» 

diccionario analógico

в основном, по существуeigenlijk, in de grond, in wezen - всего лишь, единственно, никто, ничто кроме, просто, скромноalleen maar, eenvoudig, enkel, uitsluitend - автоматически, непроизвольноautomatisch, vanzelf, werktuiglijk, zelfwerkend - тревожноafgrijselijk, afschuwwekkend, ijselijk, schrikbarend, verontrustend - чрезвычайноimmens, onmetelijk, ruim, veelomvattend - грубоgrof, onbeschaafd, op afstotelijke wijze, platvloers, ruw, zwaar - заметноmerkelijk - чистыйlouter - более или менее, вокруг, в районе, немного, около этого, почти, что-то околоbij benadering, bijna, circa, enigszins, grofweg, min of meer, nagenoeg, om en nabij, omstreeks, omtrent, ongeveer, plusminus, rond, ruw, ruwweg, vrijwel, zo goed als - comparative, relative (en) - absolutely (en) - абсолютно, вполне, всецело, полностью, самый первый, совершенно, совсем, тем более, только, целикомabsoluut, aller{#169}, compleet, des te, geheel, helemaal, totaal, volkomen, volledig, volmaakt, volslagen, volstrekt - исключительноuitsluitend - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - несовершенноimperfect, imperfekt, onvolkomen, onvolmaakt - в полной мере, полностьюten volle, vol - only (en) - ненасытный, прожорливыйbegerig, vraatzuchtig - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - выгодноvoordelig - изобилующий, обильныйovervloedig, rijkelijk voorhanden - по существуaanzienlijk - well (en) - well (en) - goed - well (en) - чрезмерный, экспансивныйovervloedig, uitbundig - серьёзно, тяжелоernstig - озорноondeugend - even, still, yet (en) - even (en) - приемлемыйaanvaardbaar, aanvaardbare, acceptabel, acceptabele - беспрестанно - always, forever (en) - временами, время от времени, изредка, с промежутками, то и делоaf en toe, bij tijd en wijle, bij wijlen, met tussenpozen, nu en dan, occasioneel, okkasioneel, van tijd tot tijd - conventioneel - всё-таки, гей, несмотря на, но, однако, тем не менееechter - до сих пор, пока ещёtot dusver, tot hiertoe, tot nu toe - достижение, подвигbravourestuk, bravourstuk, daad, heldendaad, huzarenstukje, krachttoer, prestatie, stunt, stuntwerk, tour de force, verwezenlijking, wapenfeit - оченьerg - бодрыйactief - акробатическийacrobatisch - только чтоnet - мгновенноin een ommezien, in een wip, onmiddellijk - лёгкий, подвижный, проворныйbehendig, beweeglijk, levendig - раноgauw, spoedig, vroeg, weldra - con frecuencia (es) - редкоzelden - в силе, действительный, действующийbedrijvend, geldig, van kracht - op zich, per se - категорически, настойчивоnadrukkelijk - искреннеecht - стабилизация, уравнение, уравнение в правах, уравниваниеafplatting, egalisatie, nivellering - а как же, ещё бы, как и следовало ожидать, конечноnatuurlijk, natuurlijkerwijze, uiteraard, vanzelf - очевидно, ясноbeslist, duidelijk - active (en) - очевидно, просто, прямо, ясноduidelijk, eenvoudig, eenvoudigweg, eerlijk, gewoon, gewoonweg, kennelijk, ronduit, simpel, simpelweg - на первый взгляд, по-видимому, якобыnaar het zich laat aanzien, ogenschijnlijk, op het eerste gezicht, schijnbaar, zo te zien - inactive, passive (en) - особенно, специальноspecifiek - к счастьюgelukkig, gelukkigerwijs, gelukkigerwijze, toevallig, toevalligerwijs, toevalligerwijze - erelijst, palmares, record - к несчастью, к сожалению, прискорбноbetreurenswaard, betreurenswaardig, helaas, jammer genoeg, ongelukkigerwijs, ongelukkigerwijze, sneu, spijtig, spijtig genoeg - chronic (en) - экстраординарноuitzonderlijk - слишком, чересчур, чрезмерноbuitengewoon, buitensporig, excessief, overdadig, overdreven, te - рано или поздноuiteindelijk, vroeg of laat - в конечном счёте, в конце концов, наконецeindelijk, ten langen leste, tenslotte, ten slotte, uiteindelijk - вскоре, мгновенно, мигом, немедленно, не раздумывая, сейчас же, сию минуту, сразу, тотчас, тотчас же{#169}, ©, aanstonds, gelijk, in looppas, nu, ogenblikkelijk, zonder aarzelen - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - непосредственно, прямоdirect, direkt, doelgericht, rechtstreeks - неистощимо, неутомимоonuitputtelijk, onverdroten, onvermoeibaar, onvermoeid - adequate, equal (en) - быстроsnel - до поры до времени, на сегодня, покаmomenteel, provisoir, provisoor, provisorisch, voorlopig - intolerabel, onduldbaar, ontoelaatbaar - abusively (en) - искусно, ловко, умелоbehendig, bekwaam - ужасноafschrikwekkend, afschuwelijk, schrikwekkend - много , оченьveel, zeer - радикальноdrastisch - вообще, совсемhoegenaamd - ни в коем случае, совсем неhelemaal niet, in geen geval - успехsucces, welslagen - uitputtend - плашмяdirekt, doelgericht, gericht, uitgestrekt - косвенно, непрямоindirect, indirekt, onrechtstreeks, uit de tweede hand, via-via - многоеheel wat - перебой, провалdeconfiture, echec, faling, fiasco, flop, fout, mislukking, sof, storing, wanprestatie, zeper - вдруг, внезапно, неожиданно, резкоbruusk, onbezonnen, overhaast, plots, plotseling - заблуждениеabuis, dwaling, misgreep, misslag, misvatting, vergissing - ловкийbehendig - в заключениеtenslotte, ten slotte, ter afsluiting, tot besluit, tot slot, uiteindelijk - bestendig, duurzaam, hecht - advantageous (en) - container, deletie, omissie, weglating - грубая ошибка, ляп, ляпсус, промашкаblooper, blunder, broddelwerk, domheid, dommigheid, enormiteit, ezelachtigheid, flater, flodderwerk, gebroddel, gehaspel, gekloot, geklungel, geknoei, gemier, gemodder, gepruts, gestumper, kladwerk, klungelwerk, knoeiwerk, knutselwerk, lapwerk, misgreep, miskleun, misser, misslag, prulwerk, prutswerk, roffelwerk, stommigheid, stommiteit, stupiditeit, uitglijder, zeperd - оплошностьblunder, fauxpas, faux pas, misstap, taalfout - слабоzwak - наобум, случайноop goed geluk, willekeurig - близко, около , почти , приблизительноbijna, haast, vrijwel, welhaast - в основном, главным образом , по большей части , чаще всегоbovenal, meestal, vooral, voornamelijk - brazenly (en) - ласково, любовно, нежно, тщетноliefhebbend, teder, teer, teerhartig, week - открыто, явноopenlijk - без сомнения , несомненноongetwijfeld, zonder enige twijfel, zonder twijfel - пассивноlijdzaam, passief - презрительно, пренебрежительноgeringschattend, minachtend, verachtend, vol verachting - comically (en) - leugenachtig, op bedrieglijke wijze - индивидуально, странноbijzonder, eigenaardig, speciaal - быстроsnel - безоговорочно, категорическиbotweg, categorisch, kategorisch, onvoorwaardelijk - бесконечно, вечно, всегда, навекиaltijd, eeuwig, eeuwigdurend, in oneindigheid, oneindig, onsterfelijk, voor altijd - постоянноpermanent, vast, voor altijd, voorgoed - временноtijdelijk, voorlopig - как угодно, по желанию, свободно, сколько угодноimprovisatorisch, onverhoeds, onverwacht, onverwachts, voor de vuist weg - неоднократноaanhoudend, alsmaar, continu, doorlopend, gestaag, gestadig, onophoudelijk, voortdurend - marginaal - опасноgevaarlijk - энергичноenergiek - раз и навсегда, убедительноeens en voor altijd, overtuigend, voor eens en altijd - покинуто, скорбноarmzalig, beklagenswaard, beklagenswaardig, betreurenswaard, betreurenswaardig, deplorabel, erbarmelijk, jammerlijk, rampzalig, zielig - afar (en) - деликатно, изысканноdelicaat, delikaat, gevoelig, kies, verfijnd, zacht - без промедления, быстроzonder uitstel, zonder verlet - быстро, быстро /býstro/, поспешно, скорее, скороgauw, gezwind, prompt, snel, snel{#169}, spoedig, vlug - как обычно, как правило, нормально, обычно, привычноdoorgaans, gewoon, gewoonlijk, in de regel, normaal, normaliter - в последнее время, в последнее время /v posl'édn'eje vr'ém'a/, недавно, недавно /n'edávno/de laatste tijd, laatstelijk, onlangs, recentelijk - беспорядочноonregelmatig - постепенноgeleidelijk, gradueel, langzamerhand, stukje bij beetje, trapsgewijs, trapsgewijze - в дом, вот, сюдаhierheen, hiernaartoe, naar... toe - здоровый, подходящий, хорошийgezond, goed, passend - спокойно, тихоrustig - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - жалкийarmzalig - внутри, внутрьaan de binnenkant, binnen, binnenin, intern, naar binnen - на международном уровнеinternationaal - недавно, только чтоpas, vers - ещё, опятьalweer, nogmaals, opnieuw, over, wederom, weer - неизменноgelijkblijvend, invariabel, onveranderlijk, steevast - mechanically (en) - предпочтительноbij voorkeur, preferent, te verkiezen, verkieslijk - and so, and then, so, then (en) - даже, однако же, тем не менее - but then, on the other hand, then again (en) - последовательно, систематичноconstant, stelselmatig, systematisch - so, thus, thusly (en) - enormemente (es) - мёртвыйlevenloos - типичноtypisch - глобальноalomvattend, overal geldend, universeel - беспрецедентныйongekend - mystiek - подобным образом, так же, таким же образомevenzo, op dezelfde wijze, soortgelijk - ondergeschikt, secondair, secundair, van ondergeschikt belang - надлежащий, правильныйbillijk, correct, eerlijk, juist, rechtschapen, rechtvaardig - заметно, особенноmet name, opmerkelijk - интенсивноarbeidsintensief, arbeidzaam, ingespannen, intensief - соответственноadekwaat, adequaat, behoorlijk, betamelijk, convenabel, deugdelijk, fatsoenlijk, gepast, geschikt, gevoeglijk, juist, naar behoren, netjes, oorbaar, pasasend, passend - inappropriately, unsuitably (en) - artificieel, kunst-, kunstmatig - episodically (en) - изумительно, потрясающе, фантастическиfabelachtig, fantastisch, geweldig, luisterrijk - feverishly (en) - надлежащий, подходящий, соответствующийgepast, geschikt, goed, juist, passend, toepasselijk - onbevattelijk, onvoorstelbaar - упорноuitdrukkelijk - поверхностноoppervlakkig - злонамеренноkwaadaardig, slecht - верно, в самом деле, действительно, конечно, наверняка, непременно, определённо, точноbeslist, inderdaad, met zekerheid, safe, vertrouwd, zeker - достаточноvoldoende - достаточныйvoldoende - onvoldoende - so (en) - so (en) - so (en) - манипуляцияgenot, hantering, manipulatie - без труда, легкоgemakkelijk, gewillig, makkelijk, vlot - actually, really (en) - ловкий, лукавый, ненадёжный, хитрыйglad, listig, onbetrouwbaar, schalks, sluw - в итоге, в общем, в целомalles samengenomen, al met al, bij elkaar alles - выразительный, красноречивыйbespraakt, elokwent, eloquent, welbespraakt, welsprekend, woordenrijk - возбуждатьkoortsachtig, koortsig, opgewonden - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompleet, inkompleet, onvoltallig - juist, nauwkeurig, precies, trefzeker - бесстыдныйbrutaal - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - в