Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

منتشر شدن, پخش شدهcircular, correr, desplegarse, difundirse, esparcirse, propagarse - carry (en) - به آهستگی حرکت دادنmover con cuidado - pasar zumbando - float (en) - swap (en) - seek (en) - whine (en) - fly (en) - ride (en) - come (en) - ghost (en) - betake oneself (en) - چيزىsobrevolar - viajar - پيمودنencaminarse a - do (en) - raft (en) - از جایی به جای دیگر رفتن؛ تحرک داشتن, عقبتر رفتنcircular, desplazarse, moverse - متشبث شدن به, متوسل شدن - با سرعت بهینه حرکت کردنcruzar, ir a velocidad de crucero, navegar - ir por - آمدنacercarse, llegar, venir - چرخیدن؛ دور زدنgirar, virar - تراندن, حمل کردن؛ غلتاندن, سنگين حركت كردن, غلتاندن, غل خوردن, چرخيدن, گشتن - push (en) - travel purposefully (en) - flamear, ondear - اظهار کردن, اواره شدن, متعجب شدن, ولگردى كردن, پرسه زدن, پیاده روی کردن, گشتنapartarse, caminar mucho, dar una caminata, deambular, desviarse, errar, hacer excursiones, pasearse sin propósito, recorrer, vagabundear, vagar - take the air, walk (en) - مارپيچ رفتن, مسير پيچيدهاى را طىكردن, مسير پيچيده اى را طى کردن, پيچ وخم داشتن, پیچ وخم داشتنarremolinar, culebrear, hacer culebra, hacer eses, serpentear, zigzaguear - forge, spirt, spurt (en) - آرام پیش رفتن, خزیدن؛ با ناتوانی حرکت کردن, چهار دست و پا رفتن, چهار دست و پا رفتن؛ سینه خیز رفتنandar a cuatro pies, andar a gatas, arrastrar, arrastrarse, avanzar lentamente, deslizarse, gatear, reptar - دست و پنجه نرم كردنluchar entre sí por, pelearse por, salir de prisa - deslizarse, resbalar - dar vueltas, rodar - سر خوردنdeslizarse, planear - جاده, جهیدن؛ ورجه وورجه کردنbotar, hacer botar, rebotar, saltar - entrar como unas pascuas - شناور کردنflotar, flotar en la superficie, moverse con el aire, nadar, salir volando, sobrenadar, viento - play (en) - شناریدن , شناوری کردن, شناویدن , شنا کردن flotar, nadar - andar, caminar, pasear - پیچیدن, یکی از مسیر ها را در پیش گرفتنdoblar, girar, torcer - circle (en) - slice into, slice through (en) - از موضوع اصلي دور افتادن, به حرکت درآمدن, دراشتباه بودن, غلط بودن, گمراه شدنdejarse llevar, extraviarse, moverse empujado, perderse - run (en) - قدم برداشتنcaminar - اتومبيل راندن, راندنir en coche, manejar - اتومبیل سوار شدن, سفر کردنir, ir en coche, rodar, rodar, ir, viajar - اسكى بازى كردن, اسكي كردنesquiar - بالدار كردن, پرداركردن, پيمودنnavegar, volar - steam, steamer (en) - روی زمین به آرامی حرکت کردنcarretear, rodar por la pista - transportar en transbordador - ride, sit (en) - prance (en) - با شنا پيمودن, شنا كردنnadar - بالا رفتنalzar, alzarse, ascender, elevar, erguir, erguirse, levantar, subir - ascend, go up (en) - پایین رفتن؛ نزول کردنbajar, descender - bajar, caerse, descender - بطور زیگزاگ حرکت کردن, داراى پيچ و خم كردن, منكسر كردنculebrear, zigzaguear - ادامه دادنseguir - adelantarse, avanzarse, dirigirse a, internarse, ir hacia adelante - بازگشتن, پس راندنalejarse, andar de espaldas, apartarse, dar un paso hacia atrás, ir hacia atrás, moverse hacia atrás, recular, retirarse, retroceder - retrograde (en) - avanzar, continuar, proceder, seguir - دنده عقب گرفتن؛ برگرداندن؛dar marcha atrás, echarse atrás, echarse para atrás, hacer marcha atrás - panoramizar - دنبال کسی رفتن, پیروی کردن ازperseguir, seguir - به راهنمایی ادامه دادن, جلو رفتن, مقدم بودنanteceder, enseñar/mostrar el camino, ir adelante, preceder - تعقیب کردن, دنبال کسی رفتن, رد کسی یا چیزی را دنبال کردن, رد گیری کردنcorrer tras, correr tras/detrás de, de cerca seguir, ir detrás de, irse tras, ir tras, ir tras de, ojear, perseguir, pisarle los talones a alguien, rastrear, seguir, seguir a alguien, seguir la pista - باز گشتن, برگشتن, برگشتن؛ رجوع کردن, رجوع کردن؛ برگشتن, مراجعه کردنregresar, retornar, volver, volver a, volverse atrás - descarrilar - ازدحام کردنcongregarse - همراهی کردن, همنوازی کردنacompañar, ir con, venir con - billow (en) - دور زدن؛ دور گشتنcircular - دایره کشیدن, دور چیزی خط کشیدن, دور چیزی گشتنmoverse en círculo, rodear, trazar un círculo - angle (en) - عبور كردنatravesar - رد شدنpasar, pasar por - عجله کردنacelerar, apresurarse, darse prisa - با سرعت غير مجاز راندنir con exceso de velocidad - zoom (en) - drive (en) - با سرعت رفتن؛ عجله كردن, بشتاب رفتن, به سرعت رفتن, زود رفتن, شتاب كردن, شتابيدن, عجله كردن, مثل برق رفتن, گذشتنabalanzarse, acelerar, apresurarse, a toda prisa ir, correr, darse prisa, ir a toda velocidad, ir corriendo, lanzarse, pasar como un rayo, precipitarse - با خستگی حرکت کردنarrastrarse, caminar penosamente, ir arrastrando los pies, ir con aire desanimado - transportar en transbordador - hiss, whoosh (en) - جاروب کردنllevar rápidamente - با سعت زیاد و بی اختیار حرکت کردنcorrer, correr a toda velocidad, ir a toda velocidad - احاطه كردن, در مدارى سفر كردن, دور چيزى گشتنcircundar, rodear - lance (en) - go around, outflank (en) - propagarse - draw (en) - change, transfer (en) - swash (en) - pace (en) - پا گذاشتنhollar, pisar, pisotear - step (en) - خوردنabalanzarse, arrojarse, precipitarse - retreat (en) - با صدای ویژ حرکت کردن, صفیر, ویز ویز کردنentrar zumbar, pasar silbando, pasar zumbando, pasar zumbando/silbando/volando - island hop (en) - به سختی پیش رفتن, شخم زدن, شخم کردن - یک ور شدنtambalearse, titubear, vacilar - sift (en) - fall (en) - drag (en) - run (en) - bang (en) - جلو افتادن, پيش رفتن - move around, travel (en) - راندنmontar a, montar a/en - با كفش برفى راه رفتن - beetle (en) - pull (en) - swim (en) - tram (en) - caravan (en)[Spéc.]

