Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

entretenir, soutenirสนับสนุน, ส่งเสริม, เลี้ยง, เลี้ยงดู, ใช้จ่าย, ให้การสนับสนุน - conserver, garderคงไว้, รักษาไว้, เก็บ, เก็บรักษา, เก็บสำรอง, เก็บไว้ - avoir en garde, garder, prendre soin deดูแล, เฝ้า - conserver, entretenir, tenirซื้อทิ้งไว้, ซื้อเก็บไว้, รักษา - garderตุน, เก็บอาหาร - monopoliserผูกขาด - exercerถืออาวุธหรือเครื่องมือ, ใช้อาวุธหรือเครื่องมือ, ใช้อำนาจ - avoir en stock, stockerมีอยู่ในมือ, เก็บสะสมไว้ในคลังสินค้า - détenir, posséderได้รับสิทธิ์ - comporterกุม, เก็บไว้ในใจ - connaître son affaire, s'y connaîtreซึ่งชำนาญและฉลาดในวิชาหนึ่งที่เลือก, รู้อะไรควรไม่ควร, สามารถบอกสิ่งที่สำคัญได้[Spéc.]

grosse galette, possédant, richard, riche, rupin, sac-à-fricผู้มั่งคั่ง, ผู้มีทรัพย์สิน - avoirs, propriétéของที่ไม่จำเป็น, ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน, ที่ดิน, สาร[Dérivé]

donnerมอบ, มอบให้, ให้[Cause]

présenterมีบทบาท, มีลักษณะ[Domaine]

avoir (v. trans.) • มี (v.) • ให้การต้อนรับ (v.)

-

 


   Publicidad ▼