Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

fundamentalt, i grunden, i grund och botten, i huvudsakgrundsätzlich, im wesentlichen - enkelt, uteslutandeausschließlich, bloß, einfach, einzig, lediglich - automatisktautomatisch, selbsttätig, von alleine, von selbst - alarmerande, oroandeabscheuerregend, beängstigend, beunruhigend, ekelerregend, ekelhaft - enormt, oerhört, ofantligterheblich, geräumig, unermeßlich, ungeheuer, vielumfassend - grovtderb, rauh, roh, rüde, ruppig, ungeheuerlich, ungeschlacht, ungeschliffen, unkultiviert, unzivilisiert - avsevärt, märkbartnennenswert - renvöllig - däromkring, eller något däråt, eller så, en del, mer eller mindre, något, nära, nästan, omkring, runt, ungefär[], uppemotannähernd, annäherungsweise, circa, etwa, etwas, fast, grob, in etwa, in groben Zügen, mehr oder minder, mehr oder weniger, oder so, rund, sagen wir, so ungefähr, um...herum, um .. herum, ungefähr, von ungefähr, zirka - comparative, relative (en) - absolutely (en) - absolut, alldeles, allra, as-, desto, död-, fullkomligt, fullständigt, fullt, helt, helt [], helt och hållet, rakt, rätt, totaltaller-, ganz, gänzlich, ganz und gar, restlos, total, um so, völlig, vollkommen, vollständig - enbart, endast, uteslutandenur - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - bristfälligtunvollkommen - av normallängd, full[], fullt ut, oavkortadbis ins kleinste, völlig - only (en) - glupande, omåttliggefräßig, verfressen - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - fördelaktigtvorteilhaft - rikligreichlich, reichlich vorhanden - stabiltwesentlich - well (en) - well (en) - intimately, well (en) - well (en) - översvallande, sprudlande, ymnigübermütig, überreich - allvarligternsthaft - elakt, okynnigt, styggtboswillig, ungezogen - even, still, yet (en) - even (en) - acceptabel, godtagbarannehmbar - alltid, alltsedan, för evigt, i alla sina dagar, jämt [], ständigtimmer wieder, stets - always, forever (en) - allt emellanåt, allt som oftast, då och då, emellanåt, en och annan gång, här och där, med [] mellanrum, med intervaller, stundom, till och fråndann und wann, gelegentlich, hin und wieder, okkasionell, sehr oft, streckenweise, von Zeit zu Zeit, zuweilen - konventionelltkonventionell - ändå, fast, i alla fall, likväl, på samma gång, samtidigtdennoch, doch, gleichwohl, hüa, trotzdem - än så länge, hittillsbis dahin, bis dato, bisher, bis jetzt - bedrift, bragd, hjältedåd, prestationGipfelleistung, Heldentat, Höchstleistung, Leistung, Meisterstück, Meisterwerk - riktigt, verkligen, verkligtäußerst, wirklich - aktivaktiv - akrobatiskakrobatisch - just dågerade eben - ögonblickligen, ögonblickligtaugenblicklich, blitzartig, im Nu, in Null Komma nichts - kvick, pigg, rask, snabb, vigagil, behende, flink, geschickt, lebhaft - tidigbald, in Bälde, schnell - titt och tätt - då och då, ovanligen, sällan, sporadisktselten - aktiv, gällande, i kraftaktiv, in Kraft - per seals solche, per se, schlechthin - eftertryckligt, emfatisktnachdrücklich - uppriktigtwahrhaftig - kvittering, likställande, likställdhet, utjämningAusgleich - givetvis, naturligt, naturligtvis, självklartnatürlich, natürlicherweise, selbstverständlich - klart, tydligen, tydligtdeutlich - active (en) - enkelt, påtagligt, uppenbart, vanligtaugenscheinlich, einfach, geradezu, offensichtlich, rundweg, schlankweg, schlechterdings, schlechthin, schlechtweg, schlichtweg - av första intrycket att döma, skenbart, tydligenangeblich, anscheinend, auf den ersten Blick, dem Anschein nach, dem Augenschein nach, offenbar, offensichtlich, scheinbar, voraussichtlich - inactive, passive (en) - särskilt, uttryckligenbesonder, spezifisch - glatt, lyckligt, lyckligtvis, lyckosamt, lycksaligt, turligterfreulicherweise, glücklich, glücklicherweise, zufällig, zufälligerweise, zum Glück - record, track record (en) - beklagansvärt, beklagligtvis, dess värre, olyckligtvis, tyvärrbedauerlich, bedauerlicherweise, bedauernswürdig, dummerweise, leider, schade, unglücklicherweise - chronic (en) - egendomligt, märkligtbesonders - alldeles för, alltför, för, överdrivetallzu sehr, ausgefallen, außergewöhnlich, außerordentlich, exzessiv, maßlos, schwelgerisch, überaus, überreichlich, ungemein, unmäßig, verschwenderisch, zu - förr eller senarefrüher oder später - äntligen, långt om länge, sent omsider, slutligen, till slutam Ende, am Schluß, endlich, schließlich, schlußendlich, zu guter Letzt, zum Schluß - genast, i full fart, meddetsamma, med detsamma, med en gång, nu, nu genast, nu på ögonblicket, omedelbart, omgående, på en gång, på fläcken, som ett skott, straxauf Anhieb, auf der Stelle, augenblicklich, blitzschnell, im Laufschritt, jetzt, sofortig, sogleich, unverzüglich - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - direkt, raktdirekt, gezielt - ofötrutet, outsinligt, outtömligt, outtröttligtausdauernd, nimmermüde, rastlos, unentwegt, unermüdlich, unerschöpflich, unverdrossen - adequate, equal (en) - snabbtschnell - för närvarande, så länge, tills vidareeinstweilen, fürs Erste, unterdessen, vorläufig, zunächst einmal - intolerabel, untragbar, unzulässig, verpönt - ausfällig - duktigt, flinkt, händigt, skickligtgeschickt, gewandt - fasansfullt, förskräckligtschrecklich - [] stora [], mycket, storligensehr, viel - drastisktdrastisch - alls, på något visüberhaupt - ingalunda, på intet sättauf keinen Fall, keineswegs - framgång, succéErfolg - umfassend - platt, utsträcktdirekt, flach, geradeheraus, gezielt - indirektauf Umwegen, aus zweiter Hand, indirekt - en hel del, en massasehr viel, ziemlich/sehr viel - misslyckande, strejkandeAusfall, Misserfolg, Scheitern, Versagen, Verschlechterung - abrupt, plötsligt, tvärtabrupt, plötzlich, unerwartet - Fehlgriff, Fehlschlag, Irrtum, Kunstfehler, Mißdeutung, Mißgriff, Verfehlung, Versehen - flink, händig, skickliggeschickt - äntligen, avslutningsvis, slutligen, till sistabschließend, letztendlich, letztlich, schließlich, zuletzt, zum Schluß - beständig, dauerhaft, fest, haltbar, nachhaltig, standfest - advantageous (en) - descuido, omisión (es) - blunder, tabbeBock, Murks, Patzer, Pfuscherei, Schnitzer, Stümperei - blunder, tabbeFauxpas, Fehltritt, taktlose Bemerkung, Verfehlung - svagtschwach - på måfå, slumpmässigt, slumpvisauf gut Glück, aufs Geratewohl, zufällig - nästan, näst intillbeinah, beinahe, fast - framför allt, huvudsakligen, mest, till största delen, väsentligenhauptsächlich, meistens, vor allem, vor allem anderen, vorzugsweise, weithin - brazenly (en) - innerligt, ömt, tillgivetinnig, liebevoll, weich, weichherzig, zart, zärtlich - öppetoffenkundig - otvivelaktigt, utan tviveloffenbar, ohne jeden Zweifel, ohne Zweifel, unbestreitbar, zweifellos, zweifelsohne - passivtpassiv, tatenlos - föraktfullt, hånfulltgeringschätzig, verächtlich - comically (en) - auf betrügerische Weise, verlogen - besynnerligt, egendomligt, märkligtbesonder, besonders, speziell - hastigt, snabbtschnell - blankt, ovillkorligt, uttryckligen, villkorslöstentschieden, glatt, kategorisch, unbedingt - beständigt, evigt, evinnerligt, för evigt, tidlöstendlos, ewig, für immer, immerfort, immerwährend, unsterblich, zeitlos - bestående, permanent, varaktigtauf immer, für immer, permanent, ständig - för tillfället, provisoriskt, temporärt, tillfälligteinstweilig, provisorisch, vorläufig, vorübergehend, zeitweilig - improviserat, oförberettauf Anhieb, aus dem Stegreif, improvisatorisch, unerwartet, ungeahnt, unversehens - ideligen, ständigtandauernd, anhaltend, beharrlich, beständig, dauernd, fortdauernd, fortgesetzt, fortlaufend, fortwährend, kontinuierlich, laufend, ständig, stet, unablässig, unaufhörlich - marginal - farligt, vådligtgefährlich - energisktenergisch - avgörande, avslutande, en gång för allaein für allemal, schlüssig - eländigt, sorgligtarmselig, bejammernswert, bejammernswürdig, beklagenswert, deplorabel, erbärmlich, jämmerlich, jammervoll, kläglich, kummervoll, lausig, verlassen, verzweifelt - afar (en) - delikat, fint, känsligt, ömtåligt, utsöktausnehmend, delikat, empfindlich, geschliffen, zart - ofördröjligen, utan dröjsmålohne Aufschub, unverzüglich - fort, skyndsam, snabbtgeschwind, prompt, rasch, schnell - i vanliga fall, normalt, som regel, vanemässigt, vanligen, vanligtvisgewöhnlich, in der Regel, meistens, normal - nyligen, på senaste tiden, på sista tiden, på sistonein letzter Zeit, kürzlich, letztens, neulich, vor kurzem - ojämntflatterhaft, unstet - bit för bit, efter hand, gradvis, lite i taget, så småningom, stegvis, successivt, undan för undanallmählich, graduell, gradweise, nach und nach, schrittweise, staffelweise, stufenweise - bort, hit, hitåt, överher, herüber, hierher, hierhin - bra, passande, rättgeeignet, gut - fridfulltfriedlich - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - eländig, miserabelelend - [] inne i [], in, på insidandrinen, drinnen, innen - internationelltinternational, staatenübergreifend, übernational, überstaatlich, zwischenstaatlich - ny-, nyligenfrisch, neu, neulich - [] till, åter, igen, på nytt, tillaufs neue, erneut, hinwieder, hinwiederum, noch, noch einmal, nochmal, schon wieder, wieder, wiederum - konstant, oföränderligtbeständig, gleichbleibend, invariabel, unveränderlich - mechanically (en) - företrädesvis, helstvorzuziehen - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - genomgående, systematisktdurchweg, planmäßig, systematisch - so, thus, thusly (en) - astronomisch - livlösleblos - typiskttypisch - allmänt, globalt, universelltallumfassend, global, universal, universell - aldrig förut skådad, exempellös, utan motstyckebeispiellos - mystisch - på samma sättähnlich, ebenfalls, gleichartig - sekundär, untergeordnet, von untergeordneter Bedeutung, zweitrangig - rätt, riktigrichtig - i synnerhet, märkbart, påfallandebemerkenswert, besonders, beträchtlich - intensivtangespannt, angestrengt, arbeitsam, arbeitsintensiv, intensiv - lämpligt, passandeadäquat, angemessen, anständig, gebührend, gebührendermaßen, gebührenderweise, geeignet, gehörig, gemäß, geziemend, nach Gebühr, passend, reinlich, richtig, tauglich - unangebracht, ungeeignet, unpassend - artifiziell, Kunst-, künstlich - episodically (en) - fabulöst, fantastiskt, sagoliktdufte, fabelhaft, phantastisch, sagenhaft, toll - feverishly (en) - lämplig, passande, rätt, som duger, träffande, värdig, vederbörligangemessen, geeignet, gemäß, passend, richtig, tauglich, treffend, zünftig - unfaßbar, unfaßlich, unvorstellbar - enträgetausdrücklich, eindringlich, emphatisch, inständig, nachdrücklich - ytligtflüchtig, oberflächlich, oberfläglich, vordergründig - elakt, illa, ondskefulltböse, gottlos - []klart!, [] väl [], []visst!, absolut, avgjort, bestämt, definitivt, med säkerhet, minsann, otvivelaktigt, säkerligen, säkert, verkligenaber natürlich, allerdings, bestimmt, ganz sicher, geschützt, sicher, sicherlich, todsicher, vertraut, zweifellos - tillräckligtgenügend - nog, tillräckligausreichend, genügend - ungenügend, unzulänglich - so (en) - so (en) - so (en) - manipulationManipulation - lätt, med lätthetbereitwillig, mühelos, ohne weiteres - actually, really (en) - förslagen, illistig, illmarig, knipslug, listig, opålitlig, skälmsk, slipad, slug, smart, snygg, spjuveraktig, svekfullgerissen, geschickt, listig, schlau, unglaubwürdig, verschmitzt - på det hela tagetalles in allem, im ganzen, insgesamt, wenn man alles bedenkt - uttrycksfull, vältaligberedsam, beredt, eloquent, redegewandt, sprachgewandt, wortgewandt, wortreich - upphetsataufgeregt, fieberhaft, fiebrig - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - inkomplett, lückenhaft - eben, genau, gerade, grad, grade, just, präzis, präzise, treffsicher - fräck, skamlösschamlos - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - förhållandevis, jämförelsevis, proportionellt, relativtrelativ, vergleichsweise, verhältnismäßig - unschwer - avsevärt, påtagligt, tydligtansehnlich, beachtlich, beträchtlich, deutlich, erheblich, merklich, wesentlich - allvarligt, uppriktigtallen Ernstes, ernst, ernsthaft, seriös - i god tid, i sinom tidbeizeiten, rechtzeitig, zu gegebener Zeit, zu gelegener Stunde, zu gelegener Zeit, zu passender Zeit, zur gegebenen Zeit, zur rechten Zeit - i grevens tid, precis i tidzur rechten Zeit gerade - attraktiv, tilltalandeansprechend, attraktiv - off the cuff (en) - betagande, fängslande, fascinerande, förtrollandebezaubernd, faszinierend, fesselnd - tvärtomandersherum, im Gegensatz zu, im Gegenteil - anziehend, attraktiv, reizend, reizvoll - älskvärd, charmerande, vackergewinnend - bokstavligt, till punkt och prickabuchstäblich, haargenau - djärvt, käckt, modigt, ståtligt, tappertmutig, prächtig, schneidig - djuptäußerst, tief - otåligtsehnsüchtig, sehnsuchtsvoll, ungeduldig - tåligt, tål-modigtgeduldig - dumt, enfaldigtdumm, unbedacht, unbedachtsam, unüberlegt - kreativtschöpferisch - radikaltradikal - omsorgsfullt, samvetsgrantgenau, gewissenhaft, peinlich genau, pflichteifrig, skrupulös, voller Bedenken - exceptionellt, osedvanligt, sällsyntaußergewöhnlich - rentpur - prydligt, vårdatordentlich, reinlich, sauber - energiskt, kraftfullt, spänstigtlebhaft - klart, tydligen, tydligtdeutlich - utmärkt, utomordentligtausgezeichnet - enormt, förunderligt, oerhört, storartat, superbt, underbartglanzvoll, großartig, herrlich, prunkvoll, wunderbar - impeccably (en) - menlöstmild - nyktertnüchtern - djärvtkühn - trevligtfein - mysigtanheimelmd, gemütlich, traulich, traut - oanskaffbarausverkauft, nicht erhältlich - dementsprechend, entsprechend - begåvat, skickligtgescheit - allmäntallgemein - intellektuell - reaktionReaktion - überspannt, übertrieben - på ett stolt sättstolz - allvarligt, högtidligtfeierlich - klumpigtungeschickt - grovt, oanständigt, råttgrob - intensivtäußerst - spontantspontan - fruktansvärd, ohyggliggräßlich, greulich, häßlich, schrecklich, unansehnlich, unästhetisch, unschön - avskyvärd, fruktansvärd , hemsk , rädd, skrämdabschreckend, Angst-, furchtbar, furchtsam, gefürchtet, schreckenerregend, schrecklich - minutiöst, pedantiskt, petigtkleinlich, peinlich genau - avskräckande, farlig, frånstötande, hotandeabstoßend, bedrohlich, drohend, gefährdend - besvärligt, klumpigt, tafattungeschickt - på ett triumferande sätttriumphierend - bloddrypande, blodisande, hårresande, mardrömslikalbtraumhaft, alptraumartig, alptraumhaft, entsetzlich, grauenerregend, grauenhaft, grauenvoll, graulich, grausig, gruselig, haarsträubend, schaudererregend, schauderhaft, schauerlich, schaurig - jämnt, regelbundetregelmäßig - läskig, läskigt, ruskig, skrämmandebeängstigend, furchterregend, schrecklich, unheimlich - farlig, respektingivandefurchtbar - idealet vore ..., idealiskt, perfekt, under idealiska förhållandenideal, idealerweise - barnsligtinfantil, kindisch - makaber, sjuk, sorgliggrausig, makaber, schlecht - oanständigt, opassande, oriktigt, otillbörligt - uppmärksamtandächtig, aufmerksam, bedacht, genau, konzentriert, sorgfältig - enormt, kolossalt, väldigtenorm, hellauf, riesig, schrecklich, ungeheuer, ungeheuer groß - frikostigt, generöst, liberaltfreigiebig, freiheitlich, freisinnig, liberal - lätt, obesväratmühelos, ohne Mühe - i detaljim einzelnen - fullbordan, slutförandeVollendung - lämpligen, utan olägenhetgeeignet - beschwerlich, lästig, unbequem, ungelegen, ungünstig, unpraktisch - abstraktabstrakt, gegenstandslos - envisteigensinnig - segerrikt, segrandesiegreich - förståndigt, klokt, vistklug, weise - dumt, oförståndigt, okloktalbern, dumm, unklug - på ett intelligent sätthell, intelligent - begripligt, förståeligtbegreiflich, verständlich - aristokratisktaristokratisch - diplomatisktdiplomatisch - fiaskoFiasko, Mißerfolg - på obestämd tidauf unbestimmte Zeit - alldeles, helt, korrekt, med rätta, rätt, riktigtanständig, direkt, gepflegt, gut, korrekt, recht, richtig, sauber, säuberlich - medmänskligt, välgörandeaus Barmherzigkeit, human, karitativ, menschenfreundlich, mildtätig, wohltätig - långsamt, trögtträge - arrogant, förmäten, övermodiganmaßend - förhastat, hastigt, i all hast, i en hast, påskyndat, skyndsamteilig, in Eile - satirisktsatirisch - frikostigt, fritt, öppetoffen, reichlich - andligt, religiöst, själsligtgeistig - dunkelt, matt, otydligt, suddigtdumpf, flaumig, schattenhaft, schemenhaft, trübe, undeutlich, ungewiß, unklar, vage, verschwommen - beständig, unerschütterlich, unwandelbar - sporadisktsporadisch - fantastiskt, häpnadsväckandeerstaunenswert, erstaunlich, staunenerregend, staunenswert, überraschend, verblüffend, verwunderlich - i överflöd, kopiöst, översvallande, rikligen, rikligt, ymnigtausgiebig, im Überfluß, in Überfluß, reich, reichlich, überreich, überreichlich, üppig - långtråkigtlangatmig, langweilig, weitschweifig - enastående, ojämförligthöchst - härlig, lysande, praktfull, underbargroßartig, prächtig - pulchritudinous (en) - artigt, hövligtartig, höflich, wohlanständig - förtjusande, hänförandehinreißend - grovt, oartigt, ohövligtgrob, ungebildet, ungesittet, unhöflich, unmanierlich - berömvärt, lov-bewundernswert, bewundernswürdig, lobenswert - angenäm, angenämt, behagligt, tilltalande, trevligt, välgörandeangenehm, behaglich, fein, gemächlich, gemütlich, geruhsam, vergnüglich, wohnlich - otrevligtunangenehm - hjärtligt, hurtfrisktherzlich - artigt, förbindligt, gladlynt, vänligtfreundlich, holdselig, launig, liebenswert, liebenswürdig, umgänglich, wohlwollend - eindeutig, explizit, explizite - med knapp nöd, med nöd och näppe, nätt och jämnteben noch, eng, gerade, gerade noch, grad, grade, im letzten Augenblick, in letzter Sekunde, knapp, mit Ach und Krach, mit knapper Not, um Haaresbreite - välvillig, vänliggütig - trogettreu - optimaloptimal - avvikande, onormaltabnorm, abweichend, anormal, außergewöhnlich, ungewöhnlich, unnormal - anständig, immer wieder, ständig - angenämt, behagligt, delikat, läckert, utsökt, välgörandeköstlich, vergnüglich - innerligt, ömtzärtlich - invärtes, i sitt inre, i sitt stilla sinneinner, innerlich, intern - gynnsamt, välvilligtgünstig, zuträglich - ungünstig, ungut, unvorteilhaft - förbättrande - torrtkurz und bündig, trocken - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - vagtvage - bombastiskt, pompöst, svulstigtbombastisch, pompös - förbättringVerbesserung - framstegBeförderung, Förderung, Fortschritt - envistbeharrlich, entschieden, entschlossen, hartnäckig, standhaft - effektivt, verkningsfullteffizient, energisch, funktionsfähig, funktionstüchtig, speditiv, tauglich, tüchtig, wirksam, wirkungsvoll, zweckmäßig - tragically (en) - på ett olycksbådande sättunheilvoll - aus gutem Grund, mit Fug und Recht, mit gutem Grund - oblygtunbescheiden - obehärskat, oemotståndligt, okontrolleratunbändig, unbezähmbar, unwiderstehlich, unzähmbar - barskt, hårt, rigoröst, strängt, svårtstreng - autoritariamente, con autoridad (es) - emendation, korrigering, rättande, rättelse, rättningBerichtigung, Verbesserung - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - häftigt, ilsket, rovlystet, vildsintwild - blodtörstigblutbefleckt, blutdürstig, blutrünstig, mörderisch - förbättring, reform, reformation, reformerandeNeugestaltung, Reform - Verschönerung - klassisch - dunkelt, skumtdunkel, obskur, unklar - modig, oförfärad, oförskräckt, oräddfurchtlos, unerschrocken, unverzagt - horrifyingly (en) - konstnärligtartistisch, künstlerisch, musisch - i synnerhet, särskilt, specielltbesonders, eigens, ganz besonders, insbesondere, namentlich, speziell - moderniseringErneuerung, Modernisierung - lika, på ett likartat sättähnlich, einförmig, einheitlich, gleichförmig, uniform - enduringly (en) - flagrant, påfallandeschreiend - degradación (es) - framför alla andra, par excellencepar excellence, schlechthin - djärv, käck, modig, tapperbeherzt, herzhaft, mutig, schneidig, wacker - estetisktästhethisch, ästhetisch - förfärligt, skrämmandeerschreckend - modig, tappertapfer - rädd, skrämdfurchtsam - förorening, nedsmittningVerschmutzung, Verseuchung, Verunreinigung - sjukligt blekängstlich, bänglich, furchtsam, kleinmütig, kopfscheu, scheu, schreckhaft, zaghaft - blyg, försagd, timidängstlich - försagd - eländigt, i eländeerbärmlich, verwerflich, verworfen - arrogant, förmätetarrogant, dünkelhaft, eingebildet, großkariert, hochfahrend, überheblich - gewagt, hochfliegend, keck, kühn, tapfer - glupskt, ivrigtbegierig - amourös, verliebt - bienenfleißig, emsig, hingebend, nicht ablassend, unvermindert - klipskt, klokt, klyftigt, skarpsinnigtscharfsinnig, schlau - schelmisch, spielerisch - ärmlich, hart - girigt, glupskt, ivrigtbegehrlich, begierig, gierig, habgierig, -lüstern, raffgierig, süchtig, -süchtig - välvilligtfreundlich - bryskt, burdust, rent ut, trubbigtabrupt, brüsk, grob, jäh, schlagartig, sprunghaft - boorishly (en) - edelmütig, freigebig, gebefreudig, generös, großherzig, großmütig, großzügig, hochherzig, mild, spendabel, weitherzig - livligt, piggt, rasktflink, lebhaft, rüstig - kontinuerligt, oavbrutet, oupphörligt, sammanhängandeandauernd, dauernd, fortdauernd, immerfort, unablässig, unaufhaltsam, unaufhörlich, ununterbrochen - interminablemente (es) - dogmatisk, egensinnig, påstridigrechthaberisch, selbstherrlich - oaktsamt, slarvigt, vårdslöstfahrlässig, gammelig, lässig, liederlich, nachlässig, säumig, schamlos, schlampig, schluderig, schludrig, unbesonnen, ungepflegt, unsorgfältig - churlishly, surlily (en) - i dagligt tal, informellt, vardagligtumgangssprachlich, zwanglos - cool, gefaßt, gelassen, ruhig, still - adaptera, anpassaanpassen, bearbeiten - []belåtetselbstzufrieden - innehållsrikt, mångsidigt, omfattandeumfassend - i korthet, koncist, kontentan, kortfattad, kortfattat, kort och gott, kort sagt, summan av kardemummanganze Geschichte, in aller Kürze, kurz, kurzgesagt, kurz gesagt, kurzum, kurz und gut, mit einem Wort, prägnant, um es kurz zu machen - cynisktzynisch - nedlåtandegönnerhaft, herablassend - förvirratverwirrt - consequentially (en) - konstruktivtaufbauend, konstruktiv - kallt, kyligt, lugnt, nonchalant, svaltgleichgültig, kalt, kaltblütig, kühl, unterkühlt - osannolikt, otroligtunglaublich, unwahrscheinlich - trovärdigtglaubhaft, glaubwürdig, plausibel - gåtfullt, hemlighetsfullt, mystisktänigmatisch, geheimnisvoll, rätselhaft, rätselvoll, schleierhaft - ett otal, inte pluralbildande, oräknebar, oräknelig, otaligunzählbar, unzählig, unzählige Male, zahllos - förtjusande, härligtentzückend - kan [], kanhändahätte sein können, möglicherweise, vielleicht - absurt, löjligtaberwitzig, absurd, sinnwidrig, töricht, ungereimt, unsinnig, widersinnig - flörtigtflirtend, gefallsüchtig, kokett - skamligtgemein - detaljerad, utförligausführlich, breit, detailliert, eingehend, genau, lang und breit, umständlich, weitläufig - motbjudande, vidrigtanstößig - flyktig, hastigflüchtig, oberflächlich, ohne Gedankentiefe, ohne Tiefe, ohne Tiefgang, vordergründig - djävulskt, ondskefullt, överdjävulsktdiabolisch, teuflisch, verteufelt - föraktligt, ömkligtgemein, jämmerlich, niederträchtig, niedrig, schäbig - diametraltdiametral - flitigt, uthålligtbeflissen, eifrig, emsig, fleißig - obehagligt, otrevligtunangenehm, unbehaglich, unerfreulich, unfreundlich, ungemütlich, ungut, unliebsam - skamligt, skandalöst, vanhedrandeehrlos, ruhmlos, schändlich, schimpflich, unehrenhaft, unrühmlich - ärligt [], frispråkigt, oförbehållsamt, öppet, uppriktigt, uppriktigt []aufrichtig, offen, zugänglich - disinterestedly (en) - lojaltanhänglich, ehrlich, getreu, loyal, treu - illojaltilloyal, treulos, untreu, wortbrüchig - proportionellt, proportionerligtentsprechend, proportional - respektfullt, vördnadsfulltachtungsvoll, ehrerbietig, ehrfurchtsvoll, respektvoll, voller Respekt - respektlöstehrfurchtlos, respektlos, verrucht - dogmatisktanmaßend, dogmatisch, doktrinär - central (en) - drömmandedösig, träumerisch, verträumt - begeistrat, extatiskt, hänförande, hänförtstürmisch, verzückt - kusligtunheimlich - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - vågWelle - egoistiskt, självisktegoistisch, selbstisch, selbstsüchtig - eminent - gleichmäßig - gelehrt - undvikandeausweichend - jämnt, regelbundetregelmäßig - på ett icke likvärdigt sättungleich - omåttligt, orimligtexorbitant, maßlos - expediently, inadvisably (en) - teuer - exponentiell - ablandamiento, alivio, atenuación, mitigación (es) - avspänningEntspannung - liberaliseringLiberalisierung - bekant, förtroligtvertraut - fanatisktfanatisch, schwärmerisch - felfrittfehlerfrei - flabbily (en) - orubbligtinflexibel, starr, unbeugsam - kraftfulltwirkungsvoll - knoppasaufkeimen, ausschlagen, hervorrufen, hervorsprießen, knospen, sprießen - enorm, formidabel - distinkt, kännetecknande, karaktäristisk, karakteristisk, säregen, särskiljande, typiskbezeichnend, bezeihnend, charakteristisch, kennzeichnend, typisch - gluttonously (en) - på ett glänsande sättglänzend - gratuitously (en) - crasamente (es) - grotesktgrotesk - motsträvigtwiderwillig - ljus- - harmonisktharmonisch - obetänksamt, överilatunbesonnen - hänsynslöst, vårdslöstkeck, leichtsinnig, vermessen - hjärtlöstherzlos - heroiskt, hjältemodigtheldenhaft - anskrämligt, vederstyggligtscheußlich - hygieniskthygienisch - enande, förening, sammanslagning, unionUnion, Vereinigung - återförenande, återföreningTreffen, Wiedervereinigung, Zusammenführung - lättjefullt, sysslolöstfaul - avbrott, avbrytande, störning, upplösningStörung, Unterbrechung - gebieterisch, herrisch, imperativ - fräckt, näsvist, oförskämt, uppkäftigtausfallend, ausfällig, frech, impertinent, keck, naseweis, rotzig, schnodderig, schnoddrig, unverschämt, vorlaut, vorwitzig - impulsivt, överilatimpulsiv, kopflos, passioniert, stürmisch, unbändig, ungestüm, wild - absolut, bestimmt - oförsiktigt, okloktunklug, unvorsichtig - oförlikneligt, ojämförligtlobenswert, unvergleichbar, unvergleichlich - discretamente (es) - descontaminación (es) - indolent, lasch, lax, schwerfällig, träg, träge - industriously (en) - fyndigt, genialisktgenial, ingeniös - i grunden, i sigeigen, natürlich - felsagtungeeignet, ungelegen, ungünstig, unpassend - lägligtangebracht, gelegen, opportun, passend - heimtückisch - förenklasimplifizieren, vereinfachen, vereinfacht darstellen, versimpeln - förtjust ischarf - tungtarbeitsintensiv, bienenfleißig, emsig, fleißig, mühsam - matt, slapptmatt - träge - obszön - befängt, fånigt, löjligt, orimligt, skrattretandeabsurd, lächerlich - eftergivet, milt, överseendebutterweich, langmütig, nachgiebig, nachsichtig - arrangera, ordna, organisatör, organiseraeinordnen, einteilen, koordinieren, organisieren - glatt, jämn, rak, ren, renlig, slätglatt, rein, reinlich, sauber - fläckfri, obefläckadfleckenlos, makellos - gruselig, schauerlich, schaurig, unheimlich - majestätiskterhaben, gehoben, hehr, majestätisch, würdevoll, würdig - exploateringAusbeutung - drippily, mawkishly (en) - dålig behandling, malträtering, misshandelMissbrauch, Mißhandeln, Mißhandlung - förföljelsegrausame Verfolgung, Verfolgung - häxjaktHexenjagd - obarmhärtigt, samvetslöst, skoningslösterbarmungslos, gnadenlos, hartherzig, hemmungslos, herzlos, kaltherzig, lieblos, rücksichtslos, schonungslos, unbarmherzig, unerbittlich, unnachgiebig - macartismo (es) - bestürzend, erschütternd - minimalt, minutiöstwinzig - mirakulöstmirakulös, wunderbar - []genomskinlig, halvgenomskinlig, translucentdurchscheinend, durchsichtig - eländigt, miserabeltelend, leidig, miserabel - EskapismEskapismus, Flucht vor der Realität - enformigt, monotontmonoton - grumlig, rörigschmutzig, trüb, trübe, verworren - mjölkaktig, mjölkigmilchig - engstirnig - knipslug, skarp, skarpsinniggerissen, listig, scharf, scharfsinnig, schlau - close, near, nigh (en) - objektivtobjektiv, sachlich, tatsächlich, wirklich - inställsamt, lismande, serviltdevot, gefügig, servil, sklavisch, untertänig, unterwürfig - rikt, välmåendesehr reich - skrytsamt, uppseendeväckande, vräkigtprotzig - enveloping (en) - förtrolig, innerlig, intim, nära, närmasteBusen-..., innig, nahe - passend - phlegmatisch - salbungsvoll - beklagansvärt, ömkligt, sorgligtmitleiderregend - meningslöstsinnlos - anmaßend, prätentiös, selbstgerecht - bescheiden, einfach, natürlich, schlicht - fint, näpet, sötthübsch - prosaisktprosaisch - klent, ynkligtkarg, kärglich, knapp, mager, schwächlich - besynnerligt, konstigt, underligtfremd, sonderbar - fridfullt, lugn, lugnt, stillsamt, tyst, vilsamtfriedlich, heiter, rastlos, ruhig - fullborda, göra fullständig, slutföraergänzen, vervollständigen - relevantly (en) - aktningsvärt, hedrandeehrbar, ehrenhaft, ehrenvoll, rühmlich, sittsam - vördnadsfulltehrfurchtsvoll - kraftfulltrobust - rymliggeräumig - begränsad, gnetig, hopträngd, inskränkt, trångbeengt, beschränkt, eng, verkrampft - nöjd och belåten, väl till modsbequem, entspannt, gemütlich, komfortabel - inquietante (es) - känsligtschwül, sinnlich - sensuellt, sinnligtsinnlich - fridfullt, lugnterhaben - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - standard-Basis-, Grund-, Standard- - duktigt, skickligtgeschickt - exceptionell, sällsynt, särskild, synnerligaußergewöhnlich, besonder, besondere, besonder-er, -e, es, -s - poco común, raro (es) - osedvanlig, ovanligungewöhnlich - vanlig, vanligtgewöhnlich, üblich - bruklig, invand, sedvanlig, vanemässig, vanliggewöhnlich, gewohnt, üblich - enkel, vanligeinfach - eländigt, tarvligtdreckig, schmutzig - särskild, speciellspeziell - respektivebzw., jeweilig, resp., respektiv - åtskild, skildgetrennt - uttrycksfullausdrucksstark, ausdrucksvoll, aussagekräftig, expressiv, sprechend, vielsagend - uttryckslösausdruckslos - strängtstreng - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - härligt, ljuvligt, ljuvt, sött, underbart, vackert, vänligtsüß - stillschweigend - telegrafen-, telegraphisch - ömtzart - traditionellt, traditionsenligtalthergebracht, altherkömmlich, der Tradition gemäß, hergebracht, herkömmlich, nach der Tradition, traditionell, traditionsgemäß, von alters her - effektiv, kompetenttüchtig - gnällig, kverulantiskweinerlich - evangelisch, protestantisch - unerträglich - stimuleraanregen - fullständig, totalvöllig - frimodigt, öppenhjärtigt, oreserverat, utan begränsningar, utan några förbehåll, utan några villkor, utan villkorbedingungslos, freimütig, unbedingt, völlig - fullständig, grundlig, uttömmandeerschöpfend, umfassend - fullständig, totalGesamt-.., Gesamt-..., völlig - ovärdigtunwürdig, würdelos - incomplete, uncomplete (en) - till nyttanützlich - modigt, tapperttapfer - vehementemente (es) - useltgemein - gefräßig, verfressen - encyklopediskenzyklopädisch - fulltalig, i plenumPlenar-, Voll- - wholeheartedly (en) - kvickt, slagfärdigt, spirituelltwitzig - accessible, approachable (en) - erleichtern - jaja - ehelich - dingily, grubbily, grungily (en) - speciellteigens, speziell - ögonblickligen, på direktenauf der Stelle, augenblicklich, direkt, gleich, sofort, unmittelbar - direkt, omedelbart, rakt framdirekt, geradeaus, geradeheraus, geradeswegs, geradewegs, schnurstracks, stracks, unmittelbar - koncisbündig, kurz, prägnant - epigrammatiskaphoristisch, epigrammatisch - kompakt, koncis, kortfattadgedrängt, knapp, kompakt, kurzgefaßt, kurz