstemmingsemelhança, similardidade - homologie - evenwijdigheid, parallellie, parallellismeparalelismo - uniformidad (es) - homogeniteithomogeneidade - gelijkenis, gelijksoortigheid, overeenkomstsemelhança - discrepantiediscrepância - rantsoen, tijdverlies, tolerantietempo perdido - ongelijkheid, ongelijkvormigheiddiferença - diversiteitdiversidade - cambio, variedad (es) - smoke (en) - lotsverbondenheid, saamhorigheid, saamhorigheidsgevoel, solidariteit, verbondenheidsolidariedade - complexiteit, gecompliceerdheid, ingewikkeldheidcomplexidade, complicação - regelmaatregularidade - organisation, organization, system (en) - onregelmatigheidirregularidade - spasticiteit - instabiliteit, labiliteit, onbestendigheid, onstabiliteit, onvastheidinstabilidade - bestendigheid, onveranderlijkheid, regelmatigheid, stabiliteitestabilidade, firmeza - faciliteit, nut, pluspunt, voordeelcomodidade, vantagem - aannemelijkheid, plausibiliteitplausibilidade - exotisme - endemieautoctonia - oorspronkelijkheid, originaliteit - nieuwtje - academisme, scholasticus, scholastiek, schoolsheidacademicismo - exactheid, nauwkeurigheid, preciesheid, stiptheid, zorgvuldigheidexactidão, precisão - nauwkeurigheid, precisie, trefzekerheidcorreção, exactidão, exatidão, precisão - onduidelijkheid, onnauwkeurigheidimprecisão, inexactidão - onnauwkeurigheidimprecisão - elegantie, sierlijkheidelegância - boato, esplendidez, fasto, fastuosidad, pompa, rumbo (es) - klasseclasse - vod - duidelijkheidclareza - uitvoerigheidclareza, explicitação - obscuriteit, onduidelijkheid, vaagheidimprecisão, vagueza, vaguidade, vaguidão - rechtschapenheid, rechtvaardigheidprobidade, rectidão - rechtlijnigheidequidade, imparcialidade, integridade de caráter, justiça, probidade, retidão - devotie, godsdienstzin, godsvrucht, godvruchtigheid, piëteit, piëtisme, toewijding, vroomheiddevoção, piedade - devotie, godsdienstigheid, kerkelijkheid, religiositeit, vroomheiddevoção, religiosidade - piëtismebeatice, sentimento de piedade - goddelijkheidsantidade - goddeloosheid, ongodsdienstigheid - afschuwelijkheid, barbaarsheid, gewelddadigheid, gruweldaad, gruwelijkheid, ruwheid, walgelijkheid, weerzinwekkendheidatrocidade, barbaridade, brutalidade - gemeenheid, gemenigheid, slechtheid, venijnigheid, wildheid, woestheid, wreedheidmaldade, malevolência, malvadez, selvajaria - meedogenloosheidimplacabilidade - altruïsme, onzelfzuchtigheidaltruísmo - aanstichting, initiatief - concurrentiepositie, concurrentievermogen, konkurrentiepositiecompetitividade - finesse, gevoeligheid, teerheiddelicadeza, subtileza - conciencia (es) - bravoure, galanterie, galanterieën, heldendom, heldenmoed, heldhaftigheid, heroïek, heroïsme, waardeheroísmo, valor - concentratie, doorzettingsvermogen, gebruiksmogelijkheid, vasthoudendheid, volhardingperseverança - onomkoopbaarheidincorruptibilidade - misleidendheid, valse schijnaparência enganadora, especiosidade - burgerzin, chauvinisme, civisme, nationalisme, nationaliteitsgevoel, patriottisme, vaderlandsliefdepatriotismo - naïveteit, naïviteit, onnozelheidingenuidade - zelfachting, zelfrespectrespeito próprio - opschepperigheidgabarolice - hybrishubris - levendigheidvivacidade - bedaardheid, beheerstheid, kalmte, rust, windstiltecalma, calmo, compostura, tranquilidade - achting, eerbied, respectrespeito - botheid, lompheid, onbeschaafdheid, onhebbelijkheidgrosseria - nieuwheidnovidade - frescura (es) - beschimmelingazedume, bolor, mofo - vanity fair (en) - bevalligheid, charme, elegantie, gratie, zwierfavor, graça, graciosidade - graad, kracht, macht, mogendheid, vermogencapacidade, energia, poder, potência, ser capaz de - flinkheid, kracht, robustheid, robuustheidrobustez, vigor - grit, lef, moed, split, strooizand, zand, zandgrond, zandkorrel, zandvlaktecoragem - uithoudingsvermogenvitalidade - intensiteit, kracht, sterkteforça - felheid, grondigheid, heftigheid, hevigheid, intensiteit, woestheidintensidade - felheid, furiositeit, geweld, gewelddadigheid, grimmigheid, heftigheid, hevigheid, intensiteit, onstuimigheid, razernij, sterkte, woede, woestheidferocidade, fra, fúria, furor, raiva, violência - achilleshielcalcanhar de Aquiles - modernheid, modernisme, moderniteitmodernidade - continuity, persistence (en) - promptheid, snelheid, vlotheid, vlugheidpressa/rapidez, prontidão, rapidez, velocidade - inmediatez (es) - promptheidpontualidade - balance, proportion, proportionality (en) - uiterlijkexterioridade - gladheid, glibberigheid, radheid van tong, welbespraaktheid - geluidsniveau, geluidssterkte, geluidsvolume, gros, grote omvang, hoofdmoot, merendeel, volumevulto - enorme afmeting, immensiteit, onmetelijkheid, reusachtigheidenormidade, imensidade, tamanho, vastidão - hoeveelheidquantidade - krapheid, poverheidescassez, insuficiência, parcimónia - abundantie, exuberantie, hoorn des overvloeds, overdaad, overvloed, rijkdom, vetheidabundância, cornucópia - schaarstecarência, escassez, falta - overdaadexcesso, superabundância - meeropbrengst, overschot, plus, surplus, teveelexcedente - overschot, overtolligheid, overvloed, surplus, teveelexcedente, excesso, fartura - grens, limiet, uiterstelimite - actieradius, areaal, bandbreedte, bereik, draagwijdte, planeetbaan, planetebaan, planetenbaan, portee, reikwijdte, scopealcance - grenslimites - gezichtsafstand, horizonalcance, extensão, intenção, limite - waardevalor - price (en) - het goedebem, lado bom - benefietwedstrijd, welzijnssector - luxe, luxeartikel, weelde, weeldeartikelluxo - bruikbaarheid, nut, nuttigheid, utiliteitutilidade - nutteloosheidinutilidade - haalbaarheid, uitvoerbaarheidpraticabilidade - bekwaamheid, taalbeheersing, taalgevoel, taalvermogencompetência - aanwinst, bezit, boeltje, goed, have, optelteken, plus, pluspunt, plusteken, possessie, propriëteit, voordeelvantagem - voordeel, zonzijdevantagem, virtude - gunstapoio, nas graças de - nut, voordeelproveito - rendabiliteit, rentabiliteitrentabilidade - preferencia (es) - belastingvoordeel, voorrechtprivilégio - manitas, manitas en jardinería (es) - algemeen belang, algemeen nut, algemeen welzijn, publiek belangbem da pátria, bem público - keerzij, keerzijde, kwaad, min, minpunt, nadeel, schaduwkant, schaduwzijde, tegenvallerdesvantagem - begrenzing, beperking, gebondenheid, inperking, restrictie, restriktielimitação - defect, defekt, euvel, fout, gebrek, mankement, slechte eigenschap, tekortkomingdefeito - deprivatie, strop - bruggegeld, bruggengeld, marktgeld, marktrecht, prijs, tol, tolgeld, tolheffing, tolrechtpreço - bezwaar, handicaprace, nachtzijde, nadeel, schaduwkant, schaduwzijdedesvantagem, inconveniente, senão - belangrijkheid - betekenisimportância, significado - belang, invloedpeso - flauwiteit, krankzinnigheid, ongein, onzinnigheid, verstandsverbijstering, waanzin, waanzinnigheid, wezenloosheid, zinneloosheid, zouteloosheidalienação, insensatez - krachtforça - poder - helderheid, levendigheidvivacidade - invloedinfluência - drukpressão - mecanismo (es) - efectividad (es) - doelmatigheid, doeltreffendheid, efficiency, efficiëntie, werkzaamheid, werzaamheideficácia, eficiência - form (en) - hulpeloosheid, machteloosheid, onmacht, onvermogenimpotência - polvo de estrellas (es) - onoplosbaarheidinsolubilidade - bovenbeen, dijcoxa, perna - lugar (es) - diepzinnigheid, spitsheid, spitsvondigheid - boerenverstand, common sense, gezond verstand, nuchterheid, realisme, realiteitsgevoel, realiteitszin, werkelijkheidszinbom senso, realismo, senso comum - voorzichtigheidprudência - bedachtzaamheid, beradenheid, precautie, veiligheidsmaatregel, voorzichtigheid, voorzorgsmaatregelprudência - intellect - denkwereld, esprit, gedachtenwereld, geestigheid - geleid projectiel, geraffineerdheid, geslepenheid, gladheid, slimmigheid, sluwheid, spitsheidagudeza, astúcia, manha, simulação, velhacaria - toverij, toverkunstbruxaria, feitiçaria, magia - hemel, hemelrijk, paradijscéu, Paraíso - innovación (es) - coördinatie, coördinatievermogen, koördinatie, nevenschikking, parataxiscoordenação - veelzijdigheidversatilidade - bedrevenheid, behendigheid, handigheid, handvaardigheid, vaardigheid, vingervaardigheiddestreza - techniektécnica - weerkracht - costumbre (es) - conventie, patroon, stramienmédia, normal, normalidade, perpendicular, situação normal - enigma, geheimzinnigheid, mysterie, raadsel, raadselachtigheidadivinha, enigma, misterio, mistério - dilemma, tweestrijddilema - bezwaar, moeilijkheiddificuldade - kwestie, moeilijkheid, probleemgeval, troubles, vraag, vraagstuk - steunapoio, suporte - asbout, hoop, plechtanker, toeverlaat, toevluchtancorar - verboden vrucht - lokaas, lokmiddel, zoetje, zoetmiddel, zoetstof, zoetstoftablet - interimaris, plaatsbekleder, plaatsvervanger, reservist, substituant, substituut, vervamging, vervangersubstituto - advertência - underevaluation (en) - beco sem saída, ponto sem retorno - gevoel voor, meugapreciação - haute couture, haute-couture - bevlieging, cultus, epidemie, gril, modegril, modeverschijnsel, ragecapricho, mania, novidade - contracultura (es) - herkenning, identificatie, vereenzelvigingidentificação - pseudowetenschap - alternatief, keus, keuze, keuzemogelijkeheid, keuzemogelijkheid, optie, uitwijkmogelijkheidalternativa, escolha, opção - key (en) - light (en) - tradición (es) - wereld - vida real (es) - déjà vu (es) - denkertje, doordenker, doordenkertje - issue (en) - beding, bepaling, conditie, mits, modaliteit, proviso, stipulatie, voorbeding, voorwaardecondição - genotmiddel, premieartikel, prikkel, spaarpremie, stimulans, stimulerend middelestimulante, estímulo, incentivo - chagrijn, sacherijnpé-no-saco - espina, irritación (es) - belasting, drang, druk, gewicht, last, molensteen, plicht, vrachtdever, fardo, peso, tarefa, ter que - inspiratiebron, zaad, zaadje, zaadkiem - textura (es) - surface (en) - alles, geheel, totaliteittodo - eenheidunidade - hartcoração - bedoeling, iets zinnigs, inhoud, significatie, zinsignificado - consequentie, implicatieimplicação, insinuação - askern, bodem, essentialia, essentie, grond, grondvlak, hart, hoofdpunt, hoofdzaak, hypostase, kernpunt, kwintessens, substantie, wezen, zwaartepuntessência, fundo, miolo, resumo - value (en) - criterion, standard (en) - archetype, grondvorm, oerbeeld, oervorm, type, voorbeeldexemplo - fantasmagoriefantasmagória - imago, paradigma, productiemodel, produktiemodel, proefmodel, prototypeprotótipo - voorproef, voorproefjeantegosto - demonenleer, duivelskunsten, nigromantie, satanismedemonismo - beschaving, civilisatie, ontwikkelingsniveau - eruditie, geleerdheid, kennis , schoolkennis, weten, wetenschappelijkheidconhecimento, cultura, erudição - dirección (es) - corriente (es) - Call (en) - dogmatisme, dweepzuchtintolerância - dweepzucht, fanatisme, geestdrijverij, geloofsijver, godsdienstijver, monomaniefanatismo - behoudzucht, conservatisme, konservatismeconservadorismo - tegenbeweging - literature (en) - nuance, raffinement, subtiliteit, verfijning - kernpuntbusílis - buzzwoord, deskundigheid, deskundologie, expertise, modewoord - abracadabraabracadabra - bul, hondenpoep, hondepoep, onzintolice - spoor - política externa - antwoord, raad, rendementresolução - understatementmeia verdade - hekeldicht, hekelschrift, ironie, sarcasme, satire, schimpdicht, spot, spotdicht, spotschrift, spotternij, xeniënironia, sarcasmo, sátira - rake slotzinconclusão de uma piada, ponto culminante - chiste breve, observación sucinta (es) - case (en) - enigma, geloofsgeheim, kwelspreuk, mysterie, puzzel, raadsel - boekengeleerdheid, geleerddoenerij, pedanterie, vitterij, waanwijsheidpedantismo - elocutie, elokwentie, eloquentie, flux de bouche, welbespraaktheid, welsprekendheid, zeggingskrachteloquência - jerga burocrática (es) - archaïsmearcaísmo - elocutie, redekunstelocução - bombast, fustein, gezwollenheid, hoogdravendheid, lyrisme, pathos, retoriek - technobabble (en) - beknoptheid, bondigheidconcisão - bepaling, omhaal, omschrijving, perifrasecircunlóquio, perifrase - pleonasmepleonasmo - beeldspraak, metafoormetáfora - beëdiging, eed, gelofte, godslastering, krachtterm, vervloeking, verwensing, vloekpalavrão - goddeloosheid, heiligschennisblasfêmia, caráter profano, impiedade, irreverência, profanação, profanidade, sacrilégio - goedkeuring, instemming, jawoord, toestemmingassentimento, consentimento - Apocalyps, bekendmaking, onthulling, Openb., openbaarmaking, openbaring, revelatie, verkondigingrevelação - insinuatieinsinuação - voice (en) - auspício, profecia - trato equitativo (es) - merecido (es) - pago, recompensa (es) - deuk, klap, knak, knauw, slagabalo, sobressalto - accident, auto-ongeluk, ongeluk, ongevalacidente, desventura - lijdensweg, martelaarschap, martelarij, marteldood, martelgang, martelingmartírio - verbrekingruptura - ongelukdesventura - calamiteit, catastrofe, conflagratie, drama, ellende, katastrofe, onheil, ramp, rampspoed, tragedie, tragiek, treurspel, wereldbrandcalamidade, catástrofe, desgraça, tragédia - driekoningenepifania - fatum, fortuin, lotsbeschikking, lotsbestel, noodlot, providentie, voorbeschikking, voorbestemming, voorzienigheid - verbeteringmelhoramento - calamiteit, cataclysme, catastrofe, ramp - aanpassing, bijregeling, regelingajustamento, ajuste, rectificação - evenementocasião - noodgeval, snufje, snuifje - crisis (es) - Fall of Man (en) - fire (en) - beschadigingprejuízo - kentering, omlooptijd, ommekeer, ommezwaai, omslag, omwenteling, revolutie, staatsomwentelingrevolução - terugslagatraso - Fall (en) - conflictconflito - alejamiento, distanciamiento (es) - hyperesthesie, overgevoeligheid, sensitiviteitsensibilidade - arrangement, ordening, rangschikking, schikking, situatiearranjo - gemeenschap, samenleving, society, wereldalta roda - overbevolkingsuperpopulação - massamassa - bourgeoisie, burgerij, burgerstand, middengroep, middenklasse, middenstandburguesia, classe média - gemeenschapcomunidade - civilisatie, cultuurcivilização - generatie, geslacht, mensenleeftijd - assortiment, collectaneum, mengeling, mengelwerk, sortering, sortiment, varia, verschotsortimento, variedade - corriente, curso, flujo, torrente (es) - cubisme, kubismecubismo - verte - dorado, eldorado, hemelrijk, idylle, lusthof, lustoord, mekka, nirvana, nirwana, paradijs, walhallaparaíso - onderduikadres, schuiladres, schuilhoek, schuilplaatsesconderijo - schuilplaatsrefúgio - noodlotdestino - Hijo (es) - bloodaard, jakhals, lafbek, platbroekcobarde - connaisseur, deskundige, deskundoloog, expert, kenner, routinier, schatter, specialist, taxateur, taxatriceexperto, perito - moor, neger, negerin, nikker, roetmop, zwartepreto - Tío Tom (es) - poor white trash, white trash (en) - koelie, loonslaafoperário - indiaan, indiaansepele-vermelha - engelsmanjohn bull - inglés (es) - Mick, Mickey, Paddy (en) - angloamericano (es) - Hun - adviseur, consulent, counselor, mentor, raadgever, raadsman, raadsvrouwassessor, conselheiro, consultor - kankerlijer/mogool., klootzak, kreng, moederneuker , rotding, schoftfilho da puta - machtigingautoridade - boerenjongen, boerenjongens, herdersjongen, minnaaramante - agressieveling, bendelid, beul, branieschopper, breedbekkikker, bruut, bully, driftkikker, driftkop, druktemaker, dwingeland, gifkikker, heethoofd, herriemaker, herrieschopper, hooligan, houwdegen, ijzervreter, kemphaan, knokker, lawaaimaker, lawaaischopper, levenmaker, nozem, onmens, ordeverstoorder, praatjesmaker, punk, punker, punkie, rabauw, ruwe kerel, schoffie, straatjongen, straatschender, vandaal, vechtersbaas, vechtjas, vernielal, vernieler, voetbalvandaal, woesteling, wreedaardarruaceiro, bruto, rufião - baby, benjamin, pasgeborene, zuigelingbebé, bebê - collectioneur, verzamelaarcoleccionador - dienstweigeraar, gewetensbezwaarde, T.E.G.-er, TEG'er, TEG-erobjector de consciência - beginneling, broekje, groene, groentje, leeuwtje, melkmuil, nieuwkomer, vlasbaard - bussel, fee, flikker, Hagenaar, handjeklap, holtor, homoseksueel, kankerstok, mutsaard, peuk, poot, reetkever, rijs, rijsbos, saffie, shagje, sigaret, sjekkie, strootje, takkenbos, toverfee, Utrechtenaarbicha, dinheiro falso - cateto, paleto, palurdo (es) - kaffer - light (en) - máquina (es) - maestro, maëstro, meester, schaakmeestermaestro, regente - maatje, pin-up, speelgenoot, speelgenote, speelkameraad, speelmakker, speelmakkertje, vriendje, vrindjecompanheiro - graad, macht, mogendheidforça - onderkruipsel, proptronco de couve - shiksa, shikse (en) - zondaarpecador - politicus, politieker, staatsman, volksleiderestadista, homem público - bedrijfskosten, exploitatiekostendespesas de exploração - privilégio - verliesperda - recaudo (es) - metralla, moneda suelta, pucho, suelta (es) - conspicuous consumption (en) - verarming, verslechteringdeterioração - evolutie, loop, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, verloopdesenvolvimento, evolução - malabsorption (en) - despliegue, florecimiento (es) - topproductie, topproduktie - ganzeëi, nix, nul, nultekenzero - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - benedengrens, min., minima, minimum, ondergrens, vloermínimo - handvolpunhado - spoor, sporen, zweemtoque, traço, vestígio - bende, berg, boel, bom, bulk, bups, hoop, instroom, kluit, kwak, lading, macht, massa, partij, sandwich, schep, schuif, sjees, stapel, stelletje, stoot, troep, veelheid, vracht, zooi, zootje, zwikfornada, monte, pilha - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - ruimte - basis, fundament, grond, grondslag, grondstof, hoeksteen, hoofdbestanddeel, initia, ondergrond, pijler, substantiebase, pé - bridge (en) - item - huidschilfer, vel, velletje - balans, evenwicht, waagequilíbrio - kameraadschap, vreindschap, vriendschap, vriendschappelijkheid, vriendschapsband, vriendschapsbandenamizade - crisis, crisissituatie, noodsituatie, noodtoestandcrise - element (en) - leefklimaat, leefmilieu, leefomgeving, leefomstandigheden, leefsfeer, leefsituatie, levensomstandigheden, milieu, omgeving, woonomgevingambiente, meio - evenwichtequilíbrio - inclusión (es) - rechazo (es) - status-quostatus quo - natuur - hoogtepunt, summum, top, topconferentie, toppunt, uitschieterapogeu, auge, clímax, culminação, ponto culminante - case, casus, gevalcaso - positie, standing, statusposição social - plaatslugar - kampioenschap, kampioenstitel, titeltítulo - prioriteit, voorrang - subordinateness, subsidiarity (en) - levenvida - ordeordem - peace (en) - anarchie, chaos, regeringloosheid, wetteloosheidanarquia - gekkenhuis, heksenketel, tumultpandemónio - incident - aardverschuivingtranstorno - koude oorlogguerra fria - onenigheiddiscordância - vrijheidliberdade - zelfbeschikkingsrechtindependência, liberdade - polarisatie - dood