» 

diccionario analógico

cirkulera, spridacirculate, mobilise, mobilize - relocate - vricka, vrida ur leddislocate, luxate, slip, splay - translate - fatta posto, inta plats, stationeraplace, post, send, station - agitate, commove, disturb, raise up, shake up, stir up, vex - föra [], överföra, överlämna, skicka [], skicka vidare, vidarebefordrachannel, channelise, channelize, communicate, convey, hand, hand on, pass, pass on, transfer, transmit, transport - hälla genom en tratt, hällas genom en tratt, koncentrera, koncentreras, trattafunnel - svänga, svingabrandish, flourish, wave - dra till sig, fästa, riktadraw, force, pull - bära []carry, transport - rycka, slitatug - burra uppdisarrange - lägga, placera, placera ut, posera, sätta, ställalay, place, pose, position, put, set - lägga iengage, lock, mesh, operate - driva, framdrivaimpel, propel - hjälpa fram, sätta i gång, startalaunch, set in motion - linda, rulla, viraroll, twine, wind, wrap - rulla utunroll, unwind, wind off - klämma, pressaforce, squeeze, wedge - work - disgorge, shed, spill - skvalpa, skvimpa, spillaslop, spill, splatter - kasta avthrow, unseat - dela, dela upp, sära på, skilja [], skilja åtdisunite, divide, divorce, part, separate - rycka upp med rötterna, utrotaderacinate, extirpate, root out, uproot - depress, press down - bäralift - flick, riffle, ruffle - work - take back - center, centre - pump - skannascan - chocka, skakabump around, jar, shake up - vagga, vyssjacradle, dandle, rock - revolve, roll - tränga sig framforce, push - rock, sway - fluctuate - pulse - ändra sig, flytta, flytta [], röra, rubba, skifta, slå om, växladislodge, move, reposition, shift - glida, svävaglide - röra på sig, rufsa omstir - play - vältabowl over, knock over, overturn, tip over, tump over, turn, turn around, turn over, turn round, upset - send, ship, transport - driva, kasta, sända, skicka, slunga, sparkadirect, send - befordra, forsla, frakta, transporteratransport - saltate - dra för, sänka, släppa ner, ta nerbring down, get down, let down, lower, take down - hissalift, raise - höjabring up, elevate, get up, lift, put up, raise - låta falla, släppa, tappadown, drop, let fall - sätta [] i, sjunka insink - advance, bring forward - förjaga, jaga bort, skingrachase away, chase off, dispel, drive away, drive off, drive out, rout, run off, scare away/off, turn back - flytta över, förflytta, lyfta, omplacerashift, transfer - displace - crowd, herd - circulate - cirkulera, spridacirculate, disseminate, distribute, pass around, pass on - drive out, force out, rouse, rout out - drive - race, rush - whoosh, woosh - pour - bring outside, exteriorize - upstage - swing - snurra, vridaturn, turn over - snurra, vridaturn - svängaturn - slinka, smussla, smyga, stickaslide - run - vinawhistle - daska, klappa, slå, smällabeat, flap - singsong - hustle - spolawash - rake - blåsa bortblow - drag - draw, pull - lateralize - translate - hit, strike - byta ägarechange hands, change owners, change rein - transfer - kasta ut, köra, relegeracast out, deport, eject, evict, expel, kick out, ostracise, ostracize, throw out - tadrive, take - slip - sling - déplacer (fr)[Spéc.]

déplaçable (fr)[QuiPeutEtre]

förskjutningdisplacement, shift, shifting[Nominalisation]

rörelsemotion, move, movement - rörelsemovement - mover, moving company, public mover, removal company, removal firm - flyttkarl, kvinnlig flyttkarlmover, removal man, remover[Dérivé]

sparkaboot, kick - bärabear - transfer - åka, färdas, gå, röra siggo, go along, locomote, move, travel[Domaine]

displace (v. trans.) • flytta [] (v.) • förskjuta (v.) • move (v.) • rehang (v. trans.) • rubba (v.) • shunt (v. trans.)

-

 


   Publicidad ▼