Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

básicamente, en el fondo, en esencia, esencialmente, fundamentalmenteבְּעִיקָרוֹן, בְּעִיקָרוֹ, בִּיסוֹדוֹ - con sencillez, meramente, simplemente, únicamenteאִיש מִלבָד, אַך וְרַק, בְּפָּשטוּת, פָּשוּט, רַק - a máquina, automáticamente, maquinalmenteבְּאוֹפֶן אוֹטוֹמָטִי - alarmante, alarmantemente, de forma alarmante, horriblemente, horrorosamenteבְּאוֹפֶן מַבְהִיל - ampliamente, espaciosamente, extensamente, inmensamente, prolijamenteבְּמִידָה עֲצוּמָה - burdamente, chabacanamente, groseramente, indecentemente, rudamente, toscamente, vulgarmenteבְּגָסוּת - considerablementeבְּאוֹפֶן נִיכָּר - completo, puroלְגָמרֵי - algo, algo así como, alrededor de, aproximadamente, casi, cerca de, digamos, globalmente, grosso modo, más o menos, sobre, unos, un pocoבְּסבִיבוֹת, בְעֶרֶך, בִסבִיבוֹת, בְּעֵרֶך, בְּעֶרֶך, בְּקִרבַת, בְּקֵירוּב, בַּסבִיבָה, בוֹא נאמַר, כִמעָט, כְּ-, כְּמוֹ, מְעַט, סְבִיבוֹת, פָּחוֹת אוֹ יוֹתֵר - comparative, relative (en) - absolutely (en) - absolutamente, aún, completamente, completamente, totalmente, del todo, de remate, de todo, eliminado, enteramente, enteramente, completamente, perfectamente, plenamente, por completo, tanto, totalmenteבִּשׁלֵמוּת, לְגַמרֵי, לְגַמרֵיְ ַ, לְגָמרֵי, לַחֲלוּטִין, לַכּוֹל, לגמרי, מַמָש, מוּחלָט - exclusivamenteבִּלעָדִית - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - de forma imperfecta, imperfectamenteבְּאוֹפֶן לֹא מוּשׁלָם - a fondo, al máximo, completamente, completamente, hasta el máximo, completo, de cuerpo entero, de largo metraje, de largo metraje, de cuerpo entero, completo, extenso, extenso, hasta el máximo, plenamente, por completoמָלֵא, עַד הַסוֹף - only (en) - comilón, tragón, voraz, zampón - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - con ventajaמִשתָלֵם, מוֹעִיל - abundanteדַי וְהוֹתֵר, מָצוּי בְּשֶׁפָע - considerably, substantially, well (en) - well (en) - well (en) - intimately, well (en) - well (en) - abundante, eufórico, pródigo, profusoשוֹפֵע, שופע - con urgencia, en serio, gravemente, muchísimo, muy, seriamente, severamenteבִּרצִינוּת - con malicia, mal, maliciosamenteבְּרִשעוּת, בְּשוֹבבוּת - even, still, yet (en) - even (en) - aceptableמִקוּבָל, סָבִיר - constantemente, continuamente, siempreכָּל הַזמַן, לְעוֹלָם, לָנֶצַח - always, forever (en) - a intervalos, aquí y allí, a ratos, a veces, de cuando en cuando, de tiempo en tiempo, de vez en cuando, ocasionalmente, otra vez alguna que, y allí aquíבִרווָחִים, לְסֵירוּגִין, לִפעַמִים, לִפעָמִים, מִדֵי פַּעַם, מִדֵי פָּעַם, מִדי פַּעַם - convencionalmente - a pesar de todo, aun así, aún así, aunque, de todas formas, igualmente, no obstante, peroאִם כִּי, אֵין זֶה מְשָנֵה, אַף עַל פִי כֵן, אַף-עַל-פִּי-כֵן, בּוֹ בַּזמָן, לַמרוֹת זאת, עֲדַיִן - antes, en ese entonces, hasta ahora, hasta aquí, hasta hoy, hasta la fechaעַד כֹּה, עַד כֹּה, עד כה - hazaña, logro, proeza, realizaciónמַעֲשֶה נוֹעָז, מַעֲשֶׂה נֶהדָר - muy, realmenteבְּאֶמֶת, מַמָש - activoפְּעַלתָּן, פָּעִיל - acrobáticoלוּליָנִי @@@לוּלייָנִי$$$ - ahora mismo, en este momento, hace un momento, un momento haceרַק עָתָה - en un abrir y cerrar de ojos, en una escapada, instantáneamenteבִּן-רֶגָע - ágilזָרִיז, נִמרַץ - pronto, tempranoמוּקדָם מִדַי - con frecuenciaלְעִתִים קְרוֹבוֹת - pocas veces, raramente, raras veces, rara vezלְעִתִים נְדִירוֹת, לְעִתיִם נְדִירוֹת - activo, en vigor, vigenteבְתוֹקֵף, בְּפוֹעָל, הִפְעִיל, לְהַחִיל - per se, tal como - enérgicamente, en tono enfáticoבְּתוֹקֶף - genuinely, really, truly (en) - homogeneización, igualación, nivelación - claro, desde luego, naturalmente, por supuestoכַּמובָן, כָּמוּבָן - clearly (en) - active (en) - claramente, francamente, manifiestamente, sencillamente, simplementeבְּבֵירוּר, בְּבֵרוּר - aparentemente, a primera vista, en apariencia, ostensiblemente, por fuera, por lo visto, según pareceכַּנִראֶה, לְמַרְאִית עַיִן, לְמַראִית עַיִן - inactive, passive (en) - específicamenteבִּמפוּרָש - afortunadamente, casualmente, fortuitamente, por casualidadb'chi tov, בכי טוב, לְמַרבֵּה הַמַזָל - record, track record (en) - desafortunadamente, desgraciadamente, infortunadamente, lamentablemente, por desgraciaבְּעֶצֶב, לְמַרבֵּה הַצַעַר, לְמַרבֵּה הַצַעָר, לְרוֹעַ הַמַזָל - chronic (en) - extraordinariamenteבְּאוֹפֶן יוֹצֵא מִן הַּכלָל - copiosamente, demasiado, en exceso, excesivamente, extraordinariamenteיוֹתֵר מִדַי, לַלֶכֶת רָחוֹק מִדַי, מדי - tarde o tempranoבְּמוּקדָם אוֹ בִּמאוּחָר - al cabo, al fin, al final, con el tiempo, finalmente, por fin, resultó queבְּמִקרֶה שֶׁ-, בְּסוֹפוֹ שֶׁל דָבַר, לְבַסוֹף, סוֹף סוֹף, סוֹף-סוֹף - ahora, ahora mismmo, ahora mismo, ahorita, con prontitud, en el acto, en el mismo momento, enseguida, en seguida, inmediatamente, instantáneamente, sin dudar, sin pensarlo, sin pensárseloבַּמָקוֹם, לְלא הִיסוּס, מִיַד, מִיָד, מִייַד, מִייָד, מָהֵר מְאוֹד, עַכשָיו - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - directamente - inagotablemente, incansablemente, infatigablementeבְּאוֹפֶן בִּלתִי נִדלֶה, לְלא לְאוּת - adequate, equal (en) - fleetly, swiftly (en) - hasta ahora, por ahora, por el momento, provisionalmenteבֵּינתַיִים, לְפִי שָׁעָה - intolerablemente - abusively (en) - con habilidad, diestramente, hábilmenteבִמְיוּמָנוּת, בִּמְיוּמָנוּת, בִּמיוּמָנוּת - awfully, dreadfully, horribly (en) - muchoכָּל כָּך - drásticamenteבְּאוֹפֶן דְרָסטִי - en absolutoבִּכלַל - de ninguna manera, de ningún modoבִּכלַל לֹא - éxitoהַצלָחָה - exhaustivo - directamente, horizontalmenteיָשָר - indirectamente - bastanteהַרבֵּה, הָרבֵּה, עִסקָה טוֹבָה - corte, fallo, fracaso, suspensoכִּשָלוֹן, כשלון - bruscamente, de pronto, de repente, precipitadamente, repentinamenteבְּאוֹפֶן פִּתאוֹמִי @@@בְּאוֹפֶן פִּיתאוֹמִי$$$, פתאום - desacierto, equivocación, error, fallo, falta, gazapo, yerroטָעוּת, שְׁגִיאָה - hábilמְיוּמָן - al final, al fin y al cabo, finalmente, para terminar, por fin, por remate, por últimoלְבַסוֹף, לְבָסוֹף - duraderamente, establemente, perdurablemente, sólidamente - advantageous (en) - descuido, omisión - buñuelo, cagada, cantada, cante, chapucería, chapuza, error garrafal, gazapatón, gazapo, metedura de pata, patinazo, patochada, pifiaטָעוּת, פַשלָה, שְׁגִיאָה - desliz, mal paso, metedura de pata, paso en falso, patinazo, plancha, solecismoמַעֲשֶׂה שֶׁאֵינוֹ בִּמקוֹמוֹ - débilmenteבְּרִפיוֹן - a la buena de Dios, al albur, a la ventura, al azarבְּאַקרָאִי, בְּאַקרָאי - casi, poco menos que, por poco, prácticamenteבְּקֵירוּב, כִּמְעָט, כִּמעַט, כִּמעָט, קָרוֹב, קָרוֹב ל - en su mayoría, más que nada, principalmente, sobretodo, sobre todoבְּעִיקָר, קודם כל - brazenly (en) - afectuosamente, amorosamente, cariñosamente, con cariño, ingenuamente, tiernamenteבְּאַהֲבָה, בְּחִיבָּה - abiertamente, manifiestamente, públicamenteבְּגָלוּי - con toda seguridad, indudablemente, seguramente, sin duda, sin duda algunaלְלֹא סָפֶק, ללא סָפֵק - con pasividad, pasivamenteבְּאוֹפֶן פָּאסִיבִי - con desdén, con desprecio, desdeñosamente, despreciativamente, lleno de desdén, lleno de desprecio, lleno de menosprecioבְּבוּז, מָלֵא בּוּז - comically (en) - de manera engañosa, engañosamente - especialmente, particularmenteטִיפוּסִי - aprisa, rápidamenteבִּמהִירוּת - categóricamente, incondicionalmenteבְּאוֹפןֶ מוּחלָט, לְלא תְנַאי - al infinito, eternamente, inmortalmente, para siempre, perpetuamenteלְנֶצַח נֶצָחִים, לַנֵצָח, לָנֶצַח - para siempre, permanentemente, por siempre jamásלְתָמִיד - provisionalmente, temporalmenteבְּאוֹפֶן זְמִני, בְּאוֹפֶן זְמָנִי - de improviso, desesperadamente, de súbito, improvisadamente, inesperadamente, súbitamente - continuamente, incesantemente, persistentemente, sin cesarכָּל הַזְמָן - marginalmente - peligrosamenteבְּמִידָה מְסוּכֶּנֶת - enérgicamente, valientemente, vigorosamenteבְּמֶרֶץ - definitivamente, de una vez, de una vez para siempre, de una vez por todasאַחַת וּלתָמִיד, חַד-מַשמָעִי - de manera afligida, deplorablemente, lamentablemente, lastimeramente, lastimosamente, tristementeבְּחוֹסֶר תִּקווָה, בְּצַעַר - afar (en) - con delicadeza, delicadamente, exquisitamente, tenuementeבְּעָדינוּת, נֶהדָר - sin demora, sin dilación - con velocidad, de prisa, inmediatamente, rapidamente, rápidamente, rápidoבִּמהִירוּת, מַהֵר, מָהִיר, מהר - comúnmente, con asiduidad, generalmente, habitualmente, normalmente, por lo común, por lo general, por norma, por norma/regla generalבְּאוֹפֶן נוֹרמָאלִי, בְּדֶרֶך כְּלָל, בדרך כלל, כִּכְלָל, כַּרָגִיל - hace poco, recientemente, últimamenteבְּיָמִים אֵלֶה, לַאַחֲרוֹנָה - irregularmenteבְּאוֹפֶן לא יָצִיב - gradualmente, paulatinamente, poco a pocoבְּהַדרָגָה - acá, a casa, ahí, hacia acáאֵל-, הנה, כָּאן, לְכָאן, לכאן, לפה - adecuado, apto, bueno, cualificado - peacefully (en) - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - ínfima - adentro, dentro, en el interiorבִּפנִים - internacionalmenteבְּרַחֲבֵי הָעוֹלָם - reciénטָרִי, לא מִזמַן, קָרָה לַאַחֲרוֹנָה - de nuevo, más, otra vezשוּב, שוב - inalterablemente, invariablementeתָּמִיד - mechanically (en) - preferentemente, preferiblementeרָצוּי - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - consistentemente, sistemáticamenteבְּעִקבִיוּת, שִיטָתִיוּת - so, thus, thusly (en) - enormemente - sin vidaחֲסַר-חַיִים - característicamente, típicamenteטִיפּוּסִי - globalmente, omnímodamente, universalmenteבְּאוֹפֶן כּוֹלֵל - sin precedenteחֲסַר תַקדִים, חסר תקדים - místicamente - análogamente, del mismo modo, igualmente, parecido, semejantemente, semejanzaאוֹתוֹ דָבָר, דוֹמֶה - secundariamente - adecuado, correcto, justoמַתאִים, נָכוֹן - especialmente, notablementeבְּצוּרָה בּוֹלֶטֶת, בִּמיוּחָד - con intensidad, con mucha atención, de alto coeficiente laboral, intensivamente, intensivo en mano de obraבְּמֶרֶץ - adecuadamente, apropiadamente, aptamente, aseadamente, bien, como corresponde, como es debido, convenientemente, debidamente, decentemente, decorosamente, indicado, sin inconvenienteבְּצוָּרה נְאוֹתָה, כָּרָאוּי - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente - episodically (en) - fabulosamente, fantásticamente, fantástico, imaginariamenteבְּצוּרָה פַנטַסטִית, נֶהֱדָר - feverishly (en) - acomodable, adecuado, apañado, apropiado, apto, bueno, conveniente, cualificado, indicado, oportuno, propioמַתְאִים, מַתאִים, נָכוֹן, רָאוּי - incomprehensiblemente, incomprensiblemente - encarecidamente, expresamente - superficialmenteבְאוֹפֶן שִטחִי - con maldad, cruelmente, malvadamenteבְּרִשעוּת - ¿verdad?, a buen recaudo, a salvo, claro, con certeza, con seguridad, con toda seguridad, de confianza, definitivamente, seguramente, seguro, sin dudaאָכֵן, בְּבִטחָה, בְּהֶחלֵט, בְּוַדַאי, בְּוַודַאי, בְּווַדַאוּת, בְּווַדָאי, בֶּטַח, לְלֹא סָפֵק, ללא ספק - sufficiently (en) - bastante, suficienteבְּמִידָה מַספֶּקֶת, דֵי הַצוֹרֶך, דָי - insuficientemente - so (en) - so (en) - so (en) - manejo, manipulaciónתִמרוּן - fácilmenteבְּקָלוּת, ללא קוֹשִי - actually, really (en) - artero, astuto, malicioso, mañoso, pícaro, poco fiable, sospechoso, tramposo, traviesoחֲלַקלַק, מְפַקפֵּק, עַרמוּמִי, עָרוּם כְּשוּעָל, שָׁנוּן - a fin de cuentas, considerándolo todo, en conjunto, en general, teniéndolo todo en cuenta, tomando todo en consideraciónבְּהִתְחָשֵב בַּכָּל, בְּסַך הַכָּל, בְּסַך הַכֹּל, בסה”כ, כְּלָלִית - diserto, elocuenteאָמָן דִּיבּוּר - con emoción, febrilmenteבְהִתרָגשוּת - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletamente - certeramente, con exactitud, con precisión, detalladamente, detenidamente, exactamente, justamente, precisamente - descarado, desvergonzadoחָסַר בּוּשָׁה - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - relativamenteיַחֲסִית - fácilmente - considerablemente, de forma notableבְּמִידָה נִיכֶּרֶת - con seriedad, en serio, gravemente, seriamenteבִּרצִינוּת - a buena hora, a su debido tiempo, a su tiempo, a tiempo, con tiempo, con tiempo de sobra, en buen momento, en el momento oportuno, en su día, en su tiempo, en tiempo, tempranoבְּבוֹא הַזמָן, בְּעִתוֹ - a tiempo justo, en el momento crítico, en el último momento, justo a tiempoבַּשנִייָה הַאַחֲרוֹנָה - atractivo, atrayente, encantador, interesanteמְפַתֶה, מוֹשֵך, קוֹסֵם - off the cuff (en) - cautivador, encantador, encantadora, fascinante, hechiceroמֶכַשֶף, מַקסִים - a la inversa, al contrario, al revés, por el contrario, todo lo contrarioלְהֵיפֵך - atractivo, atrayente - encantador - a la letra, al pie de la letraכִּכתָבו וּכִלשוֹנוֹ - con valentía, imponentemente, valientementeבְּאוֹמֶץ, בְּצוּרָה אָמִיצָה - profundamenteבְּאוֹפֶן מַעֲמִיק, עֲמוּקוֹת - ansiosamente, ganosamente, impacientementeבְּקוֹצֶר רוּחַ - pacientementeבְּסַבלָנוּת - estúpidamente, inconsideradamente, irreflexivamente, sin pensar, tontamenteבְּטִיפּשוּת - con creatividad, creativamenteבְּאוֹפֵן יְצִירָתִי - radicalmenteבְּאוֹפֶן יְסוֹדִי - concienzudamente, escrupulosamente, meticulosamenteבְדַקדקָנוּת, בִּמסִירוּת - excepcionalmenteבְּצוּרָה יוֹצֵאת מִן הַכְּלָל - puramenteלְגמרֵי - con esmero, hábilmente, limpiamenteבְּצוָּרה יָפָה וּמסוּדֶרֶת - vigorosamenteבְּמֶרֶץ - clearly, distinctly (en) - excelentementeמְצוּיָן - espléndidamente, estupendamente, magníficamente, maravillosamente, muchísimoבְּצוּרָה מְצוּיֶנֶת, לְהַפלִיא, מְאוֹד, נִפלָא - impeccably (en) - desabridamente, inexpresivamente, suavementeבְּרוֹך - sobriamenteבְּיִישוּב הַדָעָת - audazmente, con valentíaבְּאוֹמֶץ - agradablementeהֵיטֵב, יָפֶה - acogedoramente, agradablemente, cómodamente, íntimamenteבְּנוֹחִיוּת וּבחָמִימוּת - agotado, inasequible - correspondientemente - con inteligenciaבִּתבוּנָה - públicamenteבַּצִיבּוּר - intelectualmente - reacción - exageradamente - orgullosamente, ufanamenteבְּגָאֲווָה - solemnementeבִּרצִינוּת - torpementeגָמלוֹנִי - de manera ordinariaבְּגָסוּת - intensamenteבְּלַהַט - espontáneamenteבְּאוֹפֶן סְפּוֹנטָאנִי - atroz, feo, horrible, horroroso, poco hermosoנוֹרָא - alarmante, horroroso, temeroso, temible, temido, terrible, terríficoמַפְחִיד - cominero, meticulosamenteבְּקַפּדָנוּת - amenazador, amenazante, imponente, severoמְאַייֵם - desgarbadamente, embarazosamenteבְּצוּרָה מְגוּשֶמֶת - triunfalmenteבְּשִׂמחַת נִיצָחוֹן - de pesadilla, de punta que pone los pelos, escalofriante, espeluznante, estremecedor, horripilanteמְסָמֵר שֵׂיעָר, מַפחִיד, מַקפִּיא דָם - on a regular basis, regularly (en) - alarmante, asustadizo, horripilante - temibleנוֹרָא - en el mejor de los casos, idealmente, perfectamenteבְּאוֹפֶן מוּשלָם, בְּמָצַב אִידֵיאָלִי - aniñadamente, como una niña, como un niño, puerilmenteביָלדוּתיוּת - de muy mal gusto, macabro, morboso, negroמַגעִיל, מָקַבּרִי - incorrectamente - atentamente, cuidadosamente, escrupulosamente, minuciosamente, puntualmenteבְּקֶשֶב רָב - enormemente, tremendamenteמְאוֹד מְאוֹד - generosamente, liberalmenteבִּנְדִיבוּת, בנדיבות - con facilidad, fácilmente, sin dificultad, sin esfuerzoלְלֹא הִתאֲמצוּת - en detalleלְפִרטֵי פְּרָטִים - cierre, conclusión, finalizaciónהַשׁלָמָה - adecuadamente, cómodamente, convenientementeבְּצוּרָה נוֹחָה - inoportunamente - abstractamente, abstractivamente, en abstracto - obstinadamenteבְעַקשָנוּת - victoriosamenteכִמנַצֵח - cuerdamente, prudentamente, prudentemente, sabiamente, sensatamenteבְּחוֹכמָה - imprudentemente, neciamente, tontamenteבְּטִיפּשׁוּת, בְּצוּרָה לא נְבוֹנָה - despiertamente, inteligentemente, vivamenteבִּתבוּנָה - de manera intelegible, inteligiblementeבְּצוּרָה מוּבֶנֶת - aristocráticamenteבַּאֲצִילוּת - con diplomacia, diplomáticamenteבְּאוֹפֵן דִיפלוֹמָטִי - debacle, desastre, fiasco, fracasoכִּישָׁלוֹן - indefinidamenteלִזמָן בִּלתִי מוּגבָּל - bien, con razón, correctamente, justoבְצוּרָה נְכוֹנָה, בְּדִיוּק, בְּצוּרָה נְכוֹנָה, כַּיָאוּת, נָכוֹן - caritativamente, humanamenteבִּנְדִיבוּת - perezosamenteבְּאִיטִיוּת - presuntuosoחוּצפָּה - a la carrera, apresuradamente, con prisa, deprisa, precipitadamente, rápidamenteבְּחִיפָּזוֹן, בְּחִפָּזוֹן, בְּחוֹפזָה, מְמַהֵר - satíricamente - librementeבְּאוֹפֶן חוֹפשִׁי - espiritualmenteבְּרוחָנִיוּת - borrosamente, confusamente, débilmente, indefinidamente, indeterminadamente, indistintamente, nebulosamente, sin precisión, vagamenteבְּאוֹפֶן לא בָּרוּר, בִּמעוּמעָם, בִּמעוּרפָּל - duraderamente, inquebrantablemente - esporádicamente - asombrosamente, pasmosamente, sorprendentementeלְמַרבֶּה הַפּלִיאָה - abundantemente, abundosamente, copiosamente, en abundancia, pródigamente, profusamenteבְּשֶפָע, לְמַכבִּיר, מֵעַל וֵּמֵעֶבֶר - aburrido, tediosamenteבְּאוֹפֶן מְייַגֵע - supremamenteמְאוֹד - espléndido, guapísimo, hermoso, magnífico, maravilloso, precioso, vistosoמְהַמֵם בְיוֹפיוֹ, נִפלָא - יפה תואר - amablemente, cortésmente, educadamente, urbanamenteבְּאָדִיבוּת, בְּנִימוּס - encantadorמַקסִים - desatentamente, descortésmente, groseramente, maleducadamente, sin modalesבְּגָסוּת, בְּחוֹסֶר נִימוּס - admirablemente, loablementeבְּאוֹפֶן הָרָאוּי לְשֶׁבַח - agradablemente, amablemente, gratamente, íntimamente, placenteramente, simpáticamenteבְּאוֹפֶן נָעִים, בְּצוּרָה נְעִימָה, נָעִים - unpleasantly (en) - amistosamente, cordialmente, efusivamenteבְּתֵאָבוֹן, בִּלבָבִיוּת - afablemente, amablemente, amistosamene, bondadosamente, con buen humor, con misericordia, genialmente, graciosamente, simpáticamenteבְּחָבִיבוּת, בַּאֲדִיבוּת, בלבבות, טוֹב מֶזֶג - explícitamente, inequívocamente, unívocamente - al último momento, apenas, por los pelos, por muy poco, por poco, por un peloבְּעוֹר וַשֵׁן, בְּצִמצוּם, בִּקצָת - agradable, amable, bondadoso, simpático - fielmenteבְּנֶאֱמָנוּת - óptimo - anormalmente, diferentementeבְּאוֹפֶן חָרִיג - perennemente - agradablemente - fondly, lovingly (en) - interiormente, internamenteבְּיַרכּתֵי הַמוֹח, בְּלִיבּוֹ - favorablamente, favorablementeלְטוֹבַת - adversamente, desfavorablemente - mejorador - irónicamente, lacónicamente, secamenteבְּיוֹבֵש - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - vagamenteבִּמעוּרפָּל - ampulosamente, con pompa, pomposamenteבְּשַחֲצָנוּת - mejora, mejoramiento - adelanto, fomento, progreso, promoción - acérrimamente, constantemente, firmemente, obstinadamente, persistentemente, tenazmenteבְּעַקשָנוּת - eficazmente, eficientemente, expeditivamenteבִּיעִילוּת - tragically (en) - siniestramenteבְּאוֹפֶן הַמבָשֵׂר רַעוֹת - con motivo, con razón - creídamente, engreídamente, impúdicamente, indecentemente, inmodestamenteבְּחוֹסֶר צְנִיעוּת - irresistiblementeכַּך שֶאִי אֶפשָר לַעֲמוֹד בְּפָנַיו - duramente, estrictamente, rígidamente, rigurosamente, severamenteבְּחוּמרָה, בְּחומרָה, בְּקַפְּדָנוּת, בְּקַפדָנוּת, בּחוּמרָה - autoritariamente, con autoridad - corrección, enmienda, rectificaciónתִיקוּן, תִּיקוּן - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - con ferocidad, ferozmenteבְּאַכזָרִיוּת, בְּתוֹקפָּנוּת - sangriento, sanguinarioצמֵא דָם - reformaשִיפּוּר, תִיקוּן - embellecimiento - clásicamente - obscuramente, oscuramenteבִּמעוּרפָּל - audaz, impávido, impertérrito, intrépido, osadoאַמִיץ, עָשׂוּי לִבלִי חָת - horrifyingly (en) - artísticamenteבְּאָמָנוּת - en especial, en particular, especialmente, particularmenteבִּמְיוּחָד, בִּמיוּחָד - actualización, modernización, remozamientoמוֹדֶרנִיזַציָה - análogamente, semejantemente, uniformementeבְּצורָה אָחִידָה - enduringly (en) - descaradamenteבְּאוֹפֶן בָּרוּר, בּוֹטֶה - degradación - por antonomasia, por excelencia - alentado, animoso, ardido, arrestado, bizarro, resuelto, valienteאַמִיץ, אַמִיץ לֵב, אָמִיץ - estéticamente - horriblementeנוֹרָא - valienteאַמִיץ - cowardly, fearful (en) - contaminación, poluciónזִהוּם - asombradizo, asustadizo, huraño, medroso, miedoso, temeroso - faint, fainthearted, faint-hearted, pusillanimous, timid (en) - pusilánime - abyectamente, abyectoבְּאוֹפֶן מַשׁפִּיל - altivamente, arrogantemente, desdeñosamente, despectivamenteבְּשַחֲצָנוּת - arrojadamente, atrevidamente, audazmente, bravamente, denodadamente, esforzadamente, valerosamente, valientemente - ávidamenteבִּלְהִיטוּת - enamoradamente - asiduamente, constantemente, diligentemente, sin disminuir - con astucia, con perspicacia, sagazmenteבְּפִּקחוּת, בִּתבוּנָה - en broma, pícaramente - austeramente, duramente - acuciadamente, acusiosamente, ansiadamente, ansiosamente, avaramente, avariciosamente, avarientamente, ávidamente, codiciosamente, con avaricia/codicia, con avidez, con muchas ganas, glotonamente, rapazmenteבְּחַמדָנוּת - benignamenteבְטוּב לֵב - abruptamente, bruscamenteבְּגָלוּי, בְּקוֹצֵר רוּחַ - boorishly (en) - bizarramente, dadivosamentre, generosamente, liberalmente, pródigamente - activamente, ágilmente, gallardamente, rápidamente, rápidoבְּאוֹפֶן נִמרַץ, בְּמֶרֶץ, הֵיטֵב - continuamente, incesantemente, sin cesar, sin interrupción, sin pararבְּצוּרָה בִּלְתִי פּוֹסֶקֶת, בִּרְצִיפוּת, לְלא הֶרֶף, ללֹא הֶפסֵק - interminablemente - testarudo - alocadamente, arrebatadamente, atronadamente, desaliñadamente, descaradamente, descuidadamente, despreocupadamente, desvergonzadamente, imprudentemente, indiferentemente, irreflexivamente, negligentemente, no concienzudamente, no cuidadosamente, no meticulosamente, sin pensarבְּחוֹסֶר זְהִירוּת - churlishly, surlily (en) - coloquialmente, informalmenteבְּאוֹפֶן לא רִשמִי, בִּשפַת הַדִבּוּר - sosegadamente - adaptarלְהַתאִים ל-, לְסָגֶל, לְעַבֵּד - con suficienciaבשׂבִעוּת רָצוֹן עַצמִית - exhaustivamenteבְּאוֹפֵן מַקִיף - brevemente, con concisión, cortamente, en definitiva, en pocas palabras, en resumen, en resumidas cuentas, en total, en una palabra, para abreviar, resumidamente, totalבְּמִילָה אַחַת, בְּקִיצוּר, בְּקִצוּר @@@בְּקִיצוּר$$$, בְּקִצוּר @@@בְּקִצוּר$$$, בְּתַמצִיתִיוּת, קִיצוּרוֹ שֶׁל דָבָר - cínicamenteבְּצִינִיוּת - altivamente, con condescendencia, de forma paternalista, desdeñosamenteבְּהִתנַשֵׂאוּת, בְּהִתנַשׂאוּת - con confusión, confusamenteבִּמבוּכָה - consequentially (en) - constructivamente, constructivoבְּצוּרָה בּוֹנָה - a sangre fría, con calma, despreocupadamente, fríamente, tranquilamenteבְּאָדִישוּת, בְּקְרִירוּת - de manera improbable, improbablemente, increíblemente, inverosímilmenteבְּאוֹפֶן לא סָבִיר, בְּמִידָה שֶלא תֵיאָמֵן, שֶׁלא לְהַאֲמִין - creíblemente, de manera creíble, de manera plausible, plausiblemente, verosímilmenteבְּאוֹפֶן מְעוֹרֵר אֵימוּן - enigmáticamente, misteriosamenteבְּאוֹפֶן מִסתוֹרִי, כְּחִידָה - incontable, innumerable, montones de, muchísimos, sin número, un sinfín deאֵין סְפוֹר, אין ספור, לְאֵין סְפוֹר, רַב מִספוֹר, רבבה - deliciosamenteבְּצוּרָה מְהַנָה - a lo mejor, es posible, posiblemente, quizás, tal vez, a lo mejor, es posibleאוּלַי, אוּלָי, יִיתָכֵן - absurdamente, disparatadamente, insensatamenteבְּאוֹפֶן מְגוּחָך, עַד כְּדֵי גִיחוּך - coqueteando, coqueto, flirteandoתוֹך פְלִרטוּט - infamemente, innoblemente, vilmenteכְנָבַל - circunstanciado, detallado, extenso, minucioso, pormenorizado, prolijoמְפוֹרַט, מפורט - odiosamenteבְּאוֹפֶן נִתעַב - apresurado, poco profundo, poco serio, rápido, superficialחָפוּז - diabólicamente, terriblementeבְּאַכזָרִיוּת, מְאוֹד - bajamente, de manera despreciable, de manera infame, infamemente, mal, malamente, mezquinamente, ruinmente, vilmenteבְּאוֹפֶן נִתעַב - diametralmente - afanadamente, afanosamente, asiduamente, con diligencia, diligentemente, estudiosamente, laboriosamenteבְּחָרִיצוּת - desabridamente, desagradablemente, secamenteבְּצוּרָה לֹא נְעִימָה, בְּצורָה לא נְעִימָה - deshonrosamente, deshonroso, ignominiosamente, infamemente, sin fama, sin gloria, vergonzosamenteבְּאוֹפֶן מְבִיש, בְּאוֹפֶן מַחפִּיר, תוֹך פִּגִיעָה בַּשֵם הַטוֹב - abiertamente, cándidamente, francamente, sinceramente, susceptibleבְּגִילוּי לֵב, בְּגִלוּי לֵב, בְּכֵנוּת - disinterestedly (en) - fielmente, lealmenteבְּנֶאֱמָנוּת - deslealmente, infielmenteבְּחוֹסֶר נֶאֱמָנוּת - proporcionalmenteבְּאוֹפֶן יַחַסִי, בְּאוֹפֶן פְּרוֹפוֹרציוֹניִ - respetuosamente, reverentementeבְּיִראַת כָּבוֹד, בְּכָבוֹד - irrespetuosamente, irreverentementeבְּחוֹסֶר כָּבוֹד - dogmáticamenteבְּדוֹגמָטִיוּת - central (en) - distraídamente, soñadorבְּחוֹלמָנוּת - con éxtasis, con mucho entusiasmo, exaltadamenteבְּהִתלַהֲבוּת - espeluznantemente, horripilantemente, misteriosamenteבְּצוּרָה מַפחִידָה - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - wave (en) - de forma egoísta, egoístamente, interesadamenteבְּאָנוֹכִיוּת - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - eruditamente - de manera evasiva, evasivoבְּהִתחַמקוּת - con regularidad, regularmenteבְאוֹפֶן סָדִיר - desigualmenteבְּצוּרָה לא שָווָה - excesivamente, exorbitantementeבְהַפרָזָה - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - ablandamiento, alivio, atenuación, mitigación - descanso, distensión - apertura, expansión, liberalización - familiarmenteבידידות - fanáticamenteבְּקַנָאוּת פָנָאטִית - impecablementeלְלְא פְּגָם - flabbily (en) - de manera inflexible, inflexiblementeבְּנוֹקשוּת - enérgicamenteבּעוֹצמָה רַבָּה - desarrollarse - formidable - característica, característico, distintivoאוֹפייָנִי, יִיחוּדִי, מְאַפיֵין - gluttonously (en) - resplandecientementeבְּזוֹהָר - gratuitously (en) - crasamente - grotescamenteבְּאוֹפֵן מְגוּחָך - a regañadientes - claroבָּהִיר - armoniosamenteבְּהַרמוֹניָה - imprudentementeבִּפזִיזוּת - atrevidamente, audazmente, temerariamenteבְּחוֹסֶר זְהִירוּת - cruelmente, despiadadamente, insensiblementeלְלֹא רַחמָנוּת - heroicamenteבִּגְבוּרָה - horriblemente, horrorosamenteבְּאוֹפֶן מָבעִית - higiénicamenteבְּצוּרָה הִיגייֶנִית - unificación, uniónאִיחוּד - reunificación, reuniónאִיחוּד מְחָדָש - inútilmente, ociosamente, perezosamente, vanamenteבְּבַטָלָה, בְּעַצלוּת - alteración, brecha, claro, interrupción, intervalo, laguna, paréntesis, pausa, trastornoהַפרָעָה, שִיבוּש - imperativamente, imperiosamente - con descaro, descaradamente, impertinentemente, insolentementeבְּחוּצפָּה - alborotadamente, impetuosamente, impulsivamenteבְּאוֹפֶן אִימפּוּלסִיבִי, בִּפזִיזוּת - absolutamente, en todo caso - imprudentementeבְּחוֹסֶר זְהִירוּת וְחָכמָה - incomparablementeבְּדֶרֶך שֶׁאֵין דוֹמֶה לָה - discretamente - descontaminación - indolentemente - industriously (en) - ingeniosamenteבְּחָכמָה - inherentementeמְטִבעוֹ - inoportunamente - acertadamente, apropiadamente, oportunamenteבָּרֶגָע הַנָכוֹן - insidiosamente - esquematizar, simplificarלְפַשֵט - con entusiasmoבְּחֲרִיפוּת - con gran dificultad, laboriosamenteבְּעָמָל רַב - lánguidamenteבְּלֵאוּת - languishingly, languorously (en) - indecentemente, obscenamente - absurdamente, caricaturescamente, grotescamente, irrisoriamente, ridículamente, ridículameteבְּאוֹפֶן מְעוֹרֵר צְחוֹק, מְטוּפָּש, עַד כְּדֵי גִיחוּך, עַד כְּדֵי גִּיחוּך - con clemencia, con complacencia, indulgentementeבְּרַחֲמָנוּת - facilitar, suministrar - bien definido, limpio, neto, precisoחָלַק, נָקִי - impecable, inmaculado, sin manchaזַך, נָקִי מְאוֹד - lúgubremente, siniestramente - augustamente, majestuosamenteבְּהוֹד וְהָדָר - explotación - drippily, mawkishly (en) - insultos, malos tratos, maltratamiento, maltrato, molestiaהִתאַכזרוּת - persecuciónרְדִיפָה - caza de brujas - desapiadadamente, despiadadamente, implacablemente, inexorablemente, inflexiblemente, sin amor, sin compasión, sin corazón, sin piedad, sin remordimientosלְלֹא רַחֲמִים, לְלא רַחֵם - macartismo - abracadabrante, desconcertador, desconcertante, pasmoso - minuciosamente - milagrosamente, prodigiosamenteבְּדֶרֶך נֵס - translúcido, transluciente, traslúcido, traslucienteמַעֲבִיר אוֹר - miserablemente, tristementeבְּמַבָּט אוּמלָל - escapismo, evasión, evasionismoמִפלָט מִן הַמְצִיאוּת - monótonamenteבְמוֹנוֹטוֹנִיוּת - túrbido - lechosoכְּחָלָב - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - agudo, agudo, perspicaz, astuto, inteligente, perspicazחַד, מְתוּחכָּם, פִּקֵח @@@פִּיקֵח$$$ - close, near, nigh (en) - objetivamente - servilmente, sumisamenteבְּהִתרַפּסוּת, בִּכְּנִיעָה - opulentamenteבְּשֶפָע - ostentosamenteבְּרַאַוותַנוּת - enveloping (en) - íntimo, próximoאִינטִימִי, יְדִיד נֶפֶש, קָרוֹב - pertinently (en) - cachazudamente - pithily, sententiously (en) - deplorablemente, lamentablementeבְּאוֹפֶן מְעוֹרֵר רַחָמִים, בְּצוּרָה מְעוֹרֵרת רַחָמִים - inútilmenteלַשָווא - pretencioso - unpretentiously (en) - lindamenteדֵי - prosaicamente - débilmente, escaso, flojamente, pobre, pobrementeבְּצוּרָה חַלָשָה - de manera extraña, excéntricamente, extrañamenteבְּאוֹפֶן מוּזָר, בּאוֹפֶן מוּזָר - con calma, plácidamente, relajadamente, reposadamente, serenamente, silenciosamente, sosegadamente, tranquilamenteבְּשֶׁקֶט, בְּשַלווָה, בְּשָׁלווָה, בְּשָלווָה, בְּשֶׁקֶט, בְּשַׁלווָה, לְלא אַלִימוּת - complete (en) - relevantly (en) - decentemente, de manera digna de alabanza, honorablemente, honoríficamente, honrosamente, meritoriamenteבְּאוֹפֶן הַמוֹסִיף כָּבוֹד - reverentially, reverently (en) - robustly (en) - amplio, espacioso - apretado, estrecho, menudo - cómodo, confortable, relajado, tranquilo@@@נוֹח$$$, נֹח - inquietante - sensualmente, voluptuosamenteבְּחוּשָׁנִיוּת - sensualmenteבְּחוּשָׁנִיוּת - serenamente - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - básico, de base, definitivo - skilfully, skillfully (en) - excepcional, extraordinario, particularחָרִיג, מְיוּחָד - poco común, raroנָדִיר - unusual (en) - acostumbrado, común, habitual, usualרָגִיל - acostumbrado, costumbre, de costumbre, hábito, habitualנָהוּג, קָבוּע, רָגִיל, רָגִיל