общем, довольно, сравнительноbetrekkelijk, relatief - fácilmente (es) - заметноaanzienlijk, considerabel, duidelijk - серьёзноernstig, serieus - в своё время, заблаговременноop tijd, op tijd ruim, t.z.t., te gelegener tijd, te zijner tijd - в последний момент, в самый последний момент, как раз вовремяop het nippertje - заманчивый, привлекательныйaantrekkelijk - off the cuff (en) - захватывающий, околдовывающий, очаровательный /ocharovatel'ni'y/, увлекательный, чарующий /charuyuschiy/betoverend, fascinerend - наоборотandersom, integendeel, in tegendeel - aantrekkelijk - обаятельный, привлекательныйinnemend, sympathiek - буквально, в точностиnaar de letter - доблестно, отважно, смело, храброdapper, galant, moedig - глубоко, серьёзноdiep, grondig - нетерпеливоongeduldig, verlangend - терпеливоgeduldig - глупо, тупоdom, onbedacht, onbedachtzaam, onberaden, ondoordacht - творческиcreatief - радикальноradicaal, radikaal - добросовестно, скрупулёзноconscia antieus, consciëntieus, gewetensvol, nauwgezet, scrupuleus, skrupuleus, strikt - исключительноuitzonderlijk - чистоlouter, zuiver - аккуратно, чёткоnetjes, proper, schoon, zindelijk - энергичноenergiek - очевидно, ясноbeslist, duidelijk - превосходноuitmuntend - замечательно, изумительно, очень сильно, потрясающе, превосходноbuitengewoon, geweldig, magnifiek, prachtig - impeccably (en) - мягкоonbekommerd - трезвоnuchter, stemmig - нагло, смелоdapper - мило, хорошоaardig - уютноbehaaglijk, knus - недоступный, такойonverkrijgbaar, uitverkocht - overeenkomstig - удачноknap - всенародноalgemeen - intellectueel, intellektueel - реакцияreactie, responsie, tegendruk, weerstand - подчеркнуто, преувеличенноoverdreven - гордоfier, trots - серьёзноernstig, plechtig - неуклюжеonhandig - грубоruw - сильноhevig - добровольно, непроизвольноspontaan - страшныйafgrijselijk, afschrikwekkend, afschuwelijk, gruwelijk, lelijk, onfraai, onooglijk, verschrikkelijk - испуганный, ужасныйafschrikwekkend, angstwekkend, bang, erg, geducht, gevreesd, schrikaanjagend, schrikverwekkend, schrikwekkend, vreselijk - дотошно, тщательноpietluttig, uiterst precies - грозный, отталкивающий, угрожающийafschrikwekkend, bedreigend, dreigend - неловко, неуклюжеonhandig - ликующеzegevierend - душераздирающий, кошмарный, ужасныйbloedstollend, griezelig, hetgeen de haren te berge doet rijzen, huiveringwekkend, nachtmerrieachtig - через одинаковые промежуткиregelmatig - жуткий, пугливый, страшный , ужасныйakelig, eng - храбрыйgeducht - идеальноideaal, idealiter - по-детскиinfantiel, kinderachtig - жуткий, мрачныйgriezelig, luguber, macaber - incorrectamente (es) - внимательноaandachtig, alert, attent, nauwlettend, oplettend - весьма, очень, чрезвычайноenorm, enorm groot, geweldig, reuze - великодушно, в огромном количестве, щедроliberaal, royaal, royaal,, vrijgevig - легкоgeen centje pijn, moeiteloos, zonder moeite - подробноtot in de details - завершениеafronding, afwerking, completering, voleinding, voltooiing - удобноgelegen komend, handig - inoportunamente (es) - abstract, abstrakt - упорно, упрямоkoppig - победоносноzegevierend - благоразумно, мудроwijs, wijselijk - глупо, нелепоdwaas, onverstandig - разумно, умноbijdehand, intelligent, slim - понятноbegrijpelijk, verstaanbaar - аристократичноaristocratisch, aristokratisch - дипломатичноdiplomatiek, diplomatisch, tactvol - фиаскоcataclysme, catastrofe, mislukking - неопределённоvoor onbepaalde tijd - близко, правильноcorrect, goed, juist, keurig, korrekt, net, op de juiste/gepaste manier, terecht, vlakbij - милосердноcaritatief, charitatief, liefdadig, menslievend - вяло, ленивоtraag - самонадеянныйaanmatigend - второпях, поспешно, спешноgehaast, haastig, in haast, met spoed, snel - satirisch - свободноongedwongen, openhartig, royaal - духовноgeestelijk - невнятно, неясно, расплывчато, тупо, тусклоonbepaald, onduidelijk, onscherp, schemerig, schimmig, vaag, wazig - bestendig, onwankelbaar - sporadisch - изумительноverbazend, verbazingwekkend, verrassend, verwonderlijk - обильно, чрезмерноcopieus, kopieus, overvloedig, rijkelijk - утомительноlangdradig, vervelend - в вышей степениhoogst - великолепный, изумительный, красивыйheerlijk, prachtig, schitterend - pulchritudinous (en) - вежливо, любезноbeleefd, hoffelijk, hoofs - восхитительный, очаровательныйverrukkelijk - грубо, невежливоonbeleefd, ongemanierd, onheus, onhoffelijk, slechtgemanierd - похвальноbewonderenswaard, bewonderenswaardig, prijzenswaardig - мило, приятноaangenaam, behaaglijk, fijn, gemoedelijk, genoeglijk, gezellig, plezierig, prettig - неприятноonaangenaam - радушно, сердечноhartelijk, hartig, vriendelijk - добродушно, любезно, приветливоaimabel, beminnelijk, hartelijk, lieftallig, met hoffelijkheid, vriendelijk, vrolijk - expliciet, ondubbelzinnig - едва, еле-еле, чутьmaar net, net, nipt, nog net, op het kantje, op het nippertje - добродушныйvriendelijk - верно, точноgetrouw - наилучший, оптимальныйoptimaal - аномальноabnormaal, afwijkend - вечно, всегда, постоянноeeuwigdurend, overblijvend - очень вкусно, приятноlekker, plezierig - любовно, тщетноteder - в душеinnerlijk, inwendig, in zijn achterhoofd, van binnen - одобрительноbevorderlijk, gunstig - ongunstig, onvoordelig - мелиоративный, улучшающий, улучшающийсяverbeterd - сухоdroog, kort en bondig, kort en krachtig - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - смутноvaag - помпезноbombastisch, pompeus - улучшениеverbetering, verheffing - прогрессbevordering, progressie, vooruitgang, vordering, vorderingen - упорноhardnekkig, standvastig, vasthoudend - продуктивно, эффективноdoelmatig, effectief, efficia ant, efficiënt, in feite, voortvarend - tragically (en) - зловеще, угрожающеonheilspellend - gevoeglijk, met recht en reden, met reden - нескромноonbescheiden - непреодолимоniet te stuiten, onstuitbaar, onweerstaanbaar - строго, суровоgestreng, streng, strikt - autoritariamente, con autoridad (es) - исправлениеbestraffing, correctie, rechtzetting, repressie - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - свирепо, сильноfel, woest - жаждущий кровопролитияbloeddorstig - преобразование, реформа, реформированиеhervorming - verfraaiing - klassiek - непонятно, смутно, темноdonker, duister - бесстрашный, бесстра́шный, неустрашимыйonbevreesd, onversaagd, onverschrokken, onvervaard - horrifyingly (en) - мастерскиartistiek, kunstzinnig, muzisch - в особенности, особенноbijzonder, in het bijonder, in het bijzonder, speciaal, specialiter - модернизацияmodernisering, modernizering - однообразноeenvormig, gelijkvormig, uniform, zonder uitzondering - enduringly (en) - бесстыдноschaamteloos - degradación (es) - в особенности, главным образом, по преимуществуbij uitstek - отважный, стойкийdapper, flink, kranig, moedig - estetisch, esthetisch - ужасающеontstellend - доблестныйmoedig - испуганныйbang - загрязнениеverontreiniging, vervuiling, vuil - малодушныйangstvallig, bangelijk, bangig, beducht, kleinmoedig, kopschuw, schichtig, vreesachtig - застенчивый, пугливыйangstig - робкий, трусливыйlafhartig, stumperachtig - униженноellendig, verwerpelijk - высокомерноaanmatigend, arrogant, laatdunkend - dapper, gedurfd, gewaagd, stoutmoedig - жадноgretig - amoureus, verliefd - naarstig, niet aflatend, noest, onverflauwd, toegewijd - дальновидно, проницательно, тонкоscherpzinnig, slim - лукавоguitig, schalks - hard - жадно, прожорливоbegerig, gierig, gretig, gulzig, hebberig, hebzuchtig, inhalig, zuchtig, -zuchtig - добросердечноvriendelijk - бесцеремонно, прямо, тупоabrupt, botweg, bruusk, pardoes - boorishly (en) - edelmoedig, genereus, goedgeefs, groothartig, grootmoedig, gul, mild, vrijgevig - бодряще, оживлённо, проворноkras, kwiek, levendig - беспрерывно, непрерывноaldoor, alsmaar, onafgebroken, ononderbroken, onophoudelijk - interminablemente (es) - самоуверенный, своевольный, упрямый, чрезмерно самоуверенныйdogmatisch, eigenzinnig - небрежноachteloos, loszinnig, nalatig, onachtzaam, onbezonnen, onsecuur, onsekuur, onverzorgd, onzorgvuldig, schaamteloos, slodderig, slonzig, slordig - churlishly, surlily (en) - непринуждённо, разговорноgemeenzaam, informeel - kalm, stil - адаптировать, приспосабливать, приспосабливатьсяaanpassen, accommoderen, adapteren, conformeren - самодовольноzelfgenoegzaam - обширноuitgebreid - вкратце, короче говоря, краткоbondig, in het kort, kort, kortom, om kort te gaan, waar het op neerkomt - циничноcynisch - покровительственно, снисходительноneerbuigend - в замешательствеverward - consequentially (en) - конструктивноopbouwend, positief - беззаботно, безразлично, прохладноkil, klinisch, koel, koelbloedig, koeltjes, koud, nonchalant, onderkoeld - невероятно, неправдоподобноongelofelijk, ongelooflijk, onwaarschijnlijk - правдоподобноgeloofwaardig, geloofwqaardig, plausibel - загадочно, таинственноenigmatisch, raadselachtig - бесчисленное множество, бесчисленныйlegio, ontelbaar, talloos - восхитительноverrukkelijk - возможно, и так могло быть - нелепоabsurd, ongerijmd, onzinnig - кокетливоbehaagziek, flirterig, koket - подлоlaaghartig - подробныйbreedvoerig, gedetailleerd, omstandig, uitvoerig - противноafschuwelijk - беглыйminderwaardig, minderwaardige, oppervlakkig, vluchtig, zonder diepgang - жестоко, чертовскиdiabolisch, duivels, gemeen - презренноgemeen, laag, laaghartig, verachtelijk - диаметральноdiametraal - прилежноijverig, vlijtig - неприятноnaar, onaangenaam, onaardig, onbehaaglijk, ongezellig, onplezierig, onprettig, onvriendelijk - бесчестно, позорноeerloos, oneervol, roemloos, schandelijk - искренно, откровенноonbedekt, open, openhartig, openlijk, toegankelijk - disinterestedly (en) - верноgetrouw, loyaal, trouw - вероломноontrouw, trouweloos - пропорционально, соразмерноevenredig, verhoudingsgewijs - почтительноeerbiedig, respectueus, respectvol, respektueus, respektvol, vol eerbied - непочтительноoneerbiedig, respectloos, respektloos - догматичноdogmatisch, leerstellig - central (en) - мечтательноdromerig - восторженно, экстатическиextatisch, opgetogen - жуткоspookachtig - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - волнаgolf - эгоистичноegoïstisch, zelfzuchtig - eminent - equably (en) - eruditamente (es) - уклончивоomzeilend, ontwijkend - через одинаковые промежуткиregelmatig - неравноценноongelijk - непомерноbuitensporig, exorbitant - expediently, inadvisably (en) - duur, kostbaar - exponentially (en) - tempering, verzachting - ослабление напряжения, разрядкаontspanning - liberalisatie, versoepeling - фамильярноgemeenzaam - фанатичноdweepziek, dweepzuchtig, fanatiek - безупречноfeilloos - flabbily (en) - негибко, непреклонноinflexibel, onbuigzaam - убедительноkrachtig - давать почки, давать ростки, распускаться - enorm, formidabel - отличительный, характерныйkarakteristiek, kenmerkend, kenschetsend, tekenend, typerend - gluttonously (en) - ослепительноluisterrijk - gratuitously (en) - горестно, мучительно, печально, с прискорбиемafschuwelijk, deerlijk, drukkend, pijnlijk, smartelijk, snood, zwaar - гротесковоgrotesk, op belachelijke wijze, op groteske wijze - неохотноtegen wil en dank - licht- - гармоничноharmonieus - опрометчивоonbezonnen - неосторожноroekeloos, vermetel - бессердечноharteloos - героическиheldhaftig - уродливоpijn aan de ogen doend - гигиеничноhygienisch, hygiënisch - объединение, союзeenmaking, unie - воссоединениеhereniging, rally, reünie - ленивоlui, werkloos - заминка, прерывание, разрушение, срывinterruptie, onderbreking, stoornis, verstoring - bevelend, commanderend, gebiedend, kommanderend - дерзко, нахальноbrutaal, impertinent, onbeschaamd, onbeschoft, schaamteloos, vrijpostig - импульсивно, скоропалительноdriftig, impulsief, onbesuisd, onstuimig, wild - absoluut, beslist - неблагоразумноonbehoedzaam, onvoorzichtig - несравнимоonvergelijkelijk, onvolprezen - discretamente (es) - descontaminación (es) - indolent, laks, landerig, vadsig - industriously (en) - изобретательноingenieus, vernuftig, vindingrijk - по своему существуinherent, intrinsiek, van nature - не вовремя, некстатиongelegen, ongepast, ongeschikt, ongunstig - своевременноgelegen, geschikt, op het juiste ogenblik komend, opportuun, van pas - insidiosamente (es) - упрощатьeenvoudig voorstellen, simplificeren, vereenvoudigen, vergemakkelijken, versimpelen - остро, усердноenthousiast, scherp - с трудомbewerkelijk, moeizaam, nijver, noest - вялоfutloos - languishingly, languorously (en) - obsceen - нелепо, смешноbelachelijk, dwaas, op een lachwekkende manier - снисходительноinschikkelijk, lankmoedig, mild, toegeeflijk, toegevend - объединять, организовывать, подготавливать, устраиватьorganiseren, overkoepelen, uitgaan - опрятный, чистоплотный, чистый, чи́стыйproper, schoon, zindelijk, zuiver - безукоризненный, безупречно чистый, чистыйvlekkeloos - luguber - величественноmajestueus, statelijk, statig - разработка, эксплуатацияexploitatie, uitbuiting, uitzuiging - sentimenteel, walglijk flauw van smaak, walglijk zoet - дурное обращениеhet mishandelen, misbruik, mishandeling, molestatie, wangebruik - гонениеactie, persecutie, prosecutie, rechtsvervolging, vervolging - охота за ведьмами, охота на ведьмheksenjacht, hetze, lastercampagne, leugencampagne - безжалостноgenadeloos, hardvochtig, harteloos, liefdeloos, meedogenloos, onbarmhartig, ongenadig, onmeedogend, ontoegeeflijk, ontoegevend - macartismo (es) - verbijsterend - подробноminutieus - чудесноmiraculeus, mirakuleus, wonderbaar, wonderbaarlijk - полупрозрачный, просвечивающийdoorschijnend - жалкоellendig, erbarmelijk, miserabel - эскапизмescapisme - монотонноeentonig - густой, запутанный, мутный, плотный, туманныйdrabbig, troebel - похожий на молокоmelkachtig - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - ловкий, острый, тонкийscherp, scherpzinnig, spitsvondig - close, near, nigh (en) - беспристрастно, объективно, реальноobjectief, objektief - подобострастно, рабскиonderdanig, onderworpen, serviel, slaafs - богато, роскошноweelderig - напоказ, нарочитоopzichtig - enveloping (en) - близкий, закадычныйboezem-, intiem, nauw verwant - pertinently (en) - flegmatiek, flegmatisch - pithily, sententiously (en) - жалко, жалостноarmzalig, zielig - бессмысленно, бесцельноzinloos - pretentieus - unpretentiously (en) - красивоmooi - прозаичноprozaïsch - тщедушноkrap, nietig, schraal - странно, чудноvreemd - невозмутимо, спокойно, тихоkalm, rustig, sereen - завершатьafbouwen, integreren, invullen - relevantly (en) - похвальноeerbaar, eervol, prijzenswaardig - почтительноeerbiedig - крепкоrobuust - просторныйruim - неразборчивый, ограниченный, стесненный, стиснутый, страдающий от судорог, чрезмерно сжатыйbenauwd, eng, krap, nauw - довольный, комфортныйbehaaglijk, comfortabel, gemakkelijk, geriefelijk, gerieflijk, komfortabel - беспокойный, тревожныйbezorgd, onrustig - чувственноsensueel, zinlijk, zinnelijk, zwoel - сладострастно, чувственноsensueel - невозмутимо, спокойноsereen - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - стандартныйbasis-, standaard- - искусно, умелоbekwaam - исключительный, особенный, особыйbijzonder, uitzonderlijk - poco común, raro (es) - необычныйongewoon - обыкновенный, обычныйgebruikelijk, gewoon - имеющий обыкновение, обычный, привыкший, привычныйgebruikelijk, gewend, gewone, gewoon, gewoonlijke, vast - простойgewoon - гнусно, убогоsmerig, vuil - конкретный, отдельныйbepaald - соответственныйc.q., resp., respectief, respectievelijk, respektief - особый, разныйverschillend - выразительныйexpressief, sprekend, veelzeggend - невыразительныйuitdrukkingsloos - строгоstrikt - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - мило, приятноlieflijk - stilzwijgend - telegraaf-, telegrafisch - нежноliefdevol - традиционноtraditiegetrouw, traditioneel, van oudsher, volgens traditie - квалифицированныйbekwaam - брюзгливый, ворчливый, недовольный, постоянно жалующийся, постоянно недовольныйklagerig, ontevreden - протестантскийprotestants, protesterend - unbearably (en) - возбуждатьstimuleren - капитальныйvolledig - откровенно, полностьюonverdeeld, onvoorwaardelijk, openhartig - исчерпывающийgrondig, uitputtend - общий, полный, суммарныйtotaal - недостойноonwaardig - incomplete, uncomplete (en) - с пользойnuttig - доблестноmoedig - hartstochtelijk, krachtig, machtig, sterk - гнусно, мерзкоop een walgelijke manier - begerig, vraatzuchtig - энциклопедическийencyclopedisch - безоговорочный, неограниченный, пленарный, полныйin pleno, plenair, voltallig - wholeheartedly (en) - остроумноgevat - accessible, approachable (en) - lenigen, mitigeren, verzachten - ага, больше того, дажеja, jawel - echtelijk - dingily, grubbily, grungily (en) - специальноspeciaal - acuut, dadelijk, direct, direkt, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijld, pal, subiet - прямоdirect, direkt, linea recta, rechtdoor, rechtstreeks - краткийbondig - афористичный, эпиграмматический, язвительныйaforistisch, epigrammatisch - компактный, краткий, сжатыйbeknopt, bondig, compact, kort samengevat - резкийkortaf, kort en bondig, kort en krachtig - многоречивыйlangdradig - erotisch, zinnenprikkelend - разрушениеaverij, ravage, verwoesting - гам, переворот, шум, шумихаherrie, opschudding - волнениеbombarie, drukte, gedoe, gedrang, gedruis, geduvel, geweld, gewoel, heisa, omhaal, omslag, ophef, poeha, poespas, poppenkast, rumoer, rumoerigheid, soesa, stampei, stennes, stennis, tamtam, tumult - переполненныйovervol, vol - нелепыйongerijmd, onpassend - kinderspel, walk-over - profaned, violated (en) - подачаopslag - big, large, prominent (en) - возмутительный, грубыйflagrant, in het oog springend - свободный конецrafel - constant (en) - многократный, однообразный, повторяющийсяherhaald, hernieuwd, steeds terugkerend, vernieuwd, zich herhalend - единичный, нерегулярный, случайный, спорадическийincidenteel, sporadisch - kennen - любящий споритьtwistziek - быть знакомым - традиционныйconventioneel, konventioneel - conventional (en) - неестественный, ненормальный, причудливый, странный, эксцентричныйbizar, gek, grillig - dificultad, disgusto, problema (es) - значительныйaanzienlijk, geruim - заметныйmerkelijk - insignificant, undistinguished (en) - путатьverwarren - рыцарскийgalant, ridderlijk - бесцеремонныйabrupt, bits, bruusk - грубый, невежливый, невоспитанный onbeleefd, ongemanierd, onheus - правдоподобныйgeloofwaardig - невероятныйongelofelijk, ongelooflijk, ongeloofwaardig - едкий, злойkokend, kokend heet, vernietigend - benard, kritiek - серьёзный, тревожныйernstig, gewichtig - crucial, important (en) - устаревший, устарелыйachterhaald, ouderwets, verouderd - устаревающийverouderend - проклятыйvervloekt - непрочный, полуразрушенный, разваливающийся, развалившийся, шаткийbouwvallig, gammel, krakkemikkig, verloederd, vervallen, wankel - вульгарный, грубыйgemeen, grof, ordinair, plat, schokkend, vulgair, zwaar - благоразумный, положительный, степенный, уравновешенныйbedaard, sober - onbepaald, onbestemd - primary (en) - indudable (es) - ответственный, требующий усилийveeleisend - строгийstreng, strikt - настойчивый - произвольныйarbitrair, aselekt, willekeurig - вычислять, подсчитывать, считатьberekenen, uitwerken, wedden - надёжныйbetrouwbaar - desviación (es) - dependent (en) - грешок, пустячный проступокfauxpas, faux pas, loslippigheid, misstap, pekelzonde, slippertje - независимыйeigenmachtig, onafhankelijk, zelfstandig - излишество, расточительностьverkwisting - desirable (en) - насилие, нечестная игра, обман, подлое поведение, предательствоspelbederf - завидныйbegeerlijk, begerenswaard, begerenswaardig, benijdenswaard, benijdenswaardig, wenselijk - кощунство, святотатствоblasfemie, godslastering, heiligschennis, kerkroof - предпочтительныйpreferent, te verkiezen, verkieslijk - порнографияporno, pornografie - pay (en) - envy, invidia (en) - bezwaarlijk, hachelijk, lastig, moeilijk, zwaar - cólera, enfado, enojo, ira (es) - gastromanie - щекотливыйnetelig - serious (en) - беспокойный, мучительный, недисциплинированный, причиняющий беспокойство, трудный, хлопотныйlastig, onwelkom - cómodo, fácil (es) - сущий, чистый, элементарныйelementair, zuiver - вкрадчивыйglad - прилежный, усердныйijverig, naarstig, niet aflatend, nijver, noest, toegewijd - неутомимыйonvermoeibaar - вялый, небрежный, невнимательный, нерадивый, разжиженный, растворенный, слабыйlui, nalatig, nonchalant, onachtzaam - directo (es) - takelage - good (en) - selectief, selektief - невнятный, неясныйonduidelijk - general (en) - опасность, рискbedreiging, gevaar, onveiligheid, perikel, perikelen, risico, risico van gevaar - преобладающийoverheersend - острыйscherp - защитаafweer, defensie, verdediging - changing, ever-changing (en) - зачаточный, рудиментарный, только что начатыйbeginnend, kiem, rudimentair - ставить лицом к лицуconfronteren - продуктивный, эффективный, эффектныйaantrekkelijk, doelmatig, doeltreffend, effectief, efficiënt, werkzaam - изнурительный, трудный, трудоёмкий, тяжёлыйafmattend, bewerkelijk, hard, lastig, moeilijk, moeizaam, penibel, pijnlijk, slopend, uitputtend, zwaar - высокий, сильныйheftig, zwaar - facile (en) - беспорядочность, неразборчивость, промискуитет, разнородность, разношерстность, смешанностьpromiscuïteit - economic, economical (en) - ускоренныйprompt, voortvarend - глубокий , радикальный, сильнодействующий drastisch, ingrijpend - восклицательный, крикливый, шумливыйuitroepend - крепкийstevig - бестактный, косой, левый, неловкий, неуклюжийharkerig, houterig, links, onbeholpen, onhandig, stijf - exportable (es) - полный энтузиазмаenthoesiast, enthousiast, entoesiast, entousiast, geestdriftig - жаждущий, рьяный, усердныйenthousiast, gespitst op, gretig, ijverig, vlijtig - грубо льстить, льстить, приукрашиватьflatteren, pluimstrijken, stroopsmeren, vleien - eenduidig, expliciet, ondubbelzinnig - известный лишь посвященным, неясный, скрытый, тайный, эзотерическийesoterisch - замысловатыйduister - мистический, скрытый, тайныйgeheim - общедоступный, понятный непосвященным, экзотерическийexoterisch - начальныйbasis- - эвфемистическийeufemistisch - приблизительный, черновойapproximatief, bij benadering, globaal, ruw, schetsmatig - loszitten - захватывающий, поразительный, потрясающийadembeklemmend, adembenemend - злоупотребление, неправильное употреблениеmisbruik, verkeerd gebruik, vewrkeerd gebruik, wangebruik - дорогойduur - дорогостоящийduur, kostbaar, prijzig - overpriced (en) - betaalbaar, goedkoop, redelijk, spotgoedkoop, voordelig - kapitaalaanwas, kapitalisatie - неопытныйnieuw, onervaren - пояснять, разъяснятьduiden, expliciteren, preciseren, toelichten, verdietsen, verduidelijken, verhelderen, verklaren - сокровенныйverborgen - справедливыйbillijk - незнакомыйniet vertrouwd - антикварный, вышедший из моды, допотопный, старомодныйantiek, onmodern, oud, ouderwets, uit de mode, uit de tijd - безвкусный, немодныйsjofel - первоклассная, первоклассное, первоклассные, первоклассный, шикарныйchic, duur, elegant, elegante - мгновенный, немедленно, неме́дленно ''m/f/n'', немедленныйacuut, direct, directe, direkt, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijld - разборчивыйpietepeuterig - придирчивый, разборчивыйkieskeurig - полный, пухлыйmollig, rond - полный, по́лный, толстый, то́лстый, тучный, ту́чныйcorpulent, diklijvig, diklijvige, obees, obese, vetzuchtig, vetzuchtige - измождёный, изнурённый, истощённый, костлявый, тощий, худой, худощавыйbenig, broodmager, knokig, uitgemergeld - организацияbehandeling, inrichting, organisatie, rangschikking, schikking - повторение, то, что повторяетсяreduplicatie, verdubbeling - copiado, mimetización, traslación (es) - размножениеweergave - настойчивость, упорствоperseveratie, volharding - главныйgrond- - ритуалceremonie, rite, ritueel, ritus - здоровый, уважительныйgezond, verstandig - годный, здоровый, крепкий, трудоспособныйgezond van lijf en leden, weerbaar - делать упор, подчёркивать, придавать особое значение, ставить ударениеaanzetten, accentueren, beklemtonen, benadrukken, betonen, hameren, nadruk leggen op de, onderlijnen, onderstrepen, profileren, tamboereren - versteend - подчёркиватьaccentueren, aksentueren, beklemtonen, benadrukken, betonen, de nadruk leggen op, klemtoon leggen op, onderstrepen - бескомпромиссныйonbuigzaam - buitenlands, vreemd - церемонныйceremonieus - неподвижностьstilstand - good, well (en) - воздержанностьabstinentie, onthouding - роковойrampzalig - свободныйlos, onbezet, ongebonden, vrij, vrijaf - occasional (en) - fresh (en) - недавний, свежийheet van de naald - добродушный, приветливый, радушныйhartelijk, hartig, vriendelijk - мрачный, насупленный, с нависшими бровями, угрюмый - богатый, плодородный, плодотворныйproduktief, vruchtbaar - переполненныйovervol - mere (en) - что - особый, специальныйspecifiek - local (en) - technical (en) - eerbied, respect - великодушный, значительный, щедрыйfiks, flink, genereus, goedgeefs, gul, knap, mild, mooi, royaal, vrijgevig - необычайно щедрыйgul, kwistig, onbekrompen, onbeperkt - плохое управлениеmismanagement, wanbeheer, wanbeleid, wanbestuur - злобный, убогийarmzalig, kwaadaardig - pobrísimo (es) - big, large, magnanimous (en) - здоровый, хорошийgezond, goed - syntetisch, synthetisch - благотворный, годный, здоровый, полезный, приятный, хорошийblij, gezond, heilzaam, lekker - приятныйaanvaardbaar - подходящий, удобныйgelegen komend, geschikt - умиротворениеbevrediging, verzoening, verzoeningspolitiek, vredespolitiek - отвратительныйberoerd - aplacamiento, conciliación, propiciación (es) - negative (en) - добрый, хорошийaardig, goed, logisch, vriendelijk - white (en) - грязный, смуглый, тёмныйdonker, duister - дьявольский, непочтительный, сатанинский, ужасный, хитроумныйdemonisch, diabolisch, duivels, gemeen, satanisch, schandelijk, vreselijk - мефистофельский - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - ворчливый, сварливый, сердитыйboos, gerommel, humeurig, knorrig, korzelig, kribbig, mopperig, slechtgehumeurd, slechtgemutst - раздражительный, сварливыйchagrijnig - мрачный, недовольный, сердитый, тёмный, угрюмыйchagrijnig, dreigend, duister, knorrig, mistroostig, nors, zuur - грубыйnors - gradual (en) - внезапный - беспорядки, неприятности, сложности, уличная драка - катастрофическийcatastrofaal, katastrofaal, rampzalig - интеграцияintegratie - обещаниеerewoord - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - обременительныйveel vergend, zwaar - волнующийbedenkelijk, verontrustend, zorgbarend, zorgelijk, zorglijk, zorgwekkend - опора, поддержка, средства к существованиюsteun, stut - heavy (en) - лёгкий, мягкийlicht - однородныйgelijkaardig, homogeen - begunstiging, gunst - beau geste (en) - atención (es) - большой, высокийhoog - мобилизацияmobilisatie - небольшой, низкий, низкорасположенный, низшийlaag, laaggelegen, lage - жажда мести, месть, отплата, реваншrepercussie, represaille, represaillemaatregel, retorsie, revanche, vergelding, vergeldingsactie, vergeldingsaktie, vindicatie, wraak, wraakactie, wraakaktie, wraakneming - высокийhoog - небольшой, низкий, низшийlaag - high, high-pitched (en) - вмешательство, посредничество, ходатайствоbemiddeling, interventie, tussenkomst, voorspraak - продлениеhernieuwing, verlenging - откровенныйopenhartig - вводящий в заблуждениеmisleiden - проникатьdoordringen, doortrekken, penetreren - uitlaatklep - welcoming (en) - branden, gloeien, heet - замёрзший - унылыйguur, kaal - неприветливыйkoud - сверхчеловеческийbovenmenselijk - гуманныйhumaan, menselijk - грубый, животный, звероподобный, скотскийbeestachtig, bestiaal, bruut, grof, hardhandig - шутовскойclownachtig, clownesk, klownachtig, klownesk - забавный, смехотворный, смешнойkomisch, lachwekkend, vermakelijk - забавный, смешной, чуднойgrappig, kluchtig, koddig, snaaks - уморительныйhilarisch - остроумный, проницательныйad rem, alert, gevat, puntig, raak, scherpzinnig, slagvaardig, snedig - спешныйhaastig - веский, знаменательный, значительный, существенныйaanmerkelijk, beduidend, belangrijk, considerabel, gewichtig, groot, relevant, veelbetekenend - большой, важныйgroot - главный , ключевой, основной, совершенно необходимый, центральныйbelangrijkst, fundamenteel, hoofd-, sleutel- - верховный, высший, главный, основной, первостепенныйbelangrijkst, hoofd{#169}, hoog, voornaamste - историческийhistorisch - серьёзныйecht menend - strategisch - ценныйwaardevol - бесполезный, занятый пустяками, ничтожный, пустой, пустячныйfutiel - imposant, indrukwekkend, ontzagwekkend - великолепныйprachtig, schitterend - декадентский, приходящий в упадок, упадочныйdecadent, dekadent, in verval - informado (es) - густонаселённыйdichtbevolkt, dichtbewoond, volkrijk - безупречныйonberispelijk - нравоучитель– ныйinstructief, leerzaam - intellectueel, intellektueel, verstandelijk - смышлёныйbijdehand, intelligent, schrander, slim, verstandig - интересно, интересныйbelangwekkend, interessant, wetenswaardig - захватывающий, интригующийaangrijpend, boeiend, grijpend, intrigerend, roerend - иссушающий душу, нудный, скучный, тяжеловесный, утомительныйafstompend, geestdodend, langdradig, monotoon, saai, vervelend - внешний, не относящийся к делу, неприсущий, несвойственный, постороннийuiterlijk - adventitious (en) - угрюмыйdepressief - bitter (en) - мрачный, печальный, траурныйluguber - знаменитый, известный, прославленныйbefaamd, bekend, beroemd, gevierd, roemrijk, roemrucht, roemruchtig, vermaard, wijdbefaamd, wijdvermaard - важныйdik, groot, kolossal, lang, omvangrijk - такой-то шириныruim - громоздкийlijvig - вместительный, просторныйruim, veelomvattend - большой, грандиозный, громадный, колоссальный, огромныйkolossaal, reuzehoog, torenhoog, verbijsterend - огромныйenorm, hemelsbreed, huizehoog, levensgroot, reusachtig - гигантский, громадныйgigantisch, reusachtig, reuzen- - гигантскийreusachtig - enorm, immens, uitgestrekt - огромный, чудовищныйgeweldig, gigantisch, kolossaal, reusachtig, zeer groot - маленький, мелкийklein, minuscuul, nietig - крохотный, крошечный, крошечный /kroshechni'y/, маленькая и изящная, микро-klein, micro-, minuscuul, piepklein, tenger, uiterst klein - незначительный, ничтожный, символическийgering, miniem, minuscule, minuscuul, minuskuul, nietig, onbeduidend, onbeduidende - непохожий, разноимённый, разныйongelijkvormig, verschillend - второстепенный, незначительный, умеренныйbescheiden, klein - local (en) - Пролетарии всех стран, длительный, затянувшийся, растянутый, слишком затянувшийся, соединяйтесь!landurig, lang, langdradig, langdurig, langgerekt, proletariërs aller landen, verenigt U! - долговечный, прочныйbestendig, duurzaam, hecht - бесконечныйeindeloos - короткий, краткий, недолгийkort - кратковременныйkortstondig - высокопарный, громкий, звонкий, звучныйdiepklinkend, geluidgevend, helder, helderklinkend, klankrijk, klankvol, klinkend, sonoor - подкупающийaanbiddelijk, adorabel, innemend - мягкий, приятныйom te knuffelen, schattig, snoezig - ненавистный, отвратительныйafschuwelijk, walgelijk - blauwogig - любящийliefdevol - ласковый, любящий, нежныйliefhebbend, week - помешанныйamoureus, smoorverliefd, stapelverliefd, tot over de oren verliefd, verliefd, verzot, weg - major (en) - minor (en) - арахисовый - женоподобный, женскийverwijfd, vrouwachtig - глупый, ребяческийinfantiel, kinderachtig - перезрелый, переспелый, перестойныйbeurs, beurzig, overrijp - максимальныйmaximaal, maximal - минимальныйminiem, minimaal, minimum- - полный значенияbelangrijk - бессмысленныйflauw, inhoudsloos, nietszeggend, stom, zinloos - безжалостныйgenadeloos - безжалостный, жестокосердный, ожесточённый, упорный, хладнокровныйgenadeloos, hardvochtig, harteloos, koelbloedig, meedogenloos, moordend, onbarmhartig, ongenadig, onmeedogend, onverbiddelijk, zonder genade, zonder medelijden - мягкийmild - интенсивныйintensief - серьёзный, тяжёлыйernstig - strong (en) - привлекатьaantrekken, inpalmen, intrekken - завышенный, чрезмерныйbuitensporig, hoog, overmatig - грабительский, непомерныйbuitensporig, exorbitant - полный, ультра-, экстремистскийextreem, extremistisch, radicaal, ultra{#169} - sin pretensiones (es) - дегенеративный, порочный, развратный, распутный, распущенныйbandeloos, lichtzinnig, liederlijk, losbandig, ontaard, ontuchtig, vrijgevochten - многочисленныеvelen - многочисленныйmenigvuldig, ontelbaar, talrijk - weinig, weinige - во всём мире, всемирныйmondiaal, over de hele wereld, wereld-, wereldwijd, wereldwijde - natural (en) - похожий на привидениеspookachtig - конечныйuiteindelijk - заключительныйlaatste - ненормальныйabnormaal, afwijkend - послушныйgehoorzaam - clear, open (en) - свободныйvrij - ненавистный, отвратительный, отталкивающийafschuwelijk, afstotelijk, afstotend, weerzinwekkend - мерзкий, неприятный, отвратительныйvies, walgelijk - возобновлять, обновлятьhernieuwen, renoveren, vernieuwen, vernieuwing - старыйoud - романа ''m/f/n'', свежийfris, nieuw - recent (en) - в возрасте таких-то лет, пожилой, престарелыйbejaard, oud - выполнять, завершатьuitvoeren, volbrengen - своевременныйop het juiste moment - заурядныйgewoon - посредственный, среднийgemiddels, matig, middelmatig - common (en) - повседневныйalledaags - восхитительный, дивный, замечательный , изумительный, огромный, потрясающий, ужасный, чудесный buitengewoon, enorm, fantastisch, geweldig, wonderbaarlijk - целостный - оригинальныйorigineel - необычный, новыйverrassend - innovador (es) - банальный, избитый, пошлыйafgezaagd, banaal, versleten - консервативный, общепринятый, ортодоксальныйorthodox, ortodox - beeldenstormend - открытый, явныйopenlijk - фанатичныйdweepziek, dweepzuchtig, fanatiek - aanwezig, present, tegenwoordig - irenic (en) - острый, пронзительный звукschel, scherp, scherpzinnig - постоянныйpermanent, vast - transitorio (es) - временный, мимолетный, переходный, переходящий, преходящий, скоропреходящий, эфемерный /ef'em'érnyj/kortstondig, vergankelijk, vluchtig, voorbijgaand - бесконечно малый, быстро исчезающий, мимолетный, приближающийся к нулюvergankelijk, voorbijgaand - сбитый с толкуperplex - озадаченный, смущённыйverbijsterd - интимный, личныйintiem, persoonlijk, priv{#225}{#130}{#225} - assure, reassure (en) - голый, лёгкий, нагой, не более чем, незамысловатый, скромныйbloot, naakt, niet meer dan - простойeenvoudig, simpel - aangenaam, prettig - восхитительныйverrukkelijk - снижатьverminderen - развлекательныйamusant - занимательный, развлекающийvermakelijk - несомненный, положительный, утвердительныйafdoend, positief - возмущать, оскорблять, шокироватьaanstoot geven, schandaliseren, schandalizeren, verontwaardigen - negative (en) - neutral (en) - удовлетворятьbevredigen, tevredenstellen, verblijden, vergenoegen, verheugen, voldoen, volstaan - невыполнимыйonuitvoerbaar - крепкий, мощный, сильный krachtig, sterk - desalentar, descorazonar, disuadir (es) - крепкий, сильный, яркий - убедительныйkrachtig - бессильныйmachteloos - важный, значительныйbelangrijk - точныйnauwkeurig, precies - помпезныйbombastisch, pompeus - второстепенный, среднийmiddelbaar, secundair - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - конфиденциальныйvertrouwelijk - public (en) - open (en) - плодородный, плодотворныйarbeidsproductief, arbeidsproduktief, productief, produktief - бесполезный, тщетныйvergeefs, vruchteloos - прибыльныйlonend, lucratief, lukratief, winstgevend - миловидный, подобающий, приличествующий, славныйbevallig, gepast, geschikt - пуританский, чопорныйpreuts - protective (en) - высокомерный, с большим самомнениемarrogant, gewichtig - высокомерный, надменный, презрительныйdenigrerend, hooghartig, laatdunkend - зазнавшийся, самонадеянный, тщеславныйijdel, verwaand - чистыйpuur, zuiver - опрятный, чистоплотный, чистыйnieuw, zindelijk, zuiver - alleged, so-called, supposed (en) - апокрифический, недостоверныйapocrief, onaannemelijk, ongeloofwaardig - подозрительный, сомнительный, тенистыйdubieus, onzeker, schaduwrijk, suspect, suspekt, twijfelachtig, verdacht - шумливый, шумныйlawaaierig - невозмутимый, спокойный, успокаивающийkalm, koelbloedig, ontspannend, relaxerend, rustgevend, rustig, vredesgezind, vredig, vreedzaam - бурный, неуёмный, разрушительный, шумныйontwrichtend, ordeverstorend, rumoerig - orderly, systematic (en) - практичный, твердый, трезвый - kafkaesque (en) - фантасмагорическийsurrealistisch - здоровый, крепкийdegelijk, gezond - неуклюжий, тупой, хамскийklungelig, lomp, pummelachtig - грубый, непристойный, шероховатый, шершавыйgrof, ruig, ruw - грубый, толстокожий, тупойdom, grof, onbehouwen - правильный, равныйregelmatig - irrelevant (en) - gezien - печально известный, позорный, пользующийся дурной славойberucht, beruchte, schandelijk - примирительный, совместимыйbestaanbaar, verenigbaar, verzoenbaar - решительныйvastbesloten - презентабельныйpresentabel, toonbaar - ответственныйverantwoordelijk - благодарный, стоящийde moeite waard - ораторскийoratorisch - beating, pulsating, pulsing (en) - бедныйarm, welgesteld - обеспеченныйwelgesteld - arm, arme, armelijk, armoedig, armoedzaaier, berooid, have-not, have-nots, kaaljakker, minderbedeelde, misdeelde, niksnakker, pauper, sjofelaar - оставшийся без всяких средств, полностью разоренный, разорённыйblut, platzak - в полной нищете, нуждающийсяbehoeftig, behoevend, berooid, hulpbehoevend, nooddruftig, noodlijdend, onvermogend - без гроша, очень бедныйstraatarm - богатый, роскошныйweelderig - крепкийrobuust - дородный, мускулистый, рослыйfors, geblokt, gespierd, potig - аркадский, идиллический, сельскийarcadisch - рискованныйgevaarlijk, risicovol - вредный, опасная, опасное, опасный, рискованныйgevaarlijk, gevaarlijke, risicovol - самоубийственный, склонный к самоубийствуlevensgevaarlijk, met neigiung tot zelfmoord, zelfvernietigend - различный, разныйverschillend - подобный, похожийgelijkend, gelijksoortig - имеющий вкус ореха, не в себе, рехнувшийся, содержащий орехи, сумасшедшая, сумасшедший, чокнутый''In Belgium and South Netherlands, gek, gek geworden, gekkin, getikt, losgeslagen, met noten, zot - маниакальный, помешанныйmaniakaal, manisch - язвительныйsarcastisch, sarkastisch, wrang - насмешливыйsardonisch, wrang - насмешливый, сатирическийsatirisch - неудовлетворительныйonbevredigend, onvoldoende - разочаровывающийtegenvallend, teleurstellend, teleurstellende - педантичныйpedant, vitterig - научный, начитанный, ученый, эрудированныйerudiet - aantrekkelijk, attractief, attraktief, verlokkend - эгоистический, эгоистичныйzelfzuchtig - self-seeking, self-serving (en) - эрогенный, эротический, эротогенныйerotisch - гигиеническийhygienisch, hygiënisch - extraneous, foreign (en) - глубокомысленный, серьёзныйecht menend, ernstig, serieus - легкомысленныйfrivool - озорнойduivels, ondeugend - здравыйnuchter - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - кокетливыйbehaagziek, flirterig, koket - эротический, эротичныйerotisch, zinnenprikkelend - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - возбуждающий чувственность, сладострастный, сластолюбивый, чувственныйwellustig - похотливыйwellustig - выглядеть, выступать, представатьaandoen, eruitzien, er uitzien, ogen, optreden, ruiken, toelijken, toeschijnen, tonen, verschijnen, voorkomen, zien - blijken - демонстрироватьgetuigen, tentoonspreiden, vertonen - бахвалиться, хвастать, щеголятьgeiten, koketteren met, opsnijden, paraderen, pochen, pralen met, prijken, pronken, pronken met, protsen met, snoeven, snoeverij, te koop lopen met, vaandelzwaaien, vendelzwaaien - с острым зрениемkattenogen hebben - многозначительныйveelbetekenend - незначительная, незначительное, незначительные, незначительныйnietig, nietsbetekenend, onaanzienlijk, onbeduidend, onbelangrijk, onbelangrijke, onbenullig, onbetekenend, weinigzeggend - сущий, чистыйzuiver - eenvoudig, elementair, essentieel, fundamenteel, grond-, wezenlijk - сложныйingewikkeld - запутанный, сложныйcomplex, gecompliceerd, gekompliceerd, ingewikkeld - клеветнический, льстивыйkruiperig, vleierig - единичный, единственныйenig, enkel - искусный, квалифицированный, ловкий, сведущий, толковый, умелый, хорошийbedreven, behendig, bekwaam, bevoegd, competent, deskundig, geschoold, goed, handig, kompetent, ter zake kundig, vaardig, vakkundig - parejo, sin grumos (es) - ухабистыйbobbelig, hobbelig - возвращать, получать обратноherkrijgen, herstellen, terugkrijgen, terugverdienen - cortés, urbano (es) - stable (en) - прочныйsolide, vast - веселый, живой, оживленныйkras, kwiek - оживлённыйlevendig - устойчивыйstabiel - шаткийgammel, wankel - потерпеть поражение, проиграть, проигрыватьaan het kortste eind trekken, verliezen - fluctuating (en) - ровный - здоровый, крепкий, прочный, резкий, яркийharde wind, machtig, sterk - weak (en) - упорныйhardleers, hardnekkig, koppig - упрямыйkoppig - неподчиняющийся, непокорный, не являющийся на вызов суда, упорный, упрямыйweerbarstig, weerspannig - удачливый, успешныйgelukt, geslaagd, succesrijk, succesvol, suksesrijk, suksesvol - несостоявшийся, разочарованный, сникнутьgefrustreerd, haar, teleurgesteld, zijn etc gezicht betrok - достаточноgenoeg, voldoende - недостаточно, недостаточный, неполный, несоответствующий, неудовлетворительныйontoereikend, onvoldoende - недостаточный, узкийkrap - покровительственный, снисходительныйaanmatigend, neerbuigend, uit de hoogte - высокийgroot, hoog, lang, ongeloofwaardig - высшего качества, превосходящий, старшийsuperieur - превосходныйexcellent, prima, uitmuntend, uitstekend, voortreffelijk - одобрительный, прекрасныйgoed, prima, voortreffelijk - дешёвый, дряннойgoedkoop, rot - коммерческийzakelijk - заурядный, посредственныйmiddelmatig - дочернийbij-, bijkomend, bijkomstig, dochtermaatschappij - приносить в жертвуopofferen, sacrificeren, sacrifiëren - удивительныйbevreemdend, verrassend - susceptible (es) - empathetic, empathic (en) - анахронистическо, анахронический, анахроничныйanachronistisch, anakronistisch - stelselmatig, systematisch - сладкий и сочныйverrukkelijk - заядлыйzwaar - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - понижать в званииdeclasseren, degraderen, in rang verlagen, terugzetten - бережливый, экономичный, экономныйsober, zuinig - грязныйvies - задерживать, умалчиватьachterhouden, ophouden - с хрящамиknorpelig, kraakbeenachtig - рассыпчатый, хрустящийbros - организовать, организовывать, подготавливатьorganiseren - циничныйcynicus, cynisch - верныйbetrouwbaar, bonafide, te vertrouwen - показательный, типичныйrepresentatief - почитатьeerbetuigen, eerbiedigen, eren, lauweren, respecteren, vereren - liberaliseren - услужливыйdienstig, nuttig, zinvol - бесполезныйijdel, nutteloos, vergeefs - valuable (en) - waardeloos - изменчивый, исполняющий несколько ролей, многообразный, подобный протеюveranderend, voortdurend - различныйregelbaar - повторяющийсяherhalend - душныйbedompt, benauwd - жестокий, разгневанный, свирепый, яростныйfel, gemeen, gemene, hevig, razend, ruig, wild, woest, wrede, wreed - греховный, грешныйzondig - регулироватьbeheersen, checken, controleren, nagaan, nakijken, nalopen, natrekken, nazien - прохладныйhalfwarm, lauw, lauwwarm - принимать позуposeren - искупать, искупитьbloeden, boeten, boeten voor - достигатьbereiken, komen, toekomen - begin (en) - надувать, обжуливать, объявлять ренонсorganiseren, regelen, ritselen, versieren - взбивать, облажаться, распушитьaanmodderen, aanrommelen, afgaan, bederven, blameren, er een potje van maken, klungelen, knoeien, mispeuteren, opschudden, opzetten, prutsen, rommelen, rotzooien, verbroddelen, verbrodden, verbruien, vergallen, verhaspelen, verknallen, verknoeien, verknollen, verpesten, verprutsen, versjteren, verstieren, verzieken - предаватьverlinken, verraden - полезныйheilzaam - оскорбительныйbeledigend - reconocer (es) - ограниченный, узкий, узкоbeperkt, nauw, smal - способствоватьaanmoedigen, bevorderen, bijdragen, stimuleren - help (en) - поддерживатьondersteunen, onderstutten, staan, steunen - ''sumashestvie'', абсурдный, нелепыйbelachelijk, dwaas, onzinnig - глупый, ослиный, упрямыйstompzinnig, stupide - идеологическийideologisch - надувать, обманыватьfrauderen, oplichten, rotzooien, zwendelen - подвергать гонениямvervolgen - обходиться, справитьсяaankunnen, organiseren, proberen op te lossen, regelen, ritselen, rondkomen, scharrelen, versieren, zich redden - снисходитьverwaardigen, zich verwaardigen, zich waardig achten - dienen - держаться высокомерно, командоватьde baas spelen over, komedie spelen, verwaand doen, zich aanstellen - вести какой-л. образ жизниbestaan, leven - make (en) - бездельничать, мешкать, слонятьсяechtbreken, fröbelen, knutselen, lanterfanten, leeglopen, lummelen, rondbanjeren, rondhangen, rondlummelen, rotzooien, slungelen, straatslijpen, treuzelen, vreemdgaan - иметь значениеbelangrijk zijn, er toe doen, gelden, meespelen, meespreken, schelen, spelen, tellen, uitmaken, van belang zijn, verrekken, verrotten - совпадать, согласовываться, соответствоватьaccorderen, concorderen, congrueren, correleren, corresponderen, kleuren, overeenkomen, overeenkomen met, overeenstemmen, rijmen, sluiten, sporen, stroken, verband houden - check, check out (en) - depender (es) - быть похожим на, походить, походить наaarden naar, gelijken, gelijkend, gelijken op, lijken, lijken op - chimeral, chimeric, chimerical (en) - превышатьontstijgen, overschrijden, overstijgen, overstralen, overtreffen, overvleugelen, uitgaan, uitsteken, uitstijgen, verbeteren, verheffen, voorbijstreven - быть достаточнымgenoeg zijn, toereikend zijn, voldoen, voldoende zijn, volstaan - serve, serve well (en) - быть достойным, выполнять, соответствовать, удовлетворять, утолятьbeantwoorden, beantwoorden aan, bevredigen, eer aandoen, in ere houden, tevreden stellen, voldoen, voldoen aan, voldoende, voldoende zijn, waarmaken - compenseren, goedmaken, vergoeden - выделяться, превосходитьopvallen, overtreffen, uitblinken - относитьсяbekleden, betreffen, gelden, kloppen, opgaan, strekken, uitkomen, uitstrekken, valideren, vigeren - afectar, comprometer, implicar, influir, involucrar (es) - удерживатьhouden, vasthouden - гармонироватьafstemmen, harmoniëren, in harmonie brengen, inpassen, kleuren bij, klikken, overeenstemmen, samengaan - oponerse (es) - возмещать, навёрстыватьcompenseren - местныйplaatselijk - behoren, betamen, horen, passen - подходитьbehoren, horen, horen bij, thuishoren - add (en) - sell (en) - technical (en) - вешалка, стенд, стойкаstandaard, stander, voet - коварный, лисий, хитрыйlistig, vosachtig - мессианскийmessias- - культурныйcultureel - schuilkelder - искупительныйboete-, boetend, zoen - draconisch, drakonisch - Hegelian (en) - изменениеverandering - жемчужина, сокровищеedelsteen, juweel, schat, steen - golden calf (en) - памятный подарок, сувенирaandenken, heiligdom, herinnering, memorabilia, munt, penning, reliek, relikwie, souvenir - chef d'oeuvre, chef-d'oeuvre, hoofdwerk, levenstaak, levenswerk, meesterstuk, meesterwerk - hoop, stiltecentrum, toeverlaat, toevlucht - brugpijler, rib - мелочи, мелочь, пустяк, пустякиkleinigheid, kleintje, nul, onbelangrijke dingen, snipperwerk - бремяbelasting, belastingdienst, fiscus, gewicht, gewichtsklasse - ánimo (es) - род, сорт, типaard, complexie, geaardheid, gestel, inborst, karakter, wezen - оживлениеanimatie, levendigheid - живость, рвениеbereidwilligheid - энергичностьarbeidsvermogen, daadkracht, energie, fut, geestkracht, kloekheid, pep, puf, slagkracht, stootkracht - дух, живость ума, остроумие, привидение, рассудок, сметка, смысл, сознание, спирт, умesprit, geest, geestigheid, gevatheid, slagvaardigheid - дух товарищества, товарищеские отношения, товариществоkameraadschap - приспособляемостьaanpassingsvermogen - впечатлениеimpressie, indruk, werking - figure (en) - миловидность, привлекательностьschoonheid - atracción, atractividad, atractivo (es) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - божий дар, гениальность, искра божья, обаяние, умение, харизма, шармcharisma, uitstraling - сексапильностьbegeerlijkheid, sex{#169}appeal, sex-appeal - уродствоlelijkheid - изъян, пятноvlek - лёгкостьtalent - затруднениеmoeilijkheid, moeite - ложка дёгтя, ложка дёгтя в бочке мёда - совместимостьcombineerbaarheid, compatibiliteit, kombineerbaarheid, kompatibiliteit, verenigbaarheid - конгруэнтностьcongruentie, kongruentie, overeenstemming - incompatibiliteit, onverenigbaarheid - conflicto (es) - подходящий случай, пригодность, приемлемость, соответствиеdeugdelijkheid, geschiktheid, toepasselijkheid - наличиеaanwezigheid, beschikbaarheid, inzetbaarheid, toegankelijkheid, voorhanden zijn - нравственный облик, характер лица, характер явления, этосethiek, ethos, etiek - атмосфера, настройatm., atmosfeer, karakter, klimaat, sfeer, stemming, uitstraling - note (en) - сортsoort - превосходствоeminentie, uitmuntendheid, voortreffelijkheid - величественность, величиеmajesteit, statigheid - безусловность, неограниченность, полнота властиabsoluutheid - подобие, сходствоanalogie, gelijkenis, overeenkomst, overeenstemming - homologie - параллелизмevenwijdigheid, parallellie, parallellisme - uniformidad (es) - homogeniteit - подобие, сходствоgelijkenis, gelijksoortigheid, overeenkomst - разногласиеdiscrepantie - упущенноеrantsoen, tijdverlies, tolerantie - несходствоongelijkheid, ongelijkvormigheid - разнообразие, разнообразностьdiversiteit - cambio, variedad (es) - smoke (en) - солидарностьlotsverbondenheid, saamhorigheid, saamhorigheidsgevoel, solidariteit, verbondenheid - запутанность, сложность, что-л. сложноеcomplexiteit, gecompliceerdheid, ingewikkeldheid - регулярностьregelmaat - organisation, organization, system (en) - неправильностьonregelmatigheid - spasticiteit - неуравновешенностьinstabiliteit, labiliteit, onbestendigheid, onstabiliteit, onvastheid - равномерность, стабильность, устойчивостьbestendigheid, onveranderlijkheid, regelmatigheid, stabiliteit - удобстваfaciliteit, nut, pluspunt, voordeel - aannemelijkheid, plausibiliteit - exotisme - endemie - oorspronkelijkheid, originaliteit - nieuwtje - схоластикаacademisme, scholasticus, scholastiek, schoolsheid - точностьexactheid, nauwkeurigheid, preciesheid, stiptheid, zorgvuldigheid - аккуратность, точностьnauwkeurigheid, precisie, trefzekerheid - неточностьonduidelijkheid, onnauwkeurigheid - неточностьonnauwkeurigheid - элегантностьelegantie, sierlijkheid - boato, esplendidez, fasto, fastuosidad, pompa, rumbo (es) - категорияklasse - барахло, действие, дело, кричащая нелепая одежда, оборванец, поступок, старьеvod - очевидность, ясностьduidelijkheid - ясностьuitvoerigheid - неопределённость, смутностьobscuriteit, onduidelijkheid, vaagheid - праведность, справедливостьrechtschapenheid, rechtvaardigheid - высокая нравственность, здравомыслие, правильность, правота, прямота, справедливость, честностьrechtlijnigheid - набожностьdevotie, godsdienstzin, godsvrucht, godvruchtigheid, piëteit, piëtisme, toewijding, vroomheid - религиозностьdevotie, godsdienstigheid, kerkelijkheid, religiositeit, vroomheid - ложное благочестие, пиетизм, притворное благочестие, ханжествоpiëtisme - набожностьgoddelijkheid - goddeloosheid, ongodsdienstigheid - варварство, жестокость, зверствоafschuwelijkheid, barbaarsheid, gewelddadigheid, gruweldaad, gruwelijkheid, ruwheid, walgelijkheid, weerzinwekkendheid - варварство, дикость, злобностьgemeenheid, gemenigheid, slechtheid, venijnigheid, wildheid, woestheid, wreedheid - безжалостностьmeedogenloosheid - альтруизмaltruïsme, onzelfzuchtigheid - aanstichting, initiatief - concurrentiepositie, concurrentievermogen, konkurrentiepositie - деликатность, утончённостьfinesse, gevoeligheid, teerheid - совесть - героизмbravoure, galanterie, galanterieën, heldendom, heldenmoed, heldhaftigheid, heroïek, heroïsme, waarde - исправность, прилежание, старание, усердие, ухаживаниеconcentratie, doorzettingsvermogen, gebruiksmogelijkheid, vasthoudendheid, volharding - неподкупностьonomkoopbaarheid - misleidendheid, valse schijn - патриотизмburgerzin, chauvinisme, civisme, nationalisme, nationaliteitsgevoel, patriottisme, vaderlandsliefde - безыскусственность, наивная реплика, наивное замечание, наивность, простодушиеnaïveteit, naïviteit, onnozelheid - чувство собственного достоинстваzelfachting, zelfrespect - хвастливостьopschepperigheid - высокомерие, спесьhybris - живостьlevendigheid - спокойствие, тишинаbedaardheid, beheerstheid, kalmte, rust, windstilte - почтительность, уважениеachting, eerbied, respect - плохие