Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

abaxial, dorsal (en) - οργανισμόςente, forma de vida, organismo, ser, ser vivo - μορφή ζωής, τρόπος ζωής - célula - άνθρωπος, άτομο, ανθρώπινο ον, θνητός, τύποςalma, gente, hombre, humana, humano, individuo, mortal, persona, ser humano - δραστήριοςactivo - EBV, Epstein-Barr virus (en) - ενεργός - paramyxovirus (en) - γίνομαι πατέρας, είμαι, παράγωengendrar - βαθμίδα, κατηγορία, τάξηorden - ιδρώνωrezumar, sudar, transpirar, trazumar - χάνομαι, ψοφάωdiñarla, espichar, estirar la pata, expirar, extinguirse, fallecer, fenecer, morirse, palmar, pasar a mejor vida, perecer, reventar, reventarse, soltar el pellejo - ουρώechar gasolina, empapar de meado, hacer pipí, hacer pis, mear, orinar - απεκκρίνω, εκκρίνει, εκκρίνωeliminar, excretar - αποπατώ, αφοδεύω, ενεργούμαι, χέζωcagar, cagarse, defecar, descargar el vientre, evacuar el vientre, exonerar el vientre, hacer caca, zullarse - γένος Populus - εμετός, εξεμώ, κάνω εμετό, ξερνώarrojar, cambiar la peseta, devolver, provocar, rendir, volver la comida, vomitar - εκβάλλωexpeler, expulsar - exhalar - γενετικήgenética - στρεπτόκοκκοσestreptococo - Chevalier de Lamarck, Jean Baptiste de Lamarck, Lamarck (en) - aquatic (en) - βιολογικάbiológicamente - piscívoro - carpophagous, fruit-eating (en) - ξανθοφύλλη - ακέφαλος - μικροοργανισμόςmicroorganismo - υβρίδιοcruce, cruzamiento, híbrido - ιός Η/Υgusano, virus - TMV, tobacco mosaic virus (en) - viroid, virusoid (en) - bacteriófago - retrovirus - picornavirus (en) - poliovirus (en) - enterovirus (en) - echovirus (en) - CMV, cytomegalovirus (en) - papovavirus (en) - rotavirus (en) - parvo, parvovirus (en) - archaebacteria, archaebacterium, archaeobacteria, archeobacteria (en) - methanogen (en) - halophil, halophile (en) - halobacter, halobacteria, halobacterium (en) - βακτήρια, βακτήριο, βακτηρίδια, βακτηρίδιοbacteria, bacterias - βακίλλοσ, βακτήριο, μικρόβιοbacilo - coco - family Rhizobiaceae, Rhizobiaceae (en) - genus Rhizobium, Rhizobium (en) - Agrobacterium, genus Agrobacterium (en) - Agrobacterium tumefaciens (en) - ευβακτήρια - Bacillaceae, family Bacillaceae (en) - clostridia, clostridium (en) - botulinum, botulinus, Clostridium botulinum (en) - Cyanophyta, division Cyanophyta (en) - class Cyanobacteria, class Cyanophyceae, Cyanophyceae (en) - blue-green algae, cyanobacteria, cyanophyta (en) - family Nostocaceae, Nostocaceae (en) - nostoc, star jelly, witches'-butter (en) - family Oscillatoriaceae, Oscillatoriaceae (en) - genus Pseudomonas, Pseudomonas (en) - Pseudomonas solanacearum, ring rot bacteria (en) - genus Nitrobacter, Nitrobacter (en) - family Spirillaceae, Spirillaceae (en) - vibrio, vibrion (en) - Bacteroidaceae, family Bacteroidaceae (en) - Bacteroides, genus Bacteroides (en) - gonococcus, Neisseria gonorrhoeae (en) - Enterobacteriaceae, οικογένεια Enterobacteriaceae - escherichia (en) - E. coli, Escherichia coli (en) - σαλμονέλαsalmonela, salmonella, salmonelosis - Salmonella typhi, Salmonella typhosa, typhoid bacillus (en) - shigella (en) - erwinia (en) - family Rickettsiaceae, Rickettsiaceae (en) - Chlamydiaceae, family Chlamydiaceae (en) - mycoplasma, pleuropneumonia-like organism (en) - actinomyces (en) - streptomyces (en) - mycobacteria, mycobacterium (en) - Mycobacterium tuberculosis, tubercle bacillus (en) - leprosy bacillus, Mycobacterium leprae (en) - family Myxobacteriaceae, family Polyangiaceae, Myxobacteriaceae, Polyangiaceae (en) - family Micrococcaceae, Micrococcaceae (en) - genus Micrococcus, Micrococcus (en) - estafilococo - family Lactobacillaceae, family Lactobacteriaceae, Lactobacillaceae, Lactobacteriaceae (en) - lactobacillus (en) - family Spirochaetaceae, Spirochaetaceae (en) - genus Spirochaeta, Spirochaeta (en) - σπειροχαίτηespiroqueta - treponema (en) - borrelia (en) - Borrelia burgdorferi, Lime disease spirochete (en) - leptospira (en) - πλαγκτόνplancton - necton - μικρόβιοgermen, microbio - παράσιτοparasito, parásito - ενδοπαράσιτο - ξενιστήςhospedador, huésped - παθογόνοςpatógeno - mirmecófilo - rickettsia (en) - division Phaeophyta, Phaeophyta (en) - ευκαρυωτικός οργανισμόςeucarionte, eukarya - προκαρυωτικός οργανισμόςprocarionte - ζωόφυτοzooide - κυτταροτροφοβλάστηςblastómero - ωάριο, ωοκύτταροhuevo, óvulo - genus Isurus, Isurus (en) - ανδρόγυνος, αρσενικοθήλυκοςandrógino - αρκτικόσ, εναρκτικόσincoativo - αμφίσβαιναanfisbena - family Pythonidae, Pythonidae (en) - Clangula, genus Clangula (en) - choanocyte, collar cell (en) - híbrido - genus Hydrochoerus, Hydrochoerus (en) - actinomorphic, actinomorphous (en) - bilaterally symmetrical, zygomorphic, zygomorphous (en) - Giraffidae, οικογένεια Giraffidae - Giraffa, γένος Giraffa - genus Okapia, Okapia (en) - ανθρώπινο πλάσμαhombre, humano, ser humano - homo erectus - homo habilis - homo sapiens - hombre del neanthertal, hombre de Neanderthal, neanthertal - hombre de cro-magnon - homo sapiens sapiens - Daubentonia, genus Daubentonia (en) - Engraulis, genus Engraulis (en) - αναπτύσσομαι, ενηλικιώνομαι, μεγαλώνωcrecer, hacerse mayor - Dactyloscopidae, family Dactyloscopidae (en) - family Scorpaenidae, Scorpaenidae (en) - genus Scorpaena, Scorpaena (en) - genus Pterois, Pterois (en) - intracellular (en) - γενετικός, κληρονομικόςgenético - κηλιδωτόσ - με ένα νομοθετικόν σώμα, μονοθάλαμοσunicelular - βακτηριακόσbacteriano - θρεπτική, θρεπτικό, θρεπτικόςalimenticia, alimenticio, nutricional - Pavlovian (en) - ζωτικότητα, σχεδιασμός κινουμένων σχεδίωνanimación - προθυμίαactividad, alacridad, energía, ligereza, presteza, vigor - ενεργητικότητα, σφρίγοςenergía, fuerza, marcha, ñeque, nervio, puñetazo, remangue, vigor - πνεύμαagudeza, aparecido, chispa, espíritu, gracia, ingenio, mente, prontitud a la réplica, viveza - ζωηράδα, ζωηρότησ, ζωηρότητα, ζωντάνιαactividad, animación, vivacidad, viveza - έξαψη, διαχυτικότητα, ενθουσιασμόςcarácter retozón, ebullición, euforia, exaltación, exuberancia - ενεργητικότητα, ζωντάνια, νεύρο, σφρίγοςbrío, empuje, energía, jengibre, vitalidad - isomorphism, isomorphy (en) - fenotipo - chispa - melanocyte (en) - ζυγωτήςcigoto - κυτταρόπλασμαcitoplasma - endoplasma - microsome (en) - καρυόπλασμα, πυρηνόπλασμα - πυρήνας, πυρήνας κυττάρουnúcleo - γονίδιοgen, gene - αλληλόμορφο γονίδιο - linkage group, linked genes (en) - oncogene, transforming gene (en) - χρωμόσωμαcromosoma - cromosoma X - cromosoma Y - chromatid (en) - centromere, kinetochore (en) - karyotype (en) - central body, centrosome (en) - bone-forming cell, osteoblast (en) - fibroblast (en) - megakaryocyte (en) - λευκό αιμοσφαίριοglóbulo blanco, leucocito - macrophage (en) - φαγοκύτταροfagocito - θυλοκοϊσοδυναμοεξαρτώμενα λεμφοκύτταρα, λεμφοκύτταρο Β - θυμοεξαρτώμενο λεμφοκύτταρο, λεμφοκύτταρο Τ - πλασματοκύτταρο - granulocyte (en) - monocyte (en) - glóbulo rojo, hematíe - γαμέτης gameto - oocyte (en) - κύτταρο Sertoli - myofibril, myofibrilla, sarcostyle (en) - Schwann cell (en) - hybridoma (en) - syncytium (en) - ABO blood group system, ABO group, ABO system (en) - βιογεωγραφίαbiogeografía - εμβρυολογίαembriología - δασοκομία, δασοκομικός, δασολογίαarboricultura, ciencias forestales, forestal, silvicultura - δασοκομία, δασολογία - εντομολογίαentomología - ηθολογίαetología - ερπετολογίαherpetología - ιχθυολογίαictiología - επιστήμη θηλαστικών, θηλαστικολογίαmastozoología - ορνιθολογίαornitología - επιστήμη μελέτης πρωτευόντων θηλαστικών - γονιδιακή επιστήμη - μικροβιολογίαmicrobiología - μοριακή βιολογία - μορφολογίαmorfología - νευροβιολογίαneurobiología - τερατολογίαteratología - νευροεπιστήμηneurología - κοινωνιοβιολογίαsociobiología - zoología - γενετική μηχανικήingeniería genética - cladistic analysis, cladistics (en) - πλάση, σύλληψη - γονιμοποίηση, επικονίασηpolinización - polinización cruzada - reino - υπο - βασίλειο - biotipo - clade (en) - ταξινομίαgrupo taxonómico - άγρια φύση, άγριος τρόπος ζωής, ζώα στο φυσικό τους περιβάλλονfauna - υπόφυλο - superphylum (en) - κλάση - υποδιαίρεση τάξεωσ - superclass (en) - suborder (en) - superorder (en) - familia - superfamily (en) - subfamily (en) - subgenus (en) - είδοςtipo - subconjunto, subespecie, subgénero - variante - είδος - generación - baby boom, baby-boom generation (en) - genoma - chondrule (en) - κόκκοςgranito, gránulo - μηχανισμόςmecanismo - baby boomer, boomer (en) - βακτηριολόγος, μικροβιολόγοςbacterióloga, bacteriólogo - βιολόγοςbióloga, biólogo - head (en) - άτομοindividuo - γούρι, μασκότmascota - mykologos - hombre de Rodesia - Charles Darwin, Charles Robert Darwin, Darwin - Helmholtz, Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, Hermann von Helmholtz - Huxley, Thomas Henry Huxley, Thomas Huxley - Carolus Linnaeus, Linnaeus - Gregor Johann Mendel, Gregor Mendel, Mendel - Morgan, Thomas Hunt Morgan (en) - Louis Paster, ΠαστέρLouis Pasteur, Pasteur - Ivan Petrovich Pavlov, Pavlov - hijuela, offset, rama, retoño, vástago - αβιογένεσισ, αβιογέννεση, αυτόματη γέννεση - seleccción por niveles - αποθαμός, θάνατος, θανατάς, πεθαμός, χάροςmuerte - descomposición - ζωή - νέκρωσηgangrena, necrosis - muerte cerebral - βρύοmusgo, verdín - Anthocerotales, order Anthocerotales (en) - Anthocerotaceae, family Anthocerotaceae (en) - Anthoceros, genus Anthoceros (en) - Andreaeales, order Andreaeales (en) - Andreaea, genus Andreaea (en) - Bryales, order Bryales (en) - Dicranales, order Dicranales (en) - Dicranaceae, family Dicranaceae (en) - Dicranum, genus Dicranum (en) - Bryaceae, family Bryaceae (en) - Bryum, genus Bryum (en) - family Mniaceae, Mniaceae (en) - genus Mnium, Mnium (en) - order Sphagnales, Sphagnales (en) - λίπασμα από φυτάνθρακασesfagno, turba - ηπατήτισhepática - Jungermanniales, order Jungermanniales (en) - family Jungermanniaceae, Jungermanniaceae (en) - Marchantiales, order Marchantiales (en) - family Marchantiaceae, Marchantiaceae (en) - order Sphaerocarpales, Sphaerocarpales (en) - family Sphaerocarpaceae, Sphaerocarpaceae (en) - genus Sphaerocarpos, genus Sphaerocarpus, Sphaerocarpos, Sphaerocarpus (en) - class Gnetopsida, Gnetophyta, Gnetophytina, Gnetopsida, subdivision Gnetophytina (en) - Gnetales, order Gnetales (en) - family Gnetaceae, Gnetaceae (en) - Ephedraceae, family Ephedraceae (en) - family Welwitschiaceae, Welwitschiaceae (en) - class Cycadopsida, Cycadophyta, Cycadophytina, Cycadopsida, subdivision Cycadophyta, subdivision Cycadophytina (en) - Cycadales, order Cycadales (en) - Cycadaceae, cycad family, family Cycadaceae (en) - Cycas, genus Cycas (en) - family Zamiaceae, Zamiaceae, zamia family (en) - Bennettitales, order Bennettitales (en) - class Pteridospermopsida, Pteridospermopsida (en) - class Coniferopsida, Coniferophyta, Coniferophytina, Coniferopsida, subdivision Coniferophytina (en) - Cordaites, genus Cordaites (en) - class Pinopsida, Pinophytina, Pinopsida, subdivision Pinophytina (en) - Coniferales, order Coniferales (en) - family Pinaceae, Pinaceae, pine family (en) - genus Pinus, Pinus (en) - genus Larix, Larix (en) - genus Pseudolarix, Pseudolarix (en) - Abies, genus Abies (en) - Cedrus, genus Cedrus (en) - genus Picea, Picea (en) - genus Tsuga, Tsuga (en) - genus Pseudotsuga, Pseudotsuga (en) - Cupressaceae, cypress family, family Cupressaceae (en) - Cupressus, genus Cupressus (en) - Athrotaxis, genus Athrotaxis (en) - Austrocedrus, genus Austrocedrus (en) - Callitris, genus Callitris (en) - Calocedrus, genus Calocedrus (en) - Chamaecyparis, genus Chamaecyparis (en) - Cryptomeria, genus Cryptomeria (en) - genus Juniperus, Juniperus (en) - genus Libocedrus, Libocedrus (en) - redwood family, subfamily Taxodiaceae, Taxodiaceae (en) - γένος δέντρων σεκόγια - genus Taxodium, Taxodium (en) - genus Tetraclinis, Tetraclinis (en) - genus Thuja, Thuja (en) - genus Thujopsis, Thujopsis (en) - Araucariaceae, araucaria family, family Araucariaceae (en) - Agathis, genus Agathis (en) - Cephalotaxaceae, family Cephalotaxaceae, plum-yew family (en) - Cephalotaxus, genus Cephalotaxus (en) - genus Torreya, Torreya (en) - genus Phyllocladus, Phyllocladus (en) - family Podocarpaceae, Podocarpaceae, podocarpus family (en) - genus Podocarpus, Podocarpus (en) - Afrocarpus, genus Afrocarpus (en) - Dacrycarpus, genus Dacrycarpus (en) - Dacrydium, genus Dacrydium (en) - genus Microstrobos, Microstrobos (en) - genus Nageia, Nageia (en) - genus Prumnopitys, Prumnopitys (en) - family Sciadopityaceae, Sciadopityaceae (en) - genus Sciadopitys, Sciadopitys (en) - order Taxales, Taxales (en) - family Taxaceae, Taxaceae, yew family (en) - genus Taxus, Taxus (en) - class Ginkgophytina, class Ginkgopsida, Ginkgophytina, Ginkgopsida, subdivision Ginkgophyta, subdivision Ginkgophytina (en) - Ginkgoales, order Ginkgoales (en) - family Ginkgoaceae, Ginkgoaceae, ginkgo family (en) - κλάση Magnoliopsida, κλάση δικοτυλήδονων - Magnoliidae, ranalian complex, subclass Magnoliidae (en) - κλάση Liliopsida, κλάση μονοκοτυλήδονων - Alismatidae, subclass Alismatidae (en) - υποκλάση Arecidae - υποκλάση Commelinidae - order Ranales, order Ranunculales, Ranales, Ranunculales (en) - Annonaceae, custard-apple family, family Annonaceae (en) - γένος Annonaanona - γένος Asimina - barberry family, Berberidaceae, family Berberidaceae (en) - Berberis, genus Berberis (en) - Caulophyllum, genus Caulophyllum (en) - Epimedium, genus Epimedium (en) - genus Mahonia, Mahonia (en) - genus Podophyllum, Podophyllum (en) - Calycanthaceae, calycanthus family, family Calycanthaceae, strawberry-shrub family (en) - Calycanthus, genus Calycanthus (en) - Chimonanthus, genus Chimonanthus (en) - Ceratophyllaceae, family Ceratophyllaceae (en) - Ceratophyllum, genus Ceratophyllum (en) - Cercidiphyllaceae, family Cercidiphyllaceae (en) - Cercidiphyllum, genus Cercidiphyllum (en) - family Lardizabalaceae, Lardizabalaceae, lardizabala family (en) - family Lauraceae, Lauraceae, laurel family (en) - genus Laurus, Laurus (en) - Cinnamomum, genus Cinnamomum (en) - genus Lindera, Lindera (en) - benjuí, benzoína - γένος Persea - genus Umbellularia, Umbellularia (en) - family Magnoliaceae, Magnoliaceae, magnolia family (en) - γένος Illicium, ιλλίκιο - genus