Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

básicamente, en el fondo, en esencia, esencialmente, fundamentalmentealapjában véve, alapvetően, lényegében - con sencillez, meramente, simplemente, únicamentecsakis, csupán, egyedül, egyszerűen - a máquina, automáticamente, maquinalmenteautomatikusan - alarmante, alarmantemente, de forma alarmante, horriblemente, horrorosamenteriasztóan - ampliamente, espaciosamente, extensamente, inmensamente, prolijamentemérhetetlenül - burdamente, chabacanamente, groseramente, indecentemente, rudamente, toscamente, vulgarmentedurván - considerablementeészrevehetően - completo, purotiszta - algo, algo así como, alrededor de, aproximadamente, casi, cerca de, digamos, globalmente, grosso modo, más o menos, sobre, unos, un pocokörül, közel, majdnem, megközelítően, mintegy, mondjuk, némileg, táján, többé-kevésbé - comparative, relative (en) - absolutely (en) - absolutamente, aún, completamente, completamente, totalmente, del todo, de remate, de todo, eliminado, enteramente, enteramente, completamente, perfectamente, plenamente, por completo, tanto, totalmentea leg ...bb, egészen, sokkal, teljesen - exclusivamentekizárólagosan - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - de forma imperfecta, imperfectamentehiányosan, tökéletlenül - a fondo, al máximo, completamente, completamente, hasta el máximo, completo, de cuerpo entero, de largo metraje, de largo metraje, de cuerpo entero, completo, extenso, extenso, hasta el máximo, plenamente, por completolegnagyobb mértékben, teljesen - only (en) - comilón, tragón, voraz, zampóntorkos - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - con ventajaelőnyösen - abundantebőséges - considerably, substantially, well (en) - well (en) - well (en) - jól - well (en) - abundante, eufórico, pródigo, profusobőséges - con urgencia, en serio, gravemente, muchísimo, muy, seriamente, severamentekomolyan - con malicia, mal, maliciosamentegonosz módon, haszontalanul, pajkosan - even, still, yet (en) - even (en) - aceptableelfogadható - constantemente, continuamente, siempremindig, örökké - always, forever (en) - a intervalos, aquí y allí, a ratos, a veces, de cuando en cuando, de tiempo en tiempo, de vez en cuando, ocasionalmente, otra vez alguna que, y allí aquíalkalmilag, alkalomadtán, hébe-hóba, hellyel-közzel, időnként, időről-időre, nagyritkán, néhanapján, térközökkel - convencionalmente - a pesar de todo, aun así, aún así, aunque, de todas formas, igualmente, no obstante, peroazért, de azért, mégis, mégsem, ugyanakkor - antes, en ese entonces, hasta ahora, hasta aquí, hasta hoy, hasta la fechaeddig, még eddig - hazaña, logro, proeza, realizaciónhőstett, tett - muy, realmenteigazán, nagyon - activoaktív - acrobáticoakrobatikus, artista - ahora mismo, en este momento, hace un momento, un momento haceéppen most - en un abrir y cerrar de ojos, en una escapada, instantáneamenteazonnal, pillanatnyilag - ágilfürge - pronto, tempranokorán - con frecuencia - pocas veces, raramente, raras veces, rara vezritkán - activo, en vigor, vigentecselekvő, érvényben van, hatályban - per se, tal como - enérgicamente, en tono enfáticonyomatékosan - igazán - homogeneización, igualación, nivelaciónkiegyenlítés, rendezés - claro, desde luego, naturalmente, por supuestopersze, természetesen - clearly (en) - active (en) - claramente, francamente, manifiestamente, sencillamente, simplementenyíltan, nyilvánvalóan, őszintén, világosan - aparentemente, a primera vista, en apariencia, ostensiblemente, por fuera, por lo visto, según parecelátszólag, ránézésre - inactive, passive (en) - específicamentekimondottan, külön is - afortunadamente, casualmente, fortuitamente, por casualidadszerencsére, szerencsésen, véletlenszerűen - record, track record (en) - desafortunadamente, desgraciadamente, infortunadamente, lamentablemente, por desgraciasajnálatosan, sajnos - chronic (en) - extraordinariamenterendkívül - copiosamente, demasiado, en exceso, excesivamente, extraordinariamentetúlságosan is - tarde o tempranoelőbb-utóbb - al cabo, al fin, al final, con el tiempo, finalmente, por fin, resultó quea végén, végre, végül is - ahora, ahora mismmo, ahora mismo, ahorita, con prontitud, en el acto, en el mismo momento, enseguida, en seguida, inmediatamente, instantáneamente, sin dudar, sin pensarlo, sin pensárseloazonnal!, futólépésben, mindjárt, mint a villám, tüstént - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - directamenteegyenesen - inagotablemente, incansablemente, infatigablementefáradhatatlanul, kimeríthetetlenül - adequate, equal (en) - fleetly, swiftly (en) - hasta ahora, por ahora, por el momento, provisionalmenteegyelőre, ez idő szerint - intolerablemente - abusively (en) - con habilidad, diestramente, hábilmenteügyesen - awfully, dreadfully, horribly (en) - muchonagyon - drásticamentedrasztikusan - en absolutoegyáltalán - de ninguna manera, de ningún modoegyáltalán nem, semmi esetre sem - éxitosiker - exhaustivo - directamente, horizontalmenteelnyúlva - indirectamenteközvetve - bastanteennyi, annyi, mennyi?, rengeteg - corte, fallo, fracaso, suspensobukás, kudarc, meghibásodás - bruscamente, de pronto, de repente, precipitadamente, repentinamentehirtelen, váratlanul - desacierto, equivocación, error, fallo, falta, gazapo, yerrotévedés - hábilügyes - al final, al fin y al cabo, finalmente, para terminar, por fin, por remate, por últimovégezetül, végül - duraderamente, establemente, perdurablemente, sólidamente - advantageous (en) - descuido, omisión - buñuelo, cagada, cantada, cante, chapucería, chapuza, error garrafal, gazapatón, gazapo, metedura de pata, patinazo, patochada, pifiabaklövés, hiba - desliz, mal paso, metedura de pata, paso en falso, patinazo, plancha, solecismobaklövés - débilmentegyengén - a la buena de Dios, al albur, a la ventura, al azartalálomra, véletlenül - casi, poco menos que, por poco, prácticamentejóformán, majdnem, szinte, többé-kevésbé - en su mayoría, más que nada, principalmente, sobretodo, sobre todofőként, főleg, mindenekelőtt, mindenekfelett, többnyire - brazenly (en) - afectuosamente, amorosamente, cariñosamente, con cariño, ingenuamente, tiernamentegyengéden, szeretően - abiertamente, manifiestamente, públicamentenyilvánvalóan - con toda seguridad, indudablemente, seguramente, sin duda, sin duda algunakétségtelenül - con pasividad, pasivamentepasszívan - con desdén, con desprecio, desdeñosamente, despreciativamente, lleno de desdén, lleno de desprecio, lleno de menospreciomegvetően - comically (en) - de manera engañosa, engañosamente - especialmente, particularmentesajátosan, személy szerint - aprisa, rápidamentegyorsan, rohamosan - categóricamente, incondicionalmentefeltétel nélkül, határozottan - al infinito, eternamente, inmortalmente, para siempre, perpetuamentemindörökké, örökérvényűen, örökké, örökkévalóan, örökkévaló módon - para siempre, permanentemente, por siempre jamásállandóan - provisionalmente, temporalmenteátmenetileg, ideiglenesen - de improviso, desesperadamente, de súbito, improvisadamente, inesperadamente, súbitamenterögtönzött - continuamente, incesantemente, persistentemente, sin cesarállandóan, folyamatosan - marginalmente - peligrosamenteveszélyesen - enérgicamente, valientemente, vigorosamenteenergikus - definitivamente, de una vez, de una vez para siempre, de una vez por todasdöntően, egyszer s mindenkorra, meggyőzően - de manera afligida, deplorablemente, lamentablemente, lastimeramente, lastimosamente, tristementeelhagyatottan - afar (en) - con delicadeza, delicadamente, exquisitamente, tenuementefinoman, kiválóan - sin demora, sin dilaciónrögtön - con velocidad, de prisa, inmediatamente, rapidamente, rápidamente, rápidogyorsan - comúnmente, con asiduidad, generalmente, habitualmente, normalmente, por lo común, por lo general, por norma, por norma/regla generaláltalánosságban, megrögzötten, rendes körülmények között, rendszerint, szokásos, szokásos/megszokott módon - hace poco, recientemente, últimamentea napokban, az utóbbi időben, mostanában - irregularmenteszeszélyesen - gradualmente, paulatinamente, poco a pocofokozatosan - acá, a casa, ahí, hacia acáeljössz...?, erre, ide - adecuado, apto, bueno, cualificadoalkalmas, jól - békés - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - ínfimagyatra - adentro, dentro, en el interiorbenn, bent - internacionalmentenemzetközileg - reciénfrissen, nemrég - de nuevo, más, otra vezismét, még egyszer, megint, újra - inalterablemente, invariablementemindig - mechanically (en) - preferentemente, preferiblementeinkább - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - consistentemente, sistemáticamentekövetkezetesen, módszeresen, rendszeresen - so, thus, thusly (en) - enormemente - sin vidaélettelen - característicamente, típicamentejellegzetesen - globalmente, omnímodamente, universalmenteglobálisan - sin precedentepélda nélkül álló - místicamente - análogamente, del mismo modo, igualmente, parecido, semejantemente, semejanzahasonlóan, hasonlóképpen - secundariamente - adecuado, correcto, justohelyes, megfelelő - especialmente, notablementejelentősen, nevezetesen - con intensidad, con mucha atención, de alto coeficiente laboral, intensivamente, intensivo en mano de obraalaposan, behatóan, intenzíven - adecuadamente, apropiadamente, aptamente, aseadamente, bien, como corresponde, como es debido, convenientemente, debidamente, decentemente, decorosamente, indicado, sin inconvenientemegfelelően - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente - episodically (en) - fabulosamente, fantásticamente, fantástico, imaginariamentefantasztikusan, meseszerűen - feverishly (en) - acomodable, adecuado, apañado, apropiado, apto, bueno, conveniente, cualificado, indicado, oportuno, propioalkalmas, értelemszerű, megfelelő - incomprehensiblemente, incomprensiblemente - encarecidamente, expresamente - superficialmentefelületesen - con maldad, cruelmente, malvadamentebűnösen, gonoszul, rosszul - ¿verdad?, a buen recaudo, a salvo, claro, con certeza, con seguridad, con toda seguridad, de confianza, definitivamente, seguramente, seguro, sin dudabizonyára, biztosan, feltétlenül, föltétlenül, határozottan, hogyne, hogyne!, valóban - sufficiently (en) - bastante, suficienteelég, eléggé, elégséges - insuficientemente - so (en) - so (en) - so (en) - manejo, manipulaciónkezelés, manipuláció - fácilmentekönnyedén, könnyen - actually, really (en) - artero, astuto, malicioso, mañoso, pícaro, poco fiable, sospechoso, tramposo, traviesofurfangos, gyanús, ravasz, sunyi - a fin de cuentas, considerándolo todo, en conjunto, en general, teniéndolo todo en cuenta, tomando todo en consideraciónegészében véve, mindent összevéve - diserto, elocuentearanyszájú, ékesszóló, elokvens - con emoción, febrilmenteizgatottan - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletamente - certeramente, con exactitud, con precisión, detalladamente, detenidamente, exactamente, justamente, precisamente - descarado, desvergonzadopimasz - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - relativamentearánylag, viszonylag - fácilmente - considerablemente, de forma notableszemmel láthatóan - con seriedad, en serio, gravemente, seriamentekomolyan - a buena hora, a su debido tiempo, a su tiempo, a tiempo, con tiempo, con tiempo de sobra, en buen momento, en el momento oportuno, en su día, en su tiempo, en tiempo, tempranokellő időben - a tiempo justo, en el momento crítico, en el último momento, justo a tiempoa legjobbkor - atractivo, atrayente, encantador, interesantecsinos, vonzó - off the cuff (en) - cautivador, encantador, encantadora, fascinante, hechiceroelbűvölő, lenyűgöző - a la inversa, al contrario, al revés, por el contrario, todo lo contrario - atractivo, atrayente - encantadorelbájoló, megnyerő - a la letra, al pie de la letraszó szerint - con valentía, imponentemente, valientementebátran - profundamentemélységesen - ansiosamente, ganosamente, impacientementetürelmetlenül - pacientementetürelmesen - estúpidamente, inconsideradamente, irreflexivamente, sin pensar, tontamenteostobán - con creatividad, creativamentealkotó módon - radicalmentegyökeresen - concienzudamente, escrupulosamente, meticulosamenteaggályoskodva, lelkiismeretesen - excepcionalmentekivételesen - puramenteszűziesen, tisztán - con esmero, hábilmente, limpiamenterendesen - vigorosamenteéleterővel - clearly, distinctly (en) - excelentementekiválóan - espléndidamente, estupendamente, magníficamente, maravillosamente, muchísimocsodálatosan, pompásan, rettenetesen - impeccably (en) - desabridamente, inexpresivamente, suavementeszelíden - sobriamentejózanul - audazmente, con valentíamerészen - agradablementejól, pontosan, szépen - acogedoramente, agradablemente, cómodamente, íntimamentelakályosan - agotado, inasequiblebeszerezhetetlen - correspondientemente - con inteligenciaokosan, ügyesen - públicamentea nép körében - intelectualmente - reacciónreagálás - exageradamentetúlzottan - orgullosamente, ufanamentebüszkén - solemnementekomolyan, ünnepélyesen - torpementeügyetlenül - de manera ordinariaközönségesen - intensamenteerősen - espontáneamenteönként, saját jószántából, spontán módon - atroz, feo, horrible, horroroso, poco hermosofélelmetes - alarmante, horroroso, temeroso, temible, temido, terrible, terríficoborzasztó, félénk - cominero, meticulosamente - amenazador, amenazante, imponente, severofélelmes, fenyegető - desgarbadamente, embarazosamenteügyetlenül - triunfalmente - de pesadilla, de punta que pone los pelos, escalofriante, espeluznante, estremecedor, horripilantehajmeresztő, lidérces, vérfagyasztó - szabályosan - alarmante, asustadizo, horripilanteijedős, ijesztős, rettenetes - temiblemerész - en el mejor de los casos, idealmente, perfectamenteeszményien, ideálisan - aniñadamente, como una niña, como un niño, puerilmentegyermekien - de muy mal gusto, macabro, morboso, negrohátborzongató, ízléstelen - incorrectamentehelytelenül - atentamente, cuidadosamente, escrupulosamente, minuciosamente, puntualmentefigyelemmel, figyelmesen - enormemente, tremendamentenagyon, rendkívül, roppantul - generosamente, liberalmenteliberálisan, nagylelkűen - con facilidad, fácilmente, sin dificultad, sin esfuerzokönnyedén - en detallerészletesen - cierre, conclusión, finalizaciónbefejezés - adecuadamente, cómodamente, convenientementekényelmesen - inoportunamente - abstractamente, abstractivamente, en abstractoszórakozottan - obstinadamentecsökönyösen - victoriosamentegyőztesen - cuerdamente, prudentamente, prudentemente, sabiamente, sensatamentebölcsen, okosan - imprudentemente, neciamente, tontamenteoktalanul, ostobán - despiertamente, inteligentemente, vivamenteértelmesen - de manera intelegible, inteligiblementeérthetően - aristocráticamentearisztokratikusan - con diplomacia, diplomáticamentediplomatikusan, tapintatosan - debacle, desastre, fiasco, fracasokudarc - indefinidamentekorlátlan v. bizonytalan időre - bien, con razón, correctamente, justohelyesen, pontosan, szorosan - caritativamente, humanamentekönyörületesen - perezosamentelomhán - presuntuosoelbizakodott - a la carrera, apresuradamente, con prisa, deprisa, precipitadamente, rápidamentegyorsan, sietősen, sietve - satíricamente - librementebőkezűen, szabadon - espiritualmentelelkileg - borrosamente, confusamente, débilmente, indefinidamente, indeterminadamente, indistintamente, nebulosamente, sin precisión, vagamentebodrosan, bolyhosan, homályosan - duraderamente, inquebrantablemente - esporádicamente - asombrosamente, pasmosamente, sorprendentementebámulatosan - abundantemente, abundosamente, copiosamente, en abundancia, pródigamente, profusamentebőségesen, bőven - aburrido, tediosamenteunalmasan - supremamentelegjobban, legteljesebben - espléndido, guapísimo, hermoso, magnífico, maravilloso, precioso, vistosonagyszerű, pompás, ragyogó - pulchritudinous (en) - amablemente, cortésmente, educadamente, urbanamenteudvariasan - encantadorelragadó - desatentamente, descortésmente, groseramente, maleducadamente, sin modalesdurván, gorombán, udvariatlanul - admirablemente, loablementedicséretre méltó módon - agradablemente, amablemente, gratamente, íntimamente, placenteramente, simpáticamenteélvezetesen, kellemesen - unpleasantly (en) - amistosamente, cordialmente, efusivamenteszívélyesen - afablemente, amablemente, amistosamene, bondadosamente, con buen humor, con misericordia, genialmente, graciosamente, simpáticamentebarátságosan, jóindulatúan, kedélyesen, kedvesen, udvariasan - explícitamente, inequívocamente, unívocamente - al último momento, apenas, por los pelos, por muy poco, por poco, por un pelocsak egy hajszálon múlt, épphogy - agradable, amable, bondadoso, simpáticokedves - fielmentehűségesen, megbízhatóan - óptimolegkedvezőbb, optimális - anormalmente, diferentementerendellenesen - perennemente - agradablementepompás - fondly, lovingly (en) - interiormente, internamentebelsőleg, belül - favorablamente, favorablementeelőnyösen, kedvezően - adversamente, desfavorablemente - mejoradormegjavító - irónicamente, lacónicamente, secamentelakonikusan, szárazon - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - vagamentehatározatlanul - ampulosamente, con pompa, pomposamentenagyképűen - mejora, mejoramientojavulás - adelanto, fomento, progreso, promociónfejlődés, haladás - acérrimamente, constantemente, firmemente, obstinadamente, persistentemente, tenazmentekitartóan - eficazmente, eficientemente, expeditivamenteeredményesen, hatékonyan - tragically (en) - siniestramentevészjóslóan - con motivo, con razón - creídamente, engreídamente, impúdicamente, indecentemente, inmodestamenteelbizakodottan - irresistiblementeellenállhatatlanul - duramente, estrictamente, rígidamente, rigurosamente, severamenteegyszerűen, keményen, komolyan, pontosan, szigorúan, zordan - autoritariamente, con autoridad - corrección, enmienda, rectificaciónbüntetés, helyesbítés, kijavítás - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - con ferocidad, ferozmentevadul - sangriento, sanguinariovérszomjas - reformamegújulás, reform - embellecimiento - clásicamente - obscuramente, oscuramentehomályosan - audaz, impávido, impertérrito, intrépido, osadobátor, merész - horrifyingly (en) - artísticamenteművésziesen - en especial, en particular, especialmente, particularmentekülönösen - actualización, modernización, remozamientokorszerűsítés - análogamente, semejantemente, uniformementeegyformán - enduringly (en) - descaradamenteégbekiáltóan - degradación - por antonomasia, por excelencia - alentado, animoso, ardido, arrestado, bizarro, resuelto, valiente - estéticamente - horriblementemegdöbbentően - valientebátor - félénk - contaminación, poluciónbeszennyezés, megfertőzés - asombradizo, asustadizo, huraño, medroso, miedoso, temerosonyúlszívű - félénk - pusilánimebátortalan, félénk - abyectamente, abyectonyomorultan - altivamente, arrogantemente, desdeñosamente, despectivamenteöntelten - arrojadamente, atrevidamente, audazmente, bravamente, denodadamente, esforzadamente, valerosamente, valientemente - ávidamentemohón - enamoradamente - asiduamente, constantemente, diligentemente, sin disminuir - con astucia, con perspicacia, sagazmenteeszesen, okosan - en broma, pícaramentecsintalanul - austeramente, duramente - acuciadamente, acusiosamente, ansiadamente, ansiosamente, avaramente, avariciosamente, avarientamente, ávidamente, codiciosamente, con avaricia/codicia, con avidez, con muchas ganas, glotonamente, rapazmentekapzsin, pénzsóváran - benignamentejóindulatúan - abruptamente, bruscamentekereken, nyersen, nyíltan - boorishly (en) - bizarramente, dadivosamentre, generosamente, liberalmente, pródigamente - activamente, ágilmente, gallardamente, rápidamente, rápidofürgén - continuamente, incesantemente, sin cesar, sin interrupción, sin pararfolyamatosan, folytonosan, szüntelenül - interminablemente - testarudomakacs, nagyképű, önfejű - alocadamente, arrebatadamente, atronadamente, desaliñadamente, descaradamente, descuidadamente, despreocupadamente, desvergonzadamente, imprudentemente, indiferentemente, irreflexivamente, negligentemente, no concienzudamente, no cuidadosamente, no meticulosamente, sin pensargondatlan, gondatlanul - churlishly, surlily (en) - coloquialmente, informalmenteceremónia nélkül, fesztelenül, köznyelven, nem előírásosan - sosegadamente - adaptaralkalmazkodik, hozzáalkalmaz - con suficienciaönelégülten - exhaustivamenteátfogóan - brevemente, con concisión, cortamente, en definitiva, en pocas palabras, en resumen, en resumidas cuentas, en total, en una palabra, para abreviar, resumidamente, totalegyszóval, pár szóval, röviden, tömören - cínicamentecinikusan - altivamente, con condescendencia, de forma paternalista, desdeñosamenteleereszkedően - con confusión, confusamentezavarosan - consequentially (en) - constructivamente, constructivoépítően - a sangre fría, con calma, despreocupadamente, fríamente, tranquilamentehűvösen, közömbösen - de manera improbable, improbablemente, increíblemente, inverosímilmentehihetetlenül, ki van zárva, lehetetlen - creíblemente, de manera creíble, de manera plausible, plausiblemente, verosímilmentehitelt érdemlően - enigmáticamente, misteriosamenterejtélyesen, titokzatosan - incontable, innumerable, montones de, muchísimos, sin número, un sinfín demegszámlálhatatlan, számtalan - deliciosamenteelbűvölően - a lo mejor, es posible, posiblemente, quizás, tal vez, a lo mejor, es posibleláthattam volna - absurdamente, disparatadamente, insensatamenteképtelenül - coqueteando, coqueto, flirteando - infamemente, innoblemente, vilmentealantas/aljas módon - circunstanciado, detallado, extenso, minucioso, pormenorizado, prolijorészletes - odiosamenteutálatosan - apresurado, poco profundo, poco serio, rápido, superficialfutólagos - diabólicamente, terriblementeördögien, pokolian - bajamente, de manera despreciable, de manera infame, infamemente, mal, malamente, mezquinamente, ruinmente, vilmentemegvetendően - diametralmentehomlokegyenest ellenkező - afanadamente, afanosamente, asiduamente, con diligencia, diligentemente, estudiosamente, laboriosamenteszorgalmasan - desabridamente, desagradablemente, secamentekellemetlenül - deshonrosamente, deshonroso, ignominiosamente, infamemente, sin fama, sin gloria, vergonzosamenteméltatlanul, szégyenletesen, szégyenteljesen - abiertamente, cándidamente, francamente, sinceramente, susceptiblenyíltan, őszintén - disinterestedly (en) - fielmente, lealmente - deslealmente, infielmentehűtlenül - proporcionalmentearányosan - respetuosamente, reverentementetisztelettudóan - irrespetuosamente, irreverentementetiszteletlenül - dogmáticamentedogmatikailag - central (en) - distraídamente, soñadorálmodozón - con éxtasis, con mucho entusiasmo, exaltadamenteelragadtatottan, elragadtatva, lelkesen - espeluznantemente, horripilantemente, misteriosamentehátborzongatóan - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - hullám - de forma egoísta, egoístamente, interesadamenteönző módon - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - eruditamente - de manera evasiva, evasivokitérően - con regularidad, regularmenteszabályosan - desigualmenteegyenlőtlenül - excesivamente, exorbitantementetúlzottan - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - ablandamiento, alivio, atenuación, mitigación - descanso, distensiónenyhülés - apertura, expansión, liberalización - familiarmentebizalmasan, meghitten - fanáticamentefanatikusan - impecablementehibátlanul - flabbily (en) - de manera inflexible, inflexiblementehajlíthatatlanul - enérgicamenteerőszakosan - desarrollarse - formidable - característica, característico, distintivojellemző, megkülönböztető, tipikus - gluttonously (en) - resplandecientementeragyogóan - gratuitously (en) - crasamentekeservesen - grotescamentekülönös módon - a regañadienteskelletlen - clarohalvány - armoniosamenteharmonikusan - imprudentementeelhamarkodottan, meggondolatlanul - atrevidamente, audazmente, temerariamentevakmerően - cruelmente, despiadadamente, insensiblementeszívtelenül - heroicamentehősiesen - horriblemente, horrorosamentecsúnyán - higiénicamentehigiénikusan - unificación, uniónegyesítés, egyesülés - reunificación, reunión - inútilmente, ociosamente, perezosamente, vanamentedologtalanul, lustán - alteración, brecha, claro, interrupción, intervalo, laguna, paréntesis, pausa, trastornofélbeszakítás, közbejött akadály, megszakítás, széthullás, zavarás, zavaró körülmény - imperativamente, imperiosamente - con descaro, descaradamente, impertinentemente, insolentementehetykén, pimaszul, szemtelenül - alborotadamente, impetuosamente, impulsivamenteféktelenül, impulzívan - absolutamente, en todo caso - imprudentementemeggondolatlanul - incomparablementeössze nem hasonlítható módon - discretamente - descontaminación - indolentemente - industriously (en) - ingeniosamenteleleményesen, találékonyan - inherentementeeredendően - inoportunamente - acertadamente, apropiadamente, oportunamenteidejében, jókor, kapóra - insidiosamente - esquematizar, simplificaregyszerűsít, leegyszerűsít - con entusiasmoélesen, keményen - con gran dificultad, laboriosamentenehezen - lánguidamentebágyadtan - languishingly, languorously (en) - indecentemente, obscenamente - absurdamente, caricaturescamente, grotescamente, irrisoriamente, ridículamente, ridículametelehetetlenül, nevetségesen - con clemencia, con complacencia, indulgentementeelnézően - facilitar, suministrarmegszervez, nyújt, organizál, szervez - bien definido, limpio, neto, precisoéles, tiszta - impecable, inmaculado, sin manchamakulátlan, szeplőtelen, szeplőtlen, tiszta - lúgubremente, siniestramente - augustamente, majestuosamenteméltóságteljesen - explotaciónkihasznál - drippily, mawkishly (en) - insultos, malos tratos, maltratamiento, maltrato, molestiarossz bánásmód - persecuciónüldözés, üldöztetés, zaklatás - caza de brujasboszorkányper, boszorkányüldözés - desapiadadamente, despiadadamente, implacablemente, inexorablemente, inflexiblemente, sin amor, sin compasión, sin corazón, sin piedad, sin remordimientosirgalmatlanul, könyörtelenül - macartismo - abracadabrante, desconcertador, desconcertante, pasmoso - minuciosamentepillanatonként - milagrosamente, prodigiosamente - translúcido, transluciente, traslúcido, traslucienteáttetsző - miserablemente, tristementegyatrán, szánalmasan - escapismo, evasión, evasionismolégvárépítés - monótonamenteegyhangúan - túrbidoiszapos, zavaros - lechosotejszerű - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - agudo, agudo, perspicaz, astuto, inteligente, perspicazkörmönfont, ravasz - close, near, nigh (en) - objetivamenteelfogulatlanul, tárgyilagosan - servilmente, sumisamentealázatosan, szolgaian - opulentamentedúsgazdagon - ostentosamentehivalkodóan - enveloping (en) - íntimo, próximokebelbarát, közeli, meghitt - pertinently (en) - cachazudamente - pithily, sententiously (en) - deplorablemente, lamentablementesajnálkozó módon, szánalmasan - inútilmenteértelmetlenül, laposan - pretencioso - unpretentiously (en) - lindamentecsinosan, kedvesen - prosaicamenteprózaian - débilmente, escaso, flojamente, pobre, pobrementeapró - de manera extraña, excéntricamente, extrañamentefurcsán, különösképpen - con calma, plácidamente, relajadamente, reposadamente, serenamente, silenciosamente, sosegadamente, tranquilamentebékésen, csendesen, derűsen, nyugodtan - befejez - relevantly (en) - decentemente, de manera digna de alabanza, honorablemente, honoríficamente, honrosamente, meritoriamentedicséretre méltóan - reverentially, reverently (en) - robusztus - amplio, espaciosotágas - apretado, estrecho, menudoszoros - cómodo, confortable, relajado, tranquilokényelmes - inquietantenyugtalanító - sensualmente, voluptuosamenteérzékenyen - sensualmenteérzékien - serenamente - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - básico, de base, definitivoszabványos - ügyes - excepcional, extraordinario, particularkivételes, rendkívüli - poco común, raro - szokatlan - acostumbrado, común, habitual, usualrendes, rendesen, szokásos - acostumbrado, costumbre, de costumbre, hábito, habitualmegszokott, szokásos - corrienteátlagos - asquerosamente, sórdidamente, suciamentepiszkosan - especial, específico, particularkonkrét, speciális - respectivosaját - külön, különálló - elocuente, expresivo, reveladorkifejező - sin expresiónkifejezéstelen - szigorú - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - agradablemente, agradablemente, gentilmente, con encanto/gracia, dulcemente, gentilmenteédesen - tácitamente - por telégrafo, telegráficamente - tiernamentegyengéden - según la tradición, tradicionalmentehagyományosan - competente, eficienteeredményes - quejumbrosonyafogó, panaszkodó - protestador, protestanteprotestáns - unbearably (en) - estimularserkent - completoteljes - abiertamente, completamente, francamente, incondicionalmente, totalmentefenntartás nélkül, őszintén - exhaustivokimerítő - totalössz-, teljes - indignamenteméltatlanul - incomplete, uncomplete (en) - útilmentehasznosan - valientementebátran - vehementemente - asquerosamente, despreciablemente, infamemente, vilmentehitvány módon/módra - con voracidad, vorazmente - enciclopédicoenciklopédikus, lexikális - plenarioplenáris, teljes - wholeheartedly (en) - graciosamente, ingeniosamenteszellemesen - accessible, approachable (en) - aflojar, aflojarse, aligerar, aliviar, laxar, mitigar - si, sími több, sőt - conyugalmente - dingily, grubbily, grungily (en) - especialmentekülönlegesen - al instante, de inmediato, inmediatamente, instantáneamente, yaazonnal - derechamente, derecho, directamente, en línea recta, todo derechoegyenesen - conciso, resumidotömör - aforístico, epigramáticoepigrammatikus, rövid - compacto, en resumen, sucintokompakt, rövid, tömör - brusco, conciso, corto, lacónico, lapidario, seco, sucintokurta, lakonikus, szófukar, szűkszavú - interminable, prolijo, verbosohosszadalmas, hosszúlélegzetű, terjengős - eróticamente - desmadre, destrucción, estrago, estragos, marabunta, tala, zafarranchopusztítás - agitación, algarabía, barbulla, batahola, follón, greguería, griterío, jaleo, protesta, tormenta, trastorno, tumulto, vocería, zalagarda, zambeque, zaragatafelfordulás, hűhó, zsivaj - agitación, aglomeración, ajetreo, animación, apiñadura, apiñamiento, apretujón, apreturas, atropello, barullo, bulla, bullicio, conmoción, movimiento, ruido, tejemaneje, tráfago, trajínkavarodás - abarrotado, atestado, atestado, lleno hasta los topes, abarrotado, concurrido, hasta los topes lleno, superpobladotúlzsúfolt, zsúfolt - incongruenteössze nem illő - boludez, ganga - profaned, violated (en) - service (en) - big, large, prominent (en) - chillón, evidente, flagrante, llamativoégbekiáltó, kirívó, szembeszökő - asunto inconcluso - constant (en) - recurrente, renovado, repetido, repetitivoismételt, ismétlődő, visszatérő - esporádicoszórványos - know (en) - argumentador, discutidorvitakedvelő - know (en) - convencionalhagyományos - conventional (en) - estrafalario, estrambótico, extraña, extraño, extravagante, rarobizarr - dificultad, disgusto, problema - considerabletekintélyes - considerableészrevehető - insignificant, undistinguished (en) - confundir, hacer tropezarösszetéveszt - caballeresco, caballeroso, galanteudvarias - brusco, duro, mordazdurva, nyers - descortés, incivil, malcriado, maleducado, mal educadofaragatlan, modortalan, neveletlen, udvariatlan - creíblehihető - increíblehihetetlen - duro, hirviendo, incisivo, mordazcsípős, metsző - apurado, crítico - grave, seriofontos, komoly, súlyos - crucial, important (en) - anticuadoelavult, idejétmúlt - obsolescenteelavulófélben levő - malditoátkozott - cojo, destartalado, desvencijado, inestable, inseguro, ruinoso, tambaleantedüledező, rozoga - chabacano, craso, flagrante, grande, grosero, ordinario, vulgardurva, közönséges, ordenáré, trágár, vulgáris - formal, sereno, serio, sosegado, tranquilohiggadt, megfontolt - undefined, vague (en) - primary (en) - indudable - exigenteigényes, sokat követelő - riguroso, severoszigorú - apremiante - arbitrario, seleccionado al azarönkényes - calcular, estimar, prever, pronosticarkiszámít - de confianza digno, digno de confianza, fiablemegbízható - desviación - dependent (en) - peccata minutagyarlóság, kis hiba - independientefüggetlen - derroche, prodigalidadpazarlás, szertelenség - desirable (en) - jugada suciacsalás, gaztett - apetecedor, apetecible, apeticible, codiciable, deseable, envidiableirigylésre méltó - cualidad de sacrílego, profanación, profanamiento, sacrilegioszentségtörés - preferente, preferiblekívánatosabb - porno, pornografía, sicalipsispornográfia - pay (en) - envy, invidia (en) - arduo, denso, difícil, dificultoso, duro, fastidioso, pesado, problemáticonehéz - cólera, enfado, enojo, ira - gluttony, gula, overeating (en) - delicadonehezen kezelhető - serious (en) - difícil, inoportuno, molesto, problemáticoaggasztó, fárasztó, nyugtalanító - cómodo, fácil - básico, elemental, mero, puroelemi, merő, tiszta - meloso, zalamerohízelgő - aplicado, asiduo, constante, diligente, hacendoso, trabajadorszorgalmas - incansable, infatigablefáradhatatlan - negligentehanyag, nemtörődöm, pontatlan - directo - marcaje - good (en) - selectivo - indistintonem világos - general (en) - aventura, contingencia, despeñadero, en peligro, peligro, riesgokockázat, veszély - dominante, predominantetúlsúlyban levő, uralkodó - muy finoéles - defensa, guardiaerősítés - changing, ever-changing (en) - incipientekezdeti - szembesít - de buen rendimiento, eficaz, eficiente, llamativo, logrado, vistosohatásos, hatékony, hathatós - agotador, delicado, deslomador, difícil, dificultoso, duro, duro, penoso, embarazoso, laborioso, penoso, pesado, tirantekimerítő, nehéz - fatigosoerős - facile (en) - alterne, promiscuidad, promiscuidad sexualkeveredés, szabad szerelem, szexuális szabadosság - economic, economical (en) - expeditivo, que ahorra tiempogyors - drástico, radicaldrasztikus - exclamatoriokiáltó - szilárd - desmañado, torpe, torpe del nacimientoesetlen, félszeg - exportable - entusiasmado, entusiasta, entusiásticolelkes - ávido, entusiasmado, entusiasta, ilusionado, impacientebuzgó, lelkes, mohó - adular, dar coba a, favorecer, halagar, lisonjearhízeleg - explícito, inequívoco, unívoco - esotéricorejtett értelmű, titokzatos - abstrusonehezen érthető - aecanomisztikus, titkos hatású - exotéricoelőképzettség nélkül - básico, elementalalap- - eufemísticoenyhítő, eufemisztikus, szépített - aproximado, aproximativo, esbozado, globaldurva, hozzávetőleges - free, liberal, loose (en) - pasmoso - abuso, desaprovechamiento, mal uso, uso incorrectohelytelen felhasználás - cara, carodrága - caro, costosodrága, költséges - overpriced (en) - asequible, baratísimo, barato, económico - capitalización - crédulo, inexperto, novato, verde, verde, novatotapasztalatlan - aclarar, dilucidar, elucidar, esclarecer, poner en claromegmagyaráz, tisztáz - interior, íntimo, profundotitkos - equitativo, justoigazságos - ismeretlen - anticuado, antiguo, desfasado, pasado de modaantik, divatjamúlt, elavult, ódivatú, régimódi - pasado de moda, pobre - de clase alta, gente bienelegáns, puccos - inmediata, inmediato, instantáneoazonnali - melindrosokényes - delicado, exigente - rechoncho, regordete, rellenopufók - corpulento, metido en carnes, obesa, obesoelhízott, kövér - anguloso, chupado, demacrado, descarnado, escuálido, esquelético, flaco, huesudocsontos, girhes, sovány, szikár, vézna - clasificación, disposición, orden, ordenamiento, organización, tramitaciónmegszervezés, szervezés - reduplicaciónismételgetés, ismétlés - copiado, mimetización, traslaciónmásolás - reproducciónszaporodás - ahínco, constancia, insistencia, perseverancia, persistencia, tenacidadállhatatosság, kitartás - básico, fundamentalalapvető - rito, ritualszertartás - en forma, salubre, sanoegészséges, természetes - sanofizikailag erős - acentuar, destacar, enfatizar, realzar, subrayaraláhúz, hangsúlyoz, hangsúlyoz vmit - fosilizado, petrificado - acentuar, destacar, enfatizar, poner el énfasis en, realzar, recalcar, subrayaraláhúz - intransigentemeg nem alkuvó - extranjero, extraño - ceremoniososzertartásos - desahogo, descanso, en reposo, holganza, huelga, relajo, relax, reposo, solaz, tranquilidadnyugalmi állapot - good, well (en) - abstinenciatartózkodás - fatalvégzetes - libreszabad - occasional (en) - fresh (en) - recientefriss - afable, amable, amistoso, bueno, cordial, formidable, genial, simpáticobarátságos, szívélyes - cejijunto, ceñudobozontos szemöldökű - fértil, productivotermékeny - colapsado, congestionadozsúfolt - mere (en) - such, such that (en) - específicokülönleges - local (en) - technical (en) - obediencia, respeto - considerable, dadivoso, desprendido, generoso, liberal, pródigobőkezű, nagylelkű, pazarló, tekintélyes - munificente, pródigoadakozó, bőkezű, nagylelkű - desgobierno, mala administración, mala dirección, mala gestiónösszhangtalanság, rossz igazgatás, rossz kormányzás - humilde, malhumorado, malo, pobrealávaló, egyszerű - pobrísimo - big, large, magnanimous (en) - jól - sintético - agradable, beneficioso, bueno, en buenas condiciones, en forma, sano, satisfecho, contento, útilboldog, élvezetes, ép, hasznos - gratokellemes - adecuado, cómodo, conveniente, conveniente, cómodoalkalmas - apaciguamiento, satisfacciónkibékítés, megbékítés - horriblepocsék - aplacamiento, conciliación, propiciación - negative (en) - amable, buena, buenoésszerű, jó, kedves - white (en) - sötét - demoniaco, diabólico, impío, indebido, irreverente, ofensivo, profano, satánica, satánico, ultrajanteördögien gonosz, pokoli, szentségtörő - diabólico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - atrabiliario, cabreado, de mal humor, enfadado, enojadizo, enojado, gruñón, irritado, malhumorado, mal humor deingerlékeny, ingerült, zsörtölődő - malhumoradoingerlékeny - amargado, amenazador, áspero, gruñón, hosco, huraño, malhumorado, melancólico, misterioso, oscuro, secreto, sombrío, taciturnobesavanyodott, haragos, mogorva, rosszkedvű, sötét - de carácter agrio, de carácter agrio, hosco, hosco, malhumoradomogorva - gradual (en) - de la noche a la mañana, súbitohirtelen, váratlan - follonesbalhé, bunyó - aciago, catastrófico, desastroso, infausto, nefastokatasztrofális, szerencsétlen - desegregación, integraciónszegregáció megszüntetése - palabraígéret - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - agotador, pesadopróbára tevő, súlyos - crítico, inquietante, precariolesújtó - támogatás, tartó - heavy (en) - enyhe, könnyű - homogéneohomogén - beneficio, favor - beau geste (en) - atención - alto, elevado, grandenagy - movilización - baja, bajoalacsony, kis, mélyen fekvő - despique, desquite, represalia, represalias, revancha, venganza, vindicaciónbosszú, megtorlás - altomagas - alacsony, alsó, alsóbb, kis - high, high-pitched (en) - intercesión, intervenciónbeavatkozás, közbenjárás, közvetítés - renovaciónmegújítás - abierto, francoőszinte - engañosofélrevezető - difundirse por, empapar, impregnaráthatol - válvula de escape, válvula expansiva - welcoming (en) - acalorado, caliente, caluroso, muy calientenagyon meleg - cold (en) - desolado, inhóspitosivár - fríohűvös - sobrehumanoemberfölötti - humanoemberséges - asnal, bestial, brutal, bruto, duroállatias - arlequinesco, bufonesco, clownescobohóckodó - irrisible, rídiculokomikus, mulatságos, mulattató, nevetséges - chistoso, cómico, divertido, graciosobohókás, vicces - divertidísimo, hilarantetúláradóan vidám - acertado, agudo, brillante, divertido, gracioso, ingenioso, perspicaz, salado, vivoéles eszű, szellemes - apresurado, hecho deprisaelsietett - considerable, de peso, esencial, fundamental, gran, importante, mayor, significativojelentős, lényeges - fontos, nagy - cardinal, clave, fundamental, principalalapvető, központi, kulcs-, legfőbb - alto, mayor, principal, supremofő, fő- - históricotörténelmi - őszinte - estratégico - valiosoértékes - fútilhegedülő - estremecedor, imponente, impresionante, piel de gallina que pone la, que infunde temor/respetofélelmetes - estupendo, magnífico, maravillosonagyszerű, ragyogó - decadentedekadens, hanyatló - informado - de densa población, densamente poblado, populosonépes - inocente, intachable, intachable, irreprochable, irreprochableártatlan - edificantetanulságos - intelectual - inteligenteértelmes, intelligens - interesanteérdekes - absorbente, cautivador, intrigante, que enganchaérdekes, izgalmas - aburrido, atediante, embotador, embrutecedor, insípido, insulso, molesto, monótono, pesado, repetitivo, soso, tediosolélekölő, nehézkes, sivár, unalmas - extrínsecokívülről jövő, külső - adventitious (en) - deprimidobús, szomorú - bitter (en) - lúgubre, tristegyászos, panaszos, siralmas - afamado, célebre, de cartel, de renombre, destacado, famoso, ilustre, importante, insigne, notablehíres, jeles, kiváló - gran, grande, mayoregész embert igénylő - de largo, grandenagy - abultado, voluminosoterjedelmes - amplio, espacioso, extenso, vastonagy befogadóképességű, tágas - altísimo, colosal, estupendo, fantástico, maravilloso, muy altoóriási - agigantado, altísimo, descomunal, enorme, fenomenal, grandísimo, grandote, inmenso, tremendoóriási - descomunal, enorme, gigante, gigantescoóriási - descomunal, gigantesco, inmensoóriási - inmenso, vastohatalmas, óriási - enorme, gigantebaromi nagy, óriási - pequeñojelentéktelen, kicsi, kis - chiquita, diminuto, menuda, micro-, minúsculo, pequeñísimo, pequeñitoapró, filigrán, mikro-, pöttöm - ínfimo, minúsculo, muy pequeño, simbóliconévleges, törtszerű - diferenteeltérő, különböző - menor, moderado, pequeñokisebb, mérsékelt, szerény - local (en) - ¡trabajadores del mundo, de mucha duración, extenso, interminable, largo, prolongado, uní­os!egyesüljetek!, hosszadalmas, hosszúra nyúló, világ proletárjai - duradero, estable, longevo, perdurable, sólidotartós - interminableszűnni nem akaró - breve, cortokurta, rövid - breve, momentáneopillanatnyi - sonorohangzó, zengzetes - adorable, encantador, simpáticomegnyerő - cariñoso, cuco, de peluche, encantador, mono, preciosoölelkező - abominable, asqueroso, detestable, odioso, repugnanteutálatos - niño de sus ojos - amoroso, cariñoso, tiernokedves, szerelmes, szerető - afectuoso, cariñoso, tiernogyengéd, ragaszkodó, szerető - aficionado, amartelado, amelonado, chalado, chiflado, colado, derretido, enamorado, encantado, muerto por los pedazosbele van habarodva - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - afeminado, mujerilasszonyos, nőies férfi - infantilgyerekes - demasiado maduro, pasadotúlérett - máximomaximális - mínimominimális - significativosokat mondó - deslucido, intranscendente, intrascendenteértelmetlen - despiadadoirgalmatlan - de corazón duro como una piedra, desapiadadamente, desapiadado, despiadadamente, despiadado, encarnizado, feroz, implacable, inexorable, insensible, sin compasión, sin piedad, sin remordimientoshidegvérű, kemény szívű, könyörtelen, öldöklő - leve, ligeromérsékelt - intensivointenzív - grave, seriokomoly - strong (en) - vonz - excesivotúlzott, túságosan magas, „meredek” - abusivo, de, excesivo, exorbitantetúlzott - extremista, radical, ultraalapvető, ultra- - sin pretensiones - degenerado, desenfrenado, desvergonzado, disipado, disoluto, fornicador, libertino, licencioso, viciosodegenerált, ledér, léha, züllött - számos - numerosonagyszámú, számos - pocas, poco, pocos - mundial, mundialmente, universal, universalmenteaz egész világon elterjedt - natural (en) - espectral, fantasmagórico, fantasmalkísérteties - finalvégső - végső - aberrante, anómalo, anormal, diferenterendellenes - bienmandado, obedienteengedelmes - clear, open (en) - libreszabad - aborrecible, detestable, odioso, repelente, repugnante, repulsivoiszonyatos, undorító, utálatos - asqueroso, desagradable, horrible, repugnanteundorító, utálatos - renovarmegújít - ex-öreg - nuevo, recienteújszerű - recent (en) - anciano, de edad, de edad avanzada, mayor, viejoéves, idős - completar, ejecutar, llevar a cabo, llevar a termino, lograr, realizarbevégez, teljesít - oportunoidőszerű - mediocre, ordinario, vulgarátlagos - mediano, mediocre, regularelég jó, közepes - common (en) - habitualmindennapos - enorme, estupendo, fabuloso, fantástico, magnífico, maravilloso, tremendocsodálatos, csuda klassz, káprázatos, mesés, óriási - holistic (en) - originaleredeti - újszerű - innovador - banal, cliché, estereotipado, gastado, lugar común, manido, manoseado, ramplón, tópico, trilladobanális, elcsépelt, elkoptatott - ortodoxohagyományos, ortodox - iconoclasta - abierto, manifiesto, públiconyílt, nyilvánvaló - fanáticofanatikus, rajongó - presente - irenic (en) - agudo, fuerte, penetrante, perspicaz, sagazéles, metsző - permanenteállandó - transitorio - breve, efímera, efímero, fugaz, fugitivo, instantáneo, momentáneo, pasajero, perecedero, transitoriomulandó - evanescenteelenyésző, tünékeny - confuso, perplejomegzavarodott, tanácstalan, zavart - perplejopaff - íntimo, personalbizalmas, saját, személyes - assure, reassure (en) - fácil, liso, mero, sencillo, sin ornamentoskönnyű, merő, puszta, sima, szerény - fácil, sencillo, simpleegyszerű - acepto, agradable, grato, placenteroélvezetes - delicioso, encantadorelragadó - abatir, rebajarcsökkent - divertido, entretenidoszórakoztató - divertidoszórakoztató - afirmativo, concluyente, definitivo, positivoállító, biztos, feltétlen, pozitív - asustar, chocar, escandalizar, horrorizar, ofender, sobresaltar, ultrajardurván megsért, megbotránkoztat - negative (en) - neutral (en) - satisfacerörömet szerez - impracticablekivihetetlen - fuerte, potenteerős - desalentar, descorazonar, disuadir - erős - erélyes - impotente, sin autoridaderőtlen - fontos - exacto, precisopontos - bombástico, grandilocuente, grandílocuo, pomposodagályos, nagyképű, szónokias - secundarioközépfokú, másodfokú, másodrendű - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - confidencialbizalmas, titkos - public (en) - open (en) - productivotermékeny - infructífero, infructuoso, vanoeredménytelen, hiábavaló - lucrativo, remunerador, remunerativohasznot hajtó - amable, atractivo, decentebájos, rendes - formal, gazmoñero, gazmoño, mojigato, puritano, remilgadopedáns, prűd - protective (en) - arrogante, prepotentegőgös, öntelt - altanero, altivo, arrogante, de altivez, desdeñoso, despreciativo, de superioridad, engreído, menospreciativo, noble, presuntuosofölényes, gőgös - creído, engreído, presumido, vanidosohiú, öntelt - puro, soloszeplőtlen, tiszta - éles, tiszta, új - alleged, so-called, supposed (en) - poco probablekétes értékű - a la sombra, dudoso, sospechosoárnyas, gyanús, kétes - escandaloso, ruidosozajos - apacible, calmado, descansado, pacífico, relajado, relajante, reposado, sangre fría, sereno, tranquilohiggadt, kipihent, pihentető - perturbador, tumultuosolármás - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - surrealistacsalóka - firme, sano, sólidoép - animal, bruto, grosero, torpe, tosco, zafiodurva, hülye - áspero, grosero, gruesodurva, közönséges - craso, enorme, estúpido, garrafal, grosero, inhumano, insensible, zafiobolond, durva, érzéketlen - rendes, szabályos - irrelevant (en) - considerado - de mala fama, infame, notorio, ruingyalázatos, hírhedt, szégyenletes - conciliable, reconciliablekibékíthető - resueltoelhatározott, eltökélt, határozott - presentableszalonképes - responsablefelelős - gratificantekifizetődő - oratorio, retóriconagyhangú - lüktető - bien/de dinero mal, prósperojómódú, szegény - acomodado, desahogadokellemes - arrastrado, pobre - abollado, arrancado, arruinado, con el bolsillo en seco, estar sin blanca, limpio, ni sin cinco céntimos, sin una perra, sin una pesetapénztelen - desvalido, indigente, menesteroso, necesitado, necesitado de ayudanélkülöző, szegény - en números rojos, estar casi sin algo, estar sin blanca/sin un duro, pelado, sin un duronincstelen, rosszul áll - lujoso, opulento, suntuosodúsgazdag, luxus-, pazar - robustorobusztus - corpulento, cuadrado, fornido, musculoso, robustoizmos, megtermett, nagy darab, tagbaszakadt, termetes, testes - árcadeárkádiai - arriesgado, peligrosoveszélyes - arriesgado, malsano, peligrosa, peligrosoveszélyes - autodestructivo, suicidaöngyilkossággal felérő, öngyilkosságra hajlamos - diverso, variokülönféle - parecido, semejante, similar hasonló - chalado, chiflado, en desorden, loco, que sabe a nuez, taradobolond ember, dilis, dióízű, őrült ember, zavaros - maníaco, maniáticomániás, őrjöngő - incisivo, mordaz, sarcásticofanyar - irónico, sardónicokényszeredett - satíricogúnyos, szatirikus - insatisfactorionem kielégítő - decepcionante, defraudadorkellemetlen - cursi, erudito, maniático, pedante, pedantesco, puntillosotudálékos - eruditoművelt, nagy tudású - atractivo, atrayente - egoístaönző - self-seeking, self-serving (en) - erógenoerogén, nemi izgalmat okozó - higiénicohigiénikus - extraneous, foreign (en) - komoly, őszinte - frívolokomolytalan - endiablado, juguetón, traviesohuncut, pajkos - formal, sobriojózan - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - coqueto, coquetón - eróticoerotikus - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - lascivobuja, érzéki, fajtalan - salazbuja, érzéki, fajtalan - aparecer, comparecer, parece ser queszerepel - parecer - enseñar, enseñar rápidamentebemutat - alardear, baladronear, bravatear, bravear, bravuconear, darse tono, darse tono/humos, fanfarronear, fardar, hacer alarde de, hacer gala de, hacer ostentación de, jactarse, ostentar, pavonearsefelvág, fitogtat - con ojos de lince, de vista aguda, ojos de lincesasszemű - elocuente, expresivokifejező - anodino, baladí, deslucido, fútil, indiferente, insignificante, nimio, tenuejelentéktelen - merő, tiszta - elemental, esencial, fundamental, primordial - complejo, intrincadobonyolult - complejo, complicado, intrincadobonyolult - adulatoriohízelgő, talpnyaló - únicoegyedi, egyedüli, egyetlen - bien hecho, bueno, capaz, competente, diestro, ducho, entendido, experto, hábil, peritogyakorlott, szakavatott, ügyes - parejo, sin grumos - accidentado, desigual, lleno de baches, rugosohepehupás - recuperarvisszakap - cortés, urbano - stable (en) - fijo, seguro, sólidoszilárd - ágil, con viveza, gallardo, rápidoeleven, vidám - animado, lleno de vida, vivazélénk - stabil - desvencijado, inestable, que se mueve, tambaleante, vacilanteingó - perder, salir perdiendoalulmarad - fluctuating (en) - liso - fuerte, poderoso, potente - weak (en) - aferrado, cerrado de mollera, duro de mollera, obstinado, tenaz, terco, testarudo, torpe, tozudokitartó - terco, testarudo, tozudocsökönyös - contumazmakacs - afortunado, exitoso, feliz, fructuoso, logrado, que tiene éxito, triunfadorsikeres - decepcionado, defraudado, desencantado, desengañado, frustrado, puso cara largacsalódik, csalódott, frusztrált - adecuado, bastanteelegendő, megfelelő - inadecuado, inadecuado, inapropiado, inapropiado, insuficiente, insuficientementeelégtelen, elégtelenül, hiányos - escasoszűkre szabott, túl kicsi - altivo, condescendiente, desdeñoso, paternalistalekezelő - alta, altomagas - elsőrendű, felettes - de primera, elegido, excelentekitűnő - correcto, excelente, positivofinom, kifogástalan, kitűnő - maluchoértéktelen, olcsó - rentablenyereséges - mediocreközepes, középszerű - accesorio, adicional, auxiliar, filial, suplementariofiók- - dar, sacrificarse - sorprendentemeglepő - susceptible - empathetic, empathic (en) - anacrónico - sistemático - suculentoédes, mézédes - empedernidoerős - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - bajar a un rango inferior, bajar de categoría, degradar - ahorrador, económico, frugal, sobriogazdaságos, takarékos - suciomocskos - censurar, entretener, prohibir, retenerelhallgat, feltart - cartilaginosoporcogós - crujiente, quebradizoomlós, ropogós - organizarrendez - cínica, cínicocinikus - de buena fe, de confianza, de fiar, digno de confianza, fiel, honrado, lealmegbízható - representante, representativotipikus - condecorar, enaltecer, estimar, honrar, laurear, respetartisztel - liberalise, liberalize (en) - servicial, útilszolgálatkész - fútil, inútil, vanohaszontalan - valuable (en) - sin valor - proteicováltakozó, változatos - variableváltoztatható - iterativoismétlődő - bochornoso, cargado, mal ventiladofülledt, levegőtlen - brutal, colérico, cruel, feroz, fiero, frenético, furioso, salvaje, violentoádáz, kegyetlen, vad - inicuo, malvadobűnös - controlar, limitarszabályoz - poco entusiasta/caluroso, templado, tibiolagymatag - adoptar una postura teatralpózol - expiar, pagar, pagar por, purgarbűnhődik, kiengesztel - alcanzar, conseguir, lograrelér, teljesít - begin (en) - agenciarse, amañar, conseguir, procurarsecsal - acibarar, aguar, amargar, arruinar, cagarla, chafallar, chapucear, echar a perder, embarullar, emponzoñar, estropear, frangollar, joder, joderla, jorobar, mullir, pifiarelpuskáz, felborzol - elárul - saludableegészséges - nauseabundosértő - reconocer - estrecha, estrecho, reducidokeskeny, korlátozott, szűk - fomentar, promoverelőmozdít - help (en) - apoyar, respaldar, sostenertámogat - absurdo, caricaturesco, grotesco, irrisorio, ridículoabszurd, képtelen, nevetséges - estúpidoostoba, szamár - ideológicoelméleti, ideológiai - defraudar, estafar, timarbecsap - acosar, atormentar, hostigar, molestar, perseguirüldöz - arreglarse, arreglárselas, arreglárselas con, dar abasto, defenderse, enfrentar, enredarse en, enzarzarse en, lidiar, luchar, poder con, salir adelanteküszködik vmivel, megbirkózik vmivel - condescender, dignarsebeleegyezik vmibe - serve (en) - alfeñicarse, darse aires de grandeza, darse tono, hacer el indio, hacer el tonto, hacer la comedia, hacer una comedia, mandonear a alguien, ponerse tontofelvág, hatalmaskodik vkivel - live (en) - make (en) - correr por, dar vueltas, deambular, demorarse, entretenerse, haraganear, holgazanear, perder el tiempo, pulular, quedarse, rezagarseácsorog, álldogál, csavarog, cselleng, henyél, lézeng - contar, importar, tener importanciaszámít - concordar, corresponder, cuadrar, ir bien con, ligar, ser igual aegyezik, összefüggésben van - check, check out (en) - depender - asemejar, asemejarse a, parecerse a, salir a, semejar a, semejarse a, tener parecido conhasonlít, hasonlítani, hasonlít vkihez, hasonlít vkire - chimeral, chimeric, chimerical (en) - exceder, rebasar, sobrepasar, superarfelülmúl - alcanzar, bastar, estar suficiente, satisfacer, ser suficiente, ser suficiente, bastar - serve, serve well (en) - cumplir, cumplir con, satisfacereleget tesz, kielégít, méltó vmihez, örömet szerez, teljesít, vminek megfelelően él - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - aventajar, descollar, destacar, destacarse, exceder, sobresalir, superarkitűnik, túltesz - aplicarsevkire vonatkozik - afectar, comprometer, implicar, influir, involucrar - tart, visszatart - armonizar, combinar, concordar, encajar, hacer juego, ir bien juntosharmonizál, összhangban van, színben összeillik - oponerse - compensarbepótol, pótol - de la zona, del barrio, localhelybeli, helyi - belong (en) - ir conösszetartozik - add (en) - sell (en) - technical (en) - base, peana, pedestal, pieállvány - vulpinoravasz, rókaszerű - mesiánicomegváltói, messiási - culturalkulturális - refugio antiaéreo - expiatorioengesztelő - draconiano - Hegelian (en) - változás - joya, tesorokincs - golden calf (en) - recordatorio, recuerdoemlékeztető, szuvenír - magnum opus (en) - acogida, asilo, refugio, sagrado - cordoncillo - bagatela, cero a la izquierda, chirinola, friolera, fruslería, futilidad, insignificancia, monería, nimiedad, niñería, nulidad, pamema, pequeñez, quisquilla, tontería, trivialidadesjelentéktelen részletek, lényegtelen - pesoteher - ánimo - índolefajta - animaciónanimáció, brio, élénkség, elevenség - actividad, alacridad, energía, ligereza, presteza, vigorjókedv - energía, fuerza, marcha, ñeque, nervio, puñetazo, remangue, vigoréleterő, energia, erő - agudeza, aparecido, chispa, espíritu, gracia, ingenio, mente, prontitud a la réplica, vivezaelmésség, szellemesség, sziporkázó ész - camaradería, compañerismobajtársiasság, bajtársiság - adaptabilidadalkalmazhatóság, alkalmazkodási képesség, felhasználhatóság, hajlékonyság, rugalmasság - efecto, impresiónhatás - figure (en) - belleza, galanura, guapeza, guapura, lindezabájosság, csinosság, kedvesség, ravaszság - atracción, atractividad, atractivo - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - ángel, carisma, marchakarizma, varázs - atractivo sexual, deseabilidad, salero, sex-appeal, sexi, sexynemi vonzóerő - fealdadcsúnyaság, rútság - imperfección, maca, mácula, mancha, tacha, tarahiba - facilidadkönnyedség - dificultadnehézség - fly in the ointment (en) - compatibilidadösszeegyeztethetőség - coincidencia, concordancia, conformidad, congruenciaegybevágóság - incompatibilidad - conflicto - acomodamiento, adecuación, aptitud, competencia, congruencia, conveniencia, cualidad de adecuado/apropiado, eligibilidad, idoneidad, propiedad, suficienciaalkalmasság, helyénvalóság, rátermettség, választhatóság, vminek megfelelő/helyes/alkalmas volta - accesibilidad, destreza, disponibilidad, manejabilidadhozzáférhetőség, kihasználás - actitud vital, carácter distintivo, espíritu, ethos, ética, moralerkölcsi világkép, ethosz, étosz - ambiente, atmósfera, auralégkör - note (en) - calibre, cualidad - excelenciakiválóság - majestad, majestuosidadfenség, magasztosság, méltóságteljesség - absolutidad, absolutividadkorlátlan hatalom - afinidad, analogía, conciliación, conformidad, identidad, paralelismo, parecido, paridad, semejanza, símil, similitudhasonlóság - homología - correspondencia, paralelismopárhuzamosság - uniformidad - homogeneidad - aire, correspondencia, parecido, semejanza, símil, similitudhasonlóság - discordancia, discrepancia, divergenciaellentmondás - atraso, margenpótolnivaló - desemejanza, disimilitudkülönbözőség - diversidadkülönbözőség, változatosság - cambio, variedad - smoke (en) - compañerismo, complicidad, projimidad, simpatía, solidaridadszolidaritás - complejidad, complexidad, complicación, intrincación, intrincamiento, lo intrincadobonyolultság, összetett volta vminek - regularidadrendszeresség, szabályosság - organisation, organization, system (en) - irregularidadrendellenesség, szabálytalanság - espasmo - inestabilidadingatagság - estabilidadállhatatosság, egyenletesség, szilárdság - amenidad, beneficio, comodidad, fruto, más, utilidad, ventajakényelem - admisibilidad, credibilidad, plausibilidad - exotismo - autochthony, endemism, indigenousness (en) - originalidad - novedad - academicismo, escolástica, escolasticismo, escolásticoskolasztika - exactitud, puntualidadúgy van! - exactitud, fidelidad, limpieza, precisión, puntualidad, rigorhelyesség, pontosság, precizitás - falta de claridad, imprecisión, incorrección, inexactitudpontatlanság - imprecisiónnem pontos - chic, eleganciaelegancia - boato, esplendidez, fasto, fastuosidad, pompa, rumbo - claseminőség - sordidezcselekedet, cselekvés, tett - claridad, lucidez, nitidez, transparenciatisztaság, világosság - claridadvilágos - imprecisión, inconcreción, indefinición, indistinción, nebulosidad, vaguedadbizonytalanság, határozatlanság, homályosság - honestidad, honradez, justicia, rectitud, virtudbecsületesség, egyenesség, igazságosság, tisztesség - cualidad de rectilíneo, firmeza de comportamiento, rectitudbecsületesség, egyenesség - devoción, piedadáhítat, jámborság, kegyelet, kegyesség - devoción, religiosidadvallásosság - beatería, piedad, pietismoáhítatosság, kegyesség - devoción, piedadistenesség, vallásosság - impiedad, irreligión, irreligiosidad - asquerosidad, atrocidad, barbaridad, barbarie, brutalidad, enormidad, salvajadabarbárság, embertelenség, kegyetlenség, szörnyűség - barbarie, braveza, bravío, canibalismo, crueldad, ferocidad, fiereza, maldad, malicia, malignidad, perversidad, ruindad, salvajez, salvajismo, saña, venenosidad, vicio, viciosidad, vilezabarbarizmus, barbárság, gonoszság, rosszindulat, vadság - implacabilidad, inexorabilidadkönyörtelen - altruismo, altruísmo, entregaaltruizmus, önzetlenség - iniciativa - competencia, competitividad, espíritu competitivoversenyképesség - delicadeza, diplomacia, discreción, finura, sutilezafinesz, finomság, fortély - conciencia - gallardía, generosidad, heroicidad, heroísmo, valentía, valor, valor heroicohősiesség - aplicación, concentración, dedicación, perseverancia, tesóngondoskodás, szorgalom - incorruptibilidadmegvesztegethetetlenség - especiosidad - nacionalismo, patriotería, patriotismohazaszeretet - candor, ingenuidad, necedad, sencillez, simplezaártatlanság - amor propio, dignidad, honra, honrilla, pique, propia estimación, pundonorönbecsülés - bravuconada, desgarro, jactancia, parada, triunfalismo, ufanía, valentía, vanagloria, ventoleradicsekvés, hencegés - hibris, hybrisönhittség - dicharachería, husmo, picante, salero, vivacidadtősgyökeresség, zamatosság - calma, calmosidad, compostura, paz, serenidad, tranquilidadcsend, higgadtság, nyugalmasság, nyugalom - acatamiento, consideración, deferencia, distinción, respecto, respeto, respetuosidadtiszteletadás, tisztelettudás, vonatkozás - descomedimiento, desconsideración, falta de educación, grosería, impertinencia, informalidad, insolencia, mala educación, rudezaneveletlenség, rossz modor - novedadtapasztalatlanság - frescura - rancidezdohosság, penészesség - vanity fair (en) - airosidad, encanto, garbo, graciabáj, kecsesség - brazo, energía, fuerza, lozanía, poder, poderío, pujanzaenergia, hatalom, tekintély - fortaleza, lozanía, resistencia, robustez, verdor, vigoredzettség, robusztusság - agalla, agallas, agarre, arena, arresto, bandullo, barriga, bemol, buche, cipote, cojón, coraje, hígado, hombradía, lacha, mondongo, perendengue, redaño, tripa, valor, vientre, víscerasbátorság - aguante, fondo, nervio, resistencia, vigorállóképesség - fuerzaerő - intensidad, intensividadalaposság, intenzitás - acometividad, ardor, arrebatamiento, braveza, bravío, bravura, canibalismo, cólera, coraje, encarnizamiento, ferocidad, fiereza, fuerza, furia, furor, ímpetu, impetuosidad, intensidad, ira, rabia, saña, vehemencia, vesania, violencia, vivezaőrjöngés, vadság - Talón de Aquiles - contemporaneidad, modernez, modernidad, modernismokorszerűség, modernség, újszerűség - continuity, persistence (en) - celeridad, prontitud, rapidez, velocidadgyorsaság, hirtelenség, sebesség, szilárdság - inmediatez - prontitud, puntualidadgyorsaság - balance, proportion, proportionality (en) - exterioridadkülsőség - desparpajo, labia, marrulleríasimaság - balumba, cuerpo, grueso, masa, mole, valumen, volumentömeg - enormidad, grandeza, inmensidad, vastedadhatalmas volta vminek, mérhetetlenség, roppant nagyság, végtelen nagyság, végtelenség - mennyiség - escasez, exigüidad, insuficiencia, mezquindad, poquedadcsekély volta vminek, kicsinység, szűkösség - abundancia, cornucopia, cuerno de la abundancia, derroche, lujo, profusión, riquezapazar bőség - apretura, escasez, exigüidad, parvedadhiány - exuberancia, profusión, sobreabundancia, superabundanciabőség, gazdagság - demasía, desmán, excedente, exceso, plétora, remanente, sobra, sobrante, superávitfölösleg - demasía, excedente, exceso, sobra, sobrante, superabundancia, superávit, superfluencia, superfluidadbőség, felesleges dolog, feleslegesség - aledaño, ámbito, colmo, confín, frontera, frontero, límite, raya, términohatár, korlát - alcance, ámbitokiterjedés - confines, límiteshatárok - horizontehatáskör, intézkedés, terjedelem - importancia, valorérték - price (en) - bienjóság, szívjóság - bienestar - lujo, suntuosidadluxus - conveniencia, provecho, utilidadhasznosság - futilidadhiábavalóság - factibilidad, viabilidadhasználhatóság, lehetőség, megvalósíthatóság, valószínűség - competencia, preparaciónalkalmasság, hozzáértés - bien, factor positivo, pro, ventajanyereség - delantera, superioridad, ventaja, virtudelőny, érték - a favor de, favorkegy, pártfogás - lucro, provechoelőny, nyereség - economicidad, rentabilidadjövedelmezőség - preferencia - privilegioelőny, kiváltság - manitas, manitas en jardinería - bien común, bienestar general, bienestar público, interés general, interés públicoközjó - desventajahátrány - limitación, restricción - defecto, deficiencia, desperfecto, falta, imperfección, lacra, pero, tacha, viciohiba - pérdida, privación - costa, coste, costo, importe, precioár - desventaja, entorpecimiento, impedimento, inconveniente, obstáculo, rémorahátrány - importance (en) - significadojelentőség - pesofontosság - alienación, alienación mental, apatía, demencia, enajenación mental, estupidez, fatuidad, inanidad, insania, insensatez, locura, necedad, ñoñería, ñoñez, tontería, vanidad, vulgaridadeszméletvesztés, haszontalanság, ostobaság - potenciaerőteljesség, villamos, villany- - poder - energía, intensidad, vivacidad, vivezaélénkség - influencia, influjobefolyás, rossz hatással van rá - presiónlevegőnyomás, nyomás - mecanismo - efectividad - eficacia, eficienciahathatósság - form (en) - falta de autoridad, impotenciatehetetlenség - polvo de estrellas - insolubilidadmegoldhatatlan - muslocomb - lugar - astucia, hondura, profundidad - asiento, buen sentido, caletre, chapa, cholla, compostura, conocimiento, cordura, discreción, juicio, lastre, pesquis, pulso, pupila, realismo, sensatez, sentido común, sentido de la realidad, sentido práctico, seso, testa, tinojózan ész - aviso, circunspección, discreción, juicio, prudenciaóvatosság - circunspección, cuidado, miramiento, ojo, precaución, premeditación, prevención, previsión, primor, providencia, prudencia, recaudo, tiento - intelligence (en) - capacidad intelectual, inteligencia - agudeza, astucia, habilidad, malicia, maña, maña para engañar, picardía, socarronería, taima, taimería, zorreríafortély, ravaszság, sunyiság, ügyesség - magiavarázslás - cielo, paraísomennyország, paradicsom - innovación - coordinación - adaptabilidad, carácter polifacético, polifacetismo, versatilidadrugalmasság, sokoldalúság - apañadura, apaño, artificio, baquía, destreza, habilidad, maña, mano, presteza, técnica, tinokézügyesség - technika - efficiency (en) - costumbre - convención, norma, normal, pauta, reglaetalon, normális állapot, standard, szabványminta - acertijo, adivinanza, enigma, misteriorejtély, találós kérdés, talány, titokzatosság - dilema, Entre la espada y la pareddilemma - dificultad, obstáculoakadály - cuestión, disgusto - corroboracióntámogatás - ancla, sosténrögzítő - forbidden fruit (en) - añagaza, anzuelo, cebo, gancho, señuelo - substituto, suplente, sustitutohelyettes, utód - advertence, advertency (en) - underevaluation (en) - punto en el que uno no puede volverse atráshatósugáron kívüli pont, utolsó visszafordulási pont - apreciaciónmegbecsülés - alta costura - capricho, chifladura, culto, furor, manía, moda, moda pasajera, novedadszeszély - contracultura - identificación, reconocimientoazonosít - pseudociencia - alternativa, disyuntiva, elección, opción, selecciónválasztás - key (en) - light (en) - tradición - mundo, realidad - vida real - déjà vu - materia de reflexión - issue (en) - condición, consideraciónfeltétel - acicate, estimulante, estímulo, incentivo, instigaciónfricska, ösztönzés - joroba, macanazo, molestia, molienda, puñetapúp a hátamon - espina, irritación - ajobo, carga, carga enorme, cargo, deber, gravamen, obligación, peso, responsabilidadnyűg, teher - germen - textura - surface (en) - todoegység - unidadegység - corazónszív - sentido, tenorjelentés - burkoltan céloz - base, cogollo, corazón, enjundia, entraña, fondo, hondo, hondón, jugo, medula, médula, meollo, miga, punto esencial, riñón, seno, ser, substancia, suma, sustancia, tuétanolényege, magva vminek, vminek a veleje - value (en) - kritérium - archivo, caso, dechado, ejemplar, ejemplo, muestra, pautamintapéldány, példa, példakép, példány - fantasmagoríavarázstükör - paradigma, prototipoprototípus - anticipación, anticipio, anticipo, muestra, pruebaelőíz, ízelítő - satanismoördöngösség - aculturaciónkultúra - ciencia, conocimiento, conocimientos, erudición, ilustración, sabiduríaismeret, tudás, tudományosság - dirección - corriente - Call (en) - dogmatismo, fanatismo, intoleranciavakbuzgóság - fanatismofanatizmus - conservadurismo, conservatismokonzervativizmus - reacción - literature (en) - delicadeza, finura, matiz - lo esencial, nudobökkenő - cliché, palabra pegadizadivatos frázis v. kifejezés v. szó - abracadabravarázsige - disparate, mierda, pamplina, tonteríasületlenség - señal, vestigio - política exteriorkülpolitika - resolución, resultado - atenuación, eufemismo, lítote, subestimaciónez kevesebbet mond a valóságnál, szépítő körülmény - bufonada, ironía, libelo, pasquín, sarcasmo, sátira, sornamaró gúny, szatíra - gagcsattanó - chiste breve, observación sucinta - case (en) - acertijo, adivinanza, enigma, problema, quisicosa, rompecabezas - pedanteríafontoskodás, pedantéria, tudálékosság, vaskalaposság - afluencia, elocuencia, facundiabeszédkészség, ékesszólás - jerga burocrática - arcaísmorégiesség - elocución, retóricabeszédtechnika, ékesszólás - bla-bla-bla, disparates, tonteríasblabla - technobabble (en) - carácter sucinto, concisión, concrecióntömörség - circunlocución, perífrasiskörülírás, perifrázis - pleonasmoszóhalmozás - lenguaje metafórico, metáforametafora - ajo, garabato, grosería, juramento, lisura, mala palabra, palabrota, puteada, reniego, taco, terno, votokáromkodás - grosería, vulgaridadistenkáromlás, káromkodás, szentségtörés, világiasság - accesión, anuencia, aprobación, asenso, asentimiento, beneplácito, conformidad, consenso, consentimiento, fíat, otorgamiento, sí, veniabeleegyezés - descubrimiento, divulgación, propalación, publicación, revelaciónfelfedés, felfedezés, közzététel, leleplezés, meglepetés - indirecta, insinuación, reticencia, varetacélozgatás, gyanúsítás - voice (en) - auspiciomadárjóslás - trato equitativo - merecido - pago, recompensa - aldabonazo, conmoción, disgusto, golpe, shockmegrázkódtatás, sokk - accidente, contratiempo, desgracia, percancebaleset - calvario, martirio, torturavértanúság - brecha, rompimiento, rotura, rupturaelvágás - desventura, percancebaleset - azote, calamidad, cataclismo, catástrofe, desastre, desgracia, desventura, hecatombe, siniestro, tajo, tragediacsapás, tragédia - epifaníaháromkirályok napja, vízkereszt - hado, sinosors, vég - adelanto, bonificación, mejora, mejoríatökéletesítés - debacle, fiasco, fracaso - ajuste, atemperación, encajebeállítás - acontecimiento, coyuntura, ocasiónesemény - emergencia - crisis - Fall of Man (en) - fire (en) - daño, daños, deterioroelront - revolucióngyökeres átalakulás - adversidad, atraso, contratiempo, descalabro, percance, revés, tiro, tropiezovisszaesés - Fall (en) - konfliktus - alejamiento, distanciamiento - sensibilidad, susceptibilidadérzékenység - arreglo, disposición, orden, ordenación, sistemaelrendezés, összeállítás, rendszer - alta sociedadtársadalom - excedente de población, sobrepoblación, superpoblacióntúlnépesedés - gente, masa, multitudnép - burguesía, clase mediaburzsoázia, polgárság - comunidadközösség - civilización, culturacivilizáció, kultúra - generación - antología, botarga, miscelánea, misceláneo, silva, surtido, variosválaszték - corriente, curso, flujo, torrente - cubismokubizmus - távolság - edén, gloria, nirvana, paraíso - caché, escondedero, escondite, escondrijo, huronerarejtekhely - refugio, seguridadmenedék - destino, hado, sinosors - Hijo - cagado, miedicagyáva - experta, experto, tasador, tasadoraszakértő - negronigger - Tío Tom - poor white trash, white trash (en) - culí, trabajadorkuli - piel roja - tipikus angol ember - inglés - Mick, Mickey, Paddy (en) - angloamericano - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - asesor, consejero, consultortanácsadó - bastardo, cojonudo, cojudo, gilipollas, hijo de puta, hijoputa, huevón, pendejoanyabaszó, anyaszomorító, gazember, kurafi, kurvafi, pofa, rohadék - autoridadhatalom - amante, chorbo, fulano, noviopásztorlegény, udvarló - bestia, bruto, bullanguero, buscarruidos, camorrista, chulángano, gallito, gamberra, gamberro, gorila, goriloide, hampón, hastial, jaque, jaquetón, matachín, matasiete, matón, matonista, patotero, pendenciero, perdonavidas, rufián, terne, valentón, vándala, vándalohuligán, útonálló - bebe, bebé, guagua, nene, niña, niñobaba, kisbaba - coleccionistagyűjtő - objetor de conciencia, objetor de conscienciaszolgálatmegtagadó - aprendiz, fichaje, novato, novicio, pipiolo - bujarra, bujarrón, loca, marica, maricón, mariposa, mariposón, moña, pluma, puto, sarasahomokos, meleg - cateto, paleto, palurdo - kafir - light (en) - máquina - maestromaestro - amiguito, camarada, compañera de juego, compañero de juego, compañero de juegosjátszótárs - fuerza, podererő - renacuajo, tirillasgebe - shiksa, shikse (en) - pecadorbűnös, vétkező - estadista, hombre de estadoállamférfi - costes de explotación, gastos de explotación, gastos generalesüzemeltetési költségek - breva, bufanda, extra, gaje, gollería, obvención, percance, prebenda, regalía, tentebonete - pérdidakár, veszteség - recaudo - metralla, moneda suelta, pucho, suelta - conspicuous consumption (en) - agravación, agravamiento, agudización, agudizamiento, bajón, degradación, deterioro, empeoramiento, peoría, recrudecimiento, retrocesoelrontás - desarrollo, evoluciónfejlődés, kifejlődés - malabsorption (en) - despliegue, florecimiento - extremum, peak (en) - cero, cosa, ridiculeznulla, zéró - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - mínimominimum - puñado, puño - asomo, atisbo, indicación, indicio, indicio, asomo, nota, insinuación, nota, pizca, sombra, sugerencia, sugestión, trazaegy csepp..., jel, utalás - avalancha, cantidad, cúmulo, facha, fajo, hornada, lote, mogollón, montón, pila, taco, tanda, tapón, tenderetecsomó, egy sütet, halom, tétel - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - sitio - basealap, alapzat - bridge (en) - detalle, particularidad, pormenor - scale (en) - equilibrioegyensúly - amistadbarátság - crisiskrízis - element (en) - ambiente, entorno, medio, medio ambientekörnyék, környezet - equilibrioegyensúly - inclusión - rechazo - statu, statu quoeredeti állapot, status quo - estado salvaje, naturaleza, tierra virgen - apogeo, auge, cima, clímax, colmo, culminación, cumbre, cúspide, picacho, pico, picota, punto culminante, súmmum, superlativokulmináció, tetőpont, vmi netovábbja - casoeset - estatus, lugar, posición, rango, realce, situación, statustársadalmi rang - puesto, sitioállás - campeonato, título, título de campeón - antelación, anterioridad, precedencia - subordinateness, subsidiarity (en) - vidaélettartam - ordenrend - peace (en) - acracia, anarquíaanarchia, zűrzavar - caos, estruendo infernal, jaleo, pandemonio, patas arribazűrzavar - incidente - solevantamiento, turbulenciafelfordulás - guerra fríahidegháború - desacuerdo, disconformidad, disensiónnézeteltérés - libertadszabadság - independencia, libertadönkormányzat - polarización - estancamiento, impasse, punto, punto muerto, tablaholtpont - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - vitalidad - dificultad - aprieto, apuro, brete - estrés, tensión - hueso, problema, problemas - admisión, contestación, muestra de agradecimiento, reconocimientoelismerés, felismerés - aislamiento - mejorajavulás - development (en) - desusohasználatlanság - renovación, restauracióntataroz - importanciafontosság - acento, énfasis, importanciahangsúly - prestigiotekintély - anonimato, anonimidad, anónimoismeretlenség, névtelenség - buen nombre, celebridad, cualidad de ilustre, eminencia, fama, gloria, nombradía, nombre, notoriedad, relieve, renombre, reputaciónhírnév - fama, nombradía, notoriedad, reputaciónhírnév - reputaciónhírnév - name (en) - abyección, degradaciónmegalázás - atrofia, decadencia, declinación, degeneración, perdiciónhanyatlás, romlás - ascendencia, ascendiente, control, soberanía, superioridadfölény - control, dominación, dominio, preponderancia, supremacíafőhatalom, uralkodás, uralom - paramountcy (en) - azote, castigo, lacra, perdición, plaga, ruina, venenobaj, csapás, méreg - abyección, desdicha, desgracia, indecencia, laceria, mezquindad, miseria, sufrimiento, tristezaboldogtalanság, szerencsétlenség - apremiosürgősség - apretón, presiónnyomás - infestación, plaga, raidélősdifertőzés - integridad, totalidad, unidadaz egész - completez, entereza, integridad, plenitudteljesség - entereza, totalidadteljesség - imperfeccióntökéletlenség - hamartia, tragic flaw (en) - andanza, azar, destino, fatalidad, fortuna, hado, lote, parte, sino, suerte, venturavégzet - prosperidadjólét - éxitosiker - catástrofe, desastre, hecatombe, siniestra, siniestrokatasztrófa - fracaso, quiebrakudarc, meghibásodás - panorama, perspectivaskilátás, remény - chance, coyuntura, lugar, margen, motivo, ocasión, opción, oportunidad, perspectiva, posibilidades, probabilidad, proporción, resquiciolehetőség, sansz - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureza - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno empleo - jólét - opulencia, prosperidad, riquezabőség, fényűzés, gazdagság - mamón, riquezagazdagság, mammon - desabrigo, empobrecimiento, inopia, pobreteríaszegénység - indigencia, miseria, necesidad, penuria, pobreza extremaszegénység, szűkölködés - higiene - aseo, nitidezmakulátlanság - arreglo, ordenrendszer - bahorrina, bascosidad, caca, churre, cochinería, horrura, inmundicia, mugre, porquería, porquerías, pringue, roña, saín, sebo, suciedad, tizna, tiznepiszok, szenny - asquerosidad, carácter sórdido, cutrería, escualidez, miseria, mugre, sordidez, suciedadaljasság, mocskosság, piszkosság - circumstance, context, setting (en) - ámbito, campo, esfera, órbita, reino, terreno - competencia - aridez, inclemencia, intemperie, mal tiempo, rigorzordság - atmoszféra - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - safety (en) - seguridadbiztonság - peace, public security (en) - protecciónvédelem - peligroveszélyben van - peligro, riesgo - clear and present danger (en) - apuro, borrasca, contingencia, peligro, riesgo, venturakockázat - amenaza, peligrofenyegetés, fenyegető veszedelem, veszély, vmi ami fenyeget - formajó állapot - illumination, light (en) - piedra filosofalbölcsek köve - escoria - ápice, gota, partícula, pizcamolekula, parányi, testecske - polvopor - residuoshulladék - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - día del juicio finalutolsó ítélet - horavminek az ideje - añoskor - momento - fracción de sgundo, instante, parpadeo, periquete, santiaména másodperc ezredrésze, pillanat - generación[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