punt, impasse, pat, patstelling, schuifslot, stilstaan, vastlopenimpasse, umbral de lucro - alarmtoestand, crisis, crisissituatie, noodgeval, noodsituatie, noodtoestand - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - vitalidad (es) - dificultad (es) - dilemma - estrés, tensión (es) - hueso, problema, problemas (es) - dankbetuiging, dankzegging, erkenning, herkenningreconhecimento - afzondering, eenzaamheid, isolatie, isolement, teruggetrokkenheidisolamento - verbeteringmelhoria - development (en) - onbruikdesuso - vernieuwerrenovação - belangimportância - nadrukênfase - aanzien, prestigeprestígio - anonimiteit, naamloosheidanonimato - befaamdheid, beroemdheid, faam, glorie, naam, roem, roep, vermaardheid, verm aardheidcelebridade, fama, nome, renome, reputação - bekendheid, beroemdheid, faam, naam, renommee, reputatie, roep, vermaardheidfama - faam, naam, reputatiefama, reputação - bekendheid, beroemdheid, faam, renommee, reputatie, vermaardheid - degradatiedegradação, humilhação, infâmia, servilismo - decadentie, dekadentie, teloorgang, verdorvenheiddecadência - force majeure, gebied, heerschappij, machtsoverwicht, overhand, overmacht, overwichtdomínio, predominância, superioridade, supremacia - force majeure, hegemonie, meesterschap, oppermacht, overheersing, overmacht, suprematiedominação, predomínio, supremacia - paramountcy (en) - anathema, doem, maledictie, nemesis, vervloeking, vloekproblema - ellende, ellendigheid, jammer, malaise, misère, miserieinfelicidade, miséria - urgentieurgência - aandrang, drukpressão - het vergeven zijn van, plaaginfestação - continuïteit, gaafheid, heelheidtodo - volledigheidperfeição - geheeltotalidade - onvolmaaktheidimperfeição - hamartia, tragic flaw (en) - bestemming, fatum, lot, lotsbestemming, noodlotdestino, fado, sorte - voorspoedprosperidade - succesàxito, sucesso - katastrofe, rampcatástrofe, desastre - mislukking, storingfalta, fracasso, reprovação - vooruitzichtperspectiva, previsão - aanleiding, gelegenheid, kans, mogelijkheid, ruimtechance, margem, ocasião, oportunidade, possibilidade - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureza (es) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - volledige werkgelegenheid, voltijds werkpleno emprego - prosperiteit, voorspoed, welstand, welvaren, welvarendheidprosperidade - rijkdom, weelderigheidopulência - mammon, rijkdommamona - kreupelheid, slechte kwaliteit - behoeftigheid, noodlijdendheid, pauperisme, penurieindigência, pobreza - continentie, gezondheidskunde, gezondheidsleer, hygiëne, zindelijkheid - vlekkeloosheidasseio - orde, ordelijkheidordem - vuil, vuiligheidporcaria, sujidade - vuilheidsordidez - context, omstandigheid, perspectief, zinsverband - domein, gebied, sfeer, terrein, veld, vlakesfera - competencia (es) - barheiddureza, rigor - ambiance, atmosfeer, klimaat, stemming - accent, toon - veiligheidsegurança - veiligheidsegurança - staatsveiligheid - beschermingprotecção - dreiging, gevaar, levensgevaar, onraad, onveiligheid, perikelperigo - levensgevaar - clear and present danger (en) - gevaar, nood, perikel, perikelen, risicoperigo - bedreiging, dreigement, dreiging, gevaarameaça, perigo - conditie, vormaptidão física - illumination, light (en) - steen der wijzenpedra filosofal - escoria (es) - deeltje, greintje, partikel, splinterátomo - dope, harddrug, hard drug, hard-drug, mul, poeder, pruimtabak, stof - afval, afvalstof, gruisdesperdícios - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - bijltjesdag, dies irae, doemdag, doemsdag, oordeelsdagdia do juízo final, Juízo Final - h, uurhora - tijdperképoca, idade - gelegenheidaltura - jiffy, jiffybag, knipoog, ogenblikje, onderdeel van een seconde, oogwenk, twinkelingfracção de segundos, instante - generación (es)[Domaine]

-