Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

encetarเริ่มสร้างสัมพันธภาพกับ - inovarทำให้เป็นที่รู้จัก - activar, fazer recomeçar, provocarกระตุ้น, กระตุ้่น, กระุตุ้น, จุดชนวน, ทำให้ระเบิด, เดินเครื่อง, เริ่ม - instituirก่อตั้ง, ตั้ง - produzir, representarออกแสดง - mount (en) - empreender, encarregar-se de - organizarจัดตั้งเป็นองค์กร, วางแผนรัดกุม, เตรียมตัว[Spéc.]

fundação - iniciador - bandeirante, inovador, pioneiroนักคิดค้น, นำสิ่งใหม่เข้ามา, ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม[Dérivé]

empreender (v.) • ser o pioneiro de (v.) • บุกเบิก (v.) • ริเริ่ม (v.)

-

 


   Publicidad ▼