Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

fundamentalt, i grunden, i grund och botten, i huvudsakbásicamente, en el fondo, en esencia, esencialmente, fundamentalmente - enkelt, uteslutandecon sencillez, meramente, simplemente, únicamente - automatiskta máquina, automáticamente, maquinalmente - alarmerande, oroandealarmante, alarmantemente, de forma alarmante, horriblemente, horrorosamente - enormt, oerhört, ofantligtampliamente, espaciosamente, extensamente, inmensamente, prolijamente - grovtburdamente, chabacanamente, groseramente, indecentemente, rudamente, toscamente, vulgarmente - avsevärt, märkbartconsiderablemente - rencompleto, puro - däromkring, eller något däråt, eller så, en del, mer eller mindre, något, nära, nästan, omkring, runt, ungefär[], uppemotalgo, algo así como, alrededor de, aproximadamente, casi, cerca de, digamos, globalmente, grosso modo, más o menos, sobre, unos, un poco - comparative, relative (en) - absolutely (en) - absolut, alldeles, allra, as-, desto, död-, fullkomligt, fullständigt, fullt, helt, helt [], helt och hållet, rakt, rätt, totaltabsolutamente, aún, completamente, completamente, totalmente, del todo, de remate, de todo, eliminado, enteramente, enteramente, completamente, perfectamente, plenamente, por completo, tanto, totalmente - enbart, endast, uteslutandeexclusivamente - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - bristfälligtde forma imperfecta, imperfectamente - av normallängd, full[], fullt ut, oavkortada fondo, al máximo, completamente, completamente, hasta el máximo, completo, de cuerpo entero, de largo metraje, de largo metraje, de cuerpo entero, completo, extenso, extenso, hasta el máximo, plenamente, por completo - only (en) - glupande, omåttligcomilón, tragón, voraz, zampón - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - fördelaktigtcon ventaja - rikligabundante - stabilt - well (en) - well (en) - intimately, well (en) - well (en) - översvallande, sprudlande, ymnigabundante, eufórico, pródigo, profuso - allvarligtcon urgencia, en serio, gravemente, muchísimo, muy, seriamente, severamente - elakt, okynnigt, styggtcon malicia, mal, maliciosamente - even, still, yet (en) - even (en) - acceptabel, godtagbaraceptable - alltid, alltsedan, för evigt, i alla sina dagar, jämt [], ständigtconstantemente, continuamente, siempre - always, forever (en) - allt emellanåt, allt som oftast, då och då, emellanåt, en och annan gång, här och där, med [] mellanrum, med intervaller, stundom, till och fråna intervalos, aquí y allí, a ratos, a veces, de cuando en cuando, de tiempo en tiempo, de vez en cuando, ocasionalmente, otra vez alguna que, y allí aquí - konventionelltconvencionalmente - ändå, fast, i alla fall, likväl, på samma gång, samtidigta pesar de todo, aun así, aún así, aunque, de todas formas, igualmente, no obstante, pero - än så länge, hittillsantes, en ese entonces, hasta ahora, hasta aquí, hasta hoy, hasta la fecha - bedrift, bragd, hjältedåd, prestationhazaña, logro, proeza, realización - riktigt, verkligen, verkligtmuy, realmente - aktivactivo - akrobatiskacrobático - just dåahora mismo, en este momento, hace un momento, un momento hace - ögonblickligen, ögonblickligten un abrir y cerrar de ojos, en una escapada, instantáneamente - kvick, pigg, rask, snabb, vigágil - tidigpronto, temprano - titt och tättcon frecuencia - då och då, ovanligen, sällan, sporadisktpocas veces, raramente, raras veces, rara vez - aktiv, gällande, i kraftactivo, en vigor, vigente - per seper se, tal como - eftertryckligt, emfatisktenérgicamente, en tono enfático - uppriktigt - kvittering, likställande, likställdhet, utjämninghomogeneización, igualación, nivelación - givetvis, naturligt, naturligtvis, självklartclaro, desde luego, naturalmente, por supuesto - klart, tydligen, tydligt - active (en) - enkelt, påtagligt, uppenbart, vanligtclaramente, francamente, manifiestamente, sencillamente, simplemente - av första intrycket att döma, skenbart, tydligenaparentemente, a primera vista, en apariencia, ostensiblemente, por fuera, por lo visto, según parece - inactive, passive (en) - särskilt, uttryckligenespecíficamente - glatt, lyckligt, lyckligtvis, lyckosamt, lycksaligt, turligtafortunadamente, casualmente, fortuitamente, por casualidad - record, track record (en) - beklagansvärt, beklagligtvis, dess värre, olyckligtvis, tyvärrdesafortunadamente, desgraciadamente, infortunadamente, lamentablemente, por desgracia - chronic (en) - egendomligt, märkligtextraordinariamente - alldeles för, alltför, för, överdrivetcopiosamente, demasiado, en exceso, excesivamente, extraordinariamente - förr eller senaretarde o temprano - äntligen, långt om länge, sent omsider, slutligen, till slutal cabo, al fin, al final, con el tiempo, finalmente, por fin, resultó que - genast, i full fart, meddetsamma, med detsamma, med en gång, nu, nu genast, nu på ögonblicket, omedelbart, omgående, på en gång, på fläcken, som ett skott, straxahora, ahora mismmo, ahora mismo, ahorita, con prontitud, en el acto, en el mismo momento, enseguida, en seguida, inmediatamente, instantáneamente, sin dudar, sin pensarlo, sin pensárselo - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - direkt, raktdirectamente - ofötrutet, outsinligt, outtömligt, outtröttligtinagotablemente, incansablemente, infatigablemente - adequate, equal (en) - snabbt - för närvarande, så länge, tills vidarehasta ahora, por ahora, por el momento, provisionalmente - intolerablemente - abusively (en) - duktigt, flinkt, händigt, skickligtcon habilidad, diestramente, hábilmente - fasansfullt, förskräckligt - [] stora [], mycket, storligenmucho - drastisktdrásticamente - alls, på något visen absoluto - ingalunda, på intet sättde ninguna manera, de ningún modo - framgång, succééxito - exhaustivo - platt, utsträcktdirectamente, horizontalmente - indirektindirectamente - en hel del, en massabastante - misslyckande, strejkandecorte, fallo, fracaso, suspenso - abrupt, plötsligt, tvärtbruscamente, de pronto, de repente, precipitadamente, repentinamente - desacierto, equivocación, error, fallo, falta, gazapo, yerro - flink, händig, skicklighábil - äntligen, avslutningsvis, slutligen, till sistal final, al fin y al cabo, finalmente, para terminar, por fin, por remate, por último - duraderamente, establemente, perdurablemente, sólidamente - advantageous (en) - descuido, omisión - blunder, tabbebuñuelo, cagada, cantada, cante, chapucería, chapuza, error garrafal, gazapatón, gazapo, metedura de pata, patinazo, patochada, pifia - blunder, tabbedesliz, mal paso, metedura de pata, paso en falso, patinazo, plancha, solecismo - svagtdébilmente - på måfå, slumpmässigt, slumpvisa la buena de Dios, al albur, a la ventura, al azar - nästan, näst intillcasi, poco menos que, por poco, prácticamente - framför allt, huvudsakligen, mest, till största delen, väsentligenen su mayoría, más que nada, principalmente, sobretodo, sobre todo - brazenly (en) - innerligt, ömt, tillgivetafectuosamente, amorosamente, cariñosamente, con cariño, ingenuamente, tiernamente - öppetabiertamente, manifiestamente, públicamente - otvivelaktigt, utan tvivelcon toda seguridad, indudablemente, seguramente, sin duda, sin duda alguna - passivtcon pasividad, pasivamente - föraktfullt, hånfulltcon desdén, con desprecio, desdeñosamente, despreciativamente, lleno de desdén, lleno de desprecio, lleno de menosprecio - comically (en) - de manera engañosa, engañosamente - besynnerligt, egendomligt, märkligtespecialmente, particularmente - hastigt, snabbtaprisa, rápidamente - blankt, ovillkorligt, uttryckligen, villkorslöstcategóricamente, incondicionalmente - beständigt, evigt, evinnerligt, för evigt, tidlöstal infinito, eternamente, inmortalmente, para siempre, perpetuamente - bestående, permanent, varaktigtpara siempre, permanentemente, por siempre jamás - för tillfället, provisoriskt, temporärt, tillfälligtprovisionalmente, temporalmente - improviserat, oförberettde improviso, desesperadamente, de súbito, improvisadamente, inesperadamente, súbitamente - ideligen, ständigtcontinuamente, incesantemente, persistentemente, sin cesar - marginalmente - farligt, vådligtpeligrosamente - energisktenérgicamente, valientemente, vigorosamente - avgörande, avslutande, en gång för alladefinitivamente, de una vez, de una vez para siempre, de una vez por todas - eländigt, sorgligtde manera afligida, deplorablemente, lamentablemente, lastimeramente, lastimosamente, tristemente - afar (en) - delikat, fint, känsligt, ömtåligt, utsöktcon delicadeza, delicadamente, exquisitamente, tenuemente - ofördröjligen, utan dröjsmålsin demora, sin dilación - fort, skyndsam, snabbtcon velocidad, de prisa, inmediatamente, rapidamente, rápidamente, rápido - i vanliga fall, normalt, som regel, vanemässigt, vanligen, vanligtviscomúnmente, con asiduidad, generalmente, habitualmente, normalmente, por lo común, por lo general, por norma, por norma/regla general - nyligen, på senaste tiden, på sista tiden, på sistonehace poco, recientemente, últimamente - ojämntirregularmente - bit för bit, efter hand, gradvis, lite i taget, så småningom, stegvis, successivt, undan för undangradualmente, paulatinamente, poco a poco - bort, hit, hitåt, överacá, a casa, ahí, hacia acá - bra, passande, rättadecuado, apto, bueno, cualificado - fridfullt - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - eländig, miserabelínfima - [] inne i [], in, på insidanadentro, dentro, en el interior - internationelltinternacionalmente - ny-, nyligenrecién - [] till, åter, igen, på nytt, tillde nuevo, más, otra vez - konstant, oföränderligtinalterablemente, invariablemente - mechanically (en) - företrädesvis, helstpreferentemente, preferiblemente - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - genomgående, systematisktconsistentemente, sistemáticamente - so, thus, thusly (en) - enormemente - livlössin vida - typisktcaracterísticamente, típicamente - allmänt, globalt, universelltglobalmente, omnímodamente, universalmente - aldrig förut skådad, exempellös, utan motstyckesin precedente - místicamente - på samma sättanálogamente, del mismo modo, igualmente, parecido, semejantemente, semejanza - secundariamente - rätt, riktigadecuado, correcto, justo - i synnerhet, märkbart, påfallandeespecialmente, notablemente - intensivtcon intensidad, con mucha atención, de alto coeficiente laboral, intensivamente, intensivo en mano de obra - lämpligt, passandeadecuadamente, apropiadamente, aptamente, aseadamente, bien, como corresponde, como es debido, convenientemente, debidamente, decentemente, decorosamente, indicado, sin inconveniente - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente - episodically (en) - fabulöst, fantastiskt, sagoliktfabulosamente, fantásticamente, fantástico, imaginariamente - feverishly (en) - lämplig, passande, rätt, som duger, träffande, värdig, vederbörligacomodable, adecuado, apañado, apropiado, apto, bueno, conveniente, cualificado, indicado, oportuno, propio - incomprehensiblemente, incomprensiblemente - enträgetencarecidamente, expresamente - ytligtsuperficialmente - elakt, illa, ondskefulltcon maldad, cruelmente, malvadamente - []klart!, [] väl [], []visst!, absolut, avgjort, bestämt, definitivt, med säkerhet, minsann, otvivelaktigt, säkerligen, säkert, verkligen¿verdad?, a buen recaudo, a salvo, claro, con certeza, con seguridad, con toda seguridad, de confianza, definitivamente, seguramente, seguro, sin duda - tillräckligt - nog, tillräckligbastante, suficiente - insuficientemente - so (en) - so (en) - so (en) - manipulationmanejo, manipulación - lätt, med lätthetfácilmente - actually, really (en) - förslagen, illistig, illmarig, knipslug, listig, opålitlig, skälmsk, slipad, slug, smart, snygg, spjuveraktig, svekfullartero, astuto, malicioso, mañoso, pícaro, poco fiable, sospechoso, tramposo, travieso - på det hela tageta fin de cuentas, considerándolo todo, en conjunto, en general, teniéndolo todo en cuenta, tomando todo en consideración - uttrycksfull, vältaligdiserto, elocuente - upphetsatcon emoción, febrilmente - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletamente - certeramente, con exactitud, con precisión, detalladamente, detenidamente, exactamente, justamente, precisamente - fräck, skamlösdescarado, desvergonzado - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - förhållandevis, jämförelsevis, proportionellt, relativtrelativamente - fácilmente - avsevärt, påtagligt, tydligtconsiderablemente, de forma notable - allvarligt, uppriktigtcon seriedad, en serio, gravemente, seriamente - i god tid, i sinom tida buena hora, a su debido tiempo, a su tiempo, a tiempo, con tiempo, con tiempo de sobra, en buen momento, en el momento oportuno, en su día, en su tiempo, en tiempo, temprano - i grevens tid, precis i tida tiempo justo, en el momento crítico, en el último momento, justo a tiempo - attraktiv, tilltalandeatractivo, atrayente, encantador, interesante - off the cuff (en) - betagande, fängslande, fascinerande, förtrollandecautivador, encantador, encantadora, fascinante, hechicero - tvärtoma la inversa, al contrario, al revés, por el contrario, todo lo contrario - atractivo, atrayente - älskvärd, charmerande, vackerencantador - bokstavligt, till punkt och prickaa la letra, al pie de la letra - djärvt, käckt, modigt, ståtligt, tappertcon valentía, imponentemente, valientemente - djuptprofundamente - otåligtansiosamente, ganosamente, impacientemente - tåligt, tål-modigtpacientemente - dumt, enfaldigtestúpidamente, inconsideradamente, irreflexivamente, sin pensar, tontamente - kreativtcon creatividad, creativamente - radikaltradicalmente - omsorgsfullt, samvetsgrantconcienzudamente, escrupulosamente, meticulosamente - exceptionellt, osedvanligt, sällsyntexcepcionalmente - rentpuramente - prydligt, vårdatcon esmero, hábilmente, limpiamente - energiskt, kraftfullt, spänstigtvigorosamente - klart, tydligen, tydligt - utmärkt, utomordentligtexcelentemente - enormt, förunderligt, oerhört, storartat, superbt, underbartespléndidamente, estupendamente, magníficamente, maravillosamente, muchísimo - impeccably (en) - menlöstdesabridamente, inexpresivamente, suavemente - nyktertsobriamente - djärvtaudazmente, con valentía - trevligtagradablemente - mysigtacogedoramente, agradablemente, cómodamente, íntimamente - oanskaffbaragotado, inasequible - correspondientemente - begåvat, skickligtcon inteligencia - allmäntpúblicamente - intelectualmente - reaktionreacción - exageradamente - på ett stolt sättorgullosamente, ufanamente - allvarligt, högtidligtsolemnemente - klumpigttorpemente - grovt, oanständigt, råttde manera ordinaria - intensivtintensamente - spontantespontáneamente - fruktansvärd, ohyggligatroz, feo, horrible, horroroso, poco hermoso - avskyvärd, fruktansvärd , hemsk , rädd, skrämdalarmante, horroroso, temeroso, temible, temido, terrible, terrífico - minutiöst, pedantiskt, petigtcominero, meticulosamente - avskräckande, farlig, frånstötande, hotandeamenazador, amenazante, imponente, severo - besvärligt, klumpigt, tafattdesgarbadamente, embarazosamente - på ett triumferande sätttriunfalmente - bloddrypande, blodisande, hårresande, mardrömslikde pesadilla, de punta que pone los pelos, escalofriante, espeluznante, estremecedor, horripilante - jämnt, regelbundet - läskig, läskigt, ruskig, skrämmandealarmante, asustadizo, horripilante - farlig, respektingivandetemible - idealet vore ..., idealiskt, perfekt, under idealiska förhållandenen el mejor de los casos, idealmente, perfectamente - barnsligtaniñadamente, como una niña, como un niño, puerilmente - makaber, sjuk, sorgligde muy mal gusto, macabro, morboso, negro - oanständigt, opassande, oriktigt, otillbörligtincorrectamente - uppmärksamtatentamente, cuidadosamente, escrupulosamente, minuciosamente, puntualmente - enormt, kolossalt, väldigtenormemente, tremendamente - frikostigt, generöst, liberaltgenerosamente, liberalmente - lätt, obesväratcon facilidad, fácilmente, sin dificultad, sin esfuerzo - i detaljen detalle - fullbordan, slutförandecierre, conclusión, finalización - lämpligen, utan olägenhetadecuadamente, cómodamente, convenientemente - inoportunamente - abstraktabstractamente, abstractivamente, en abstracto - envistobstinadamente - segerrikt, segrandevictoriosamente - förståndigt, klokt, vistcuerdamente, prudentamente, prudentemente, sabiamente, sensatamente - dumt, oförståndigt, okloktimprudentemente, neciamente, tontamente - på ett intelligent sättdespiertamente, inteligentemente, vivamente - begripligt, förståeligtde manera intelegible, inteligiblemente - aristokratisktaristocráticamente - diplomatisktcon diplomacia, diplomáticamente - fiaskodebacle, desastre, fiasco, fracaso - på obestämd tidindefinidamente - alldeles, helt, korrekt, med rätta, rätt, riktigtbien, con razón, correctamente, justo - medmänskligt, välgörandecaritativamente, humanamente - långsamt, trögtperezosamente - arrogant, förmäten, övermodigpresuntuoso - förhastat, hastigt, i all hast, i en hast, påskyndat, skyndsamta la carrera, apresuradamente, con prisa, deprisa, precipitadamente, rápidamente - satirisktsatíricamente - frikostigt, fritt, öppetlibremente - andligt, religiöst, själsligtespiritualmente - dunkelt, matt, otydligt, suddigtborrosamente, confusamente, débilmente, indefinidamente, indeterminadamente, indistintamente, nebulosamente, sin precisión, vagamente - duraderamente, inquebrantablemente - sporadisktesporádicamente - fantastiskt, häpnadsväckandeasombrosamente, pasmosamente, sorprendentemente - i överflöd, kopiöst, översvallande, rikligen, rikligt, ymnigtabundantemente, abundosamente, copiosamente, en abundancia, pródigamente, profusamente - långtråkigtaburrido, tediosamente - enastående, ojämförligtsupremamente - härlig, lysande, praktfull, underbarespléndido, guapísimo, hermoso, magnífico, maravilloso, precioso, vistoso - pulchritudinous (en) - artigt, hövligtamablemente, cortésmente, educadamente, urbanamente - förtjusande, hänförandeencantador - grovt, oartigt, ohövligtdesatentamente, descortésmente, groseramente, maleducadamente, sin modales - berömvärt, lov-admirablemente, loablemente - angenäm, angenämt, behagligt, tilltalande, trevligt, välgörandeagradablemente, amablemente, gratamente, íntimamente, placenteramente, simpáticamente - otrevligt - hjärtligt, hurtfrisktamistosamente, cordialmente, efusivamente - artigt, förbindligt, gladlynt, vänligtafablemente, amablemente, amistosamene, bondadosamente, con buen humor, con misericordia, genialmente, graciosamente, simpáticamente - explícitamente, inequívocamente, unívocamente - med knapp nöd, med nöd och näppe, nätt och jämntal último momento, apenas, por los pelos, por muy poco, por poco, por un pelo - välvillig, vänligagradable, amable, bondadoso, simpático - trogetfielmente - optimalóptimo - avvikande, onormaltanormalmente, diferentemente - perennemente - angenämt, behagligt, delikat, läckert, utsökt, välgörandeagradablemente - innerligt, ömt - invärtes, i sitt inre, i sitt stilla sinneinteriormente, internamente - gynnsamt, välvilligtfavorablamente, favorablemente - adversamente, desfavorablemente - förbättrandemejorador - torrtirónicamente, lacónicamente, secamente - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - vagtvagamente - bombastiskt, pompöst, svulstigtampulosamente, con pompa, pomposamente - förbättringmejora, mejoramiento - framstegadelanto, fomento, progreso, promoción - envistacérrimamente, constantemente, firmemente, obstinadamente, persistentemente, tenazmente - effektivt, verkningsfullteficazmente, eficientemente, expeditivamente - tragically (en) - på ett olycksbådande sättsiniestramente - con motivo, con razón - oblygtcreídamente, engreídamente, impúdicamente, indecentemente, inmodestamente - obehärskat, oemotståndligt, okontrolleratirresistiblemente - barskt, hårt, rigoröst, strängt, svårtduramente, estrictamente, rígidamente, rigurosamente, severamente - autoritariamente, con autoridad - emendation, korrigering, rättande, rättelse, rättningcorrección, enmienda, rectificación - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - häftigt, ilsket, rovlystet, vildsintcon ferocidad, ferozmente - blodtörstigsangriento, sanguinario - förbättring, reform, reformation, reformerandereforma - embellecimiento - clásicamente - dunkelt, skumtobscuramente, oscuramente - modig, oförfärad, oförskräckt, oräddaudaz, impávido, impertérrito, intrépido, osado - horrifyingly (en) - konstnärligtartísticamente - i synnerhet, särskilt, speciellten especial, en particular, especialmente, particularmente - moderniseringactualización, modernización, remozamiento - lika, på ett likartat sättanálogamente, semejantemente, uniformemente - enduringly (en) - flagrant, påfallandedescaradamente - degradación - framför alla andra, par excellencepor antonomasia, por excelencia - djärv, käck, modig, tapperalentado, animoso, ardido, arrestado, bizarro, resuelto, valiente - estetisktestéticamente - förfärligt, skrämmandehorriblemente - modig, tappervaliente - rädd, skrämd - förorening, nedsmittningcontaminación, polución - sjukligt blekasombradizo, asustadizo, huraño, medroso, miedoso, temeroso - blyg, försagd, timid - försagdpusilánime - eländigt, i eländeabyectamente, abyecto - arrogant, förmätetaltivamente, arrogantemente, desdeñosamente, despectivamente - arrojadamente, atrevidamente, audazmente, bravamente, denodadamente, esforzadamente, valerosamente, valientemente - glupskt, ivrigtávidamente - enamoradamente - asiduamente, constantemente, diligentemente, sin disminuir - klipskt, klokt, klyftigt, skarpsinnigtcon astucia, con perspicacia, sagazmente - en broma, pícaramente - austeramente, duramente - girigt, glupskt, ivrigtacuciadamente, acusiosamente, ansiadamente, ansiosamente, avaramente, avariciosamente, avarientamente, ávidamente, codiciosamente, con avaricia/codicia, con avidez, con muchas ganas, glotonamente, rapazmente - välvilligtbenignamente - bryskt, burdust, rent ut, trubbigtabruptamente, bruscamente - boorishly (en) - bizarramente, dadivosamentre, generosamente, liberalmente, pródigamente - livligt, piggt, rasktactivamente, ágilmente, gallardamente, rápidamente, rápido - kontinuerligt, oavbrutet, oupphörligt, sammanhängandecontinuamente, incesantemente, sin cesar, sin interrupción, sin parar - interminablemente - dogmatisk, egensinnig, påstridigtestarudo - oaktsamt, slarvigt, vårdslöstalocadamente, arrebatadamente, atronadamente, desaliñadamente, descaradamente, descuidadamente, despreocupadamente, desvergonzadamente, imprudentemente, indiferentemente, irreflexivamente, negligentemente, no concienzudamente, no cuidadosamente, no meticulosamente, sin pensar - churlishly, surlily (en) - i dagligt tal, informellt, vardagligtcoloquialmente, informalmente - sosegadamente - adaptera, anpassaadaptar - []belåtetcon suficiencia - innehållsrikt, mångsidigt, omfattandeexhaustivamente - i korthet, koncist, kontentan, kortfattad, kortfattat, kort och gott, kort sagt, summan av kardemummanbrevemente, con concisión, cortamente, en definitiva, en pocas palabras, en resumen, en resumidas cuentas, en total, en una palabra, para abreviar, resumidamente, total - cynisktcínicamente - nedlåtandealtivamente, con condescendencia, de forma paternalista, desdeñosamente - förvirratcon confusión, confusamente - consequentially (en) - konstruktivtconstructivamente, constructivo - kallt, kyligt, lugnt, nonchalant, svalta sangre fría, con calma, despreocupadamente, fríamente, tranquilamente - osannolikt, otroligtde manera improbable, improbablemente, increíblemente, inverosímilmente - trovärdigtcreíblemente, de manera creíble, de manera plausible, plausiblemente, verosímilmente - gåtfullt, hemlighetsfullt, mystisktenigmáticamente, misteriosamente - ett otal, inte pluralbildande, oräknebar, oräknelig, otaligincontable, innumerable, montones de, muchísimos, sin número, un sinfín de - förtjusande, härligtdeliciosamente - kan [], kanhändaa lo mejor, es posible, posiblemente, quizás, tal vez, a lo mejor, es posible - absurt, löjligtabsurdamente, disparatadamente, insensatamente - flörtigtcoqueteando, coqueto, flirteando - skamligtinfamemente, innoblemente, vilmente - detaljerad, utförligcircunstanciado, detallado, extenso, minucioso, pormenorizado, prolijo - motbjudande, vidrigtodiosamente - flyktig, hastigapresurado, poco profundo, poco serio, rápido, superficial - djävulskt, ondskefullt, överdjävulsktdiabólicamente, terriblemente - föraktligt, ömkligtbajamente, de manera despreciable, de manera infame, infamemente, mal, malamente, mezquinamente, ruinmente, vilmente - diametraltdiametralmente - flitigt, uthålligtafanadamente, afanosamente, asiduamente, con diligencia, diligentemente, estudiosamente, laboriosamente - obehagligt, otrevligtdesabridamente, desagradablemente, secamente - skamligt, skandalöst, vanhedrandedeshonrosamente, deshonroso, ignominiosamente, infamemente, sin fama, sin gloria, vergonzosamente - ärligt [], frispråkigt, oförbehållsamt, öppet, uppriktigt, uppriktigt []abiertamente, cándidamente, francamente, sinceramente, susceptible - disinterestedly (en) - lojaltfielmente, lealmente - illojaltdeslealmente, infielmente - proportionellt, proportionerligtproporcionalmente - respektfullt, vördnadsfulltrespetuosamente, reverentemente - respektlöstirrespetuosamente, irreverentemente - dogmatisktdogmáticamente - central (en) - drömmandedistraídamente, soñador - begeistrat, extatiskt, hänförande, hänförtcon éxtasis, con mucho entusiasmo, exaltadamente - kusligtespeluznantemente, horripilantemente, misteriosamente - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - våg - egoistiskt, självisktde forma egoísta, egoístamente, interesadamente - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - eruditamente - undvikandede manera evasiva, evasivo - jämnt, regelbundetcon regularidad, regularmente - på ett icke likvärdigt sättdesigualmente - omåttligt, orimligtexcesivamente, exorbitantemente - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - ablandamiento, alivio, atenuación, mitigación - avspänningdescanso, distensión - liberaliseringapertura, expansión, liberalización - bekant, förtroligtfamiliarmente - fanatisktfanáticamente - felfrittimpecablemente - flabbily (en) - orubbligtde manera inflexible, inflexiblemente - kraftfulltenérgicamente - knoppasdesarrollarse - formidable - distinkt, kännetecknande, karaktäristisk, karakteristisk, säregen, särskiljande, typiskcaracterística, característico, distintivo - gluttonously (en) - på ett glänsande sättresplandecientemente - gratuitously (en) - crasamente - grotesktgrotescamente - motsträvigta regañadientes - ljus-claro - harmonisktarmoniosamente - obetänksamt, överilatimprudentemente - hänsynslöst, vårdslöstatrevidamente, audazmente, temerariamente - hjärtlöstcruelmente, despiadadamente, insensiblemente - heroiskt, hjältemodigtheroicamente - anskrämligt, vederstyggligthorriblemente, horrorosamente - hygieniskthigiénicamente - enande, förening, sammanslagning, unionunificación, unión - återförenande, återföreningreunificación, reunión - lättjefullt, sysslolöstinútilmente, ociosamente, perezosamente, vanamente - avbrott, avbrytande, störning, upplösningalteración, brecha, claro, interrupción, intervalo, laguna, paréntesis, pausa, trastorno - imperativamente, imperiosamente - fräckt, näsvist, oförskämt, uppkäftigtcon descaro, descaradamente, impertinentemente, insolentemente - impulsivt, överilatalborotadamente, impetuosamente, impulsivamente - absolutamente, en todo caso - oförsiktigt, okloktimprudentemente - oförlikneligt, ojämförligtincomparablemente - discretamente - descontaminación - indolentemente - industriously (en) - fyndigt, genialisktingeniosamente - i grunden, i siginherentemente - felsagtinoportunamente - lägligtacertadamente, apropiadamente, oportunamente - insidiosamente - förenklaesquematizar, simplificar - förtjust icon entusiasmo - tungtcon gran dificultad, laboriosamente - matt, slapptlánguidamente - languishingly, languorously (en) - indecentemente, obscenamente - befängt, fånigt, löjligt, orimligt, skrattretandeabsurdamente, caricaturescamente, grotescamente, irrisoriamente, ridículamente, ridículamete - eftergivet, milt, överseendecon clemencia, con complacencia, indulgentemente - arrangera, ordna, organisatör, organiserafacilitar, suministrar - glatt, jämn, rak, ren, renlig, slätbien definido, limpio, neto, preciso - fläckfri, obefläckadimpecable, inmaculado, sin mancha - lúgubremente, siniestramente - majestätisktaugustamente, majestuosamente - exploateringexplotación - drippily, mawkishly (en) - dålig behandling, malträtering, misshandelinsultos, malos tratos, maltratamiento, maltrato, molestia - förföljelsepersecución - häxjaktcaza de brujas - obarmhärtigt, samvetslöst, skoningslöstdesapiadadamente, despiadadamente, implacablemente, inexorablemente, inflexiblemente, sin amor, sin compasión, sin corazón, sin piedad, sin remordimientos - macartismo - abracadabrante, desconcertador, desconcertante, pasmoso - minimalt, minutiöstminuciosamente - mirakulöstmilagrosamente, prodigiosamente - []genomskinlig, halvgenomskinlig, translucenttranslúcido, transluciente, traslúcido, trasluciente - eländigt, miserabeltmiserablemente, tristemente - Eskapismescapismo, evasión, evasionismo - enformigt, monotontmonótonamente - grumlig, rörigtúrbido - mjölkaktig, mjölkiglechoso - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - knipslug, skarp, skarpsinnigagudo, agudo, perspicaz, astuto, inteligente, perspicaz - close, near, nigh (en) - objektivtobjetivamente - inställsamt, lismande, serviltservilmente, sumisamente - rikt, välmåendeopulentamente - skrytsamt, uppseendeväckande, vräkigtostentosamente - enveloping (en) - förtrolig, innerlig, intim, nära, närmasteíntimo, próximo - pertinently (en) - cachazudamente - pithily, sententiously (en) - beklagansvärt, ömkligt, sorgligtdeplorablemente, lamentablemente - meningslöstinútilmente - pretencioso - unpretentiously (en) - fint, näpet, söttlindamente - prosaisktprosaicamente - klent, ynkligtdébilmente, escaso, flojamente, pobre, pobremente - besynnerligt, konstigt, underligtde manera extraña, excéntricamente, extrañamente - fridfullt, lugn, lugnt, stillsamt, tyst, vilsamtcon calma, plácidamente, relajadamente, reposadamente, serenamente, silenciosamente, sosegadamente, tranquilamente - fullborda, göra fullständig, slutföra - relevantly (en) - aktningsvärt, hedrandedecentemente, de manera digna de alabanza, honorablemente, honoríficamente, honrosamente, meritoriamente - vördnadsfullt - kraftfullt - rymligamplio, espacioso - begränsad, gnetig, hopträngd, inskränkt, trångapretado, estrecho, menudo - nöjd och belåten, väl till modscómodo, confortable, relajado, tranquilo - inquietante - känsligtsensualmente, voluptuosamente - sensuellt, sinnligtsensualmente - fridfullt, lugntserenamente - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - standard-básico, de base, definitivo - duktigt, skickligt - exceptionell, sällsynt, särskild, synnerligexcepcional, extraordinario, particular - poco común, raro - osedvanlig, ovanlig - vanlig, vanligtacostumbrado, común, habitual, usual - bruklig, invand, sedvanlig, vanemässig, vanligacostumbrado, costumbre, de costumbre, hábito, habitual - enkel, vanligcorriente - eländigt, tarvligtasquerosamente, sórdidamente, suciamente - särskild, speciellespecial, específico, particular - respektiverespectivo - åtskild, skild - uttrycksfullelocuente, expresivo, revelador - uttryckslössin expresión - strängt - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - härligt, ljuvligt, ljuvt, sött, underbart, vackert, vänligtagradablemente, agradablemente, gentilmente, con encanto/gracia, dulcemente, gentilmente - tácitamente - por telégrafo, telegráficamente - ömttiernamente - traditionellt, traditionsenligtsegún la tradición, tradicionalmente - effektiv, kompetentcompetente, eficiente - gnällig, kverulantiskquejumbroso - protestador, protestante - unbearably (en) - stimuleraestimular - fullständig, totalcompleto - frimodigt, öppenhjärtigt, oreserverat, utan begränsningar, utan några förbehåll, utan några villkor, utan villkorabiertamente, completamente, francamente, incondicionalmente, totalmente - fullständig, grundlig, uttömmandeexhaustivo - fullständig, totaltotal - ovärdigtindignamente - incomplete, uncomplete (en) - till nyttaútilmente - modigt, tappertvalientemente - vehementemente - useltasquerosamente, despreciablemente, infamemente, vilmente - con voracidad, vorazmente - encyklopediskenciclopédico - fulltalig, i plenumplenario - wholeheartedly (en) - kvickt, slagfärdigt, spirituelltgraciosamente, ingeniosamente - accessible, approachable (en) - aflojar, aflojarse, aligerar, aliviar, laxar, mitigar - jasi, sí - conyugalmente - dingily, grubbily, grungily (en) - specielltespecialmente - ögonblickligen, på direktenal instante, de inmediato, inmediatamente, instantáneamente, ya - direkt, omedelbart, rakt framderechamente, derecho, directamente, en línea recta, todo derecho - koncisconciso, resumido - epigrammatiskaforístico, epigramático - kompakt, koncis, kortfattadcompacto, en resumen, sucinto - brysk, kort, lakonisk, tvärbrusco, conciso, corto, lacónico, lapidario, seco, sucinto - långrandig, mångordiginterminable, prolijo, verboso - eróticamente - förstörelse, ödeläggelsedesmadre, destrucción, estrago, estragos, marabunta, tala, zafarrancho - bråk, hallå, omvälvning, oväsen, ståhej, väsenagitación, algarabía, barbulla, batahola, follón, greguería, griterío, jaleo, protesta, tormenta, trastorno, tumulto, vocería, zalagarda, zambeque, zaragata - uppståndelse, väsenagitación, aglomeración, ajetreo, animación, apiñadura, apiñamiento, apretujón, apreturas, atropello, barullo, bulla, bullicio, conmoción, movimiento, ruido, tejemaneje, tráfago, trajín - -befolkad, full[], överfull, överfylldabarrotado, atestado, atestado, lleno hasta los topes, abarrotado, concurrido, hasta los topes lleno, superpoblado - inkongruent, oförenlig, som inte passar ihopincongruente - tårtbitboludez, ganga - profaned, violated (en) - serve - big, large, prominent (en) - flagrant, grov, skändlig, uppenbarchillón, evidente, flagrante, llamativo - ouppklarad sakasunto inconcluso - constant (en) - [] återkommande, enformig, repeterande, tjatig, upprepad, upprepanderecurrente, renovado, repetido, repetitivo - enstaka, sporadiskesporádico - know (en) - diskussionslystenargumentador, discutidor - know (en) - konventionell, sedvanlig, traditionsbundenconvencional - conventional (en) - bisarr, konstigestrafalario, estrambótico, extraña, extraño, extravagante, raro - dificultad, disgusto, problema - ansenlig, åtskillig, avsevärd, betydande, väsentligconsiderable - avsevärd, märkbarconsiderable - insignificant, undistinguished (en) - förväxlaconfundir, hacer tropezar - chevaleresk, ridderligcaballeresco, caballeroso, galante - brysk, skarp, tvärbrusco, duro, mordaz - fientlig, oartig, ovänligdescortés, incivil, malcriado, maleducado, mal educado - pålitlig, plausibel, rimlig, tillförlitlig, trolig, trovärdigcreíble - ofattbar, otroligincreíble - bitande, dräpande, skarp, svidandeduro, hirviendo, incisivo, mordaz - apurado, crítico - allvarlig, betydelsefull, grav, viktiggrave, serio - crucial, important (en) - föråldrad, omodernanticuado - nästan föråldradobsolescente - förbannad, fördömdmaldito - fallfärdig, förfallen, ostadig, ranglig, risig, rucklig, skraltig, skranglig, vingligcojo, destartalado, desvencijado, inestable, inseguro, ruinoso, tambaleante - grov, plump, rå, tarvlig, vulgärchabacano, craso, flagrante, grande, grosero, ordinario, vulgar - lugn, sansad, stadgad, stadig, stillsamformal, sereno, serio, sosegado, tranquilo - odefinierad - primary (en) - indudable - fordrande, kinkig, knepig, krävandeexigente - hård, rigorös, strängriguroso, severo - angelägenapremiante - arbiträr, egenmäktig, godtyckligarbitrario, seleccionado al azar - beräkna, räkna utcalcular, estimar, prever, pronosticar - pålitligde confianza digno, digno de confianza, fiable - desviación - dependent (en) - småsyndpeccata minuta - oavhängig, oberoende, självständigindependiente - extravagansderroche, prodigalidad - desirable (en) - falskt speljugada sucia - avundsvärdapetecedor, apetecible, apeticible, codiciable, deseable, envidiable - helgerån, skändlighet, vanhelgandecualidad de sacrílego, profanación, profanamiento, sacrilegio - som är att föredrapreferente, preferible - erotisk litteratur, pornografi, porrporno, pornografía, sicalipsis - pay (en) - envy, invidia (en) - besvärlig, hård, mödosamarduo, denso, difícil, dificultoso, duro, fastidioso, pesado, problemático - cólera, enfado, enojo, ira - gluttony, gula, overeating (en) - kinkigdelicado - serious (en) - besvärande, besvärlig, bråkig, elak, krånglig, plågsamdifícil, inoportuno, molesto, problemático - cómodo, fácil - elementär, enkel, nybörjar-, renbásico, elemental, mero, puro - hal, inställsammeloso, zalamero - flitig, oförtruten, trägenaplicado, asiduo, constante, diligente, hacendoso, trabajador - oförtruten, outtröttligincansable, infatigable - efterlåten, försumlig, loj, senfärdignegligente - directo - riggmarcaje - good (en) - selektivselectivo - dunkel, oklar, otydligindistinto - general (en) - fara, risk, vådaaventura, contingencia, despeñadero, en peligro, peligro, riesgo - []härskande, dominerande, förhärskande, ledande, övervägandedominante, predominante - fin, högt utveckladmuy fino - skydd, värndefensa, guardia - skiftande - begynnande, outveckladincipiente - konfrontera - effektfull, effektiv, verkningsfull, verksamde buen rendimiento, eficaz, eficiente, llamativo, logrado, vistoso - hård, mödosam, mycket ansträngande, slitsam, svår, tungagotador, delicado, deslomador, difícil, dificultoso, duro, duro, penoso, embarazoso, laborioso, penoso, pesado, tirante - hård, kraftig, tungfatigoso - facile (en) - promiskuitetalterne, promiscuidad, promiscuidad sexual - economic, economical (en) - rask, snabbexpeditivo, que ahorra tiempo - drastiskdrástico, radical - utrops-exclamatorio - fast, stadig - klumpig, tafattdesmañado, torpe, torpe del nacimiento - exportable - entusiastiskentusiasmado, entusiasta, entusiástico - entusiastisk, glupsk, hängiven, ivrig, nitisk, passioneradávido, entusiasmado, entusiasta, ilusionado, impaciente - fjäska för, hålla med, instämma med, krypa för, lisma, mjuka upp, smickra, smöra, söka ställa sig in hos, svansa för, vara smickrande föradular, dar coba a, favorecer, halagar, lisonjear - entydigexplícito, inequívoco, unívoco - esoterisk, förbehållen de invigdaesotérico - svårfattligabstruso - hemlig, mystisk, svårtillgängligaecano - allmänfattlig, exoterisk, populär, yttreexotérico - grund-, grundläggandebásico, elemental - eufemistisk, förmildrandeeufemístico - grov, rå, ungefär, ungefärligaproximado, aproximativo, esbozado, global - free, liberal, loose (en) - andlöst spännande, fantastisk, hisnandepasmoso - felaktig användning, missbrukabuso, desaprovechamiento, mal uso, uso incorrecto - dyr, dyracara, caro - dyrbar, kostsam, värdefullcaro, costoso - overpriced (en) - billigasequible, baratísimo, barato, económico - capitalización - grön, oerfaren, otränadcrédulo, inexperto, novato, verde, verde, novato - klargöra, klarläggaaclarar, dilucidar, elucidar, esclarecer, poner en claro - innerst, inreinterior, íntimo, profundo - rättvisequitativo, justo - främmande, obekant, okänd - antik, gammal, gammaldags, gammalmodig, omodernanticuado, antiguo, desfasado, pasado de moda - gammalmodig, sjaskigpasado de moda, pobre - flottde clase alta, gente bien - ögonblicklig, omedelbarinmediata, inmediato, instantáneo - petig, petnogamelindroso - delicado, exigente - fyllig, knubbig, rund, trindrechoncho, regordete, relleno - korpulent, mycket fetcorpulento, metido en carnes, obesa, obeso - avtärd, benig, kantig, mager, skinntorr, smal, spinkig, tanig, utmärgladanguloso, chupado, demacrado, descarnado, escuálido, esquelético, flaco, huesudo - organiseringclasificación, disposición, orden, ordenamiento, organización, tramitación - upprepandereduplicación - avskrivningcopiado, mimetización, traslación - reproduktionreproducción - framhärdande, ihärdighet, ståndaktighet, uthållighetahínco, constancia, insistencia, perseverancia, persistencia, tenacidad - grund-, grundläggandebásico, fundamental - ritualrito, ritual - förståndig, frisk, i bra form, spänstig, sunden forma, salubre, sano - arbetsför, starksano - betona, framhålla, lägga tonvikten på, stryka under, understrykaacentuar, destacar, enfatizar, realzar, subrayar - fosilizado, petrificado - understrykaacentuar, destacar, enfatizar, poner el énfasis en, realzar, recalcar, subrayar - kompromisslös, obeveklig, principfastintransigente - extranjero, extraño - ceremoniös, kruserlig, omständligceremonioso - vilolägedesahogo, descanso, en reposo, holganza, huelga, relajo, relax, reposo, solaz, tranquilidad - good, well (en) - avhållsamhetabstinencia - fatalfatal - frilibre - occasional (en) - fresh (en) - färsk, hetreciente - förbindlig, hjärtlig, innerlig, sympatisk, trevlig, vänlig, varmafable, amable, amistoso, bueno, cordial, formidable, genial, simpático - dystercejijunto, ceñudo - bördig, fruktbar, produktiv, rikfértil, productivo - överbefolkad, tätt packadcolapsado, congestionado - mere (en) - such, such that (en) - särskild, speciellespecífico - local (en) - technical (en) - obediencia, respeto - ansenlig, fördomsfri, frikostig, generös, givmild, slösaktig, tolerant, vidsyntconsiderable, dadivoso, desprendido, generoso, liberal, pródigo - generös, oförbehållsammunificente, pródigo - dålig förvaltning, vanstyredesgobierno, mala administración, mala dirección, mala gestión - elak, eländig, otäck, torftighumilde, malhumorado, malo, pobre - pobrísimo - big, large, magnanimous (en) - bra - syntetisksintético - bra, fördelaktig, god, nyttig, välgörandeagradable, beneficioso, bueno, en buenas condiciones, en forma, sano, satisfecho, contento, útil - behaglig, fin, välkommengrato - läglig, lämplig, passandeadecuado, cómodo, conveniente, conveniente, cómodo - lugnande, stillandeapaciguamiento, satisfacción - urdå-horrible - aplacamiento, conciliación, propiciación - negative (en) - god, gott, snäll, vettigamable, buena, bueno - white (en) - ond - avskyvärd, djävulsk, förfärlig, ogudaktig, ohelig, ondskefull, överdjävulskdemoniaco, diabólico, impío, indebido, irreverente, ofensivo, profano, satánica, satánico, ultrajante - diabólico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - arg, butter, gnällig, på dåligt humör, trumpen, vresigatrabiliario, cabreado, de mal humor, enfadado, enojadizo, enojado, gruñón, irritado, malhumorado, mal humor de - retlig, vresigmalhumorado - bister, butter, dunkel, dyster, hotfull, mörk, sur, surmulen, trumpenamargado, amenazador, áspero, gruñón, hosco, huraño, malhumorado, melancólico, misterioso, oscuro, secreto, sombrío, taciturno - butter, vresigde carácter agrio, de carácter agrio, hosco, hosco, malhumorado - gradual (en) - oväntadde la noche a la mañana, súbito - ungdomsvåldfollones - katastrofal, ödesdigeraciago, catastrófico, desastroso, infausto, nefasto - integration, integreringdesegregación, integración - förtroendepalabra - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - besvärlig, betungande, påfrestande, svåragotador, pesado - oroande, plågsamcrítico, inquietante, precario - försörjning, stöd, stötta - heavy (en) - lätt, lindrig - enhetlig, homogenhomogéneo - gunst, tjänstbeneficio, favor - beau geste (en) - atención - hög, storalto, elevado, grande - mobiliseringmovilización - låg, låglänt, lägre, lågt stående, obetydlig, ringabaja, bajo - hämnd, hämndlystnad, vedergällningdespique, desquite, represalia, represalias, revancha, venganza, vindicación - högalto - låg, lägre, lågt stående, obetydlig, ringa - high, high-pitched (en) - förbön, ingripande, inskridande, intervention, medlingintercesión, intervención - förnyanderenovación - öppenabierto, franco - missledande, vilse-engañoso - penetrera, tränga igenomdifundirse por, empapar, impregnar - válvula de escape, válvula expansiva - välkomnande - acalorado, caliente, caluroso, muy caliente - frusen - blåsig, kal, öppendesolado, inhóspito - kall, kyligfrío - övermänskligsobrehumano - humanhumano - djurisk, råasnal, bestial, brutal, bruto, duro - clownaktig, tölpaktigarlequinesco, bufonesco, clownesco - festlig, löjlig, skrattretande, underhållandeirrisible, rídiculo - komisk, lustig, rolig, skojig, torroligchistoso, cómico, divertido, gracioso - dråplig, festligdivertidísimo, hilarante - bitande kvick, kvick, skarpsinnig, slagfärdig, spirituellacertado, agudo, brillante, divertido, gracioso, ingenioso, perspicaz, salado, vivo - brådstörtad, hast[]apresurado, hecho deprisa - betydelsefullt, signifikant, stor, tungt vägande, väsentligconsiderable, de peso, esencial, fundamental, gran, importante, mayor, significativo - stor, viktig - central-, fundamental, grundläggande, huvud-, kardinal-, nyckel-cardinal, clave, fundamental, principal - första, hög, högsta, huvud-, huvudsaklig, primär, viktigastalto, mayor, principal, supremo - historiskhistórico - allvarlig, seriös - estratégico - värdefullvalioso - obetydlig, trivialfútil - respektingivande, skräckinjagande, vördnadsbjudandeestremecedor, imponente, impresionante, piel de gallina que pone la, que infunde temor/respeto - magnifik, praktfull, ståtlig, storslagenestupendo, magnífico, maravilloso - dekadentdecadente - informado - folkrik, tätbefolkadde densa población, densamente poblado, populoso - oklanderlig, oskyldiginocente, intachable, intachable, irreprochable, irreprochable - uppbyggligedificante - intelectual - intelligentinteligente - intressantinteresante - fängslande, gripande, intressant, spännande, underfundigabsorbente, cautivador, intrigante, que engancha - []tråkig, enformig, långtråkig, själsdödande, tjatig, trist, tungaburrido, atediante, embotador, embrutecedor, insípido, insulso, molesto, monótono, pesado, repetitivo, soso, tedioso - utanförliggande, yttreextrínseco - adventitious (en) - dysterdeprimido - bitter (en) - dyster, sorgliglúgubre, triste - bekant, berömd, firad, framstående, illuster, känd, lysande, namnkunnig, ryktbarafamado, célebre, de cartel, de renombre, destacado, famoso, ilustre, importante, insigne, notable - i mansstorlekgran, grande, mayor - bred, storde largo, grande - klumpigt, skrymmandeabultado, voluminoso - rymligamplio, espacioso, extenso, vasto - häpnadsväckande, kolossal, otroligaltísimo, colosal, estupendo, fantástico, maravilloso, muy alto - enorm, jättestoragigantado, altísimo, descomunal, enorme, fenomenal, grandísimo, grandote, inmenso, tremendo - enorm, gigantisk, jättelik, jättestor, väldigdescomunal, enorme, gigante, gigantesco - kolossal, mastodont-descomunal, gigantesco, inmenso - enorm, oerhörd, ofantlig, väldiginmenso, vasto - jätte-, jättestorenorme, gigante - i liten skala, liten, obetydlig, små-pequeño - liten och nätt, mikro-, mycket liten, pyttelitenchiquita, diminuto, menuda, micro-, minúsculo, pequeñísimo, pequeñito - mycket lite, obetydlig, symbolisk, väldigt liteínfimo, minúsculo, muy pequeño, simbólico - annorlunda, avvikande, olik, olik[]diferente - anspråkslös, mindre, små, småttmenor, moderado, pequeño - local (en) - alt. arbetare i alla länder, arbetare i alla länder, arbetare i alla länder förenen er!, förena er!, förena er! alt. proletärer i alla länder, förenen eder!, lång[], långdragen, utdragen¡trabajadores del mundo, de mucha duración, extenso, interminable, largo, prolongado, uní­os! - bestående, varaktigduradero, estable, longevo, perdurable, sólido - ändlös, oändliginterminable - kort, kortfattad, kortvarigbreve, corto - som varar ett ögonblick, tillfälligbreve, momentáneo - klangfull, ljudande, sonorsonoro - älskvärd, vinnandeadorable, encantador, simpático - älsklig, kelig, kramgo, mjuk, rarcariñoso, cuco, de peluche, encantador, mono, precioso - avskyvärd, förhatlig, förskräcklig, motbjudande, vedervärdigabominable, asqueroso, detestable, odioso, repugnante - blåögdniño de sus ojos - kärleksfullamoroso, cariñoso, tierno - innerlig, kärleksfull, öm, tillgivenafectuoso, cariñoso, tierno - amorös, förälskadaficionado, amartelado, amelonado, chalado, chiflado, colado, derretido, enamorado, encantado, muerto por los pedazos - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - fruntimmersaktigafeminado, mujeril - barnsliginfantil - övermogendemasiado maduro, pasado - högst, maximi-, störstmáximo - ganska liten, lägsta, minimal, minimi-, minst, minstamínimo - betydelsefull, meningsfullsignificativo - betydelselös, meningslösdeslucido, intranscendente, intrascendente - obarmhärtigdespiadado - hårdhjärtad, kallblodig, mördande, obarmhärtig, obeveklig, samvetslös, skoningslösde corazón duro como una piedra, desapiadadamente, desapiadado, despiadadamente, despiadado, encarnizado, feroz, implacable, inexorable, insensible, sin compasión, sin piedad, sin remordimientos - lindrig, mildleve, ligero - intensivintensivo - svårgrave, serio - strong (en) - dra till sig, fästa, rikta - magstark, omåttlig, orimlig, oskälig, överdrivetexcesivo - ocker-, omåttlig, orimlig, rövar-abusivo, de, excesivo, exorbitante - genomgripande, radikal, ultra-, ytterlighets-extremista, radical, ultra - sin pretensiones - degenererad, lastbar, lättsinnig, sedeslös, utsvävande, vansläktaddegenerado, desenfrenado, desvergonzado, disipado, disoluto, fornicador, libertino, licencioso, vicioso - flera - många, talriknumeroso - någrapocas, poco, pocos - global, världsomfattandemundial, mundialmente, universal, universalmente - natural (en) - spök-, spöklikespectral, fantasmagórico, fantasmal - därav följande, slutligfinal - sista - abnorm, onormalaberrante, anómalo, anormal, diferente - lydigbienmandado, obediente - clear, open (en) - frilibre - avskyvärd, förhatlig, frånstötande, motbjudandeaborrecible, detestable, odioso, repelente, repugnante, repulsivo - äcklig, motbjudande, osmaklig, otäck, vedervärdigasqueroso, desagradable, horrible, repugnante - förnyarenovar - före detta, tidigareex- - färsknuevo, reciente - recent (en) - ålderstigen, äldre, gammal, i en ålder av, litet till åren kommenanciano, de edad, de edad avanzada, mayor, viejo - fullborda, genomföra, utföra, uträttacompletar, ejecutar, llevar a cabo, llevar a termino, lograr, realizar - läglig, lämpligoportuno - ordinärmediocre, ordinario, vulgar - ganska bra, hygglig, medel-, medelmåttig, någorlunda, ordinärmediano, mediocre, regular - common (en) - alldaglig, vanlig, vardaglighabitual - enorm, fantastisk, förfärlig, förunderlig, helfin, helt underbar, kolossal, toppen, toppenbra, underbar, väldigenorme, estupendo, fabuloso, fantástico, magnífico, maravilloso, tremendo - holistisk - originelloriginal - hittills okänd, nymodig - banbrytandeinnovador - banal, nöttbanal, cliché, estereotipado, gastado, lugar común, manido, manoseado, ramplón, tópico, trillado - konventionell, ortodox, renlärig, vedertagenortodoxo - iconoclasta - ohöljd, öppenabierto, manifiesto, público - fanatiskfanático - innevarande, pågåendepresente - irenic (en) - häftig, skarp, svåragudo, fuerte, penetrante, perspicaz, sagaz - bestående, permanent, stadigvarandepermanente - transitorio - efemär, flyktig, kortvarig, obeständig, övergåendebreve, efímera, efímero, fugaz, fugitivo, instantáneo, momentáneo, pasajero, perecedero, transitorio - flyktig, förbleknande, förgänglig, försvinnandeevanescente - förbryllad, förvirrad, perplexconfuso, perplejo - paff, ställd, svarslösperplejo - intim, personligíntimo, personal - assure, reassure (en) - anspråkslös, bara, blott, ren, vanligfácil, liso, mero, sencillo, sin ornamentos - enkelfácil, sencillo, simple - behaglig, njutbar, underhållande, välgörandeacepto, agradable, grato, placentero - förtjusande, härligdelicioso, encantador - minska, reducera, sänkaabatir, rebajar - underhåll-andedivertido, entretenido - kul, rolig, skojig, trevligdivertido - positiv, säkerafirmativo, concluyente, definitivo, positivo - chockera, kränka, väcka anstöt hos, våldföra sig påasustar, chocar, escandalizar, horrorizar, ofender, sobresaltar, ultrajar - negative (en) - neutral (en) - tillfredsställasatisfacer - ogenomförbar, ogörligimpracticable - kraftfull, kraftig, mäktig, potent, starkfuerte, potente - desalentar, descorazonar, disuadir - kraftig, mäktig, potent - kraftfull, stark - kraftlös, maktlös, vanmäktigimpotente, sin autoridad - viktig - precisexacto, preciso - pompös, uppblåst, viktigbombástico, grandilocuente, grandílocuo, pomposo - sekundär, underordnadsecundario - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - konfidentiellconfidencial - public (en) - open (en) - bördig, fruktbar, produktivproductivo - fåfäng, fruktlös, olönsaminfructífero, infructuoso, vano - lönande, lukrativlucrativo, remunerador, remunerativo - fin, hygglig, med behagligt utseende, passande, snäll, tillbörligamable, atractivo, decente - moraliskt sträng, prudentlig, striktformal, gazmoñero, gazmoño, mojigato, puritano, remilgado - protective (en) - arrogant, dryg, viktigarrogante, prepotente - högdragen, högfärdig, högmodig, överlägsenaltanero, altivo, arrogante, de altivez, desdeñoso, despreciativo, de superioridad, engreído, menospreciativo, noble, presuntuoso - egenkär, fåfäng, inbilsk, stöddig, uppblåstcreído, engreído, presumido, vanidoso - äkta, oblandad, renpuro, solo - blank, glatt, jämn, rak, ren, renlig, slät, tom - alleged, so-called, supposed (en) - apokryfiskpoco probable - dubiös, misstänkt, skuggig, skum, suspekt, tvivelaktiga la sombra, dudoso, sospechoso - högljuddescandaloso, ruidoso - avkopplande, fredlig, kall, kallblodig, lugn, rogivande, vilsamapacible, calmado, descansado, pacífico, relajado, relajante, reposado, sangre fría, sereno, tranquilo - stökig, störande, stormande, tumultartadperturbador, tumultuoso - orderly, systematic (en) - tuff - kafkaesque (en) - surrealistisksurrealista - frisk, i gott skick, sundfirme, sano, sólido - bufflig, drumlig, fånig, slyngelaktig, tölpaktiganimal, bruto, grosero, torpe, tosco, zafio - grov, grov[], oanständig, ojämn, rå, skrovlig, sträváspero, grosero, grueso - dum, grov, kapital, kolossalcraso, enorme, estúpido, garrafal, grosero, inhumano, insensible, zafio - jämn, regelbunden - irrelevant (en) - aktadconsiderado - beryktad, illa beryktad, infam, ökänd, skamlig, tarvligde mala fama, infame, notorio, ruin - försonligconciliable, reconciliable - fast beslutenresuelto - presentablepresentable - ansvarigresponsable - givandegratificante - oratorisk, retoriskoratorio, retórico - pulserande - dåligt ställt/gott ställt, förmögenbien/de dinero mal, próspero - som har det bra ställtacomodado, desahogado - arrastrado, pobre - barskrapad, pank, utan ett öre, utfattigabollado, arrancado, arruinado, con el bolsillo en seco, estar sin blanca, limpio, ni sin cinco céntimos, sin una perra, sin una peseta - behövande, nödlidande, utblottaddesvalido, indigente, menesteroso, necesitado, necesitado de ayuda - dåligt ställt, ont om, utfattigen números rojos, estar casi sin algo, estar sin blanca/sin un duro, pelado, sin un duro - luxuös, lyxig, överdådig, rik, välmåendelujoso, opulento, suntuoso - kraftfull, robustrobusto - biffig, kraftig, muskulös, stadig, starkcorpulento, cuadrado, fornido, musculoso, robusto - árcade - riskfylldarriesgado, peligroso - farlig, farligt, ohälsosam, riskfylld, vådligarriesgado, malsano, peligrosa, peligroso - livsfarlig, självförstörande, självmords-, självmordsbenägen, vansinnigautodestructivo, suicida - olikartad, varierandediverso, vario - lik, likartad, liknandeparecido, semejante, similar - galen, knäpp, knasig, med nötsmak, rubbad, trasig, vrickadchalado, chiflado, en desorden, loco, que sabe a nuez, tarado - maníaco, maniático - sarkastisk, spydig, syrligincisivo, mordaz, sarcástico - ironisk, sardonisk, spydigirónico, sardónico - hånfull, satirisksatírico - otillfredsställande, otillräckliginsatisfactorio - misslyckad, sorglig, tråkigdecepcionante, defraudador - formalistisk, pedantiskcursi, erudito, maniático, pedante, pedantesco, puntilloso - lärd, spränglärderudito - tilldragandeatractivo, atrayente - själviskegoísta - self-seeking, self-serving (en) - erogenerógeno - hygieniskhigiénico - extraneous, foreign (en) - allvarlig, allvarsam, seriös - frivol, futtig, lättsinnig, tramsigfrívolo - okynnig, småjäkligendiablado, juguetón, travieso - allvarsamformal, sobrio - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - behagsjuk, flirtig, flörtig, kokett, lekfull, lockandecoqueto, coquetón - erotiskerótico - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - libidinös, liderlig, vällustiglascivo - liderlig, lystensalaz - framträda, se ut, uppträdaaparecer, comparecer, parece ser que - parecer - visa [], visa uppenseñar, enseñar rápidamente - göra sig viktigalardear, baladronear, bravatear, bravear, bravuconear, darse tono, darse tono/humos, fanfarronear, fardar, hacer alarde de, hacer gala de, hacer ostentación de, jactarse, ostentar, pavonearse - falkögdcon ojos de lince, de vista aguda, ojos de lince - menande, talande, uttrycksfullelocuente, expresivo - oansenlig, obetydliganodino, baladí, deslucido, fútil, indiferente, insignificante, nimio, tenue - enkel, ren - fundamental, grundläggandeelemental, esencial, fundamental, primordial - inveckladcomplejo, intrincado - intrikat, invecklad, komplicerad, krångligcomplejo, complicado, intrincado - krypandeadulatorio - endaúnico - bra, duglig, duktig, effektiv, expert-, flink, kompetent, kunnig, kvalificerad, noggrann, ordentlig, sakkunnig, skicklig, snygg, valbarbien hecho, bueno, capaz, competente, diestro, ducho, entendido, experto, hábil, perito - mjukparejo, sin grumos - guppig, ojämn, skakigaccidentado, desigual, lleno de baches, rugoso - återfårecuperar - cortés, urbano - stable (en) - stabil, stadig, starkfijo, seguro, sólido - munter, piggágil, con viveza, gallardo, rápido - livfull, livliganimado, lleno de vida, vivaz - stabil, stadig - ostadig, vingligdesvencijado, inestable, que se mueve, tambaleante, vacilante - dra det kortaste strået, förloraperder, salir perdiendo - vankelmodig - rätliso - fuerte, poderoso, potente - weak (en) - envis, hårdnackad, ihärdigaferrado, cerrado de mollera, duro de mollera, obstinado, tenaz, terco, testarudo, torpe, tozudo - envis, halsstarrigterco, testarudo, tozudo - gensträvig, tredskcontumaz - framgångsrik, godkänd, lyckadafortunado, exitoso, feliz, fructuoso, logrado, que tiene éxito, triunfador - besviken, frustrerad, misslyckad, otillfredsställddecepcionado, defraudado, desencantado, desengañado, frustrado, puso cara larga - adekvat, nog [], tillräckligt, tillräckligt []adecuado, bastante - bristande, bristfällig, bristfälligt, insufficient, otillräcklig, otillräckligtinadecuado, inadecuado, inapropiado, inapropiado, insuficiente, insuficientemente - trångescaso - nedlåtandealtivo, condescendiente, desdeñoso, paternalista - hög , långalta, alto - förstklassig, högre, överlägsen, utmärkt - utmärkt, utomordentlig, ypperligde primera, elegido, excelente - bra, fin, utmärktcorrecto, excelente, positivo - billig, lättköpt, tarvlig, usel, värdelösmalucho - affärsmässigrentable - medelmåttig, mediokermediocre - dotter[]accesorio, adicional, auxiliar, filial, suplementario - dar, sacrificarse - förvånande, överraskandesorprendente - susceptible - empathetic, empathic (en) - anakronistiskanacrónico - metodisk, systematisksistemático - delikat, läckersuculento - stor-empedernido - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - degraderabajar a un rango inferior, bajar de categoría, degradar - dryg, ekonomisk, frugal, måttlig, snål, sparsamahorrador, económico, frugal, sobrio - kladdig, smutsigsucio - förtiga, hemlighålla, uppehållacensurar, entretener, prohibir, retener - broskigcartilaginoso - frasig, knaprig, sprödcrujiente, quebradizo - arrangera, organiseraorganizar - cyniskcínica, cínico - pålitlig, trofast, trogende buena fe, de confianza, de fiar, digno de confianza, fiel, honrado, leal - representativrepresentante, representativo - ära, hedra, vördacondecorar, enaltecer, estimar, honrar, laurear, respetar - liberalise, liberalize (en) - hjälpsamservicial, útil - fåfäng, fruktlös, meningslösfútil, inútil, vano - valuable (en) - sin valor - skiftandeproteico - varierandevariable - iterativiterativo - instängd, kvav, tryckandebochornoso, cargado, mal ventilado - []ilsken, blodtörstig, grym, häftig, hänsynslös, rasande, rovlysten, ursinnig, våldsam, vildsintbrutal, colérico, cruel, feroz, fiero, frenético, furioso, salvaje, violento - syndfull, syndiginicuo, malvado - kontrollera, övervakacontrolar, limitar - ljummenpoco entusiasta/caluroso, templado, tibio - adoptar una postura teatral - betala för, sota förexpiar, pagar, pagar por, purgar - åstadkomma, uppnå, vinnaalcanzar, conseguir, lograr - begin (en) - agenciarse, amañar, conseguir, procurarse - burra upp, fluffa upp, förstöra, knåpa, mixtra med, påta i, pilla, pilla med, pillra, pyssla i, slöaacibarar, aguar, amargar, arruinar, cagarla, chafallar, chapucear, echar a perder, embarullar, emponzoñar, estropear, frangollar, joder, joderla, jorobar, mullir, pifiar - förråda - hälsosamsaludable - förolämpande, sårandenauseabundo - reconocer - ensidig, inskränkt, smal, trång, trångsyntestrecha, estrecho, reducido - främja, gynna, stödjafomentar, promover - help (en) - backa upp, stödjaapoyar, respaldar, sostener - absurd, fånig, löjlig, orimlig, skrattretandeabsurdo, caricaturesco, grotesco, irrisorio, ridículo - åsnelik, enfaldigestúpido - ideologiskideológico - lura, svindladefraudar, estafar, timar - ansätta, förfölja, plågaacosar, atormentar, hostigar, molestar, perseguir - försöka lösa, ge sig i kast med, klara, klara sig, stå pall förarreglarse, arreglárselas, arreglárselas con, dar abasto, defenderse, enfrentar, enredarse en, enzarzarse en, lidiar, luchar, poder con, salir adelante - nedlåta sigcondescender, dignarse - serve (en) - kommendera, sätta näsan i vädret, spela förnäm, spela herre överalfeñicarse, darse aires de grandeza, darse tono, hacer el indio, hacer el tonto, hacer la comedia, hacer una comedia, mandonear a alguien, ponerse tonto - leva - make (en) - dra benen efter sig, driva omkring, gå och driva, söla, stå och hänga, strosa omkringcorrer por, dar vueltas, deambular, demorarse, entretenerse, haraganear, holgazanear, perder el tiempo, pulular, quedarse, rezagarse - betyda, vara av betydelsecontar, importar, tener importancia - matcha, passa ihop, stämma med, stämma överens, vara likaconcordar, corresponder, cuadrar, ir bien con, ligar, ser igual a - check, check out (en) - depender - likna, vara likasemejar, asemejarse a, parecerse a, salir a, semejar a, semejarse a, tener parecido con - chimeral, chimeric, chimerical (en) - överskrida, överstigaexceder, rebasar, sobrepasar, superar - förslå, räcka, räcka till, vara nogalcanzar, bastar, estar suficiente, satisfacer, ser suficiente, ser suficiente, bastar - serve, serve well (en) - fullgöra, infria, leva upp till, möta, stilla, tillfredsställa, tillmötesgå, uppfyllacumplir, cumplir con, satisfacer - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - överträffaaventajar, descollar, destacar, destacarse, exceder, sobresalir, superar - gällaaplicarse - afectar, comprometer, implicar, influir, involucrar - hålla - [] passa ihop, gå ton i ton, harmonieraarmonizar, combinar, concordar, encajar, hacer juego, ir bien juntos - oponerse - kompensera, ta igencompensar - lokal, orts-de la zona, del barrio, local - belong (en) - höra ihopir con - add (en) - sell (en) - technical (en) - ställ, ställningbase, peana, pedestal, pie - listig, räv-vulpino - messianskamesiánico - bildnings-, kultur-, kulturellcultural - skyddsrumrefugio antiaéreo - expiatorio - draconiano - Hegelian (en) - förändring - dyrgrip, pärla, rikedom, skattjoya, tesoro - golden calf (en) - minne, minne[], minnesgåva, souvenirrecordatorio, recuerdo - magnum opus (en) - acogida, asilo, refugio, sagrado - cordoncillo - bagatell, nolla, obetydlig person, småsaker, strunt-, struntsak[], struntsummabagatela, cero a la izquierda, chirinola, friolera, fruslería, futilidad, insignificancia, monería, nimiedad, niñería, nulidad, pamema, pequeñez, quisquilla, tontería, trivialidades - bördapeso - ánimo - natureníndole - livlighet, upplivande []animación - glad iver, hurtighetactividad, alacridad, energía, ligereza, presteza, vigor - energi, kraft, styrkaenergía, fuerza, marcha, ñeque, nervio, puñetazo, remangue, vigor - espri, kvickhet, sinneagudeza, aparecido, chispa, espíritu, gracia, ingenio, mente, prontitud a la réplica, viveza - kamratskapcamaradería, compañerismo - anpassningsförmågaadaptabilidad - intryckefecto, impresión - figure (en) - finhet, näpenhet, söthetbelleza, galanura, guapeza, guapura, lindeza - atracción, atractividad, atractivo - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - karismaángel, carisma, marcha - erotisk dragningskraft, sex appealatractivo sexual, deseabilidad, salero, sex-appeal, sexi, sexy - fulhetfealdad - fläckimperfección, maca, mácula, mancha, tacha, tara - flinkhet, lätthet, ledighetfacilidad - svårighetdificultad - fly in the ointment (en) - förenlighet, kompatibilitetcompatibilidad - kongruens, överensstämmelsecoincidencia, concordancia, conformidad, congruencia - incompatibilidad - conflicto - lämplighetacomodamiento, adecuación, aptitud, competencia, congruencia, conveniencia, cualidad de adecuado/apropiado, eligibilidad, idoneidad, propiedad, suficiencia - tillgänglighetaccesibilidad, destreza, disponibilidad, manejabilidad - folkkynne, livssynactitud vital, carácter distintivo, espíritu, ethos, ética, moral - doft, prägelambiente, atmósfera, aura - note (en) - calibre, cualidad - förträfflighet, utmärkthet, ypperlighetexcelencia - majestät, ståtlighetmajestad, majestuosidad - absolutidad, absolutividad - likhetafinidad, analogía, conciliación, conformidad, identidad, paralelismo, parecido, paridad, semejanza, símil, similitud - homología - jämförelse, parallellitetcorrespondencia, paralelismo - uniformidad - homogenitethomogeneidad - likhetaire, correspondencia, parecido, semejanza, símil, similitud - brist på överensstämmelse, diskrepansdiscordancia, discrepancia, divergencia - försummad tidatraso, margen - olikhetdesemejanza, disimilitud - mångfald, olikhet, skiljaktighetdiversidad - cambio, variedad - smoke (en) - samhörighetskänsla, solidaritetcompañerismo, complicidad, projimidad, simpatía, solidaridad - förveckling, invecklad beskaffenhet, trasslighetcomplejidad, complexidad, complicación, intrincación, intrincamiento, lo intrincado - regelbundenhetregularidad - organisation, organization, system (en) - oregelbundenhetirregularidad - espasmo - instabilitetinestabilidad - stabilitet, stadighetestabilidad - bekvämlighet, facilitet, fördel, lockelseamenidad, beneficio, comodidad, fruto, más, utilidad, ventaja - admisibilidad, credibilidad, plausibilidad - exotismexotismo - autochthony, endemism, indigenousness (en) - originalidad - novedad - akademism, formalismacademicismo, escolástica, escolasticismo, escolástico - exakthetexactitud, puntualidad - exakthet, noggrannhet, precisionexactitud, fidelidad, limpieza, precisión, puntualidad, rigor - brist på exakthet, felaktighet, inexakthet, oriktighetfalta de claridad, imprecisión, incorrección, inexactitud - brist på exakthetimprecisión - elegans, nätthet, prydlighetchic, elegancia - boato, esplendidez, fasto, fastuosidad, pompa, rumbo - klassclase - krimskramssordidez - genomskinlighet, klarhet, tydlighetclaridad, lucidez, nitidez, transparencia - tydlighetclaridad - vaghetimprecisión, inconcreción, indefinición, indistinción, nebulosidad, vaguedad - rättfärdighet, rättmätighet, rättskaffenhet, redlighethonestidad, honradez, justicia, rectitud, virtud - rättskaffenhetcualidad de rectilíneo, firmeza de comportamiento, rectitud - fromhet, gudfruktighetdevoción, piedad - religiositetdevoción, religiosidad - pietismbeatería, piedad, pietismo - fromhet, gudfruktandevoción, piedad - impiedad, irreligión, irreligiosidad - barbari, brutalitet, gräslighet, ohygglighet, råhet, skändlighetasquerosidad, atrocidad, barbaridad, barbarie, brutalidad, enormidad, salvajada - argsinthet, elakhet, grymhet, omänsklighet, ondskefullhet, vildhetbarbarie, braveza, bravío, canibalismo, crueldad, ferocidad, fiereza, maldad, malicia, malignidad, perversidad, ruindad, salvajez, salvajismo, saña, venenosidad, vicio, viciosidad, vileza - obeveklighetimplacabilidad, inexorabilidad - altruism, oegennyttaaltruismo, altruísmo, entrega - iniciativa - konkurrenskraftcompetencia, competitividad, espíritu competitivo - finess, finhet, ömtålighetdelicadeza, diplomacia, discreción, finura, sutileza - conciencia - heroism, hjältemodgallardía, generosidad, heroicidad, heroísmo, valentía, valor, valor heroico - efterhängsenhet, flit, ihärdighet, trägenhetaplicación, concentración, dedicación, perseverancia, tesón - omutbarhet, omutlighetincorruptibilidad - skenbarhetespeciosidad - patriotismnacionalismo, patriotería, patriotismo - naivitetcandor, ingenuidad, necedad, sencillez, simpleza - självaktningamor propio, dignidad, honra, honrilla, pique, propia estimación, pundonor - skrytsamhetbravuconada, desgarro, jactancia, parada, triunfalismo, ufanía, valentía, vanagloria, ventolera - hybris, övermodhibris, hybris - livfullhetdicharachería, husmo, picante, salero, vivacidad - []lugn, fattning, lugn, ro, stillhetcalma, calmosidad, compostura, paz, serenidad, tranquilidad - aktning, respektacatamiento, consideración, deferencia, distinción, respecto, respeto, respetuosidad - descomedimiento, desconsideración, falta de educación, grosería, impertinencia, informalidad, insolencia, mala educación, rudeza - nyhetnovedad - frescura - rancidez - fåfängans marknad - behagfullhet, elegans, graceairosidad, encanto, garbo, gracia - el-, kraft, makt, maskin-, stormakt, styrkabrazo, energía, fuerza, lozanía, poder, poderío, pujanza - kraftfullhet, robusthet, tålighetfortaleza, lozanía, resistencia, robustez, verdor, vigor - modagalla, agallas, agarre, arena, arresto, bandullo, barriga, bemol, buche, cipote, cojón, coraje, hígado, hombradía, lacha, mondongo, perendengue, redaño, tripa, valor, vientre, vísceras - uthållighetaguante, fondo, nervio, resistencia, vigor - kraft, styrkafuerza - intensitetintensidad, intensividad - blodtörstighet, raseri, vildsinthetacometividad, ardor, arrebatamiento, braveza, bravío, bravura, canibalismo, cólera, coraje, encarnizamiento, ferocidad, fiereza, fuerza, furia, furor, ímpetu, impetuosidad, intensidad, ira, rabia, saña, vehemencia, vesania, violencia, viveza - AkilleshälTalón de Aquiles - modernitet, modern- itet, nymodighetcontemporaneidad, modernez, modernidad, modernismo - continuity, persistence (en) - fart, hastighet, raskhet, skyndsamhet, snabbhetceleridad, prontitud, rapidez, velocidad - inmediatez - punktlighet, skyndsamhet, snabbhetprontitud, puntualidad - balance, proportion, proportionality (en) - yttre omständighetexterioridad - desparpajo, labia, marrullería - omfång, volymbalumba, cuerpo, grueso, masa, mole, valumen, volumen - ofantlighet, väldighet, väldig omfattningenormidad, grandeza, inmensidad, vastedad - kvantitet - brist, knapphet, magerhet, ringa tillgång, slarvighet, snålhetescasez, exigüidad, insuficiencia, mezquindad, poquedad - överflöd, slöseri, ymnighet, ymnighetshornabundancia, cornucopia, cuerno de la abundancia, derroche, lujo, profusión, riqueza - brist, knapphet, sällsynthetapretura, escasez, exigüidad, parvedad - överflödexuberancia, profusión, sobreabundancia, superabundancia - överskottdemasía, desmán, excedente, exceso, plétora, remanente, sobra, sobrante, superávit - överflöd, uppsjödemasía, excedente, exceso, sobra, sobrante, superabundancia, superávit, superfluencia, superfluidad - begränsning, gränsaledaño, ámbito, colmo, confín, frontera, frontero, límite, raya, término - omfång, områdealcance, ámbito - gränserconfines, límites - räckvidd, stadgande, synviddhorizonte - valör, värdeimportancia, valor - price (en) - det godabien - bienestar - lyx, överflödlujo, suntuosidad - [] nytta, användbarhetconveniencia, provecho, utilidad - fåfänglighet, fruktlöshet, meningslöshetfutilidad - genomförbarhet, möjlighetfactibilidad, viabilidad - kompetenscompetencia, preparación - tillgångbien, factor positivo, pro, ventaja - fördeldelantera, superioridad, ventaja, virtud - [] gunsta favor de, favor - behållning, fördel, utbytelucro, provecho - bärigheteconomicidad, rentabilidad - preferencia - privilegiumprivilegio - manitas, manitas en jardinería - bien común, bienestar general, bienestar público, interés general, interés público - avigsida, nackdeldesventaja - limitación, restricción - brist, feldefecto, deficiencia, desperfecto, falta, imperfección, lacra, pero, tacha, vicio - pérdida, privación - priscosta, coste, costo, importe, precio - avigsida, baksida, hake, nackdeldesventaja, entorpecimiento, impedimento, inconveniente, obstáculo, rémora - importance (en) - betydelse, viktsignificado - betydelse, viktpeso - medvetslöshet, vettlöshetalienación, alienación mental, apatía, demencia, enajenación mental, estupidez, fatuidad, inanidad, insania, insensatez, locura, necedad, ñoñería, ñoñez, tontería, vanidad, vulgaridad - [] våld, kraft, mäktighet, styrkapotencia - poder - livlighetenergía, intensidad, vivacidad, viveza - inflytande, påverkaninfluencia, influjo - tryckpresión - apparat, bil, maskinerimecanismo - efectividad - ändamålsenlighet, effektiviteteficacia, eficiencia - form (en) - kraftlöshet, maktlöshet, slapphet, vanmäktighetfalta de autoridad, impotencia - romantiskt skimmer, stjärnstoffpolvo de estrellas - olöslighetinsolubilidad - lårmuslo - lugar - astucia, hondura, profundidad - sunt förnuftasiento, buen sentido, caletre, chapa, cholla, compostura, conocimiento, cordura, discreción, juicio, lastre, pesquis, pulso, pupila, realismo, sensatez, sentido común, sentido de la realidad, sentido práctico, seso, testa, tino - försiktighet, klokhetaviso, circunspección, discreción, juicio, prudencia - circunspección, cuidado, miramiento, ojo, precaución, premeditación, prevención, previsión, primor, providencia, prudencia, recaudo, tiento - intelligence (en) - capacidad intelectual, inteligencia - illistighet, knipslughet, list, slughet, smarthetagudeza, astucia, habilidad, malicia, maña, maña para engañar, picardía, socarronería, taima, taimería, zorrería - trollerimagia - himmel, himmelrike, paradiscielo, paraíso - innovación - koordination, koordinering, samordningcoordinación - mångsidighet, stor användbarhetadaptabilidad, carácter polifacético, polifacetismo, versatilidad - fingerfärdighet, händighet, skicklighetapañadura, apaño, artificio, baquía, destreza, habilidad, maña, mano, presteza, técnica, tino - teknik - efficiency (en) - costumbre - convención, norma, normal, pauta, regla - enigma, gåta, hemlighetsmakeri, mysterium, mystikacertijo, adivinanza, enigma, misterio - dilemmadilema, Entre la espada y la pared - svårighetdificultad, obstáculo - cuestión, disgusto - försörjning, stödcorroboración - förankring, stödancla, sostén - förbjuden frukt - añagaza, anzuelo, cebo, gancho, señuelo - ersättare, ersättningsubstituto, suplente, sustituto - advertence, advertency (en) - underevaluation (en) - punto en el que uno no puede volverse atrás - uppskattningapreciación - haute couturealta costura - modefluga, nyck, trendcapricho, chifladura, culto, furor, manía, moda, moda pasajera, novedad - alternativkultur, motkulturcontracultura - identifieringidentificación, reconocimiento - pseudovetenskappseudociencia - alternativ, valalternativa, disyuntiva, elección, opción, selección - key (en) - light (en) - tradición - mundo, realidad - vida real - déjà vu - tankeställaremateria de reflexión - issue (en) - förutsättning, villkorcondición, consideración - uppiggande pilleracicate, estimulante, estímulo, incentivo, instigación - joroba, macanazo, molestia, molienda, puñeta - espina, irritación - börda, en black om foten för ngn, en kvarnsten om ngns hals, last, påfrestningajobo, carga, carga enorme, cargo, deber, gravamen, obligación, peso, responsabilidad - germen - textura - surface (en) - todo - enhetunidad - hjärtacorazón - begriplighet, meningsentido, tenor - insinuation - det väsentliga, grunddrag, huvudsak, huvudpunkt, kärna: kontentan, kärnanbase, cogollo, corazón, enjundia, entraña, fondo, hondo, hondón, jugo, medula, médula, meollo, miga, punto esencial, riñón, seno, ser, substancia, suma, sustancia, tuétano - value (en) - kriterium - föredöme, ideal, mönsterarchivo, caso, dechado, ejemplar, ejemplo, muestra, pauta - fantasmagori, gyckelspelfantasmagoría - prototypparadigma, prototipo - försmakanticipación, anticipio, anticipo, muestra, prueba - satanismo - aculturación - bildning, högre bildning, kännedom, kunskap, lärdomciencia, conocimiento, conocimientos, erudición, ilustración, sabiduría - dirección - corriente - Call (en) - bigotteri, trångsynthetdogmatismo, fanatismo, intolerancia - fanatismfanatismo - konservatismconservadurismo, conservatismo - reacción - literature (en) - delicadeza, finura, matiz - krux, springande punkt, svårighetlo esencial, nudo - buzzword, slagordcliché, palabra pegadiza - abrakadabraabracadabra - rappakalja, smörjadisparate, mierda, pamplina, tontería - señal, vestigio - utrikespolitikpolítica exterior - lösande, svarresolución, resultado - underdrift, underskattning, understatementatenuación, eufemismo, lítote, subestimación - ironi, sarkasm, satir, spydighetbufonada, ironía, libelo, pasquín, sarcasmo, sátira, sorna - slutpoänggag - chiste breve, observación sucinta - case (en) - acertijo, adivinanza, enigma, problema, quisicosa, rompecabezas - formalism, pedanteripedantería - vältalighetafluencia, elocuencia, facundia - jerga burocrática - arkaismarcaísmo - talarkonst, välläsningelocución, retórica - struntbla-bla-bla, disparates, tonterías - technobabble (en) - koncishetcarácter sucinto, concisión, concreción - perifrascircunlocución, perífrasis - pleonasmpleonasmo - bild, metaforlenguaje metafórico, metáfora - svärord, svordomajo, garabato, grosería, juramento, lisura, mala palabra, palabrota, puteada, reniego, taco, terno, voto - hädelser, världslighetgrosería, vulgaridad - bifall, medgivande, samtyckeaccesión, anuencia, aprobación, asenso, asentimiento, beneplácito, conformidad, consenso, consentimiento, fíat, otorgamiento, sí, venia - avslöjande, tankeställare, uppdagande, väckarklocka, yppandedescubrimiento, divulgación, propalación, publicación, revelación - anspelning, insinuationindirecta, insinuación, reticencia, vareta - voice (en) - förebud, gott omenauspicio - trato equitativo - merecido - pago, recompensa - aldabonazo, conmoción, disgusto, golpe, shock - malör, missöde, olyckaaccidente, contratiempo, desgracia, percance - martyrdöd, martyrskapcalvario, martirio, tortura - avklippandebrecha, rompimiento, rotura, ruptura - missödedesventura, percance - elände, katastrof, olycka, tragediazote, calamidad, cataclismo, catástrofe, desastre, desgracia, desventura, hecatombe, siniestro, tajo, tragedia - trettondagen, uppenbarelseepifanía - livsöde, öde, ödethado, sino - förbättringadelanto, bonificación, mejora, mejoría - debacle, fiasco, fracaso - inställning, justeringajuste, atemperación, encaje - händelse, tilldragelseacontecimiento, coyuntura, ocasión - emergencia - crisis - Fall of Man (en) - fire (en) - försämring, försvagningdaño, daños, deterioro - omvälvning, revolutionrevolución - avbräck, bakslag, motgångadversidad, atraso, contratiempo, descalabro, percance, revés, tiro, tropiezo - Fall (en) - konflikt - alejamiento, distanciamiento - känslighetsensibilidad, susceptibilidad - arrangemangarreglo, disposición, orden, ordenación, sistema - societetalta sociedad - överbefolkningexcedente de población, sobrepoblación, superpoblación - gente, masa, multitud - borgarklass, bourgeoisie, medelklassburguesía, clase media - grupp, kolonicomunidad - civiliseringcivilización, cultura - generación - blandning, mängd olika, sortiment, urvalantología, botarga, miscelánea, misceláneo, silva, surtido, varios - corriente, curso, flujo, torrente - kubismcubismo - sträcka - himlen, himmelrike[], himmelriket, paradis, Paradisetedén, gloria, nirvana, paraíso - cache, cacheminnecaché, escondedero, escondite, escondrijo, huronera - fristad, skyddrefugio, seguridad - []öde, ödetdestino, hado, sino - Hijo - ynkryggcagado, miedica - expertexperta, experto, tasador, tasadora - niggernegro - Tío Tom - poor white trash, white trash (en) - kuliculí, trabajador - indianpiel roja - john bull, typisk engelsman - inglés - Mick, Mickey, Paddy (en) - angloamericano - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - advokat, konsult, rådgivareasesor, consejero, consultor - djävel, jävla as, literary: mammaknullare, skitstövelbastardo, cojonudo, cojudo, gilipollas, hijo de puta, hijoputa, huevón, pendejo - befogenhetautoridad - älskareamante, chorbo, fulano, novio - buse, huligan, ligist, råskinnbestia, bruto, bullanguero, buscarruidos, camorrista, chulángano, gallito, gamberra, gamberro, gorila, goriloide, hampón, hastial, jaque, jaquetón, matachín, matasiete, matón, matonista, patotero, pendenciero, perdonavidas, rufián, terne, valentón, vándala, vándalo - bäbis, baby c , spädbarnbebe, bebé, guagua, nene, niña, niño - samlarecoleccionista - vapenvägrareobjetor de conciencia, objetor de consciencia - aprendiz, fichaje, novato, novicio, pipiolo - bög, homofilbujarra, bujarrón, loca, marica, maricón, mariposa, mariposón, moña, pluma, puto, sarasa - bergsbo, lantiscateto, paleto, palurdo - kaffer, otrogen, svarting - light (en) - máquina - maestro, mästaremaestro - lekkamratamiguito, camarada, compañera de juego, compañero de juego, compañero de juegos - kraft, makt, styrkafuerza, poder - liten killerenacuajo, tirillas - shiksa, shikse (en) - syndarepecador - statsmanestadista, hombre de estado - driftskostnadcostes de explotación, gastos de explotación, gastos generales - anställningsförmånbreva, bufanda, extra, gaje, gollería, obvención, percance, prebenda, regalía, tentebonete - förlustpérdida - recaudo - struntsummametralla, moneda suelta, pucho, suelta - conspicuous consumption (en) - försämringagravación, agravamiento, agudización, agudizamiento, bajón, degradación, deterioro, empeoramiento, peoría, recrudecimiento, retroceso - utvecklingdesarrollo, evolución - malabsorption (en) - despliegue, florecimiento - extremum, peak (en) - nollcero, cosa, ridiculez - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - minimummínimo - puñado, puño - aning, anstrykning, antydan, gnutta, spårasomo, atisbo, indicación, indicio, indicio, asomo, nota, insinuación, nota, pizca, sombra, sugerencia, sugestión, traza - bunt, hop, omgångavalancha, cantidad, cúmulo, facha, fajo, hornada, lote, mogollón, montón, pila, taco, tanda, tapón, tenderete - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - armbågsrum, svängrumsitio - basis, grundbase - bridge (en) - detalle, particularidad, pormenor - scale (en) - balans, fotfäste, jämvikt, jämviktslägeequilibrio - vänskap, vänskap[]amistad - krislägecrisis - element (en) - miljö, naturambiente, entorno, medio, medio ambiente - jämviktequilibrio - inclusión - rechazo - status quostatu, statu quo - estado salvaje, naturaleza, tierra virgen - högsta, höjd, höjd[], höjden, höjdpunkt, klimax, kulmen, toppapogeo, auge, cima, clímax, colmo, culminación, cumbre, cúspide, picacho, pico, picota, punto culminante, súmmum, superlativo - fallcaso - ställning, statusestatus, lugar, posición, rango, realce, situación, status - plats, position, rang, ställningpuesto, sitio - campeonato, título, título de campeón - antelación, anterioridad, precedencia - subordinateness, subsidiarity (en) - livvida - ordning, ordnungorden - peace (en) - anarkiacracia, anarquía - kaos, oväsen, tumultcaos, estruendo infernal, jaleo, pandemonio, patas arriba - incidente - omvälvningsolevantamiento, turbulencia - kallt krigguerra fría - meningsskiljaktighet, oenighetdesacuerdo, disconformidad, disensión - frihetlibertad - oavhängighet, oberoende, självstyreindependencia, libertad - polarización - baklås, dödläge, nollpunkt, stoppestancamiento, impasse, punto, punto muerto, tabla - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - vitalidad - dificultad - aprieto, apuro, brete - estrés, tensión - hueso, problema, problemas - erkännandeadmisión, contestación, muestra de agradecimiento, reconocimiento - isolation, isoleringaislamiento - förbättringmejora - development (en) - ur brukdesuso - renoveringrenovación, restauración - betydenhet, viktimportancia - betoning, tonviktacento, énfasis, importancia - prestigeprestigio - anonymitetanonimato, anonimidad, anónimo - berömmelse, namn, namnkunnighetbuen nombre, celebridad, cualidad de ilustre, eminencia, fama, gloria, nombradía, nombre, notoriedad, relieve, renombre, reputación - anseende, ryktefama, nombradía, notoriedad, reputación - anseende, ryktereputación - rykte - undergivenhet, uselhetabyección, degradación - dekadans, dekadens, förfallatrofia, decadencia, declinación, degeneración, perdición - herravälde, kontroll, makt, överhöghet, övermakt, suprematiascendencia, ascendiente, control, soberanía, superioridad - dominans, herravälde, ledarställning, överlägsenhet, styrecontrol, dominación, dominio, preponderancia, supremacía - paramountcy (en) - förbannelseazote, castigo, lacra, perdición, plaga, ruina, veneno - bedrövelse, eländeabyección, desdicha, desgracia, indecencia, laceria, mezquindad, miseria, sufrimiento, tristeza - angelägenhet, brådskande natur, viktapremio - press, tryckapretón, presión - angrepp [], hemsökelseinfestación, plaga, raid - helhetintegridad, totalidad, unidad - fullständighetcompletez, entereza, integridad, plenitud - fullständighet, helhetentereza, totalidad - bristfällighetimperfección - hamartia, tragic flaw (en) - lott, ödeandanza, azar, destino, fatalidad, fortuna, hado, lote, parte, sino, suerte, ventura - lycka, välgång, välståndprosperidad - framgång, succééxito - katastrof, svår olyckacatástrofe, desastre, hecatombe, siniestra, siniestro - misslyckande, strejkandefracaso, quiebra - framtidsperspektiv, möjligheter, utsikt[], -utsikterpanorama, perspectivas - chans, chanse, möjlighet, spelrumchance, coyuntura, lugar, margen, motivo, ocasión, opción, oportunidad, perspectiva, posibilidades, probabilidad, proporción, resquicio - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureza - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno empleo - lycka, välgång, välstånd - rikedom, riklighet, välståndopulencia, prosperidad, riqueza - mammon, rikedommamón, riqueza - dålig beskaffenhetdesabrigo, empobrecimiento, inopia, pobretería - fattigdomindigencia, miseria, necesidad, penuria, pobreza extrema - higiene - avsaknad av fläckar, frihet från fläckaraseo, nitidez - ordentlighet, ordningarreglo, orden - lort, smuts, sotbahorrina, bascosidad, caca, churre, cochinería, horrura, inmundicia, mugre, porquería, porquerías, pringue, roña, saín, sebo, suciedad, tizna, tizne - eländighet, tarvlighetasquerosidad, carácter sórdido, cutrería, escualidez, miseria, mugre, sordidez, suciedad - circumstance, context, setting (en) - ámbito, campo, esfera, órbita, reino, terreno - competencia - bisterhet, stränghetaridez, inclemencia, intemperie, mal tiempo, rigor - atmosfär, stämning - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - säkerhet - säkerhet, skydd, skydds, trygghet, trygghetskänslaseguridad - peace, public security (en) - beskydd, skyddprotección - fara, riskpeligro - peligro, riesgo - clear and present danger (en) - fara, risk, vådaapuro, borrasca, contingencia, peligro, riesgo, ventura - fara, hot, riskamenaza, peligro - forma - illumination, light (en) - de vises sten, vises stenpiedra filosofal - escoria - dugg, smula, unsápice, gota, partícula, pizca - []spån, damm, puder, pulver, stoftpolvo - avfallresiduos - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - domedag, yttersta domendía del juicio final - stund, tid, tidpunkthora - period, tid, tidevarvaños - tidpunktmomento - bråkdel av en sekund, nafs, ögonblickfracción de sgundo, instante, parpadeo, periquete, santiamén - generación[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