» 

diccionario analógico

จัดอันดับ, จัดเร็ตติ้งranquiar - stand (en) - เห็นชอบ, เห็นชอบกับaprovar - ไม่ยอมรับ, ไม่เห็นชอบdesaprovar - ตัดสินใจdecidir-se, escolher - ตัดสินก่อนjulgar antecipadamente - ตีราคา, ประเมินค่า, ประเมินผลagradecer, apreciar, avaliar - reavaliar - ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับrejeitar - ยอมรับaceitar - คิดว่า, เชื่อว่า, เห็นว่าachar - กะ, ประมาณ, พินิจพิเคราะห์achar, avaliar, calcular, considerar, orçar, pesar, predizer, prever, prognosticar - คาดการณ์, มองการณ์ไกลantecipar, prever, prognosticar - คิดว่าเป็นเหตุผล, ถือว่าเป็นของ, น่าจะมาจาก, พิจารณาว่าเขียนโดยatribuir - ถือว่าเป็นของ - ไม่ยอมรับ, ไม่เห็นชอบ - ตัดสิน, ยืนยัน, แสดงหลักฐานdeclarar, julgar - ตรวจสอบ, วิจารณ์inspeccionar - ทำให้ไม่ผ่าน, ให้สอบตกreprovar - ให้ผ่าน - ทดสอบ, ทดสอบความรู้ensaiar, examinar, pôr à prova, tentar, testar - จัดอาร์เรย์, จัดเป็นกลุ่มความคิด, ทำให้เห็นพ้องกัน, ปกป้อง, สนับสนุนalinhar, defender, tomar o partido de[Spéc.]

การตัดสิน, การตัดสินใจcritica, decisão, discernimento, julgamento - การประเมินdecisão - ผู้ประเมินavaliador, juíza, julgador, julgadora - คาดคะเนa julgar por[Dérivé]

จับผิด, วิจารณ์, วิพากษ์, วิพากษ์วิจารณ์, อัด, แสดงความเห็นapreciar, criticar, encontrar falhas - ประกาศว่าใช้การไม่ได้condenar - ประกาศว่าไม่มีความผิด, พิสูจน์ว่าไม่มีความผิด, ไม่มีความผิดabsolver, desculpar, ilibar, inocentar - พิสูจน์ว่ามีความผิดcondenar, provar a culpa[Domaine]

calcular  • condenar  • julgar (v.) • คิด  • ตัดสิน (v.) • ประเมิน (v.) • ลงความเห็น (v.) • วิจารณ์ (v.) • วินิจฉัย

-

 


   Publicidad ▼