und bündig, kurz zusammengefaßt - brysk, kort, lakonisk, tvärkurz angebunden, kurz und bündig, lakonisch - långrandig, mångordiglangatmig - erotisch - förstörelse, ödeläggelseSchaden, Verwüstung - bråk, hallå, omvälvning, oväsen, ståhej, väsenSpektakel, Tumult, Umwälzung - uppståndelse, väsenAufregung, Betrieb, Drängelei, Gedränge, Gemenge, Gewühl, Trubel - -befolkad, full[], överfull, överfylldüberfüllt - inkongruent, oförenlig, som inte passar ihopnicht zusammenpassend - tårtbitKinderspiel, Klacks - profaned, violated (en) - serveAufschlag - big, large, prominent (en) - flagrant, grov, skändlig, uppenbarflagrant, kraß, offenkundig, offensichtlich, schreiend, unerhört - ouppklarad sakunerledigte Sache - constant (en) - [] återkommande, enformig, repeterande, tjatig, upprepad, upprepandeerneut, mehrmalig, sich wiederholend, wiederholt, wiederkehrend - enstaka, sporadisksporadisch - kennen - diskussionslystenstreitlustig - auskennen, beherrschen, können - konventionell, sedvanlig, traditionsbundenherkömmlich, konventionell - conventional (en) - bisarr, konstigabsonderlich, bizarr, komisch, seltsam, skurril, verrückt - dificultad, disgusto, problema (es) - ansenlig, åtskillig, avsevärd, betydande, väsentligbeträchtlich, erheblich - avsevärd, märkbarbeträchtlich - insignificant, undistinguished (en) - förväxlaverwechseln - chevaleresk, ridderliggalant, kavaliermäßig, kavaliersmäßig, ritterlich - brysk, skarp, tvärabrupt, bärbeißig, bissig, brüsk, brüskierend, jäh, schlagartig, schroff, sprunghaft - fientlig, oartig, ovänligungebildet, ungehörig, ungesittet, unhöflich, unmanierlich - pålitlig, plausibel, rimlig, tillförlitlig, trolig, trovärdigglaubhaft, glaubwürdig - ofattbar, otroligunglaubhaft, unglaublich - bitande, dräpande, skarp, svidandekochend, kochendheiß, siedendheiß, vernichtend - bedrängt, kritisch - allvarlig, betydelsefull, grav, viktigernst, schwerwiegend - crucial, important (en) - föråldrad, omodernüberholt, veraltet - nästan föråldradveraltend, veraltet - förbannad, fördömdverflucht - fallfärdig, förfallen, ostadig, ranglig, risig, rucklig, skraltig, skranglig, vingligbaufällig, hinfällig, morsch, verfallen, wackelig, wacklig, zerfallen - grov, plump, rå, tarvlig, vulgärderb, gemein, gewöhnlich, grob, ordinär, vulgär - lugn, sansad, stadgad, stadig, stillsamgesetzt - odefinieradundefinierbar, undefiniert - primary (en) - indudable (es) - fordrande, kinkig, knepig, krävandeanspruchsvoll - hård, rigorös, strängstreng - angelägen - arbiträr, egenmäktig, godtyckligarbiträr, beliebig, willkürlich, x-beliebig - beräkna, räkna utabhängen, ankommen, ausrechnen, berechnen, gehören, kalkulieren, rechnen, richten, zählen - pålitligverläßlich - desviación (es) - dependent (en) - småsyndJugendsünde - oavhängig, oberoende, självständigeigenlebig, eigenständig, eigenwillig, freischaffend, selbständig, unabhängig - extravagansVerschwendung - desirable (en) - falskt spelSpielverderben - avundsvärdbegehrenswert, beneidenswert, erstrebenswert, wünschenswert - helgerån, skändlighet, vanhelgandeEntweihung, Frevel, Gotteslästerung, Sakrileg, Sakrilegium - som är att föredravorzuziehen - erotisk litteratur, pornografi, porrErotika, m, Porno, Pornografie, Pornographie, Schund - pay (en) - envy, invidia (en) - besvärlig, hård, mödosambeschwerlich, mühselig, schwer, schwierig, zäh - cólera, enfado, enojo, ira (es) - Überernährung, Überessen - kinkigheikel - serious (en) - besvärande, besvärlig, bråkig, elak, krånglig, plågsambeschwerlich, lästig, unwillkommen - cómodo, fácil (es) - elementär, enkel, nybörjar-, rengrundlegend, rein - hal, inställsamglatt - flitig, oförtruten, trägenbienenfleißig, emsig, fleißig, hingebend, nicht ablassend - oförtruten, outtröttligunermüdlich - efterlåten, försumlig, loj, senfärdignachlässig - directo (es) - rigg - good (en) - selektivselektiv - dunkel, oklar, otydligundeutlich - general (en) - fara, risk, vådaGefahr, Wagnis - []härskande, dominerande, förhärskande, ledande, övervägandebeherrschend, dominant, vorherrschend - fin, högt utveckladscharf - skydd, värnSchutz - skiftandewechselnd - begynnande, outveckladeinsetzend, unausgeformt - konfronterabegegnen, konfrontieren - effektfull, effektiv, verkningsfull, verksameffizient, eindrucksvoll, funktionsfähig, funktionstüchtig, tauglich, wirksam, wirkungsvoll, zweckmäßig - hård, mödosam, mycket ansträngande, slitsam, svår, tungarbeitsintensiv, aufreibend, brenzlig, erschöpfend, hart, mühevoll, mühsam, mühselig, peinlich, penibel, schwer, schwierig, strapaziös, zermürbend - hård, kraftig, tungschwer, stark - facile (en) - promiskuitetPromiskuität - economic, economical (en) - rask, snabbenergisch, prompt, speditiv - drastiskdrastisch, durchgreifend, tiefgreifend - utrops-ausrufend - fast, stadigfest - klumpig, tafatthölzern, linkisch, steif, tölpelhaft, unbeholfen, ungeschickt - ausführbar - entusiastiskbegeistert, energisch, enthusiastisch - entusiastisk, glupsk, hängiven, ivrig, nitisk, passioneradbegierig, eifrig, scharf - fjäska för, hålla med, instämma med, krypa för, lisma, mjuka upp, smickra, smöra, söka ställa sig in hos, svansa för, vara smickrande förHonig um den Bart schmieren, jemandem schmeicheln, schmeicheln, schmusen, schöntun - entydigeindeutig, explizit - esoterisk, förbehållen de invigdaesoterisch - svårfattligschwer verständlich, verworren - hemlig, mystisk, svårtillgängliggeheim, geheimnisvoll - allmänfattlig, exoterisk, populär, yttreexoterisch - grund-, grundläggandegrundlegend - eufemistisk, förmildrandebeschönigend, euphemistisch, verhüllend - grov, rå, ungefär, ungefärligglobal, grob, roh, ungefähr - free, liberal, loose (en) - andlöst spännande, fantastisk, hisnandeatemberaubend - felaktig användning, missbrukMißbrauch - dyr, dyrateuer - dyrbar, kostsam, värdefullkostbar, kostspielig, teuer - overpriced (en) - billigbezahlbar, billig, erschwinglich, nicht teuer, preisgünstig, preiswert, preiswürdig, spottbillig, wohlfeil - capitalización (es) - grön, oerfaren, otränadunerfahren - klargöra, klarläggaaufhellen, aufklären, beleuchten, bereinigen, erhellen, erläutern, klären, klarlegen, klarmachen, klarstellen - innerst, inreinner - rättvisgerecht - främmande, obekant, okändunbekannt - antik, gammal, gammaldags, gammalmodig, omodernaltmodisch, antik, aus der Mode, unmodern, unmodisch, veraltet - gammalmodig, sjaskigschlampig - flottnobel, pikfein - ögonblicklig, omedelbarauf Anhieb, auf der Stelle, augenblicklich, direkt, sofortig, unmittelbar, unverzüglich - petig, petnogapedantisch - wählerisch - fyllig, knubbig, rund, trindpausbackig, prall - korpulent, mycket fetbeleibt, fettleibig, fettsüchtig, korpulent - avtärd, benig, kantig, mager, skinntorr, smal, spinkig, tanig, utmärgladabgezehrt, ausgemergelt, beinern, grätig , hager, knöcherig, knöchern , knochig, knöchrig, mager, spindeldürr - organiseringAnordnung, Behandlung, Einteilung, Organisation, Strukturierung - upprepandeWiederholung - avskrivningKopieren, Nachahmung, Übertragung - reproduktionFortpflanzung - framhärdande, ihärdighet, ståndaktighet, uthållighetBeharren, Beharrlichkeit - grund-, grundläggandeGrund... - ritualRitual, Ritus - förståndig, frisk, i bra form, spänstig, sundgesund, heilsam, in Form, munter, wohlauf - arbetsför, starkgesund, kräftig, tauglich - betona, framhålla, lägga tonvikten på, stryka under, understrykaakzentuieren, betonen, Gewicht legen auf, halten, herausstellen, hervorheben, unterstreichen - petrifiziert, versteinert - understrykaakzentuieren, betonen, den Nachdruck legen auf, feststellen, herauskehren, herausstreichen, hervorkehren, markieren, unterstreichen - kompromisslös, obeveklig, principfastintransigent, kompromisslos - ausländisch, Auslands-, fremd - ceremoniös, kruserlig, omständligförmlich - vilolägeMuße, Ruhelage, Ruhezeit - good, well (en) - avhållsamhetEnthaltsamkeit - fatalverhängnisvoll - frifrei, ungebunden - occasional (en) - fresh (en) - färsk, hetfrisch - förbindlig, hjärtlig, innerlig, sympatisk, trevlig, vänlig, varmfreundlich, herzlich, nett, umgänglich - dystermissmutig - bördig, fruktbar, produktiv, rikergiebig, fruchtbar, schöpferisch - överbefolkad, tätt packadüberfüllt - mere (en) - such, such that (en) - särskild, speciellspezifisch - local (en) - technical (en) - obediencia, respeto (es) - ansenlig, fördomsfri, frikostig, generös, givmild, slösaktig, tolerant, vidsyntbeträchtlich, freigebeig, freigebig, freigiebig, gebefreudig, generös, großzügig, mild, spendabel, verschwenderisch - generös, oförbehållsamunbegrenzt, uneingeschränkt, vorbehaltlos - dålig förvaltning, vanstyreMißmanagement, Mißwirtschaft - elak, eländig, otäck, torftigbösartig, schäbig - pobrísimo (es) - big, large, magnanimous (en) - bragut - syntetisksynthetisch - bra, fördelaktig, god, nyttig, välgörandeangenehm, gut, nützlich, schön, wohltätig - behaglig, fin, välkommenwillkommen - läglig, lämplig, passandegünstig, passend - lugnande, stillandeBeschwichtigung, Schlichtung - urdå-miserabel - aplacamiento, conciliación, propiciación (es) - negative (en) - god, gott, snäll, vettiggut - white (en) - ondböse - avskyvärd, djävulsk, förfärlig, ogudaktig, ohelig, ondskefull, överdjävulskdämonisch, diabolisch, ruchlos, satanisch, schrecklich, teuflisch, verteufelt - diabólico (es) - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - arg, butter, gnällig, på dåligt humör, trumpen, vresigärgerlich, grämlich, griesgrämig, launenhaft, launisch, mißlaunig, mürrisch, schlechtgelaunt, übelgelaunt, verdrießlich - retlig, vresigverdrießlich - bister, butter, dunkel, dyster, hotfull, mörk, sur, surmulen, trumpendunkel, düster, finster, griesgrämig, knurrig, muffelig, mufflig, mürrisch, nörgelig, sauer, verdrießlich - butter, vresigverdrießlich - gradual (en) - oväntad - ungdomsvåld - katastrofal, ödesdigerkatastrophal, unglückselig, verheerend - integration, integreringIntegration - förtroendeVersprechen - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - besvärlig, betungande, påfrestande, svårlästig, strapaziös - oroande, plågsambedenklich, besorgniserregend, beunruhigend - försörjning, stöd, stöttaStütze, Unterstützung - heavy (en) - lätt, lindrigleicht - enhetlig, homogengleichartig, homogen - gunst, tjänstBegünstigung, Förderung, Gunst, Sondervergünstigung, Vergünstigung - beau geste (en) - atención (es) - hög, storhoch - mobiliseringMobilisierung, Mobilmachung - låg, låglänt, lägre, lågt stående, obetydlig, ringaniedrig, tiefliegend - hämnd, hämndlystnad, vedergällningRache, Rachsucht, Repressalie, Vergeltung, Vergeltungsaktion - höghoch - låg, lägre, lågt stående, obetydlig, ringaniedrig - high, high-pitched (en) - förbön, ingripande, inskridande, intervention, medlingEingreifen, Fürbitte - förnyandeErneuerung - öppenoffen - missledande, vilse-irreführend - penetrera, tränga igenomdurchdringen - Ausdruck, Ventil - välkomnande - heiß - frusen - blåsig, kal, öppenöde - kall, kyligkalt - övermänskligübermenschlich - humanmenschlich - djurisk, råbestialisch, brutal, hart, roh, scheußlich, unsanft, viehisch - clownaktig, tölpaktigclownesk, närrisch - festlig, löjlig, skrattretande, underhållandeamüsant, lächerlich, ulkig - komisk, lustig, rolig, skojig, torroligdrollig, komisch, lustig, schnurrig, skurril, spaßhaft, spaßig - dråplig, festligheiter - bitande kvick, kvick, skarpsinnig, slagfärdig, spirituellad rem, aufgeweckt, gewitzt, schlagfertig, treffend, witzig - brådstörtad, hast[]eilig - betydelsefullt, signifikant, stor, tungt vägande, väsentligbeachtlich, bedeutend, bedeutsam, beträchtlich, erheblich, gewichtig, merklich, signifikant, wesentlich, wichtig - stor, viktigbedeutend, groß - central-, fundamental, grundläggande, huvud-, kardinal-, nyckel-grundlegend, grundsätzlich, Haupt-..., maßgebend, zentral - första, hög, högsta, huvud-, huvudsaklig, primär, viktigastHaupt-..., hauptsächlich, wichtigst - historiskhistorisch - allvarlig, seriösernst - strategisch - värdefullwertvoll - obetydlig, trivialfutil, nichtig, unnütz - respektingivande, skräckinjagande, vördnadsbjudandeachtunggebietend, ehrfurchtgebietend, eindrucksvoll, imposant, respekteinflößend - magnifik, praktfull, ståtlig, storslagengroßartig - dekadentdekadent, lasterhaft, morbid - informado (es) - folkrik, tätbefolkaddichtbesiedelt, dichtbevölkert, dichtbewohnt, stark bevölkert - oklanderlig, oskyldigtadellos - uppbyggligbelehrend - intellektuell, Intellektuelle, verstandesmäßig - intelligentgescheit, hell, intelligent, klug - intressantbemerkenswert, interessant, wissenswert - fängslande, gripande, intressant, spännande, underfundigfesselnd, packend, verblüffend - []tråkig, enformig, långtråkig, själsdödande, tjatig, trist, tungabstumpfend, ermüdend, geisttötend, langatmig, langweilig, langwierig, lästig, mühsam, nervtötend, öde, schwerfällig, Soulmusik, weitschweifig - utanförliggande, yttreäußerlich - adventitious (en) - dysterdepressiv - bitter (en) - dyster, sorgligdüster, kummervoll, unheimlich - bekant, berömd, firad, framstående, illuster, känd, lysande, namnkunnig, ryktbarbekannt, berühmt, gefeiert, hochberühmt, prominent, weitbekannt - i mansstorlekdick, groß, umfangreich - bred, storgroß - klumpigt, skrymmandesperrig - rymliggeräumig, vielumfassend, weit - häpnadsväckande, kolossal, otroligenorm, erstaunlich, hochragend, kolossal, riesenhoch, turmhoch - enorm, jättestorenorm, haushoch, himmelweit, riesig, sehr groß, ungeheuer - enorm, gigantisk, jättelik, jättestor, väldiggigantisch, riesig - kolossal, mastodont-hünenhaft, Mammut-... - enorm, oerhörd, ofantlig, väldigriesig, unermeßlich - jätte-, jättestorenorm, kolossal, Riesen- - i liten skala, liten, obetydlig, små-klein - liten och nätt, mikro-, mycket liten, pyttelitenadrett, Mikro-..., winzig - mycket lite, obetydlig, symbolisk, väldigt liteunbedeutend, unwesentlich, winzig - annorlunda, avvikande, olik, olik[]ungleichförmig, verschieden - anspråkslös, mindre, små, småttklein, kleiner, maßvoll - local (en) - alt. arbetare i alla länder, arbetare i alla länder, arbetare i alla länder förenen er!, förena er!, förena er! alt. proletärer i alla länder, förenen eder!, lång[], långdragen, utdragenanhaltend, lang, langatmig, länger, langwierig, Proletarier aller Länder, vereinigt euch! - bestående, varaktigbeständig, dauerhaft, fest, haltbar, langlebig, nachhaltig, standfest - ändlös, oändligendlos - kort, kortfattad, kortvarigkurz - som varar ett ögonblick, tillfälligkurz, momentan - klangfull, ljudande, sonorklangvoll, sonor, volltönend - älskvärd, vinnandeanbetungswürdig, reizend - älsklig, kelig, kramgo, mjuk, rargoldig, herzig, knuddelig, niedlich, schnuckelig, süß - avskyvärd, förhatlig, förskräcklig, motbjudande, vedervärdigabscheulich, ekelhaft, widerlich - blåögdblauäugig - kärleksfullliebend - innerlig, kärleksfull, öm, tillgivenliebevoll, weich, zärtlich - amorös, förälskadamourös, bis über die Ohren verliebt, erpicht, hingerissen, liebestoll, verknallt, verliebt, vernarrt, versessen, weg - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - fruntimmersaktigfraulich - barnsligkindisch - övermogenüberreif - högst, maximi-, störsthöchst, maximal - ganska liten, lägsta, minimal, minimi-, minst, minstakleinst, Mindest-..., minimal - betydelsefull, meningsfullbedeutungsvoll - betydelselös, meningslösbedeutungslos, nichtssagend, sinnlos - obarmhärtigunbarmherzig - hårdhjärtad, kallblodig, mördande, obarmhärtig, obeveklig, samvetslös, skoningslöserbarmungslos, gnadenlos, halsabschneiderisch, hartherzig, hemmungslos, herzlos, kaltblütig, kaltherzig, mitleidslos, mörderisch, rücksichtslos, schonungslos, unbarmherzig, unerbittlich, unnachsichtig - lindrig, mildmild - intensivintensiv - svårschlimm - strong (en) - dra till sig, fästa, riktafesseln - magstark, omåttlig, orimlig, oskälig, överdrivetexzessiv, gepfeffert, übermäßig - ocker-, omåttlig, orimlig, rövar-exorbitant, maßlos, überhöht - genomgripande, radikal, ultra-, ytterlighets-drastisch, extremistisch, radikal, ultra... - sin pretensiones (es) - degenererad, lastbar, lättsinnig, sedeslös, utsvävande, vansläktadanstößig, ausschweifend, leichtsinnig, liederlich, locker, unzüchtig, verkommen, zügellos - fleraviel - många, talrikmannigfach, zahlreich - någrawenige, weniger, weniges - global, världsomfattandeglobal, mondial, Welt-, weltweit - natural (en) - spök-, spöklikgeisterhaft - därav följande, slutligendlich - sistaletzt - abnorm, onormalabweichend, anormal, außergewöhnlich, nicht normal, ungewöhnlich, unnormal - lydiggehorsam - clear, open (en) - friFreizeit - avskyvärd, förhatlig, frånstötande, motbjudandeabscheulich, abstoßend, verhaßt, widerlich, widerwärtig - äcklig, motbjudande, osmaklig, otäck, vedervärdigekelig, schmutzig, widerlich - förnyaerneuern, regenerieren - före detta, tidigarealt - färskneu, Neu-, neuartig - recent (en) - ålderstigen, äldre, gammal, i en ålder av, litet till åren kommen...Jahre alt, alt, älter, bejahrt, betagt, ergraut - fullborda, genomföra, utföra, uträttaabsolvieren, ausführen, durchführen, durchsetzen, erfüllen, schaffen, standhalten, verrichten - läglig, lämpligrechtzeitig - ordinärgewöhnlich - ganska bra, hygglig, medel-, medelmåttig, någorlunda, ordinärmittelmäßig, mittler, recht gut - common (en) - alldaglig, vanlig, vardagligalltäglich - enorm, fantastisk, förfärlig, förunderlig, helfin, helt underbar, kolossal, toppen, toppenbra, underbar, väldigfabelhaft, gewaltig, großartig, unübertroffen, wunderbar, wundersam - holistiskholistisch, integrativ - originelloriginell - hittills okänd, nymodigneuartig - banbrytande - banal, nöttabgedroschen, abgegriffen, abgeleiert, abgenutzt, banal, nichtssagend, platt - konventionell, ortodox, renlärig, vedertagenanerkannt, orthodox - bilderstürmerisch - ohöljd, öppenoffen, offenkundig - fanatiskfanatisch, schwärmerisch - innevarande, pågåendeanwesend, gegenwärtig, präsent, vorhanden, zugegen - irenic (en) - häftig, skarp, svårheftig, scharf, scharfblickend, scharfsichtig, scharfsinnig, schrill - bestående, permanent, stadigvarandeständig - transitorio (es) - efemär, flyktig, kortvarig, obeständig, övergåendeaugenblicklich, flüchtig, kurz, kurzlebig, vergänglich, vorrübergehend, vorübergehend, zeitweilig - flyktig, förbleknande, förgänglig, försvinnandevergänglich - förbryllad, förvirrad, perplexperplex, verwirrt - paff, ställd, svarslösverdutzt - intim, personligpersönlich - assure, reassure (en) - anspråkslös, bara, blott, ren, vanligbloß, nackt, rein, schlicht - enkeleinfach, simpel - behaglig, njutbar, underhållande, välgörandeangenehm, erfreulich, fein, vergnüglich - förtjusande, härligauserlesen, entzückend, hinreißend - minska, reducera, sänkaherabsetzen - underhåll-andeunterhaltend - kul, rolig, skojig, trevligkurzweilig, unterhaltend - positiv, säkerpositiv, unumstößlich - chockera, kränka, väcka anstöt hos, våldföra sig påAnstoß erregen, schockieren, verletzten - negative (en) - neutral (en) - tillfredsställabefriedigen - ogenomförbar, ogörligunausführbar - kraftfull, kraftig, mäktig, potent, starkstark - demoralisieren, demotivieren, deprimieren, einschüchtern, entmutigen, niederdrücken - kraftig, mäktig, potentstark - kraftfull, starkwirkungsvoll - kraftlös, maktlös, vanmäktigmachtlos - viktigwichtig - precisgenau, präzise - pompös, uppblåst, viktigbombastisch, pompös - sekundär, underordnadhöher, zweitrangig - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - konfidentiellvertraulich - public (en) - open (en) - bördig, fruktbar, produktivarbeitsproduktiv, erträgfähig, produktiv - fåfäng, fruktlös, olönsamfehlgeschlagen, fruchtlos, vergeblich - lönande, lukrativeinträglich, lohnend, lukrativ - fin, hygglig, med behagligt utseende, passande, snäll, tillbörliganmutig, anständig, schicklich - moraliskt sträng, prudentlig, striktprüde, sittenstreng, steif - protective (en) - arrogant, dryg, viktigarrogant, eingebildet, hochmütig, überheblich - högdragen, högfärdig, högmodig, överlägsenhochmütig, überlegen - egenkär, fåfäng, inbilsk, stöddig, uppblåsteingebildet, eitel - äkta, oblandad, renpur, rein, unverdünnt - blank, glatt, jämn, rak, ren, renlig, slät, tomfrisch, glatt, reinlich - alleged, so-called, supposed (en) - apokryfiskapokryph, unglaubwürdig - dubiös, misstänkt, skuggig, skum, suspekt, tvivelaktiganrüchig, dubios, faul, fragwürdig, obskur, schattig, verdächtig, zweifelhaft - högljuddgeräuschvoll, laut - avkopplande, fredlig, kall, kallblodig, lugn, rogivande, vilsamentspannend, erholsam, friedfertig, friedlich, friedliebend, kaltblütig, kühl, ruhig - stökig, störande, stormande, tumultartadstürmisch, zerstörerisch - orderly, systematic (en) - tuff - kafkaesque (en) - surrealistisksurreal, surrealistisch - frisk, i gott skick, sundgesund - bufflig, drumlig, fånig, slyngelaktig, tölpaktigdumm, flegelhaft, tölpelhaft - grov, grov[], oanständig, ojämn, rå, skrovlig, strävgrob, rauh, ungeschliffen - dum, grov, kapital, kolossalfläzig, flegelhaft, grob, grobschlächtig, lümmelhaft, rüpelhaft, ungehobelt - jämn, regelbundenregelmäßig - irrelevant (en) - aktadangesehen - beryktad, illa beryktad, infam, ökänd, skamlig, tarvligberüchtigt, infam, schändlich, verrufen - försonligüberbrückbar, versöhnbar - fast beslutenentschlossen - presentablepräsentabel, präsentierbar, vorzeigbar - ansvariggeschäftsführend, verantwortlich - givandelohnend - oratorisk, retoriskrednerisch - pulserande - dåligt ställt/gott ställt, förmögenreich, schlecht/gut dran - som har det bra ställtreichlich - arm, dürftig - barskrapad, pank, utan ett öre, utfattigabgebrannt, blank, pleite - behövande, nödlidande, utblottadärmlich, bedürftig, hilfsbedürftig, mittellos, notleidend, unvermögend - dåligt ställt, ont om, utfattigknapp mit Geld etc., ohne einen Pfennig Geld - luxuös, lyxig, överdådig, rik, välmåendeaufwendig, kostespielig, luxuriös, sehr reich - kraftfull, robustrobust - biffig, kraftig, muskulös, stadig, starkbullig, kräftig, muskulös, stämmig, stramm, vierschrötig - arkadisch - riskfylldgewagt - farlig, farligt, ohälsosam, riskfylld, vådliggefährlich, gewagt - livsfarlig, självförstörande, självmords-, självmordsbenägen, vansinnigSelbstmord-..., selbstmörderisch, selbstzerstörerisch - olikartad, varierandeverschiedenartig - lik, likartad, liknandeähnlich - galen, knäpp, knasig, med nötsmak, rubbad, trasig, vrickadbekloppt, in Unordnung, Irre, Irrer, nussig, übergeschnappt - manisch, -wütig - sarkastisk, spydig, syrligbeißend, gallig, sarkastisch - ironisk, sardonisk, spydighöhnisch, sardonisch, schief - hånfull, satirisksatirisch - otillfredsställande, otillräckligunbefriedigend, unzufrieden - misslyckad, sorglig, tråkigenttäuschend - formalistisk, pedantiskpedantisch - lärd, spränglärdhochgebildet - tilldragandeattraktiv, verlockend - själviskselbstsüchtig - self-seeking, self-serving (en) - erogenerogen - hygieniskhygienisch - extraneous, foreign (en) - allvarlig, allvarsam, seriösernst - frivol, futtig, lättsinnig, tramsigleichtsinnig - okynnig, småjäkligschelmisch - allvarsamnüchtern - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - behagsjuk, flirtig, flörtig, kokett, lekfull, lockandeflirtend, gefallsüchtig, kokett - erotiskerotisch - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - libidinös, liderlig, vällustiglibidinös, lüstern, triebhaft - liderlig, lystenanzüglich, lüstern - framträda, se ut, uppträdaanmuten, ausnehmen, aussehen, erscheinen, vermuten, wirken - vorkommen - visa [], visa upphervorzeigen, verraten - göra sig viktigangeben, Angeberei, aufschneiden, kokettieren mit, paradieren, prahlen mit, protzen, prunken, sich großtun mit, sich wichtig tun mit - falkögdmit Falkenaugen - menande, talande, uttrycksfullauffallend, bedeutend - oansenlig, obetydligbedeutungslos, belanglos, geistlos, läppisch, nichtig, nichtsbedeutend, unbedeutend, unbeträchtlich, unerheblich, unwesentlich, unwichtig - enkel, renrein - fundamental, grundläggandeelementar, essential, essentiell, fundamental, grundlegend, wesentlich - inveckladverwickelt - intrikat, invecklad, komplicerad, krångligaufwendig, knifflig, komplex, kompliziert, verwickelt, verzwickt - krypandehündisch, schmeichlerisch - endaeinzig - bra, duglig, duktig, effektiv, expert-, flink, kompetent, kunnig, kvalificerad, noggrann, ordentlig, sakkunnig, skicklig, snygg, valbarerfahren, fachgemäß, fachgerecht, fachkundig, fachmännisch, geschickt, gewandt, gut, kompetent, qualifiziert, sachgemäß, sachkundig, sachverständig, tüchtig, zünftig - mjuk - guppig, ojämn, skakigbucklig, höckerig, holperig - återfågutmachen, wettmachen, wiedererlangen - cortés, urbano (es) - stable (en) - stabil, stadig, starkderb, fest - munter, piggflink, rüstig - livfull, livliglebhaft - stabil, stadigstabil - ostadig, vingligbrüchig, klapprig, schwankend, wackelig, wacklig - dra det kortaste strået, förloraden kürzeren ziehen, verlieren - vankelmodigschwankend - rätglatt, ordentlich - kräftig, mächtig, stark - weak (en) - envis, hårdnackad, ihärdighartnäckig, starrköpfig, störrisch, stur, trotzig, unbelehrbar, verbissen - envis, halsstarrigstörrisch - gensträvig, tredskverstockt - framgångsrik, godkänd, lyckaderfolgreich, gelungen - besviken, frustrerad, misslyckad, otillfredsställdaussichtslos, ein langes Gesicht machen, enttäuscht, frustriert - adekvat, nog [], tillräckligt, tillräckligt []angemessen, genug, hinreichend - bristande, bristfällig, bristfälligt, insufficient, otillräcklig, otillräckligtunangemessen, ungenügend, unzulänglich, unzureichend - trångknapp - nedlåtandegönnerhaft, herablassend - hög , lång groß, hoch - förstklassig, högre, överlägsen, utmärkthervorragend, höher - utmärkt, utomordentlig, ypperligausgesucht, ausgezeichnet, famos, feinst, großartig, hervorragend, prima - bra, fin, utmärktvorzüglich - billig, lättköpt, tarvlig, usel, värdelösbillig, minderwertig, wertlos - affärsmässigkaufmännisch - medelmåttig, mediokermittelmäßig - dotter[]begleitend, hinzukommend, Neben-, nebensächlich, Tochtergesellschaft, zusätzlich - dar, sacrificarse (es) - förvånande, överraskandebefremdend, befremdlich, überraschend - susceptible (es) - einfühlsam - anakronistiskanachronisch, anachronistisch - metodisk, systematiskplanmäßig, systematisch - delikat, läckerköstlich - stor-stark - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - degraderaabsteigen, degradieren, herabsetzen, im Rang herabsetzen, kaltstellen, zurückstufen, zurückversetzen - dryg, ekonomisk, frugal, måttlig, snål, sparsamkarg, sparsam - kladdig, smutsigschmutzig - förtiga, hemlighålla, uppehållaaufhalten, unterschlagen - broskigknorpelig - frasig, knaprig, sprödknusprig - arrangera, organiserain Szene setzen, organisieren - cyniskZyniker, Zynikerin, zynisch - pålitlig, trofast, trogenaltbewährt, bewährt, bona fide, verläßlich, vertrauenswürdig, zu trauen, zuverlässig - representativrepräsentativ - ära, hedra, vördaachten, ehren, honorieren - liberalise, liberalize (en) - hjälpsamdienlich, hilfreich, nutzbringend, nützlich, sinnvoll, zweckdienlich - fåfäng, fruktlös, meningslöseitel, nutzlos, vergeblich - valuable (en) - unnütz, wertlos - skiftande - varierandeunterschiedlich - iterativiterativ - instängd, kvav, tryckandeschwül, stickig - []ilsken, blodtörstig, grym, häftig, hänsynslös, rasande, rovlysten, ursinnig, våldsam, vildsintbeißend, derb, grausam, heftig, rasend, rauh, rüde, ruppig, wild, wüst - syndfull, syndigsündhaft - kontrollera, övervakakontrollieren, mäßigen, steuern, zurückhalten - ljummenlau, lauwarm - als ob posieren - betala för, sota förabbüßen, büßen, büßen für, entgelten, sühnen, sühnen für - åstadkomma, uppnå, vinnabewerkstelligen, bewirken, bringen, erreichen, erzielen, gelangen, leisten, vollbringen - begin (en) - agenciarse, amañar, conseguir, procurarse (es) - burra upp, fluffa upp, förstöra, knåpa, mixtra med, påta i, pilla, pilla med, pillra, pyssla i, slöaaufplustern, aufschütteln, beschädigen, herumwurschteln, herumwursteln, hudeln, huscheln, patzen, pfuschen, querschießen, quer schießen, schlampen, schludern, stümpern, trüben, verderben, vergällen, verleiden, vermasseln, vermiesen, vermurksen, verpatzen, verpfuschen, versauen, wurschteln, wursteln - förrådaverraten - hälsosamheilsam - förolämpande, sårandeverletzend - reconocer (es) - ensidig, inskränkt, smal, trång, trångsyntbegrenzt, beschränkt, eng, schmal - främja, gynna, stödjafördern - help (en) - backa upp, stödjabekräftigen, unterstützen - absurd, fånig, löjlig, orimlig, skrattretandeaberwitzig, lächerlich - åsnelik, enfaldigalbern, stumpfsinnig, stupid, stupide, töricht - ideologiskideologisch - lura, svindlabetrügen - ansätta, förfölja, plågaschikanieren, verfolgen - försöka lösa, ge sig i kast med, klara, klara sig, stå pall förbewältigen, durchkommen, klarkommen, sich durchschlagen, sich zu helfen wissen, zu Leibe gehen - nedlåta sigbelieben, bequemen, geruhen, herablassen, sich herablassen, sich herbeilassen - serve (en) - kommendera, sätta näsan i vädret, spela förnäm, spela herre överherrschen über, sich anstellen, sich zieren, Theater spielen, vornehm tun - levaleben - make (en) - dra benen efter sig, driva omkring, gå och driva, söla, stå och hänga, strosa omkringbummeln, herumhängen, herumlungern, trödeln - betyda, vara av betydelseankommen, ausmachen, auszumachen, bedeuten, wichtig sein - matcha, passa ihop, stämma med, stämma överens, vara likaentsprechen, passen, übereinstimmen - check, check out (en) - depender (es) - likna, vara likähneln, ähnlich sehen, ähnlich sein, aussehen wie, gleichen, nachschlagen - chimeral, chimeric, chimerical (en) - överskrida, överstigaauszeichnen, hervorragen, hervortun, überschreiten - förslå, räcka, räcka till, vara nogangehen, ausreichen, genügen, hinkommen, hinreichen, langen, reichen, zureichen - serve, serve well (en) - fullgöra, infria, leva upp till, möta, stilla, tillfredsställa, tillmötesgå, uppfyllaausreichen, befriedigen, erfüllen, genügen, gerecht werden, stillen - kompensieren - överträffaabstechen, auffallen, auszeichnen, hervorheben, hervorstechen, hinausragen, übertreffen - gällagelten, hinkommen, stimmen, währen, zutreffen - afectar, comprometer, implicar, influir, involucrar (es) - hållahalten - [] passa ihop, gå ton i ton, harmonieraharmonieren, harmonisieren, hineinpassen, zusammengehen, zusammenhängen, zusammenpassen, zusammenstimmen - ablehnen, versagen - kompensera, ta igenaufholen, wiedergutmachen - lokal, orts-Orts-... - belong (en) - höra ihopgehen, gehören - add (en) - sell (en) - technical (en) - ställ, ställningStänder - listig, räv-listig, schlau - messianskamessianisch - bildnings-, kultur-, kulturellKultur..., kulturell - skyddsrumLuftschutzkeller - sühne-, sühnend - drakonisch - Hegelian (en) - förändringVeränderung - dyrgrip, pärla, rikedom, skattGlanzstück, Perle, Schatz - golden calf (en) - minne, minne[], minnesgåva, souvenirAndenken, Erinnerung, Reiseandenken, Souvenir - magnum opus (en) - acogida, asilo, refugio, sagrado (es) - cordoncillo (es) - bagatell, nolla, obetydlig person, småsaker, strunt-, struntsak[], struntsummaein kleiner Fisch, Kleinigkeit, Niete, Null, Versager, Versagerin - bördaLast - ánimo (es) - naturenArt, Gemütsart, Naturell, Wesen, Wesensart - livlighet, upplivande []Animation, Begeisterungsfähigkeit, Lebhaftigkeit; die Animation - glad iver, hurtighetBereitwilligkeit - energi, kraft, styrkaEnergie - espri, kvickhet, sinneEsprit, Geist, Mutterwitz, Schlagfertigkeit, Witz, Witzigkeit - kamratskapKameradschaft - anpassningsförmågaAnpassungfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Anpassungsvermögen - intryckEindruck - figure (en) - finhet, näpenhet, söthetHübschheit - Attraktivität - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - karismaAusstrahlung, Ausstrahlungskraft, Charisma, Esprit - erotisk dragningskraft, sex appealSex, Sexappeal, Sex-Appeal - fulhetHäßlichkeit - fläckMakel - flinkhet, lätthet, ledighetLeichtigkeit - svårighetSchwierigkeit - fly in the ointment (en) - förenlighet, kompatibilitetKombinierbarkeit, Kompatibilität, Vereinbarkeit - kongruens, överensstämmelseDeckungsgleichheit, Entsprechung, Kongruenz, Übereinstimmung - Unvereinbarkeit - conflicto (es) - lämplighetAngemessenheit, Anwendbarkeit, Eignung, Eigung, repräsentieren, Tauglichkeit - tillgänglighetEinsatzbereitschaft, Einsatzfähigkeit, Verfügbarkeit, Vorhandensein - folkkynne, livssynEthik, Ethos - doft, prägelAtmosphäre, Auftreten, Beigeschmack, Erscheinungsbild, Gepräge, Stimmung - note (en) - Qualität,Qualitäts-... - förträfflighet, utmärkthet, ypperlighetVortrefflichkeit - majestät, ståtlighetMajestät, Stattlichkeit - Absolutheit - likhetÄhnlichkeit - homología (es) - jämförelse, parallellitetÄhnlichkeit, Parallelismus, Parallelität - uniformidad (es) - homogenitetHomogenität - likhetÄhnlichkeit, Übereinstimmung - brist på överensstämmelse, diskrepansUnstimmigkeit - försummad tidRückstand - olikhetVerschiedenartigkeit - mångfald, olikhet, skiljaktighetMannigfaltigkeit, Varietät, Verschiedenheit - cambio, variedad (es) - smoke (en) - samhörighetskänsla, solidaritetgegenseitige Verpflichtung, Gemeinsamkeit, Gemeinsamkeitsgefühl, Schicksalsgemeinschaft, Solidarität, Verbundenheit, Zusammengehörigkeit, Zusammengehörigkeitsgefühl, Zusammenhalt - förveckling, invecklad beskaffenhet, trasslighetKniffligkeit, Komplexität, Kompliziertheit, Vielfalt - regelbundenhetRegelmäßigkeit - organisation, organization, system (en) - oregelbundenhetUnregelmäßigkeit - Spastik, Spastizität - instabilitetInstabilität, Labilität, Unbeständigkeit, Unstabilität - stabilitet, stadighetBeständigkeit, Festigkeit, Stabilität - bekvämlighet, facilitet, fördel, lockelseAnnehmlichkeiten, Nutzen, Plus, Pluspunkt, Vorteil - Glaubwürdigkeit, Plausibilität - exotismExotik - autochthony, endemism, indigenousness (en) - originalidad (es) - novedad (es) - akademism, formalismScholastik, Scholastiker, Schulmeisterei - exakthetExaktheit, Genauigkeit, Gewissenhaftigkeit, Präzision, Pünktlichkeit, Sorgfalt - exakthet, noggrannhet, precisionGenauigkeit, Genauigkeit; Präzisions-..., Präzision, Treffsicherheit - brist på exakthet, felaktighet, inexakthet, oriktighetUndeutlichkeit, Ungenauigkeit - brist på exakthetUngenauigkeit - elegans, nätthet, prydlighetEleganz, Zierlichkeit - boato, esplendidez, fasto, fastuosidad, pompa, rumbo (es) - klassRang - krimskramsBilligkeit, Geschmacklosigkeit, Klebrigkeit - genomskinlighet, klarhet, tydlighetDeutlichkeit - tydlighetDeutlichkeit - vaghetUnbestimmtheit - rättfärdighet, rättmätighet, rättskaffenhet, redlighetRechtschaffenheit, Redlichkeit - rättskaffenhetGeradlinigkeit - fromhet, gudfruktighetFrommheit, Frömmigkeit, Pietät - religiositetAndacht, Frömmigkeit, Gottesfurcht, Kirchlichkeit, Religiosität - pietismPietismus - fromhet, gudfruktanFrömmigkeit, Göttlichkeit - Gottlosigkeit, Irreligiosität - barbari, brutalitet, gräslighet, ohygglighet, råhet, skändlighetBarbarei, Brutalität, Grauenhaftigkeit, Grausamkeit, Greueltat, Scheußlichkeit, Schreckenstat, Widerlichkeit, Widerwärtigkeit - argsinthet, elakhet, grymhet, omänsklighet, ondskefullhet, vildhetBösartigkeit, Brutalität, Gemeinheit, Giftigkeit, Niedertracht, Niederträchtigkeit, Roheit, Schlechtigkeit, Wildheit - obeveklighetUnbarmherzigkeit - altruism, oegennyttaAltruismus, Uneigennützigkeit - iniciativa (es) - konkurrenskraftKonkurrenzfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit - finess, finhet, ömtålighetSchlauheit, Zartheit - conciencia (es) - heroism, hjältemodHeldenmut, Heldentum, Heroik, Heroismus, Wert - efterhängsenhet, flit, ihärdighet, trägenhetAusdauer, Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen, Durchsetzungsvermögen, Standhaftigkeit - omutbarhet, omutlighetUnbestechlichkeit - skenbarhettrügerischer Schein - patriotismPatriotismus, Vaterlandsliebe - naivitetEinfältigkeit, Naivität - självaktningSelbstachtung - skrytsamhetÜberheblichkeit - hybris, övermodHochmut, Hybris, Stolz, Überheblichkeit - livfullhetFeuer, Feurigkeit, Gewagtheit, Rasanz, Rassigkeit, Schwung - []lugn, fattning, lugn, ro, stillhetGelassenheit, Ruhe - aktning, respektAchtung, Ehrerbietung, Respekt - Grobheit, Patzigkeit, Plumpheit, Ungehobeltheit, Ungeschliffenheit, Unkultiviertheit, Unleidlichkeit - nyhetNeuheit - frescura (es) - Schimmel, Schimmlichkeit - fåfängans marknad - behagfullhet, elegans, graceAnmut, Grazie - el-, kraft, makt, maskin-, stormakt, styrkaAuftrieb, Fähigkeit, Kraft, Kraft; mit Elektrizität betrieben, Macht, Muskelkraft, Vermögen, Wucht - kraftfullhet, robusthet, tålighetAusdauer, Lebenskraft, Robustheit - modCourage, Mut - uthållighetDurchhaltevermögen - kraft, styrkaKraft, Stärke, Wucht - intensitetIntensität - blodtörstighet, raseri, vildsinthetGewalt, Gewalttätigkeit, Grimmigkeit, Heftigkeit, Rage, Raserei, Schärfe, Tobsucht, Wildheit, Wut, Wüten, Zorn - AkilleshälAchillesferse - modernitet, modern- itet, nymodighetModernität - continuity, persistence (en) - fart, hastighet, raskhet, skyndsamhet, snabbhetFlinkheit, Geschwindigkeit, Promptheit, Schnelligkeit, Schnelligkeit, die Haltbarkeit - inmediatez (es) - punktlighet, skyndsamhet, snabbhetPromptheit - balance, proportion, proportionality (en) - yttre omständighet - Geschmeidigkeit, Gewandtheit, Zungenfertigkeit - omfång, volymMasse - ofantlighet, väldighet, väldig omfattningRiesigkeit, Unermeßlichkeit, Ungeheuerlichkeit, ungeheure Größe - kvantitetMenge - brist, knapphet, magerhet, ringa tillgång, slarvighet, snålhetDürftigkeit, Knappheit - överflöd, slöseri, ymnighet, ymnighetshornFülle, Füllhorn - brist, knapphet, sällsynthetKnappheit - överflödÜberfluss, Überhang, Übermaß - överskottÜberschust, Überschuß-... - överflöd, uppsjöFülle, Mehrertrag, Schwemme, Surplus, Überflüssigkeit, Überhang, Übermaß, Überschuß, Zuviel - begränsning, gränsGrenze, Limit - omfång, områdeUmkreis - gränserGrenze - räckvidd, stadgande, synvidd - valör, värdeWert - price (en) - det godaGute - bienestar (es) - lyx, överflödLuxus; Luxus-... - [] nytta, användbarhetBenutzbarkeit, Brauchbarkeit, Nutzen, Nützlichkeit, Sinn, Utilität, Verwendbarkeit, Zweck - fåfänglighet, fruktlöshet, meningslöshetNutzlosigkeit - genomförbarhet, möjlighetDurchführbarkeit - kompetensTauglichkeit - tillgångFinanzen, Pluspunkt, Vermögen - fördelVorteil, Vorzug - [] gunstGunst - behållning, fördel, utbyte - bärighetRentabilität - preferencia (es) - privilegiumPrivileg - manitas, manitas en jardinería (es) - allgemeines Wohl, Allgemeinwohl, Gemeinnutz, Gemeinnützigkeit, Gemeinwohl, öfentliches Wohl - avigsida, nackdelNachteil - Begrenzung, Beschränkung, Einschränkung, Restriktion - brist, felDefekt, Fehler, Laster, Macke, Mangel, Manko, Minus, Schaden, schlechte Eigenschaft, Schwäche - pérdida, privación (es) - prisPreis - avigsida, baksida, hake, nackdelNachteil, Schattenseite, Schwierigkeit - Wichtigkeit - betydelse, viktBedeutung - betydelse, viktGewicht - medvetslöshet, vettlöshetGeistesverwirrung, Irrsinn, Sinnlosigkeit, Umnachtung, Wahnsinn, Wesenlosigkeit - [] våld, kraft, mäktighet, styrkaKraft, mit Elektrizität betrieben - poder (es) - livlighetLebhaftigkeit - inflytande, påverkanEinfluss, Macht - tryckDruck - apparat, bil, maskineri - efectividad (es) - ändamålsenlighet, effektivitetEffektivität, Effizienz, Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit - form (en) - kraftlöshet, maktlöshet, slapphet, vanmäktighetHilflosigkeit, Impotenz, Machtlosigkeit, Ohnmacht, Ohnmächtigkeit, Ohnmachtsgefühl, Unfähigkeit, Unvermögen - romantiskt skimmer, stjärnstoff - olöslighetUnlösbarkeit - lårOberschenkel, Schenkel - lugar (es) - astucia, hondura, profundidad (es) - sunt förnuftder gesunde Menschenverstand, gesunder Menschenverstand, Nüchternheit, Realismus, Realitätssinn, Wirklichkeitssinn - försiktighet, klokhetKlugheit - Achtsamkeit, Bedächtigkeit, Besonnenheit, Vorsicht - Geisteskraft, Geistesschärfe, Genie, Gescheitheit, Verstandesschärfe - Denkvermögen, Erkenntnisvermögen - illistighet, knipslughet, list, slughet, smarthetArglist, Bauernschläue, Durchtriebenheit, Geriebenheit, Gerissenheit, Geschicklichkeit, Klugheit, List, List, die Schlauheit, Scharfsinn, Scharfsinnigkeit, Scharsinnigkeit, Schlauheit - trolleriZauberei, Zauberwerk - himmel, himmelrike, paradisHimmel - innovación (es) - koordination, koordinering, samordningBeiordnung, Koordination, Nebenordnung - mångsidighet, stor användbarhetVielseitigkeit - fingerfärdighet, händighet, skicklighetFertigkeit, Geschick, Geschicklichkeit, Gewandtheit, Können - teknikGeschick, Kunstfertigkeit - efficiency (en) - Brauch, Überlieferung - Konvention - enigma, gåta, hemlighetsmakeri, mysterium, mystikGeheimnis, Rätsel, Rätselhaftigkeit - dilemmaBedrängnis, Dilemma, in der Zwickmühle stecken, Widerstreit, Zwangslage, Zwiespalt - svårighetSchwierigkeit - Problem, Problem-... - försörjning, stödBekräftigung - förankring, stödRettungsanker - förbjuden fruktverbotene Frucht, Verbotene früchte - añagaza, anzuelo, cebo, gancho, señuelo (es) - ersättare, ersättningErsatz - advertence, advertency (en) - underevaluation (en) - punto en el que uno no puede volverse atrás (es) - uppskattningVerständnis - haute couture - modefluga, nyck, trendFimmel, Marotte, Masche, Mode, Tick - alternativkultur, motkultur - identifieringIdentifizierung - pseudovetenskap - alternativ, valAlternative, Ausweichmöglichkeit, Option, Wahl, Wahlmöglichkeit - key (en) - light (en) - tradición (es) - Realität, Wirklichkeit - vida real (es) - Daja-vu-erlebnis, Déjà-vu-Erlebnis - tankeställare - issue (en) - förutsättning, villkorBedingung - uppiggande