Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

โดยพื้นฐานbásicamente, en el fondo, en esencia, esencialmente, fundamentalmente - อย่างง่าย ๆ, เท่านั้น, เพียงแค่, เพียงแค่นั้น, แต่ว่าcon sencillez, meramente, simplemente, únicamente - โดยอัตโนมัติa máquina, automáticamente, maquinalmente - อย่างน่าหวาดกลัวalarmante, alarmantemente, de forma alarmante, horriblemente, horrorosamente - อย่างมโหฬารampliamente, espaciosamente, extensamente, inmensamente, prolijamente - อย่างหยาบburdamente, chabacanamente, groseramente, indecentemente, rudamente, toscamente, vulgarmente - อย่างพอประเมินค่าได้considerablemente - อย่างสมบูรณ์completo, puro - ค่อนข้างจะ, ประมาณ, ราว ๆ, อย่างเหมาะสม, เกือบ, โดยประมาณ, โดยประมาณนั้น, ใกล้เข้ามาทีละน้อย, ใกล้ ๆ หรือขอบเขตโดยรอบalgo, algo así como, alrededor de, aproximadamente, casi, cerca de, digamos, globalmente, grosso modo, más o menos, sobre, unos, un poco - comparative, relative (en) - absolutely (en) - ค่อนข้างจะ, ทั้งหมด, อย่างทั้งหมด, อย่างที่สุด, อย่างมาก, อย่างสมบูรณ์, อย่างเสร็จสมบูรณ์, อย่างแน่นอน, เสมอกัน, เหมือนกัน, โดยตรง, โดยทั้งหมด, โดยสิ้นเชิงabsolutamente, aún, completamente, completamente, totalmente, del todo, de remate, de todo, eliminado, enteramente, enteramente, completamente, perfectamente, plenamente, por completo, tanto, totalmente - แต่ผู้เดียวexclusivamente - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - อย่างไม่สมบูรณ์de forma imperfecta, imperfectamente - ทั้งหมด, ให้เต็มที่a fondo, al máximo, completamente, completamente, hasta el máximo, completo, de cuerpo entero, de largo metraje, de largo metraje, de cuerpo entero, completo, extenso, extenso, hasta el máximo, plenamente, por completo - only (en) - comilón, tragón, voraz, zampón - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - อย่างเป็นประโยชน์con ventaja - อุดมสมบูรณ์abundante - considerably, substantially, well (en) - well (en) - well (en) - intimately, well (en) - well (en) - ที่มากมาย, ร่าเริงabundante, eufórico, pródigo, profuso - อย่างเอาจริงเอาจังcon urgencia, en serio, gravemente, muchísimo, muy, seriamente, severamente - อย่างเป็นภัย, อย่างไม่เชื่อฟังcon malicia, mal, maliciosamente - even, still, yet (en) - even (en) - ที่น่าพอใจaceptable - ตลอด, เป็นประจำconstantemente, continuamente, siempre - always, forever (en) - บางครั้ง, บางครั้งบางคราว, บางคราว, บ่อย ๆ, เป็นครั้งคราว, เป็นพัก ๆa intervalos, aquí y allí, a ratos, a veces, de cuando en cuando, de tiempo en tiempo, de vez en cuando, ocasionalmente, otra vez alguna que, y allí aquí - convencionalmente - ถึงอย่างนั้น, ถึงอย่างไรก็ตาม, ถึงแม้ว่า, อย่างไรก็ตาม, แต่กระนั้น, แต่อย่างไรก็ตามa pesar de todo, aun así, aún así, aunque, de todas formas, igualmente, no obstante, pero - จนกระทั่งเดี๋ยวนี้, ถึงอย่างนั้นantes, en ese entonces, hasta ahora, hasta aquí, hasta hoy, hasta la fecha - การกระทำที่กล้าหาญ, ความประทับใจหรือความสำเร็จhazaña, logro, proeza, realización - มากมาก, แท้จริงmuy, realmente - คล่องแคล่วactivo - เกี่ยวกับกายกรรมacrobático - เมื่อกี้ahora mismo, en este momento, hace un momento, un momento hace - อย่างทันทีen un abrir y cerrar de ojos, en una escapada, instantáneamente - กระฉับกระเฉง, ว่องไวágil - เร็วpronto, temprano - บ่อย ๆcon frecuencia - นาน ๆ ครั้ง, ไม่บ่อยpocas veces, raramente, raras veces, rara vez - การใช้งาน, ซึ่งประธานเป็นผู้กระทำคำกริยา, ทำให้มีผลบังคับใช้, มีผลบังคับใช้activo, en vigor, vigente - per se, tal como - อย่างหนักแน่นenérgicamente, en tono enfático - genuinely, really, truly (en) - homogeneización, igualación, nivelación - อย่างเห็นชัด, แน่นอนclaro, desde luego, naturalmente, por supuesto - clearly (en) - active (en) - อย่างชัดแจ้ง, อย่างเรียบง่ายclaramente, francamente, manifiestamente, sencillamente, simplemente - ตามที่เห็นจากภายนอก, อย่างผิวเผิน, อย่างแสดงให้เห็นภายนอกaparentemente, a primera vista, en apariencia, ostensiblemente, por fuera, por lo visto, según parece - inactive, passive (en) - มีลักษณะเฉพาะตัวespecíficamente - อย่างโชคดี, โชคดีafortunadamente, casualmente, fortuitamente, por casualidad - record, track record (en) - น่าเสียดาย, อย่างเศร้าสลดใจ, อย่างโชคร้ายdesafortunadamente, desgraciadamente, infortunadamente, lamentablemente, por desgracia - chronic (en) - อย่างเป็นพิเศษextraordinariamente - มากเกินไป, เกินดีไปcopiosamente, demasiado, en exceso, excesivamente, extraordinariamente - ไม่ช้าก็เร็วtarde o temprano - จนแล้วจนรอด, ตอนจบ, ในที่สุดal cabo, al fin, al final, con el tiempo, finalmente, por fin, resultó que - ตอนนี้, ทันทีทันใด, อย่างฉับพลัน, อย่างทันท่วงที, อย่างเร็ว, เร็วมาก, โดยทันที, โดยทันทีทันใด, ไม่มีการยับยั้งahora, ahora mismmo, ahora mismo, ahorita, con prontitud, en el acto, en el mismo momento, enseguida, en seguida, inmediatamente, instantáneamente, sin dudar, sin pensarlo, sin pensárselo - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - directamente - อย่างไม่ย่อท้อ, อย่างไม่รู้จักหมดinagotablemente, incansablemente, infatigablemente - adequate, equal (en) - fleetly, swiftly (en) - เท่าที่ปัจจุบันนี้, ในระหว่างhasta ahora, por ahora, por el momento, provisionalmente - intolerablemente - abusively (en) - อย่างคล่องแคล่ว, อย่างชำนาญ, อย่างมีทักษะcon habilidad, diestramente, hábilmente - awfully, dreadfully, horribly (en) - บ่อยmucho - อย่างรุนแรงdrásticamente - ทั้งสิ้นen absoluto - ไม่ด้วยประการใดเลย, ไม่อย่างแน่นอนde ninguna manera, de ningún modo - ความสำเร็จéxito - exhaustivo - อย่างแผ่หลาdirectamente, horizontalmente - indirectamente - จำนวนมากbastante - ความล้มเหลวcorte, fallo, fracaso, suspenso - อย่างทันที, เร็วbruscamente, de pronto, de repente, precipitadamente, repentinamente - ข้อผิดพลาด, ความผิดพลาดdesacierto, equivocación, error, fallo, falta, gazapo, yerro - ซึ่งชำนาญhábil - ท้ายที่สุด, ในท้ายที่สุดal final, al fin y al cabo, finalmente, para terminar, por fin, por remate, por último - duraderamente, establemente, perdurablemente, sólidamente - advantageous (en) - descuido, omisión - การทำผิดพลาดอย่างร้ายแรง, ความผิดพลาดbuñuelo, cagada, cantada, cante, chapucería, chapuza, error garrafal, gazapatón, gazapo, metedura de pata, patinazo, patochada, pifia - การประพฤติผิดมารยาทสังคมdesliz, mal paso, metedura de pata, paso en falso, patinazo, plancha, solecismo - อย่างเลือน ๆdébilmente - อย่างไร้แบบแผน, ไม่ได้วางแผนไว้a la buena de Dios, al albur, a la ventura, al azar - เกือบ, เกือบจะ, ใกล้มาถึงcasi, poco menos que, por poco, prácticamente - อย่างสำคัญ, อย่างสำคัญที่สุด, โดยส่วนใหญ่en su mayoría, más que nada, principalmente, sobretodo, sobre todo - brazenly (en) - อย่างรักใคร่afectuosamente, amorosamente, cariñosamente, con cariño, ingenuamente, tiernamente - อย่างไม่ปกปิดabiertamente, manifiestamente, públicamente - อย่างไม่น่าสงสัย, อย่างไม่มีข้อสงสัยcon toda seguridad, indudablemente, seguramente, sin duda, sin duda alguna - อย่างไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบcon pasividad, pasivamente - อย่างดูถูก, อย่างดูหมิ่นหรือเหยียดหยาม, อย่างแสดงการดูถูกเหยียดหยามcon desdén, con desprecio, desdeñosamente, despreciativamente, lleno de desdén, lleno de desprecio, lleno de menosprecio - comically (en) - de manera engañosa, engañosamente - อย่างแปลกประหลาดespecialmente, particularmente - อย่างรวดเร็วaprisa, rápidamente - อย่างแน่นอน, อย่างไม่มีเงื่อนไขcategóricamente, incondicionalmente - ตลอดไป, อย่างชั่วนิรันดร์, อย่างถาวร, อย่างไม่สิ้นสุดal infinito, eternamente, inmortalmente, para siempre, perpetuamente - อย่างถาวรpara siempre, permanentemente, por siempre jamás - อย่างเฉพาะกาล, โดยชั่วคราวprovisionalmente, temporalmente - de improviso, desesperadamente, de súbito, improvisadamente, inesperadamente, súbitamente - อย่างต่อเนื่องcontinuamente, incesantemente, persistentemente, sin cesar - marginalmente - อย่างอันตรายpeligrosamente - โดยใช้พลังงานenérgicamente, valientemente, vigorosamente - ครั้งสุดท้าย, อย่างสรุปdefinitivamente, de una vez, de una vez para siempre, de una vez por todas - อย่างเหงาหงอยและสิ้นหวัง, เต็มไปด้วยความเศร้าde manera afligida, deplorablemente, lamentablemente, lastimeramente, lastimosamente, tristemente - afar (en) - อย่างละเอียดอ่อน, อย่างสวยงามcon delicadeza, delicadamente, exquisitamente, tenuemente - sin demora, sin dilación - อย่างรวดเร็วcon velocidad, de prisa, inmediatamente, rapidamente, rápidamente, rápido - กฏทั่วไป, ตามปกติ, อย่างเป็นประจำ, โดยปกติcomúnmente, con asiduidad, generalmente, habitualmente, normalmente, por lo común, por lo general, por norma, por norma/regla general - อย่างเร็ว, เมื่อเร็ว ๆ นี้, เร็ว ๆ นี้, ในไม่ช้าhace poco, recientemente, últimamente - อย่างไม่แน่ไม่นอนirregularmente - ทีละน้อย, อย่างทีละน้อยgradualmente, paulatinamente, poco a poco - มาตรงนี้, แวะacá, a casa, ahí, hacia acá - adecuado, apto, bueno, cualificado - peacefully (en) - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - ínfima - ภายในadentro, dentro, en el interior - ระหว่างประเทศinternacionalmente - สด ๆ ร้อน ๆ, เมื่อเร็ว ๆ นี้recién - อีก , อีกครั้ง, ใหม่de nuevo, más, otra vez - สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงinalterablemente, invariablemente - mechanically (en) - โดยเฉพาะอย่างยิ่งpreferentemente, preferiblemente - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - อย่างเป็นระบบ, อย่างไม่เปลี่ยนแปลงconsistentemente, sistemáticamente - so, thus, thusly (en) - enormemente - ตายsin vida - อย่างเป็นแบบฉบับcaracterísticamente, típicamente - โดยกระจายไปทั่วโลกglobalmente, omnímodamente, universalmente - ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนsin precedente - místicamente - ในทำนองเดียวกันanálogamente, del mismo modo, igualmente, parecido, semejantemente, semejanza - secundariamente - ถูก , ถูกต้อง, ใช่adecuado, correcto, justo - อย่างโดดเด่นespecialmente, notablemente - อย่างคร่ำเคร่งcon intensidad, con mucha atención, de alto coeficiente laboral, intensivamente, intensivo en mano de obra - อย่างเหมาะสมadecuadamente, apropiadamente, aptamente, aseadamente, bien, como corresponde, como es debido, convenientemente, debidamente, decentemente, decorosamente, indicado, sin inconveniente - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente - episodically (en) - อย่างมหัศจรรย์, อย่างยอดเยี่ยมfabulosamente, fantásticamente, fantástico, imaginariamente - feverishly (en) - ที่เหมาะสม, เหมาะ, เหมาะสมacomodable, adecuado, apañado, apropiado, apto, bueno, conveniente, cualificado, indicado, oportuno, propio - incomprehensiblemente, incomprensiblemente - encarecidamente, expresamente - แบบผิวเผินsuperficialmente - อย่างชั่วช้า, อย่างชั่วร้าย, อย่างเลวcon maldad, cruelmente, malvadamente - ตามความจริง, อย่างชัดเจน, อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัย, แน่นอน, แน่ใจ¿verdad?, a buen recaudo, a salvo, claro, con certeza, con seguridad, con toda seguridad, de confianza, definitivamente, seguramente, seguro, sin duda - sufficiently (en) - จำนวนที่พอเพียง, อย่างพอเพียง, โดยพอเพียงbastante, suficiente - insuficientemente - so (en) - so (en) - so (en) - การยักย้ายmanejo, manipulación - อย่างง่ายดาย, โดยง่ายfácilmente - actually, really (en) - ซึ่งทำอย่างลับ ๆ, ซึ่งมีเล่ห์เหลี่ยม, ซึ่งไม่น่าเชื่อถือ, ที่ทำเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง, มีเล่ห์เหลี่ยม, เจ้าเล่ห์, เต็มไปด้วยเล่ห์artero, astuto, malicioso, mañoso, pícaro, poco fiable, sospechoso, tramposo, travieso - ด้วยประการทั้งปวง, เมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้ว, โดยรวมa fin de cuentas, considerándolo todo, en conjunto, en general, teniéndolo todo en cuenta, tomando todo en consideración - พูดจูงใจdiserto, elocuente - อย่างตื่นเต้นcon emoción, febrilmente - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletamente - certeramente, con exactitud, con precisión, detalladamente, detenidamente, exactamente, justamente, precisamente - หน้าไม่อายdescarado, desvergonzado - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - อย่างเปรียบเทียบได้, โดยเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นrelativamente - fácilmente - อย่างชัดเจนconsiderablemente, de forma notable - อย่างเอาจริงเอาจัง, อย่างเอาใจใส่con seriedad, en serio, gravemente, seriamente - ทันเวลา, เวลาที่เหมาะสมa buena hora, a su debido tiempo, a su tiempo, a tiempo, con tiempo, con tiempo de sobra, en buen momento, en el momento oportuno, en su día, en su tiempo, en tiempo, temprano - ฆ่าเวลาa tiempo justo, en el momento crítico, en el último momento, justo a tiempo - ที่ดึงดูดความสนใจ, น่าพอใจ, มีเสน่ห์ดึงดูด, ยั่วยวนatractivo, atrayente, encantador, interesante - off the cuff (en) - จับใจ, ที่ชื่นชอบมาก, ที่ทำให้หลงใหล, ที่น่าจับใจ, ที่น่าหลงใหลcautivador, encantador, encantadora, fascinante, hechicero - ในทางตรงกันข้ามa la inversa, al contrario, al revés, por el contrario, todo lo contrario - atractivo, atrayente - encantador - ทุกรายละเอียดa la letra, al pie de la letra - ด้วยความกล้าหาญ, อย่างกล้าหาญcon valentía, imponentemente, valientemente - อย่างลึกซึ้ง, อย่างสุดซึ้งprofundamente - อย่างใจร้อนansiosamente, ganosamente, impacientemente - อย่างอดทนpacientemente - อย่างโง่ ๆestúpidamente, inconsideradamente, irreflexivamente, sin pensar, tontamente - อย่างสร้างสรรค์con creatividad, creativamente - โดยมูลฐานradicalmente - อย่างพิถีพิถัน, อย่างรอบคอบ, อย่างระมัดระวังconcienzudamente, escrupulosamente, meticulosamente - อย่างยอดเยี่ยมexcepcionalmente - อย่างบริสุทธิ์puramente - อย่างเรียบร้อยcon esmero, hábilmente, limpiamente - อย่างคล่องแคล่วvigorosamente - clearly, distinctly (en) - อย่างดีเยี่ยมexcelentemente - อย่างดีเลิศ, อย่างน่าประหลาดมาก, อย่างน่าประหลาดใจ, อย่างมากมายespléndidamente, estupendamente, magníficamente, maravillosamente, muchísimo - impeccably (en) - อย่างไร้อารมณ์desabridamente, inexpresivamente, suavemente - สุขุม, อย่างมีสติsobriamente - อย่างกล้าหาญaudazmente, con valentía - อย่างดีagradablemente - อย่างอบอุ่นและสะดวกสบายacogedoramente, agradablemente, cómodamente, íntimamente - agotado, inasequible - correspondientemente - อย่างเฉลียวฉลาดcon inteligencia - โดยได้รับความนิยมpúblicamente - intelectualmente - reacción - exageradamente - อย่างหยิ่งทะนงorgullosamente, ufanamente - อย่างถูกพิธีรีตอง, อย่างทรงเกียรติsolemnemente - อย่างงุ่มง่ามtorpemente - อย่างหยาบde manera ordinaria - อย่างแรงintensamente - โดยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติespontáneamente - สยองขวัญatroz, feo, horrible, horroroso, poco hermoso - ที่น่ากลัวalarmante, horroroso, temeroso, temible, temido, terrible, terrífico - อย่างพิถีพิถันcominero, meticulosamente - ซึ่งคุกคาม, ที่ไม่เป็นมิตรamenazador, amenazante, imponente, severo - อย่างน่าอึดอัดใจdesgarbadamente, embarazosamente - ที่อย่างภาคภูมิจากชัยชนะtriunfalmente - น่าขนหัวลุก, สยองขวัญ, เกี่ยวกับฝันร้ายde pesadilla, de punta que pone los pelos, escalofriante, espeluznante, estremecedor, horripilante - on a regular basis, regularly (en) - alarmante, asustadizo, horripilante - ซึ่งน่ากลัวtemible - อย่างสมบูรณ์แบบen el mejor de los casos, idealmente, perfectamente - อย่างเป็นเด็กaniñadamente, como una niña, como un niño, puerilmente - น่าขยะแขยง, น่ารังเกียจde muy mal gusto, macabro, morboso, negro - incorrectamente - อย่างตั้งอกตั้งใจatentamente, cuidadosamente, escrupulosamente, minuciosamente, puntualmente - อย่างมากenormemente, tremendamente - มีใจกว้าง, อย่างใจกว้างgenerosamente, liberalmente - อย่างง่ายดายcon facilidad, fácilmente, sin dificultad, sin esfuerzo - อย่างละเอียดen detalle - การทำเสร็จcierre, conclusión, finalización - อย่างสะดวกadecuadamente, cómodamente, convenientemente - inoportunamente - abstractamente, abstractivamente, en abstracto - อย่างดื้อรั้นobstinadamente - อย่างมีชัยชนะvictoriosamente - อย่างฉลาด, อย่างรอบรู้cuerdamente, prudentamente, prudentemente, sabiamente, sensatamente - กะเร่อกะร่า, อย่างไม่ฉลาดimprudentemente, neciamente, tontamente - มีไหวพริบdespiertamente, inteligentemente, vivamente - อย่างเข้าใจได้ดีde manera intelegible, inteligiblemente - อย่างชนชั้นสูงaristocráticamente - อย่างมีชั้นเชิงcon diplomacia, diplomáticamente - ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงdebacle, desastre, fiasco, fracaso - อย่างไม่จำกัดเวลาindefinidamente - อย่างถูกต้อง, อย่างเหมาะสม, ใกล้bien, con razón, correctamente, justo - อย่างมีเมตตาcaritativamente, humanamente - อย่างเฉื่อยชาperezosamente - ที่อวดดีpresuntuoso - อย่างรีบร้อน, อย่างรีบเร่ง, เร่ง, เร่งรีบa la carrera, apresuradamente, con prisa, deprisa, precipitadamente, rápidamente - satíricamente - อย่างเสรีlibremente - โดยที่เกี่ยวกับจิตใจespiritualmente - อย่างคลุมเครือ, อย่างเลือนลาง, อย่างไม่ชัดเจนborrosamente, confusamente, débilmente, indefinidamente, indeterminadamente, indistintamente, nebulosamente, sin precisión, vagamente - duraderamente, inquebrantablemente - esporádicamente - อย่างน่าประหลาดใจasombrosamente, pasmosamente, sorprendentemente - อย่างมาก, อย่างมากมายabundantemente, abundosamente, copiosamente, en abundancia, pródigamente, profusamente - อย่างน่าเบื่อหน่ายaburrido, tediosamente - อย่างสูงสุดsupremamente - น่ายินดี, หรูหราสง่างามespléndido, guapísimo, hermoso, magnífico, maravilloso, precioso, vistoso - pulchritudinous (en) - อย่างสุภาพamablemente, cortésmente, educadamente, urbanamente - สวยงามมากencantador - อย่างหยาบคาย, อย่างไม่สุภาพdesatentamente, descortésmente, groseramente, maleducadamente, sin modales - อย่างยกย่องadmirablemente, loablemente - อย่างน่าพอใจ, อย่างน่ายินดี, อย่างพึงพอใจ, อย่างเพลิดเพลินagradablemente, amablemente, gratamente, íntimamente, placenteramente, simpáticamente - unpleasantly (en) - อย่างจริงจังและจริงใจ, อย่างจริงใจamistosamente, cordialmente, efusivamente - อย่างงดงาม, อย่างร่าเริง, อย่างสุภาพ, อย่างอารมณ์ดี, อย่างเบิกบาน, อย่างเป็นมิตร, อย่างใจดีafablemente, amablemente, amistosamene, bondadosamente, con buen humor, con misericordia, genialmente, graciosamente, simpáticamente - explícitamente, inequívocamente, unívocamente - อย่างแคบ ๆ, เพียงแค่al último momento, apenas, por los pelos, por muy poco, por poco, por un pelo - agradable, amable, bondadoso, simpático - อย่างจงรักภักดีfielmente - óptimo - อย่างผิดปกติanormalmente, diferentemente - perennemente - agradablemente - fondly, lovingly (en) - ภายในใจ, ลึก ๆ ในใจinteriormente, internamente - อย่างเป็นที่ชอบ, อย่างเป็นที่ปรารถนาfavorablamente, favorablemente - adversamente, desfavorablemente - mejorador - อย่างฝืด ๆirónicamente, lacónicamente, secamente - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - ไม่ชัดเจนvagamente - อย่างโอ้อวดampulosamente, con pompa, pomposamente - mejora, mejoramiento - adelanto, fomento, progreso, promoción - อย่างดื้อรั้นacérrimamente, constantemente, firmemente, obstinadamente, persistentemente, tenazmente - ผลอย่างน่าพอใจ, อย่างมีประสิทธิภาพeficazmente, eficientemente, expeditivamente - tragically (en) - อย่างเป็นลางsiniestramente - con motivo, con razón - อย่างหยาบโลนcreídamente, engreídamente, impúdicamente, indecentemente, inmodestamente - มีเสน่ห์irresistiblemente - อย่างรุนแรง, อย่างเข้มงวด, อย่างเคร่งครัดduramente, estrictamente, rígidamente, rigurosamente, severamente - autoritariamente, con autoridad - การแก้ไข, ความถูกต้องcorrección, enmienda, rectificación - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - อย่างดุร้าย, อย่างรุนแรงcon ferocidad, ferozmente - กระหายเลือดsangriento, sanguinario - การปฏิรูป, การพัฒนาใหม่reforma - embellecimiento - clásicamente - อย่างมืดมัวobscuramente, oscuramente - กล้าหาญ, ไม่มีความกลัวaudaz, impávido, impertérrito, intrépido, osado - horrifyingly (en) - อย่างมีรสนิยมartísticamente - อย่างพิเศษ, เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งen especial, en particular, especialmente, particularmente - การทำให้ทันสมัยactualización, modernización, remozamiento - อย่างเป็นแบบเดียวกันanálogamente, semejantemente, uniformemente - enduringly (en) - อย่างชัดแจ้งdescaradamente - degradación - por antonomasia, por excelencia - กล้าหาญalentado, animoso, ardido, arrestado, bizarro, resuelto, valiente - estéticamente - อย่างทำให้ตกใจhorriblemente - กล้าหาญvaliente - cowardly, fearful (en) - การปนเปื้อนcontaminación, polución - asombradizo, asustadizo, huraño, medroso, miedoso, temeroso - faint, fainthearted, faint-hearted, pusillanimous, timid (en) - pusilánime - อย่างน่าสังเวชabyectamente, abyecto - อย่างเย่อหยิ่งaltivamente, arrogantemente, desdeñosamente, despectivamente - arrojadamente, atrevidamente, audazmente, bravamente, denodadamente, esforzadamente, valerosamente, valientemente - อย่างปรารถนาávidamente - enamoradamente - asiduamente, constantemente, diligentemente, sin disminuir - อย่างหลักแหลม, อย่างเฉียบแหลมcon astucia, con perspicacia, sagazmente - en broma, pícaramente - austeramente, duramente - อย่างชั่วร้าย, อย่างตะกละตะกลามacuciadamente, acusiosamente, ansiadamente, ansiosamente, avaramente, avariciosamente, avarientamente, ávidamente, codiciosamente, con