Liriodendron, Liriodendron (en) - family Menispermaceae, Menispermaceae, moonseed family (en) - family Myristicaceae, Myristicaceae, nutmeg family (en) - genus Myristica, Myristica (en) - family Nymphaeaceae, Nymphaeaceae, water-lily family (en) - genus Nymphaea, Nymphaea (en) - genus Nuphar, Nuphar (en) - Nelumbonaceae, subfamily Nelumbonaceae (en) - genus Nelumbo, Nelumbo (en) - Cabombaceae, subfamily Cabombaceae, water-shield family (en) - Cabomba, genus Cabomba (en) - Brasenia, genus Brasenia (en) - family Paeoniaceae, Paeoniaceae, peony family (en) - genus Paeonia, Paeonia (en) - buttercup family, crowfoot family, family Ranunculaceae, Ranunculaceae (en) - νεραγκούλαranúnculo - Aconitum, genus Aconitum (en) - Actaea, genus Actaea (en) - Caltha, genus Caltha (en) - Coptis, genus Coptis (en) - Eranthis, genus Eranthis (en) - genus Helleborus, Helleborus (en) - genus Hydrastis, Hydrastis (en) - genus Isopyrum, Isopyrum (en) - genus Pulsatilla, Pulsatilla (en) - family Winteraceae, winter's bark family, Winteraceae (en) - family Myricaceae, Myricaceae, wax-myrtle family (en) - genus Myrica, Myrica (en) - Comptonia, genus Comptonia (en) - genus Leitneria, Leitneria (en) - family Juncaceae, Juncaceae, rush family (en) - genus Juncus, Juncus (en) - Connaraceae, family Connaraceae, zebrawood family (en) - γένος Leguminosae - γένος Arachis - Brya, genus Brya (en) - Centrolobium, genus Centrolobium (en) - Coumarouna, Dipteryx, genus Coumarouna, genus Dipteryx (en) - genus Hymenaea, Hymenaea (en) - genus Swainsona, Swainsona (en) - genus Trifolium, Trifolium (en) - Mimosoideae, subfamily Mimosoideae (en) - γένος Adenanthera - Anadenanthera, genus Anadenanthera (en) - Enterolobium, genus Enterolobium (en) - genus Leucaena, Leucaena (en) - γένος Lysiloma - genus Parkia, Parkia (en) - genus Piptadenia, Piptadenia (en) - genus Pithecellobium, genus Pithecolobium, Pithecellobium, Pithecolobium (en) - genus Prosopis, Prosopis (en) - Apocynaceae, dogbane family, family Apocynaceae (en) - Apocynum, genus Apocynum (en) - Acocanthera, Acokanthera, genus Acocanthera, genus Acokanthera (en) - Adenium, genus Adenium (en) - Alstonia, genus Alstonia (en) - Amsonia, genus Amsonia (en) - Beaumontia, genus Beaumontia (en) - Catharanthus, genus Catharanthus (en) - genus Holarrhena, Holarrhena (en) - Dipladenia, genus Dipladenia, genus Mandevilla, Mandevilla (en) - genus Nerium, Nerium (en) - genus Plumeria, Plumeria, Plumiera (en) - genus Tabernaemontana, Tabernaemontana (en) - genus Thevetia, Thevetia (en) - genus Trachelospermum, Trachelospermum (en) - genus Vinca, Vinca (en) - Arales, order Arales (en) - Araceae, arum family, family Araceae (en) - Acorus, genus Acorus (en) - Acoraceae, subfamily Acoraceae (en) - Aglaonema, genus Aglaonema (en) - Arisaema, genus Arisaema (en) - Calla, genus Calla (en) - Colocasia, genus Colocasia (en) - Dieffenbachia, genus Dieffenbachia (en) - Epipremnum, genus Epipremnum (en) - genus Xanthosoma, Xanthosoma (en) - genus Zantedeschia, Zantedeschia (en) - duckweed family, family Lemnaceae, Lemnaceae (en) - genus Wolffia, Wolffia (en) - Araliaceae, family Araliaceae, ivy family (en) - genus Hedera, Hedera (en) - genus Meryta, Meryta (en) - genus Panax, Panax (en) - genus Schefflera, Schefflera (en) - Aristolochiales, order Aristolochiales (en) - Aristolochiaceae, birthwort family, family Aristolochiaceae (en) - aristoloquia - Asarum, genus Asarum (en) - Caryophyllidae, subclass Caryophyllidae (en) - Caryophyllales, Chenopodiales, order Caryophyllales, order-Chenopodiales (en) - carnation family, Caryophyllaceae, family Caryophyllaceae, pink family (en) - Agrostemma, genus Agrostemma (en) - Cerastium, genus Cerastium (en) - Dianthus, genus Dianthus (en) - genus Gypsophila, Gypsophila (en) - genus Minuartia, Minuartia (en) - genus Moehringia, Moehringia (en) - genus Saponaria, Saponaria (en) - genus Stellaria, Stellaria (en) - Aizoaceae, carpetweed family, family Aizoaceae, family Tetragoniaceae, Tetragoniaceae (en) - Carpobrotus, genus Carpobrotus (en) - genus Mesembryanthemum, Mesembryanthemum (en) - genus Pleiospilos, Pleiospilos (en) - genus Tetragonia, Tetragonia (en) - Amaranthaceae, amaranth family, family Amaranthaceae (en) - Amaranthus, genus Amaranthus (en) - Alternanthera, genus Alternanthera (en) - Celosia, genus Celosia (en) - genus Iresine, Iresine (en) - Batis, genus Batis (en) - Chenopodiaceae, family Chenopodiaceae, goosefoot family (en) - Chenopodium, genus Chenopodium (en) - Atriplex, genus Atriplex (en) - Bassia, genus Bassia, genus Kochia, Kochia (en) - βήταbeta - genus Salicornia, Salicornia (en) - genus Salsola, Salsola (en) - Allioniaceae, family Allioniaceae, family Nyctaginaceae, four-o'clock family, Nyctaginaceae (en) - Abronia, genus Abronia (en) - Allionia, genus Allionia (en) - genus Mirabilis, Mirabilis (en) - Cactaceae, cactus family, family Cactaceae (en) - Acanthocereus, genus Acanthocereus (en) - Ariocarpus, genus Ariocarpus (en) - Carnegiea, genus Carnegiea (en) - Cereus, genus Cereus (en) - Echinocereus, genus Echinocereus (en) - Ferocactus, genus Ferocactus (en) - genus Gymnocalycium, Gymnocalycium (en) - genus Harrisia, Harrisia (en) - genus Hatiora, Hatiora (en) - genus Hylocereus, Hylocereus (en) - genus Lophophora, Lophophora (en) - genus Melocactus, Melocactus (en) - genus Myrtillocactus, Myrtillocactus (en) - genus Pediocactus, Pediocactus (en) - γένος Opuntia - γένος Pereskia - genus Schlumbergera, Schlumbergera (en) - family Phytolaccaceae, Phytolaccaceae, pokeweed family (en) - family Portulacaceae, Portulacaceae, purslane family (en) - Calandrinia, genus Calandrinia (en) - genus Lewisia, Lewisia (en) - genus Talinum, Talinum (en) - caper family, Capparidaceae, family Capparidaceae (en) - Capparis, genus Capparis (en) - Brassicaceae, Cruciferae, family Brassicaceae, family Cruciferae, mustard family (en) - Aethionema, genus Aethionema (en) - Alliaria, genus Alliaria (en) - αλύσσο - Arabis, genus Arabis (en) - Armoracia, genus Armoracia (en) - Barbarea, genus Barbarea (en) - Berteroa, genus Berteroa (en) - Brassica, genus Brassica (en) - Capsella, genus Capsella (en) - Cardamine, genus Cardamine (en) - Cochlearia, genus Cochlearia (en) - Diplotaxis, genus Diplotaxis (en) - Eruca, genus Eruca (en) - genus Iberis, Iberis (en) - genus Lepidium, Lepidium (en) - genus Lobularia, Lobularia (en) - genus Lunaria, Lunaria (en) - λιανοκάππαρη, νεροκάρδαμο, φραγκοκάρδαμοcapuchina - genus Sinapis, Sinapis (en) - genus Stephanomeria, Stephanomeria (en) - family Papaveraceae, Papaveraceae, poppy family (en) - genus Papaver, Papaver (en) - Chelidonium, genus Chelidonium (en) - Eschscholtzia, genus Eschscholtzia (en) - genus Glaucium, Glaucium (en) - genus Meconopsis, Meconopsis (en) - family Fumariaceae, Fumariaceae, fumitory family (en) - Fumaria, genus Fumaria (en) - Dicentra, genus Dicentra (en) - υποκατηγορία Asteridae - Campanulales, order Campanulales (en) - Asteraceae, aster family, Compositae, family Asteraceae, family Compositae (en) - γένος