» 

diccionario analógico

nacionalizarทำให้เป็นของรัฐ[Hyper.]

estatalización, estatificación, estatización, nacionalización, socializaciónการทำให้เป็นชาติ, การโอนเป็นของรัฐ - การทำให้เป็นของชุมชน, การทำให้เป็นสมบัติสาธารณะ, การเปลี่ยนให้เป็นของชุมชน - comunismoคอมมิวนิสม์, ลัทธิคอมมิวนิสต์, ลัทธิคอมมิวนิสม์, สังคมนิยม - comunismoระบบคอมมิวนิสต์ - comunaคนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกัน, ประชาคม - commune (en)[Dérivé]

estatalización, estatificación, estatización, nacionalización, socializaciónการทำให้เป็นชาติ, การโอนเป็นของรัฐ - การทำให้เป็นของชุมชน, การทำให้เป็นสมบัติสาธารณะ, การเปลี่ยนให้เป็นของชุมชน - comunismoคอมมิวนิสม์, ลัทธิคอมมิวนิสต์, ลัทธิคอมมิวนิสม์, สังคมนิยม - comunismoระบบคอมมิวนิสต์ - comunaคนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกัน, ประชาคม - commune (en)[Dérivé]

-