avaricia/codicia, con avidez, con muchas ganas, glotonamente, rapazmente - อย่างใจดีbenignamente - ขวานผ่าซากabruptamente, bruscamente - boorishly (en) - bizarramente, dadivosamentre, generosamente, liberalmente, pródigamente - อย่างกระฉับกระเฉงactivamente, ágilmente, gallardamente, rápidamente, rápido - ซึ่งต่อเนื่อง, อย่างต่อเนื่อง, อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่รู้จักจบcontinuamente, incesantemente, sin cesar, sin interrupción, sin parar - interminablemente - testarudo - อย่างไม่ระมัดระวังalocadamente, arrebatadamente, atronadamente, desaliñadamente, descaradamente, descuidadamente, despreocupadamente, desvergonzadamente, imprudentemente, indiferentemente, irreflexivamente, negligentemente, no concienzudamente, no cuidadosamente, no meticulosamente, sin pensar - churlishly, surlily (en) - อย่างเป็นกันเอง, อย่างไม่เป็นทางการcoloquialmente, informalmente - sosegadamente - ทำให้กลมกลืน, ทำให้เหมาะ, ทำให้เหมาะสม, ปรับadaptar - น่าพึงพอใจcon suficiencia - อย่างครอบคลุมexhaustivamente - พุสั้น ๆ, รวบรัด, สรุป, สั้น ๆ, อย่างกระชับ, อย่างสั้น ๆ, โดยสังเขปbrevemente, con concisión, cortamente, en definitiva, en pocas palabras, en resumen, en resumidas cuentas, en total, en una palabra, para abreviar, resumidamente, total - อย่างมองโลกในแง่ร้ายcínicamente - ด้วยความเป็นผู้มีอุปการะคุณ, อย่างลดตัวลงมาaltivamente, con condescendencia, de forma paternalista, desdeñosamente - อย่างสับสนcon confusión, confusamente - consequentially (en) - อย่างสร้างสรรค์constructivamente, constructivo - อย่างเมินเฉย, อย่างไม่เป็นมิตรa sangre fría, con calma, despreocupadamente, fríamente, tranquilamente - อย่างเชื่อถือไม่ได้, อย่างเป็นไปไม่ได้, อย่างไม่น่าเชื่อde manera improbable, improbablemente, increíblemente, inverosímilmente - อย่างน่าเชื่อถือcreíblemente, de manera creíble, de manera plausible, plausiblemente, verosímilmente - อย่างลึกลับ, โดยที่เป็นปริศนาenigmáticamente, misteriosamente - ซึ่งนับไม่ถ้วน, มากจนนับไม่ถ้วน, มากมายincontable, innumerable, montones de, muchísimos, sin número, un sinfín de - อย่างยินดีdeliciosamente - บางที, ใช้เมื่อบุคคลไม่ต้องการจะเข้่าร่วมในการทำอะำไรบางอย่างa lo mejor, es posible, posiblemente, quizás, tal vez, a lo mejor, es posible - อย่างไม่เป็นเหตุเป็นผลabsurdamente, disparatadamente, insensatamente - อย่างเจ้าชู้coqueteando, coqueto, flirteando - อย่างชั่วช้าinfamemente, innoblemente, vilmente - ซึ่งมีรายละเอียดมากcircunstanciado, detallado, extenso, minucioso, pormenorizado, prolijo - อย่างน่ารังเกียจodiosamente - ที่รวดเร็วมากapresurado, poco profundo, poco serio, rápido, superficial - ยากและท้าทายมาก, อย่างชั่วร้ายdiabólicamente, terriblemente - อย่างเลวทรามbajamente, de manera despreciable, de manera infame, infamemente, mal, malamente, mezquinamente, ruinmente, vilmente - diametralmente - อย่างขยันหมั่นเพียรafanadamente, afanosamente, asiduamente, con diligencia, diligentemente, estudiosamente, laboriosamente - อย่างน่ารำคาญ, อย่างไม่เป็นที่พอใจ, อย่าไงม่ถูกใจdesabridamente, desagradablemente, secamente - อย่างน่าละอาย, อย่างน่าอับอาย, อย่างน่าอับอายขายหน้า, อย่างเสื่อมเสียdeshonrosamente, deshonroso, ignominiosamente, infamemente, sin fama, sin gloria, vergonzosamente - อย่างตรงไปตรงมา, อย่างเปิดเผยabiertamente, cándidamente, francamente, sinceramente, susceptible - disinterestedly (en) - ซื่อสัตย์fielmente, lealmente - อย่างทุจริตdeslealmente, infielmente - ตามส่วน, อย่างได้สัดส่วนproporcionalmente - ที่น่าเคารพ, อย่างเคารพนับถือrespetuosamente, reverentemente - อย่างไม่เคารพirrespetuosamente, irreverentemente - อย่างหัวรั้นdogmáticamente - central (en) - อย่างเพ้อฝันdistraídamente, soñador - อย่างปลาบปลื้ม, อย่างปิติสุขcon éxtasis, con mucho entusiasmo, exaltadamente - อย่างลึกลับน่ากลัวespeluznantemente, horripilantemente, misteriosamente - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - wave (en) - อย่างเห็นแก่ตัวde forma egoísta, egoístamente, interesadamente - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - eruditamente - อย่างหลีกเลี่ยงde manera evasiva, evasivo - อย่างเป็นประจำcon regularidad, regularmente - อย่างไม่เท่ากันdesigualmente - อย่างมากเกินไปexcesivamente, exorbitantemente - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - ablandamiento, alivio, atenuación, mitigación - descanso, distensión - apertura, expansión, liberalización - อย่างคุ้นเคยfamiliarmente - อย่างคลั่งไคล้ที่สุดfanáticamente - อย่างไม่ผิดพลาดimpecablemente - flabbily (en) - อย่างไม่ยืดหยุ่นde manera inflexible, inflexiblemente - ความมีอำนาจenérgicamente - desarrollarse - formidable - ลักษณะนิสัย, เด่นcaracterística, característico, distintivo - gluttonously (en) - อย่างสุกสว่างresplandecientemente - gratuitously (en) - crasamente - อย่างแปลกประหลาดgrotescamente - a regañadientes - อ่อนclaro - อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันarmoniosamente - อย่างเร่งรีบimprudentemente - อย่างสะเพร่าatrevidamente, audazmente, temerariamente - อย่างใจแข็งcruelmente, despiadadamente, insensiblemente - อย่างกล้าหาญheroicamente - อย่างน่ากลัวhorriblemente, horrorosamente - อย่างมีอนามัยhigiénicamente - การรวมตัวกัน, ผลจากการรวมกันunificación, unión - การกลับมารวมกันใหม่reunificación, reunión - อย่างเกียจคร้านinútilmente, ociosamente, perezosamente, vanamente - การขัดขวาง, การขัดจังหวะ, การรบกวน, สิ่งที่ขัดขวางalteración, brecha, claro, interrupción, intervalo, laguna, paréntesis, pausa, trastorno - imperativamente, imperiosamente - อย่างทะลึ่ง, อย่างอวดดี, อย่างไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงcon descaro, descaradamente, impertinentemente, insolentemente - อย่างหุนหันพลันแล่นalborotadamente, impetuosamente, impulsivamente - absolutamente, en todo caso - อย่างไม่รอบคอบimprudentemente - อย่างหาที่เปรียบมิได้incomparablemente - discretamente - descontaminación - indolentemente - industriously (en) - อย่างชาญฉลาดingeniosamente - ประจำตัวinherentemente - inoportunamente - อย่างเหมาะสมacertadamente, apropiadamente, oportunamente - insidiosamente - ทำให้ง่ายขึ้นesquematizar, simplificar - อย่างกระตือรือร้นcon entusiasmo - อย่างยากcon gran dificultad, laboriosamente - อ่อนแรงlánguidamente - languishingly, languorously (en) - indecentemente, obscenamente - ตลก, อย่างน่าหัวเราะ, อย่างประหลาดabsurdamente, caricaturescamente, grotescamente, irrisoriamente, ridículamente, ridículamete - อย่างปรานีcon clemencia, con complacencia, indulgentemente - facilitar, suministrar - สะอาด, เป็นระเบียบ, เรียบร้อยbien definido, limpio, neto, preciso - ซึ่งไม่มีจุดด่าง, บริสุทธิ์impecable, inmaculado, sin mancha - lúgubremente, siniestramente - อย่างสง่าผ่าเผยaugustamente, majestuosamente - explotación - drippily, mawkishly (en) - ความทารุณต่อคนหรือสัตว์insultos, malos tratos, maltratamiento, maltrato, molestia - การกลั่นแกล้งpersecución - caza de brujas - อย่างไร้ความปราณี, อย่างไร้ความปรานี, อย่างไร้ความสงสาร, อย่างไร้สำนึกdesapiadadamente, despiadadamente, implacablemente, inexorablemente, inflexiblemente, sin amor, sin compasión, sin corazón, sin piedad, sin remordimientos - macartismo - abracadabrante, desconcertador, desconcertante, pasmoso - minuciosamente - อย่างน่าอัศจรรย์milagrosamente, prodigiosamente - ที่ให้แสงผ่านได้น้อยtranslúcido, transluciente, traslúcido, trasluciente - อย่างทุกข์ยากmiserablemente, tristemente - การหลบเลี่ยงความเป็นจริงโดยการปล่อยอารมณ์ไปกับการฝันกลางวันescapismo, evasión, evasionismo - อย่างเปล่งระดับเสียงเดียวmonótonamente - túrbido - ซึ่งมีสีคล้ายน้ำนมlechoso - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - ฉลาดหลักแหลม, มีไหวพริบ, เฉียบแหลม, ไวagudo, agudo, perspicaz, astuto, inteligente, perspicaz - close, near, nigh (en) - objetivamente - อย่างประจบสอพลอ, อย่างเชื่อฟังservilmente, sumisamente - อย่างมั่งคั่งopulentamente - อย่างโอ้อวดostentosamente - enveloping (en) - ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด, ใกล้ชิดíntimo, próximo - pertinently (en) - cachazudamente - pithily, sententiously (en) - อย่างน่าสงสาร, อย่างน่าเวทนาdeplorablemente, lamentablemente - อย่างไร้จุดหมายinútilmente - pretencioso - unpretentiously (en) - อย่างน่ารักlindamente - prosaicamente - อย่างเล็กและอ่อนแอdébilmente, escaso, flojamente, pobre, pobremente - น่าประหลาด, น่าแปลก, อย่างประหลาด, อย่างแปลกประหลาดde manera extraña, excéntricamente, extrañamente - อย่างสงบ, อย่างสงบนิ่ง, อย่างสงบสุข, อย่างเงียบ, อย่างเงียบสงบcon calma, plácidamente, relajadamente, reposadamente, serenamente, silenciosamente, sosegadamente, tranquilamente - complete (en) - relevantly (en) - อย่างน่าเชื่อถือdecentemente, de manera digna de alabanza, honorablemente, honoríficamente, honrosamente, meritoriamente - reverentially, reverently (en) - robustly (en) - amplio, espacioso - apretado, estrecho, menudo - สะดวกสบายcómodo, confortable, relajado, tranquilo - inquietante - อย่างเกี่ยวกับความรู้สึกsensualmente, voluptuosamente - อย่างกระตุ้นความรู้สึกsensualmente - serenamente - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - básico, de base, definitivo - skilfully, skillfully (en) - ซึ่งไม่ธรรมดา, พิเศษ, ยอดเยี่ยม, โดยเจาะจงexcepcional, extraordinario, particular - ซึ่งหายากpoco común, raro - unusual (en) - เป็นปกติacostumbrado, común, habitual, usual - คุ้นเคย, เคยชิน, เคยตัว, เป็นธรรมเนียม, เป็นปกติวิสัย, เป็นประจำacostumbrado, costumbre, de costumbre, hábito, habitual - ธรรมดาcorriente - อย่างต่ำทราม, อย่างโกโรโกโสasquerosamente, sórdidamente, suciamente - โดยเฉพาะespecial, específico, particular - เกี่ยวกับแต่ละสิ่งหรือบุคคลrespectivo - separate (en) - ที่เกี่ยวกับการแสดงออกelocuente, expresivo, revelador - ซึ่งไม่แสดงความรู้สึกsin expresión - strictly, stringently (en) - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - อย่างอ่อนหวานagradablemente, agradablemente, gentilmente, con encanto/gracia, dulcemente, gentilmente - tácitamente - por telégrafo, telegráficamente - อย่างรักใคร่tiernamente - อย่างเก่าแก่según la tradición, tradicionalmente - มีความสามารถcompetente, eficiente - quejumbroso - protestador, protestante - unbearably (en) - กระตุ้นestimular - ที่ทำอย่างสมบูรณ์completo - อย่างตรงไปตรงมา, อย่างเต็มที่abiertamente, completamente, francamente, incondicionalmente, totalmente - ละเอียดถี่ถ้วนexhaustivo - ทั้งหมด, โดยสมบูรณ์total - อย่างไม่สมควรindignamente - incomplete, uncomplete (en) - útilmente - อย่างกล้าหาญvalientemente - vehementemente - เลวทรามasquerosamente, despreciablemente, infamemente, vilmente - con voracidad, vorazmente - enciclopédico - plenario - wholeheartedly (en) - โดยใช้คำพูดอย่างมีไหวพริบgraciosamente, ingeniosamente - accessible, approachable (en) - aflojar, aflojarse, aligerar, aliviar, laxar, mitigar - si, sí - conyugalmente - dingily, grubbily, grungily (en) - เป็นพิเศษespecialmente - al instante, de inmediato, inmediatamente, instantáneamente, ya - อย่างตรงไปตรงมา, โดยตรงderechamente, derecho, directamente, en línea recta, todo derecho - สั้นกระชับconciso, resumido - aforístico, epigramático - ที่อัดแน่น, สั้นกระชับcompacto, en resumen, sucinto - ห้วนbrusco, conciso, corto, lacónico, lapidario, seco, sucinto - พูดหรือเขียนยืดยาวinterminable, prolijo, verboso - eróticamente - ความหายนะdesmadre, destrucción, estrago, estragos, marabunta, tala, zafarrancho - การประท้วงอย่างโกลาหล, การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดปัญหา, ความอึกทึกครึกโครมagitación, algarabía, barbulla, batahola, follón, greguería, griterío, jaleo, protesta, tormenta, trastorno, tumulto, vocería, zalagarda, zambeque, zaragata - ความชุลมุนวุ่นวาย, ความตื่นเต้นagitación, aglomeración, ajetreo, animación, apiñadura, apiñamiento, apretujón, apreturas, atropello, barullo, bulla, bullicio, conmoción, movimiento, ruido, tejemaneje, tráfago, trajín - ซึ่งแออัดยัดเยียด, แออัดabarrotado, atestado, atestado, lleno hasta los topes, abarrotado, concurrido, hasta los topes lleno, superpoblado - ซึ่งไม่สอดคล้องกันincongruente - boludez, ganga - profaned, violated (en) - service (en) - big, large, prominent (en) - ชัด ๆ, ที่อื้อฉาวchillón, evidente, flagrante, llamativo - asunto inconcluso - constant (en) - ซึ่งกลับมาอีก, ซึ่งเกิดซ้ำ ๆ, ซ้ำ ๆrecurrente, renovado, repetido, repetitivo - esporádico - know (en) - ชอบเถียงargumentador, discutidor - know (en) - เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติconvencional - conventional (en) - แปลกประหลาดมากestrafalario, estrambótico, extraña, extraño, extravagante, raro - dificultad, disgusto, problema - ค่อนข้างมากconsiderable - ซึ่งพอประเมินค่าได้considerable - insignificant, undistinguished (en) - confundir, hacer tropezar - ที่ให้เกียรติสตรีcaballeresco, caballeroso, galante - พูดห้วน ๆbrusco, duro, mordaz - ไม่สุภาพdescortés, incivil, malcriado, maleducado, mal educado - ที่น่าเชื่อถือ, น่าเชื่อถือcreíble - ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้, ซึ่งไม่น่าเชื่อ, ยากที่จะเชื่อincreíble - เจ็บแสบduro, hirviendo, incisivo, mordaz - apurado, crítico - grave, serio - crucial, important (en) - anticuado - ที่ล้าสมัยobsolescente - น่ารำคาญmaldito - คลอนแคลน, ง่อนแง่น, ไม่มั่นคงcojo, destartalado, desvencijado, inestable, inseguro, ruinoso, tambaleante - หยาบคาย, หยาบช้า, เลวร้าย, ไม่สุภาพchabacano, craso, flagrante, grande, grosero, ordinario, vulgar - สงบ, เต็มไปด้วยความเยือกเย็นformal, sereno, serio, sosegado, tranquilo - undefined, vague (en) - primary (en) - indudable - ซึ่งต้องการความสนใจมาก, ที่ต้องการexigente - riguroso, severo - ด่วน, ที่จำเป็นเร่งด่วนapremiante - ตามใจชอบ, โดยไม่มีกฎเกณฑ์arbitrario, seleccionado al azar - calcular, estimar, prever, pronosticar - เชื่อถือได้de confianza digno, digno de confianza, fiable - desviación - dependent (en) - peccata minuta - ซึ่งปกครองตนเองindependiente - ความฟุ่มเฟือยderroche, prodigalidad - desirable (en) - jugada sucia - เป็นที่น่าอิจฉาapetecedor, apetecible, apeticible, codiciable, deseable, envidiable - การลบหลู่สถานที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์cualidad de sacrílego, profanación, profanamiento, sacrilegio - ดีกว่าpreferente, preferible - หนังสือ ภาพ เรื่องเขียน หนังและศิลปะที่ลามกporno, pornografía, sicalipsis - pay (en) - envy, invidia (en) - ซึ่งยากลำบาก, ที่ต้องใช้ความพยายามมาก, ยากที่จะทำ, ยุ่งยากarduo, denso, difícil, dificultoso, duro, fastidioso, pesado, problemático - cólera, enfado, enojo, ira - gluttony, gula, overeating (en) - delicado - serious (en) - ยากลำบากdifícil, inoportuno, molesto, problemático - cómodo, fácil - ขั้นต้น, บริสุทธิ์básico, elemental, mero, puro - อ่อนโยนmeloso, zalamero - ขยัน, หมั่นเพียรaplicado, asiduo, constante, diligente, hacendoso, trabajador - ที่ไม่ย่อท้อincansable, infatigable - negligente - directo - marcaje - good (en) - selectivo - คลุมเครือindistinto - general (en) - การเสี่ยงอันตราย, ความอันตราย, ภัยอันตราย, สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย, อันตรายaventura, contingencia, despeñadero, en peligro, peligro, riesgo - ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ, ที่มีอำนาจเหนือกว่า, เด่นdominante, predominante - muy fino - การป้องกันdefensa, guardia - changing, ever-changing (en) - incipiente - confront, face, face up (en) - ทำให้เกิดผลอันน่าพอใจ, ที่ให้ผลตามต้องการ, มีประสิทธิผล, ให้ผลดี, ได้ผลde buen rendimiento, eficaz, eficiente, llamativo, logrado, vistoso - ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก, ทำให้เหนื่อย, ยาก, เต็มไปด้วยปัญหาagotador, delicado, deslomador, difícil, dificultoso, duro, duro, penoso, embarazoso, laborioso, penoso, pesado, tirante - fatigoso - facile (en) - alterne, promiscuidad, promiscuidad sexual - economic, economical (en) - ว่องไวexpeditivo, que ahorra tiempo - รุนแรงมากdrástico, radical - exclamatorio - firm, strong (en) - เงอะงะdesmañado, torpe, torpe del nacimiento - exportable - กระตือรือร้น, ที่มีความกระตือรือร้นentusiasmado, entusiasta, entusiástico - กระตือรือร้น, ซึ่งปรารถนาávido, entusiasmado, entusiasta, ilusionado, impaciente - ทำให้ดูสวยหรือดีขึ้นกว่าที่เป็นจริง, ประจบ, ยกยอadular, dar coba a, favorecer, halagar, lisonjear - explícito, inequívoco, unívoco - esotérico - ที่เข้าใจได้ยากabstruso - aecano - exotérico - มูลฐานbásico, elemental - เกี่ยวกับคำนุ่มนวลeufemístico - คร่าว ๆ, โดยประมาณ, ใกล้เคียงaproximado, aproximativo, esbozado, global - free, liberal, loose (en) - pasmoso - การใช้ในทางที่ผิดabuso, desaprovechamiento, mal uso, uso incorrecto - cara, caro - มีค่า, แพงcaro, costoso - overpriced (en) - asequible, baratísimo, barato, económico - capitalización - ซึ่งไร้ประสบการณ์, อ่อนด้วยประสบการณ์, ไม่มีประสบการณ์crédulo, inexperto, novato, verde, verde, novato - ชี้แจง, ทำให้เข้าใจง่ายaclarar, dilucidar, elucidar, esclarecer, poner en claro - ชั้นใน, ด้านใน, ภายในinterior, íntimo, profundo - ที่ยุติธรรมequitativo, justo - unfamiliar (en) - ซึ่งเป็นของเก่า, ซึ่งเป็นของโบราณและมีค่า, ที่ล้าสมัย, ล้าสมัย, ไม่ทันสมัย, ไม่เป็นที่นิยมanticuado, antiguo, desfasado, pasado de moda - ล้าสมัยpasado de moda, pobre - หรูหราde clase alta, gente bien - ทันทีทันใด, รีบด่วนinmediata, inmediato, instantáneo - จู้จี้melindroso - delicado, exigente - ท้วม, เจ้าเนื้อrechoncho, regordete, relleno - อ้วนท้วน, อ้วนเกินไปcorpulento, metido en carnes, obesa, obeso - ผอม, ผอมกะหร่อง, ผอมเหมือนโครงกระดูก, ผอมแห้ง, ผอมแห้งจากการเป็นโรคanguloso, chupado, demacrado, descarnado, escuálido, esquelético, flaco, huesudo - clasificación, disposición, orden, ordenamiento, organización, tramitación - reduplicación - copiado, mimetización, traslación - reproducción - การยืนกราน, ความมานะอุตสาหะahínco, constancia, insistencia, perseverancia, persistencia, tenacidad - พื้นฐานbásico, fundamental - พิธี, พิธีกรรมrito, ritual - ซึ่งสมบูรณ์, ที่มีสุขภาพดี, ที่มีสุขภาพสมบูรณ์en forma, salubre, sano - sano - ขีดเส้นใต้, ออกเสียงหนัก, เน้น, เน้นความสำคัญacentuar, destacar, enfatizar, realzar, subrayar - fosilizado, petrificado - acentuar, destacar, enfatizar, poner el énfasis en, realzar, recalcar, subrayar - ที่ไม่ประนีประนอมintransigente - extranjero, extraño - ที่เป็นพิธีการceremonioso - การหยุดชั่วขณะdesahogo, descanso, en reposo, holganza, huelga, relajo, relax, reposo, solaz, tranquilidad - good, well (en) - การงดดื่มเหล้าabstinencia - ซึ่งทำให้หายนะfatal - libre - occasional (en) - fresh (en) - ซึ่งได้รับความนิยมreciente - ซึ่งเป็นมิตร, ด้วยความจริงใจ, มีมิตรไมตรีจิต, ร่าเริง, สุภาพ, อ่อนโยน, เบิกบาน, ใจดีafable, amable, amistoso, bueno, cordial, formidable, genial, simpático - cejijunto, ceñudo - ที่อุดมสมบูรณ์fértil, productivo - แออัดcolapsado, congestionado - mere (en) - such, such that (en) - โดยเฉพาะespecífico - local (en) - technical (en) - obediencia, respeto - ฟุ่มเฟือย, เมตตากรุณา, เอื้อเฟื้อ, ใจดีconsiderable, dadivoso, desprendido, generoso, liberal, pródigo - munificente, pródigo - desgobierno, mala administración, mala dirección, mala gestión - ทรุดโทรม, อารมณ์เสียhumilde, malhumorado, malo, pobre - pobrísimo - big, large, magnanimous (en) - good, honest (en) - sintético - น่าพอใจ, มีประโยชน์, สนุกสนาน, สภาพดี, อารมณ์, เป็นประโยชน์agradable, beneficioso, bueno, en buenas condiciones, en forma, sano, satisfecho, contento, útil - น่ายินดีgrato - ที่สะดวก, เหมาะสมadecuado, cómodo, conveniente, conveniente, cómodo - การพะเน้าพะนอapaciguamiento, satisfacción - แย่horrible - aplacamiento, conciliación, propiciación - negative (en) - สมเหตุสมผล, เจตนาดี, ใจดีamable, buena, bueno - white (en) - ชั่วร้าย - ที่ชั่วร้าย, ที่ยากและท้าทาย, ใจบาป, ไม่มีเหตุผลdemoniaco, diabólico, impío, indebido, irreverente, ofensivo, profano, satánica, satánico, ultrajante - diabólico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - ฉุนเฉียว, บูดบึ้ง, อารมณ์เสียatrabiliario, cabreado, de mal humor, enfadado, enojadizo, enojado, gruñón, irritado, malhumorado, mal humor de - ซึ่งอารมณ์ร้ายmalhumorado - ขุ่นเคือง, ชั่วร้าย, ซึ่งมีอารมณ์ขุ่นมัว, ซึ่งส่องแสงเรืองรอง, ที่บึ้งตึง, หม่นหมองamargado, amenazador, áspero, gruñón, hosco, huraño, malhumorado, melancólico, misterioso, oscuro, secreto, sombrío, taciturno - บูดบึ้งde carácter agrio, de carácter agrio, hosco, hosco, malhumorado - gradual (en) - ทันทีทันใดde la noche a la mañana, súbito - follones - ซึ่งทำให้เกิดความหายนะ, ซึ่งเป็นความหายนะaciago, catastrófico, desastroso, infausto, nefasto - desegregación, integración - ความเชื่อถือpalabra - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - ซึ่งต้องใช้ความพยายามมาก, ยากagotador, pesado - crítico, inquietante, precario - support (en) - heavy (en) - light (en) - ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกันhomogéneo - beneficio, favor - beau geste (en) - atención - ก้าวหน้าalto, elevado, grande - การทำให้เคลื่อนที่movilización - ต่ำ, ต่ำกว่าระดับปกติ, รั้งทาย, ในราคาที่ต่ำbaja, bajo - การแก้แค้น, การโต้กลับ, ความพยาบาทdespique, desquite, represalia, represalias, revancha, venganza, vindicación - alto - low (en) - high, high-pitched (en) - การขอร้อง, การแทรกแซงintercesión, intervención - การกลับสู่สภาพเดิมrenovación - abierto, franco - ซึ่งแนะนำไปในทางที่ผิดengañoso - difundirse por, empapar, impregnar - válvula de escape, válvula expansiva - welcoming (en) - acalorado, caliente, caluroso, muy caliente - หนาวเย็น - หนาวและไม่มีที่ปกคลุมdesolado, inhóspito - เยือกเย็นfrío - เหนือผู้คนsobrehumano - มีมนุษยธรรมhumano - เยี่ยงสัตว์, เยี่ยงสัตว์เดรัจฉานasnal, bestial, brutal, bruto, duro - ที่ตลกarlequinesco, bufonesco, clownesco - ตลก, ตลกขบขัน, น่าขบขัน, น่าหัวเราะ, สนุกสนานirrisible, rídiculo - chistoso, cómico, divertido, gracioso - ตลกขบขันdivertidísimo, hilarante - ซึ่งใช้คำพูดอย่างมีไหวพริบ, ปัญญาไวacertado, agudo, brillante, divertido, gracioso, ingenioso, perspicaz, salado, vivo - ที่รีบร้อนapresurado, hecho deprisa - ซึ่งมีความหมาย, ที่สำคัญมาก, สำคัญconsiderable, de peso, esencial, fundamental, gran, importante, mayor, significativo - big (en) - ที่ร้ายแรง, ที่เป็นพื้นฐาน, สำคัญ, สำคัญที่สุดcardinal, clave, fundamental, principal - ที่สำคัญที่สุด, สำคัญที่สุด, สำคัญมากกว่าอย่างอื่น, สูงalto, mayor, principal, supremo - ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์histórico - serious (en) - estratégico - ที่มีคุณค่าvalioso - fútil - ที่ทำให้เกรงกลัวestremecedor, imponente, impresionante, piel de gallina que pone la, que infunde temor/respeto - งดงาม, วิเศษ, แจ่มจรัสestupendo, magnífico, maravilloso - decadente - informado - ซึ่งมีพลเมืองหนาแน่นde densa población, densamente poblado, populoso - ซึ่งไร้มลทินinocente, intachable, intachable, irreprochable, irreprochable - เกี่ยวกับการสั่งสอนอบรมedificante - intelectual - ฉลาด, ซึ่งมีไหวพริบinteligente - น่าสนใจinteresante - น่าสนใจ, วางอุบายabsorbente, cautivador, intrigante, que engancha - ที่น่าเบื่อหน่ายอย่างที่สุด, น่าเบื่อ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่น่าสนใจaburrido, atediante, embotador, embrutecedor, insípido, insulso, molesto, monótono, pesado, repetitivo, soso, tedioso - extrínseco - adventitious (en) - deprimido - bitter (en) - lúgubre, triste - ชื่อเสียง, ซึ่งมีชื่อเสียง, ที่มีชื่อเสียง, มีชื่อเสียงafamado, célebre, de cartel, de renombre, destacado, famoso, ilustre, importante, insigne, notable - ขนาดเหมาะกับผู้ชาย, ใหญ่, ใหญ่โตgran, grande, mayor - กว้างde largo, grande - เทอะทะabultado, voluminoso - กว้าง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, ที่สามารถบรรจุได้มากamplio, espacioso, extenso, vasto - น่าประหลาดใจ, มหึมาaltísimo, colosal, estupendo, fantástico, maravilloso, muy alto - ที่ใหญ่มหึมาagigantado, altísimo, descomunal, enorme, fenomenal, grandísimo, grandote, inmenso, tremendo - มหึมาdescomunal, enorme, gigante, gigantesco - มหึมาdescomunal, gigantesco, inmenso - มโหฬาร, ใหญ่โตinmenso, vasto - ใหญ่มากenorme, gigante - ไม่มากpequeño - จิ๋ว, เล็ก, เล็กมาก, เล็กมาก ๆ, เล็กและบอบบาง, แคระchiquita, diminuto, menuda, micro-, minúsculo, pequeñísimo, pequeñito - ซึ่งเล็กน้อยมาก, ปริมาณเล็กน้อยมากínfimo, minúsculo, muy pequeño, simbólico - ซึ่งแตกต่าง, ต่างกันdiferente - ตัวเล็ก, เล็ก, เล็กน้อย, ไม่ใหญ่โตโอ่อ่าmenor, moderado, pequeño - local (en) - ที่ยาวออกไป, ยืดยาว¡trabajadores del mundo, de mucha duración, extenso, interminable, largo, prolongado, uní­os! - ยืนนานduradero, estable, longevo, perdurable, sólido - ซึ่งไม่สิ้นสุดinterminable - ชั่วครู่, โดยย่อbreve, corto - ชั่วขณะbreve, momentáneo - sonoro - ที่เป็นที่รักใคร่adorable, encantador, simpático - น่ากอดด้วยความรักใคร่cariñoso, cuco, de peluche, encantador, mono, precioso - น่ารังเกียจ, เลวร้ายabominable, asqueroso, detestable, odioso, repugnante - niño de sus ojos - แสดงความรักamoroso, cariñoso, tierno - ซึ่งรักใคร่, ด้วยความรักใคร่, ที่แสดงถึงความรักใคร่afectuoso, cariñoso, tierno - aficionado, amartelado, amelonado, chalado, chiflado, colado, derretido, enamorado, encantado, muerto por los pedazos - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - afeminado, mujeril - ซึ่งเหมือนเด็กinfantil - demasiado maduro, pasado - สูงสุดmáximo - น้อยที่สุด, อย่างต่ำmínimo - significativo - deslucido, intranscendente, intrascendente - ไร้ความปราณีdespiadado - ซึ่งไม่ยอมผ่อนผัน, ซึ่งไม่สำนึกผิด, ซึ่งไร้ความสงสาร, ดื้อรั้น, โหดเหี้ยม, ไร้ความปราณี, ไร้ความปรานีde corazón duro como una piedra, desapiadadamente, desapiadado, despiadadamente, despiadado, encarnizado, feroz, implacable, inexorable, insensible, sin compasión, sin piedad, sin remordimientos - โทษ) เบาleve, ligero - เข้มงวดintensivo - อย่างหนัก, เลวร้ายมากgrave, serio - strong (en) - attract, draw, draw in, pull, pull in (en) - ซึ่งขึ้นสูงหรือตกลงทันที, ซึ่งมากเกินกว่าจะยอมรับได้, ฮวบฮาบ, เกินกว่าเหตุexcesivo - มากเกินไป, เกี่ยวกับการขู่เข็ญabusivo, de, excesivo, exorbitante - ทั่วถึง, เกินextremista, radical, ultra - sin pretensiones - ซึ่งมัวเมาในตัณหาราคะ, ซึ่งไร้ศีลธรรม, ที่ล่อลวงให้ทำผิดศีลธรรม, ที่เสื่อมลง, เสเพลdegenerado, desenfrenado, desvergonzado, disipado, disoluto, fornicador, libertino, licencioso, vicioso - many (en) - มากมายnumeroso - pocas, poco, pocos - ทั่วโลกmundial, mundialmente, universal, universalmente - natural (en) - เหมือนผีespectral, fantasmagórico, fantasmal - ที่เกิดขึ้นในขั้นสุดท้ายfinal - final, last, net (en) - ผิดปกติaberrante, anómalo, anormal, diferente - bienmandado, obediente - clear, open (en) - ยามว่างlibre - ที่เกลียดชัง, น่าชิงชัง, น่ารังเกียจaborrecible, detestable, odioso, repelente, repugnante, repulsivo - น่าขยะแขยง, น่ารังเกียจ, เป็นที่น่ารังเกียจasqueroso, desagradable, horrible, repugnante - ทำใหม่, เปลี่ยนใหม่renovar - ex- - ยังไม่มีใครเคยใช้, ใหม่nuevo, reciente - recent (en) - ซึ่งมีอายุ, สูงอายุ, แก่, แก่กว่าanciano, de edad, de edad avanzada, mayor, viejo - ทำสำเร็จ, ทำให้สำเร็จcompletar, ejecutar, llevar a cabo, llevar a termino, lograr, realizar - เกิดขึ้นเหมาะสมกับเวลาoportuno - ไม่เด่นmediocre, ordinario, vulgar - กลาง ๆ, ปานกลางmediano, mediocre, regular - common (en) - ตามปกติhabitual - ดีเยี่ยม, ถ้าไม่เห็น ก็ไม่นึกถึง, น่าอัศจรรย์, ประหลาดมาก, ยอดเยี่ยม, ยอดเยี่ยมมาก, เยี่ยม, เลอเลิศ, ใหญ่โตมากenorme, estupendo, fabuloso, fantástico, magnífico, maravilloso, tremendo - holistic (en) - ใหม่original - fresh, new, novel (en) - innovador - ซ้ำ ๆ ซาก ๆbanal, cliché, estereotipado, gastado, lugar común, manido, manoseado, ramplón, tópico, trillado - ดั้งเดิมortodoxo - iconoclasta - ชัดเจน, ไม่ปิดบังabierto, manifiesto, público - ที่คลั่งไคล้ที่สุดfanático - ปัจจุบันpresente - irenic (en) - คม, ฉับพลัน, เสียงแหลมagudo, fuerte, penetrante, perspicaz, sagaz - ถาวรpermanente - transitorio - breve, efímera, efímero, fugaz, fugitivo, instantáneo, momentáneo, pasajero, perecedero, transitorio - evanescente - ซับซ้อนconfuso, perplejo - ประหลาดใจอย่างที่สุดperplejo - คุ้นเคย, ที่เป็นส่วนตัว, ส่วนตัว, ส่วนบุคคลíntimo, personal - assure, reassure (en) - ง่าย, ธรรมดา, เปลือย, เพียงเท่านั้น, เรียบ ๆ, ไม่ซับซ้อนfácil, liso, mero, sencillo, sin ornamentos - fácil, sencillo, simple - ที่ให้ความเพลิดเพลิน, เพลิดเพลินacepto, agradable, grato, placentero - น่าปิติยินดีdelicioso, encantador - abatir, rebajar - ที่ทำให้เพลิดเพลินdivertido, entretenido - divertido - จำนวนมากกว่าศูนย์, ซึ่งถูกต้อง, มีจำนวนอิเล็คตรอนน้อยกว่าปกติ, แน่ใจafirmativo, concluyente, definitivo, positivo - ทำให้โกรธอย่างรุนแรง, ใส่ร้ายป้ายสีasustar, chocar, escandalizar, horrorizar, ofender, sobresaltar, ultrajar - negative (en) - neutral (en) - satisfacer - impracticable - มีพลัง, เข้มข้นfuerte, potente - desalentar, descorazonar, disuadir - potent, strong (en) - puissant (en) - ที่ไม่มีประสิทธิภาพimpotente, sin autoridad - authoritative, important (en) - exacto, preciso - ที่โอ้อวดbombástico, grandilocuente, grandílocuo, pomposo - ทุติยภูมิ, มาทีหลัง, สำคัญน้อยกว่าsecundario - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - ที่เป็นความลับconfidencial - public (en) - open (en) - productivo - ซึ่งไม่มีสาระ, ไร้ประโยชน์infructífero, infructuoso, vano - ที่มีกำไรงามlucrativo, remunerador, remunerativo - งดงาม, น่านับถือ, มีเกียรติ, เหมาะเจาะamable, atractivo, decente - พิถีพิถันมากไป, สงบเสงี่ยมformal, gazmoñero, gazmoño, mojigato, puritano, remilgado - protective (en) - ทะนง, นึกว่าตนเองสำคัญ, หยิ่งarrogante, prepotente - ซึ่งทระนง, ดูหมิ่น, หยิ่งยโสaltanero, altivo, arrogante, de altivez, desdeñoso, despreciativo, de superioridad, engreído, menospreciativo, noble, presuntuoso - ซึ่งไร้ประโยชน์, ที่ภูมิใจในตัวเองมากเกินไป, ที่ยโสอวดดี, ที่เย่อหยิ่งทรนงcreído, engreído, presumido, vanidoso - บริสุทธิ์, สะอาด, แบบเพียว ๆpuro, solo - clean, clear, light, unclouded (en) - alleged, so-called, supposed (en) - poco probable - คลุมเครือ, น่าสงสัย, เต็มไปด้วยร่มเงาa la sombra, dudoso, sospechoso - อึกทึกescandaloso, ruidoso - ซึ่งเงียบสงบและผ่อนคลาย, พักผ่อน, สงบเยือกเย็น, ใจเย็นapacible, calmado, descansado, pacífico, relajado, relajante, reposado, sangre fría, sereno, tranquilo - ที่แตกแยก, อึกทึกครึกโครมperturbador, tumultuoso - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - surrealista - แข็งแรงfirme, sano, sólido - เหมือนคนชั้นต่ำ, โง่, ไร้มารยาทanimal, bruto, grosero, torpe, tosco, zafio - ขรุขระ, หยาบ, หยาบคายáspero, grosero, grueso - งี่เง่า, ที่เห็นได้ชัด, ไม่ใส่ใจcraso, enorme, estúpido, garrafal, grosero, inhumano, insensible, zafio - regular (en) - irrelevant (en) - considerado - ซึ่งมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดี, น่าขายหน้า, น่าอับอายde mala fama, infame, notorio, ruin - conciliable, reconciliable - ซึ่งตัดสินใจแล้วresuelto - presentable - responsable - ซึ่งให้ผลตอบแทนgratificante - เกี่ยวกับศิลปะในการพูดสุนทรพจน์oratorio, retórico - beating, pulsating, pulsing (en) - มั่งคั่ง, รวย, ร่ำรวยbien/de dinero mal, próspero - มั่งคั่งacomodado, desahogado - arrastrado, pobre - หมดตัวabollado, arrancado, arruinado, con el bolsillo en seco, estar sin blanca, limpio, ni sin cinco céntimos, sin una perra, sin una peseta - ขัดสน, อดอยาก, แร้นแค้นdesvalido, indigente, menesteroso, necesitado, necesitado de ayuda - ขาดแคลนเงิน, ซึ่งหมดเนื้อหมดตัวen números rojos, estar casi sin algo, estar sin blanca/sin un duro, pelado, sin un duro - ฟุ่มเฟือย, มั่งคั่ง, มากมาย, หรูหราlujoso, opulento, suntuoso - แข็งแรงrobusto - กำยำ, ซึ่งมีกล้ามเนื้อแข็งแรง, มีกล้ามเนื้อ, ร่างใหญ่ แข็งแรง