манерыbotheid, lompheid, onbeschaafdheid, onhebbelijkheid - новизнаnieuwheid - frescura (es) - заплесневелостьbeschimmeling - vanity fair (en) - грациозность, грацияbevalligheid, charme, elegantie, gratie, zwier - власть, влияние, держава, энергияgraad, kracht, macht, mogendheid, vermogen - выносливость, здоровье, силаflinkheid, kracht, robustheid, robuustheid - мужествоgrit, lef, moed, split, strooizand, zand, zandgrond, zandkorrel, zandvlakte - выносливостьuithoudingsvermogen - силаintensiteit, kracht, sterkte - интенсивностьfelheid, grondigheid, heftigheid, hevigheid, intensiteit, woestheid - бешенство, неистовство, свирепость, яростьfelheid, furiositeit, geweld, gewelddadigheid, grimmigheid, heftigheid, hevigheid, intensiteit, onstuimigheid, razernij, sterkte, woede, woestheid - Ахиллесова пятаachilleshiel - современностьmodernheid, modernisme, moderniteit - continuity, persistence (en) - быстрота, поспешность, скоростьpromptheid, snelheid, vlotheid, vlugheid - inmediatez (es) - быстротаpromptheid - balance, proportion, proportionality (en) - внешностьuiterlijk - бойкостьgladheid, glibberigheid, radheid van tong, welbespraaktheid - большие размеры, массаgeluidsniveau, geluidssterkte, geluidsvolume, gros, grote omvang, hoofdmoot, merendeel, volume - грандиозность, необъятность, огромностьenorme afmeting, immensiteit, onmetelijkheid, reusachtigheid - количествоhoeveelheid - недостаточность, скудность, скудостьkrapheid, poverheid - изобилиеabundantie, exuberantie, hoorn des overvloeds, overdaad, overvloed, rijkdom, vetheid - дефицит, недостатокschaarste - избыток, излишекoverdaad - излишекmeeropbrengst, overschot, plus, surplus, teveel - избыток, избыточность, излишек, излишество, обилиеoverschot, overtolligheid, overvloed, surplus, teveel - ограничениеgrens, limiet, uiterste - диапазон, пределactieradius, areaal, bandbreedte, bereik, draagwijdte, planeetbaan, planetebaan, planetenbaan, portee, reikwijdte, scope - пределgrens - границы, компетенция, кругозор, нормы закона, обзор, область, содержание закона, сфера, сфера действия законаgezichtsafstand, horizon - стоимость, цена, ценностьwaarde - price (en) - добро, добротаhet goede - benefietwedstrijd, welzijnssector - роскошьluxe, luxeartikel, weelde, weeldeartikel - полезность, пригодностьbruikbaarheid, nut, nuttigheid, utiliteit - бесполезностьnutteloosheid - выполнимостьhaalbaarheid, uitvoerbaarheid - компетентностьbekwaamheid, taalbeheersing, taalgevoel, taalvermogen - ценностьaanwinst, bezit, boeltje, goed, have, optelteken, plus, pluspunt, plusteken, possessie, propriëteit, voordeel - достоинство, преимуществоvoordeel, zonzijde - покровительствоgunst - выгода, пользаnut, voordeel - rendabiliteit, rentabiliteit - preferencia (es) - привилегияbelastingvoordeel, voorrecht - садоводческое искусство, цветоводческое искусство - всеобщее благосостояние, государство, общее благо, республика, содружество, федерацияalgemeen belang, algemeen nut, algemeen welzijn, publiek belang - невыгодное положениеkeerzij, keerzijde, kwaad, min, minpunt, nadeel, schaduwkant, schaduwzijde, tegenvaller - begrenzing, beperking, gebondenheid, inperking, restrictie, restriktie - недостатокdefect, defekt, euvel, fout, gebrek, mankement, slechte eigenschap, tekortkoming - deprivatie, strop - жертва, стоимость, ценаbruggegeld, bruggengeld, marktgeld, marktrecht, prijs, tol, tolgeld, tolheffing, tolrecht - недостатокbezwaar, handicaprace, nachtzijde, nadeel, schaduwkant, schaduwzijde - belangrijkheid - важность, значениеbetekenis - авторитетbelang, invloed - бессмысленность, глупостьflauwiteit, krankzinnigheid, ongein, onzinnigheid, verstandsverbijstering, waanzin, waanzinnigheid, wezenloosheid, zinneloosheid, zouteloosheid - могущество, мощьkracht - власть, держава, могущество, мощь, полнота, потенция, сверхдержава, сила, степень - живость, чёткость, яркостьhelderheid, levendigheid - влияние, воздействиеinvloed - давлениеdruk - mecanismo (es) - efectividad (es) - эффективностьdoelmatigheid, doeltreffendheid, efficiency, efficiëntie, werkzaamheid, werzaamheid - form (en) - бессилиеhulpeloosheid, machteloosheid, onmacht, onvermogen - polvo de estrellas (es) - неразрешимость, нерастворимостьonoplosbaarheid - бедроbovenbeen, dij - lugar (es) - diepzinnigheid, spitsheid, spitsvondigheid - здравый смыслboerenverstand, common sense, gezond verstand, nuchterheid, realisme, realiteitsgevoel, realiteitszin, werkelijkheidszin - благоразумие, осторожностьvoorzichtigheid - bedachtzaamheid, beradenheid, precautie, veiligheidsmaatregel, voorzichtigheid, voorzorgsmaatregel - интеллект, умintellect - denkwereld, esprit, gedachtenwereld, geestigheid - ловкость, лукавство, хитростьgeleid projectiel, geraffineerdheid, geslepenheid, gladheid, slimmigheid, sluwheid, spitsheid - колдовство, чарыtoverij, toverkunst - небеса, небоhemel, hemelrijk, paradijs - innovación (es) - координацияcoördinatie, coördinatievermogen, koördinatie, nevenschikking, parataxis - разносторонность, универсальностьveelzijdigheid - проворствоbedrevenheid, behendigheid, handigheid, handvaardigheid, vaardigheid, vingervaardigheid - техническое мастерствоtechniek - weerkracht - costumbre (es) - нормаль, нормальная температура, нормальное состояние, нормальный образец, нормальный размер, нормальный раствор, нормальный тип, перпендикуляр, эталонconventie, patroon, stramien - головоломка, загадка, таинственность, тайнаenigma, geheimzinnigheid, mysterie, raadsel, raadselachtigheid - дилемма, между двух огней, между молотом и наковальнейdilemma, tweestrijd - трудностьbezwaar, moeilijkheid - kwestie, moeilijkheid, probleemgeval, troubles, vraag, vraagstuk - поддержка, средства к существованиюsteun - якорь спасенияasbout, hoop, plechtanker, toeverlaat, toevlucht - запретный плодverboden vrucht - lokaas, lokmiddel, zoetje, zoetmiddel, zoetstof, zoetstoftablet - заменаinterimaris, plaatsbekleder, plaatsvervanger, reservist, substituant, substituut, vervamging, vervanger - внимательное отношение, внимательность, чуткость - underevaluation (en) - punto en el que uno no puede volverse atrás (es) - оценка, пониманиеgevoel voor, meug - haute couture, haute-couture - поветрие, увлечениеbevlieging, cultus, epidemie, gril, modegril, modeverschijnsel, rage - contracultura (es) - опознание, отождествлениеherkenning, identificatie, vereenzelviging - pseudowetenschap - альтернатива, выборalternatief, keus, keuze, keuzemogelijkeheid, keuzemogelijkheid, optie, uitwijkmogelijkheid - key (en) - light (en) - tradición (es) - wereld - vida real (es) - обман памяти, явление ложной памяти - пища для размышленияdenkertje, doordenker, doordenkertje - issue (en) - условиеbeding, bepaling, conditie, mits, modaliteit, proviso, stipulatie, voorbeding, voorwaarde - возбудитель, пустяк, стимул, толчок, щелчокgenotmiddel, premieartikel, prikkel, spaarpremie, stimulans, stimulerend middel - проблемаchagrijn, sacherijn - espina, irritación (es) - бремя, испытание, ноша, тяжестьbelasting, drang, druk, gewicht, last, molensteen, plicht, vracht - inspiratiebron, zaad, zaadje, zaadkiem - textura (es) - surface (en) - alles, geheel, totaliteit - единицаeenheid - душа, сердцеhart - значениеbedoeling, iets zinnigs, inhoud, significatie, zin - скрытый смыслconsequentie, implicatie - суть, сущностьaskern, bodem, essentialia, essentie, grond, grondvlak, hart, hoofdpunt, hoofdzaak, hypostase, kernpunt, kwintessens, substantie, wezen, zwaartepunt - value (en) - критерий - образец, представитель, пример, пример для подражания, тип, экземплярarchetype, grondvorm, oerbeeld, oervorm, type, voorbeeld - фантасмагорияfantasmagorie - прототипimago, paradigma, productiemodel, produktiemodel, proefmodel, prototype - предвкушениеvoorproef, voorproefje - бесноватость, дьявольская злоба, жестокость, колдовство, культ сатаны, одержимость, черная магияdemonenleer, duivelskunsten, nigromantie, satanisme - beschaving, civilisatie, ontwikkelingsniveau - ведение, знание, учёность, эрудицияeruditie, geleerdheid, kennis , schoolkennis, weten, wetenschappelijkheid - dirección (es) - corriente (es) - Call (en) - фанатизмdogmatisme, dweepzucht - фанатизмdweepzucht, fanatisme, geestdrijverij, geloofsijver, godsdienstijver, monomanie - консерватизмbehoudzucht, conservatisme, konservatisme - tegenbeweging - художественная литература - оттенокnuance, raffinement, subtiliteit, verfijning - главный вопросkernpunt - модное словечко, модное словоbuzzwoord, deskundigheid, deskundologie, expertise, modewoord - абракадабра, бессмыслица, заклинаниеabracadabra - чушьbul, hondenpoep, hondepoep, onzin - spoor - внешняя политика - antwoord, raad, rendement - преуменьшениеunderstatement - сарказм, сатираhekeldicht, hekelschrift, ironie, sarcasme, satire, schimpdicht, spot, spotdicht, spotschrift, spotternij, xeniën - ударная фразаrake slotzin - острота - case (en) - enigma, geloofsgeheim, kwelspreuk, mysterie, puzzel, raadsel - педантичностьboekengeleerdheid, geleerddoenerij, pedanterie, vitterij, waanwijsheid - красноречиеelocutie, elokwentie, eloquentie, flux de bouche, welbespraaktheid, welsprekendheid, zeggingskracht - jerga burocrática (es) - архаизмarchaïsme - ораторское искусствоelocutie, redekunst - вздор, чепухаbombast, fustein, gezwollenheid, hoogdravendheid, lyrisme, pathos, retoriek - technobabble (en) - краткостьbeknoptheid, bondigheid - перифраз, перифразаbepaling, omhaal, omschrijving, perifrase - плеоназмpleonasme - метафораbeeldspraak, metafoor - ругательствоbeëdiging, eed, gelofte, godslastering, krachtterm, vervloeking, verwensing, vloek - богохульство, профанацияgoddeloosheid, heiligschennis - разрешение, согласиеgoedkeuring, instemming, jawoord, toestemming - откровение, разоблачениеApocalyps, bekendmaking, onthulling, Openb., openbaarmaking, openbaring, revelatie, verkondiging - инсинуация, косвенный намек, намекinsinuatie - voice (en) - доброе предзнаменование, покровительство, предзнаменование - достойное отношение, честная сделка - merecido (es) - pago, recompensa (es) - потрясениеdeuk, klap, knak, knauw, slag - авария, катасрофа, неприятное происшествие, несчастный случай, несчастьеaccident, auto-ongeluk, ongeluk, ongeval - мученичествоlijdensweg, martelaarschap, martelarij, marteldood, martelgang, marteling - отделение, разрывverbreking - несчастный случай, несчастьеongeluk - катастрофа, трагическое событиеcalamiteit, catastrofe, conflagratie, drama, ellende, katastrofe, onheil, ramp, rampspoed, tragedie, tragiek, treurspel, wereldbrand - Богоявление, крещение, прозрение, явление божестваdriekoningen - уделfatum, fortuin, lotsbeschikking, lotsbestel, noodlot, providentie, voorbeschikking, voorbestemming, voorzienigheid - усовершенствованиеverbetering - calamiteit, cataclysme, catastrofe, ramp - регулированиеaanpassing, bijregeling, regeling - событиеevenement - noodgeval, snufje, snuifje - crisis (es) - Fall of Man (en) - fire (en) - повреждениеbeschadiging - революцияkentering, omlooptijd, ommekeer, ommezwaai, omslag, omwenteling, revolutie, staatsomwenteling - задержкаterugslag - Fall (en) - конфликтconflict - alejamiento, distanciamiento (es) - чувствительностьhyperesthesie, overgevoeligheid, sensitiviteit - аранжировка, компоновка, порядки, ситуация, соглашениеarrangement, ordening, rangschikking, schikking, situatie - gemeenschap, samenleving, society, wereld - перенаселенностьoverbevolking - нацияmassa - буржуазияbourgeoisie, burgerij, burgerstand, middengroep, middenklasse, middenstand - общинаgemeenschap - civilisatie, cultuur - generatie, geslacht, mensenleeftijd - ассортимент, множествоassortiment, collectaneum, mengeling, mengelwerk, sortering, sortiment, varia, verschot - corriente, curso, flujo, torrente (es) - кубизмcubisme, kubisme - расстояниеverte - блаженное состояние, блаженство, райdorado, eldorado, hemelrijk, idylle, lusthof, lustoord, mekka, nirvana, nirwana, paradijs, walhalla - потайное местоonderduikadres, schuiladres, schuilhoek, schuilplaats - убежищеschuilplaats - судьбаnoodlot - Hijo (es) - bloodaard, jakhals, lafbek, platbroek - специалистconnaisseur, deskundige, deskundoloog, expert, kenner, routinier, schatter, specialist, taxateur, taxatrice - ниггер, черномазыйmoor, neger, negerin, nikker, roetmop, zwarte - Tío Tom (es) - poor white trash, white trash (en) - кулиkoelie, loonslaaf - индеецindiaan, indiaanse - джон булльengelsman - англичанин, иммигрировавший в австралию, шпиц - Mick, Mickey, Paddy (en) - angloamericano (es) - Hun - консультант, советникadviseur, consulent, counselor, mentor, raadgever, raadsman, raadsvrouw - заёба, мерзавец, пидор, сука, сукин сынkankerlijer/mogool., klootzak, kreng, moederneuker , rotding, schoft - полномочиеmachtiging - деревенский парень, деревенщина, обожатель, пастушокboerenjongen, boerenjongens, herdersjongen, minnaar - головорез, хулиганagressieveling, bendelid, beul, branieschopper, breedbekkikker, bruut, bully, driftkikker, driftkop, druktemaker, dwingeland, gifkikker, heethoofd, herriemaker, herrieschopper, hooligan, houwdegen, ijzervreter, kemphaan, knokker, lawaaimaker, lawaaischopper, levenmaker, nozem, onmens, ordeverstoorder, praatjesmaker, punk, punker, punkie, rabauw, ruwe kerel, schoffie, straatjongen, straatschender, vandaal, vechtersbaas, vechtjas, vernielal, vernieler, voetbalvandaal, woesteling, wreedaard - малыш, младенецbaby, benjamin, pasgeborene, zuigeling - коллекционер, сборщикcollectioneur, verzamelaar - отказникdienstweigeraar, gewetensbezwaarde, T.E.G.-er, TEG'er, TEG-er - новичок, новоприбывшийbeginneling, broekje, groene, groentje, leeuwtje, melkmuil, nieuwkomer, vlasbaard - педикbussel, fee, flikker, Hagenaar, handjeklap, holtor, homoseksueel, kankerstok, mutsaard, peuk, poot, reetkever, rijs, rijsbos, saffie, shagje, sigaret, sjekkie, strootje, takkenbos, toverfee, Utrechtenaar - деревенщина - кафрkaffer - light (en) - máquina (es) - маэстроmaestro, maëstro, meester, schaakmeester - друг детстваmaatje, pin-up, speelgenoot, speelgenote, speelkameraad, speelmakker, speelmakkertje, vriendje, vrindje - силаgraad, macht, mogendheid - бутылка в полпинты, коротышка, половина пинтыonderkruipsel, prop - shiksa, shikse (en) - грешник, грешницаzondaar - государственный деятельpoliticus, politieker, staatsman, volksleider - bedrijfskosten, exploitatiekosten - прерогатива, привилегия, приработок, случайный доход, то, чаевые - утрата, ущербverlies - recaudo (es) - metralla, moneda suelta, pucho, suelta (es) - conspicuous consumption (en) - ухудшениеverarming, verslechtering - процесс изменения, развитиеevolutie, loop, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, verloop - malabsorption (en) - despliegue, florecimiento (es) - topproductie, topproduktie - ничего, ничто, нульganzeëi, nix, nul, nulteken - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - минимумbenedengrens, min., minima, minimum, ondergrens, vloer - полная горсть, пригоршняhandvol - налёт, оттенок, следыspoor, sporen, zweem - группа, кучка, пачкаbende, berg, boel, bom, bulk, bups, hoop, instroom, kluit, kwak, lading, macht, massa, partij, sandwich, schep, schuif, sjees, stapel, stelletje, stoot, troep, veelheid, vracht, zooi, zootje, zwik - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - ruimte - basis, fundament, grond, grondslag, grondstof, hoeksteen, hoofdbestanddeel, initia, ondergrond, pijler, substantie - bridge (en) - item - huidschilfer, vel, velletje - равновесиеbalans, evenwicht, waag - дружбаkameraadschap, vreindschap, vriendschap, vriendschappelijkheid, vriendschapsband, vriendschapsbanden - критический моментcrisis, crisissituatie, noodsituatie, noodtoestand - element (en) - окружающая среда, окружение, средаleefklimaat, leefmilieu, leefomgeving, leefomstandigheden, leefsfeer, leefsituatie, levensomstandigheden, milieu, omgeving, woonomgeving - равновесиеevenwicht - inclusión (es) - rechazo (es) - статус-кво, существующее положениеstatus-quo - natuur - верх, вершина, высшая степень, кульминация, последний крикhoogtepunt, summum, top, topconferentie, toppunt, uitschieter - случайcase, casus, geval - общественное положениеpositie, standing, status - положение, статусplaats - kampioenschap, kampioenstitel, titel - prioriteit, voorrang - subordinateness, subsidiarity (en) - жизнь, период деятельностиleven - порядокorde - peace (en) - анархия, хаосanarchie, chaos, regeringloosheid, wetteloosheid - столпотворение, шумgekkenhuis, heksenketel, tumult - incident - переворотaardverschuiving - холодная войнаkoude oorlog - разногласиеonenigheid - vrijheid - независимое состояние, независимость, самостоятельный доходzelfbeschikkingsrecht - polarisatie - безвыходное положение, тупикdood punt, impasse, pat, patstelling, schuifslot, stilstaan, vastlopen - alarmtoestand, crisis, crisissituatie, noodgeval, noodsituatie, noodtoestand - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - vitalidad (es) - dificultad (es) - dilemma - estrés, tensión (es) - hueso, problema, problemas (es) - признание, узнаваниеdankbetuiging, dankzegging, erkenning, herkenning - изоляционный материал, изоляцияafzondering, eenzaamheid, isolatie, isolement, teruggetrokkenheid - улучшениеverbetering - development (en) - неупотреблениеonbruik - реставрацияvernieuwer - важностьbelang - особое вниманиеnadruk - престижaanzien, prestige - анонимностьanonimiteit, naamloosheid - имена, имя, прославленность, славаbefaamdheid, beroemdheid, faam, glorie, naam, roem, roep, vermaardheid, verm aardheid - известность, репутацияbekendheid, beroemdheid, faam, naam, renommee, reputatie, roep, vermaardheid - репутацияfaam, naam, reputatie - репутация, славаbekendheid, beroemdheid, faam, renommee, reputatie, vermaardheid - мерзость, низость, приниженность, унижение, униженность, уничижениеdegradatie - декадентство, упадничествоdecadentie, dekadentie, teloorgang, verdorvenheid - властьforce majeure, gebied, heerschappij, machtsoverwicht, overhand, overmacht, overwicht - господство, доминирование, превосходство, преобладаниеforce majeure, hegemonie, meesterschap, oppermacht, overheersing, overmacht, suprematie - paramountcy (en) - гибельное влияние, отрава, погибель, проклятие, ядanathema, doem, maledictie, nemesis, vervloeking, vloek - невзгоды, негодность, страданиеellende, ellendigheid, jammer, malaise, misère, miserie - срочностьurgentie - давление, нажимaandrang, druk - заражение паразитамиhet vergeven zijn van, plaag - цельностьcontinuïteit, gaafheid, heelheid - завершённостьvolledigheid - полнота, цельностьgeheel - несовершенствоonvolmaaktheid - hamartia, tragic flaw (en) - судьба, удел, участьbestemming, fatum, lot, lotsbestemming, noodlot - процветаниеvoorspoed - успехsucces - бедствие, катастрофаkatastrofe, ramp - перебой, провалmislukking, storing - перспективаvooruitzicht - удобный случайaanleiding, gelegenheid, kans, mogelijkheid, ruimte - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureza (es) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - полная занятостьvolledige werkgelegenheid, voltijds werk - процветаниеprosperiteit, voorspoed, welstand, welvaren, welvarendheid - богатство, жирность, роскошьrijkdom, weelderigheid - богатство, деньги, маммонаmammon, rijkdom - неудовлетворительностьkreupelheid, slechte kwaliteit - бедность, необеспеченность, несостоятельность, нужда, скудность, скудостьbehoeftigheid, noodlijdendheid, pauperisme, penurie - continentie, gezondheidskunde, gezondheidsleer, hygiëne, zindelijkheid - безупречностьvlekkeloosheid - аккуратность, заведённый порядок, порядокorde, ordelijkheid - вьевшаяся грязь, грязьvuil, vuiligheid - гнусность, убогостьvuilheid - context, omstandigheid, perspectief, zinsverband - domein, gebied, sfeer, terrein, veld, vlak - competencia (es) - суровостьbarheid - обстановкаambiance, atmosfeer, klimaat, stemming - accent, toon - безопасность, надёжностьveiligheid - безопасность, надёжностьveiligheid - staatsveiligheid - защита, охранаbescherming - cs=Cyrl, f, опасность, угрозаdreiging, gevaar, levensgevaar, onraad, onveiligheid, perikel - levensgevaar - clear and present danger (en) - опасность, рискgevaar, nood, perikel, perikelen, risico - грозное предзнаменование, опасность, угрозаbedreiging, dreigement, dreiging, gevaar - исправностьconditie, vorm - illumination, light (en) - философский каменьsteen der wijzen - escoria (es) - капля, корпускула, тельце, частицаdeeltje, greintje, partikel, splinter - пылинка, пыльdope, harddrug, hard drug, hard-drug, mul, poeder, pruimtabak, stof - отходыafval, afvalstof, gruis - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - день приговора, день страшного суда, день суда, конец света, светопреставление, судный деньbijltjesdag, dies irae, doemdag, doemsdag, oordeelsdag - время, периодh, uur - век, период, эпохаtijdperk - подходящий моментgelegenheid - доля секунды, мигjiffy, jiffybag, knipoog, ogenblikje, onderdeel van een seconde, oogwenk, twinkeling - generación (es)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