Ageratina - γένος Amberboa - γένος Anacyclus - γένος Anaphalis - γένος Antennaria - γένος Anthemis - γένος Arctium - γένος Arctotis - γένος Argyranthemum - γένος Argyroxiphium - γένος Arnoseris - γένος Baccharis - γένος Balsamorhiza - γένος Bellis - γένος Bidens - γένος Boltonia - γένος Brickellia - γένος Buphthalmum - γένος Callistephus - γένος Carduus - γένος Carlina - γένος Carthamus - γένος Centaurea - γένος Chamaemelum - γένος Chrysopsis - Κιχώριον, γένος Cichorium - γένος Cirsium - γένος Cnicus - γένος Conyza - γένος Cotula - γένος Craspedia - γένος Crepis - γένος Cynara - γένος Delairea - γένος Dimorphotheca - γένος Doronicum - γένος Echinacea - γένος Echinops - γένος Elephantopus - γένος EmiliaEmilia - γένος Encelia - γένος Enceliopsis - γένος Erigeron - γένος Eriophyllum - γένος Eupatorium - γένος Felicia - γένος Gerbera - γένος Gnaphalium - γένος Grindelia - γένος Gutierrezia - γένος Gynura - γένος Haplopappus - γένος Helenium - γένος Helichrysum - γένος Heterotheca - γένος Hieracium - γένος Hulsea - γένος Hypochaeris - γένος Lactuca - γένος Lasthenia - γένος Layia - γένος Leontodon - γένος Leontopodium - γένος Leucanthemum - γένος Leucogenes - γένος Liatris - γένος Ligularia - γένος Lonas - γένος Machaeranthera - γένος Madia - γένος Matricaria - γένος Melampodium - γένος Mikania - γένος Olearia - γένος Onopordum - γένος Parthenium - γένος Pericallis - γένος Petasites - γένος Picris - γένος Piqueria - γένος Prenanthes - γένος Pulicaria - γένος Pyrethrumpiretro - γένος Raoulia - γένος Ratibida - γένος Rudbeckia - γένος Santolina - γένος Sanvitalia - γένος Saussurea - γένος Scolymus - γένος Senecio - γένος Serratula - γένος Silphium - γένος Silybum - γένος Solidago - Σόγχος, γένος Sonchus - γένος Stokesia - γένος Tanacetum - γένος Taraxacum - γένος Townsendia - Τραγοπώγων, γένος Tragopogon - γένος Trilisa - γένος Tripleurospermum - γένος Tussilago - γένος Verbesina - γένος Xanthium - family Loasaceae, Loasaceae, loasa family (en) - οικογένεια φυτών γένους campanula - Orchidales, order Orchidales (en) - family Orchidaceae, Orchidaceae, orchid family (en) - Angraecum, genus Angraecum, genus Angrecum (en) - Anoectochilus, genus Anoectochilus (en) - Aplectrum, genus Aplectrum (en) - Bletilla, genus Bletilla (en) - Brassia, genus Brassia (en) - Cephalanthera, genus Cephalanthera (en) - Coryanthes, genus Coryanthes (en) - Cypripedium, genus Cypripedium (en) - Dactylorhiza, genus Dactylorhiza (en) - Encyclia, genus Encyclia (en) - Epidendrum, genus Epidendrum (en) - Epipactis, genus Epipactis (en) - genus Himantoglossum, Himantoglossum (en) - genus Listera, Listera (en) - genus Miltonia, Miltonia (en) - genus Ophrys, Ophrys (en) - genus Paphiopedilum, Paphiopedilum (en) - genus Phalaenopsis, Phalaenopsis (en) - genus Phragmipedium, Phragmipedium (en) - genus Platanthera, Platanthera (en) - genus Pleione, Pleione (en) - genus Pterostylis, Pterostylis (en) - genus Sarcochilus, Sarcochilus (en) - genus Spiranthes, Spiranthes (en) - Burmanniaceae, family Burmanniaceae (en) - Burmannia, genus Burmannia (en) - οικογένεια γλυκοπατάτων - γένος Tamus - order Primulales, Primulales (en) - primuláceas - Anagallis, genus Anagallis (en) - Centunculus, genus Centunculus (en) - genus Glaux, Glaux (en) - genus Hottonia, Hottonia (en) - genus Lysimachia, Lysimachia (en) - genus Samolus, Samolus (en) - family Myrsinaceae, Myrsinaceae, myrsine family (en) - Ardisia, genus Ardisia (en) - order Plumbaginales, Plumbaginales (en) - plumbagináceas - Armeria, genus Armeria (en) - genus Limonium, Limonium (en) - family Theophrastaceae, Theophrastaceae (en) - οικογένεια Graminaceae, οικογένεια Gramineae, οικογένεια Poaceae - Aegilops, genus Aegilops (en) - Agropyron, genus Agropyron (en) - γένος Agrostis - Alopecurus, genus Alopecurus (en) - Andropogon, genus Andropogon (en) - γένος Arrhenatherum - Arundo, genus Arundo (en) - γένος Avena - Bromus, genus Bromus (en) - Bouteloua, genus Bouteloua (en) - Calamagrostis, genus Calamagrostis (en) - Cenchrus, genus Cenchrus (en) - Chloris, genus Chloris (en) - Cortaderia, genus Cortaderia (en) - Cynodon, genus Cynodon (en) - Dactylis, genus Dactylis (en) - Dactyloctenium, genus Dactyloctenium (en) - Digitaria, genus Digitaria (en) - Echinochloa, genus Echinochloa (en) - Eleusine, genus Eleusine (en) - Elymus, genus Elymus (en) - Eragrostis, genus Eragrostis (en) - Erianthus, genus Erianthus (en) - Festuca, genus Festuca (en) - genus Glyceria, Glyceria (en) - genus Holcus, Holcus (en) - genus Hordeum, Hordeum (en) - genus Leymus, Leymus (en) - genus Lolium, Lolium (en) - genus Muhlenbergia, Muhlenbergia (en) - genus Oryza, Oryza (en) - genus Oryzopsis, Oryzopsis (en) - genus Panicum, Panicum (en) - genus Pennisetum, Pennisetum (en) - genus Phalaris, Phalaris (en) - genus Phleum, Phleum (en) - genus Phragmites, Phragmites (en) - genus Poa, Poa (en) - genus Saccharum, Saccharum (en) - genus Schizachyrium, Schizachyrium (en) - genus Secale, Secale (en) - genus Setaria, Setaria (en) - genus Spartina, Spartina (en) - genus Sporobolus, Sporobolus (en) - genus Stenotaphrum, Stenotaphrum (en) - genus Triticum, Triticum (en) - γένος Zea - genus Zizania, Zizania (en) - Bambuseae, tribe Bambuseae (en) - Bambusa, genus Bambusa (en) - Arundinaria, genus Arundinaria (en) - Dendrocalamus, genus Dendrocalamus (en) - genus Phyllostachys, Phyllostachys (en) - Cyperaceae, family Cyperaceae, sedge family (en) - Cyperus, genus Cyperus (en) - Carex, genus Carex (en) - Eriophorum, genus Eriophorum (en) - Eleocharis, genus Eleocharis (en) - order Pandanales, Pandanales (en) - family Pandanaceae, Pandanaceae, screw-pine family (en) - cattail family, family Typhaceae, Typhaceae (en) - genus Typha, Typha (en) - bur-reed family, family Sparganiaceae, Sparganiaceae (en) - genus Sparganium, Sparganium (en) - Cucurbitaceae, family Cucurbitaceae, gourd family (en) - Cucurbita, genus Cucurbita (en) - Citrullus, genus Citrullus (en) - Cucumis, genus Cucumis (en) - Ecballium, genus Ecballium (en) - genus Lagenaria, Lagenaria (en) - family Lobeliaceae, Lobeliaceae, lobelia family (en) - τάξη Malvales - οικογένεια Malvaceaemalváceas - genus Malva, Malva (en) - Abelmoschus, genus Abelmoschus (en) - Abutilon, genus Abutilon (en) - Alcea, genus Alcea (en) - Callirhoe, genus Callirhoe (en) - γένος Gossypium - genus Hoheria, Hoheria (en) - genus Iliamna, Iliamna (en) - genus Lavatera, Lavatera (en) - genus Malacothamnus, Malacothamnus (en) - genus Malvastrum, Malvastrum (en) - genus Malvaviscus, Malvaviscus (en) - genus Plagianthus, Plagianthus (en) - genus Radyera, Radyera (en) - genus Sida, Sida (en) - genus Sidalcea, Sidalcea (en) - genus Sphaeralcea, Sphaeralcea (en) - genus Thespesia, Thespesia (en) - Bombacaceae, family Bombacaceae (en) - γένος Bombaxceiba - γένος Adansonia - ceiba - genus Ochroma, Ochroma (en) - genus Pseudobombax, Pseudobombax (en) - Elaeocarpaceae, elaeocarpus family, family Elaeocarpaceae (en) - γένος Elaeocarpus - Aristotelia, genus Aristotelia (en) - genus Sloanea, Sloanea (en) - family