تغییر مکان, جنبشmovimiento, traslado - تحرک, مسافرت, نقل و انتقالlocomoción - تحرک, حرکتfuerza motriz, locomoción, motilidad, motricidad - جنبشmovimiento - حرکت, مسافرتdesplazamiento - پی سپارviajero - mover (en) - هرچه بادا بادque sea lo que Dios quiera, vamos allá - حركت دهنده, حرکت دهنده, متحرك, محرك, نیروی محرکه, وابسته به تحركlocomotor, motor[Dérivé]

تفرخ كردن, سفر كوچك كردنviajar[Cause]

راندن - دست یافتن؛ رسیدن, رسيدن به, رسیدن به, رسیدن به؛ دست یافتنalcanzar, dar en, llegar, llegar a, llevar a, terminar en - fallar, faltar, no asistir - جا به جا کردن؛ حرکت دادنdesplazar, mover[Domaine]

راه بيافتيدirse, marcharse, mudar, mudar de casa, mudarse, mudarse de casa - بالا رفتن, بالا رفتن؛ صعود کردن, صعودascender, aumentar, crecer, elevarse, encaramarse a, encaramarse sobre, escalar, montar, subir, subirse a, subirse sobre, trepar, trepar a - غرق شدن, غروب كردن, پائین رفتنesconderse, hundirse, poner, ponerse - غرق شدنhundir, hundirse, irse a pique, naufragar, sumergirse, sumirse - سپرى شدن, سپری شدن, سپری شدن؛ گذشتن, منقضى شدن, منقضی شدن, میان آمدن, همراه رفتن, گذشتنavanzar, caducar, correr, expirar, pasar, sucederse, transcurrir[Analogie]

stay in place (en)[Ant.]

desplazarse (v.) • ir (v.) • moverse (v. intr.) • viajar (v.) • حرکت کردن (v.) • رفتن (v.)

-

 


   Publicidad ▼