pillerAnreiz, Ansporn, Antrieb, Genußmittel, Motivation, Stimulans, Stimulus - joroba, macanazo, molestia, molienda, puñeta (es) - espina, irritación (es) - börda, en black om foten för ngn, en kvarnsten om ngns hals, last, påfrestningBelastung, Bürde, Gewicht, Last, Mühlstein, Pflicht - germen (es) - textura (es) - surface (en) - Ganzes, Ganzheit - enhetEinheit - hjärtaHerz - begriplighet, mening - insinuationAndeutung - det väsentliga, grunddrag, huvudsak, huvudpunkt, kärna: kontentan, kärnanAbbausohle, Boden, Grund, Grundfläche, Sohle, Wesentliche - value (en) - kriterium - föredöme, ideal, mönsterBeispiel, Modell, Vorbild - fantasmagori, gyckelspel - prototypMuster, Prototyp - försmakKostprobe, Vorgeschmack - Satanismus - aculturación (es) - bildning, högre bildning, kännedom, kunskap, lärdomErudition, Gelehrsamkeit, Gelehrtheit, Wissen - Richtung - corriente (es) - Call (en) - bigotteri, trångsynthetblinder Eifer, Borniertheit, Uneinsichtigkeit - fanatismFanatismus, Schwärmerei - konservatismKonservatismus, Konservativismus - reacción (es) - literature (en) - delicadeza, finura, matiz (es) - krux, springande punkt, svårighetKernpunkt, Knackpunkt, springende Punkt - buzzword, slagordModewort, Schlagwort - abrakadabraAbrakadabra - rappakalja, smörjaQuatsch - señal, vestigio (es) - utrikespolitikAußenpolitik - lösande, svar - underdrift, underskattning, understatementUnderstatement, Untertreibung - ironi, sarkasm, satir, spydighetIronie, Sarkasmus, Satire, Spottschrift - slutpoängPointe - Witzige bemerkung - case (en) - Rätsel - formalism, pedanteriPedanterie, Pedantry - vältalighetEloquenz, Redegewandtheit - jerga burocrática (es) - arkaismArchaismus - talarkonst, välläsningRedekunst, Vortragskunst - strunt - Technobabbel, Technobrabbel - koncishetGedrängtheit, Kürze, Prägnanz - perifrasPeriphrase, Umschreibung - pleonasmPleonasmus - bild, metaforBild, Metapher - svärord, svordomFluch, Kraftausdruck, Kraftwort, Schimpfwort, Schwur - hädelser, världslighetFluch, Gotteslästerung, Profanität - bifall, medgivande, samtyckeZusage, Zustimmung - avslöjande, tankeställare, uppdagande, väckarklocka, yppandedas einem die Augen öffnet, Enthüllung, Eröffnung, etwas, Offenbarung - anspelning, insinuationAnspielung, Unterstellung - voice (en) - förebud, gott omenSchutzherrschaft - trato equitativo (es) - merecido (es) - pago, recompensa (es) - Schreck - malör, missöde, olyckaMißgeschick, Unfall, Unglück - martyrdöd, martyrskapFolter, Marter, Märtyrertum, Martyrium, Tortur - avklippandeTrennung - missödeMißgeschick - elände, katastrof, olycka, tragediElend, Katastrophe, Tragödie, Unheil - trettondagen, uppenbarelseDreikönigsfest, Erscheinung des Herrn, Erscheinungsfest - livsöde, öde, ödet - förbättringVerbesserung - debacle, fiasco, fracaso (es) - inställning, justeringAnpassung, Einrichtung - händelse, tilldragelseAnlaß - emergencia (es) - Krise - Fall of Man (en) - fire (en) - försämring, försvagningBeeinträchtigung - omvälvning, revolutionRevolution, Umsturz, Umwälzung - avbräck, bakslag, motgångRückschlag - Fall (en) - konfliktStreit - alejamiento, distanciamiento (es) - känslighetDünnhäutigkeit, Empfindsamkeit - arrangemangAnordnung, Aufstellung, Einordnung, Einteilung, Gliederung, Gruppierung, Klassifizierung, Organisation, Systematisierung - societet - överbefolkningÜberbevölkerung, Übervölkerung - Masse, Volk - borgarklass, bourgeoisie, medelklassBourgeoisie, Bürgertum, Mittelschicht - grupp, koloniGemeinschaft - civilisering - generación (es) - blandning, mängd olika, sortiment, urvalMischung, Sonstiges, Sortierung, Sortiment, Varia, Vermischtes, Verschiedenes, Vielfalt - corriente, curso, flujo, torrente (es) - kubismKubismus - sträcka - himlen, himmelrike[], himmelriket, paradis, ParadisetNirwana, Paradies - cache, cacheminneSchlupfwinkel, Unterschlupf, Versteck - fristad, skyddRefugium, Zuflucht - []öde, ödetSchicksal - Christus, Sohn - ynkryggFeigling, Memme - expertExperte, Expertin, Fachmann, Schätzer, Spezialist, Spezialistin, Taxator, Taxatorin - niggerNigger - Tío Tom (es) - poor white trash, white trash (en) - kuliKuli - indianRothaut - john bull, typisk engelsmanEngländer - Tommy - Mick, Mickey, Paddy (en) - angloamericano (es) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - advokat, konsult, rådgivareBerater, Beraterin, Gutachter, Ratgeber, Ratgeberin, Referent, Referentin - djävel, jävla as, literary: mammaknullare, skitstövelDirnensohn, Hurensohn, Spago - befogenhetBefugnis, Vollmacht - älskareGeliebter, Liebhaber, Soundso - buse, huligan, ligist, råskinnGewaltmensch, Gewaltnatur, Leuteschinder, Rohling, Rowdy, Schinder, Schläger, Unmensch, Wüstling - bäbis, baby c , spädbarnBaby, Kleinkind, Säugling - samlareSammler, Sammlerin - vapenvägrareKriegsdienstverweigerer, Wehrdienstverweigerer, Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen - Grünschnabel - bög, homofilSchwule, die Lesbe, Schwuler - bergsbo, lantisHinterwäldler, Hinterwäldlerin - kaffer, otrogen, svartingKaffer - light (en) - máquina (es) - maestro, mästareMaestro, Meister - lekkamratGespiele, Gespielin, Spielgefährte, Spielgefährtin, Spielkamerad, Spielkameradin - kraft, makt, styrkaKraft - liten killeWicht - shiksa, shikse (en) - syndareSünder, Sünderin - statsmanStaatsmann - driftskostnadBetriebskosten - anställningsförmånZusätzlich leistung - förlustVerlust - recaudo (es) - struntsumma - conspicuous consumption (en) - försämringVerschlechterung - utvecklingAblauf, Entwicklung - malabsorption (en) - Entfaltung - extremum, peak (en) - nollNichts, Null - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - minimumMinimum - Handvoll - aning, anstrykning, antydan, gnutta, spårAnflug, Spur - bunt, hop, omgångBatzen, Berg, Flut, Haufe, Haufen, Lawine, Meer, Menge, Wust - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - armbågsrum, svängrum - basis, grundGrundlage - bridge (en) - detalle, particularidad, pormenor (es) - scale (en) - balans, fotfäste, jämvikt, jämviktslägeBalance, Gleichgewicht, sichere Stellung - vänskap, vänskap[]Freundschaft - krislägeKrise - element (en) - miljö, naturUmfeld, Umgebung, Umwelt - jämviktGleichgewicht - inclusión (es) - rechazo (es) - status quoStatus quo - Naturzustand - högsta, höjd, höjd[], höjden, höjdpunkt, klimax, kulmen, toppder Gipfel, der Höhepunkt, Gipfel, Höhepunkt - fallder Fall, Fall - ställning, statusStellung - plats, position, rang, ställningPlatz - Meisterschaft, Meisterschaftstitel, Meistertitel, Titel - antelación, anterioridad, precedencia (es) - subordinateness, subsidiarity (en) - livLeben - ordning, ordnungöffentliche Ordnung, Ordnung - peace (en) - anarkiAnarchie, Gesetzlosigkeit, Herrschaftslosigkeit - kaos, oväsen, tumultHöllenlärm - incidente (es) - omvälvningUmwälzung - kallt krigkalte Krieg, kalter Krieg - meningsskiljaktighet, oenighetWiderspruch - frihetFreiheit - oavhängighet, oberoende, självstyreSelbstbestimmung, Unabhängigkeit - polarización (es) - baklås, dödläge, nollpunkt, stoppPatt, tote Punkt, toter Punkt - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - Stärke, Vitalität - dificultad (es) - aprieto, apuro, brete (es) - estrés, tensión (es) - Problem, Problematik, Schwierigkeit - erkännandeAnerkennung, Erkennen - isolation, isoleringIsolation, Isolierung - förbättringVerbesserung - development (en) - ur brukNichtgebrauch - renoveringRenovierung - betydenhet, viktWichtigkeit - betoning, tonviktGewicht - prestigePrestige - anonymitetAnonymität, Namenlosigkeit - berömmelse, namn, namnkunnighetBekanntheit, Berühmtheit, Name, Renommee, Ruf, Ruhm - anseende, rykteBekanntheit, Ruhm - anseende, rykteAnsehen, Ruf - rykte - undergivenhet, uselhetErbärmlichkeit, Unterwürfigkeit - dekadans, dekadens, förfallDekadenz, Niedergang, Untergang, Verfall, Zugrundegehen - herravälde, kontroll, makt, överhöghet, övermakt, suprematiDominanz, höchste Gewalt, Kontrolle, Übergewicht, Übermacht, Vorherrschaft - dominans, herravälde, ledarställning, överlägsenhet, styreHerrschaft, Vorherrschaft - paramountcy (en) - förbannelseständiges Ärgernis - bedrövelse, eländeElend, Erbärmlichkeit - angelägenhet, brådskande natur, viktDringlichkeit - press, tryckDruck - angrepp [], hemsökelsePlage - helhetGanzheit - fullständighetVollständigkeit - fullständighet, helhetGesamtheit - bristfällighetUnvollkommenheit - hamartia, tragic flaw (en) - lott, ödeBestimmung, Geschick, Los, Schicksal, Verhängnis - lycka, välgång, välståndWohlstand - framgång, succéErfolg - katastrof, svår olyckaKatastrophe - misslyckande, strejkandeVersagen - framtidsperspektiv, möjligheter, utsikt[], -utsikterAussicht - chans, chanse, möjlighet, spelrumAnlaß, Aussicht, Chance, Durchbruch, Gelegenheit, Handhabe, Möglichkeit, Raum, Veranlassung - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - Unreinheit - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Vollbeschäftigung - lycka, välgång, välståndWohlstand - rikedom, riklighet, välståndReichtum, Wohlstand - mammon, rikedomMammon, Reichtum - dålig beskaffenhet - fattigdomBedürftigkeit - higiene (es) - avsaknad av fläckar, frihet från fläckarMakellosigkeit - ordentlighet, ordningOrdentlichkeit, Ordnung - lort, smuts, sotSchmutz - eländighet, tarvlighetSchmutzigkeit - Lage, Umwelt - Bereich, Sphäre, Welt - competencia (es) - bisterhet, stränghetRauheit, Rauhigkeit, Strenge - atmosfär, stämning - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - säkerhetSicherheit - säkerhet, skydd, skydds, trygghet, trygghetskänslaSicherheit, Sicherheit, Sicherheits-, Sicherheits-... - peace, public security (en) - beskydd, skyddSchutz - fara, riskBedrohung, Gefahr - peligro, riesgo (es) - clear and present danger (en) - fara, risk, vådaGefahr, Not, Notlage - fara, hot, riskBedrohung, Gefahr - Fitness, Form, Kondition, körperliches Wohlgefühl - illumination, light (en) - de vises sten, vises stenStein der Weisen - escoria (es) - dugg, smula, unsKörnchen - []spån, damm, puder, pulver, stoftStaub - avfallAbfall, Abfall, Abfall-..., Müll - Zeiterscheinung, Zeitgebundenheit, Zeitgeschmack, Zeitkolorit, Zeitstil - night (en) - domedag, yttersta domenJüngstes Gericht, Tag des jüngsten Gerichts, Weltgericht - stund, tid, tidpunktStunde - period, tid, tidevarvZeitalter - tidpunktZeitpunkt - bråkdel av en sekund, nafs, ögonblickAugenblick, Bruchteil einer Sekunde - generación (es)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