ל- - corrienteפָּשוּט, רָגִיל - asquerosamente, sórdidamente, suciamenteבְּלִכלוּך - especial, específico, particularמְסוּיָם - respectivoשֶׁלָהֵם - separate (en) - elocuente, expresivo, reveladorמָלֶא הַבָּעָה - sin expresiónחֲסַר הַבָּעָה - strictly, stringently (en) - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - agradablemente, agradablemente, gentilmente, con encanto/gracia, dulcemente, gentilmenteבִּמתִיקוּת, במתיקות - tácitamente - por telégrafo, telegráficamente - tiernamenteבְּעֲדִינוּת - según la tradición, tradicionalmenteעַל פִּי הַמָסוֹרֶת - competente, eficienteמוּכשָׁר, נִמרָץ - quejumbroso - protestador, protestante - unbearably (en) - estimularלְהַמרִיץ - completoמוּשׁלָם - abiertamente, completamente, francamente, incondicionalmente, totalmenteלְלא הִסתַייגוּת - exhaustivoמְקִיף - totalכּוֹלֵל - indignamenteבְּאוֹפֶן שֶׁאֵינוֹ רָאוּי - incomplete, uncomplete (en) - útilmente - valientementeבְּאוֹמֶץ - vehementemente - asquerosamente, despreciablemente, infamemente, vilmenteבְּצוּרָה רַעָה מְאוֹד - con voracidad, vorazmente - enciclopédico - plenario - wholeheartedly (en) - graciosamente, ingeniosamenteבִּשנִינוּת - accessible, approachable (en) - aflojar, aflojarse, aligerar, aliviar, laxar, mitigar - si, sí - conyugalmente - dingily, grubbily, grungily (en) - especialmenteבִּמיוּחָד - al instante, de inmediato, inmediatamente, instantáneamente, ya - derechamente, derecho, directamente, en línea recta, todo derechoיְשִירוֹת - conciso, resumidoתַמצִיתִי - aforístico, epigramático - compacto, en resumen, sucintoקוֹמפַּקטִי, תָמצִיתִי - brusco, conciso, corto, lacónico, lapidario, seco, sucintoבּוֹטֶה, קָצַר - interminable, prolijo, verbosoאָרוֹך ומְשַעֲמֵם - eróticamente - desmadre, destrucción, estrago, estragos, marabunta, tala, zafarranchoהֶרֶס - agitación, algarabía, barbulla, batahola, follón, greguería, griterío, jaleo, protesta, tormenta, trastorno, tumulto, vocería, zalagarda, zambeque, zaragataבָּלָגָן, מְחָאָה, תַהפּוּכָה - agitación, aglomeración, ajetreo, animación, apiñadura, apiñamiento, apretujón, apreturas, atropello, barullo, bulla, bullicio, conmoción, movimiento, ruido, tejemaneje, tráfago, trajínהִתרַגשוּת - abarrotado, atestado, atestado, lleno hasta los topes, abarrotado, concurrido, hasta los topes lleno, superpobladoהוֹמֶה אָדַם, צָפוּף מִדַי - incongruenteלא תוֹאֵם/הוֹלֵם - boludez, ganga - אנוס - service (en) - big, large, prominent (en) - chillón, evidente, flagrante, llamativoמַחפִּיר - asunto inconcluso - constant (en) - recurrente, renovado, repetido, repetitivoחוֹזֵר וְנִשנָה, חוֹזֵר עַל עַצמוֹ- - esporádico - know (en) - argumentador, discutidorוַכּחָן - לְהַכִּיר - convencionalמְקוּבָּל - conventional (en) - estrafalario, estrambótico, extraña, extraño, extravagante, raroמוּזָר מאוֹד, מוזר, מוזרה - dificultad, disgusto, problema - considerableמשמָעוּתִי, נִיכָּר - considerableנִיכָּר - insignificant, undistinguished (en) - confundir, hacer tropezar - caballeresco, caballeroso, galanteאַבִּירִי - brusco, duro, mordazקְצָר רוּח - descortés, incivil, malcriado, maleducado, mal educadoלא מְנוּמָס - creíbleאָמִין, מְהֵימַן - increíbleלא יְאוּמָן, פַנטַסטִי, שֶלא יֵיאָמֵן - duro, hirviendo, incisivo, mordazנוֹקֵב - apurado, crítico - grave, serio - crucial, important (en) - anticuado - obsolescenteהִתייַשֵן - malditoמְקוּלַל, מקולל, מקוללת - cojo, destartalado, desvencijado, inestable, inseguro, ruinoso, tambaleanteרָעוּע, רָעוּעַ, רוֹעֵד - chabacano, craso, flagrante, grande, grosero, ordinario, vulgarגַס, הֲמוֹנִי, חָמוּר - formal, sereno, serio, sosegado, tranquiloשָלֵיו - undefined, vague (en) - primary (en) - indudable - exigenteתּוֹבעָנִי, תוֹבעָנִי - riguroso, severo - apremianteדָחוּף - arbitrario, seleccionado al azarשְרִירוּתִי, שרירותי, שרירותית - calcular, estimar, prever, pronosticarלחשב - de confianza digno, digno de confianza, fiableאָמִין - desviación - dependent (en) - peccata minuta - independienteעַצמָאִי - derroche, prodigalidadבִּזבּוּז רַאֲוותָנִי - desirable (en) - jugada sucia - apetecedor, apetecible, apeticible, codiciable, deseable, envidiableמְעוֹרֵר קִנאָה, רצוי - cualidad de sacrílego, profanación, profanamiento, sacrilegioחִילוּל הַקוֹדֵש - preferente, preferibleעָדִיף - porno, pornografía, sicalipsisפּוֹרנוֹגרָפיָה, פורנוגרפיה - pay (en) - envy, invidia (en) - arduo, denso, difícil, dificultoso, duro, fastidioso, pesado, problemáticoבְּעַיָתִי, קָשֶה, קָשֶׁה - cólera, enfado, enojo, ira - gluttony, gula, overeating (en) - delicadoבְּעָיָה מְבִיכָה - serious (en) - difícil, inoportuno, molesto, problemáticoמַטרִיד - cómodo, fácil - básico, elemental, mero, puroיְסוֹדִי, פָּשוּט - meloso, zalameroחָלַקלַק - aplicado, asiduo, constante, diligente, hacendoso, trabajadorשַׁקדָן - incansable, infatigableשֶׁאֵינוֹ יוֹדֵע לְאוּת - negligente - directo - marcaje - good (en) - selectivo - indistintoלא בָּרוּר - general (en) - aventura, contingencia, despeñadero, en peligro, peligro, riesgoבְּסַכָנָה, מְסוּכַּן, סַכָּנָה - dominante, predominanteדומיננטי, שוֹלֵט, שוֹלֶט - muy finoחָד - defensa, guardiaאֱמצָעִי הֲגַנָה - changing, ever-changing (en) - incipiente - confront, face, face up (en) - de buen rendimiento, eficaz, eficiente, llamativo, logrado, vistosoיָעִיל, מַרשִׁים - agotador, delicado, deslomador, difícil, dificultoso, duro, duro, penoso, embarazoso, laborioso, penoso, pesado, tiranteזְמִניים קָשִים, מְפָרֵך, מסובך, מתיש, קָשֶה, קשה - fatigoso - facile (en) - alterne, promiscuidad, promiscuidad sexual - economic, economical (en) - expeditivo, que ahorra tiempoזָרִיז - drástico, radicalדְרָסטִי, דרסטי - exclamatorio - firm, strong (en) - desmañado, torpe, torpe del nacimientoחַסַר טַקט - exportable - entusiasmado, entusiasta, entusiásticoנִלהַב - ávido, entusiasmado, entusiasta, ilusionado, impacienteמָסוּר, נִלהָב, קַנַאי - adular, dar coba a, favorecer, halagar, lisonjearלְהַחֲנִיף, לְהַחמִיא, לְהַחנִיף - explícito, inequívoco, unívoco - esotérico - abstrusoמוּבָן בְּקוֹשִׁי, סָתוּם - aecano - exotérico - básico, elementalבְּסִיסִי - eufemísticoמְעוּדָן - aproximado, aproximativo, esbozado, globalלא מְלוּטָש, קָרוֹב - free, liberal, loose (en) - pasmoso - abuso, desaprovechamiento, mal uso, uso incorrectoנִיצוּל לְרָעָה, ניצול לרעה - cara, caro - caro, costosoיָקַר, יָקָר - overpriced (en) - asequible, baratísimo, barato, económicoלא יָקָר - capitalización - crédulo, inexperto, novato, verde, verde, novatoחֲסַר נִיסָיוֹן, חַסר נִיסָיוֹן, טִירוֹן, “יָרוֹק” - aclarar, dilucidar, elucidar, esclarecer, poner en claroלְהַבְהִיר, לְהַבהִיר - interior, íntimo, profundoפְּנִימִי - equitativo, justoהוֹגֶן - unfamiliar (en) - anticuado, antiguo, desfasado, pasado de modaלַצֵאת מִן הָאוֹפנָה, מְיוּשָׁן, עָתִיק, שַׁמרָנִי - pasado de moda, pobreלֹא אָפנָתִי - de clase alta, gente bienיוּקרָתִי - inmediata, inmediato, instantáneoמִיַדִי, מִיָדִי, מִייָדִי - melindrosoבָּרֵרָן - delicado, exigente - rechoncho, regordete, rellenoשְׁמַנמַן, שמַנמַן - corpulento, metido en carnes, obesa, obesoשָּמֵן, שָׁמֶן מְאוֹד - anguloso, chupado, demacrado, descarnado, escuálido, esquelético, flaco, huesudoהִרזָה, כָּחוּש, צנום - clasificación, disposición, orden, ordenamiento, organización, tramitación - reduplicación - copiado, mimetización, traslación - reproducción - ahínco, constancia, insistencia, perseverancia, persistencia, tenacidadהִתעקשוּת, הַתמָדָה - básico, fundamentalיְסוֹדִי - rito, ritualפּוּלחָן - en forma, salubre, sanoבְכּוֹשֶר, בָּרִיא - sano - acentuar, destacar, enfatizar, realzar, subrayarלְהַדגִיש, לְהָדגִיש, לִמתוֹחַ קַו תַחַת- - fosilizado, petrificado - acentuar, destacar, enfatizar, poner el énfasis en, realzar, recalcar, subrayar - intransigenteבּלתִי מִתפַּשֵר - extranjero, extraño - ceremoniosoטִקסִי - desahogo, descanso, en reposo, holganza, huelga, relajo, relax, reposo, solaz, tranquilidadהַפסֵק - good, well (en) - abstinenciaהִנָזרוּת @@@הִינָזרוּת$$$ - fatalגוֹרָלִי - libreפנוי - occasional (en) - fresh (en) - reciente“חַם מְהַתָנוּר” - afable, amable, amistoso, bueno, cordial, formidable, genial, simpáticoחָבִיב, לְבָבִי - cejijunto, ceñudo - fértil, productivoיַיצרָנִי, פּוֹרֶה - colapsado, congestionadoסָתוּם - mere (en) - such, such that (en) - específicoמְסוּיָם - local (en) - technical (en) - obediencia, respeto - considerable, dadivoso, desprendido, generoso, liberal, pródigoחוֹפשִׁי, נָדִיב, נדיב, פַּזרָן - munificente, pródigo - desgobierno, mala administración, mala dirección, mala gestión - humilde, malhumorado, malo, pobreמְרוּשָׁע, עלוב, רַע - pobrísimo - big, large, magnanimous (en) - good, honest (en) - sintético - agradable, beneficioso, bueno, en buenas condiciones, en forma, sano, satisfecho, contento, útilטוב, טובה, לָחוּש טוֹב, מְהַנֶה, מְצוּיָן, מהנה, מוֹעִיל, מוֹעִיל ל-, נָעִים - gratoמִתקַבֶּל - adecuado, cómodo, conveniente, conveniente, cómodoמַתאִים - apaciguamiento, satisfacciónפִּיוּס - horribleגָרוּע - aplacamiento, conciliación, propiciación - negative (en) - amable, buena, buenoהֶגיוֹנִי, טוב, טובה, מִתייַחֵס יפה אך- - white (en) - מַגיָה שחוֹרָה - demoniaco, diabólico, impío, indebido, irreverente, ofensivo, profano, satánica, satánico, ultrajanteאַכזָרִי, בִּלתִי סָבִיר, מְחוּכָּם, רָשָע - diabólico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - atrabiliario, cabreado, de mal humor, enfadado, enojadizo, enojado, gruñón, irritado, malhumorado, mal humor deכּוֹעֵס, ממורמר, רַטנָנִי - malhumoradoעֲצבַּנִי - amargado, amenazador, áspero, gruñón, hosco, huraño, malhumorado, melancólico, misterioso, oscuro, secreto, sombrío, taciturnoאָפֵל וִּמסתוֹרִי, זוֹעֵף, מביט בזעם, סַר וְזָעֵף, עצוב - de carácter agrio, de carácter agrio, hosco, hosco, malhumoradoרַגזָנִי - gradual (en) - de la noche a la mañana, súbitoפִּתאוֹמִי - follones - aciago, catastrófico, desastroso, infausto, nefastoהֲרֵה אָסוֹן, הַרסָנִי - desegregación, integración - palabraנֶאֱמָן - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - agotador, pesadoכָּבֵד, לְהַכבִּיד - crítico, inquietante, precario - support (en) - heavy (en) - light (en) - homogéneoהוֹמוֹגֶנִי - beneficio, favor - beau geste (en) - atención - alto, elevado, grandeגָבוֹה - movilizaciónגִיוּס - baja, bajoאֵיזוֹר נָמוּך, נָמוּך - despique, desquite, represalia, represalias, revancha, venganza, vindicaciónנְקָמָה, נֶקָמָה, נקמה, רָצוֹן לִנקָמָה, תַּגמוּל - alto - low (en) - high, high-pitched (en) - intercesión, intervenciónהִשתַדלוּת, הִתעָרבוּת - renovaciónחִידוּש - abierto, franco - engañosoמַטעֶה - difundirse por, empapar, impregnar - válvula de escape, válvula expansiva - welcoming (en) - acalorado, caliente, caluroso, muy calienteחַם - קָר - desolado, inhóspitoקַר וְשוֹמֵם - fríoצוֹנֵן - sobrehumanoעַל-אֶנוֹשִי - humanoאֶנוֹשִׁי - asnal, bestial, brutal, bruto, duroחַייָתִי - arlequinesco, bufonesco, clownescoהִשתָטוּת - irrisible, rídiculoמְבַדֶר, מְגוֹחָך, מְשַעֲשֵע, מַצחִיק - chistoso, cómico, divertido, gracioso - divertidísimo, hilaranteמַצחִיק מְאוֹד - acertado, agudo, brillante, divertido, gracioso, ingenioso, perspicaz, salado, vivoפִּיקֵח, שָנוּן - apresurado, hecho deprisaחפוּז - considerable, de peso, esencial, fundamental, gran, importante, mayor, significativoחָשוּב, כְּבָד מִשקָל, מַהוּתִי - big (en) - cardinal, clave, fundamental, principalבְּסִיסִי, חִיוּנִי, חַשמָן, עִקָרִי @@@עִיקָרִי$$$ - alto, mayor, principal, supremoבָּכִיר, חָשוּב, עִיקָרִי, רָאשִי - históricoהִיסטוֹרִי - serious (en) - estratégico - valiosoבַּעַל עֵרֶך - fútil - estremecedor, imponente, impresionante, piel de gallina que pone la, que infunde temor/respetoמְעוֹרֵר יִרְאָה - estupendo, magnífico, maravillosoמַרהִיב, נֶהֱדָר - decadente - informado - de densa población, densamente poblado, populosoמְאוּכלַס - inocente, intachable, intachable, irreprochable, irreprochableחַף מִפֶּשָע - edificanteמְחָנֵך - intelectual - inteligenteנָבוֹן - interesanteמְעַנייֵן - absorbente, cautivador, intrigante, que enganchaמְסַקרֵן, מְרַתֵק - aburrido, atediante, embotador, embrutecedor, insípido, insulso, molesto, monótono, pesado, repetitivo, soso, tediosoמְייַגֵע, מְשַעֲמֵם, מְשָעֲמֵם, שוֹחֵק - extrínseco - adventitious (en) - deprimido - bitter (en) - lúgubre, triste - afamado, célebre, de cartel, de renombre, destacado, famoso, ilustre, importante, insigne, notableיַדוּע, יָדוּע, מְפוּרסָם, מַזהִיר - gran, grande, mayorבּגוֹדֶל שֶל גֶבֶר, גָדוֹל - de largo, grandeרַחָב, רָחַב, רוֹחַב - abultado, voluminosoגָדוֹל, מְגוּשָם - amplio, espacioso, extenso, vastoמְרוָּוח, מְרוּוַח, מְרוּוָח, מרוּוַח - altísimo, colosal, estupendo, fantástico, maravilloso, muy altoמַדהִים, עֲנָקִי - agigantado, altísimo, descomunal, enorme, fenomenal, grandísimo, grandote, inmenso, tremendoעֲנָקִי - descomunal, enorme, gigante, gigantescoענקי - descomunal, gigantesco, inmensoעֲנָקִי - inmenso, vastoעֲצוּם, עָצוּם - enorme, giganteעָצוּם - pequeñoקָטָן, קטן - chiquita, diminuto, menuda, micro-, minúsculo, pequeñísimo, pequeñitoזָעִיר, מִיקרוֹ-, מיקרו, קָטָן, קטנטן /ktantan/ - ínfimo, minúsculo, muy pequeño, simbólicoזָעִיר, זעיר, מפורט, סִמלִי - diferenteשוֹנֵה מ-, שוֹנֶה - menor, moderado, pequeñoלא גָדוֹל, מִשנִי, קָטָן - local (en) - ¡trabajadores del mundo, de mucha duración, extenso, interminable, largo, prolongado, uní­os!!פועלי כל העולם התאחדו, he, lang, אָרוֹך מְאוֹד, מְמוּשָך - duradero, estable, longevo, perdurable, sólidoעָמִיד - interminableלָנֶצַח - breve, cortoקָצַר, קָצָר - breve, momentáneoלְרֶגָע - sonoro - adorable, encantador, simpáticoבְּחִיבָּה ִ - cariñoso, cuco, de peluche, encantador, mono, preciosoחִיבּוּקי - abominable, asqueroso, detestable, odioso, repugnanteגָרוּע, דוֹחֶה, מַגעִיל, נִתעָב - niño de sus ojos - amoroso, cariñoso, tiernoאוֹהֵב- - afectuoso, cariñoso, tiernoאוֹהֵב, רַחֲמָן, רוֹחֵש חִיבָּה - aficionado, amartelado, amelonado, chalado, chiflado, colado, derretido, enamorado, encantado, muerto por los pedazos - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - afeminado, mujeril - infantilיָלדוּתִי - demasiado maduro, pasado - máximoהַגָדוֹל - mínimoהַקָטַן/הַנָמוּך בְּיוֹתֵר, מִינִימוּם, קָטַן מְאוֹד - significativo - deslucido, intranscendente, intrascendente - despiadadoחֲסַר רַחֲמִים - de corazón duro como una piedra, desapiadadamente, desapiadado, despiadadamente, despiadado, encarnizado, feroz, implacable, inexorable, insensible, sin compasión, sin piedad, sin remordimientosאָכְזַר, בִלתִי פּוֹסֵק, בִּלתִי פּוֹסֵק, חֲסַר רַחָמִים, חסר רחמים, קָשוּח, רֶצַח בְּדָם קָר - leve, ligeroקַל - intensivoאִינטנסִיבִי - grave, serioחָמוּר - strong (en) - attract, draw, draw in, pull, pull in (en) - excesivoלא סָבִיר, מוּגזָם, מוּפרָז - abusivo, de, excesivo, exorbitanteמוּפקָע, מוּפרָז - extremista, radical, ultraאוּלטרָה-, יְסוֹדִי, עַל- - sin pretensiones - degenerado, desenfrenado, desvergonzado, disipado, disoluto, fornicador, libertino, licencioso, viciosoהוֹלֵל, לְהִתנָוֵון, מוּפקָר, מוּשחָת - many (en) - numerosoרַבִּים - pocas, poco, pocos - mundial, mundialmente, universal, universalmenteעוֹלמִי - natural (en) - espectral, fantasmagórico, fantasmalשל רוח רפאים - finalסוֹפִי - final, last, net (en) - aberrante, anómalo, anormal, diferenteחָרִיג - bienmandado, obediente - clear, open (en) - libreפָּנוּי - aborrecible, detestable, odioso, repelente, repugnante, repulsivoדוֹחֶה, לִשׂנוֹא, מְתוֹעָב - asqueroso, desagradable, horrible, repugnanteלֹא נָעִים, מַגעִיל - renovarלְחַדֵש - ex- - nuevo, recienteחָדָש, נָקִי - recent (en) - anciano, de edad, de edad avanzada, mayor, viejoבְּגִיל, זָקֶן, קָשִיש - completar, ejecutar, llevar a cabo, llevar a termino, lograr, realizarלְבַצֵע בַּהַצלָחָה, לְבָצֵע, לְהַשִׂיג - oportunoבַּזמַן הַנָכוֹן - mediocre, ordinario, vulgarמְמוּצָע - mediano, mediocre, regularבֵּינוֹנִי, טוב לְמַדַי, מְמוּצָע - common (en) - habitualרָגִיל - enorme, estupendo, fabuloso, fantástico, magnífico, maravilloso, tremendoאַגָדִי, אַדִיר, יָפֶה מְאוֹד, מַדהִים, נִפלָא, עָצוּם - holistic (en) - originalמְקוֹרִי - fresh, new, novel (en) - innovador - banal, cliché, estereotipado, gastado, lugar común, manido, manoseado, ramplón, tópico, trilladoנָדוֹש - ortodoxoאוֹרתוֹדוֹקסִי, שַמרָנִי - iconoclasta - abierto, manifiesto, públicoגָלוּי - fanáticoקִיצוֹנִי - presenteנוֹכֵחִי - irenic (en) - agudo, fuerte, penetrante, perspicaz, sagazחַד, חוֹדֵר, צְלִיל חָד - permanenteקָבוּעַ - transitorio - breve, efímera, efímero, fugaz, fugitivo, instantáneo, momentáneo, pasajero, perecedero, transitorio - evanescente - confuso, perplejoמְבוּלבַּל - perplejoהָמוּם - íntimo, personalאִישִי, פְּרָטִי - assure, reassure (en) - fácil, liso, mero, sencillo, sin ornamentosערום, פָּשוּט, רַק - fácil, sencillo, simple - acepto, agradable, grato, placenteroמְהַנֶה, מְהָנֵה - delicioso, encantadorמְהַנֶה - abatir, rebajar - divertido, entretenidoמְבָדֵר - divertido - afirmativo, concluyente, definitivo, positivoוַדָאִי, חִיוּבִי, מִטעָן חִיוּבִי, מִספָּר חִיוּבִי - asustar, chocar, escandalizar, horrorizar, ofender, sobresaltar, ultrajarלְהִתעַלֵל ב-, לִפגוֹע בְּרִגשוֹת ה- - negative (en) - neutral (en) - satisfacer - impracticableלא מַעֲשִׂי - fuerte, potenteחָזָק, חזק - desalentar, descorazonar, disuadir - potent, strong (en) - puissant (en) - impotente, sin autoridadחֲסַר כּוֹח - authoritative, important (en) - exacto, preciso - bombástico, grandilocuente, grandílocuo, pomposoמְנוּפָח - secundarioהַשֵנִי, מִשנִי - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - confidencialחסוי, חסויה, סוֹדִי - public (en) - open (en) - productivo - infructífero, infructuoso, vanoלְלא תוֹצָאוֹת, לַשָווא - lucrativo, remunerador, remunerativoמִשתַלֵם - amable, atractivo, decenteיָפַה, מַתאִים, נֶחמָד, נָאֶה, נָאַה - formal, gazmoñero, gazmoño, mojigato, puritano, remilgadoמְעוּדָן, קַפּדָנִי - protective (en) - arrogante, prepotenteיהיר, יהירה, מַחשִׁיב אֶת עַצמוֹ יוֹתֵר מִדַי, שַחֲצָן - altanero, altivo, arrogante, de altivez, desdeñoso, despreciativo, de superioridad, engreído, menospreciativo, noble, presuntuosoיָהִיר, נִשגָב - creído, engreído, presumido, vanidosoיָהִיר, מִתרַברֵב - puro, soloטָהוֹר, לא מָהוּל - clean, clear, light, unclouded (en) - alleged, so-called, supposed (en) - poco probable - a la sombra, dudoso, sospechosoחָשוּד, מְסוֹכֵך, מְפוּקפָּק - escandaloso, ruidosoרַעֲשָנִי - apacible, calmado, descansado, pacífico, relajado, relajante, reposado, sangre fría, sereno, tranquiloמַרגִיע, קַר רוּח, שָלֵיו - perturbador, tumultuosoמְשָׁבֵּש, סוֹעֵר, רוֹעֵש - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - surrealista - firme, sano, sólidoבָּרִיא - animal, bruto, grosero, torpe, tosco, zafioגָסוּת, טִיפֵּש, פֶּרֶא-אָדָם - áspero, grosero, gruesoגָס, מְחוּספַּס - craso, enorme, estúpido, garrafal, grosero, inhumano, insensible, zafioמְטוּפַּש, מְשוּגָע, מוּחלַט - regular (en) - irrelevant (en) - considerado - de mala fama, infame, notorio, ruinבָּזוּי, יָדוּע לְשִמצָה, נוֹדָע לְשִמצָה - conciliable, reconciliable - resueltoנָחוּש - presentable - responsable - gratificanteמְתַגמֵל - oratorio, retóricoשֶׁל נוֹאָמִים - beating, pulsating, pulsing (en) - bien/de dinero mal, prósperoאָמִיד, עָשִיר, עָשִׁיר - acomodado, desahogadoחַי בִּרווָחָה - arrastrado, pobre - abollado, arrancado, arruinado, con el bolsillo en seco, estar sin blanca, limpio, ni sin cinco céntimos, sin una perra, sin una pesetaמְרוּשַש - desvalido, indigente, menesteroso, necesitado, necesitado de ayudaחֲסַר כּוֹל, נִצרַך - en números rojos, estar casi sin algo, estar sin blanca/sin un duro, pelado, sin un duroבִּמצוּקָה כַּספִּית, חֲסַר פְּרוטָה - lujoso, opulento, suntuosoמְפוֹאָר, שוֹפֵע - robustoבָּרִיא - corpulento, cuadrado, fornido, musculoso, robustoגָדוֹל וְחָזָק, חָזַק, חָסוֹן, שְׁרִירִי, שרִירִי - árcade - arriesgado, peligroso - arriesgado, malsano, peligrosa, peligrosoמְסוּכַּן, מְסוּכָּן, מסוכן, מסוכנת - autodestructivo, suicidaאוֹבדָנִי, הַרסָנִי - diverso, varioמְגוּוָנִים - parecido, semejante, similar דוֹמֶה - chalado, chiflado, en desorden, loco, que sabe a nuez, taradoמְשׁוּגָע, מְשוּגָע, שֶׁל אֶגוֹזִים - maníaco, maniático - incisivo, mordaz, sarcásticoנוֹקֵב, סַרקַסטִי - irónico, sardónicoמָרִיר - satíricoסָטִירִי - insatisfactorioלא מַשׂבִּיע רָצוֹן - decepcionante, defraudadorמְאָכזֵב, מאכזב - cursi, erudito, maniático, pedante, pedantesco, puntillosoקַפּדָן - erudito - atractivo, atrayente - egoístaאָנוֹכִי - self-seeking, self-serving (en) - erógeno - higiénicoהִיגייֶנִי - extraneous, foreign (en) - serious (en) - frívoloלא רְצִינִי - endiablado, juguetón, traviesoשוֹבָב - formal, sobrioרְצִינִי - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - coqueto, coquetónנוֹטֶה לְפלַרטֵט - eróticoאֶרוֹטִי - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - lascivo - salaz - aparecer, comparecer, parece ser queלְהִרָאוֹת, לְהֵירָאוֹת, לְהצִיג - parecer - enseñar, enseñar rápidamenteלְהַראוֹת, לְהָצִיג - alardear, baladronear, bravatear, bravear, bravuconear, darse tono, darse tono/humos, fanfarronear, fardar, hacer alarde de, hacer gala de, hacer ostentación de, jactarse, ostentar, pavonearseלְהִתרַברֵב, לְהָראוֹת בְּגַאֲווָה - con ojos de lince, de vista aguda, ojos de linceחַד-עַיִן - elocuente, expresivoמַשמַעוּתִי - anodino, baladí, deslucido, fútil, indiferente, insignificante, nimio, tenueחֲסַר עֵרֶך - simple (en) - elemental, esencial, fundamental, primordial - complejo, intrincado - complejo, complicado, intrincadoמְסוּבָּך, מְעוֹרָב, מוּרכָּב - adulatorio - únicoבּוֹדֵד, יחיד - bien hecho, bueno, capaz, competente, diestro, ducho, entendido, experto, hábil, peritoבָקִיא, טוֹב ב-, טוב, טובה, מְיוּמָן, מוּכְשָר, מוּכשָר, מוּכשָׁר, מוּמחֶה, עָשָׂה בְּהַצלָחָה - parejo, sin grumosחָלָק - accidentado, desigual, lleno de baches, rugosoמָלֵא מַהֲמוּרוֹת - recuperarלְהשִׁיב - cortés, urbano - stable (en) - fijo, seguro, sólidoחָזָק, מוצָק - ágil, con viveza, gallardo, rápido - animado, lleno de vida, vivazמָלֵא חַיִים - יַצִיב - desvencijado, inestable, que se mueve, tambaleante, vacilanteמִתנַדנֵד - perder, salir perdiendoלְהַפסִיד - fluctuating (en) - lisoיָשָר - fuerte, poderoso, potenteחָזָק, רוּחַ חֲזָקָה - weak (en) - aferrado, cerrado de mollera, duro de mollera, obstinado, tenaz, terco, testarudo, torpe, tozudoעַקשָן - terco, testarudo, tozudoעַקשָׁן - contumaz - afortunado, exitoso, feliz, fructuoso, logrado, que tiene éxito, triunfadorמַצלִיחַ, מוצלח - decepcionado, defraudado, desencantado, desengañado, frustrado, puso cara largaמְאוּכזָב, מְתוּסכַּל, מאוכזב, נַפלוּ פָּנָיו - adecuado, bastanteדי, מַספִּיק, מספיק - inadecuado, inadecuado, inapropiado, inapropiado, insuficiente, insuficientementeבְּמִידָה לא מַספֶּקֶת, לא מַספִּיק - escasoזָעוּם - altivo, condescendiente, desdeñoso, paternalistaמִתנַשֵׂא, מִתנַשֵׂא - alta, alto - superior (en) - de primera, elegido, excelenteמְצוּיָן - correcto, excelente, positivoאֵיכוּת טוֹבָה, בְּסֶדֶר גָמוּר, טוֹב, טוֹבָה - malucho - rentableמִסְחָרִי - mediocreבֵּינוֹנִי - accesorio, adicional, auxiliar, filial, suplementarioחֶברַת בַּת - dar, sacrificarseלְזַבֵחַ - sorprendenteמַפתִיע - susceptible - empathetic, empathic (en) - anacrónicoאנכרוניסטי - sistemático - suculentoטָעִים, מָתוֹק - empedernidoכֵּבד - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - bajar a un rango inferior, bajar de categoría, degradarלְהוֹרִיד בְּדַרגָה - ahorrador, económico, frugal, sobrioחֶסכוֹנִי, חַסכָנִי - sucioמְלוּכלַך - censurar, entretener, prohibir, retenerלְהַסתִיר, לְעַכֵּב - cartilaginosoסְחוּסִי - crujiente, quebradizoפָּרִיך - organizarלְאַרגֵן - cínica, cínicoצִינִי - de buena fe, de confianza, de fiar, digno de confianza, fiel, honrado, lealמְהֵימָן - representante, representativoמְייַצֵג, מייצג, מייצגת - condecorar, enaltecer, estimar, honrar, laurear, respetarלְכַבֵּד - liberalise, liberalize (en) - servicial, útilעוֹזֵר - fútil, inútil, vanoחֲסַר תּוֹעֶלֶת - valuable (en) - sin valor - proteico - variableמִשתַנֶה - iterativo - bochornoso, cargado, mal ventiladoלֹא מְאוּורַר, מַחֲנִיק - brutal, colérico, cruel, feroz, fiero, frenético, furioso, salvaje, violentoאַכְזָרִי, אַכזָרִי, אכזרית, עָז, רוֹתֵח, תוֹקפָּנִי - inicuo, malvado - controlar, limitarלְפָקֵח, לשלוט - poco entusiasta/caluroso, templado, tibioפּוֹשֵר, פּוֹשֵׁר - adoptar una postura teatral - expiar, pagar, pagar por, purgar - alcanzar, conseguir, lograrלְהַשִׂיג - begin (en) - agenciarse, amañar, conseguir, procurarse - acibarar, aguar, amargar, arruinar, cagarla, chafallar, chapucear, echar a perder, embarullar, emponzoñar, estropear, frangollar, joder, joderla, jorobar, mullir, pifiarלְנַעֵר, לַהָרוֹס - betray, sell (en) - saludableמַברִיא - nauseabundo - reconocer - estrecha, estrecho, reducidoמְצוּמצַם, צַר - fomentar, promoverלְעוֹדֵד, לְקַדֵם - help (en) - apoyar, respaldar, sostenerלִתְמוֹך - absurdo, caricaturesco, grotesco, irrisorio, ridículomegoḥaḥ, מְגוֹחָך, מְגוּחָך, מגוחך, שׁטוִּתי - estúpido - ideológico - defraudar, estafar, timarלְרַמוֹת - acosar, atormentar, hostigar, molestar, perseguirלרדוף - arreglarse, arreglárselas, arreglárselas con, dar abasto, defenderse, enfrentar, enredarse en, enzarzarse en, lidiar, luchar, poder con, salir adelanteלְהִתמוֹדֵד, לְהִתמוֹדֵד עִם, להסתדר - condescender, dignarseלְהִתעַבּוֹת - serve (en) - alfeñicarse, darse aires de grandeza, darse tono, hacer el indio, hacer el tonto, hacer la comedia, hacer una comedia, mandonear a alguien, ponerse tontoלְהִתנַהֵג כְּשָלִיט, לְהַשׁווִיץ - live (en) - make (en) - correr por, dar vueltas, deambular, demorarse, entretenerse, haraganear, holgazanear, perder el tiempo, pulular, quedarse, rezagarseבִּילוּי זְמָן לְבַּטָלָה, לְשוֹטֵט - contar, importar, tener importanciaלִהיוֹת חָשוּב - concordar, corresponder, cuadrar, ir bien con, ligar, ser igual aלְהַתאִים, לִהיוֹת תּוֹאֵם, מִתקַשֵר - check, check out (en) - depender - asemejar, asemejarse a, parecerse a, salir a, semejar a, semejarse a, tener parecido conדוֹמֶה, לִהיוֹת דוֹמֶה - chimeral, chimeric, chimerical (en) - exceder, rebasar, sobrepasar, superarלַחֲרוֹג מ- - alcanzar, bastar, estar suficiente, satisfacer, ser suficiente, ser suficiente, bastarלְהַספִּיק - serve, serve well (en) - cumplir, cumplir con, satisfacerלְכַבֵּד, לְמַלֵא, לְסַפֵּק, לְסַפֵּק אֶת-, לִנהוֹג לְפִי, לַעֲנוֹת עַל- - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - aventajar, descollar, destacar, destacarse, exceder, sobresalir, superarלְהִצטַייֵן - aplicarseלְהִתְיָחֵס, לַחוּל - afectar, comprometer, implicar, influir, involucrar - hold (en) - armonizar, combinar, concordar, encajar, hacer juego, ir bien juntosלְהִשתַלֵב עִם-, לְהַתאִים זֶה לְזֶה - oponerse - compensarלְפָצוֹת - de la zona, del barrio, localמְקוֹמִי - belong (en) - ir conשַׁייָך - add (en) - sell (en) - technical (en) - base, peana, pedestal, pieכַּן - vulpino - mesiánicoמשיחי - culturalתַרבּוּתִי, תרבותי, תרבותית - refugio antiaéreo - expiatorio - draconiano - Hegelian (en) - change (en) - joya, tesoro“אוֹצָר”, “פְּנִינָה” - golden calf (en) - recordatorio, recuerdoמַזכֶּרֶת - magnum opus (en) - acogida, asilo, refugio, sagrado - cordoncillo - bagatela, cero a la izquierda, chirinola, friolera, fruslería, futilidad, insignificancia, monería, nimiedad, niñería, nulidad, pamema, pequeñez, quisquilla, tontería, trivialidadesדָבָר פָּעוּט, טְרִיוויָה, פְּעוּט עֶרֶך - peso - ánimo - índoleטֶבַע - animaciónהַכָנַת סֶרֶט הַנפָשָה, זְרִיזוּת - actividad, alacridad, energía, ligereza, presteza, vigorלְהִיטוּת, נְכוֹנוּת - energía, fuerza, marcha, ñeque, nervio, puñetazo, remangue, vigorכּוֹח, מֶרֶץ - agudeza, aparecido, chispa, espíritu, gracia, ingenio, mente, prontitud a la réplica, viveza - camaradería, compañerismoחֲבֵרוּת - adaptabilidadכֹּשֶׁר הִסְתַגְלוּת @@@כּוֹשֶׁר הִסְתַגְלוּת$$$ - efecto, impresión - figure (en) - belleza, galanura, guapeza, guapura, lindezaיוֹפִי - atracción, atractividad, atractivo - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - ángel, carisma, marcha - atractivo sexual, deseabilidad, salero, sex-appeal, sexi, sexyמְשִיכָה מִינִית - fealdadכִּיעוּר - imperfección, maca, mácula, mancha, tacha, taraכֶּתֶם - facilidadקַלוּת - dificultadקוֹשִׁי - fly in the ointment (en) - compatibilidadתְאִימוּת - coincidencia, concordancia, conformidad, congruenciaתִּיאוּם - incompatibilidad - conflicto - acomodamiento, adecuación, aptitud, competencia, congruencia, conveniencia, cualidad de adecuado/apropiado, eligibilidad, idoneidad, propiedad, suficienciaהַתְאֲמָה, הַתאָמָה, כְּשִירוּת לְהִיבָּחֵר, מִידַת הַתאָמָה - accesibilidad, destreza, disponibilidad, manejabilidadזְמִינוּת - actitud vital, carácter distintivo, espíritu, ethos, ética, moralאתוס - ambiente, atmósfera, auraאֲווִירָה, אווירה - note (en) - calibre, cualidadאֵיכוּת - excelenciaהִצטַיינוּת - majestad, majestuosidadטִקסִיוּת, תִּפאֶרֶת - absolutidad, absolutividad - afinidad, analogía, conciliación, conformidad, identidad, paralelismo, parecido, paridad, semejanza, símil, similitud - homología - correspondencia, paralelismo - uniformidad - homogeneidad - aire, correspondencia, parecido, semejanza, símil, similitudדִמיוֹן, דִּמיוֹן - discordancia, discrepancia, divergenciaסְתִירָה - atraso, margenלְהַשלִים את הַחֲסֶר - desemejanza, disimilitudשוֹנִי - diversidadגִיווּן, מגוון, שוֹנִי - cambio, variedad - smoke (en) - compañerismo, complicidad, projimidad, simpatía, solidaridadסוֹלִידָארִיוּת - complejidad, complexidad, complicación, intrincación, intrincamiento, lo intrincadoמוּרכָּב, מוּרכָּבוּת, מורכבות - regularidadקְבִיעוּת - organisation, organization, system (en) - irregularidadאִי סְדִירוּת - espasmo - inestabilidadאִי-יַצִיבוּת - estabilidadיַצִיבוּת, קְבִיעוּת - amenidad, beneficio, comodidad, fruto, más, utilidad, ventajaשֵׁירוּתִים וּמִתקָנִים - admisibilidad, credibilidad, plausibilidad - exotismo - autochthony, endemism, indigenousness (en) - originalidad - novedad - academicismo, escolástica, escolasticismo, escolástico - exactitud, puntualidad - exactitud, fidelidad, limpieza, precisión, puntualidad, rigorדִיוּק, דַייקָנוּת, דַיקָנוּת - falta de claridad, imprecisión, incorrección, inexactitudאִי-דִיוּק - imprecisión - chic, eleganciaהָדָר, פֶּאֶר - boato, esplendidez, fasto, fastuosidad, pompa, rumbo - claseרָמָה - sordidez - claridad, lucidez, nitidez, transparenciaבְּהִירוּת - claridad - imprecisión, inconcreción, indefinición, indistinción, nebulosidad, vaguedadאִי בְּהִירוּת - honestidad, honradez, justicia, rectitud, virtudצֶדֶק - cualidad de rectilíneo, firmeza de comportamiento, rectitud - devoción, piedadאֲדִיקוּת - devoción, religiosidadאָדִיקוּת - beatería, piedad, pietismo - devoción, piedadelohút, אלוהות, יִראַת שָׁמַים - impiedad, irreligión, irreligiosidad - asquerosidad, atrocidad, barbaridad, barbarie, brutalidad, enormidad, salvajadaאֲכזָרִיוּת, אַכזָרִיוּת, בַּרבָרִיוּת, מַעֲשֶׂה זווָעָה - barbarie, braveza, bravío, canibalismo, crueldad, ferocidad, fiereza, maldad, malicia, malignidad, perversidad, ruindad, salvajez, salvajismo, saña, venenosidad, vicio, viciosidad, vilezaאַכזָרִיוּת, פְּרָאוּת, רִשעוּת - implacabilidad, inexorabilidadקְשִיחוּת - altruismo, altruísmo, entrega - iniciativa - competencia, competitividad, espíritu competitivo - delicadeza, diplomacia, discreción, finura, sutilezaכִּישָרוֹן וטקט, עָדִינוּת - concienciaמַצפּוּן - gallardía, generosidad, heroicidad, heroísmo, valentía, valor, valor heroicoגְבוּרָה - aplicación, concentración, dedicación, perseverancia, tesón - incorruptibilidadנִיקיוֹן כַּפַּיִים - especiosidad - nacionalismo, patriotería, patriotismoפַּטרִיוֹטִיוּת - candor, ingenuidad, necedad, sencillez, simpleza - amor propio, dignidad, honra, honrilla, pique, propia estimación, pundonor - bravuconada, desgarro, jactancia, parada, triunfalismo, ufanía, valentía, vanagloria, ventoleraרַברֵבָנוּת - hibris, hybris - dicharachería, husmo, picante, salero, vivacidadעֲסִיסִיוּת - calma, calmosidad, compostura, paz, serenidad, tranquilidadרוֹגָע, שָׁלווָה, שַׁלוָה @@@שַׁלווָה$$$ - acatamiento, consideración, deferencia, distinción, respecto, respeto, respetuosidadאָדִיבוּת - descomedimiento, desconsideración, falta de educación, grosería, impertinencia, informalidad, insolencia, mala educación, rudeza - novedad - frescura - rancidez - vanity fair (en) - airosidad, encanto, garbo, graciaחִינָנִיוּת, חֵן - brazo, energía, fuerza, lozanía, poder, poderío, pujanzaכּוֹחַ, מַעֲצָמָה, סמכות, עוֹצמָה, שלטון - fortaleza, lozanía, resistencia, robustez, verdor, vigorבְּרִיאוּת, חוֹסֶן, עֲמִידוּת - agalla, agallas, agarre, arena, arresto, bandullo, barriga, bemol, buche, cipote, cojón, coraje, hígado, hombradía, lacha, mondongo, perendengue, redaño, tripa, valor, vientre, víscerasאומץ - aguante, fondo, nervio, resistencia, vigorכּוֹחַ עֲמִידָה - fuerzaחוזק, כוֹחַ - intensidad, intensividadאִינטנסִיבִיוּת, עוֹצמָה - acometividad, ardor, arrebatamiento, braveza, bravío, bravura, canibalismo, cólera, coraje, encarnizamiento, ferocidad, fiereza, fuerza, furia, furor, ímpetu, impetuosidad, intensidad, ira, rabia, saña, vehemencia, vesania, violencia, vivezaאַכזָרִיוּת, זַעַם - Talón de Aquiles - contemporaneidad, modernez, modernidad, modernismoמוֹדֶרנִיוּת - continuity, persistence (en) - celeridad, prontitud, rapidez, velocidadיַצִיבוּת, מְהִירוּת, מְהִירוּת הַתנוּעָה - inmediatez - prontitud, puntualidadמְהִירוּת - balance, proportion, proportionality (en) - exterioridad - desparpajo, labia, marrullería - balumba, cuerpo, grueso, masa, mole, valumen, volumenגוֹדֵל - enormidad, grandeza, inmensidad, vastedadגוֹדֶל עֲצוּם, כָּבִּירוּת, מֵמָדִים עֲצוּמִים, מֶרחַב, עֲנָקִיוּת - quantity (en) - escasez, exigüidad, insuficiencia, mezquindad, poquedadדַּלוּת, צִמצוּם, קַמצָנוּת - abundancia, cornucopia, cuerno de la abundancia, derroche, lujo, profusión, riquezaשֶׁפָע - apretura, escasez, exigüidad, parvedad - exuberancia, profusión, sobreabundancia, superabundancia - demasía, desmán, excedente, exceso, plétora, remanente, sobra, sobrante, superávitיִתרָה - demasía, excedente, exceso, sobra, sobrante, superabundancia, superávit, superfluencia, superfluidadלהציף - aledaño, ámbito, colmo, confín, frontera, frontero, límite, raya, términoהַגבָּלָה - alcance, ámbitoתְחוּם - confines, límitesגְבוּל - horizonte - importancia, valorעֵרֶך, ערך, שוֹוִי - price (en) - bien - bienestar - lujo, suntuosidadמוֹתָרוֹת - conveniencia, provecho, utilidadתוֹעֶלֶת - futilidadחוֹסֶר תּוֹעֶלֶת - factibilidad, viabilidadאֶפשָׁרוּת הַבִּיצוּע - competencia, preparaciónמְיוּמָנוּת - bien, factor positivo, pro, ventajaנֶכֶס - delantera, superioridad, ventaja, virtudיִתָרוֹן, יִתרוֹן - a favor de, favorלְטוֹבַת - lucro, provechoרֶוַוח, רֶווַח, תוֹעֶלֶת - economicidad, rentabilidad - preferencia - privilegioזְכוּת - manitas, manitas en jardinería - bien común, bienestar general, bienestar público, interés general, interés público - desventajaנְחִיתוּת - limitación, restricción - defecto, deficiencia, desperfecto, falta, imperfección, lacra, pero, tacha, vicio - pérdida, privación - costa, coste, costo, importe, precioמְחִיר - desventaja, entorpecimiento, impedimento, inconveniente, obstáculo, rémoraמִגרָעָת - importance (en) - significado - pesoמִשקָל - alienación, alienación mental, apatía, demencia, enajenación mental, estupidez, fatuidad, inanidad, insania, insensatez, locura, necedad, ñoñería, ñoñez, tontería, vanidad, vulgaridadבְּחוֹסֵר הִגָיוֹן - potenciaהַשפָּעָה, עוֹצמָה - poder - energía, intensidad, vivacidad, vivezaחִיוּת - influencia, influjoגּוֹרֵם מַשפִּיעַ, הַשפָּעָה - presión - mecanismo - efectividad - eficacia, eficienciaיְעִילוּת - form (en) - falta de autoridad, impotenciaבְּחוֹסֶר כּוֹח - polvo de estrellas - insolubilidadאִי-מְסִיסוּת - musloיָרֵך, יָרֵךְ, ירך - lugar - astucia, hondura, profundidad - asiento, buen sentido, caletre, chapa, cholla, compostura, conocimiento, cordura, discreción, juicio, lastre, pesquis, pulso, pupila, realismo, sensatez, sentido común, sentido de la realidad, sentido práctico, seso, testa, tinoהִגָיוֹן - aviso, circunspección, discreción, juicio, prudenciaתְּבוּנָה - circunspección, cuidado, miramiento, ojo, precaución, premeditación, prevención, previsión, primor, providencia, prudencia, recaudo, tiento - תְבוּנָה - capacidad intelectual, inteligencia - agudeza, astucia, habilidad, malicia, maña, maña para engañar, picardía, socarronería, taima, taimería, zorreríaעַרמוּמִיוּת, עָרמָה, עוֹרמָה - magia - cielo, paraísoגן־עדן - innovación - coordinación - adaptabilidad, carácter polifacético, polifacetismo, versatilidadרַבגוֹנִי - apañadura, apaño, artificio, baquía, destreza, habilidad, maña, mano, presteza, técnica, tinoגמישות, זְרִיזוּת, זריזות, מיומנות, קלות תנועה - proficiency, technique (en) - efficiency (en) - costumbre - convención, norma, normal, pauta, regla - acertijo, adivinanza, enigma, misterioחִידָה, מִיסתוֹרִין, תַעֲלוּמָה - dilema, Entre la espada y la paredדִילֶמָה - dificultad, obstáculoבְּעַיָה - cuestión, disgustoבְּעָיָה - corroboración - ancla, sosténעֹגֶן @@@עוֹגֶן$$$ - forbidden fruit (en) - añagaza, anzuelo, cebo, gancho, señuelo - substituto, suplente, sustitutoמַחֲלִיף - advertence, advertency (en) - underevaluation (en) - punto en el que uno no puede volverse atrás - apreciaciónהֲבָנָה - alta costura - capricho, chifladura, culto, furor, manía, moda, moda pasajera, novedadשִׁגָעוֹן חוֹלֵף @@@שִׁיגָעוֹן חוֹלֵף$$$ - contracultura - identificación, reconocimiento - pseudociencia - alternativa, disyuntiva, elección, opción, selecciónבְּרֵרָה, בחירה, ברירה, חֲלוּפָה - key (en) - light (en) - tradición - mundo, realidad - vida real - déjà vuדז'ה וו - materia de reflexión - issue (en) - condición, consideración - acicate, estimulante, estímulo, incentivo, instigación - joroba, macanazo, molestia, molienda, puñeta - espina, irritación - ajobo, carga, carga enorme, cargo, deber, gravamen, obligación, peso, responsabilidadאֶבֶן-רֵיחַייִם עַל צַווַאר-, מַעֲמָסָה, מַשָׂא, נֶטֶל - germen - textura - surface (en) - todo - unidad - corazónלֵב, לב - sentido, tenorמַשמָעוּת - implication, import, significance (en) - base, cogollo, corazón, enjundia, entraña, fondo, hondo, hondón, jugo, medula, médula, meollo, miga, punto esencial, riñón, seno, ser, substancia, suma, sustancia, tuétanoגַרעִין, עִיקָר, תמצית - value (en) - קְנֵה מִידָה - archivo, caso, dechado, ejemplar, ejemplo, muestra, pautaמוֹפֵת - fantasmagoría - paradigma, prototipoאַבטִיפּוּס - anticipación, anticipio, anticipo, muestra, pruebaטְעִימָה - satanismo - aculturaciónתַרבּוּת - ciencia, conocimiento, conocimientos, erudición, ilustración, sabiduríaהַשׂכָּלָה, ידיעה, לְמִידָה, לִימוּד - dirección - corriente - Call (en) - dogmatismo, fanatismo, intoleranciaקִצוֹנִיוּת, קָנַאות - fanatismoקַנָאוּת - conservadurismo, conservatismoשָמרָנוּת - reacción - סַפרוּת - delicadeza, finura, matiz - lo esencial, nudoעִיקָר הַבְּעָיה - cliché, palabra pegadizaמִלָה אפנַתִית @@@מִילָה אוֹפנַתִית$$$ - abracadabra - disparate, mierda, pamplina, tonteríaחֲסַר עֶרֶך - señal, vestigio - política exterior - resolución, resultadoלִפתוֹר, פִּתָרוֹן - atenuación, eufemismo, lítote, subestimaciónלְשוֹן הַמעָטָה - bufonada, ironía, libelo, pasquín, sarcasmo, sátira, sornaלַעַג