Sterculiaceae, Sterculiaceae, sterculia family (en) - Brachychiton, genus Brachychiton (en) - δένδρο των τροπικών, κόλαcola, reajuste salarial, refresco de cola - γένος Firmiana - Fremontia, Fremontodendron, genus Fremontia, genus Fremontodendron (en) - genus Helicteres, Helicteres (en) - genus Heritiera, genus Terrietia, Heritiera, Terrietia (en) - genus Pterospermum, Pterospermum (en) - genus Theobroma, Theobroma (en) - genus Triplochiton, Triplochiton (en) - family Tiliaceae, linden family, Tiliaceae (en) - γένος Tilia - Corchorus, genus Corchorus (en) - genus Grewia, Grewia (en) - υποκλάση Rosidae - order Proteales, Proteales (en) - family Proteaceae, Proteaceae, protea family (en) - Embothrium, genus Embothrium (en) - genus Hakea, Hakea (en) - genus Knightia, Knightia (en) - genus Persoonia, Persoonia (en) - genus Xylomelum, Xylomelum (en) - Casuarinaceae, family Casuarinaceae (en) - Ericales, order Ericales (en) - Ericaceae, family Ericaceae, heath family (en) - Arctostaphylos, genus Arctostaphylos (en) - Calluna, genus Calluna (en) - Cassiope, genus Cassiope (en) - Daboecia, genus Daboecia (en) - Gaultheria, genus Gaultheria (en) - Gaylussacia, genus Gaylussacia (en) - genus Ledum, Ledum (en) - genus Lyonia, Lyonia (en) - genus Phyllodoce, Phyllodoce (en) - genus Vaccinium, Vaccinium (en) - Clethraceae, family Clethraceae, white-alder family (en) - Clethra, genus Clethra (en) - Diapensiaceae, diapensia family, family Diapensiaceae (en) - Astroloma, genus Astroloma (en) - genus Styphelia, Styphelia (en) - family Lennoaceae, Lennoaceae (en) - family Pyrolaceae, Pyrolaceae, wintergreen family (en) - family Monotropaceae, Monotropaceae (en) - genus Monotropa, Monotropa (en) - ταξινομία Fagales - οικογένεια οξιών - γένος Fagus - γένος Castanea - γένος Castanopsis - γένος Lithocarpus - γένος Nothofagus - γένος Quercus, δέντρο γένους Quercus - Betulaceae, birch family, family Betulaceae (en) - γένος Betula - γένος Alnus - γένος Carpinus - γένος Ostrya - γένος Ostryopsis - γένος Corylus - ταξινομία Gentianales - family Gentianaceae, Gentianaceae, gentian family (en) - Centaurium, genus Centaurium (en) - Eustoma, genus Eustoma (en) - Gentiana, genus Gentiana (en) - Gentianella, genus Gentianella (en) - Oleaceae, γένος ελιάςoleáceo - δέντρα γένους Olea - γένος Chionanthus - γένος Fraxinus - γένος Jasminum - γένος Ligustrum - γένος Osmanthus - γένος Phillyrea - γένος Syringa, φιλάδελφοςjeringuilla - bloodwort family, family Haemodoraceae, Haemodoraceae (en) - family Hamamelidaceae, Hamamelidaceae, witch-hazel family (en) - γένος Hamamelisolmo escocés - γένος Corylopsis - γένος Parrotia - Juglandales, order Juglandales (en) - family Juglandaceae, Juglandaceae, walnut family (en) - γένος Juglans - γένος Carya - genus Pterocarya, Pterocarya (en) - Myrtales, order Myrtales, order Thymelaeales, Thymelaeales (en) - Combretaceae, combretum family, family Combretaceae (en) - Conocarpus, genus Conocarpus (en) - Elaeagnaceae, family Elaeagnaceae, oleaster family (en) - Elaeagnus, genus Elaeagnus (en) - family Haloragaceae, family Haloragidaceae, Haloragaceae, Haloragidaceae, water-milfoil family (en) - genus Myriophyllum, Myriophyllum (en) - family Lecythidaceae, Lecythidaceae (en) - γένος Grias - γένος Bertholletia - family Lythraceae, loosestrife family, Lythraceae (en) - genus Lythrum, Lythrum (en) - γένος Lagerstroemia - family Myrtaceae, Myrtaceae, myrtle family (en) - γένος Pimenta - γένος Eugenia - γένος Psidium - genus Syzygium, Syzygium (en) - family Nyssaceae, Nyssaceae, sour-gum family, tupelo family (en) - genus Nyssa, Nyssa (en) - evening-primrose family, family Onagraceae, Onagraceae (en) - epilobium, Epilobium, genus Epilobium, willow-herb (en) - genus Oenothera, Oenothera (en) - γένος Punica - family Rhizophoraceae, mangrove family, Rhizophoraceae (en) - genus Rhizophora, Rhizophora (en) - daphne family, family Thymelaeaceae, Thymelaeaceae (en) - family Trapaceae, Trapaceae (en) - genus Trapa, Trapa (en) - family Melastomaceae, family Melastomataceae, meadow-beauty family, Melastomaceae, Melastomataceae (en) - genus Medinilla, Medinilla (en) - Cannaceae, family Cannaceae (en) - arrowroot family, family Marantaceae, Marantaceae (en) - banana family, family Musaceae, Musaceae (en) - genus Musa, Musa (en) - family Strelitziaceae, Strelitziaceae, strelitzia family (en) - genus Strelitzia, Strelitzia (en) - family Zingiberaceae, ginger family, Zingiberaceae (en) - genus Zingiber, Zingiber (en) - cúrcuma - γένος Alpinia - γένος Aframomum - Elettaria, genus Elettaria (en) - υποκλάση Dilleniidae - begoniáceas - Dilleniaceae, family Dilleniaceae (en) - genus Hibbertia, Hibbertia (en) - Clusiaceae, family Clusiaceae, family Guttiferae, Guttiferae, St John's wort family (en) - γένος Calophyllum - γένος Garcinia - family Hypericaceae, Hypericaceae (en) - genus Hypericum, Hypericum, St. John's wort (en) - genus Mammea, Mammea (en) - Actinidiaceae, family Actinidiaceae (en) - γένος Actinidia - Canellaceae, canella family, family Canellaceae (en) - Caricaceae, family Caricaceae, papaya family (en) - γένος Carica - Caryocaraceae, family Caryocaraceae (en) - γένος Caryocar - Cistaceae, family Cistaceae, rockrose family (en) - jara - genus Hudsonia, Hudsonia (en) - οικογένεια Dipterocarpaceae - genus Shorea, Shorea (en) - family Flacourtiaceae, Flacourtiaceae, flacourtia family (en) - family Fouquieriaceae, Fouquieriaceae (en) - Fouquieria, genus Fouquieria (en) - family Ochnaceae, Ochnaceae, ochna family (en) - family Passifloraceae, Passifloraceae, passionflower family (en) - γένος passiflora - family Resedaceae, mignonette family, Resedaceae (en) - family Tamaricaceae, Tamaricaceae, tamarisk family (en) - genus Tamarix, Tamarix (en) - family Violaceae, Violaceae, violet family (en) - βιολέτα, βιολί μεγάλο, βιόλαviola - τάξη Urticales - urticáceas - genus Urtica, Urtica (en) - Boehmeria, genus Boehmeria (en) - genus Parietaria, Parietaria (en) - genus Pilea, Pilea (en) - οικογένεια Cannabidacea - genus Humulus, Humulus (en) - family Moraceae, Moraceae, mulberry family (en) - genus Morus, Morus (en) - genus Maclura, Maclura (en) - γένος Artocarpus - γένος Ficus - Broussonetia, genus Broussonetia (en) - Cecropia, genus Cecropia (en) - ulmáceas - γένος Ulmus - γένος Celtis - Liliidae, subclass Liliidae (en) - Liliales, order Liliales (en) - family Iridaceae, Iridaceae, iris family (en) - genus Ixia, Ixia (en) - genus Sisyrinchium, Sisyrinchium (en) - genus Sparaxis, Sparaxis (en) - Amaryllidaceae, amaryllis family, family Amaryllidaceae (en) - Bomarea, genus Bomarea (en) - family Hypoxidaceae, Hypoxidaceae (en) - genus Hypoxis, Hypoxis (en) - family Liliaceae, Liliaceae, lily family (en) - genus Lilium, Lilium (en) - Aletris, genus Aletris (en) - Alliaceae, family Alliaceae (en) - Allium, genus Allium (en) - Alstroemeriaceae, family Alstroemeriaceae (en) - Aphyllanthaceae, family Aphyllanthaceae (en) - Asparagaceae, family Asparagaceae (en) - Asphodelaceae, family Asphodelaceae (en) - Asphodelus, genus Asphodelus (en) - Bessera, genus Bessera (en) - Bloomeria, genus Bloomeria (en) - Calochortus, genus Calochortus (en) - Camassia, genus Camassia, genus Quamassia, Quamassia (en) - Erythronium, genus Erythronium (en) - Fritillaria, genus Fritillaria (en) - genus Tulipa, Tulipa (en) - Colchicaceae, family Colchicaceae (en) - Colchicum, genus Colchicum (en) - family Hemerocallidaceae, Hemerocallidaceae (en) - family Hyacinthaceae, Hyacinthaceae (en) - genus Hyacinthoides, Hyacinthoides (en) - genus Muscari, Muscari (en) - genus Tofieldia, Tofieldia (en) - genus Ruscus, Ruscus (en) - family Melanthiaceae, Melanthiaceae (en) - genus Narthecium, Narthecium (en) - genus Veratrum, Veratrum (en) - family Ruscaceae, Ruscaceae (en) - genus Xerophyllum, Xerophyllum (en) - family Xanthorrhoeaceae, grass tree family, Xanthorrhoeaceae (en) - family Trilliaceae, Trilliaceae, trillium family (en) - Smilacaceae, subfamily Smilacaceae (en) - σμίλαξ - Convallaria, genus Convallaria (en) - genus Liriope, Liriope (en) - genus Maianthemum, Maianthemum (en) - genus Polygonatum, Polygonatum (en) - genus Uvularia, Uvularia (en) - genus Tacca, Tacca (en) - Agavaceae, agave family, family Agavaceae, sisal family (en) - γένος Cordyline - buckbean family, family Menyanthaceae, Menyanthaceae (en) - genus Menyanthes, Menyanthes (en) - family Loganiaceae, Loganiaceae (en) - genus Logania, Logania (en) - Gelsemium, genus Gelsemium (en) - family Linaceae, flax family, Linaceae (en) - γένος Physostigma - Caesalpinioideae, subfamily Caesalpinioideae (en) - γένος Caesalpinia - Acrocarpus, genus Acrocarpus (en) - Bauhinia, genus Bauhinia (en) - γένος Brachystegia - Ceratonia, genus Ceratonia (en) - Chamaecrista, genus Chamaecrista (en) - Delonix, genus Delonix (en) - genus Gleditsia, Gleditsia (en) - γένος Gymnocladus - genus Haematoxylon, genus Haematoxylum, Haematoxylon, Haematoxylum (en) - γένος Parkinsonia - genus Petteria, Petteria (en) - γένος Tamarindus - Amphicarpa, Amphicarpaea, genus Amphicarpa, genus Amphicarpaea (en) - Anagyris, genus Anagyris (en) - γένος Andira - Anthyllis, genus Anthyllis (en) - Apios, genus Apios (en) - Aspalathus, genus Aspalathus (en) - αστράγαλοσastrágalo - γένος Baphia - Baptisia, genus Baptisia (en) - γένος Butea - Cajanus, genus Cajanus (en) - Canavalia, genus Canavalia (en) - Castanospermum, genus Castanospermum (en) - Centrosema, genus Centrosema (en) - Cercis, genus Cercis (en) - Chorizema, genus Chorizema (en) - Cicer, genus Cicer (en) - Cladrastis, genus Cladrastis (en) - Clitoria, genus Clitoria (en) - Codariocalyx, genus Codariocalyx (en) - Colutea, genus Colutea (en) - Cyamopsis, genus Cyamopsis (en) - Cytisus, genus Cytisus (en) - γένος Dalbergia - Dalea, genus Dalea (en) - Daviesia, genus Daviesia (en) - Desmanthus, genus Desmanthus (en) - Desmodium, genus Desmodium (en) - Dipogon, genus Dipogon (en) - Dolichos, genus Dolichos (en) - Galega, genus Galega (en) - genista - genus Geoffroea, Geoffroea (en) - genus Glycine, Glycine (en) - genus Glycyrrhiza, Glycyrrhiza (en) - genus Halimodendron, Halimodendron (en) - genus Hardenbergia, Hardenbergia (en) - genus Hedysarum, Hedysarum (en) - genus Hippocrepis, Hippocrepis (en) - genus Indigofera, Indigofera (en) - genus Jacksonia, Jacksonia (en) - genus Kennedia, genus Kennedya, Kennedia, Kennedya (en) - genus Lablab, Lablab (en) - λαβούρνοcodeso, laburno - genus Lathyrus, Lathyrus (en) - genus Lens, Lens (en) - genus Lonchocarpus, Lonchocarpus (en) - λωτόσloto - genus Lupinus, Lupinus (en) - genus Macrotyloma, Macrotyloma (en) - genus Medicago, Medicago (en) - γένος Myroxylon - genus Onobrychis, Onobrychis (en) - genus Ononis, Ononis (en) - γένος Ormosia - genus Oxytropis, Oxytropis (en) - genus Pachyrhizus, Pachyrhizus (en) - genus Parochetus, Parochetus (en) - genus Phaseolus, Phaseolus (en) - genus Pickeringia, Pickeringia (en) - γένος Piscidia - genus Pisum, Pisum (en) - genus Platylobium, Platylobium (en) - γένος Platymiscium - genus Podalyria, Podalyria (en) - genus Psophocarpus, Psophocarpus (en) - genus Psoralea, Psoralea (en) - γένος Pterocarpus - genus Pueraria, Pueraria (en) - genus Retama, Retama (en) - robinia - γένος Sophora - genus Spartium, Spartium (en) - genus Strongylodon, Strongylodon (en) - genus Tephrosia, Tephrosia (en) - genus Thermopsis, Thermopsis (en) - genus Tipuana, Tipuana (en) - genus Trigonella, Trigonella (en) - genus Ulex, Ulex (en) - genus Vicia, Vicia (en) - genus Vigna, Vigna (en) - genus Viminaria, Viminaria (en) - γένος Virgilia - Palmaceae, οικογένεια Arecaceae, οικογένεια Palmae, οικογένεια φοινίκων - Acrocomia, genus Acrocomia (en) - γένος Arenga - Attalea, genus Attalea (en) - Borassus, genus Borassus (en) - Ceroxylon, genus Ceroxylon (en) - γένος Cocos - Copernicia, genus Copernicia (en) - Corypha, genus Corypha (en) - γένος Livistona - γένος Phytelephas - ίνεσ φοινίκωνrafia - genus Roystonea, Roystonea (en) - genus Sabal, Sabal (en) - genus Serenoa, Serenoa (en) - genus Thrinax, Thrinax (en) - family Plantaginaceae, Plantaginaceae, plantain family (en) - genus Plantago, Plantago (en) - order Polygonales, Polygonales (en) - poligonáceas - genus Polygonum, Polygonum (en) - Fagopyrum, genus Fagopyrum (en) - μύξα, συνέχιlegaña - genus Rumex, Rumex (en) - Commelinales, order Commelinales, order Xyridales, Xyridales (en) - family Xyridaceae, Xyridaceae, yellow-eyed grass family (en) - Commelinaceae, family Commelinaceae, spiderwort family (en) - genus Tradescantia, Tradescantia (en) - Bromeliaceae, family Bromeliaceae, pineapple family (en) - γένος Ananas - Bromelia (en) - genus Tillandsia, Tillandsia (en) - family Mayacaceae, Mayacaceae (en) - genus Mayaca, Mayaca (en) - family Rapateaceae, Rapateaceae (en) - Eriocaulaceae, family Eriocaulaceae, pipewort family (en) - family Pontederiaceae, pickerelweed family, Pontederiaceae (en) - genus Pontederia, Pontederia (en) - Eichhornia, genus Eichhornia (en) - family Naiadaceae, family Najadaceae, Naiadaceae, naiad family, Najadaceae (en) - genus Naias, genus Najas, Naias, Najas (en) - Alismataceae, family Alismataceae, water-plantain family (en) - Alisma, genus Alisma (en) - genus Sagittaria, Sagittaria (en) - family Hydrocharidaceae, family Hydrocharitaceae, frog's-bit family, frogbit family, Hydrocharidaceae, Hydrocharitaceae (en) - genus Hydrocharis, Hydrocharis (en) - ditchmoss, Elodea, genus Elodea, pondweed (en) - genus Vallisneria, Vallisneria (en) - family Potamogetonaceae, pondweed family, Potamogetonaceae (en) - genus Potamogeton, Potamogeton (en) - arrow-grass family, family Juncaginaceae, family Scheuchzeriaceae, Juncaginaceae, Scheuchzeriaceae (en) - family Zannichelliaceae, Zannichelliaceae (en) - eelgrass family, family Zosteraceae, Zosteraceae (en) - genus Zostera, Zostera (en) - τάξη Rosales - οικογένεια Rosaceae - γένος Rosa - Amelanchier, genus Amelanchier (en) - Chaenomeles, genus Chaenomeles (en) - Crataegus, genus Crataegus (en) - γένος Cydonia - Dryas, genus Dryas (en) - γένος Eriobotrya - Fragaria, genus Fragaria (en) - genus Geum, Geum (en) - genus