และหนัก, แข็งแรงcorpulento, cuadrado, fornido, musculoso, robusto - árcade - arriesgado, peligroso - ซึ่งเป็นอันตราย, อันตราย, เต็มไปด้วยอันตรายarriesgado, malsano, peligrosa, peligroso - ซึ่งฆ่าตัวตาย, ที่อันตรายมากautodestructivo, suicida - ซึ่งแตกต่างกันdiverso, vario - เหมือนกันparecido, semejante, similar - ซึ่งมีรสถั่ว, ต๊อง ๆ, บ้า, ลวดที่ใช้มัดฟางchalado, chiflado, en desorden, loco, que sabe a nuez, tarado - maníaco, maniático - ช่างเสียดสี, ประชดประชันincisivo, mordaz, sarcástico - บิดเบี้ยวirónico, sardónico - การล้อเลียน, การเย้ยหยัน, เสียดสีsatírico - ซึ่งไม่พอใจinsatisfactorio - น่าผิดหวังdecepcionante, defraudador - อวดรู้cursi, erudito, maniático, pedante, pedantesco, puntilloso - erudito - atractivo, atrayente - เห็นแก่ตัวegoísta - self-seeking, self-serving (en) - erógeno - ที่มีอนามัยhigiénico - extraneous, foreign (en) - serious (en) - ไม่น่าเอาจริงเอาจังfrívolo - ซนendiablado, juguetón, travieso - เอาจริงเอาจังformal, sobrio - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - เจ้าชู้coqueto, coquetón - ซึ่งกระตุ้นความรู้สึกทางเพศerótico - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - lascivo - salaz - ดูเหมือนว่า, ปรากฏตัวต่อสาธารณะ, ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในศาล, มีท่าทางaparecer, comparecer, parece ser que - parecer - สาธิต, แสดง, แสดงให้ดูอย่างรวดเร็วenseñar, enseñar rápidamente - อวดโก้, โอ้อวดalardear, baladronear, bravatear, bravear, bravuconear, darse tono, darse tono/humos, fanfarronear, fardar, hacer alarde de, hacer gala de, hacer ostentación de, jactarse, ostentar, pavonearse - สายตาที่แหลมคมcon ojos de lince, de vista aguda, ojos de lince - มีความหมายสำคัญelocuente, expresivo - ไม่สำคัญanodino, baladí, deslucido, fútil, indiferente, insignificante, nimio, tenue - simple (en) - elemental, esencial, fundamental, primordial - complejo, intrincado - ที่ซับซ้อน, ที่เกี่ยวข้อง, ยากที่จะเข้าใจcomplejo, complicado, intrincado - adulatorio - โสดúnico - คล่องแคล่ว, ชานำญ, ชำนาญ, ซึ่งมีทักษะ, ซึ่งเชี่ยวชาญ, ที่ทำได้ดี, เชี่ยวชาญ, เหมาะสมbien hecho, bueno, capaz, competente, diestro, ducho, entendido, experto, hábil, perito - เรียบparejo, sin grumos - ขรุขระaccidentado, desigual, lleno de baches, rugoso - ได้คืนrecuperar - cortés, urbano - stable (en) - แข็งแรงfijo, seguro, sólido - ágil, con viveza, gallardo, rápido - มีชีวิตชีวาanimado, lleno de vida, vivaz - มั่นคง - ซึ่งโอนเอนไปมาdesvencijado, inestable, que se mueve, tambaleante, vacilante - พ่ายแพ้, เป็นรองในการต่อสู้perder, salir perdiendo - fluctuating (en) - liso - รุนแรง, แข็งแรง, โดดเด่นfuerte, poderoso, potente - weak (en) - ดื้อรั้นaferrado, cerrado de mollera, duro de mollera, obstinado, tenaz, terco, testarudo, torpe, tozudo - ดื้อterco, testarudo, tozudo - contumaz - ที่มีผลสำเร็จafortunado, exitoso, feliz, fructuoso, logrado, que tiene éxito, triunfador - ดูผิดหวังทันที, ผิดหวัง, ไม่ประสบผลสำเร็จdecepcionado, defraudado, desencantado, desengañado, frustrado, puso cara larga - ที่พอเพียง, พอเพียงadecuado, bastante - ขาดแคลน, อย่างขาดแคลน, ไม่พอเพียงinadecuado, inadecuado, inapropiado, inapropiado, insuficiente, insuficientemente - เล็กเกินไปescaso - จองหองพองขน jong-hŏng pong kŏn, ที่ลดตัวลงมา, ที่วางตัวเป็นผู้มีอุปการะคุณaltivo, condescendiente, desdeñoso, paternalista - alta, alto - superior (en) - ยอดเยี่ยมde primera, elegido, excelente - ดีเยี่ยม, ถูกต้อง, น่าพึงพอใจ, เก่ง, เห็นด้วยcorrecto, excelente, positivo - malucho - ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไรrentable - ธรรมดาmediocre - ที่เป็นสาขาaccesorio, adicional, auxiliar, filial, suplementario - บูชายัญdar, sacrificarse - ที่ทำให้ประหลาดใจsorprendente - susceptible - empathetic, empathic (en) - anacrónico - sistemático - หอมหวานsuculento - อย่างหนักempedernido - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - ลดชั้นbajar a un rango inferior, bajar de categoría, degradar - ประหยัดahorrador, económico, frugal, sobrio - ซึ่งไม่เรียบร้อยและสกปรกsucio - ระงับ, หน่วงไว้censurar, entretener, prohibir, retener - เหมือนกระดูกอ่อนcartilaginoso - กรอบcrujiente, quebradizo - จัดตั้ง, ดำเนินการorganizar - ที่มองโลกในแง่ร้ายcínica, cínico - เชื่อถือได้de buena fe, de confianza, de fiar, digno de confianza, fiel, honrado, leal - เป็นตัวอย่างrepresentante, representativo - เคารพcondecorar, enaltecer, estimar, honrar, laurear, respetar - liberalise, liberalize (en) - ซึ่งช่วยเหลือservicial, útil - ไร้ประโยชน์fútil, inútil, vano - valuable (en) - sin valor - proteico - ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้variable - iterativo - ที่อบอ้าวและไม่มีอากาศบริสุทธิ์, อบอ้าวbochornoso, cargado, mal ventilado - ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด, ดุร้าย, ที่ดุร้าย, ที่โกรธจัด, ป่าเถื่อน, รุนแรงbrutal, colérico, cruel, feroz, fiero, frenético, furioso, salvaje, violento - inicuo, malvado - ควบคุมดูแลcontrolar, limitar - ค่อนข้างอุ่น, จืดชืด, อบอุ่นพอควรpoco entusiasta/caluroso, templado, tibio - adoptar una postura teatral - expiar, pagar, pagar por, purgar - ถึง, บรรลุเป้าหมาย, สำเร็จalcanzar, conseguir, lograr - begin (en) - agenciarse, amañar, conseguir, procurarse - ทำผิดพลาดacibarar, aguar, amargar, arruinar, cagarla, chafallar, chapucear, echar a perder, embarullar, emponzoñar, estropear, frangollar, joder, joderla, jorobar, mullir, pifiar - betray, sell (en) - ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพsaludable - nauseabundo - reconocer - แคบ, ไม่กว้างestrecha, estrecho, reducido - ส่งเสริมfomentar, promover - help (en) - สนับสนุนapoyar, respaldar, sostener - น่าหัวเราะ, น่าหัวเราะเยาะ, ประหลาด, ไม่เป็นเหตุเป็นผลabsurdo, caricaturesco, grotesco, irrisorio, ridículo - estúpido - ideológico - โกงdefraudar, estafar, timar - กลั่นแกล้งacosar, atormentar, hostigar, molestar, perseguir - มีชีวิตอยู่ต่อไป, รับมือกับ, รับมือได้arreglarse, arreglárselas, arreglárselas con, dar abasto, defenderse, enfrentar, enredarse en, enzarzarse en, lidiar, luchar, poder con, salir adelante - ลดตัวลงมาcondescender, dignarse - serve (en) - ทำท่าเหมือนเป็นหัวหน้า, วางโตalfeñicarse, darse aires de grandeza, darse tono, hacer el indio, hacer el tonto, hacer la comedia, hacer una comedia, mandonear a alguien, ponerse tonto - live (en) - make (en) - ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้น, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, ปล่อยให้เวลาผ่านไป, เดินเรื่อยเปื่อยcorrer por, dar vueltas, deambular, demorarse, entretenerse, haraganear, holgazanear, perder el tiempo, pulular, quedarse, rezagarse - เป็นเรื่องสำคัญcontar, importar, tener importancia - เข้ากันกับ, เข้ากันได้กับ, เชื่อมโยงกับconcordar, corresponder, cuadrar, ir bien con, ligar, ser igual a - check, check out (en) - depender - คล้าย, มีรูปร่างหน้าตาหรือความประพฤติเหมือนasemejar, asemejarse a, parecerse a, salir a, semejar a, semejarse a, tener parecido con - chimeral, chimeric, chimerical (en) - เกินกว่าexceder, rebasar, sobrepasar, superar - เพียงพอalcanzar, bastar, estar suficiente, satisfacer, ser suficiente, ser suficiente, bastar - serve, serve well (en) - ทำให้พอใจ, พอใจ, สมหวัง, เหมาะสมcumplir, cumplir con, satisfacer - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - ดีกว่า, ดีเยี่ยม, เหนือกว่าaventajar, descollar, destacar, destacarse, exceder, sobresalir, superar - ทำให้เกี่ยวข้องกับaplicarse - afectar, comprometer, implicar, influir, involucrar - hold (en) - ปรับสีให้กลมกลืน, เข้ากันได้armonizar, combinar, concordar, encajar, hacer juego, ir bien juntos - oponerse - ชดเชยสำหรับcompensar - ประจำท้องถิ่นde la zona, del barrio, local - belong (en) - เข้ากันได้กับir con - add (en) - sell (en) - technical (en) - ที่ตั้งbase, peana, pedestal, pie - vulpino - mesiánico - ทางวัฒนธรรมcultural - refugio antiaéreo - expiatorio - draconiano - Hegelian (en) - change (en) - ของมีค่า, คนที่มีค่าที่สุด, สมบัติjoya, tesoro - golden calf (en) - ของที่ถูกเก็บไว้หรือให้เพื่อเป็นที่ระลึก, ของที่ระลึก, สิ่งเตือนใจrecordatorio, recuerdo - magnum opus (en) - acogida, asilo, refugio, sagrado - cordoncillo - รายละเอียด, สิ่งที่ไม่สำคัญ, เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆbagatela, cero a la izquierda, chirinola, friolera, fruslería, futilidad, insignificancia, monería, nimiedad, niñería, nulidad, pamema, pequeñez, quisquilla, tontería, trivialidades - peso - ánimo - ธรรมชาติíndole - การสร้างภาพเคลื่อนไหวได้animación - ความกระตือรือร้นactividad, alacridad, energía, ligereza, presteza, vigor - ความกระฉับกระเฉงenergía, fuerza, marcha, ñeque, nervio, puñetazo, remangue, vigor - agudeza, aparecido, chispa, espíritu, gracia, ingenio, mente, prontitud a la réplica, viveza - ความเป็นเพื่อนสนิทcamaradería, compañerismo - ความสามารถในการปรับตัวได้adaptabilidad - efecto, impresión - figure (en) - ความน่ารักbelleza, galanura, guapeza, guapura, lindeza - atracción, atractividad, atractivo - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - ángel, carisma, marcha - เสน่ห์ที่ทำให้เพศตรงกันข้ามหลงรักatractivo sexual, deseabilidad, salero, sex-appeal, sexi, sexy - ความน่ากลัว, ความน่าเกลียดfealdad - ตำหนิimperfección, maca, mácula, mancha, tacha, tara - ความคล่องแคล่วfacilidad - ความยากลำบากdificultad - fly in the ointment (en) - ความเข้ากันได้compatibilidad - ความสอดคล้องกันcoincidencia, concordancia, conformidad, congruencia - incompatibilidad - conflicto - ความเหมาะสมacomodamiento, adecuación, aptitud, competencia, congruencia, conveniencia, cualidad de adecuado/apropiado, eligibilidad, idoneidad, propiedad, suficiencia - ความสามารถในการใช้accesibilidad, destreza, disponibilidad, manejabilidad - actitud vital, carácter distintivo, espíritu, ethos, ética, moral - บรรยากาศambiente, atmósfera, aura - note (en) - คุณภาพcalibre, cualidad - ความเป็นเลิศexcelencia - ความสง่างาม, ความสง่าผ่าเผย, ความสูงส่ง, ความโอ่โถงmajestad, majestuosidad - absolutidad, absolutividad - afinidad, analogía, conciliación, conformidad, identidad, paralelismo, parecido, paridad, semejanza, símil, similitud - homología - correspondencia, paralelismo - uniformidad - homogeneidad - ความคล้ายคลึง, ความเหมือน, ความเหมือนกันaire, correspondencia, parecido, semejanza, símil, similitud - ความไม่ลงรอยกันdiscordancia, discrepancia, divergencia - เวลาที่เสียไปatraso, margen - ความไม่เหมือนกันdesemejanza, disimilitud - ความหลากหลายdiversidad - cambio, variedad - smoke (en) - ความสามัคคีcompañerismo, complicidad, projimidad, simpatía, solidaridad - ความซับซ้อน, ความสลับซับซ้อน, สิ่งที่ซับซ้อนcomplejidad, complexidad, complicación, intrincación, intrincamiento, lo intrincado - ประจำregularidad - organisation, organization, system (en) - ความผิดปกติirregularidad - espasmo - ความไม่มั่นคงinestabilidad - ความต่อเนื่อง, ความมั่นคง, ความสม่ำเสมอ, เสถียรภาพestabilidad - สิ่งอำนวยความสะดวกamenidad, beneficio, comodidad, fruto, más, utilidad, ventaja - admisibilidad, credibilidad, plausibilidad - exotismo - autochthony, endemism, indigenousness (en) - originalidad - novedad - academicismo, escolástica, escolasticismo, escolástico - exactitud, puntualidad - ความถูกต้อง, ความแม่นยำexactitud, fidelidad, limpieza, precisión, puntualidad, rigor - ความไม่ถูกต้อง, ความไม่ละเอียด, ความไม่แน่ชัดfalta de claridad, imprecisión, incorrección, inexactitud - imprecisión - ความงดงามchic, elegancia - boato, esplendidez, fasto, fastuosidad, pompa, rumbo - ระดับขั้นclase - sordidez - ความชัดเจนclaridad, lucidez, nitidez, transparencia - claridad - ความไม่ชัดเจนimprecisión, inconcreción, indefinición, indistinción, nebulosidad, vaguedad - ความชอบธรรมhonestidad, honradez, justicia, rectitud, virtud - cualidad de rectilíneo, firmeza de comportamiento, rectitud - ความเคร่งศาสนาdevoción, piedad - ความเลื่อมใสในลัทธิหรือศาสนาdevoción, religiosidad - beatería, piedad, pietismo - ความเคร่งศาสนาdevoción, piedad - impiedad, irreligión, irreligiosidad - การกระทำที่เหี้ยมโหด, ความเหี้ยมโหด, ความโหดร้ายป่าเถื่อนasquerosidad, atrocidad, barbaridad, barbarie, brutalidad, enormidad, salvajada - ความชั่วร้าย, ความป่าเถื่อนbarbarie, braveza, bravío, canibalismo, crueldad, ferocidad, fiereza, maldad, malicia, malignidad, perversidad, ruindad, salvajez, salvajismo, saña, venenosidad, vicio, viciosidad, vileza - การไม่ยอมผ่อนผันimplacabilidad, inexorabilidad - altruismo, altruísmo, entrega - iniciativa - competencia, competitividad, espíritu competitivo - ความละเอียดอ่อน, ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์delicadeza, diplomacia, discreción, finura, sutileza - ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีconciencia - วีรกรรมgallardía, generosidad, heroicidad, heroísmo, valentía, valor, valor heroico - aplicación, concentración, dedicación, perseverancia, tesón - ความซื่อตรงincorruptibilidad - especiosidad - ชาตินิยม, ลัทธิชาตินิยมnacionalismo, patriotería, patriotismo - candor, ingenuidad, necedad, sencillez, simpleza - amor propio, dignidad, honra, honrilla, pique, propia estimación, pundonor - การโอ้อวดbravuconada, desgarro, jactancia, parada, triunfalismo, ufanía, valentía, vanagloria, ventolera - hibris, hybris - ความสนุกสนานdicharachería, husmo, picante, salero, vivacidad - ความสงบ, ความสงบของจิตใจcalma, calmosidad, compostura, paz, serenidad, tranquilidad - ความน่านับถือacatamiento, consideración, deferencia, distinción, respecto, respeto, respetuosidad - descomedimiento, desconsideración, falta de educación, grosería, impertinencia, informalidad, insolencia, mala educación, rudeza - novedad - frescura - rancidez - vanity fair (en) - ความสง่างามairosidad, encanto, garbo, gracia - กำลัง, คนหรือสิ่งที่มีอำนาจหรืออิทธิพล, ประเทศมหาอำนาจ, พลัง, อำนาจbrazo, energía, fuerza, lozanía, poder, poderío, pujanza - ความแข็งแกร่ง, ความแข็งแรงfortaleza, lozanía, resistencia, robustez, verdor, vigor - ความกล้าagalla, agallas, agarre, arena, arresto, bandullo, barriga, bemol, buche, cipote, cojón, coraje, hígado, hombradía, lacha, mondongo, perendengue, redaño, tripa, valor, vientre, vísceras - ความแข็งแรงaguante, fondo, nervio, resistencia, vigor - กำลัง, พลัง, เรี่ยวแรง, แรงfuerza - ความคร่ำเคร่ง, ความรุนแรงintensidad, intensividad - ความรุนแรง, ความโหดร้ายacometividad, ardor, arrebatamiento, braveza, bravío, bravura, canibalismo, cólera, coraje, encarnizamiento, ferocidad, fiereza, fuerza, furia, furor, ímpetu, impetuosidad, intensidad, ira, rabia, saña, vehemencia, vesania, violencia, viveza - Talón de Aquiles - ความทันสมัยcontemporaneidad, modernez, modernidad, modernismo - continuity, persistence (en) - ความรวดเร็ว, ความว่องไว, ความเร็วceleridad, prontitud, rapidez, velocidad - inmediatez - การตรงต่อเวลาprontitud, puntualidad - balance, proportion, proportionality (en) - exterioridad - desparpajo, labia, marrullería - ความจุbalumba, cuerpo, grueso, masa, mole, valumen, volumen - ความกว้างใหญ่มาก, ความมหึมา, ความใหญ่มหึมา, ความใหญ่โตenormidad, grandeza, inmensidad, vastedad - quantity (en) - ความขาดแคลน, ความน้อยescasez, exigüidad, insuficiencia, mezquindad, poquedad - ความมากมายabundancia, cornucopia, cuerno de la abundancia, derroche, lujo, profusión, riqueza - apretura, escasez, exigüidad, parvedad - exuberancia, profusión, sobreabundancia, superabundancia - จำนวนที่เกินdemasía, desmán, excedente, exceso, plétora, remanente, sobra, sobrante, superávit - ปริมาณมากเกินต้องการdemasía, excedente, exceso, sobra, sobrante, superabundancia, superávit, superfluencia, superfluidad - ขอบเขต, ขีดจำกัดaledaño, ámbito, colmo, confín, frontera, frontero, límite, raya, término - ขอบเขตalcance, ámbito - ขอบเขตconfines, límites - horizonte - คุณค่า, มูลค่า, ราคาimportancia, valor - price (en) - bien - bienestar - ความฟุ่มเฟือยlujo, suntuosidad - สิ่งที่เป็นประโยชน์conveniencia, provecho, utilidad - ความไร้ประโยชน์futilidad - ความเป็นไปไม่ได้factibilidad, viabilidad - ความสามารถcompetencia, preparación - สิ่งที่มีคุณค่าbien, factor positivo, pro, ventaja - ข้อได้เปรียบ, คุณสมบัติที่ดี, ผลประโยชน์delantera, superioridad, ventaja, virtud - การเห็นพ้องa favor de, favor - กำไร, ผลประโยชน์lucro, provecho - economicidad, rentabilidad - preferencia - สิทธิพิเศษprivilegio - manitas, manitas en jardinería - bien común, bienestar general, bienestar público, interés general, interés público - ข้อเสียเปรียบdesventaja - limitación, restricción - defecto, deficiencia, desperfecto, falta, imperfección, lacra, pero, tacha, vicio - pérdida, privación - ผลตอบแทนcosta, coste, costo, importe, precio - ข้อเสียเปรียบdesventaja, entorpecimiento, impedimento, inconveniente, obstáculo, rémora - importance (en) - significado - ความสำคัญpeso - ความไม่รู้สึกตัวalienación, alienación mental, apatía, demencia, enajenación mental, estupidez, fatuidad, inanidad, insania, insensatez, locura, necedad, ñoñería, ñoñez, tontería, vanidad, vulgaridad - ความมีอำนาจ, อำนาจpotencia - poder - ความชัดเจนenergía, intensidad, vivacidad, viveza - การจูงใจ, อำนาจinfluencia, influjo - presión - mecanismo - ประสิทธิภาพefectividad - ผลเกิดตามที่ต้องการeficacia, eficiencia - form (en) - ความอ่อนแอfalta de autoridad, impotencia - polvo de estrellas - ที่แก้ไม่ตกinsolubilidad - ต้นขาmuslo - lugar - astucia, hondura, profundidad - การตัดสินแบบพื้น ๆasiento, buen sentido, caletre, chapa, cholla, compostura, conocimiento, cordura, discreción, juicio, lastre, pesquis, pulso, pupila, realismo, sensatez, sentido común, sentido de la realidad, sentido práctico, seso, testa, tino - ความรอบคอบaviso, circunspección, discreción, juicio, prudencia - circunspección, cuidado, miramiento, ojo, precaución, premeditación, prevención, previsión, primor, providencia, prudencia, recaudo, tiento - ความฉลาด - capacidad intelectual, inteligencia - ความมีเล่ห์เหลี่ยม, ความเจ้าเล่ห์, ทักษะการโกง, เล่ห์เหลี่ยมagudeza, astucia, habilidad, malicia, maña, maña para engañar, picardía, socarronería, taima, taimería, zorrería - magia - สวรรค์cielo, paraíso - innovación - coordinación - ความสามารถหลายด้านadaptabilidad, carácter polifacético, polifacetismo, versatilidad - ความคล่องแคล่วapañadura, apaño, artificio, baquía, destreza, habilidad, maña, mano, presteza, técnica, tino - proficiency, technique (en) - efficiency (en) - costumbre - convención, norma, normal, pauta, regla - คนหรือสิ่งที่เป็นปริศนา, ความซับซ้อน, ความลึกลับ, ปริศนาacertijo, adivinanza, enigma, misterio - ภาวะวิกฤติdilema, Entre la espada y la pared - อุปสรรคdificultad, obstáculo - เรื่องยุ่งยากcuestión, disgusto - corroboración - ที่ยึดเหนี่ยวancla, sostén - forbidden fruit (en) - añagaza, anzuelo, cebo, gancho, señuelo - การทำหน้าที่แทนsubstituto, suplente, sustituto - advertence, advertency (en) - underevaluation (en) - punto en el que uno no puede volverse atrás - คุณค่าapreciación - alta costura - สมัยนิยมcapricho, chifladura, culto, furor, manía, moda, moda pasajera, novedad - วัฒนธรรมต่อต้านcontracultura - identificación, reconocimiento - pseudociencia - ทางเลือกalternativa, disyuntiva, elección, opción, selección - key (en) - light (en) - tradición - mundo, realidad - vida real - déjà vu - materia de reflexión - issue (en) - condición, consideración - acicate, estimulante, estímulo, incentivo, instigación - joroba, macanazo, molestia, molienda, puñeta - espina, irritación - การที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก, ความหนัก, ภาระ, สิ่งที่ต้องแบกขึ้นเขาajobo, carga, carga enorme, cargo, deber, gravamen, obligación, peso, responsabilidad - germen - textura - surface (en) - todo - unidad - จิตใจ, หัวใจcorazón - เข้าใจsentido, tenor - implication, import, significance (en) - สาระสำคัญ, เคอร์เนล, แก่น, แก่นของเรื่อง, ใจความ, ใจความสำคัญbase, cogollo, corazón, enjundia, entraña, fondo, hondo, hondón, jugo, medula, médula, meollo, miga, punto esencial, riñón, seno, ser, substancia, suma, sustancia, tuétano - value (en) - บรรทัดฐาน, เกณฑ์ - แบบฉบับarchivo, caso, dechado, ejemplar, ejemplo, muestra, pauta - fantasmagoría - สิ่งที่เป็นต้นแบบparadigma, prototipo - สิ่งที่แสดงล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาanticipación, anticipio, anticipo, muestra, prueba - satanismo - วัฒนธรรมaculturación - การเรียน, ความรู้, ความรู้และการเรียนรู้ciencia, conocimiento, conocimientos, erudición, ilustración, sabiduría - dirección - corriente - Call (en) - การแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลdogmatismo, fanatismo, intolerancia - ความคลั่งไคล้, ความศรัทธาfanatismo - หลักปฏิบัติของนักอนุรักษ์, อนุรักษนิยมconservadurismo, conservatismo - reacción - วรรณคดี - delicadeza, finura, matiz - ปัญหายุ่งยากlo esencial, nudo - คำศัพท์เฉพาะcliché, palabra pegadiza - abracadabra - อาหารหมูdisparate, mierda, pamplina, tontería - señal, vestigio - política exterior - วิธีแก้ปัญหาresolución, resultado - ถ้อยคำที่บรรยายน้อยกว่าความเป็นจริงatenuación, eufemismo, lítote, subestimación - การพูดกระทบกระเทือน, การเขียนที่กล่าวเสียดสีbufonada, ironía, libelo, pasquín, sarcasmo, sátira, sorna - gag - chiste breve, observación sucinta - case (en) - acertijo, adivinanza, enigma, problema, quisicosa, rompecabezas - การอวดรู้pedantería - การพูดจูงใจafluencia, elocuencia, facundia - jerga burocrática - arcaísmo - ศิลปะการพูดในที่ชุมชนelocución, retórica - bla-bla-bla, disparates, tonterías - technobabble (en) - ความสั้นกระชับcarácter sucinto, concisión, concreción - circunlocución, perífrasis - pleonasmo - คำอุปมาlenguaje metafórico, metáfora - คำสาบานajo, garabato, grosería, juramento, lisura, mala palabra, palabrota, puteada, reniego, taco, terno, voto - คำหยาบgrosería, vulgaridad - การตกลง, การยอมรับ, การยินยอม, การอนุญาตaccesión, anuencia, aprobación, asenso, asentimiento, beneplácito, conformidad, consenso, consentimiento, fíat, otorgamiento, sí, venia - การเปิดเผย, สิ่งที่ทำให้ตกตะลึง, สิ่งที่เปิดเผยdescubrimiento, divulgación, propalación, publicación, revelación - indirecta, insinuación, reticencia, vareta - voice (en) - auspicio - trato equitativo - merecido - pago, recompensa - ความรู้สึกตกใจ, สภาวะช็อก, อาการตกใจสุดขีดaldabonazo, conmoción, disgusto, golpe, shock - ความโชคร้าย, อุบัติเหตุaccidente, contratiempo, desgracia, percance - ความทุกข์ทรมานcalvario, martirio, tortura - การตัดขาดจากกันbrecha, rompimiento, rotura, ruptura - desventura, percance - ภัยธรรมชาติ, เหตุการณ์ที่เลวร้าย, เหตุการณ์ร้ายแรงazote, calamidad, cataclismo, catástrofe, desastre, desgracia, desventura, hecatombe, siniestro, tajo, tragedia - epifanía - hado, sino - การทำให้ดีขึ้นadelanto, bonificación, mejora, mejoría - debacle, fiasco, fracaso - การปรับเปลี่ยนajuste, atemperación, encaje - ฤกษ์acontecimiento, coyuntura, ocasión - emergencia - crisis - ขับจากสวรรค์ - fire (en) - การทำให้แย่ลงdaño, daños, deterioro - การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงrevolución - การถูกตีกลับ, การทำให้ชะงักadversidad, atraso, contratiempo, descalabro, percance, revés, tiro, tropiezo - Fall (en) - conflict (en) - alejamiento, distanciamiento - sensibilidad, susceptibilidad - การจัด, การปรับแต่งบทเพลงใหม่, จัดตั้ง, สร้างarreglo, disposición, orden, ordenación, sistema - ชนชั้นสูงalta sociedad - excedente de población, sobrepoblación, superpoblación - gente, masa, multitud - กระฎุมพีburguesía, clase media - comunidad - ความศิวิไลซ์, ผู้มีอารยธรรม, วัฒนธรรมcivilización, cultura - generación - นานาชนิด, ประเภท ชนิด หรือลักษณะantología, botarga, miscelánea, misceláneo, silva, surtido, varios - corriente, curso, flujo, torrente - จิตรกรลัทธิบาศกนิยมcubismo - ระยะห่าง - พระเจ้า, สถานที่หรือสภาวะแห่งความสุข, สวรรค์edén, gloria, nirvana, paraíso - caché, escondedero, escondite, escondrijo, huronera - ที่หลบภัยrefugio, seguridad - ชะตากรรม, โชคชะตาdestino, hado, sino - Hijo - คนขี้ขลาดcagado, miedica - ผู้เชี่ยวชาญexperta, experto, tasador, tasadora - คนนิโกรnegro - Tío Tom - poor white trash, white trash (en) - กรรมกรculí, trabajador - piel roja - John Bull, limey (en) - inglés - Mick, Mickey, Paddy (en) - angloamericano - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - ที่ปรึกษา, ผู้ให้คำปรึกษาasesor, consejero, consultor - คนที่น่ารำคาญและน่ารังเกียจ, ลามกbastardo, cojonudo, cojudo, gilipollas, hijo de puta, hijoputa, huevón, pendejo - autoridad - amante, chorbo, fulano, novio - นักเลง, อันธพาลbestia, bruto, bullanguero, buscarruidos, camorrista, chulángano, gallito, gamberra, gamberro, gorila, goriloide, hampón, hastial, jaque, jaquetón, matachín, matasiete, matón, matonista, patotero, pendenciero, perdonavidas, rufián, terne, valentón, vándala, vándalo - bebe, bebé, guagua, nene, niña, niño - นักสะสมcoleccionista - ผู้ที่ไม่เข้าร่วมกองทัพด้วยเหตุผลทางศีลธรรมหรือศาสนาobjetor de conciencia, objetor de consciencia - aprendiz, fichaje, novato, novicio, pipiolo - กระเทยbujarra, bujarrón, loca, marica, maricón, mariposa, mariposón, moña, pluma, puto, sarasa - cateto, paleto, palurdo - caffer, caffre, kaffir, kafir (en) - light (en) - máquina - ผู้ชำนาญในศิลปะแขนงต่าง ๆmaestro - เพื่อนคู่หูamiguito, camarada, compañera de juego, compañero de juego, compañero de juegos - fuerza, poder - renacuajo, tirillas - shiksa, shikse (en) - ผู้ทำบาปpecador - รัฐบุรุษestadista, hombre de estado - โอเวอร์เฮดcostes de explotación, gastos de explotación, gastos generales - breva, bufanda, extra, gaje, gollería, obvención, percance, prebenda, regalía, tentebonete - ความสูญเสีย, จำนวนของสิ่งที่เสียหายpérdida - recaudo - metralla, moneda suelta, pucho, suelta - conspicuous consumption (en) - การเสื่อมลงagravación, agravamiento, agudización, agudizamiento, bajón, degradación, deterioro, empeoramiento, peoría, recrudecimiento, retroceso - การเจริญเติบโต, วิวัฒนาการdesarrollo, evolución - malabsorption (en) - despliegue, florecimiento - extremum, peak (en) - การไม่มีอะไร, ศูนย์, ไม่มีอะไรcero, cosa, ridiculez - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - จำนวนน้อยที่สุดmínimo - puñado, puño - การพูดเป็นนัย, จำนวนบางเบา, ร่องรอยasomo, atisbo, indicación, indicio, indicio, asomo, nota, insinuación, nota, pizca, sombra, sugerencia, sugestión, traza - จำนวนสิ่งของที่ผลิตหรือจัดส่งในเวลาเดียวกันavalancha, cantidad, cúmulo, facha, fajo, hornada, lote, mogollón, montón, pila, taco, tanda, tapón, tenderete - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - sitio - base - bridge (en) - detalle, particularidad, pormenor - scale (en) - การทรงตัว, การทรงตัว,, ความสมดุลequilibrio - ความเป็นเพื่อน, มิตรภาพamistad - ช่วงวิกฤตcrisis - element (en) - ambiente, entorno, medio, medio ambiente - equilibrio - inclusión - rechazo - statu, statu quo - estado salvaje, naturaleza, tierra virgen - จุดที่สูงที่สุด, จุดที่สูงสุด, จุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์, จุดสูงสุด, ระดับที่สูงที่สุดapogeo, auge, cima, clímax, colmo, culminación, cumbre, cúspide, picacho, pico, picota, punto culminante, súmmum, superlativo - เหตุการณ์caso - ฐานะของบุคคลทางสังคมestatus, lugar, posición, rango, realce, situación, status - บทบาทpuesto, sitio - campeonato, título, título de campeón - antelación, anterioridad, precedencia - subordinateness, subsidiarity (en) - ชีวิตvida - ลำดับorden - peace (en) - สถานการณ์ที่สับสน, อนาธิปไตยacracia, anarquía - ความโกลาหลcaos, estruendo infernal, jaleo, pandemonio, patas arriba - incidente - solevantamiento, turbulencia - สงครามเย็นguerra fría - ความขัดแย้งกันdesacuerdo, disconformidad, disensión - อิสรภาพlibertad - การปกครองตนเองindependencia, libertad - polarización - ความล้มเหลวในการแก้ไขความขัดแย้งestancamiento, impasse, punto, punto muerto, tabla - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - vitalidad - dificultad - aprieto, apuro, brete - estrés, tensión - hueso, problema, problemas - การยอมรับadmisión, contestación, muestra de agradecimiento, reconocimiento - การแยกตัว, ความโดดเดี่ยว, ฉนวนaislamiento - การแก้ไขmejora - development (en) - การเลิกใช้desuso - renovación, restauración - ความสำคัญimportancia - การเน้นย้ำacento, énfasis, importancia - ศักดิ์ศรีprestigio - ความไม่มีลักษณะเฉพาะ, ไม่ระบุชื่อanonimato, anonimidad, anónimo - ความมีชื่อเสียง, ชื่อเสียงbuen nombre, celebridad, cualidad de ilustre, eminencia, fama, gloria, nombradía, nombre, notoriedad, relieve, renombre, reputación - fama, nombradía, notoriedad, reputación - ชื่อเสียงreputación - ชื่อเสียง - abyección, degradación - ความเสื่อมโทรม, ภาวะเสื่อมโทรมatrofia, decadencia, declinación, degeneración, perdición - ascendencia, ascendiente, control, soberanía, superioridad - การปกครอง, การมีอำนาจเหนือ, สภาวะการครอบครอง, อำนาจ, อำนาจสูงสุดcontrol, dominación, dominio, preponderancia, supremacía - paramountcy (en) - azote, castigo, lacra, perdición, plaga, ruina, veneno - ความทุกข์ยาก, ความเคราะห์ร้ายabyección, desdicha, desgracia, indecencia, laceria, mezquindad, miseria, sufrimiento, tristeza - apremio - แรงกระตุ้นapretón, presión - การรังควาญinfestación, plaga, raid - ความมีสุขภาพดีintegridad, totalidad, unidad - ความสมบูรณ์completez, entereza, integridad, plenitud - ความสมบูรณ์ทั้งหมดentereza, totalidad - ข้อบกพร่องimperfección - hamartia, tragic flaw (en) - ชะตากรรม, ดวงandanza, azar, destino, fatalidad, fortuna, hado, lote, parte, sino, suerte, ventura - ความเจริญรุ่งเรืองprosperidad - éxito - ความหายนะcatástrofe, desastre, hecatombe, siniestra, siniestro - fracaso, quiebra - การคาดการณ์, อนาคตที่คาดหวังไว้panorama, perspectivas - ความเป็นไปได้, โชค, โอกาส, โอกาสที่ดีchance, coyuntura, lugar, margen, motivo, ocasión, opción, oportunidad, perspectiva, posibilidades, probabilidad, proporción, resquicio - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureza - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - การจ้างงานเต็มที่pleno empleo - prosperity (en) - ความมั่งคั่งopulencia, prosperidad, riqueza - mamón, riqueza - ความจน, ความยากจนdesabrigo, empobrecimiento, inopia, pobretería - indigencia, miseria, necesidad, penuria, pobreza extrema - higiene - การที่ไม่มีจุดด่างaseo, nitidez - ความเป็นระเบียบ, ระเบียบarreglo, orden - รอยเปื้อน, สิ่งโสโครกbahorrina, bascosidad, caca, churre, cochinería, horrura, inmundicia, mugre, porquería, porquerías, pringue, roña, saín, sebo, suciedad, tizna, tizne - ความต่ำทราม, ความสกปรก, ความโกโรโกโสasquerosidad, carácter sórdido, cutrería, escualidez, miseria, mugre, sordidez, suciedad - circumstance, context, setting (en) - ámbito, campo, esfera, órbita, reino, terreno - competencia - สภาพอากาศที่รุนแรงaridez, inclemencia, intemperie, mal tiempo, rigor - บรรยากาศ - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - safety (en) - ความปลอดภัยseguridad - peace, public security (en) - การปกป้องprotección - peligro - peligro, riesgo - clear and present danger (en) - ความเสี่ยงapuro, borrasca, contingencia, peligro, riesgo, ventura - การคุกคาม, ข่มขู่, ต้นกำเนิดของภัยอันตราย, ภัยอันตรายamenaza, peligro - forma - illumination, light (en) - ศิลาอาถรรพ์piedra filosofal - escoria - ปริมาณที่น้อยมากápice, gota, partícula, pizca - ฝุ่น, ละอองpolvo - ขยะ, ของเสียresiduos - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - día del juicio final - hora - años - เหมาะกับเวลาmomento - ชั่วครู่เดียว, ชั่วเวลาประเดี๋ยว, ทันทีfracción de sgundo, instante, parpadeo, periquete, santiamén - generación[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