עוֹקצָנִי, סָטִירִי - gag - chiste breve, observación sucinta - case (en) - acertijo, adivinanza, enigma, problema, quisicosa, rompecabezas - pedanteríadikdûkei aniyût, דקדוקי עניות, קַפּדָנוּת - afluencia, elocuencia, facundiaאָמָנוּת הַדִיבּוּר - jerga burocrática - arcaísmo - elocución, retóricaאָמָנוּת הַנְאוּם - bla-bla-bla, disparates, tonterías - technobabble (en) - carácter sucinto, concisión, concreciónתַּמצִיתִיוּת - circunlocución, perífrasis - pleonasmo - lenguaje metafórico, metáforaמְטָפוֹרָה - ajo, garabato, grosería, juramento, lisura, mala palabra, palabrota, puteada, reniego, taco, terno, votoמִילַת קְלָלָה, קְלָלָה - grosería, vulgaridad - accesión, anuencia, aprobación, asenso, asentimiento, beneplácito, conformidad, consenso, consentimiento, fíat, otorgamiento, sí, veniaהֶסְכֵּם, הַסכָּמָה, הסכמה - descubrimiento, divulgación, propalación, publicación, revelaciónגִילוּי, גִילוּי מַפתִיע, גִילוי וכו' פּוֹקֵח עֵינַיִים, חֲשִׂיפָה - indirecta, insinuación, reticencia, vareta - voice (en) - auspicio - trato equitativo - merecido - pago, recompensa - aldabonazo, conmoción, disgusto, golpe, shockהֶלֶם, זַעֲזוּע - accidente, contratiempo, desgracia, percanceמַזָל בִּיש, מָווֶת בִּתאוּנָה, תְאוָּנה, תְּאוּנָה - calvario, martirio, torturaמוֹת קְדוֹשִׁים - brecha, rompimiento, rotura, rupturaפִצוּיֵי פִּיטוּרִין - desventura, percance - azote, calamidad, cataclismo, catástrofe, desastre, desgracia, desventura, hecatombe, siniestro, tajo, tragediaאָסוֹן - epifanía - hado, sino - adelanto, bonificación, mejora, mejoríaשְׁכלוּל - debacle, fiasco, fracaso - ajuste, atemperación, encajeכִּוּוּן, כִּוונוּן, שִׁינוּי קָל, תִּיקוּן - acontecimiento, coyuntura, ocasiónמְאוּרָה - emergencia - crisis - Fall of Man (en) - fire (en) - daño, daños, deterioroלִקוּי - revoluciónמַהפֵיכָה, מהפכה - adversidad, atraso, contratiempo, descalabro, percance, revés, tiro, tropiezoעִיכּוּב - Fall (en) - conflict (en) - alejamiento, distanciamiento - sensibilidad, susceptibilidad - arreglo, disposición, orden, ordenación, sistemaלְהָקִים, סִידוּר - alta sociedadהַחֶברָה הַגבוֹהַה - excedente de población, sobrepoblación, superpoblación - gente, masa, multitud - burguesía, clase mediaבורגנות - comunidad - civilización, culturaתַרבּוּת, תַּרבּוּתִיים - generación - antología, botarga, miscelánea, misceláneo, silva, surtido, variosמִבְחַר, מִגווַן - corriente, curso, flujo, torrente - cubismoקוביזם - מְרחָק - edén, gloria, nirvana, paraísoאוֹשֶר עִילָאִי, גַן עֵדֶן, גַן-עֵדֶן, הַשָׁמַיים - caché, escondedero, escondite, escondrijo, huronera - refugio, seguridadמַחסֶה - destino, hado, sinoגוֹרָל - Hijo - cagado, miedicaפַּחדָן - experta, experto, tasador, tasadoraמוּמחֶה - negroכּוּשִׁי - Tío Tom - poor white trash, white trash (en) - culí, trabajadorפּוֹעֵל פָּשוּט - piel roja - John Bull, limey (en) - inglés - Mick, Mickey, Paddy (en) - angloamericano - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - asesor, consejero, consultorיוֹעֵץ, יועץ, יועצת - bastardo, cojonudo, cojudo, gilipollas, hijo de puta, hijoputa, huevón, pendejoבן זונה, מְנוּוַל, מְנוּוָל - autoridad - amante, chorbo, fulano, novio - bestia, bruto, bullanguero, buscarruidos, camorrista, chulángano, gallito, gamberra, gamberro, gorila, goriloide, hampón, hastial, jaque, jaquetón, matachín, matasiete, matón, matonista, patotero, pendenciero, perdonavidas, rufián, terne, valentón, vándala, vándaloבִּריוֹן, חוּלִיגָן, פּוֹשֵע - bebe, bebé, guagua, nene, niña, niñoתינוק, תינוקת - coleccionistaאַספָן, גוֹבֶה - objetor de conciencia, objetor de conscienciaסַרבַן מִלְחָמָה - aprendiz, fichaje, novato, novicio, pipiolo - bujarra, bujarrón, loca, marica, maricón, mariposa, mariposón, moña, pluma, puto, sarasaהוֹמוֹסֶקסוּאָל - cateto, paleto, palurdo - caffer, caffre, kaffir, kafir (en) - light (en) - máquina - maestroרַב-אָמָן - amiguito, camarada, compañera de juego, compañero de juego, compañero de juegosחָבֵר לְמִשחָק - fuerza, poder - renacuajo, tirillas - shiksa, shikse (en) - pecadorחוֹטֵא - estadista, hombre de estadoמְדִינַאי - costes de explotación, gastos de explotación, gastos generales - breva, bufanda, extra, gaje, gollería, obvención, percance, prebenda, regalía, tentebonete - pérdidaאֲבֵידָה, הֶפסֵד - recaudo - metralla, moneda suelta, pucho, suelta - conspicuous consumption (en) - agravación, agravamiento, agudización, agudizamiento, bajón, degradación, deterioro, empeoramiento, peoría, recrudecimiento, retrocesoהִידַרדרוּת - desarrollo, evoluciónhitpatkhút, הִתפַּתחוּת, התפתחות, פָּתוח - malabsorption (en) - despliegue, florecimiento - extremum, peak (en) - cero, cosa, ridiculezאֶפֶס, אפס, כְּלוּם, שום דָבַר - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - mínimoהַקָטַן/הַנָמוּך בְּיוֹתֵר - puñado, puño - asomo, atisbo, indicación, indicio, indicio, asomo, nota, insinuación, nota, pizca, sombra, sugerencia, sugestión, trazaקוֹמֶץ, רֶמֶז, שֶׁמֶץ - avalancha, cantidad, cúmulo, facha, fajo, hornada, lote, mogollón, montón, pila, taco, tanda, tapón, tendereteקְבוּצָה - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - sitio - base - bridge (en) - detalle, particularidad, pormenor - scale (en) - equilibrioאֲחִיזַת רַגלַיִים, איזון, שִׁיווּי מִשְקַל, שִׁיווּי מִשקָל, שיווי משקל - amistadחֲבֵרוּת, יְדִידוּת, ידידות - crisisמַשבֵּר - element (en) - ambiente, entorno, medio, medio ambiente - equilibrio - inclusión - rechazo - statu, statu quo - estado salvaje, naturaleza, tierra virgen - apogeo, auge, cima, clímax, colmo, culminación, cumbre, cúspide, picacho, pico, picota, punto culminante, súmmum, superlativoשִׂיא - casoמִקְרֶה, מקרה - estatus, lugar, posición, rango, realce, situación, statusמַעֲמָד - puesto, sitioמָקוֹם - campeonato, título, título de campeón - antelación, anterioridad, precedencia - subordinateness, subsidiarity (en) - vidaחַיֵי ה-, חיים - ordenחוֹק וַסֵדֶר - peace (en) - acracia, anarquíaאֲנַרכיָה, הֶפקֵרוּת - caos, estruendo infernal, jaleo, pandemonio, patas arribaמְהוָּמה - incidente - solevantamiento, turbulencia - guerra fríaמִלחֲמָה קָרָה - desacuerdo, disconformidad, disensiónמַחֲלוֹקֶת - libertadחֵירוּת, חוֹפֶש - independencia, libertadאוֹטוֹנוֹמיָה - polarización - estancamiento, impasse, punto, punto muerto, tablaמָבוֹי סָתוּם, קִפָּאוֹן @@@קִיפָּאוֹן$$$ - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - vitalidad - dificultad - aprieto, apuro, brete - estrés, tensión - hueso, problema, problemas - admisión, contestación, muestra de agradecimiento, reconocimientoהַכָּרָה - aislamientoבִּידוּד, בידוד - mejoraשִיפּוּר - development (en) - desusoאִי שִׁימוּש - renovación, restauración - importanciaחֲשִׁיבוּת - acento, énfasis, importanciaדָגֶש - prestigioיוֹקרָה - anonimato, anonimidad, anónimoאֲנוֹנִימִיוּת, עִילוּם שֵׁם - buen nombre, celebridad, cualidad de ilustre, eminencia, fama, gloria, nombradía, nombre, notoriedad, relieve, renombre, reputaciónמוֹנִיטִין, פִּרסוּם, שם - fama, nombradía, notoriedad, reputación - reputaciónמוֹנִיטִין, מוניטין, שֵם טוֹב - מוֹנִיטִין, שֵׁם - abyección, degradación - atrofia, decadencia, declinación, degeneración, perdiciónהִתנָוונוּת, יְרִידָה - ascendencia, ascendiente, control, soberanía, superioridadעַלִייָה לַשִׁלטוֹן - control, dominación, dominio, preponderancia, supremacíaעֶליוֹנוּת, שְלִיטָה - paramountcy (en) - azote, castigo, lacra, perdición, plaga, ruina, veneno - abyección, desdicha, desgracia, indecencia, laceria, mezquindad, miseria, sufrimiento, tristezaאוּמלָלוּת - apremio - apretón, presiónתָּחַת לַחַץ - infestación, plaga, raidשְׁרִיצָה - integridad, totalidad, unidadשְלמוּת - completez, entereza, integridad, plenitudשְׁלֵמות - entereza, totalidadשְׁלֵמוּת - imperfecciónחִיסָרוֹן, פְּגָם - hamartia, tragic flaw (en) - andanza, azar, destino, fatalidad, fortuna, hado, lote, parte, sino, suerte, venturaגוֹרָל, מזל - prosperidadשִׂגשוּג - éxito - catástrofe, desastre, hecatombe, siniestra, siniestroאָסוֹן - fracaso, quiebra - panorama, perspectivasסִיכּוּי, תַחֲזִית - chance, coyuntura, lugar, margen, motivo, ocasión, opción, oportunidad, perspectiva, posibilidades, probabilidad, proporción, resquicioאֶפשָרוּת, הִזְדַמנוּת, הִזדַמנוּת, מַזָל, סִכּוּי, סיכוי - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureza - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno empleo - prosperity (en) - opulencia, prosperidad, riquezaעוֹשֵר, שֶׁפָע - mamón, riqueza - desabrigo, empobrecimiento, inopia, pobreteríaעוֹנִי - indigencia, miseria, necesidad, penuria, pobreza extrema - higiene - aseo, nitidezשְלֵמוּת - arreglo, ordenסֵדֶר - bahorrina, bascosidad, caca, churre, cochinería, horrura, inmundicia, mugre, porquería, porquerías, pringue, roña, saín, sebo, suciedad, tizna, tizneטִינוֹפֶת, לִכלוּך, פִּיח - asquerosidad, carácter sórdido, cutrería, escualidez, miseria, mugre, sordidez, suciedadלִכלוּך - circumstance, context, setting (en) - ámbito, campo, esfera, órbita, reino, terreno - competencia - aridez, inclemencia, intemperie, mal tiempo, rigorקְשָיִים - אֲוִוירָה - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - safety (en) - seguridadאַבטָחָה, בְּטִיחוּת, ביטחון - peace, public security (en) - protecciónהַגָנָה - peligroסכנה - peligro, riesgo - clear and present danger (en) - apuro, borrasca, contingencia, peligro, riesgo, ventura - amenaza, peligroאִיוּם, סַכָּנָה - forma - illumination, light (en) - piedra filosofalאבן החכמים - escoria - ápice, gota, partícula, pizcaגַרעִין - polvoאָבָק - residuosפְּסוֹלֶת - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - día del juicio final - hora - años - momentoהַזמַן - fracción de sgundo, instante, parpadeo, periquete, santiaménרֶגָע, שַׁברִיר שְׁנִיָה - generación[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