Heteromeles, Heteromeles (en) - γένος μηλιάς Malus - genus Mespilus, Mespilus (en) - genus Photinia, Photinia (en) - genus Potentilla, Potentilla (en) - γένος Prunus - γένος Pyrus - genus Rubus, Rubus (en) - genus Sorbus, Sorbus (en) - σπειραίαespirea - ταξινομία Rubiales, ταξινομία ρουβιωδών - οικογένεια Rubiaceae - γένος Rubia - γένος Asperula - γένος Calycophyllum - γένος Chiococca - δέντρο γένους Coffea - γένος Galium - γένος Mitchella - γένος Nauclea - γένος Pinckneya - γένος Psychotria - γένος Sarcocephalus - γένος Vangueria - Caprifoliaceae, family Caprifoliaceae, honeysuckle family (en) - γένος Linnaea - βιργινιανή, γένος Lonicera - γένος Symphoricarpos - γένος Sambucus - γένος Viburnummundillo, viburno - Dipsacaceae, family Dipsacaceae (en) - γένος Dipsacus - balsam family, Balsaminaceae, family Balsaminaceae (en) - Geraniales, order Geraniales (en) - family Geraniaceae, Geraniaceae, geranium family (en) - genus Pelargonium, Pelargonium (en) - Erodium, genus Erodium (en) - Erythroxylaceae, family Erythroxylaceae (en) - γένος Erythroxylon - οικογένεια Burseraceae - Bursera, genus Bursera (en) - Boswellia, genus Boswellia (en) - Commiphora, genus Commiphora (en) - genus Protium, Protium (en) - Callitrichaceae, family Callitrichaceae (en) - Callitriche, genus Callitriche (en) - family Malpighiaceae, Malpighiaceae (en) - genus Malpighia, Malpighia (en) - οικογένεια Meliaceae - Cedrela, genus Cedrela (en) - γένος Chloroxylon - γένος Flindersia - genus Khaya, Khaya (en) - family Lepidobotryaceae, Lepidobotryaceae (en) - family Oxalidaceae, Oxalidaceae, wood-sorrel family (en) - Averrhoa, genus Averrhoa (en) - family Polygalaceae, milkwort family, Polygalaceae (en) - genus Polygala, Polygala (en) - family Rutaceae, rue family, Rutaceae (en) - genus Ruta, Ruta (en) - Dictamnus, genus Dictamnus (en) - Fortunella, genus Fortunella (en) - γένος Phellodendron - γένος Poncirus - γένος Zanthoxylum - οικογένεια Simaroubaceae - family Tropaeolaceae, nasturtium family, Tropaeolaceae (en) - genus Tropaeolum, Tropaeolum (en) - bean-caper family, family Zygophyllaceae, Zygophyllaceae (en) - genus Guaiacum, Guaiacum (en) - genus Tribulus, Tribulus (en) - family Salicaceae, Salicaceae, willow family (en) - γένος Salix - order Santalales, Santalales (en) - family Santalaceae, sandalwood family, Santalaceae (en) - γένος Santalum - family Loranthaceae, Loranthaceae, mistletoe family (en) - Arceuthobium, genus Arceuthobium (en) - American mistletoe, Arceuthobium pusillum (en) - Christmas tree, fire tree, flame tree, Nuytsia floribunda (en) - family Viscaceae, mistletoe family, Viscaceae (en) - genus Viscum, Viscum (en) - mistletoe, Old World mistletoe, Viscum album (en) - genus Phoradendron, Phoradendron (en) - order Sapindales, Sapindales (en) - family Sapindaceae, Sapindaceae, soapberry family (en) - γένος Sapindus - Blighia, genus Blighia (en) - γένος Dimocarpus - γένος Melicoccus - genus Nephelium, Nephelium (en) - box family, Buxaceae, family Buxaceae (en) - Buxus, genus Buxus (en) - Celastraceae, family Celastraceae, spindle-tree family, staff-tree family (en) - Celastrus, genus Celastrus (en) - Euonymus, genus Euonymus (en) - Empetrum, genus Empetrum (en) - Aceraceae, family Aceraceae, maple family (en) - Acer, genus Acer (en) - Dipteronia, genus Dipteronia (en) - Aquifoliaceae, family Aquifoliaceae, holly family (en) - encina - Anacardiaceae, family Anacardiaceae, sumac family (en) - γένος Anacardium - γένος Mangifera - γένος Pistacia - genus Rhodosphaera, Rhodosphaera (en) - genus Rhus, Rhus (en) - γένος Schinus - genus Toxicodendron, Toxicodendron (en) - family Hippocastanaceae, Hippocastanaceae, horse-chestnut family (en) - Aesculus, genus Aesculus (en) - Ebenales, order Ebenales (en) - Ebenaceae, ebony family, family Ebenaceae (en) - γένος Diospyros - family Sapotaceae, sapodilla family, Sapotaceae (en) - Chrysophyllum, genus Chrysophyllum (en) - γένος Manilkara - γένος Pouteria - family Symplocaceae, sweetleaf family, Symplocaceae (en) - family Styracaceae, storax family, Styracaceae, styrax family (en) - family Sarraceniaceae, pitcher-plant family, Sarraceniaceae (en) - genus Sarracenia, Sarracenia (en) - Darlingtonia, genus Darlingtonia (en) - genus Heliamphora, Heliamphora (en) - family Nepenthaceae, Nepenthaceae (en) - genus Nepenthes, Nepenthes (en) - Droseraceae, family Droseraceae, sundew family (en) - Drosera, genus Drosera (en) - Dionaea, genus Dionaea (en) - Aldrovanda, genus Aldrovanda (en) - Drosophyllum, genus Drosophyllum (en) - family Roridulaceae, Roridulaceae (en) - Cephalotaceae, family Cephalotaceae (en) - Cephalotus, genus Cephalotus (en) - οικογένεια φυτών γένους sedum - γένος Crassula - γένος Aeonium - Cunoniaceae, cunonia family, family Cunoniaceae (en) - family Hydrangeaceae, Hydrangeaceae, hydrangea family (en) - genus Schizophragma, Schizophragma (en) - family Saxifragaceae, Saxifragaceae, saxifrage family (en) - genus Saxifraga, Saxifraga (en) - Chrysosplenium, genus Chrysosplenium (en) - Francoa, genus Francoa (en) - genus Heuchera, Heuchera (en) - genus Tellima, Tellima (en) - genus Tiarella, Tiarella (en) - genus Tolmiea, Tolmiea (en) - οικογένεια φραγκοστάφυλων - γένος Ribes - family Platanaceae, plane-tree family, Platanaceae (en) - γένος Platanus - order Scrophulariales, Scrophulariales (en) - family Polemoniaceae, phlox family, Polemoniaceae (en) - Acanthaceae, acanthus family, family Acanthaceae (en) - γένος Graptophyllum - γένος Thunbergia - bignoniáceas - γένος Bignonia - Campsis radicans, trumpet creeper, trumpet vine (en) - γένος Chilopsis - γένος Crescentia - οικογένεια Boraginaceae - γένος Βόραγο, γένος βοτάνων borago officinalis - γένος Amsinckia - γένος Cordia - γένος Cynoglossum - γένος Echium - Lappula, γένος Hackelia - γένος λιθόσπερμων - γένος Mertensia - genus Myosotis, γένος φυτών Myosotis - γένος Onosmodium - γένος Symphytum - Convolvulaceae, family Convolvulaceae, morning-glory family (en) - Argyreia, genus Argyreia (en) - Calystegia, genus Calystegia (en) - Cuscuta, genus Cuscuta (en) - genus Ipomoea, Ipomoea (en) - family Gesneriaceae, Gesneriaceae, gesneria family (en) - γένος Saintpaulia - γένος Sinningia - family Hydrophyllaceae, Hydrophyllaceae, waterleaf family (en) - family Labiatae, family Lamiaceae, Labiatae, Lamiaceae, mint family (en) - γένος Acinos - γένος Agastache - γένος Ajuga - γένος Ballota - γένος Blephilia - γένος Calamintha - γένος Clinopodium - γένος Collinsonia - γένος Conradina - γένος Dracocephalum - γένος Galeopsis - γένος Glechoma - γένος Hedeoma - γένος Hyssopus - γένος Lamium - γένος Lavandula - γένος Leonotis - γένος Leonurus - Sphacele, γένος Lepechinia - γένος Lycopus - γένος Marrubium - γένος Melissamelisa - γένος Mentha - genus Monardella, Monardella (en) - γένος Nepeta - γένος Ocimum - γένος Perilla - γένος Pogostemon - γένος Pycnanthemum - γένος Rosmarinus - γένος Satureja - γένος Scutellaria - γένος Sideritis - γένος Solenostemon - γένος Stachys - γένος Teucrium - γένος Thymus - γένος Trichostema - Lentibulariaceae, οικογένεια Lentibulariaceae - γένος utricularia - γένος Pinguicula - family Martyniaceae, Martyniaceae (en) - broomrape family, family Orobanchaceae, Orobanchaceae (en) - οικογένεια Pedaliaceae, οικογένεια σουσαμιoύ - γένος Sesamum - family Scrophulariaceae, figwort family, foxglove family, Scrophulariaceae (en) - γένος Scrophularia - γένος Antirrhinumantirrino - γένος Besseya - γένος Aureolaria - γένος Collinsia - γένος Culver's root - γένος Linaria - γένος Penstemon - γένος Verbascum - Solonaceae, οικογένεια Solonaceae - γένος Solanum - γένος Atropa - γένος Brugmansia - γένος Daturadatura - γένος Hyoscyamus - γένος Lycium - γένος Lycopersicon - γένος Mandragora - γένος Nicandra - γένος Nicotiananicotiana - γένος Physalis - γένος Scopolia - family Verbenaceae, Verbenaceae, verbena family, vervain family (en) - γένος Avicennia - Avicenniaceae, family Avicenniaceae (en) - γένος Tectona - Euphorbiaceae, family Euphorbiaceae, spurge family (en) - Euphorbia, genus Euphorbia (en) - Acalypha, genus Acalypha (en) - Codiaeum, genus Codiaeum (en) - genus Mercurialis, Mercurialis (en) - genus Ricinus, Ricinus (en) - Cnidoscolus, genus Cnidoscolus (en) - genus Jatropha, Jatropha (en) - genus Hevea, Hevea, rubber tree (en) - genus Manihot, Manihot (en) - Aleurites, genus Aleurites (en) - οικογένεια Theaceae - Apiaceae, carrot family, family Apiaceae, family Umbelliferae, Umbelliferae (en) - Aethusa, genus Aethusa (en) - Anethum, genus Anethum (en) - Anthriscus, genus Anthriscus (en) - Apium, genus Apium (en) - Carum, genus Carum (en) - cicuta - Conium, genus Conium (en) - Conopodium, genus Conopodium (en) - Coriandrum, genus Coriandrum (en) - Daucus, genus Daucus (en) - Eryngium, genus Eryngium (en) - Foeniculum, genus Foeniculum (en) - genus Heracleum, Heracleum (en) - genus Levisticum, Levisticum (en) - genus Myrrhis, Myrrhis (en) - genus Petroselinum, Petroselinum (en) - genus Pimpinella, Pimpinella (en) - genus Sanicula, Sanicula (en) - genus Sium, Sium (en) - genus Smyrnium, Smyrnium (en) - Cornaceae, dogwood family, family Cornaceae (en) - Cornus, genus Cornus (en) - genus Griselinia, Griselinia (en) - family Valerianaceae, Valerianaceae, valerian family (en) - γένος Valeriana - γένος Valerianella - γένος Centranthus - family Osmundaceae, Osmundaceae (en) - family Schizaeaceae, Schizaeaceae (en) - αναιμίαanemia - family Marsileaceae, Marsileaceae (en) - genus Marsilea, Marsilea (en) - family Salviniaceae, Salviniaceae (en) - genus Salvinia, Salvinia (en) - Azollaceae, family Azollaceae (en) - Azolla, genus Azolla (en) - Ophioglossales, order Ophioglossales (en) - family Ophioglossaceae, Ophioglossaceae (en) - genus Ophioglossum, Ophioglossum (en) - Botrychium, genus Botrychium (en) - genus Helminthostachys, Helminthostachys (en) - plastid (en) - chromoplast (en) - cloroplasto - παρασιτικό φυτό - τάξη Rhamnales - buckthorn family, family Rhamnaceae, Rhamnaceae (en) - genus Rhamnus, Rhamnus (en) - γένος Ziziphus - οικογένεια Vitaceae - order Piperales, Piperales (en) - piperáceas - αυλητήσflautista, gaitero - Chloranthaceae, family Chloranthaceae (en) - Chloranthus, genus Chloranthus (en) - family Saururaceae, lizard's-tail family, Saururaceae (en) - Anemopsis, genus Anemopsis (en) - Filicales, order Filicales, order Polypodiales, Polypodiales (en) - family Parkeriaceae, Parkeriaceae (en) - family Polypodiaceae, Polypodiaceae (en) - genus Polypodium, Polypodium (en) - Aglaomorpha, genus Aglaomorpha (en) - genus Platycerium, Platycerium (en) - Adiantaceae, family Adiantaceae (en) - family Vittariaceae, Vittariaceae (en) - Aspleniaceae, family Aspleniaceae (en) - Asplenium, genus Asplenium (en) - Blechnaceae, family Blechnaceae (en) - Blechnum, genus Blechnum (en) - genus Woodwardia, Woodwardia (en) - Cyatheaceae, family Cyatheaceae (en) - Cyathea, genus Cyathea (en) - Davalliaceae, family Davalliaceae (en) - Dennstaedtiaceae, family Dennstaedtiaceae (en) - genus Pteridium, Pteridium (en) - Dicksoniaceae, family Dicksoniaceae (en) - Dicksonia, genus Dicksonia (en) - Cibotium, genus Cibotium (en) - Athyriaceae, Dryopteridaceae, family Athyriaceae, family Dryopteridaceae (en) - Dryopteris, genus Dryopteris (en) - Athyrium, genus Athyrium (en) - genus Polystichum, Polystichum (en) - family Lomariopsidaceae, Lomariopsidaceae (en) - family Oleandraceae, Oleandraceae (en) - family Pteridaceae, Pteridaceae (en) - Adiantum, genus Adiantum (en) - genus Pteris, Pteris (en) - Marattiales, order Marattiales (en) - family Marattiaceae, Marattiaceae (en) - order Psilotales, Psilotales (en) - family Psilotaceae, Psilotaceae (en) - genus Psilotum, Psilotum (en) - Equisetales, order Equisetales (en) - Equisetaceae, family Equisetaceae, horsetail family (en) - Equisetum, genus Equisetum (en) - Lycopodiales, order Lycopodiales (en) - clubmoss family, family Lycopodiaceae, Lycopodiaceae (en) - genus Lycopodium, Lycopodium (en) - order Selaginellales, Selaginellales (en) - family Selaginellaceae, Selaginellaceae (en) - genus Selaginella, Selaginella (en) - Isoetales, order Isoetales (en) - family Isoetaceae, Isoetaceae, quillwort family (en) - genus Isoetes, Isoetes (en) - family Thelypteridaceae, Thelypteridaceae (en) - Asclepiadaceae, family Asclepiadaceae, milkweed family (en) - Asclepias, genus Asclepias (en) - Araujia, genus Araujia (en) - genus Periploca, Periploca (en) - genus Vincetoxicum, Vincetoxicum (en) - εγκλιματισμός, προσαρμογήaclimatación - διασκευή, προσαρμογή adaptación - ανάφασηanafase - apomixis (en) - agamogenesis, asexual reproduction (en) - absorción, asimilación - basal metabolic rate, BMR (en) - άνθηση, θαλερόςcierne, eclosión, floreciente, florecimiento - cell division, cellular division (en) - cruzamiento - εξέλιξηevolución - gastrulation (en) - βλάστησηgerminación - glycolysis (en) - ανάπτυξη, επέκταση, ρυθμός ανάπτυξης, ωρίμανσηcrecimiento, cultivo, desarrollo, ontogénesis, vegetación - epistasis, hypostasis (en) - malabsorption (en) - μίτωσισdivisión del núcleo, mitosis - neoplasia (en) - ciclo de nitrógeno - nitrogen fixation (en) - διαιτολογία, διατροφήalimentación, nutrición - oogenesis (en) - παθογένεσηpatogenesia - ptialismo - αναπαραγωγήreproducción - amphimixis, sexual reproduction (en) - διαφοροποίησηdiferenciación, especialización - speciation (en) - spermatogenesis (en) - synapsis (en) - imbricación, interdependencia - commensalism (en) - simbiosis - carotenoid (en) - growth regulator, phytohormone, plant hormone (en) - auxin (en) - gibberellin (en) - colina - λεπτή ίναbrizna, filamento, hilo, pelo - inositol - ácido pantoténico - αιμοπετάλιοplaqueta, trombocito - vitamina a - retinol - θειαμίνηtiamina, vitamina b1 - cianocobalamina, cobalamina, vitamina b12 - riboflavina, vitamina B2 - piridoxina, vitamina B6 - ácido fólico, ácido pteroilglutámico - νικοτινικό οξύácido nicotínico, niacina - biotina, vitamina h - metabolite (en) - ciclo circadiano - εμμηνοληξία, εμμηνόπαυσηla menopausia, menopausia - στάδιο, φάσηestadio, etapa, fase[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